Outlook Live - zarządzanie K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outlook Live - zarządzanie K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I"

Transkrypt

1 Outlook Live - zarządzanie P O R A D N I K Z A R Z Ą D Z A N I A U Ż Y T K O W N I K A M I, K O N T A K T A M I O R A Z G R U P A M I Jerzy Mikołajczak Data publikacji sierpieo 2009

2 Streszczenie Dokument ten opisuje sposoby zarządzania użytkownikami, grupami oraz kontaktami w usłudze Outlook Live uruchomionej w ramach Microsoft W dokumencie tym opisano różne podejścia do zarządzania usługą. Informacje zawarte w tym pliku nie wyczerpują tematu zarządzania organizacją Outlook Live. W żaden sposób dokument ten nie zastąpi oficjalnej dokumentacji tworzonej przez firmę Microsoft. Zmiany w dokumencie: Data Sierpieo 2009 Maj 2009 Zmiany - dodanie informacji o imporcie z pliku CSV w panelu WWW - poprawki w formatowaniu tekstu - usunięcie kilku błędów merytorycznych - pierwsza wersja dokumentu Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 2

3 Spis treści Zarządzanie użytkownikami panel 5 Lista użytkowników... 5 Dodawanie użytkownika... 6 Import użytkowników z pliku CSV... 7 Usuwanie użytkownika... 9 Resetowanie hasła Zarządzanie kontaktami - panel 12 Lista kontaktów Dodawanie kontaktu Usuwanie kontaktu Zarządzanie grupami - panel 15 Lista grup dystrybucyjnych Dodawanie grupy dystrybucyjnej Usuwanie grupy dystrybucyjnej Zarządzanie użytkownikami PowerShell V Instalacja wymaganych komponentów Zestawianie sesji Lista użytkowników Dodawanie użytkownika Usuwanie użytkownika Resetowanie hasła Zarządzanie kontaktami - PowerShell V Lista kontaktów Dodawanie kontaktu Usuwanie kontaktu Zarządzanie grupami - PowerShell V Lista grup dystrybucyjnych Lista użytkowników grupy dystrybucyjnej Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 3

4 Dodawanie grupy dystrybucyjnej Dodawanie użytkownika do grupy dystrybucyjnej Usuwanie użytkownika z grupy dystrybucyjnej Usuwanie grupy dystrybucyjnej Zarządzanie dynamicznymi grupami - PowerShell V Lista dynamicznych grup dystrybucyjnych Lista użytkowników dynamicznej grupy dystrybucyjnej Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu precanned Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu customized Usuwanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej Przykład wykorzystania atrybutów ogólnego przeznaczenia Zarządzanie użytkownikami - skrypt CSV_Parser Konstrukcja pliku CSV Dodawanie użytkowników Usuwanie użytkowników Resetowanie haseł Zarządzanie kontaktami - skrypt CSV_Parser Dodawanie kontaktów Usuwanie kontaktów Dokumentacja Outlook Live Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 4

5 Zarządzanie użytkownikami panel WWW Lista użytkowników Aby rozpocząd proces zarządzania użytkownikami przez panel WWW należy: 1. zalogowad się na stronie https://outlook.com/ecp/ przy pomocy Windows Live ID, które ma uprawnienia administratora dla danej domeny zarejestrowanej w usłudze Outlook Live. 2. Lista użytkowników dostępna jest zaraz po zalogowaniu: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 5

6 3. Listę użytkowników można przeszukiwad pod kątem występowania określonego ciągu znaków w polach Nazwa wyświetlana i Adres Dodawanie użytkownika 1. Aby dodad nowego użytkownika należy kliknąd na przycisk Nowy 2. W nowym oknie należy wypełnid formularz z podstawowymi informacjami o koncie. Pola wymagane oznaczone zostały symbolem *. W przypadku zaznaczenia pola Wymagana jest zmiana hasła przy następnym logowaniu, użytkownik przy pierwszym logowaniu do konta zostanie poproszony o zmianę hasła. Dodanie nowego konta zatwierdzamy przyciskiem Zapisz: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 6

7 Import użytkowników z pliku CSV W aktualizacji R3 platformy Outlook Live pojawiła się nowa opcja w panelu WWW czyli jednoczesny import większej liczby użytkowników. 1. Aby wykonad taki import należy wcześniej przygotowad odpowiednio skonstruowany plik CSV zawierający dane studentów niezbędne do założenia kont w Outlook Live. Plik taki składa się z pierwszego wiersza, który zawiera nagłówek oraz z kolejnych wierszy, które zawierają dane użytkowników: Name, Address,FirstName,LastName,Password Kolejne pola w pliku oznaczają: Name - identyfikator obiektu (unikalny) Address - adres , a dokładniej Windows Live ID First Name - imię Last Name - nazwisko Password - hasło Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 7

8 Taka konstrukcja pliku CSV jest tylko przykładowa, dokładne informacje na ten temat zawiera dokument: Dokument ten opisuje, które z pól są wymagane przy zakładaniu konta w Outlook Live. Przy pomocy pliku CSV możemy uzupełniad dane użytkowników takie jak kraj, region, kod pocztowy, tytuł, telefon, fax, etc. 2. Posiadając tak przygotowany plik przechodzimy do panelu WWW i wybieramy opcję Importowanie użytkowników z sekcji Skrzynki pocztowe: 3. W nowym oknie musimy wskazad plik CSV z danymi użytkowników, na podstawie których będziemy zakładad konta w Outlook Live oraz zatwierdzid wybór przyciskiem Importuj: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 8

9 4. Po zatwierdzeniu importu nie otrzymamy potwierdzenia założenia kont w panelu WWW. Otrzymamy natomiast wiadomośd z podsumowaniem wykonanego importu: Usuwanie użytkownika 1. Aby usunąd konto użytkownika należy po zalogowaniu się do panelu wybrad odpowiednie konto na liście użytkowników oraz kliknąd ikonę: 2. Po wybraniu w/w ikony otrzymamy ostrzeżenie, że skasowanie konta powoduje usunięcie Windows Live ID oraz zawartości skrzynki pocztowej przypisanej do niego: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 9

10 Informacja W wyniku tego nie będzie można ponownie użyd tego identyfikatora Windows Live ID jest restrykcyjna nad wyraz. Mianowicie raz skasowany Windows Live ID można stworzyd ponownie jeszcze 3 razy. Każda następna próba założenia zakooczy się komunikatem: W takim przypadku należy wypełnid formularz kontaktowy i zgłosid prośbę o wyzerowanie licznika dozwolonych odtworzeo identyfikatora Windows Live ID. Formularz znajduje się pod adresem: Resetowanie hasła 1. Aby zresetowad hasło użytkownikowi należy w panelu WWW wybrad ikonę Resetuj hasło: 2. Następnie należy wypełnid formularz podając nowe hasło oraz wprowadzając je ponownie w następnej linii w celu potwierdzenia: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 10

11 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 11

12 Zarządzanie kontaktami - panel WWW Lista kontaktów 1. Aby przejrzed listę kontaktów należy zalogowad się do panelu WWW i wybrad przycisk Kontakty zewnętrzne: 2. Listę kontaktów - podobnie jak listę użytkowników - można przeszukiwad pod kątem występowania określonego ciągu znaków w polach Nazwa wyświetlana i Adres Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 12

13 Dodawanie kontaktu Kontakty pozwalają na wprowadzenie do Globalnej Książki Adresowej adresów pochodzących z poza danej organizacji Outlook Live. 1. Aby dodad nowy kontakt należy w panelu WWW wybrad przycisk Kontakty zewnętrzne i kliknąd Nowy : 2. Wypełniamy formularz w nowym oknie opisujący kontakt. W polu alias wpisuje się unikalny identyfikator kontaktu. Taki identyfikator pozwala na wpisanie go w pole Do: co spowoduje, że Outlook Live w jego miejsce wprowadzi adres kontaktu, skojarzonego z aliasem. Pola oznaczone symbolem * są wymagane do stworzenia nowego kontaktu. Po wypełnieniu formularza zatwierdzamy stworzenie nowego kontaktu wybierając przycisk Zapisz. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 13

14 Usuwanie kontaktu 1. Aby usunąd kontakt należy wybrad go z listy kontaktów i wybrad ikonę kasowania: 2. Na kolejnym ekranie wystarczy potwierdzid chęd usunięcia kontaktu wybierając Tak: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 14

15 Zarządzanie grupami - panel WWW W usłudze dostępne są dwa typy grup dystrybucyjnych. Pierwszym typem są grupy zwykłe, w których administrator decyduje kto jest ich członkiem. W tym przypadku administrator musi osobiście kogoś przydzielid do danej grupy lub z tej grupy usunąd. Drugim typem grupy są grupy dynamiczne. W przypadku grup dynamicznych lista członków jest dynamiczna i odczytywana przy każdej potrzebie przez serwery usługi Outlook Live. Członkowie do takiej grupy są przydzielani na podstawie posiadania szczególnych atrybutów, np. atrybut Departament ustawiony jest na Informatyka. Wtedy administrator może założyd grupę do której należed będą wszyscy studenci, którzy w polu Departament mają wpisane Informatyka. Gdy przychodzi korespondencja na adres takiej grupy usługa Outlook Live sprawdza na podstawie zdefiniowanych reguł, który student ma odpowiednio wypełnione pole i w razie spełnienia warunku załącza go do członków grupy. Taki mechanizm sprawia, że administrator nie musi każdego studenta przydzielad do konkretnej grupy. Wystarczy, że odpowiednio skonfiguruje mu atrybuty konta aby te odpowiadały wcześniej przygotowanym grupom. Niestety na chwilę obecną tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych dostępne jest tylko z poziomu PowerShell V2 i zostanie opisane w odpowiednim rozdziale. Lista grup dystrybucyjnych 1. Lista grup jest dostępna po zalogowaniu się w panelu WWW i wybraniu przycisku Grupy: Dodawanie grupy dystrybucyjnej 1. Ab y dodad grupę dystrybucyjną należy w panelu WWW wybrad przycisk Grupy i wybrad Nowa 1 : 1 W tym miejscu jest błąd w tłumaczeniu interfejsu WWW, zgłoszony przeze mnie do Microsoft Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 15

16 2. W otwartym formularzu wypełniamy poszczególne sekcje, sekcja Ogólne: W poszczególne pola wpisujemy: Nazwa wyświetlana - nazwa grupy widoczna w książce adresowej Alias - częśd adresu grupy przed Opis - opis grupy (opcjonalnie) 3. Sekcja Własnośd: Standardowo właścicielem grupy zostaje osoba, która ją zakłada. Właścicieli można dodad lub usunąd. Właściciel danej grupy ma prawo dodawad/usuwad z niej członków. 4. Sekcja Członkostwo: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 16

17 W tej sekcji można dodad nowych członków grup. Opcja Dodaj właścicieli jako członków grup 2 powoduje, że po utworzeniu grupy właściciele stają się jej członkami. 5. Sekcja Zatwierdzenie członkostwa: Ta sekcja definiuje sposób w jaki inni użytkownicy mogą zostad członkami danej grupy. 6. Po ustawieniu wszystkich niezbędnych opcji wybieramy przycisk Zapisz. Tak założona grupa widoczna jest na liście grup: 2 W tym miejscu jest błąd w tłumaczeniu interfejsu WWW, zgłoszony przeze mnie do Microsoft Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 17

18 7. Po założeniu grupy dystrybucyjnej pojawiają się dodatkowe opcje. Wybieramy grupę z listy i klikamy Szczegóły. Przechodzimy do sekcji Zarządzanie dostarczaniem: W tej sekcji możemy ustawid kto może wysyład e na adres grupy. Standardowo na grupę mogą wysyład wszyscy użytkownicy danej organizacji Outlook Live. Można to ograniczyd do wybranych użytkowników, grup lub kontaktów. Można również pozwolid na przesyłanie i z dowolnego adresu W sekcji Zatwierdzanie wiadomości mamy możliwośd skonfigurowania moderacji grupy. Pozwala to na filtrowanie treści przesyłanych do grupy. Sekcja ta pozwala nam dodad nowym moderatorów lub wybrad nadawców, którzy nie podlegają moderacji: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 18

19 Usuwanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby skasowad grupę dystrybucyjną wystarczy wskazad ją na liście grup i wybrad ikonę kasowania: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 19

20 2. W drugim kroku potwierdzamy chęd skasowania grupy: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 20

21 Zarządzanie użytkownikami PowerShell V2 Instalacja wymaganych komponentów Aby móc korzystad z zarządzania użytkownikami w Outlook Live należy zainstalowad: PowerShell V2 CTP3: WinRM 2.0 CTP3: Po instalacji środowiska PowerShell należy zmienid politykę wykonywania skryptów. Uruchamiamy konsolę PowerShell i wykonujemy polecenie: Set-ExecutionPolicy RemoteSigned Ustawienie polityki na RemoteSigned pozwoli na uruchamianie skryptów powstałych na komputerze, na którym ustawiamy politykę oraz skryptów pochodzących z zaufanego źródła. Zestawianie sesji 1. Aby zestawid połączenie z serwerami outlook.com należy w pierwszej kolejności stworzyd obiekt, przechowujący Windows Live ID oraz hasło. Wpisujemy w konsoli PowerShell: $LiveCred = Get-Credential 2. W otwartym oknie podajemy niezbędne dane: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 21

22 3. Istnieje też alternatywna metoda podawania danych niezbędnych do zestawienia zdalnej sesji. Wykorzystywana jest w przypadku automatyzacji skryptów, które są wykonywane cyklicznie przez system operacyjny, bez ingerencji administratora. W pierwszej kolejności pobieramy identyfikator Windows Live ID do zmiennej: $Username = Następnie hasło zapisujemy jako bezpieczny ciąg znaków. Aby tego dokonad wykonujemy polecenie: $Password = ConvertTo-SecureString 'p27braspum' -AsPlainText -Force Teraz musimy zapisad nazwę użytkownika oraz hasło w jednym obiekcie autoryzacji: $LiveCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, $Password Aby potwierdzid poprawnośd obiektu autoryzacji, wystarczy podad jego nazwę w konsoli PowerShell: $LiveCred 4. W następnym kroku musimy stworzyd obiekt sesji, który będziemy wykorzystywad w połączeniu z serwerami outlook.com: $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic - AllowRedirection 5. Aby przejśd w tryb zdalnej sesji, w której możemy zarządzad użytkownikami wykonujemy polecenie: Import-PSSession $Session Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 22

23 6. Aby zakooczyd sesję należy wykonad polecenie: Remove-PSSession $Session Lista użytkowników 1. Aby uzyskad listę kont należy w konsoli PowerShell wykonad polecenie: Get-Mailbox Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 23

24 2. Przy pomocy PowerShell możemy sprawdzid daty, kiedy dane konta zostały założone: Get-Mailbox Select Name,WhenCreated 3. Możemy również wyszukad wszystkie konta stworzone w konkretnym dniu: Get-Mailbox Select Name,PrimarySmtpAddress,WhenCreated Select-String 02/26/ Możliwe też jest przeszukanie listy użytkowników pod kontem występowania określonego ciągu znaków w ich adresie Get-Mailbox Select Name,PrimarySmtpAddress Select-String jerzy Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 24

25 Dodawanie użytkownika 1. Ponieważ polecenie New-Mailbox nie akceptuje hasła użytkownika przekazanego w sposób jawny (Plain Text), musimy zapisad je jako bezpieczny ciąg znaków. Aby tego dokonad wykonujemy polecenie: $Password = ConvertTo-SecureString 'haslohaslo' -AsPlainText -Force 2. Aby założyd konto wykonujemy polecenie (przekazując jako parametr wcześniej stworzony obiekt przechowujący hasło): New-Mailbox -Name 'Jerzy Testowy' -Password $Password -WindowsLiveId Jest to najprostszy format polecenia New-Mailbox, którym nie ustawiamy żadnych pól opisowych dla danego konta. Aby ustawid pola takie jak imię, nazwisko, inicjały, nazwa wyświetlana oraz wymusid zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym logowaniu można wykonad polecenie: New-Mailbox -Name 'Jerzy Testowy1' -Password $Password -WindowsLiveId -ResetPasswordOnNextLogon $true -FirstName 'Jerzy' -LastName 'Testowy1' -DisplayName 'Jerzy Testowy1' -Initials 'JT1' Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 25

26 Usuwanie użytkownika 1. Kasowanie konta ogranicza się do wydania jednego polecenia w konsoli PowerShell: Remov box -Identity -DisableWindowsLiveID - Confirm:$false Resetowanie hasła 1. W przypadku resetowania hasła musimy je również pobrad do postaci bezpiecznej, czyli: $NewPassword = ConvertTo-SecureString '3haYAw8maK' -AsPlainText -Force 2. Następnie resetujemy hasło użytkownikowi wykonując polecenie: Set-Mailbox -Identity michal.kowalski -Password $NewPassword Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 26

27 Zarządzanie kontaktami - PowerShell V2 Lista kontaktów 1. Podobnie jak przy liście użytkowników, aby zdobyd listę kontaktów wystarczy jedno polecenie: Get-MailContact 2. Niestety tak wygenerowana lista nie pokazuje nam adresów kontaktów. Aby dodatkowo wyświetlid adresy należy zmodyfikowad poprzednie polecenie: Get-MailContact Select Name,Alias,External Address Dodawanie kontaktu 1. Dodawanie kontaktu w najprostszej postaci wymaga wykonania polecenia: New-MailContact -Name "Jerzy Mikolajczak" -External Address Taki kontakt ma automatycznie przypisywany alias, nie ma wypełnionych pól imię i nazwisko oraz inicjały. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 27

28 2. W przypadku, gdy chcemy, aby kontakt posiadał komplet danych oraz np. inny alias wykonujemy polecenie: New-MailContact -Name "Jerzy Mikolajczak" -External Address -FirstName Jerzy -LastName Mikolajczak -alias jerzym -Initials "JM" Usuwanie kontaktu 1. Aby usunąd kontakt wystarczy wykonad polecenie: Remov Contact 'Zofia Kutrzeba' -confirm:$false 2. Kontakty można również usuwad podając wartośd pola Alias: Remov Contact 'Zofia Kutrzeba' -confirm:$false 3. Skasowanie wszystkich kontaktów w danej organizacji Outlook Live ogranicza się do wydania polecenia: Get-MailContact Remov Contact -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 28

29 Zarządzanie grupami - PowerShell V2 Lista grup dystrybucyjnych 1. Aby zdobyd listę grup dystrybucyjnych należy wykonad polecenie: Get-DistributionGroup 2. Podobnie jak w przypadku skrzynek użytkowników możemy przeszukiwad listę grup dystrybucyjnych w poszukiwaniu określonego ciągu znaków: Get-DistributionGroup Select Name,Windows Address Select-String #0 Lista użytkowników grupy dystrybucyjnej 1. Listę użytkowników należących do grupy dystrybucyjnej można zdobyd wykonując polecenie: Get-DistributionGroupMember testowa2 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 29

30 Jak widad członkami grupy mogą byd zarówno standardowe konta pocztowe, kontakty oraz inne grupy dystrybucyjne. Dodawanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby dodad grupę należy wykonad polecenie: New-DistributionGroup -Name 'Grupa Testowa #3' -Alias testowa3 2. Standardowo właścicielem grupy jest administrator, który ją założył. Aby zmienid właściciela wystarczy wydad polecenie: Set-DistributionGroup -Identity -ManagedBy 3. Tak stworzona grupa pozwalad będzie na przychodzenie wiadomości od wszystkich użytkowników należących do danej organizacji Outlook Live. Aby otworzyd grupę na przyjmowanie wiadomości z dowolnych adresów należy wykonad polecenie: Set-DistributionGroup testowa3 -RequireSenderAuthenticationEnabled $False 4. Aby ograniczyd możliwośd wysyłania wiadomości tylko dla członków danej grupy wystarczy dodad do dozwolonych nadawców tę właśnie grupę: Set-DistributionGroup testowa3 -AcceptMessagesOnlyFromSendersOrMembers testowa3 Dodawanie użytkownika do grupy dystrybucyjnej 1. Aby dodad nowego użytkownika do grupy należy wykonad polecenie: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 30

31 Add-DistributionGroupMember testowa3 -Member jerzy.tester6 Usuwanie użytkownika z grupy dystrybucyjnej 1. Usunięcie użytkownika z grupy dystrybucyjnej sprowadza się do wykonania polecenia: Usuwanie grupy dystrybucyjnej 1. Aby usunąd grupę dystrybucyjnej wykonujemy polecenie: Remove-DistributionGroup testowa3 -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 31

32 Zarządzanie dynamicznymi grupami - PowerShell V2 Outlook Live oferuje dodatkowo specjalny typ grup zwany Dynamiczne grupy dystrybucyjne. W przeciwieostwie do zwykłych grup dystrybucyjnych, lista członków w grupie dynamicznej jest generowana za każdym razem gdy na adres grupy zostanie wysłana wiadomośd. Lista członków jest generowana na podstawie określonych filtrów i warunków, które definiuje się przy zakładaniu grupy. W momencie kiedy na adres grupy dociera wiadomośd, jest ona dystrybuowana do wszystkich odbiorców w organizacji Outlook Live, którzy spełniają określone przy tworzeniu grupy warunki. Dynamiczne grupy dystrybucyjne dostępne są tylko z poziomu PowerShellV2 i tylko w ten sposób mogą byd konfigurowane. Grupy te pozostają niewidoczne przez panel WWW (są natomiast widoczne w książce adresowej organizacji). Lista dynamicznych grup dystrybucyjnych 1. Aby pobrad listę istniejących w organizacji Outlook Live grup dystrybucyjnych wystarczy wykonad polecenie: Get-DynamicDistributionGroup 2. Tak wykonane polecenie nie pokaże nam adresów grup, dlatego należy je zmodyfikowad: Get-DynamicDistributionGroup Select Name,PrimarySmtpAddress 3. Pozostałe ustawienia grup dystrybucyjnych ustawia się dokładanie tak samo jak zwykłych grup, dlatego nie będę powtarzał tych punktów. Lista użytkowników dynamicznej grupy dystrybucyjnej 1. Ponieważ lista użytkowników jest dynamiczna trzeba ją wygenerowad. Nie istnieje predefiniowane polecenie do wykonania tej czynności. W pierwszej kolejności musimy pobrad obiekt grupy dynamicznej i następnie na nim wykonad operację wyświetlenia obiektów, które spełniają warunki filtra danej grupy: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 32

33 $Group = Get-DynamicDistributionGroup 'Dynamic Testing Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $Group.RecipientFilter 2. Aby wygenerowana lista posiadała adresy członków należy zmodyfikowad poprzednie polecenie: $Group = Get-DynamicDistributionGroup 'Dynamic Testing Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $Group.RecipientFilter Select Name,PrimarySmtpAddress Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu precanned Filtry typu precanned są prostszym podejściem do tworzenia dynamicznych grup. Ograniczone są tylko do kilku atrybutów według, których można generowad listę obiektów należących do grupy. Filtr tego typu składa się z opcji -IncludedRecipients, która wskazuje grupę odbiorców pod względem ich typu: konto poczty, kontakt, grupa, wszyscy, etc. Dodatkowo można filtrowad po atrybutach: Company (firma) CustomAttributeN (atrybuty ogólnego przeznaczenia, gdzie N to liczba od 1..15) Department (dział) StateOrProvince (stan lub prowincja/województwo) 1. Dodanie grupy, w której będą konta pocztowe z Wielkopolski ogranicza się do wydania polecenia: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Wielkopolski" -Alias wielkopolska - IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalStateOrProvince Wielkopolska Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 33

34 Dodawanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej - filtry typu customized Przy trochę bardziej zaawansowanej składni filtry typu customized oferują tę samą funkcjonalnośd co filtry typu precanned oraz wiele więcej. Filtry te można budowad w oparciu o atrybuty takie jak: City Company CountryOrRegion CustomAttributeN (atrybuty ogólnego przeznaczenia, gdzie N to liczba od 1..15) Department Manager Notes Office Phone PostalCode RecipientType StateOrProvince StreetAddress Title Nie są to wszystkie możliwe atrybuty. Listę wszystkich (częśd jest stricte systemowa) można uzyskad wykonując polecenie (zrzut ekranu prezentuje tylko wycinek z całości): Get-Recipient jerzym fl Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 34

35 1. Stworzenie tej samej grupy kont, które mają ustawiony atrybut StateOrProvince na Wielkopolska przy pomocy filtrów customized można osiągnąd wykonując polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Wielkopolski" -Alias wielkopolska - RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (StateOrProvince -eq 'Wielkopolska')} 2. Z racji tego, że mamy teraz dostęp do innych atrybutów możemy w prosty sposób stworzyd grupę kont studentów z Poznania. Aby dodad taką grupę należy wykonad polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Poznania" -Alias studencipoznan - RecipientFilter {(City -like 'Poznań' -or City -like 'Poznan')} 3. Grupa Studenci z Poznania zawiera w sobie teraz członków, którzy w atrybut City mają wpisane Poznao lub Poznan. Oto lista takich członków: $sp = Get-DynamicDistributionGroup studencipoznan Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $sp.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress,City Jak widad z racji poprawnej konstrukcji filtra (uwzględnienie nazwy Poznao/Poznan) do grupy należą konta o obu pisowniach nazwy miasta Poznao. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 35

36 4. Przykład grupy Studenci z Poznania pozwala na pokazanie dodatkowej funkcjonalności filtrów typu customized. Mianowicie filtry te obsługują symbol wieloznaczny * (ang. wildcard). W przypadku miasta Poznao, administrator może wpisad nazwę miasta jako Poznao lub Poznan (przy większej ilości osób zajmujących się zakładaniem kont jest to bardziej prawdopodobna sytuacja). W poprzednim przykładzie dodaliśmy grupę, która przeszukuje atrybut City w poszukiwaniu ciągu Poznao i Poznan. Wykorzystanie symbolu wieloznacznego powoduje, że możemy ograniczyd filtr do szukania ciągu Pozna, który zakwalifikuje obie nazwy. Aby dodad grupę z filtrem wykorzystującym symbol wieloznaczny należy wykonad polecenie: New-DynamicDistributionGroup -Name "Studenci z Poznania" -Alias studencipoznan - RecipientFilter {(City -like 'Pozna*')} 5. Weryfikujemy konta, które spełniają warunki filtru z symbolem wieloznacznym: $sp = Get-DynamicDistributionGroup studencipoznan Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $sp.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress,City Usuwanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej 1. Kasowanie dynamicznej grupy dystrybucyjnej ogranicza się do wykonania polecenia: Remove-DynamicDistributionGroup studencipoznan -confirm:$false Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 36

37 Przykład wykorzystania atrybutów ogólnego przeznaczenia 1. Z racji tego, że w usłudze Outlook Live nie należy spodziewad się atrybutów o nazwie Wydział, Kierunek, Grupa wykładowa, Grupa laboratoryjna, etc. można wykorzystad atrybuty ogólnego przeznaczenia, czyli CustomAttribute1...CustomAttribute15. Uczelnia może sobie odgórnie ustalid, że przechowuje w tych atrybutach dane według klucza: Nazwa atrybutu CustomAttribute1 CustomAttribute2 CustomAttribute3 Wartośd Kierunek studiów Tryb studiów (dzienne/zaoczne/wieczorowe) Specjalnośd 2. Mając wiedzę o takiej strukturze przechowywanych informacji możemy łatwo stworzyd grupy, które będą przechowywad konta z jednego kierunku studiów, trybu lub specjalności. Na potrzeby przykładu założyłem osiem kont o atrybutach: Get-Mailbox Select Name,CustomAttribute1,CustomAttribute2,CustomAttribute3 Pokażę na przykładach jak stworzyd grupy dynamiczne na podstawie tych trzech atrybutów. 3. Tworzę grupę przechowującą konta studentów studiujących w trybie dziennym: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name dzienne -Alias dzienne -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute2 dzienne Filtr typu customized : Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 37

38 New-DynamicDistributionGroup -Name dzienne -Alias dzienne -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute2 -eq 'dzienne')} 4. Sprawdzam członków grupy dzienne (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $dzienne = Get-DynamicDistributionGroup dzienne Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $dzienne.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 5. Tworzę grupę przechowującą konta studentów studiujących w trybie zaocznym: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name zaoczne -Alias zaoczne -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute2 zaoczne Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name zaoczne -Alias zaoczne -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute2 -eq 'zaoczne')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 38

39 6. Sprawdzam członków grupy zaoczne (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $zaoczne = Get-DynamicDistributionGroup zaoczne Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $zaoczne.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 7. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z kierunku Informatyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute1 Informatyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute1 -eq 'Informatyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 39

40 8. Sprawdzam członków grupy informatyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $inf = Get-DynamicDistributionGroup informatyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $inf.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 9. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z kierunku Robotyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name robotyka -Alias robotyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute1 Robotyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name informatyka -Alias informatyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute1 -eq 'Robotyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 40

41 10. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $rob = Get-DynamicDistributionGroup robotyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $rob.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 11. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z specjalności Cybernetyka: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name cybernetyka -Alias cybernetyka -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute3 Cybernetyka Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name cybernetyka -Alias cybernetyka -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute3 -eq 'Cybernetyka')} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 41

42 12. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $cyb = Get-DynamicDistributionGroup cybernetyka Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $cyb.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 13. Tworzę grupę przechowującą wszystkich z specjalności Elektronika: Filtr typu precanned : New-DynamicDistributionGroup -Name elektronika -Alias elektronika -IncludedRecipients MailboxUsers -ConditionalCustomAttribute3 elektronika Filtr typu customized : New-DynamicDistributionGroup -Name elektronika -Alias elektronika -RecipientFilter {(RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (CustomAttribute3 -eq Elektronika )} Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 42

43 14. Sprawdzam członków grupy robotyka (jeden zrzut ekranu, identyczny w obu przypadkach): $ele = Get-DynamicDistributionGroup elektronika Get-Recipient -RecipientPreviewFilter $ele.recipientfilter Select Name,PrimarySmtpAddress 15. Na tej samej zasadzie konfigurujemy pozostałe specjalności. W ten sposób możemy w bardzo prosty sposób podzielid konta studentów na grupy dystrybucyjne: Get-DynamicDistributionGroup Select Name,PrimarySmtpAddress Wystarczy pamiętad tylko o ustawieniu odpowiedniego atrybutu ogólnego przeznaczenia przy zakładaniu konta i dzięki dynamicznym grupom dystrybucyjnym udostępniającym mechanizmy filtrów nie trzeba wykonywad dodatkowych czynności konfiguracyjnych. Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 43

44 Zarządzanie użytkownikami - skrypt CSV_Parser Konstrukcja pliku CSV Skrypt CSV_Parser został przygotowany przez firmę Microsoft. Umożliwia zarządzanie usługą Outlook Live na podstawie specjalnie skonstruowanych plików CSV (Comma Separated Values). Wystarczy plik CSV zgodny ze składnią skryptu i administrator może przekazad do usługi Outlook Live informacje o większej ilości kont jednocześnie. Skrypt dostępny jest pod adresem: Aby rozpocząd pracę ze skryptem należy przygotowad odpowiedni plik CSV. Plik taki składa się z pierwszego wiersza, który zawiera nagłówek oraz z kolejnych wierszy, które zawierają dane użytkowników: Action,Type,Name, Address,Password,FirstName,LastName,DisplayName Tester0 Tester1 Tester2 Tester3 Tester4 Tester5 Kolejne pola w pliku oznaczają: Add - wykonywaną akcję (dodawanie) Mailbox - typ obiektu który zostanie dodany Name - identyfikator obiektu (unikalny) Address - adres , a dokładniej Windows Live ID Password - hasło First Name - imię Last Name - nazwisko DisplayName - nazwa wyświetlana w książce adresowej Taka konstrukcja pliku CSV jest tylko przykładowa, dokładne informacje na ten temat zawiera dokument: Dokument ten opisuje, które z pól są wymagane przy zakładaniu konta w Outlook Live. Przy pomocy pliku CSV możemy uzupełniad dane użytkowników takie jak kraj, region, kod pocztowy, tytuł, telefon, fax, etc. Dodawanie użytkowników 1. Skrypt do uruchomienia wymaga kilku parametrów. W najprostszej postaci musimy przekazad obiekt autoryzacji, adres usługi Outlook Live oraz wskazad plik CSV z danymi do przesłania: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersData.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 44

45 Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 45

46 Usuwanie użytkowników 1. Aby skasowad wybrane konta przy pomocy skryptu CSV_Parser należy przygotowad odpowiedni plik CSV. W przypadku operacji usuwania nie jest wymagane przekazywanie wszystkich atrybutów dla danego konta. Wystarczą dane, które identyfikują konto, czyli atrybut Name: Action,Type,Name Delete,Mailbox,Tester0 Delete,Mailbox,Tester1 Delete,Mailbox,Tester2 Delete,Mailbox,Tester3 Delete,Mailbox,Tester4 Delete,Mailbox,Tester5 Kolejne pola w pliku oznaczają: Delete - wykonywaną akcję (usuwanie) Type - typ obiektu który zostanie usunięty Name - identyfikator obiektu (unikalny) 2. Uruchamiamy skrypt podobnie jak przy operacji dodawania. Z punktu widzenia skryptu sposób jego wywołania nie wpływa na typ wykonywanej akcji, ponieważ jest to warunkowane wpisami w pliku CSV przekazywanym jako parametr. CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersToRemove.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 46

47 Resetowanie haseł 1. Podobnie jak w poprzednich operacjach wszystko sprowadza się do odpowiedniej konstrukcji pliku CSV. Wykonywaną akcją jest PasswordReset. Następnie podana jest nazwa konta oraz nowe hasło. Action,Name,Password PasswordReset,Tester6,tAp9ArusTU PasswordReset,Tester7,wre3aBrAT6 PasswordReset,Tester8,bEb3uThUpr PasswordReset,Tester9,5U98VexEfr PasswordReset,Tester10,ste2Huspat 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile UsersToRemove.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 47

48 Zarządzanie kontaktami - skrypt CSV_Parser Dodawanie kontaktów 1. Dodawanie kontaktów różni się tym od dodawania użytkowników, że obiekt typu MailContact nie potrzebuje hasła. Konstrukcja pliku CSV definiującego nowe kontakty wygląda następująco: Action,Type,Name, Address,FirstName,LastName,DisplayName Kontaktowy0 Kontaktowy1 Kontaktowy2 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile AddContacts.csv Usuwanie kontaktów 1. Zmieniamy akcję w pliku CSV z Add na Delete, pozostawiamy tylko pola niezbędne: Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 48

49 Action,Type,Name Delete,MailContact,JanKontaktowy0 Delete,MailContact,JanKontaktowy1 Delete,MailContact,JanKontaktowy2 2. Uruchamiamy skrypt: CSV_Parser.ps1 -LiveCredential $LiveCred -RemoteURL https://ps.outlook.com/powershell/ -UsersFile RemoveContacts.csv Copyright 2009 Centrum Innowacji Microsoft, Poznao. Wszelkie prawa zastrzeżone 49

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2

Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows Systemy Operacyjne - Laboratorium 2 Rodzaj kont W przypadku administrowania systemem Windows 2000/XP bardzo ważnym elementem jest umiejętnośd sprawnego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl

icomarch24 SA Al. Jana Pawła II 41E 31-864 Kraków www.ibard24.pl ZAWARTOŚD 1. ibard24 backup online... 3 2. Jak rozpocząd pracę z programem... 4 2.1. Rejestracja nowego konta... 4 2.1. Instalacja programu... 6 2.1.1. Jak pobrad oprogramowanie... 6 2.1.2. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka

OPEN-XCHANGE SERVER. Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER Oxtender dla Microsoft Outlooka OPEN-XCHANGE SERVER: Oxtender dla Microsoft Outlooka Publication date Wednesday, 22 December 2010 v.6.18.2 Copyright 2006-2010 OPEN-XCHANGE Inc., Ten

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

Obieg dokumentów v. 4.2.8

Obieg dokumentów v. 4.2.8 Obieg dokumentów v. 4.2.8 2 Obieg Dokumentów - SPIS TREŚCI: 1. Wstęp... 5 2. Uruchomienie... 6 3. Funkcje... 7 4. Obieg dokumentów... 9 4.1. Skrzynka... 9 4.1.1. Panel statusów, folderów, segregatorów....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Wersja 1.6 Wstęp... 3 Logowanie i strona główna... 3 Menu... 6 Agencje... 7 Typy użytkowników... 8 Poziom uprawnień... 10 Użytkownicy... 16 Bazy odbiorców... 17 Atrybuty... 22 Atrybuty

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank

Przewodnik dla Klienta. System do obsługi banku internetowego I-Bank Przewodnik dla Klienta System do obsługi banku internetowego I-Bank 1 Spis treści Spis treści...2 1 Wstęp...3 2 Instalacja oprogramowania Java...4 2.1 Instalacja w systemie operacyjnym...4 2.2 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook

bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook bla bla OPEN-XCHANGE SERVER Connector dla Microsoft Outlook OPEN-XCHANGE SERVER OPEN-XCHANGE SERVER: Connector dla Microsoft Outlook Publication date Monday, 18. November 2013 Version 7.2.3 Copyright 2006-2013

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Firma 2013 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Firma 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski

INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU. Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski INSTRUKCJA WDROŻENIA I UŻYTKOWANIA SYSTEMU Opracowanie: Tomasz Ajzak Paweł Dymowski Marcin Rokoszewski SPIS TREŚCI PLATFORMA INTERNETOWA ABSOLWENT I. Serwis Absolwenta... 2 II. Przygotowanie środowiska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo