POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOSCI O ZAGROŻENIACH 4 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU PODCAS REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH.. 12 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 określa zasady : 1) informowania ludności na obszarze powiatu drawskiego o zagrożeniach, 2) współdziałania ze środkami masowego przekazu w czasie reagowania kryzysowego. W zależności od skali zagrożenia decyzję o uruchomieniu procedury informowania podejmuje właściwy organ administracji publicznej : 1) burmistrz wójt w przypadku zagrożeń nie przekraczających obszar gminy; 2) starosta w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy; 3) wojewoda w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu. Zagrożenia opisane w PLANIE GŁÓWNYM wymagają, w przypadku możliwości ich zaistnienia lub po ich zaistnieniu, uruchomienia w większym lub mniejszym zakresie procedury informowania ludności UDZ 13 zawartej w PLANIE GŁÓWNYM Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych - Procedury reagowania kryzysowego, określające sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych. Źródłem informacji o zagrożeniach na obszarze powiatu drawskiego i miejscem dystrybucji informacji dla ludności jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. Za organizację i prowadzenie proces komunikacji Starosty Drawskiego z mediami w okresie reagowania kryzysowego oraz przekazywania do mediów opracowanych przez PCZK komunikatów o zagrożeniach odpowiedzialna jest Kancelaria Starosty. O skali informowania ludności decydować będzie zasięg zagrożenia na obszarze powiatu i odsetek ludności bezpośrednio dotkniętej skutkami zdarzenia. Tak więc, z uwagi na zasięg zagrożenia, przewiduje się uruchamianie informowania ludności : w całym powiecie, w przypadku zagrożeń występujących lub mogących wystąpić na obszarze całego powiatu; tylko na obszarze oddziaływania zagrożenia, w przypadku zagrożeń o charakterze lokalnym. Zagrożenia występujące na obszarze całego powiatu powodowane będą głównie przez : ekstremalne warunki pogodowe; zakażenia ludzi i zwierząt; awarie systemu dostaw energii; awarie systemu technicznego; zagrożenia systemu usług społecznych, naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Upał silny mróz intensywny opad deszczu intensywny opad śniegu Poziom ryzyka AKCEPTOWANE Poziom ryzyka Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 Poziom ryzyka zawieje / zamiecie śnieżne silny wiatr burze / burze z gradem silne burze / silne burze z gradem zakażenie ludzi zakażenie zwierząt zakażenie środowiska roślinnego awaria systemu elektroenergetycznego awaria systemu dostaw paliw awaria systemu dystrybucji gazu awaria systemu telekomunikacyjnego awaria systemu informatycznego skażenie chemiczne skażenie promieniotwórcze zachwianie systemów finansowych zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność AKCEPTOWANE zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę zachwianie systemu ochrony zdrowia zachwianie sprawności działania administracji publicznej AKCEPTOWANE zagrożenie terrorystyczne AKCEPTOWANE niepokoje społeczne Poziom ryzyka oraz zagrożenia masowe ludności charakterystyczne dla stanu wojennego. 2. ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się w dwóch wariantach : 1) obligatoryjnym - który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Starosta musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) w przypadku : wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie poziomów interwencyjnych (na podstawie danych uzyskanych od Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki); wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo alarmowych poziomów zanieczyszczeń powietrza; wprowadzania rozporządzeń porządkowych (Starosta również zobowiązany jest skutecznie informować ludność o ich treści); 2) uznaniowym - który wynika z decyzji Starosty podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o konieczności podjęcia działań informowania ludności o konkretnych zagrożeniach lub sposobach postępowania. 2. Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń realizowane jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim zgodnie z ustalonymi procedurami zawartymi w dokumentacji PCZK oraz doraźnymi ustaleniami i wytycznymi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, w oparciu o charakterystykę zagrożeń powiatu drawskiego oraz oceny ryzyka ich wystąpienia, na Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 bieżąco opracowuje instrukcje postępowania na wypadek zaistnienia tych zagrożeń i zamieszcza je na stronie internetowej w zakładce POWIA- TOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 4. Informowanie ludności powiatu drawskiego poprzez środki masowego przekazu odbywać się będzie na mocy stosownych porozumień zawartych z tymi podmiotami. 5. Informowanie opinii społecznej odbywać się będzie w ramach współdziałania ze środkami masowego przekazu, organizowanego przez Kancelarię Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 6. Na terenie powiatu drawskiego mogą znajdować się osoby nie znające języka polskiego, zwłaszcza obywateli niemieckich. Należy także pamiętać o obecności osób niedosłyszących, niewidomych i upośledzonych fizycznie i umysłowo, przebywających w zakładach opiekuńczych (szkołach, domach opieki, szpitalach, więzieniach itp.), bezdomnych. Istotny jest także fakt, że około 10 % ludności wiejskiej nie ma kontaktu z mediami. 7. Informowanie specjalnych grup ludności odbywać się będzie: turystów i obcokrajowców poprzez podawanie komunikatów w radiu i telewizji w obcych językach; więźniów i chorych poprzez służby penitencjarne i medyczne. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI Informowanie ludności polega na przekazywaniu wiadomości o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy przy usuwaniu jego skutków, i jest realizowane za pomocą : instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywanych i dystrybuowanych przez organy administracji publicznej; instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach organów administracji publicznej; instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, opracowywanych przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności; komunikatów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, podawanych w środkach masowego przekazu. Informowanie ludności może być prowadzone za pomocą następujących środków: komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych; komunikatów przekazywanych za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej; komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń rozgłoszeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów powiatowych służb, inspekcji i straży, straży gminnych i miejskich oraz ochotniczych straży pożarnych; komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych (RDS, telegazeta, SMS). Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘ- POWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAGRO- ŻENIE POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KOMUNIKAT LUB INSTRUKCJA O ZAGROŻENIU DO PRZEKAZANIA Sposób przekazania komunikatu lub instrukcji Za pomocą portali internetowych Za pomocą ulotek lub plakatów Przekazanie komunikatu o zagrożeniu przez środki masowego przekazu (TV, radio, prasa) Ulotki plakaty prasa Środki masowego przekazu internetowa Strona Starostwa Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 Tabela 1. Możliwości i skuteczność wykorzystania środków przekazu do informowania ludności w powiecie drawskim Rodzaj środka przekazu Możliwość użycia Skuteczność Zasady / podstawy uruchomienia Uwagi TV kablowa Jest ograniczony obszar głównie w miastach powiatu porozumienie Prasa lokalna Jest duże opóźnienie porozumienie Portale internetowe jest duża szybkość, skuteczne właściciele stron www. strony www podmiotów uczestniczących Ruchome urządzenia rozgłoszeniowe jest duża, ograniczony obszar dysponenci pojazdów z urządzeniami Decyzja Starosty o uruchomieniu tego rodzaju przekazu Telefonia komórkowa SMS jest skuteczna, ograniczony krąg odbiorców umowy Ulotki, plakaty jest skuteczna, duże opóźnienie umowy Telefonia stacjonarna jest skuteczna umowy konieczne rozwiązania techniczne Tabela 2. Rodzaje komunikatów INFORMACYJNE OSTRZEGAWCZE ALARMOWE zawierają informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym możliwości uzyskania pomocy np. sposobach usuwania skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejsc rozdziału pomocy itp. zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie (komunikat powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych) zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórek dla ewakuowanych, sposobów ochro ny dróg oddechowych itp. Komunikaty informacyjne o sposobach postępowania w przypadku zagrożeń : silnym wiatrem; burzami i nawałnicami; upałem; intensywnym opadem deszczu; silnym mrozem; intensywnym opadem śniegu i zawiejami; katastrofa budowlaną; skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi, zostały opracowane w formie instrukcji przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE- GO. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 Zawierają one w szczególności : 1) sposoby ostrzegania, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia; 2) sposoby zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz po jego ustaniu; 3) wykaz telefonów alarmowych do służb ratowniczych. Ponadto w zakładce tej umieszczono : dane kontaktowe z PCZK w Drawsku Pomorskim; wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności. W procesie informowania winny być wykorzystywane także inne instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikacje, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów uczestniczących w ochronie ludności. FORMULARZ KOMUNIKATU (OSTRZEGWCZEGO I ALARMOWEGO) O ZAGROŻENIU 1. Nr kolejny komunikatu Nr 1 2. Data przekazania komunikatu dla mediów (do redakcji, rozgłośni) Nazwa podmiotu przekazującego komunikat dla mediów Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim 4. Osoba odpowiedzialna za treść komunikatu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Imię i Nazwisko 5. Osoba do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Imię i Nazwisko, nr telefonu służbowego i komórkowego, adres e- mailowy 6. Rodzaj środka masowego przekazu lokalne rozgłośnie radiowe, ośrodek TVP Szczecin, gazety lokalne, internet (strona internetowa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim) 7. Okres publikowania komunikatu w mediach Częstotliwość nadawania komunikatu przez media RTV co 4 godziny, redakcje gazet wydanie codzienne, internet ciągła ekspozycja 9. Powód przygotowania komunikatu powstanie zagrożenia spowodowanego silnymi wiatrami i intensywnymi opadami śniegu 10. Obecny stan zagrożenia nie występuje bezpośrednie zagrożenie 11. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia istnieje realne zagrożenie wystąpienia silnych wiatrów i intensywnych opadów śniegu od godzin popołudniowych w dniu Obszar zagrożony zagrożony jest obszar całego powiatu drawskiego 13. Grupę docelową (osoby, do których kierowany jest komunikat) mieszkańcy powiatu drawskiego 14. Zalecenia dla ludności dotyczące przygotowań do wystąpienia silnych wiatrów i intensywnych opadów śniegu 15. Informacje o przygotowaniu (np. służb, powiatu) na nadejście zagrożenia służby drogowe i ratownicze są przygotowane 16. Telefon informacyjny dla ludności : (094) [POMOC] Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe winny zawierać m.in. : 1) datę i godzinę przekazania komunikatu; 2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia); 3) podmiotu przekazującego komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu); 4) osoba (lub osoby) wyznaczone do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz nr jej telefonu; 5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia); 6) obecny stan zagrożenia i obszar występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia; 7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat; 8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem; 9) ewentualnie stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczania takiej informacji). TREŚĆ KOMUNIKATU Drawsko Pomorskie, dnia r. godz Komunikat Nr 1 Komunikat [3] Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. Trzydniowa prognoza meteorologiczna przewiduje wystąpienie w dniach r. śnieżyc [9]. Intensywne opady śniegu przy silnym wietrze wystąpią od godzin popołudniowych w dniu r. [11] na obszarze województwa zachodniopomorskiego [12]. Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu o [14]: pozostanie w domu, ograniczenie lub powstrzymanie się od podróży, zwłaszcza samochodami, zachowanie ostrożności w poruszaniu się po zaśnieżonych i oblodzonych drogach, zwracanie uwagi na zwisające sople i zwały śniegu na dachach budynków, słuchanie komunikatów radiowych nadawanych przez Radio Z. Informujemy, że [15] służby są przygotowane do działań w okresie śnieżycy, a w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego działa czynny całą dobę telefon [16] (94) pod którym można uzyskać dodatkowe informacje i pomoc. 4. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU PODCZAS RE- AGOWANIA KRYZYSOWEGO 1. Za współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych na obszarze powiatu drawskiego odpowiada Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, której przedstawiciel uczestniczy w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zależnie od potrzeb w danej sytuacji dobiera spośród personelu Starostwa Powiatowego osoby wspomagające. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU STAROSTA DRAWSKI Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Kancelaria Starosty Radcy prawni eksperci Monitorowanie i kontrola pogłosek (plotek) Zbieranie i opracowywanie informacji Kontakty z ludnością Kontakty z mediami Kontakty z ludnością Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego Kolportaż instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów, informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia Konferencje prasowe Wywiady Informacje Telefon ogólnodostępny Służby i podmioty ratownicze Informacja o poszkodowanych Instytucje uczestniczące w reagowaniu kryzysowym Komunikaty Rzecznicy prasowi instytucji Media (prasa, radio, TV) Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 10

11 2. Do obowiązków Kancelarii Starosty należy przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o rozwoju sytuacji i podejmowanych działaniach. Wszystkie informacje podawane do publicznej wiadomości muszą być uzgadniane lub autoryzowane przez Starostę Drawskiego. 3. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu polegać będzie przede wszystkim na : zbieraniu i opracowywanie informacji, uwiarygodnieniu informacji przez ich dokładne sprawdzenie, utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, budowaniu i upublicznianiu informacji o reagowaniu kryzysowym w środkach masowego przekazu, monitorowaniu i kontrolowaniu pogłosek, organizowaniu konferencji prasowych, w razie potrzeby w regularnych odstępach czasowych (czyni to pracę spokojniejszą, a równoczesny moment przekazania informacji wszystkim dziennikarzom zapobiega spekulacjom i plotkom). 4. Środki masowego przekazu muszą sytuować potrzebę informowania ludności przed potrzebami reportażowymi, przynajmniej w początkowej fazie reagowania. 5. Zapotrzebowanie środków masowego przekazu na informację w okresie reagowania kryzysowego jest większe niż zawierają komunikaty i ostrzeżenia przekazywane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. 6. W okresie reagowania kryzysowego istnieje możliwość powstawania konfliktów ze środkami masowego przekazu. Źródła tych konfliktów i sposoby postępowania podmiotów realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przedstawia poniższa tabela : Sytuacja Zachowanie mediów Podmiot prowadzący działania Moment informowania Przedstawianie sytuacji Prezentowanie opinii i ocen różnych autorytetów, specjalistów itd. Szukanie osób odpowiedzialnych za zdarzenie dążenie do publicznego osądzenia W pierwszej fazie działań domagają się jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. wykorzystywanie informacji z niepewnych źródeł stwarzanie wrażenie u widza, że zagrożenie jest większe niż w rzeczywistości poszukiwanie i prezentowanie sensacyjnych informacji Przytaczanie wypowiedzi różnych ekspertów w celu oceny okoliczności zdarzenia i prowadzonych działań. szukanie winnych oraz próba ich publicznego osądzenia doszukiwanie się uchybień próba rozpoznania sytuacji, zbieranie i weryfikacja informacji Informowanie mediów dopiero po uzyskaniu rzeczywistego obrazu sytuacji wyjaśnianie sytuacji uspokajanie społeczności wydawanie komunikatów i zaleceń koncentracja na działaniach zmierzających do przywrócenia stanu normalnego. skupienie się na faktach pokazywanie swoich działań jako optymalnych. przedstawianie opinii publicznej własnych (współpracujących) autorytetów koncentracja na działaniach unikanie osądzenia i szukania winnych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 11

12 Sytuacja Zachowanie mediów Podmiot prowadzący działania Poszukiwanie ofiar, osób ocalałych, naocznych świadków zdarzenia itp. Oskarżanie dążenie do przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanymi pokazywanie cierpienia ofiar emitowanie apeli (ofiar i ich rodzin) o pomoc dla podniesienia dramaturgii oskarżanie o nieudolność prowadzenia działań publiczna krytyka podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań ratowniczych Ochrona poszkodowanych i ich rodzin przed dziennikarzami. dążenie do złagodzenia nastrojów dziennikarzy. unikanie publicznej konfrontacji (wymiany oskarżeń). 5. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE INFORMOWANIA LUD- NOŚCI O ZAGROŻENIACH Zadania poszczególnych osób funkcyjnych do realizacji w zakresie informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń zawiera poniższa tabela : ZADANIE ODPOWIEDZIALNI Opracowywanie instrukcji postępowania zawierających informacje o sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu, postępowanie na wypadek jego zaistnienia i po jego ustaniu, obejmujących rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu drawskiego. Umieszczanie opracowanych instrukcji i informacji o zagrożeniach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Opracowanie instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów, informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia W sytuacji wystąpienia zagrożenia : 1. Uruchomienie procedury informowania ludności. 2. Opracowywanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych. 1. Uruchamianie współdziałania ze środkami masowego przekazu. 2. Przygotowywanie projektów oświadczeń wstępnych oraz komunikatów dla środków masowego przekazu i autoryzowanie przez Starostę Drawskiego. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Informatyk Powiatowy Organy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kancelaria Starosty Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 12

1. Monitoring zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa.

1. Monitoring zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa. 1. Monitoring zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa. System monitorowania zagrożeń na terenie miasta Rzeszowa funkcjonuje branżowo co oznacza, że jest tworzony przez różne instytucje, urzędy i służby ustawowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 7/WOiSO /2016 Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy.

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Temat: 7 SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 99/2014 Starosty Limanowskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 15, 16, 20, ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku

Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku Zarządzenie nr 39/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 19 marca 2012 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWA) oraz gminnego systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 54/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO oraz systemu wykrywania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORGANIZACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Zarządzanie kryzysowe jest realizowane na czterech poziomach: gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Poziom gminny - realizuje podstawowe zadania związane

Bardziej szczegółowo

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności

Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności Ostrzeganie, alarmowanie i powiadamianie ludności stanowi jedno z wielu kluczowych działań organów zarządzania kryzysowego, w zakresie ochrony ich zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 4 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 44/11 Wójta Gminy Nowa Ruda w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH

ORGANIZACJA I ZADANIA SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA ORAZ SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIACH SEMINARIUM INAUGURUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU CIVILARCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM CA/PL/SEM.1/P.6 (Gorzów Wielkopolski, 8 lipca 2009 r.) Waldemar Kaak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA

PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA PROCEDURA OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA SPO-12 OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE WOJSK ORAZ LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA I. Cel procedury, koordynator działań,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010

Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 Zarządzenie Nr 231 Szefa Obrony Cywilnej Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11.06.2010 w sprawie utworzenia miejskiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania Miasta Kalisza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu nr AO.120.117.2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie: wprowadzenia Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Krapkowickiego dotyczących ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 3 Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 22 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w powiecie raciborskim. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego Zadania i obowiązki organów kierujących i ogniw uczestniczących w procesie kierowania zarządzaniem kryzysowym Powiatu Szczecineckiego Starosta Szczecinecki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego. CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (art. 10 i art. 11) Centra zarządzania ministrów i centralnych organów administracji rządowej (art. 13 ust. 1 i 2) Wojewódzkie centra zarządzania

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

ALARM O SKAŻENIACH. Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie

ALARM O SKAŻENIACH. Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie ALARM O SKAŻENIACH Sposoby ogłaszania alarmów za pomocą syren przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP, telewizji kablowej Dźwięk trwający Powtarzana trzykrotnie 10 sekund zapowiedź słowna: powtarzany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011

ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 ZARZĄDZENIE Nr 18.2011 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 18-04-2011 w sprawie przygotowania i zapewnienia działania Miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) o zagrożeniach oraz Miejskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego

Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego Zasady działania systemu zarządzania kryzysowego województwa podkarpackiego w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Rzeszów, 4 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK. z dnia 29 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA RYK z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Dendro Poland Ltd. Spółka z o.o. w Rogoźnie. Podstawa prawna: Art. 261 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64 Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni z dnia 28.05.2008r REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W BOGATYNI Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA

PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA PRAKTYKI ZAWODOWE KOMUNIKACJA PROMOCYJNA I KRYZYSOWA SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA PROMOCYJNA CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu kształcenia studentów na kierunku komunikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w

ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w ZARZĄDZENIE NR 163/2014 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 17 września 2014r. w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach "SWO" w Gminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2011 Starosty Otwockiego z 12 maja 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REGULAMIN PRACY POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ

DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ DZIAŁANIA WIOŚ W ZIELONEJ GÓRZE NA WYPADEK WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ ZAKRES NADZORU INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA NAD ZAKŁADAMI MOGĄCYMI SPOWODOWAĆ POWAŻNE AWARIE Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA

POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POSIEDZENIA I ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PRUDNIKU 2 0 0 8 Lp. Data Temat, cel 1. 25.02.2008 r. 1. Zadania Starosty oraz Zespołu wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Bardziej szczegółowo

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI

POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI POWIADAMIANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI Gniezno, 2014 r. 1. Wprowadzenie 3 2. Zadania systemu 3 3. Cele systemu 4 4. Uruchamianie i wykorzystanie systemu 5 5. Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r.

BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENE NR V1/641/14 BURMSTRZA MASTA LUBARTÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania elementów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Powiatu Nyskiego

Charakterystyka Powiatu Nyskiego Charakterystyka Powiatu Nyskiego Powiat Nyski położony jest w południowo -zachodniej części województwa opolskiego, we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego na Obniżeniu Otmuchowskim. Od południa granicę

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 193 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury SPO 1 SPO 2 SPO 3 SPO 4 SPO 5 SPO 6 SPO 7 SPO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 1 Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji..

SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 3. Arkusz uzgodnień... 4. Arkusz aktualizacji.. SPIS TREŚCI str. 1. Dokumenty odniesienia. 4 2. Cel Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego... 8 3. Arkusz uzgodnień... 9 4. Arkusz aktualizacji.. 12 5. Opinia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego...

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 61/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Gminnego Systemu Wykrywania (SWA) oraz Gminnego Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO)

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy.

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Temat: 7 SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Organizacja i zadania systemu wykrywania i alarmowania oraz system powszechnego ostrzegania na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA!!! Gminne zespoły

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG 1/11 KRYZYSOWEGO MIASTA NOWY TARG Opracował: (imię,nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Jan Czaja Marek Fryźlewicz Data: 17.12.2007 r. Data: 28.12.2007 r. Obowiązuje od: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Prefere Resins Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzemesznie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 96 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05

Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 Aktualizacja planu stan na dzień 2013-11-05 SPIS TREŚCI 1 DOKUMENTY ODNIESIENIA... 5 1.1 Akty prawne... 5 1.1.1 Ustawy:... 5 1.1.2 Rozporządzenia... 6 1.1.3 Akty prawa miejscowego... 7 1.2 Plany zewnętrzne:...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje:

Wójt Gminy Świętajno Szef OC Gminy zarządza, co następuje: Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Świętajno Szefa Obrony Cywilnej z dnia 06 czerwca 2012 roku w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Świętajno Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OBRONA CYWILNA REALIZACJA ZADAŃ OBRONNYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ŚCIŚLE TAJNE TAJNE POUFNE ZASTRZEŻONE ODPOWIEDNIK W JĘZYKU ANGIELSKIM TOP SECRET SECRET CONFIDENTIAL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA SZEFA OBRONY CYWILNEJ NR 900/280/2012 Z DNIA 10 LIPCA 2012 ROKU w sprawie: organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Mikołowa Na podstawie art.17 ust.7. i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej

INSTRUKCJA. Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej INSTRUKCJA Postępowania Mieszkańców na Wypadek Wystąpienia Awarii Przemysłowej TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych Strona 1 z 11 Opis Prowadzonej Działalności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA masowe informowanie ludności o zagrożeniach Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest to zintegrowany system usług budowany w ramach umowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII / 170 /2004 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ Zakłady Metalowe MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. w SKARŻYSKU

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU

ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU Załącznik nr 1 Do Rocznego Planu Działania Szefa OC WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZADANIA Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI W 2014 ROKU WROCŁAW 2014 ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĄD MIASTA ZGORZELEC WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO TEMAT: PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU. CEL: Zapoznanie z wynikami kontroli NIK oraz procedurą

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa

1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa 1. Informacja o Systemie Bezpieczeństwa Poniższą informację o zagrożeniach, skutkach tych zagrożeń, środkach zapobiegawczych i działaniach w przypadku wystąpienia awarii Zarząd Synthos Dwory 7 spółka z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ BAZA PALIW NR 6 OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI BAZA PALIW NR 6 w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM zajmuje się: 1. Magazynowaniem, składowaniem

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Załącznik do zarządzenia Nr 10/2014 Starosty Średzkiego z dnia 9 czerwca 2014 roku ZALECENIA STAROSTY ŚREDZKIEGO DO GMINNYCH PLANÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Rozdział I ELEMENTY SKŁADOWE PLANÓW ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym ZARZĄDZENIE NR 21/2012 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO - SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin. Na podstawie art. 17 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 24 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu Stalego Dyżuru, przeprowadzenia kontroli sprawdzającej z zakresu realizacji zadań obrony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie

ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE. z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie ZARZĄDZENIE NR 60 WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Jeziora Wielkie Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/

RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/ RAPORTOWANIE PRZY POMOCY CENTRALNEJ APLIKACJI RAPORTUJĄCEJ /CAR/ POGORZELICA 27-28.11.2014r. REFERUJE: Urszula ŚWIERŻEWSKA ułatwienie pracy i uelastycznienie procesu obiegu informacji na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r.

Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. Zarządzenie Nr 146/02 Wojewody Pomorskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 26 września 2002 r. w sprawie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia czynnikami wysoko zakaźnymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, )

ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) ANOMALIE POGODOWE (burze, nawałnice, ) Obowiązujący system meldunkowy raporty, straty, działania Spotkanie ze starostami powiatowymi dotyczące omówienia procedur postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Witold SKOMRA

Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 2 System zarządzania kryzysowego w Polsce Slajd 3 Zarządzanie kryzysowe (cztery fazy) zapobieganie, przygotowanie, reagowanie, usuwanie skutków. Dr inż. Witold SKOMRA Slajd 4 Zespoły zarządzania

Bardziej szczegółowo

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W GMINIE TYMBARK

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO W GMINIE TYMBARK URZĄD GMINY W TYMBARKU GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M WÓJT GMINY TYMBARK data:... PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATÓW STABILNEGO JODU NA WYPADEK WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Leszek Burczyk Starosta Powiatu Starogardzkiego LGD-4101-019-02/2011 P/11/083 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego

Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego. dla Pracowni Obrazowania Medycznego Zakładowy Plan Postępowania Awaryjnego dla Pracowni Obrazowania Medycznego Spis treści 1 Dane podstawowe:...2 1.1 Jednostka organizacyjna...2 1.2 Kierownictwo jednostki organizacyjnej...2 1.3 Rodzaj prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 372/13 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17czerwca 2013r. w sprawie zasad przygotowania i zapewnienia działania Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie Nr 3. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Zagadnienie Nr 3. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Zagadnienie Nr 3. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Edukacja dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie 1. OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE Uczeń : opisuje sposoby ogłoszenia komunikatów alarmowych, wyjaśnia na czym polegają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r.

Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. Zarządzenie Nr 76/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Konina Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Co to jest zarządzanie kryzysowe? Jest to całość działalności mającej na celu: 1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym. 2. Przygotowanie planów reagowania na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA Załącznik do Zarządzenia Nr 145/06 Szefa OC Miasta Prezydenta Miasta a z dn.17 lutego 2006 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego

Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania kryzysowego Konwersatorium pn. Dostęp, wymiana, integracja. Możliwości i zasady wykorzystania publicznych baz danych i zasobów informacyjnych Dane Inspekcji Ochrony Środowiska wykorzystywane na potrzeby zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 15 września 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2010 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 15 września 2010 r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W RADOMIU ZATWIERDZAM SZEF OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ MIASTA RADOMIA NA 2015 ROK Uzgodniono. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo