Nakład egz. Vol 16 Nr 7/ ISSN AP TE - KARZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nakład - 6500 egz. Vol 16 Nr 7/8 2008 ISSN 1230-8730 AP TE - KARZ"

Transkrypt

1 Nakład egz. Vol 16 Nr 7/ ISSN AP TE - KARZ Czasopismo poświęcone głównie gospodarce lekiem (ekonomika farmacji, ustawodawstwo farmaceutyczne, organizacja i zarządzanie) oraz użytkowaniu leków i wiedzy o nich (farmakologia, farmakognozja, farmacja stosowana, chemia leków, farmacja kliniczna, samolecznictwo). Redaktor naczelny: dr Tadeusz Jerzy Szuba Zespół redakcyjny: dr Leszek Bartkowiak, mgr Franciszek Dragan, dr Mariola Drozd, mgr Elżbieta Góralczyk, mgr Teodozja Holak, mgr Grażyna Kornacka, mgr Barbara Kozicka, mgr Henryk Modrzejewski, mgr Jacek Polatyński, mgr Marek Pykało, mgr Adam Rudzki, dr Jerzy Surowiecki, mgr Danuta Wojnicka-Szuba, mgr Henryka Wojtaszewska Konsultanci: prof. dr Mirosława Furmanowa, mgr Halina Gabor, mgr Danuta Gajek, mgr Maria Głowniak, prof. dr Stanisław Gumułka, prof. dr Bożenna Gutkowska, dr Danuta Ignyś, dr Maciej Krzanowski, prof. dr Sławój Kucharski, dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prof. dr Jerzy Masiakowski, prof. dr Regina Olędzka, doc. dr Aleksander Ożarowski, dr Stanisław Piechula, prof. dr Józef Sawicki, prof. dr Edmund Sieradzki, prof. dr Jacek Spławiński, prof. dr Michał H. Umbreit, mgr Andrzej Wróbel Wydawca: Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Warszawa, ul. Łucka 2/4/6 tel Realizacja wydawnictwa, kolportaż, adres redakcji: Vita plus Tadanco Sp. z o.o., Warszawa, ul. Konstruktorska 9 tel , fax wewn Internet, archiwum,,aptekarza Opracowanie poligraficzne: Drukarnia Szczepan Szymański tel./fax (0-22)

2 Aptekarz Vol 16 Nr 7/8 (2008) Aptekarz Vol 16 Nr 7/8 (2008) Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Nieprzejrzystość,,Infarmy Mo no po li sty czny prze mysł far ma ceu ty czny la ta mi wy brzy dzał na rze ko my brak prze jrzy sto ści przy na szym de cy do wa niu o re fun da cji le - ków. Ro bi się nam za rzut, że my nie ho no ru je my dy rek ty wy U nii Eu ro - pej skiej za le ca ją cej transparency. Cy nizm mo no po li stów wy szedł z wor ka te raz, kie dy A gen cja O ce - ny Te chno lo gii Me dy cznych ze chcia ła wy kła dać na swej stro nie peł ne in for ma cje o ma te ria łach wnios ko daw ców i opi - niach kon sul tan tów, ma te ria łach i o pi niach za ró wno medycznoterapeutycznych, jak i farmaceutyczno-ekonomicznych. Wie le kon cer nów pro te stu je prze ciw peł ni prze jrzy sto ści ja ko wy ry - wa ją cej im ta jem ni ce han dlo we. Ja wność jest do bra, gdy cho dzi o sta - no wis ko stro ny rzą do wej. Jest nie dob ra, kie dy od sła nia kru czki pe ten - tów. Spra wa jest ta ka pro sta: kto nie wy ra zi zgo dy na peł ną trans pa ren - tność pro ce su re fun da cji nie do stą pi przy wi le ju włą cze nia me dy ka men - tu do wy ka zów le ków re fun do wa nych. Rzą dzić w Pol sce ma rząd w zgo - dzie z UE, a nie mo no po li ści. Szko da, że te go nie ro zu mie De par ta ment Po li ty ki Le ko wej i Far ma - cji w Mi ni ster stwie Zdro wia (rząd). Oby zrozumiał, bo będziemy zmuszeni go zmienić. Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Komunikat Wal ne ze branie spra wo zdaw cze To wa rzy stwa Farmaceutyczno- Ekonomicznego od bę dzie się w dniu 7 paź dzier ni ka 2008 r. w War sza wie. Kto nie jest, a chce być człon kiem To wa rzy stwa i wziąć u dział w ob - ra dach, niech da syg nał z ad re sem mai lo wym lub pocz to wym; prze śle - my za pro sze nie i pro gram. Za Zarząd Dr Tadeusz J. Szuba Spis treści Refundacja leków i Unia Europejska Korupcja, czy głupota Zdzierstwo pseudoinnowatorów refundowane Troska/beztroska o inwalidów wojennych Komenatrz do zmian refundacji Komentarz do wniosku o refundację leku Bezpieczeństwo stosowania leków Suplement Doceniajmy polską farmację Prawda o przemyśle generycznym Zasady kolportażu czasopisma,,aptekarz Każdy numer czasopisma,,aptekarz jest wysyłany bezpłatnie do: wszystkich okręgowych izb aptekarskich oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej, wszystkich okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, wszystkich oddziałów Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Zarządu Głównego, wszystkich oddziałów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Zarządu Głównego, wszystkich inspektoratów nadzoru