Outlook Live - zarządzanie K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook Live - zarządzanie K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I"

Transkrypt

1 Outlook Live - zarządzanie P O R A D N I K Z A R Z Ą D Z A N I A U Ż Y T K O W N I K A M I, K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I Jerzy Mikołajczak Data publikacji sierpieo 2009

2 Streszczenie Dokument ten opisuje sposoby zarządzania użytkownikami, grupami oraz kontaktami w usłudze Outlook Live uruchomionej w ramach Microsoft W dokumencie tym opisano różne podejścia do zarządzania usługą. Informacje zawarte w tym pliku nie wyczerpują tematu zarządzania organizacją Outlook Live. W żaden sposób dokument ten nie zastąpi oficjalnej dokumentacji tworzonej przez firmę Microsoft. Zmiany w dokumencie: Data Sierpieo 2009 Maj 2009 Zmiany - dodanie informacji o imporcie z pliku CSV w panelu WWW - poprawki w formatowaniu tekstu - usunięcie kilku błędów merytorycznych - pierwsza wersja dokumentu Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Spis treści Zarządzanie użytkownikami panel 5 Lista użytkowników... 5 Dodawanie użytkownika... 6 Import użytkowników z pliku CSV... 7 Usuwanie użytkownika... 9 Resetowanie hasła Zarządzanie kontaktami - panel 12 Lista kontaktów Dodawanie kontaktu Usuwanie kontaktu Zarządzanie grupami - panel 15 Lista grup dystrybucyjnych Dodawanie grupy dystrybucyjnej Usuwanie grupy dystrybucyjnej Zarządzanie użytkownikami PowerShell V Instalacja wymaganych komponentów Zestawianie sesji Lista użytkowników Dodawanie użytkownika Usuwanie użytkownika Resetowanie hasła Zarządzanie kontaktami - PowerShell V Lista kontaktów Dodawanie kontaktu Usuwanie kontaktu Zarządzanie grupami - PowerShell V Lista grup dystrybucyjnych Lista użytkowników grupy dystrybucyjnej Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 Dodawanie grupy dystrybucyjnej Dodawanie użytkownika do grupy dystrybucyjnej Usuwanie użytkownika z grupy dystrybucyjnej Usuwanie grupy dystrybucyjnej Zarządzanie dynamicznymi grupami - PowerShell V Lista dynamicznych grup dystrybucyjnych Lista użytkowników dynamicznej grupy dystrybucyjnej Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu precanned Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu customized Usuwanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej Przykład wykorzystania atrybutów ogólnego przeznaczenia Zarządzanie użytkownikami - skrypt CSV_Parser Konstrukcja pliku CSV Dodawanie użytkowników Usuwanie użytkowników Resetowanie haseł Zarządzanie kontaktami - skrypt CSV_Parser Dodawanie kontaktów Usuwanie kontaktów Dokumentacja Outlook Live Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 4

5 Zarządzanie użytkownikami panel WWW Lista użytkowników Aby rozpocząd proces zarządzania użytkownikami przez panel WWW należy: 1. zalogowad się na stronie https://outlook.com/ecp/ przy pomocy Windows Live ID, które ma uprawnienia administratora dla danej domeny zarejestrowanej w usłudze Outlook Live. 2. Lista użytkowników dostępna jest zaraz po zalogowaniu: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 5

6 3. Listę użytkowników można przeszukiwad pod kątem występowania określonego ciągu znaków w polach Nazwa wyświetlana i Adres Dodawanie użytkownika 1. Aby dodad nowego użytkownika należy kliknąd na przycisk Nowy 2. W nowym oknie należy wypełnid formularz z podstawowymi informacjami o koncie. Pola wymagane oznaczone zostały symbolem *. W przypadku zaznaczenia pola Wymagana jest zmiana hasła przy następnym logowaniu, użytkownik przy pierwszym logowaniu do konta zostanie poproszony o zmianę hasła. Dodanie nowego konta zatwierdzamy przyciskiem Zapisz: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 6

7 Import użytkowników z pliku CSV W aktualizacji R3 platformy Outlook Live pojawiła się nowa opcja w panelu WWW czyli jednoczesny import większej liczby użytkowników. 1. Aby wykonad taki import należy wcześniej przygotowad odpowiednio skonstruowany plik CSV zawierający dane studentów niezbędne do założenia kont w Outlook Live. Plik taki składa się z pierwszego wiersza, który zawiera nagłówek oraz z kolejnych wierszy, które zawierają dane użytkowników: Name, Address,FirstName,LastName,Password Kolejne pola w pliku oznaczają: Name - identyfikator obiektu (unikalny) Address - adres , a dokładniej Windows Live ID First Name - imię Last Name - nazwisko Password - hasło Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Taka konstrukcja pliku CSV jest tylko przykładowa, dokładne informacje na ten temat zawiera dokument: Dokument ten opisuje, które z pól są wymagane przy zakładaniu konta w Outlook Live. Przy pomocy pliku CSV możemy uzupełniad dane użytkowników takie jak kraj, region, kod pocztowy, tytuł, telefon, fax, etc. 2. Posiadając tak przygotowany plik przechodzimy do panelu WWW i wybieramy opcję Importowanie użytkowników z sekcji Skrzynki pocztowe: 3. W nowym oknie musimy wskazad plik CSV z danymi użytkowników, na podstawie których będziemy zakładad konta w Outlook Live oraz zatwierdzid wybór przyciskiem Importuj: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 8

9 4. Po zatwierdzeniu importu nie otrzymamy potwierdzenia założenia kont w panelu WWW. Otrzymamy natomiast wiadomośd z podsumowaniem wykonanego importu: Usuwanie użytkownika 1. Aby usunąd konto użytkownika należy po zalogowaniu się do panelu wybrad odpowiednie konto na liście użytkowników oraz kliknąd ikonę: 2. Po wybraniu w/w ikony otrzymamy ostrzeżenie, że skasowanie konta powoduje usunięcie Windows Live ID oraz zawartości skrzynki pocztowej przypisanej do niego: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 9

10 Informacja W wyniku tego nie będzie można ponownie użyd tego identyfikatora Windows Live ID jest restrykcyjna nad wyraz. Mianowicie raz skasowany Windows Live ID można stworzyd ponownie jeszcze 3 razy. Każda następna próba założenia zakooczy się komunikatem: W takim przypadku należy wypełnid formularz kontaktowy i zgłosid prośbę o wyzerowanie licznika dozwolonych odtworzeo identyfikatora Windows Live ID. Formularz znajduje się pod adresem: Resetowanie hasła 1. Aby zresetowad hasło użytkownikowi należy w panelu WWW wybrad ikonę Resetuj hasło: 2. Następnie należy wypełnid formularz podając nowe hasło oraz wprowadzając je ponownie w następnej linii w celu potwierdzenia: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 10

11 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 11

12 Zarządzanie kontaktami - panel WWW Lista kontaktów 1. Aby przejrzed listę kontaktów należy zalogowad się do panelu WWW i wybrad przycisk Kontakty zewnętrzne: 2. Listę kontaktów - podobnie jak listę użytkowników - można przeszukiwad pod kątem występowania określonego ciągu znaków w polach Nazwa wyświetlana i Adres Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 12

13 Dodawanie kontaktu Kontakty pozwalają na wprowadzenie do Globalnej Książki Adresowej adresów pochodzących z poza danej organizacji Outlook Live. 1. Aby dodad nowy kontakt należy w panelu WWW wybrad przycisk Kontakty zewnętrzne i kliknąd Nowy : 2. Wypełniamy formularz w nowym oknie opisujący kontakt. W polu alias wpisuje się unikalny identyfikator kontaktu. Taki identyfikator pozwala na wpisanie go w pole Do: co spowoduje, że Outlook Live w jego miejsce wprowadzi adres kontaktu, skojarzonego z aliasem. Pola oznaczone symbolem * są wymagane do stworzenia nowego kontaktu. Po wypełnieniu formularza zatwierdzamy stworzenie nowego kontaktu wybierając przycisk Zapisz. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 13

14 Usuwanie kontaktu 1. Aby usunąd kontakt należy wybrad go z listy kontaktów i wybrad ikonę kasowania: 2. Na kolejnym ekranie wystarczy potwierdzid chęd usunięcia kontaktu wybierając Tak: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 14

15 Zarządzanie grupami - panel WWW W usłudze dostępne są dwa typy grup dystrybucyjnych. Pierwszym typem są grupy zwykłe, w których administrator decyduje kto jest ich członkiem. W tym przypadku administrator musi osobiście kogoś przydzielid do danej grupy lub z tej grupy usunąd. Drugim typem grupy są grupy dynamiczne. W przypadku grup dynamicznych lista członków jest dynamiczna i odczytywana przy każdej potrzebie przez serwery usługi Outlook Live. Członkowie do takiej grupy są przydzielani na podstawie posiadania szczególnych atrybutów, np. atrybut Departament ustawiony jest na Informatyka. Wtedy administrator może założyd grupę do której należed będą wszyscy studenci, którzy w polu Departament mają wpisane Informatyka. Gdy przychodzi korespondencja na adres takiej grupy usługa Outlook Live sprawdza na podstawie zdefiniowanych reguł, który student ma odpowiednio wypełnione pole i w razie spełnienia warunku załącza go do członków grupy. Taki mechanizm sprawia, że administrator nie musi każdego studenta przydzielad do konkretnej grupy. Wystarczy, że odpowiednio skonfiguruje mu atrybuty konta aby te odpowiadały wcześniej przygotowanym grupom. Niestety na chwilę obecną tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych dostępne jest tylko z poziomu PowerShell V2 i zostanie opisane w odpowiednim rozdziale. Lista grup dystrybucyjnych 1. Lista grup jest dostępna po zalogowaniu się w panelu WWW i wybraniu przycisku Grupy: Dodawanie grupy dystrybucyjnej 1. Ab y dodad grupę dystrybucyjną należy w panelu WWW wybrad przycisk Grupy i wybrad Nowa 1 : 1 W tym miejscu jest błąd w tłumaczeniu interfejsu WWW, zgłoszony przeze mnie do Microsoft Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 15

16 2. W otwartym formularzu wypełniamy poszczególne sekcje, sekcja Ogólne: W poszczególne pola wpisujemy: Nazwa wyświetlana - nazwa grupy widoczna w książce adresowej Alias - częśd adresu grupy przed Opis - opis grupy (opcjonalnie) 3. Sekcja Własnośd: Standardowo właścicielem grupy zostaje osoba, która ją zakłada. Właścicieli można dodad lub usunąd. Właściciel danej grupy ma prawo dodawad/usuwad z niej członków. 4. Sekcja Członkostwo: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 16

17 W tej sekcji można dodad nowych członków grup. Opcja Dodaj właścicieli jako członków grup 2 powoduje, że po utworzeniu grupy właściciele stają się jej członkami. 5. Sekcja Zatwierdzenie członkostwa: Ta sekcja definiuje sposób w jaki inni użytkownicy mogą zostad członkami danej grupy. 6. Po ustawieniu wszystkich niezbędnych opcji wybieramy przycisk Zapisz. Tak założona grupa widoczna jest na liście grup: 2 W tym miejscu jest błąd w tłumaczeniu interfejsu WWW, zgłoszony przeze mnie do Microsoft Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 17

18 7. Po założeniu grupy dystrybucyjnej pojawiają się dodatkowe opcje. Wybieramy grupę z listy i klikamy Szczegóły. Przechodzimy do sekcji Zarządzanie dostarczaniem: W tej sekcji możemy ustawid kto może wysyład e na adres grupy. Standardowo na grupę mogą wysyład wszyscy użytkownicy danej organizacji Outlook Live. Można to ograniczyd do wybranych użytkowników, grup lub kontaktów. Można również pozwolid na przesyłanie i z dowolnego adresu W sekcji Zatwierdzanie wiadomości mamy możliwośd skonfigurowania moderacji grupy. Pozwala to na filtrowanie treści przesyłanych do grupy. Sekcja ta pozwala nam dodad nowym moderatorów lub wybrad nadawców, którzy nie podlegają moderacji: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 18

19 Usuwanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby skasowad grupę dystrybucyjną wystarczy wskazad ją na liście grup i wybrad ikonę kasowania: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 19

20 2. W drugim kroku potwierdzamy chęd skasowania grupy: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 20

21 Zarządzanie użytkownikami PowerShell V2 Instalacja wymaganych komponentów Aby móc korzystad z zarządzania użytkownikami w Outlook Live należy zainstalowad: PowerShell V2 CTP3: WinRM 2.0 CTP3: Po instalacji środowiska PowerShell należy zmienid politykę wykonywania skryptów. Uruchamiamy konsolę PowerShell i wykonujemy polecenie: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Ustawienie polityki na RemoteSigned pozwoli na uruchamianie skryptów powstałych na komputerze, na którym ustawiamy politykę oraz skryptów pochodzących z zaufanego źródła. Zestawianie sesji 1. Aby zestawid połączenie z serwerami outlook.com należy w pierwszej kolejności stworzyd obiekt, przechowujący Windows Live ID oraz hasło. Wpisujemy w konsoli PowerShell: $LiveCred = Get-Credential 2. W otwartym oknie podajemy niezbędne dane: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 21

22 3. Istnieje też alternatywna metoda podawania danych niezbędnych do zestawienia zdalnej sesji. Wykorzystywana jest w przypadku automatyzacji skryptów, które są wykonywane cyklicznie przez system operacyjny, bez ingerencji administratora. W pierwszej kolejności pobieramy identyfikator Windows Live ID do zmiennej: $Username = Następnie hasło zapisujemy jako bezpieczny ciąg znaków. Aby tego dokonad wykonujemy polecenie: $Password = ConvertTo-SecureString 'p27braspum' -AsPlainText -Force Teraz musimy zapisad nazwę użytkownika oraz hasło w jednym obiekcie autoryzacji: $LiveCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password Aby potwierdzid poprawnośd obiektu autoryzacji, wystarczy podad jego nazwę w konsoli PowerShell: $LiveCred 4. W następnym kroku musimy stworzyd obiekt sesji, który będziemy wykorzystywad w połączeniu z serwerami outlook.com: $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic - AllowRedirection 5. Aby przejśd w tryb zdalnej sesji, w której możemy zarządzad użytkownikami wykonujemy polecenie: Import-PSSession $Session Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 22

23 6. Aby zakooczyd sesję należy wykonad polecenie: Remove-PSSession $Session Lista użytkowników 1. Aby uzyskad listę kont należy w konsoli PowerShell wykonad polecenie: Get-Mailbox Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 23

24 2. Przy pomocy PowerShell możemy sprawdzid daty, kiedy dane konta zostały założone: Get-Mailbox Select Name,WhenCreated 3. Możemy również wyszukad wszystkie konta stworzone w konkretnym dniu: Get-Mailbox Select Name,PrimarySmtpAddress,WhenCreated Select-String 02/26/ Możliwe też jest przeszukanie listy użytkowników pod kontem występowania określonego ciągu znaków w ich adresie Get-Mailbox Select Name,PrimarySmtpAddress Select-String jerzy Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 24

25 Dodawanie użytkownika 1. Ponieważ polecenie New-Mailbox nie akceptuje hasła użytkownika przekazanego w sposób jawny (Plain Text), musimy zapisad je jako bezpieczny ciąg znaków. Aby tego dokonad wykonujemy polecenie: $Password = ConvertTo-SecureString 'haslohaslo' -AsPlainText -Force 2. Aby założyd konto wykonujemy polecenie (przekazując jako parametr wcześniej stworzony obiekt przechowujący hasło): New-Mailbox -Name 'Jerzy Testowy' -Password $Password -WindowsLiveId Jest to najprostszy format polecenia New-Mailbox, którym nie ustawiamy żadnych pól opisowych dla danego konta. Aby ustawid pola takie jak imię, nazwisko, inicjały, nazwa wyświetlana oraz wymusid zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym logowaniu można wykonad polecenie: New-Mailbox -Name 'Jerzy Testowy1' -Password $Password -WindowsLiveId -ResetPasswordOnNextLogon $true -FirstName 'Jerzy' -LastName 'Testowy1' -DisplayName 'Jerzy Testowy1' -Initials 'JT1' Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 25

26 Usuwanie użytkownika 1. Kasowanie konta ogranicza się do wydania jednego polecenia w konsoli PowerShell: Remov box -Identity -DisableWindowsLiveID - Confirm:$false Resetowanie hasła 1. W przypadku resetowania hasła musimy je również pobrad do postaci bezpiecznej, czyli: $NewPassword = ConvertTo-SecureString '3haYAw8maK' -AsPlainText -Force 2. Następnie resetujemy hasło użytkownikowi wykonując polecenie: Set-Mailbox -Identity michal.kowalski -Password $NewPassword Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 26

27 Zarządzanie kontaktami - PowerShell V2 Lista kontaktów 1. Podobnie jak przy liście użytkowników, aby zdobyd listę kontaktów wystarczy jedno polecenie: Get-MailContact 2. Niestety tak wygenerowana lista nie pokazuje nam adresów kontaktów. Aby dodatkowo wyświetlid adresy należy zmodyfikowad poprzednie polecenie: Get-MailContact Select Name,Alias,External Address Dodawanie kontaktu 1. Dodawanie kontaktu w najprostszej postaci wymaga wykonania polecenia: New-MailContact -Name "Jerzy Mikolajczak" -External Address Taki kontakt ma automatycznie przypisywany alias, nie ma wypełnionych pól imię i nazwisko oraz inicjały. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 27

28 2. W przypadku, gdy chcemy, aby kontakt posiadał komplet danych oraz np. inny alias wykonujemy polecenie: New-MailContact -Name "Jerzy Mikolajczak" -External Address -FirstName Jerzy -LastName Mikolajczak -alias jerzym -Initials "JM" Usuwanie kontaktu 1. Aby usunąd kontakt wystarczy wykonad polecenie: Remov Contact 'Zofia Kutrzeba' -confirm:$false 2. Kontakty można również usuwad podając wartośd pola Alias: Remov Contact 'Zofia Kutrzeba' -confirm:$false 3. Skasowanie wszystkich kontaktów w danej organizacji Outlook Live ogranicza się do wydania polecenia: Get-MailContact Remov Contact -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 28

29 Zarządzanie grupami - PowerShell V2 Lista grup dystrybucyjnych 1. Aby zdobyd listę grup dystrybucyjnych należy wykonad polecenie: Get-DistributionGroup 2. Podobnie jak w przypadku skrzynek użytkowników możemy przeszukiwad listę grup dystrybucyjnych w poszukiwaniu określonego ciągu znaków: Get-DistributionGroup Select Name,Windows Address Select-String #0 Lista użytkowników grupy dystrybucyjnej 1. Listę użytkowników należących do grupy dystrybucyjnej można zdobyd wykonując polecenie: Get-DistributionGroupMember testowa2 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 29

30 Jak widad członkami grupy mogą byd zarówno standardowe konta pocztowe, kontakty oraz inne grupy dystrybucyjne. Dodawanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby dodad grupę należy wykonad polecenie: New-DistributionGroup -Name 'Grupa Testowa #3' -Alias testowa3 2. Standardowo właścicielem grupy jest administrator, który ją założył. Aby zmienid właściciela wystarczy wydad polecenie: Set-DistributionGroup -Identity -ManagedBy 3. Tak stworzona grupa pozwalad będzie na przychodzenie wiadomości od wszystkich użytkowników należących do danej organizacji Outlook Live. Aby otworzyd grupę na przyjmowanie wiadomości z dowolnych adresów należy wykonad polecenie: Set-DistributionGroup testowa3 -RequireSenderAuthenticationEnabled $False 4. Aby ograniczyd możliwośd wysyłania wiadomości tylko dla członków danej grupy wystarczy dodad do dozwolonych nadawców tę właśnie grupę: Set-DistributionGroup testowa3 -AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers testowa3 Dodawanie użytkownika do grupy dystrybucyjnej 1. Aby dodad nowego użytkownika do grupy należy wykonad polecenie: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 30

31 Add-DistributionGroupMember testowa3 -Member jerzy.tester6 Usuwanie użytkownika z grupy dystrybucyjnej 1. Usunięcie użytkownika z grupy dystrybucyjnej sprowadza się do wykonania polecenia: Usuwanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby usunąd grupę dystrybucyjnej wykonujemy polecenie: Remove-DistributionGroup testowa3 -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 31

32 Zarządzanie dynamicznymi grupami - PowerShell V2 Outlook Live oferuje dodatkowo specjalny typ grup zwany Dynamiczne grupy dystrybucyjne. W przeciwieostwie do zwykłych grup dystrybucyjnych, lista członków w grupie dynamicznej jest generowana za każdym razem gdy na adres grupy zostanie wysłana wiadomośd. Lista członków jest generowana na podstawie określonych filtrów i warunków, które definiuje się przy zakładaniu grupy. W momencie kiedy na adres grupy dociera wiadomośd, jest ona dystrybuowana do wszystkich odbiorców w organizacji Outlook Live, którzy spełniają określone przy tworzeniu grupy warunki. Dynamiczne grupy dystrybucyjne dostępne są tylko z poziomu PowerShellV2 i tylko w ten sposób mogą byd konfigurowane. Grupy te pozostają niewidoczne przez panel WWW (są natomiast widoczne w książce adresowej organizacji). Lista dynamicznych grup dystrybucyjnych 1. Aby pobrad listę istniejących w organizacji Outlook Live grup dystrybucyjnych wystarczy wykonad polecenie: Get-DynamicDistributionGroup 2. Tak wykonane polecenie nie pokaże nam adresów grup, dlatego należy je zmodyfikowad: Get-DynamicDistributionGroup Select Name,PrimarySmtpAddress 3. Pozostałe ustawienia grup dystrybucyjnych ustawia się dokładanie tak samo jak zwykłych grup, dlatego nie będę powtarzał tych punktów. Lista użytkowników dynamicznej grupy dystrybucyjnej 1. Ponieważ lista użytkowników jest dynamiczna trzeba ją wygenerowad. Nie istnieje predefiniowane polecenie do wykonania tej czynności. W pierwszej kolejności musimy pobrad obiekt grupy dynamicznej i następnie na nim wykonad operację wyświetlenia obiektów, które spełniają warunki filtra danej grupy: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 32

33 $Group = Get-DynamicDistributionGroup 'Dynamic Testing Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $Group.RecipientFilter 2. Aby wygenerowana lista posiadała adresy członków należy zmodyfikowad poprzednie polecenie: $Group = Get-DynamicDistributionGroup 'Dynamic Testing Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $Group.RecipientFilter Select Name,PrimarySmtpAddress Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu precanned Filtry typu precanned są prostszym podejściem do tworzenia dynamicznych grup. Ograniczone są tylko do kilku atrybutów według, których można generowad listę obiektów należących do grupy. Filtr tego typu składa się z opcji -IncludedRecipients, która wskazuje grupę odbiorców pod względem ich typu: konto poczty, kontakt, grupa, wszyscy, etc. Dodatkowo można filtrowad po atrybutach: Company (firma) CustomAttributeN (atrybuty ogólnego przeznaczenia, gdzie N to liczba od 1..15) Department (dział) StateOrProvince (stan lub prowincja/województwo) 1. Dodanie grupy, w której będą konta pocztowe z Wielkopolski ogranicza się do wydania polecenia: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Wielkopolski" -Alias wielkopolska - IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalStateOrProvince Wielkopolska Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 33

34 Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu customized Przy trochę bardziej zaawansowanej składni filtry typu customized oferują tę samą funkcjonalnośd co filtry typu precanned oraz wiele więcej. Filtry te można budowad w oparciu o atrybuty takie jak: City Company CountryOrRegion CustomAttributeN (atrybuty ogólnego przeznaczenia, gdzie N to liczba od 1..15) Department Manager Notes Office Phone PostalCode RecipientType StateOrProvince StreetAddress Title Nie są to wszystkie możliwe atrybuty. Listę wszystkich (częśd jest stricte systemowa) można uzyskad wykonując polecenie (zrzut ekranu prezentuje tylko wycinek z całości): Get-Recipient jerzym fl Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 34

35 1. Stworzenie tej samej grupy kont, które mają ustawiony atrybut StateOrProvince na Wielkopolska przy pomocy filtrów customized można osiągnąd wykonując polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Wielkopolski" -Alias wielkopolska - RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (StateOrProvince -eq 'Wielkopolska')} 2. Z racji tego, że mamy teraz dostęp do innych atrybutów możemy w prosty sposób stworzyd grupę kont studentów z Poznania. Aby dodad taką grupę należy wykonad polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Poznania" -Alias studencipoznan - RecipientFilter {(City -like 'Poznań' -or City -like 'Poznan')} 3. Grupa Studenci z Poznania zawiera w sobie teraz członków, którzy w atrybut City mają wpisane Poznao lub Poznan. Oto lista takich członków: $sp = Get-DynamicDistributionGroup studencipoznan Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $sp.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress,City Jak widad z racji poprawnej konstrukcji filtra (uwzględnienie nazwy Poznao/Poznan) do grupy należą konta o obu pisowniach nazwy miasta Poznao. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 35

36 4. Przykład grupy Studenci z Poznania pozwala na pokazanie dodatkowej funkcjonalności filtrów typu customized. Mianowicie filtry te obsługują symbol wieloznaczny * (ang. wildcard). W przypadku miasta Poznao, administrator może wpisad nazwę miasta jako Poznao lub Poznan (przy większej ilości osób zajmujących się zakładaniem kont jest to bardziej prawdopodobna sytuacja). W poprzednim przykładzie dodaliśmy grupę, która przeszukuje atrybut City w poszukiwaniu ciągu Poznao i Poznan. Wykorzystanie symbolu wieloznacznego powoduje, że możemy ograniczyd filtr do szukania ciągu Pozna, który zakwalifikuje obie nazwy. Aby dodad grupę z filtrem wykorzystującym symbol wieloznaczny należy wykonad polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Poznania" -Alias studencipoznan - RecipientFilter {(City -like 'Pozna*')} 5. Weryfikujemy konta, które spełniają warunki filtru z symbolem wieloznacznym: $sp = Get-DynamicDistributionGroup studencipoznan Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $sp.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress,City Usuwanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej 1. Kasowanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej ogranicza się do wykonania polecenia: Remove-DynamicDistributionGroup studencipoznan -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 36

37 Przykład wykorzystania atrybutów ogólnego przeznaczenia 1. Z racji tego, że w usłudze Outlook Live nie należy spodziewad się atrybutów o nazwie Wydział, Kierunek, Grupa wykładowa, Grupa laboratoryjna, etc. można wykorzystad atrybuty ogólnego przeznaczenia, czyli CustomAttribute1...CustomAttribute15. Uczelnia może sobie odgórnie ustalid, że przechowuje w tych atrybutach dane według klucza: Nazwa atrybutu CustomAttribute1 CustomAttribute2 CustomAttribute3 Wartośd Kierunek studiów Tryb studiów (dzienne/zaoczne/wieczorowe) Specjalnośd 2. Mając wiedzę o takiej strukturze przechowywanych informacji możemy łatwo stworzyd grupy, które będą przechowywad konta z jednego kierunku studiów, trybu lub specjalności. Na potrzeby przykładu założyłem osiem kont o atrybutach: Get-Mailbox Select Name,CustomAttribute1,CustomAttribute2,CustomAttribute3 Pokażę na przykładach jak stworzyd grupy dynamiczne na podstawie tych trzech atrybutów. 3. Tworzę grupę przechowującą konta studentów studiujących w trybie dziennym: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name dzienne -Alias dzienne -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute2 dzienne Filtr typu customized : Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 37

38 New-DynamicDistributionGroup -Name dzienne -Alias dzienne -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute2 -eq 'dzienne')} 4. Sprawdzam członków grupy dzienne (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $dzienne = Get-DynamicDistributionGroup dzienne Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $dzienne.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 5. Tworzę grupę przechowującą konta studentów studiujących w trybie zaocznym: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name zaoczne -Alias zaoczne -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute2 zaoczne Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name zaoczne -Alias zaoczne -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute2 -eq 'zaoczne')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 38

39 6. Sprawdzam członków grupy zaoczne (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $zaoczne = Get-DynamicDistributionGroup zaoczne Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $zaoczne.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 7. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z kierunku Informatyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute1 Informatyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute1 -eq 'Informatyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 39

40 8. Sprawdzam członków grupy informatyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $inf = Get-DynamicDistributionGroup informatyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $inf.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 9. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z kierunku Robotyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name robotyka -Alias robotyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute1 Robotyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute1 -eq 'Robotyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 40

41 10. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $rob = Get-DynamicDistributionGroup robotyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $rob.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 11. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z specjalności Cybernetyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name cybernetyka -Alias cybernetyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute3 Cybernetyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name cybernetyka -Alias cybernetyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute3 -eq 'Cybernetyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 41

42 12. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $cyb = Get-DynamicDistributionGroup cybernetyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $cyb.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 13. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z specjalności Elektronika: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name elektronika -Alias elektronika -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute3 elektronika Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name elektronika -Alias elektronika -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute3 -eq Elektronika )} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 42

43 14. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $ele = Get-DynamicDistributionGroup elektronika Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $ele.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 15. Na tej samej zasadzie konfigurujemy pozostałe specjalności. W ten sposób możemy w bardzo prosty sposób podzielid konta studentów na grupy dystrybucyjne: Get-DynamicDistributionGroup Select Name,PrimarySmtpAddress Wystarczy pamiętad tylko o ustawieniu odpowiedniego atrybutu ogólnego przeznaczenia przy zakładaniu konta i dzięki dynamicznym grupom dystrybucyjnym udostępniającym mechanizmy filtrów nie trzeba wykonywad dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 43

44 Zarządzanie użytkownikami - skrypt CSV_Parser Konstrukcja pliku CSV Skrypt CSV_Parser został przygotowany przez firmę Microsoft. Umożliwia zarządzanie usługą Outlook Live na podstawie specjalnie skonstruowanych plików CSV (Comma Separated Values). Wystarczy plik CSV zgodny ze składnią skryptu i administrator może przekazad do usługi Outlook Live informacje o większej ilości kont jednocześnie. Skrypt dostępny jest pod adresem: Aby rozpocząd pracę ze skryptem należy przygotowad odpowiedni plik CSV. Plik taki składa się z pierwszego wiersza, który zawiera nagłówek oraz z kolejnych wierszy, które zawierają dane użytkowników: Action,Type,Name, Address,Password,FirstName,LastName,DisplayName Tester0 Tester1 Tester2 Tester3 Tester4 Tester5 Kolejne pola w pliku oznaczają: Add - wykonywaną akcję (dodawanie) Mailbox - typ obiektu który zostanie dodany Name - identyfikator obiektu (unikalny) Address - adres , a dokładniej Windows Live ID Password - hasło First Name - imię Last Name - nazwisko DisplayName - nazwa wyświetlana w książce adresowej Taka konstrukcja pliku CSV jest tylko przykładowa, dokładne informacje na ten temat zawiera dokument: Dokument ten opisuje, które z pól są wymagane przy zakładaniu konta w Outlook Live. Przy pomocy pliku CSV możemy uzupełniad dane użytkowników takie jak kraj, region, kod pocztowy, tytuł, telefon, fax, etc. Dodawanie użytkowników 1. Skrypt do uruchomienia wymaga kilku parametrów. W najprostszej postaci musimy przekazad obiekt autoryzacji, adres usługi Outlook Live oraz wskazad plik CSV z danymi do przesłania: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersData.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 44

45 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 45

46 Usuwanie użytkowników 1. Aby skasowad wybrane konta przy pomocy skryptu CSV_Parser należy przygotowad odpowiedni plik CSV. W przypadku operacji usuwania nie jest wymagane przekazywanie wszystkich atrybutów dla danego konta. Wystarczą dane, które identyfikują konto, czyli atrybut Name: Action,Type,Name Delete,Mailbox,Tester0 Delete,Mailbox,Tester1 Delete,Mailbox,Tester2 Delete,Mailbox,Tester3 Delete,Mailbox,Tester4 Delete,Mailbox,Tester5 Kolejne pola w pliku oznaczają: Delete - wykonywaną akcję (usuwanie) Type - typ obiektu który zostanie usunięty Name - identyfikator obiektu (unikalny) 2. Uruchamiamy skrypt podobnie jak przy operacji dodawania. Z punktu widzenia skryptu sposób jego wywołania nie wpływa na typ wykonywanej akcji, ponieważ jest to warunkowane wpisami w pliku CSV przekazywanym jako parametr. CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersToRemove.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 46

47 Resetowanie haseł 1. Podobnie jak w poprzednich operacjach wszystko sprowadza się do odpowiedniej konstrukcji pliku CSV. Wykonywaną akcją jest PasswordReset. Następnie podana jest nazwa konta oraz nowe hasło. Action,Name,Password PasswordReset,Tester6,tAp9ArusTU PasswordReset,Tester7,wre3aBrAT6 PasswordReset,Tester8,bEb3uThUpr PasswordReset,Tester9,5U98VexEfr PasswordReset,Tester10,ste2Huspat 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersToRemove.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 47

48 Zarządzanie kontaktami - skrypt CSV_Parser Dodawanie kontaktów 1. Dodawanie kontaktów różni się tym od dodawania użytkowników, że obiekt typu MailContact nie potrzebuje hasła. Konstrukcja pliku CSV definiującego nowe kontakty wygląda następująco: Action,Type,Name, Address,FirstName,LastName,DisplayName Kontaktowy0 Kontaktowy1 Kontaktowy2 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile AddContacts.csv Usuwanie kontaktów 1. Zmieniamy akcję w pliku CSV z Add na Delete, pozostawiamy tylko pola niezbędne: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 48

49 Action,Type,Name Delete,MailContact,JanKontaktowy0 Delete,MailContact,JanKontaktowy1 Delete,MailContact,JanKontaktowy2 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile RemoveContacts.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 49

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KONTA POCZTOWE

SZKOLNE KONTA POCZTOWE SZKOLNE KONTA POCZTOWE INSTRUKCJA ADMINISTRATORA 1 SPIS TREŚCI Logowanie się do systemu zarządzania kontami pocztowymi... 3 Wyjaśnienie pojęd: użytkownik, alias... 3 Interfejs aplikacji EXIM po zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird

Instrukcja obsługi Outlook Web App i konfiguracji Thunderbird i konfiguracji Thunderbird Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Outlook Web App... 4 2.1 Logowanie do poczty poprzez przeglądarkę... 4 2.2 Korzystanie z OWA... 7 2.2.1 Tworzenie nowej wiadomości... 7 2.2.2 Dodanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30

1. MOZILLA THUNDERBIRD (31.3.0) 2 2. WINDOWS LIVE MAIL 2011 13 3. THE BAT HOME EDITION (6.7.7.0 32 BIT) 30 Zakładamy, że użytkownik posiada paczkę pfx z certyfikatem I kluczem prywatnym. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie instalacji certyfikatu własnego (z pliku pfx) oraz osoby trzeciej. 1. MOZILLA THUNDERBIRD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM

Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM Instrukcja obsługi elektronicznego formularza harmonogramu w ZSI SEZAM 1. Zakładki Harmonogram i Harmonogram projekty kluczowe Po zalogowaniu się do ZSI SEZAM użytkownik ma w menu do wyboru szereg zakładek.

Bardziej szczegółowo

Lokalne konta użytkowników

Lokalne konta użytkowników Lokalne konta użytkowników Konto użytkownika Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, które są przypisane konkretnemu użytkownikowi. Konta posiadają unikatową nazwę (login)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7 Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express v.7 1 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników... 3 3. Dodawanie i usuwanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI SpedSystem 1 Spis treści 1. Pierwsze kroki... 3 1.1 Rejestracja... 3 1.2 Logowanie... 3 1.3 Przypomnienie hasła... 3 1.4 Pełna aktywacja konta... 4 2. Logowanie... 4 2.1 Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Panelu administracyjnego Akademii uczniowskiej

Instrukcja Panelu administracyjnego Akademii uczniowskiej Instrukcja Panelu administracyjnego Akademii uczniowskiej Od tego roku szkolnego kluczowym elementem komunikacji szkoły i nauczycieli Au z Akademią uczniowską będzie nowy Panel administracyjny. Dzięki

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B.

Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Tworzenie pliku źródłowego w aplikacji POLTAX2B. Po utworzeniu spis przekazów pocztowych klikamy na ikonę na dole okna, przypominającą teczkę. Następnie w oknie Export wybieramy format dokumentu o nazwie

Bardziej szczegółowo

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel

wersja 1.0 ośrodek komputerowy uj cm ul. mikołaja kopernika 7e, Kraków tel S Y S T E M B A D A Ń A N K I E T O W Y C H wersja 1.0 uj cm, 31-034 Kraków tel. 12 422 99 63 Opis konfiguracji Tworzenie ankiety rozpoczynamy ikoną znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu. Ilustracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka

Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka Wirtualna Uczelnia - konto dydaktyka AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Informacje ogólne Dokumentacja została opracowana w celu ułatwienia i wspomagania pracy dziekanatu oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl

System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym. www.7point.pl Przewodnik instalacji i korzystania z aplikacji MAILpoint, v. 1.0 System do zarządzania korespondencją e-mailową w Twojej firmie i sklepie internetowym www.7point.pl SPIS TREŚCI I. REJESTRACJA KONTA I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programów pocztowych do obsługi poczty e-mail

Instrukcja konfiguracji programów pocztowych do obsługi poczty e-mail AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008

Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Tworzenie oraz zarządzanie użytkownikami w AD -Win Serwer 2008 Jedną z podstawowych czynności jakie musi wykonad administrator zaraz po instalacji usługi domenowej w usłudze Active Directory jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

BearingNet - AutoUpload

BearingNet - AutoUpload Zawartość BearingNet AutoUpload... 2 Opcja 1 - Tworzenie i formatowanie własnego spisu katalogowego... 2 Przesyłanie spisu katalogowego... 5 Przesyłanie za pomocą protokołu FTP (użytkownicy zaawansowani)...

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional

Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Ustalanie dostępu do plików - Windows XP Home/Professional Aby edytować atrybuty dostępu do plikow/ katalogow w systemie plików NTFS wpierw sprawdź czy jest Wyłączone proste udostępnianie czyli przejdź

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

enova Systemowe Narzędzia Projektowe

enova Systemowe Narzędzia Projektowe enova Systemowe Narzędzia Projektowe Sebastian Wabnik Spis treści Opis rozwiązania...3 Dostęp do narzędzia...3 Wywoływanie narzędzia...4 Zakładka Logi czasu...4 SQL Stat...5 Zakładka Liczniki...7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Usuwanie ustawień sieci eduroam

Usuwanie ustawień sieci eduroam Wymagania wstępne Aby korzystać z sieci eduroam działającej na Politechnice Lubelskiej należy 1. posiadać działający adres e-mail w domenie pollub.pl, który zazwyczaj ma postać i.nazwisko@pollub.pl (w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook Dokument ten ma charakter ogólnodostępny, jednak nie może być rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie, w całości

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9

1. Instalacja certyfkatu OSX 10.9 1. Instalacja certyfkatu na OS X 10.9 2. Konfguracja Maila na OS X 10.9 3. Podpisywanie na OS X 10.9 4. Instalacja certyfkatu na IOS 7 5. Konfguracja Maila na IOS 7 6. Podpisywanie na IOS7 7. Konfguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie)

System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) System CRONSOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0.1.336 (Województwo Śląskie) PTI ICTPL 15-10-2010 Spis treści Uruchamianie systemu CRONSOR... 3 Logowanie do systemu CRONSOR... 3 Zakładka Administracja... 3

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl

Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Obsługa poczty elektronicznej w domenie emeritus.ue.poznan.pl Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu:

Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS. Autorzy Programu: Aplikacja do ewidencji i nadzoru urządzeń Dozoru Technicznego CERBERUS Autorzy Programu: mł. chor. sztab. rez. Piotr WOŹNICA p.woznica@wp.pl CA MON 511-644 kpt. Szymon KOZDĘBA szymkoz@poczta.fm CA MON

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników

Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników Zadanie 5. Automatyzacja tworzenia kont użytkowników W tym zadaniu utworzymy wiele kont użytkowników przy użyciu zautomatyzowanych metod. Do wykonania ćwiczeń w tym zadaniu potrzebne nam będą następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2.

1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. 1. Manager Paczek - informacje ogólne 2. Doładowanie konta w Managerze Paczek w zakładce Moje konto 2.1. Okno potwierdzenia płatności 2.2. Przekierowanie do strony płatności 3. Nadawanie Paczki 3.1. Wyślij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x

Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x Instrukcja obsługi programu DHL EasySHip v. 5.3.x I n s t r u k c j a E a s y S h i p 5. 3. x Strona 1 Spis treści 1. Konfiguracja aplikacji... 3 2. Przygotowanie listu przewozowego... 4 3. Dodawanie Nadawcy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r.

Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Pomoc dla http://host.nask.pl/ 31.12.2012 r. Spis treści Kontakt... 2 Logowanie do konta pocztowego przez WWW... 3 Logowanie do panelu administracyjnego... 4 Konfiguracja klienta pocztowego... 7 Umieszczanie

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podystem bezpieczeństwa wersja 1.2 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ... 3 1.3. SPIS

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl Wstęp Telekonferencje to nowoczesny system do przeprowadzania i zarządzania telekonferencją. Nasze rozwiązanie pozwala na łatwe i bezpieczne przeprowadzanie konferencji telefonicznych udziałem do 30 osób

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie.

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie. Wstawianie punktów adresowych Dodawanie warstwy wektorowej punktów adresowych... 1 Dodawanie warstwy Google Satellite (WMS z plugina OpenLayers)... 2 Dodawanie warstwy ortofotomapa (WMS z GUGiK)... 3 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Definiowanie filtrów IP

Definiowanie filtrów IP Definiowanie filtrów IP Spis treści 1. Klienci korporacyjni... 3 1.1. def3000/ceb... 3 2. Klienci detaliczni... 6 2.1. def2500/reb... 6 2 1. Klienci korporacyjni 1.1. def3000/ceb Dla każdego Klienta korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl

Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl str. 1 Jak zacząć korzystać w HostedExchange.pl ze swojej domeny np. @firma.pl W tym dokumencie znajdziesz: Krok 1 - Kup domenę u dowolnego dostawcy... 1 Krok 2 - Dodaj domenę do panelu zarządzania HostedExchange.pl...

Bardziej szczegółowo

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www)

Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Obsługa poczty internetowej przez stronę internetową (www) Konta poczty elektronicznej w ramach domeny introl.pl mogą być obsługiwane poprzez stronę www pod adresem internetowym http://www.introl.pl/wwwmail

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

INSTRUKCJA. Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim INSTRUKCJA Konfiguracja skrytki na platformie epuap dla potrzeb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim Każdy użytkownik, w momencie zakładania swojego konta epuap, otrzyma domyślnie skonfigurowaną

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej.

Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Konfiguracja i uruchomienie usługi Filtry adresów IP dla użytkowników Centrum Usług Internetowych dla Klientów Banku Spółdzielczego w Łęcznej. Łęczna 2015 Historia zmian L.p. Data Autor Wersja systemu

Bardziej szczegółowo

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne)

Import danych z plików Excel. (pracownicy, limity urlopowe i inne) Import danych z plików Excel (pracownicy, limity urlopowe i inne) 1. Wstęp BeeOffice umożliwia import z plików Excel kilku rodzajów danych, najczęściej wykorzystywanych podczas tworzenia nowego systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r.

Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Wypełnianie elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.1 POPC na platformie epuap Warszawa, 03.12.2015 r. Minimalne wymagania programowe Systemy operacyjne: Windows Linux

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji

Krótka instrukcja instalacji Krótka instrukcja instalacji Spis treści Krok 1 Pobieranie plików instalacyjnych Krok 2 Ekran powitalny Krok 3 Umowa licencyjna Krok 4 Wybór miejsca instalacji Krok 5 Informacje rejestracyjne Krok 6 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM

3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM \ 3S TeleCloud - Aplikacje Instrukcja użytkowania usługi 3S FAX SYSTEM SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE DO APLIKACJI... 3 2. WYGLĄD OKNA... 4 3. SKRZYNKA ODBIORCZA... 5 3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn:...

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber

Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Manual konfiguracji konta dla fax2mail opcji BP Basic oraz BP Fiber Tablet Laptop Komputer E-dysk E-rezerwacje Komunikator Drukarka Smartfon Dysk sieciowy 25.08.2016 spis treści aktywacja konta fax2mail

Bardziej szczegółowo

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać?

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? str. 1 Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? W tym dokumencie znajdziesz: Co to są foldery publiczne?... 1 Kto może korzystać z folderów publicznych?... 1 Jak korzystać z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange

Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange Instrukcja ustawienia autorespondera (odpowiedzi automatycznych) dla pracowników posiadających konto pocztowe Microsoft Outlook Exchange UWAGA! Osoby nie posiadające konta pocztowego Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Zapora systemu Windows Vista

Zapora systemu Windows Vista Zapora systemu Windows Vista Zapora sieciowa (ang. firewall) jest to jeden ze sposób zabezpieczania systemu operacyjnego poprzez uniemożliwienie uzyskania dostępu do komputera przez hakerów lub złośliwe

Bardziej szczegółowo