farmaceutycznego, wszystkich lekarzy wojewódzkich, wszystkich szkół farmacji, wszystkich szkół medycyny, wszystkich aptek,,zamkniętych w zakładach leczniczych, bibliotek wszystkich zakładów leczniczych,,zamkniętych (szpitali), bibliotek wszystkich zakładów leczniczych,,otwartych (ZOZ-ów), Biblioteki Narodowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej i innych bibliotek. Czasopismo,,Aptekarz jest także dystrybuowane odpłatnie. Koszt prenumeraty rocznej na 2008 rok wynosi zł 120,-. Przy prenumeracie rocznej oraz ewentualnych zamówieniach zbiorowych pojedynczych egzemplarzy nie pobiera się kosztu przesyłki. Przekazu opłaty należy dokonać na konto Towarzystwa Farmaceutyczno-Ekonomicznego w banku PKO BP 43 O/W-wa Zamówienie należy kierować pocztą do: Vita plus Tadanco Redakcja Aptekarza, Warszawa, ul. Konstruktorska 9, lub em do: te karz po le ca wy twór com le ków us łu gi pro mo cyj ne i re kla mo we. Na ła mach na sze - go cza so pis ma moż na pro mo wać wy ro by far ma ceu ty czne fa cho wo, sku te cznie i ta nio. Koszt anon su for ma tu A5 czarno-białego wy no si 1000 zł, na to miast ko lo ro we go 2000 zł. Na czwar tej stro nie ok ład ki 4000 zł. Na in nych stro nach,,up rzy wi le jo wa nych 3000 zł. Pro po nu je my po nad to za mie szcza nie re klam mniej sze go for ma tu, np. na stro nach, któ re nie są cał ko wi cie za dru ko wa ne tek stem ar ty ku łu. Ta ka for ma przy pom nie nia swo jej fir my oraz jej pro duk tów le ka rzom i ap te ka rzom ko sztu je za le dwie 500, a na wet je szcze mniej 250 zł. Za mó wie nia re gu lar ne na dłu gie okre sy na gra dza my upu stem ce ny. Fak tu ry za anon sy są ob cią ża ne VAT-em 22%

3 Aptekarz Vol 16 Nr 7/8, (2008) Refundacja leków i Unia Europejska Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne 136 Refundacja leków i Unia Europejska Far ma cja jest ob sza rem e ko no mi ki szczególnie new ral gi cznym dla te - go, że dzia ła ją tu wy jąt ko wo o grom ne si ły mo no po li sty czne, a gre sy wne, żą dne mi liar do wych zys ków w śro do wis ku klien te li to wa ro znaw czo zielonej. Na stra ży jej in te re sów ma stać rząd. Każ dy rząd ni by się sta ra. Nie ste ty, nie u dol nie. Aby sta ra nia by ły e fek - ty wne po trze ba du żo fa cho wo ści. Za ró wno to wa ro znaw czej, jak i e ko no - mi cznej. W Pol sce rząd jest jej po zba wio ny. I ma zni ko me szan se na u - cze nia się rzą dze nia far ma cją, do pó ki nie ze rwie ze spu ściz ną po Związ - ku Ra dziec kim, ze zwy cza jem po wie rza nia Mi ni ster stwa Zdro wia le ka rzo - wi. W Pol sce jest je szcze go rzej niż w ZSRR. Tam lekarz-minister roz kła - dał le czni ctwo. Far ma cji nie ty kał. Par tia by ła na ty le mąd ra, by far ma cję po wie rzać far ma ceu tom od po wie dnio przy u czo nym. U nas lekarz-minister czy ni wi ce mi ni strem ds. far ma cji ko le gę le ka rza nie ma ją ce go po ję - cia o far ma cji. Ba, bar dzo sil ny po li ty cznie minister-lekarz Ła piń ski na wet zlik wi do wał fa cho wy de par ta ment far ma cji kie ro wa ny przez far ma ceu tę i stwo rzył de par ta ment po li ty ki le ko wej, któ ry mo że być kie ro wa ny przez le - ka rza. Gło sił precz z kon cer na mi, niech ży je pa cjent, ale wo lał, by mu u czci wi fa chow cy nie pa trzy li na rę ce. Do dziś pre mier czy ni mi ni strem zdro - wia le ka rza, któ ry na stęp nie po wie rza nie tyl ko po sa dę wi ce mi ni stra ds. far ma cji, ale de par ta ment ds. far ma cji le ka rzom. Skut ki są o pła ka ne, bo choć na le ka rzy przy pa da co naj mniej a nio łów, to ża den z tych kry szta ło wych lu dzi nie u czył się na stu - diach che mii, fi zy ki, ma te ma ty ki nie mó wiąc o e ko no mii, pra wie, biz ne sie, fi nan sach. Do bry le karz ma du żo mniej sze szan se niż szewc na u czyć się po stu diach tego wszy stkie go, bo ma gło wę nie przer wa nie na bi tą tros ką o zdro wie swych pa cjen tów, któ rych po trze by po mo cy le kar skiej są nie - skoń czo ne. Gdy two rzo no rząd PO pro si liś my pre mie ra Tus ka, by nie mia no wał le - ka rza mi ni strem zdro wia, bo mie liś my głę bo kie prze ko na nie, że mi ni ster nie-lekarz nie wpa dnie na po mysł, by rzą dzić far ma cją wi ce mi ni strem le - ka rzem i dy rek to rem de par ta men tu far ma cji le ka rzem. Tusk nie po słu chał i ma my to, co ma my: to tal ny an al fa be tyzm. Re fun da cja le ków, bo daj naj waż niej sza spra wa far ma ceu ty czna w kra - ju nie za moż nym, le ży na obu ło pat kach. Mi ni ster stwo Zdro wia PO chce do brze. Mi ni ster stwo Zdro wia PiS też chcia ło do brze. Mo że no we mi ni ster stwo za krót ko pra cu je, by so bie u świa do mić, że do go spo dar ki le ka mi po trze ba fa chow ców. Nie pro fe so rów me dy cy ny. Ci są bar dzo potrzebni do cze go in ne go. Fa chow ców, któ rzy mó wiąc w du żym skró cie, ze struk tu ry chemicznej środ ka le czni cze go czy ta ją, czy i jak on się róż ni od in nych, z ryn ku świa to we go wie dzą, ja ka jest je go po zy cja (mo no po li sty czna, kon ku ren cyj na), czy nas na nie go stać i po kon sul ta cjach ze spe cja li sta mi kli ni czny mi są zdol ni ra dzić mi ni - stro wi, co ma re fun do wać. Oni nie mu szą czy tać w Aptekarzu li cznych wska zó wek do ty czą cych re fun da cji, bo ma ją je we krwi. Rze czy wi stość jest na dal ta ka, że w rzą dzie fa chow ców nie ma. Na - sze Towarzystwo jest z te go pod wój nie nie za do wo lo ne, bo Po la cy nie zas - łu że nie cier pią, a człon ko wie To wa rzy stwa mu szą za ka sy wać rę ka wy i pra co wać za rząd. Mu si my mó wić rzą do wi, co ma re fun do wać, a cze go nie re fun do wać, i dla cze go. Mu si my to ro bić przy sa bo ta żu rzą du. Wnios ki o re fun da cję u kry wa się przed na mi. Ten sa bo taż jest kon ty nuo wa ny z u po rem po mi mo na szych pro te stów. Nie ba cząc nań o pra co wu je my wy kła dy pro i an ty re fun da cyj ne, któ re przekazujemy czyn ni kom rzą dzą cym: Refundacja do re mon tu Aptekarz Nr 3/4 (2008) Nowe le ki re fun do wać nie re fun do wać, dla cze go? Aptekarz Nr 3/4 (2008) Aptekarz" Nr 5/6 (2008) Ceny no wych le ków Aptekarz Nr 5/6 (2008) Korupcja czy głu po ta Aptekarz Nr 7/8 (2008) Zdzierstwo pseu doin no wa to rów re fun do wa ne Aptekarz Nr 7/8 (2008) W ten spo sób nad ra bia my brak wie dzy to wa ro znaw czej u o sób rzą dzą - cych. Ale są je szcze in ne kon sek wen cje ig no ran cji rzą du wy ni ka ją ce z wstą pie nia Pol ski do U nii Europejskiej. Tej właś nie spra wie jest po świę - co ny ni niej szy ar ty kuł. Pro ble ma ty ka re fun da cji le ków jest zu peł nie nie źle u re gu lo wa na w pra - wie pol skim. Ca łe zło re fun da cyj ne nie wy ni ka ze złe go pra wa, lecz z nie - fa cho wo ści lu dzi po wo ła nych do słu że nia Mi ni stro wi Zdro wia. Nie ste ty, Mi ni ster Zdro wia te go nie ro zu mie i za miast po ob ję ciu u rzę du przy stą pić do po wo ła nia kadr fa cho wych skła da zło na karb nie zsyn chro ni zo wa nia pra wa pol skie go z pra wem u nij nym. Nie zna jąc się na rze czy u le ga pro - pa gan dzie dro gich, mo no po li sty cznych firm far ma ceu ty cznych za wsze nie za do wo lo nych z na szych de cyz ji re fun da cyj nych. To praw da, że trze ba pra wo pol skie tro chę pod stroić do u nij ne go. Moż - na to zro bić łat wo i szyb ko. Na to miast dr Ko pacz skrzyk nę ła ta bun lu dzi z mi ni ster stwa, z A gen cji O ce ny Te chno lo gii Me dy cznych (AOTM ma te - raz grać pier wsze skrzyp ce w re fun da cji), i z ze wnątrz ma ją cych do pro - wa dzić do zgo dności pra wa pol skie go z eu ro pej skim, do prze jrzy sto ści sy - ste mu re fun da cyj ne go. W e fek cie ma się u ro dzić no wa u sta wa re fun da - cyj na. Ta ka de cyz ja no we go rzą du za pad ła w koń cu sty cznia 2008 r. i do tej po ry ża den pro jekt u sta wy nie po wstał. A kie dy po wsta nie, za czną się dys - 137

4 Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Refundacja leków i Unia Europejska ku sje w Ko mi sjach Se jmu, kon sul ta cje z czynnikami, ob ra dy ple nar ne Se jmu, Se na tu, mo że ve to Pre zy den ta. Na pra wa sy ste mu po trwa kil ka lat i nie przy spo rzy po żyt ku bez fa chow ców do ro bo ty. Po sta raj my się rzu cić nie co świat ła na spra wę rze ko mych i fak ty cznych kło po tów re fun da cyj nych po wo do wa nych przez U nię Eu ro pej ską. Na U nię Eu ro pej ską trze ba pa trzeć po li ty cznie. To nie jest wspól no ta kra jów podobnych, lecz bar dzo róż nych, ma ją cych nie tyl ko je dna ko we, ale tak że róż ne in te re sy. Tu wy mień my tyl ko róż ne in te re sy ekonomiczno-farmaceutyczne. Kra - je największe w ro dza ju Nie miec, Fran cji i An glii ma ją bar dzo wy so ko roz - wi nię ty prze mysł far ma ceu ty czny, na u kę, ba da nia na u ko we i po tra fią o pra co wy wać no we le ki. No we le ki o czy wi ście o pa ten to wu je się, by by ły mo no po li sty czne. Wów czas moż na po bie rać za nie do wol ną ce nę i ro bić ko ko so we for tu ny. Wszy stko to jest le gal ne. Kra je mniej sze, sła biej roz wi nię te, z Pol ską włą cznie, nie chcą się te mu sprze ci wiać. Ktoś mu si ro bić po stęp. I my z niego (z no wych le ków) z cza sem sko rzy sta my, w mia rę za so bów fi nan - so wych. Kon flikt in te re sów po le ga na tym, że rzą dy państw wy so ko roz wi nię - tych sto ją twar do po stro nie firm far ma ceu ty cznych, nie tyl ko nie wal czą ze zdzier stwem ce no wym mo no po li stów, lecz wręcz temu zdzierstwu sprzyjają. Ro bią tak wca le nie dla te go, że mi ni stro wie bio rą ła pów ki od monopolistów-miliarderów, ale dla te go, że po no we le ki zgło si się ju tro 200 kra - jów. Nie chcia ły by pła cić dro go, jeś li w kra ju po cho dze nia te leki by ły by ta - nie. Stę ka ją, ale pła cą wy so kie ce ny i bo ga cą kra je roz wi nię te. Sko ro wy so ko roz wi nię te kra je ma ją ster rzą dów w Bruk se li, nie dzi wo - ta, że sta ra ją się wcis kać no we i dro gie le ki wszy stkim kra jom człon kow skim U nii. Ak tem pra wnym to u ka zu ją cym jest Dy rek ty wa Ra dy z dnia 21 gru dnia 1988 r. (89/105/EWG) zwa na po to cznie dy rek ty wą prze jrzy sto ści. Jest ona po świę co na wy łą cznie le kom o pa ten to wa nym (mo no po li sty - cznym), reguluje u sta la nie ich cen i za kres re fun da cji. Tak, by tym le kom sprzy jać. Trze ba być na i wnym dziec kiem, by nie do myś lić się, że sam po mysł dy rek ty wy jest pro pro du cen cki i an ty pa cjen to wy. Le ki no we o pa ten to wa - ne są dia bel nie dro gie i bie dniej sze kra je nie pa lą się do ich re fun da cji ze swych ską pych fun du szy pub li cznych. Dy rek ty wa sprzy ja ją ca le kom mo - no po li sty cznym jest za prze cze niem i dei re fun da cji WHO, któ ra przez 30 lat do dziś re ko men du je kra jom człon kow skim ja ko le ki pod sta wo we i u zu peł nia ją ce nie mal wy łą cznie le ki nie mo no po li sty czne. Infarma re pre zen tu ją ca kon cer ny far ma ceu ty czne wy ma chu je przed o cza mi rzą dzą cych i pleb su dy rek ty wą prze jrzy sto ści nie mó wiąc sło wa, że do ty czy ona wy łą cznie le ków o pa ten to wa nych. Na sze or ły re fun da cyj - ne ze stra chu do dziś nie skreś la ją z wy ka zów rzą do wych dro gich pro duk tów eks pa ten to wych, gdy już jest ob fi ta po daż ta nich sy no ni mów patrz: Car du ra, Cla ri ti ne, Con tro loc, Om nic, Pro scar, Rispolept, Sor tis, Ter ten - sif, Zin nat, Zo cor itp. Pro blem no wych le ków z waż ny mi pa ten ta mi, le ków ob ję tych Dy rek ty - wą, jest do sta te cznie du ży, by mu się sta ran nie przy jrzeć. Po śród nich są le ki bar dzo do bre, przy spa rza ją ce zdro wia, i chciej my je sto so wać do fi nan - so wu jąc przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia. Ale zde cy do wa na więk szość to środ ki le czni cze o nie u do wo dnio nym po stę pie te ra peu ty cznym lub wręcz nie lep sze, a na wet gor sze od le ków już sto so wa nych i re fun do wa nych. Tych le ków nie po win niś my re fun do wać, bo roz trwo ni my po sia da ne 7 mld zło tych na do fi nan so wa nie le ków zbędnych i nie bę dzie my mie li pie nię - dzy na to, czym stoi zdro wie na ro du na 400 mi lio nów o pa ko wań le ków pod sta wo wych i u zu peł nia ją cych, o bec nie re fun do wa nych. Bruk se la nie mo że ni ko go zmu sić ża dną dy rek ty wą do sto so wa nia le - ków dla nas nie ko rzy stnych te ra peu ty cznie, bądź fi nan so wo. Jest te go świa do ma i już we wstęp nej czę ści Dy rek ty wy 89/105/EWG sta no wi, że pań stwa człon kow skie, aby kon tro lo wać pub li czne wy dat ki zdro wot ne, sto su ją środ ki e ko no mi czne o be jmu ją ce kon tro lę cen o raz o gra ni cze nia a sor ty men tu re fun do wa ne go. Z te go wy ni ka, że wbrew po gróż kom Infarmy nie mo że my prze grać w try bu na le u nij nym ża dnej spra wy wy to czo - nej przez kon cern far ma ceu ty czny o nie re fun do wa nie je go wy ro bu. Ty le że mu si my po de jmo wać de cyz je roz są dnie, prze jrzy ście, o pie ra jąc się na o biek ty wnych kry te riach. Czy i w ja kich sy tua cjach Pol ska nie prze strze ga przy ka zań Dy rek ty - wy 89/105/EWG? 1. Nie do trzy mu je my ter mi nów za łat wia nia spraw. Jest to kon sek wen - cja nie złe go na sze go pra wa, lecz nie u dol no ści na szych fun kcjo na riu szy, prze waż nie le ka rzy, nie tyl ko nie zna ją cych się na rze czy, ale brzy dzą cych się biu ro kra cją. 2. Po de jmu je my de cyz je nie o dwo łal ne. Tym cza sem Bruk se la, przy - chyl na koncernom far ma ceu ty cznym, wy raź nie sta no wi, że ap li kant wy - stę pu ją cy o ce nę lub re fun da cję, o trzy maw szy de cyz ję ne ga ty wną, ma mieć pra wo do od wo ła nia. Pra wo na sze by ło re da go wa ne przed przy stą pie - niem do U nii Eu ro pej skiej. Na le ży pil nie je znowelizować. Dać fir mom moż li wość pie nia ctwa. To bę dzie nas mo bi li zo wa ło do na le ży te go u za sa - dnia nia de cyz ji od mo wnych, by sąd nie mógł u wzglę dnić od wo ła nia. Zmu - si tak że Mi ni stra Zdro wia do za tru dnia nia fa chow ców. Tyl ko ty le i aż ty le po trze ba wy sił ku, by do sto so wać pra wo pol skie do pra wa u nij ne go. Wy da je się na wet nie ko nie czne an ga żo wa nie do te go Se jmu, zmie nia nie u staw. Wy star czy w roz po rzą dze niu mi ni stra po dać, że je go de cyz ja jest od wo łal na. Tym cza sem, jak mó wi liś my, Mi ni ster stwo Zdro wia za trud ni ło tłu mek lu dzi do przy jrze nia się sta no wi zgo dno ści/nie - zgo dno ści pol skie go pra wa z pra wem u nij nym i o pra co wa nia pro jek tu sta wy sta no wią cej ca łą pro ce du rę re fun da cji le ków. 139

5 Towarzystwo Farmaceutyczno-Ekonomiczne Aptekarz Vol 16 Nr 7/8, (2008) O czy wi ście w gro nie myś li cie li moż na po dys ku to wać o in nych spra wach, któ re nie są kon flik to we na sty ku Pol ska U nia Eu ro pej ska, ale dość waż - ne i cie ka we. Np. my za czy na my in te re so wać się (bar dzo nie u dol nie) ce ną le ku monopolistycznego do pie ro wów czas, gdy ma my zań pła cić z fun du szy pub li cznych (refundacyjnych). Nie in te re su je my się nie mal zu peł nie ce ną w to ku re je stra cji, po któ rej za lek pła cą w 100% pa cjen ci o raz szpi ta le. W "starej" U nii jest i na czej. O ce nie myś li się już w pro ce sie re je stra cji. Bo - daj tam jest le piej. Pro szę rzu cić o kiem na in for ma cje ce no we po da ne w Aptekarzu Nr 5/6 (2008) na str Li czne le ki za re je stro wa ne w Pol sce są sprze - da wa ne po ce nach zna cznie wy ższych niż w kra jach naj bo gat szych, naj - wy żej roz wi nię tych (A van dia ro sig li ta zon, Ne xium e so mep ra zol, Pro - co ra lan i vab ra di na, Te ve ten ep ro sar tan, E ze trol e ze ti mib, Zo rac ta za ro ten, Lo ca top de so nid, Cia lis ta da la fil, Le vi tra var de na fil, Em - se lex da ri fe na ci na, Ve si ca re so li fe na ci na itd., itd.). Rząd pol ski po zwa la łu pić nas nie mi ło sier nie. Na su wa się wąt pli wość, czy my w o gó le ma my rząd far ma ceu ty czny. A przy o kaz ji roz mo wy na te - mat cen le ków w U nii Eu ro pej skiej za sta nów my się, czy nie wpi sać do pol - skie go pra wa po stu la tu zo bo wią zu ją ce go rząd do za bie ga nia, by dro gi lek mar ko wy miał w Pol sce ce nę niż szą od ce ny po bie ra nej w kra ju po cho - dze nia pro por cjo nal nie do wiel ko ści do cho du na ro do we go na gło wę mie - szkań ca. Dy rek ty wa U nii Eu ro pej skiej wy ma ga, by od mo wa re fun da cji le ku by - ła uzasadniona prze ko nu ją cy mi kry te ria mi. Kry te ria me dy czne mo gą być bar dzo łat wo pod wa ża ne. O biek ty wnie, bo me dy cy na no wych le ków to czar na ma gia. Su biek ty wnie, bo kon cer ny far ma ceu ty czne stać na posmarowanie kil ku le ka rzy pi szą cych kry te ria. Dla te go po stu lu je my, by Mi ni ster Zdro wia żą dał od ap li kan ta wy stę pu ją ce go o re fun da cję le ku po da nia wiel - ko ści sprze da ży te go le ku do krajów-importerów (w u bieg łym ro ku). Zna - ko mi ta więk szość no wych le ków to le ki te ra peu ty cznie dys ku syj ne i dro - gie, więc nikt mąd ry ich nie chce. I my po win niś my ich nie chcieć (patrz i vab ra di na). Ża den sąd nie pod wa ży na szej de cyz ji o nie re fun do wa niu, o nie pro - mo wa niu w Pol sce fun du sza mi pub li czny mi le ku, któ re go nie chcą in ne kra je. Zdro wie jest ta kim skar bem, że lu dzie nie po wstrzy mu ją się od spo - ży cia le kar stwa da ją ce go zdro wie. Ma łe spo ży cie le ku jest wia ry go dnym świa de ctwem je go ma łej war to ści te ra peu ty cznej. Tadeusz J. Szuba Korupcja czy głupota Rząd ma kon sty tu cyj ny o bo wią zek trosz czyć się o zdro wie i le kar stwa. Zgo dnie z tym o bo wiąz kiem pre mier za pe wniał w o rę dziu trze cio ma jo - wym o ser cu, któ rym da rzy o by wa te li, zwła szcza nie let nich o raz se nio rów po trze bu ją cych naj wię cej le karstw. A oto jak wy glą da w prak ty ce u przy stęp nia nie le ków lu dno ści: O mep ra zol Po daż kon ku ren cyj na z 13 źró deł. To le ru je się każ dą ce nę. Lo sec fir my A stra Ze ne ca ko sztu je o 170% dro żej, a ni że li Pra zol pa bia nic kiej Po lfy. Glic la zid Jest już 10 do staw ców tej sta ro ci z 1968 r. Roz pię tość cen za 1 de fi - nio wa ną daw kę do bo wą (DDD) pię cio krot na. By łe mu mo no po li ście Ser - vie ro wi po zwa la się po bie rać za Dia prel w nie po trzeb nej tab let ce 30 mg, za miast 80 mg (DDD wy no si 160 mg), ce nę w prze li cze niu na DDD wy - ższą o 400% od cen ICN Po lfy, Ga le ny, Bio far mu. Gli me pi rid Kon ku ren cja za żar ta, o fert aż 20. Po mi mo to Mi ni ster Zdro wia na dal re ko men du je re fun da cją sta ry (z 1981 r.) A ma ryl z ce ną za wy żo ną o 215%. Dzię ki tej pro tek cji biz nes a ma ry lo wy o sią ga war tość 50 mln zł ro cznie. Pol ska tra ci 27 mln zł. Pa cjent pła ci zł 15,59 za 1 o pa ko wa nie A ma ry lu 30 x 2 mg za miast jak za Pe mi dal zł 3,20. Do xa zo si na 12 źró deł za o pa trze nia co raz tań szych, a je szcze nie skreś lo no z wy - ka zu le ków re fun do wa nych Car du ry z ce ną wy ższą od kon ku ren cji o 133%. In da pa mid Mar ka Ter ten sif Ser vie ra ko sztu je w prze li cze niu na DDD 2,7 ra za wię - cej niż mar ka In dap res gro dzis kiej Po lfy i nie prze sta je być re fun do wa na. Prze to sprze da je się Ter ten si fu za pra wie 100 mln zł ro cznie i tra ci na róż - ni cy cen 60 mln zło tych. Car ve di lol Ma my już 9 o fert, w tym kra jo wej Po lphar my (A ve dol) po zł 1,075/DDD. A pro mu je my re fun da cją, pro dukt Ro che 'a (Di la trend) z ce ną zł 2,344/DDD. Wy so ka ce na Ro che 'a jest ko pio wa na przez An pharm (Vi va cor) i Krkę (Cor- gol), co też ni ko mu nie prze szka dza. Re fun da to rzy ce na mi się nie in te re su - ją, choć u sta wa ka że im mieć do te go spe cja li sty czną ko mi sję (ze spół)

6 Tadeusz J. Szuba Korupcja czy głupota Am lo di pi na Ad a med był bo ha te rem na ro do wym u ru cha mia jąc kon ku ren cyj ną pro - duk cję Am lo ze ku i u wal nia jąc nas od ko nie czno ści pła ce nia bar dzo dro - go za mo no po li sty czny on giś Nor vasc Pfi ze ra. Cza sy się zmie ni ły. Te raz Ad a med jest wy zys ki wa czem na ro do wym po bie ra jąc za Am lo zek ce nę zł 0,615/DDD 5 mg, gdy Po lfa w Pa bia ni cach da je to sa mo (Am lo nor) po zł 0,275/DDD 5 mg. Be na zep ril Ma my Li so nid ko sztu ją cy zł 0,462/DDD 7,5 mg. Re fun du je my dwu krot - nie droż szy Lo ten sin. Ra mip ril Ma my 8 ra mip ri li w re fun da cji po czy na jąc od Vi va ce z ce ną 0,212/DDD 2,5 mg aż po Tri ta ce z ce ną zł 0,663/DDD 2,5 mg. Fir ma sprze da jąc po ce nie trzy krot nie za wy żo nej ma du żo pie nię dzy na pro mo cję. W e fek cie ob rót Tri ta ce o sią ga pra wie 100 mln zło tych. Pol ska tra ci blis ko 75 mi lio - nów zło tych ro cznie. A tor va sta ti na Lek Nr 1 na świe cie. W Pol sce też o grom ny. W daw kach 10 i 20 mg. Do star cza go 7 firm, w tym Par ke Da vis (te raz Pfi zer) z bar dzo dro gim Sor - ti sem. Za cho wa no je szcze w re fun da cji Sor tis tab let ki 40 mg, droż szy w prze li cze niu na DDD sze ścio krot nie od pro duk tów kon ku ren cyj nych. Kto to wy myś lił w mi ni ster stwie? Go to wiś my wy dru ko wać fo to gra fię au to ra po mys łu. Nie ba cząc na ce nę i daw kę le ka rze za or dy no wa li Sor tis za 31 mln zł! Sim va sta ti na Tu mi ni ster stwo nie o gra ni cza się do daw ki 40 mg. Re fun du je wszy - stko, co a me ry kań ski Merck o fe ru je: Zo cor 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg. Nie ba cząc na ce nę wy ższą blis ko czte ro krot nie od ce ny ICN Po lfa (Va- stan). Wy da liś my na Zo cor zł 68 mln tra cąc blis ko 40 mln zło tych. Trze ba go ko nie cznie skreś lić i przy o kaz ji też ge ne ry czną Sim re di nę Te vy z ce - ną wy ższą 5,5 krot nie!!! Tam su lo si na Już jest 13 pro du cen tów kon ku ren cyj nych, a mi ni ster stwo u pie ra się przy re fun da cji mar ko we go Om ni cu droż sze go po nad dwu krot nie. Dzię ki re ko men da cji mi ni ster stwa "idzie" Om ni cu za 45 mln zł, a więc stra ta wy - no si 22,5 mln zł. Fi na ste rid Naj droż szy Pro scar Mer cka jest na dal re kla mo wa ny re fun da cją. Szczęś - li wie tań sze fir my, a jest ich 12, ob słu gu ją gros ryn ku. Biz nes Pro sca ru wy - ra ża się kwo tą tyl ko 17 mln zł. 142 Cla rit hro my ci na Kla cid Ab bot ta jest na dal re fun do wa ny, choć droż szy po nad trzy krot - nie od kra jo we go Klar mi nu. Levodopa+Carbidopa Si ne met a me ry kań ski jest dwu krot nie droż szy od pol skie go Po ldo me - tu. Dla cze go się re fun du je? Dro gi Si ne met po wi nien być da wno skreś lo - ny z re fun da cji. Po daż ta nia jest a se ku ro wa na przez Na kom. Ri spe ri don Jest o fe ro wa ny przez 16 firm. Ce ny wy no szą od zł 3,747/DDD 5 mg do zł 12,490/DDD 5 mg. Te go naj droż sze go, sko ro re fun do wa ny, Ri spo - lep tu, sprze da je się naj wię cej, za 80 mln zło tych. Wiel kość stra ty każ dy mo że sam po li czyć. Pa ro xe ti na Se ro xat fir my GSK droż szy o 144% jest też re fun do wa ny. Ser tra li na Du żo jest dro gich ser tra lin. Trzy krot nie za dro gi Zo loft Pfi ze ra też się re fun du je. Do ne pe zil A ri cept Pfi ze ra jest 2,4 ra za droż szy od Co gi to nu Bio far mu. Szczęś li - wie nie jest ob fi cie or dy no wa ny. Sal bu ta mol Sa la mol an giel ski ge ne ry czne go Nor to na jest 7 ra zy droż szy od pro - duk tu kra jo we go. Ni ko mu to nie prze szka dza przy re fun da cji. Dość przy kła dów! Sze re go wi o by wa te le ma ją pra wo za py tać, dla cze - go w far ma cji prze pła ca ją set ki mi lio nów zło tych ro cznie zu peł nie bez sen - su. Ko sztem wie lu le ków po trzeb nych se nio rom i o bia dów szkol nych po - trzeb nych dzie ciom. Od po wiedź jest pro sta. Rząd tak mi łu je swoich o by wa te li, że nie chce lub nie mo że od mó wić im re fun da cji le ków (ma rek), o któ re pro szą. Oni zaś pro szą o mar ko wy Lo sec, a nie o mię dzy na ro do wy o mep ra zol, o dro - gi Dia prel, a nie o ta ni glic la zid, o A ma ryl, a nie gli me pi rid. Oni, o fia ry pro mo cji firm far ma ceu ty cznych, nie ma ją ce po ję cia o far - ma cji (na wet le ka rze nie mo gą znać się na wszy stkim i pa da ją o fia rą pro - mo cji) ma ją rząd od te go, by im po ma gał. A rząd nie po ma ga, wręcz szko - dzi, bo tak ich ko cha, że mi łość mu ro zum od bie ra. Do po ma ga nia jed nak po trzeb ny jest tak że ro zum. W tym ze szy cie Aptekarza kon cen tru je my u wa gę na mar no tra wie niu pie - nię dzy far ma ceu ty cznych przez rząd. Nie wni ka jąc w szcze gó ły, czy i któ ry u rzę dnik wziął ła pów kę od fir my. Ła pów ki to betka. Klu czem do szczę ścia jest ro zum na po li ty ka le ko wa, któ ra au to ma ty cznie wy klu cza u czyn ki nie go dzi we. 143

7 Aptekarz Vol 16 Nr 7/8, (2008) Zdzierstwo pseudoinnowatorów refundowane Ja ko że rząd (Mi ni ster stwo Zdro wia) de pce od lat po li ty kę le ko wą, chce - my do trzeć do par la men tu i na kło nić go, by od su nął od rzą dze nia le ka mi nie u dol ny rząd zło żo ny z le ka rzy. By wy dał sto so wne wy ty czne i po wo łał rząd fa cho wy. Ile je szcze lat ma my wpro wa dzać w ży cie na sze po stu la ty, by przy le - kach sta rych, nie mo no po li sty cznych, już nie chro nio nych pa ten tem, wy twa - rza nych w o strej wal ce kon ku ren cyj nej, roz ziew ce no wy w le kach re fun - do wa nych nie był więk szy niż 25%. Roz ziew ce no wy mu si być, jed na ce - na to śmierć kon ku ren cji. Ale nie mo że on być do wol ny, nie li mi to wa ny. W prze ciw nym ra zie drzwi do ko rup cji są sze ro ko ot war te. Prze cież w Pol sce nie mal jest re gu łą, że im wy ższa ce na le ku, tym wy - ższa sprze daż. Nie po wiem, dla cze go. Każ dy sam mo że się do myś lić. Ró wnież na ryn ku le ków pseu doin no wa cyj nych (me-too drugs) zło ta wol ność ce no wa to gra bież Pol ski. Gra bież ce na mi le ków me-too moż - na zna ko mi cie o gra ni czyć o be jmu jąc re fun da cją tyl ko a na lo gi droż sze nie wię cej niż 50% od naj tań sze go. Ce ny le ków i den ty cznych wy ższe wię cej niż 25% o raz ce ny le ków a na lo gi cznych wy ższe wię cej niż 50% go dzą w lu dzi nie za moż nych do - tkli wie. Rząd ich mi łu ją cy ka że pła cić pseu do wy na laz com każ dą ce nę, ale nie z kie sze ni Na ro do we go Fun du szu Zdro wia, lecz z kie sze ni pa cjen tów z po mo cą dia bel skiej in sty tu cji zwa nej limitem ce ny. Ten te mat roz wi nie - my w od ręb nym ar ty ku le. Tadeusz J. Szuba 144 * * * Zdzierstwo pseudoinnowatorów refundowane Prze mysł far ma ceu ty czny bło go sła wi my za wy na laz ki. Za każ dy do bry wy na la zek je steś my skłon ni sło no pła cić. Za wy na la zek le ku bar dzo sło - no. Zdro wie i ży cie nie ma ce ny. Mię dzy na ro do we pra wo sta no wi, że no wą mo le ku łę moż na o pa ten to - wać, po siąść wy łą czność jej pro duk cji i ko mer cja li zo wa nia. Moż na po bie - rać za no wy lek każ dą ce nę, ja ką się za prag nie. Na byw ców znaj du je się zwła szcza w kra jach wy so ko roz wi nię tych, gdzie lu dzie za ra bia ją nie źle, a zdro wie i ży cie sza nu ją wiel ce. Pra wo mię dzy na ro do we sta no wi, że o chro na pa ten to wa, mo no pol pro - duk cji, za kaz kon ku ren cji ma nie trwać wie cznie. Te raz 20 lat. Po tym o kre sie każ dy mo że da ną mo le ku łę syn te ty zo wać, ro bić z niej le kar stwo. Ce na spa da dra ma ty cznie. Wy na la zek sta je się sze ro ko do stęp ny ró wnież w kra jach bie dniej szych. Za nim mi nie 20 lat i ce na za cznie ma leć, pseu doin no wa cyj ne fir my farmaceutyczne małpują no wy, wiel ce do cho do wy wy na la zek. Za ma wia ją u che mi ków po dob ne mo le ku ły. Zwią zek che mi czny po dob ny le czy po dob - nie. W ten spo sób na wzór jed ne go le ku praw dzi we go wy na laz ku po - wsta je 5, 10, 20 i wię cej pseu do wy na laz ków. Każ dy pseu do wy na la zek, me-too drug, pa ten tu je się i sprze da je po ce nie zbli żo nej do ce ny o ry gi - nal ne go wy na laz ku. To le ru je my tę pseu do wy na laz czość z roz mys łem. Ża den wy na la zek le ku nie jest i deal ny. Po śród pseu do wy na laz ków ro bio nych na je go po do - bień stwo zda rza ją się le ki bliż sze i dea łu. Stu den tom naj czę ściej po da wa - łem przy kład chlo ro thia zi du, re wo lu cji w diu re zie, któ ry za stą pio no hyd ro - chlo rot hia zi dem, che mi cznie pra wie tym sa mym, a jed nak kli ni cznie lep - szym. Zwa żyw szy, że więk szość pseu do wy na laz ków to nie są le ki lep sze, lecz gor sze, nie słu szne jest po bie ra nie za nie wy so kich cen mo no po li sty cznych dłu żej, a ni że li za wy na la zek o ry gi nal ny. Ma ono cha rak ter ma so wy, w USA i Eu ro pie Za cho dniej cy ni cznie a pro bo wa ny. Rzą dy są za in te re so wa ne po bie ra niem wy so kich cen za le ki na ryn ku we wnę trznym, bo to u moż li - wia po bie ra nie wy so kich cen z ca łe go świa ta i wpły wa na bo ga ce nie się kra ju. W Pol sce i kra jach po dob nych to le ro wa nie wy so kich cen za le ki gor - sze, zwła szcza fi nan so wa ne z fun du szy pub li cznych, jest i lu stra cją głu po - ty rzą dzą cych. Do ter mi nu tolerowanie na le ży pod cho dzić zgo dnie z pra wem. W wol - nym kra ju moż na po zwo lić po bie rać wy so ką ce nę za wy na la zek, któ ry nie jest wy na laz kiem. Ale po zwo lić, by pła co no, to nie to sa mo, co zmu szać do pła ce nia. Na to miast rząd, któ ry wpi su je pseu do wy na la zek na li stę le - ków re fun do wa nych z wy so ką ce ną mo no po li sty czną, zmu sza nas do pła - ce nia tej ce ny, jeś li nie mąd ry le karz wy sta wi re cep tę. Kon sty tu cja nie sta - no wi, że le karz mu si być mąd ry. Le karz bę dzie nie mąd ry, jak dłu go pol ski rząd po zwo li po bie rać za nę - dzne le ki wy so kie ce ny i tym sa mym da wy twór com za wrot ne pie nią dze na pro mo cję o głu pia ją cą le ka rzy. Rząd pol ski, w od róż nie niu od an giel skie - go, nie miec kie go i in nych, nie ro bi nic, by le ka rze mie li do stęp do praw dy o biek ty wnej, nie fir mo wej. Po u koń cze niu stu diów le karz jest ska za ny na e du ka cję w wy da niu prze mys łu far ma ceu ty czne go. Nie mo że my prze to o cze ki wać, iż le ka rze za rzą dza ją cy go spo dar ką le - ka mi za nie cha ją re fun do wa nia za po mo cą na szych pie nię dzy dro gich pseu do wy na laz ków. Te mat re fe ru je my Ko mi sjom Zdro wia Se jmu i Se na - tu RP. Mo że par la ment za in te re su je się mar no tra wio ny mi set ka mi mi lio - nów na le ki nie po trzeb ne, gdy ty le po trzeb nych cze ka w ko lej ce. Oto i lu stra cja po no szo nych przez nas strat wsku tek po błaż li wo ści rzą - du dla zdzier stwa pseu do wy na laz ców: 145

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym

który zażył narkotyki TRAGICZNY FINAŁ W śro dę zmarł 19-la tek, któ ry w sta nie kry tycz nym AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo