POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOSCI O ZAGROŻENIACH 4 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU PODCAS REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH.. 12 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 4 określa zasady : 1) informowania ludności na obszarze powiatu drawskiego o zagrożeniach, 2) współdziałania ze środkami masowego przekazu w czasie reagowania kryzysowego. W zależności od skali zagrożenia decyzję o uruchomieniu procedury informowania podejmuje właściwy organ administracji publicznej : 1) burmistrz wójt w przypadku zagrożeń nie przekraczających obszar gminy; 2) starosta w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy; 3) wojewoda w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu. Zagrożenia opisane w PLANIE GŁÓWNYM wymagają, w przypadku możliwości ich zaistnienia lub po ich zaistnieniu, uruchomienia w większym lub mniejszym zakresie procedury informowania ludności UDZ 13 zawartej w PLANIE GŁÓWNYM Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych - Procedury reagowania kryzysowego, określające sposoby postępowania w sytuacjach kryzysowych. Źródłem informacji o zagrożeniach na obszarze powiatu drawskiego i miejscem dystrybucji informacji dla ludności jest Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. Za organizację i prowadzenie proces komunikacji Starosty Drawskiego z mediami w okresie reagowania kryzysowego oraz przekazywania do mediów opracowanych przez PCZK komunikatów o zagrożeniach odpowiedzialna jest Kancelaria Starosty. O skali informowania ludności decydować będzie zasięg zagrożenia na obszarze powiatu i odsetek ludności bezpośrednio dotkniętej skutkami zdarzenia. Tak więc, z uwagi na zasięg zagrożenia, przewiduje się uruchamianie informowania ludności : w całym powiecie, w przypadku zagrożeń występujących lub mogących wystąpić na obszarze całego powiatu; tylko na obszarze oddziaływania zagrożenia, w przypadku zagrożeń o charakterze lokalnym. Zagrożenia występujące na obszarze całego powiatu powodowane będą głównie przez : ekstremalne warunki pogodowe; zakażenia ludzi i zwierząt; awarie systemu dostaw energii; awarie systemu technicznego; zagrożenia systemu usług społecznych, naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Upał silny mróz intensywny opad deszczu intensywny opad śniegu Poziom ryzyka AKCEPTOWANE Poziom ryzyka Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 Poziom ryzyka zawieje / zamiecie śnieżne silny wiatr burze / burze z gradem silne burze / silne burze z gradem zakażenie ludzi zakażenie zwierząt zakażenie środowiska roślinnego awaria systemu elektroenergetycznego awaria systemu dostaw paliw awaria systemu dystrybucji gazu awaria systemu telekomunikacyjnego awaria systemu informatycznego skażenie chemiczne skażenie promieniotwórcze zachwianie systemów finansowych zachwianie systemu zaopatrzenia w żywność AKCEPTOWANE zachwianie systemu zaopatrzenia w wodę zachwianie systemu ochrony zdrowia zachwianie sprawności działania administracji publicznej AKCEPTOWANE zagrożenie terrorystyczne AKCEPTOWANE niepokoje społeczne Poziom ryzyka oraz zagrożenia masowe ludności charakterystyczne dla stanu wojennego. 2. ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 1. Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się w dwóch wariantach : 1) obligatoryjnym - który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Starosta musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) w przypadku : wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie poziomów interwencyjnych (na podstawie danych uzyskanych od Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki); wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych albo alarmowych poziomów zanieczyszczeń powietrza; wprowadzania rozporządzeń porządkowych (Starosta również zobowiązany jest skutecznie informować ludność o ich treści); 2) uznaniowym - który wynika z decyzji Starosty podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o konieczności podjęcia działań informowania ludności o konkretnych zagrożeniach lub sposobach postępowania. 2. Informowanie ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń realizowane jest przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim zgodnie z ustalonymi procedurami zawartymi w dokumentacji PCZK oraz doraźnymi ustaleniami i wytycznymi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim, w oparciu o charakterystykę zagrożeń powiatu drawskiego oraz oceny ryzyka ich wystąpienia, na Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

5 bieżąco opracowuje instrukcje postępowania na wypadek zaistnienia tych zagrożeń i zamieszcza je na stronie internetowej w zakładce POWIA- TOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 4. Informowanie ludności powiatu drawskiego poprzez środki masowego przekazu odbywać się będzie na mocy stosownych porozumień zawartych z tymi podmiotami. 5. Informowanie opinii społecznej odbywać się będzie w ramach współdziałania ze środkami masowego przekazu, organizowanego przez Kancelarię Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim 6. Na terenie powiatu drawskiego mogą znajdować się osoby nie znające języka polskiego, zwłaszcza obywateli niemieckich. Należy także pamiętać o obecności osób niedosłyszących, niewidomych i upośledzonych fizycznie i umysłowo, przebywających w zakładach opiekuńczych (szkołach, domach opieki, szpitalach, więzieniach itp.), bezdomnych. Istotny jest także fakt, że około 10 % ludności wiejskiej nie ma kontaktu z mediami. 7. Informowanie specjalnych grup ludności odbywać się będzie: turystów i obcokrajowców poprzez podawanie komunikatów w radiu i telewizji w obcych językach; więźniów i chorych poprzez służby penitencjarne i medyczne. 3. INFORMOWANIE LUDNOŚCI Informowanie ludności polega na przekazywaniu wiadomości o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy przy usuwaniu jego skutków, i jest realizowane za pomocą : instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywanych i dystrybuowanych przez organy administracji publicznej; instrukcji postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach organów administracji publicznej; instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, opracowywanych przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności; komunikatów informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, podawanych w środkach masowego przekazu. Informowanie ludności może być prowadzone za pomocą następujących środków: komunikatów ostrzegawczych i alarmowych nadawanych za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych; komunikatów przekazywanych za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej; komunikatów przekazywanych za pośrednictwem ruchomych urządzeń rozgłoszeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów powiatowych służb, inspekcji i straży, straży gminnych i miejskich oraz ochotniczych straży pożarnych; komunikatów przekazywanych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych (RDS, telegazeta, SMS). Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

6 ORGANIZACJA INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘ- POWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAGRO- ŻENIE POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO KOMUNIKAT LUB INSTRUKCJA O ZAGROŻENIU DO PRZEKAZANIA Sposób przekazania komunikatu lub instrukcji Za pomocą portali internetowych Za pomocą ulotek lub plakatów Przekazanie komunikatu o zagrożeniu przez środki masowego przekazu (TV, radio, prasa) Ulotki plakaty prasa Środki masowego przekazu internetowa Strona Starostwa Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

7 Tabela 1. Możliwości i skuteczność wykorzystania środków przekazu do informowania ludności w powiecie drawskim Rodzaj środka przekazu Możliwość użycia Skuteczność Zasady / podstawy uruchomienia Uwagi TV kablowa Jest ograniczony obszar głównie w miastach powiatu porozumienie Prasa lokalna Jest duże opóźnienie porozumienie Portale internetowe jest duża szybkość, skuteczne właściciele stron www. strony www podmiotów uczestniczących Ruchome urządzenia rozgłoszeniowe jest duża, ograniczony obszar dysponenci pojazdów z urządzeniami Decyzja Starosty o uruchomieniu tego rodzaju przekazu Telefonia komórkowa SMS jest skuteczna, ograniczony krąg odbiorców umowy Ulotki, plakaty jest skuteczna, duże opóźnienie umowy Telefonia stacjonarna jest skuteczna umowy konieczne rozwiązania techniczne Tabela 2. Rodzaje komunikatów INFORMACYJNE OSTRZEGAWCZE ALARMOWE zawierają informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym możliwości uzyskania pomocy np. sposobach usuwania skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejsc rozdziału pomocy itp. zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie (komunikat powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych) zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórek dla ewakuowanych, sposobów ochro ny dróg oddechowych itp. Komunikaty informacyjne o sposobach postępowania w przypadku zagrożeń : silnym wiatrem; burzami i nawałnicami; upałem; intensywnym opadem deszczu; silnym mrozem; intensywnym opadem śniegu i zawiejami; katastrofa budowlaną; skażeniami chemicznymi i promieniotwórczymi, zostały opracowane w formie instrukcji przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim i zamieszczone na stronie internetowej w zakładce POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWE- GO. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

8 Zawierają one w szczególności : 1) sposoby ostrzegania, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia; 2) sposoby zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz po jego ustaniu; 3) wykaz telefonów alarmowych do służb ratowniczych. Ponadto w zakładce tej umieszczono : dane kontaktowe z PCZK w Drawsku Pomorskim; wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony ludności. W procesie informowania winny być wykorzystywane także inne instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikacje, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów uczestniczących w ochronie ludności. FORMULARZ KOMUNIKATU (OSTRZEGWCZEGO I ALARMOWEGO) O ZAGROŻENIU 1. Nr kolejny komunikatu Nr 1 2. Data przekazania komunikatu dla mediów (do redakcji, rozgłośni) Nazwa podmiotu przekazującego komunikat dla mediów Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim 4. Osoba odpowiedzialna za treść komunikatu - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Imię i Nazwisko 5. Osoba do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, Imię i Nazwisko, nr telefonu służbowego i komórkowego, adres e- mailowy 6. Rodzaj środka masowego przekazu lokalne rozgłośnie radiowe, ośrodek TVP Szczecin, gazety lokalne, internet (strona internetowa Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim) 7. Okres publikowania komunikatu w mediach Częstotliwość nadawania komunikatu przez media RTV co 4 godziny, redakcje gazet wydanie codzienne, internet ciągła ekspozycja 9. Powód przygotowania komunikatu powstanie zagrożenia spowodowanego silnymi wiatrami i intensywnymi opadami śniegu 10. Obecny stan zagrożenia nie występuje bezpośrednie zagrożenie 11. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia istnieje realne zagrożenie wystąpienia silnych wiatrów i intensywnych opadów śniegu od godzin popołudniowych w dniu Obszar zagrożony zagrożony jest obszar całego powiatu drawskiego 13. Grupę docelową (osoby, do których kierowany jest komunikat) mieszkańcy powiatu drawskiego 14. Zalecenia dla ludności dotyczące przygotowań do wystąpienia silnych wiatrów i intensywnych opadów śniegu 15. Informacje o przygotowaniu (np. służb, powiatu) na nadejście zagrożenia służby drogowe i ratownicze są przygotowane 16. Telefon informacyjny dla ludności : (094) [POMOC] Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

9 Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe winny zawierać m.in. : 1) datę i godzinę przekazania komunikatu; 2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia); 3) podmiotu przekazującego komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu); 4) osoba (lub osoby) wyznaczone do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz nr jej telefonu; 5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia); 6) obecny stan zagrożenia i obszar występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia; 7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat; 8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem; 9) ewentualnie stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczania takiej informacji). TREŚĆ KOMUNIKATU Drawsko Pomorskie, dnia r. godz Komunikat Nr 1 Komunikat [3] Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. Trzydniowa prognoza meteorologiczna przewiduje wystąpienie w dniach r. śnieżyc [9]. Intensywne opady śniegu przy silnym wietrze wystąpią od godzin popołudniowych w dniu r. [11] na obszarze województwa zachodniopomorskiego [12]. Dlatego apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu o [14]: pozostanie w domu, ograniczenie lub powstrzymanie się od podróży, zwłaszcza samochodami, zachowanie ostrożności w poruszaniu się po zaśnieżonych i oblodzonych drogach, zwracanie uwagi na zwisające sople i zwały śniegu na dachach budynków, słuchanie komunikatów radiowych nadawanych przez Radio Z. Informujemy, że [15] służby są przygotowane do działań w okresie śnieżycy, a w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego działa czynny całą dobę telefon [16] (94) pod którym można uzyskać dodatkowe informacje i pomoc. 4. WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU PODCZAS RE- AGOWANIA KRYZYSOWEGO 1. Za współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych na obszarze powiatu drawskiego odpowiada Kancelaria Starosty w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim, której przedstawiciel uczestniczy w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i zależnie od potrzeb w danej sytuacji dobiera spośród personelu Starostwa Powiatowego osoby wspomagające. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 9

10 ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE ŚRODKAMI MASOWEGO PRZEKAZU STAROSTA DRAWSKI Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Kancelaria Starosty Radcy prawni eksperci Monitorowanie i kontrola pogłosek (plotek) Zbieranie i opracowywanie informacji Kontakty z ludnością Kontakty z mediami Kontakty z ludnością Komunikaty ostrzegawcze i alarmowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego Kolportaż instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów, informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia Konferencje prasowe Wywiady Informacje Telefon ogólnodostępny Służby i podmioty ratownicze Informacja o poszkodowanych Instytucje uczestniczące w reagowaniu kryzysowym Komunikaty Rzecznicy prasowi instytucji Media (prasa, radio, TV) Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 10

11 2. Do obowiązków Kancelarii Starosty należy przekazywanie do publicznej wiadomości informacji o rozwoju sytuacji i podejmowanych działaniach. Wszystkie informacje podawane do publicznej wiadomości muszą być uzgadniane lub autoryzowane przez Starostę Drawskiego. 3. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu polegać będzie przede wszystkim na : zbieraniu i opracowywanie informacji, uwiarygodnieniu informacji przez ich dokładne sprawdzenie, utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu, budowaniu i upublicznianiu informacji o reagowaniu kryzysowym w środkach masowego przekazu, monitorowaniu i kontrolowaniu pogłosek, organizowaniu konferencji prasowych, w razie potrzeby w regularnych odstępach czasowych (czyni to pracę spokojniejszą, a równoczesny moment przekazania informacji wszystkim dziennikarzom zapobiega spekulacjom i plotkom). 4. Środki masowego przekazu muszą sytuować potrzebę informowania ludności przed potrzebami reportażowymi, przynajmniej w początkowej fazie reagowania. 5. Zapotrzebowanie środków masowego przekazu na informację w okresie reagowania kryzysowego jest większe niż zawierają komunikaty i ostrzeżenia przekazywane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Drawsku Pomorskim. 6. W okresie reagowania kryzysowego istnieje możliwość powstawania konfliktów ze środkami masowego przekazu. Źródła tych konfliktów i sposoby postępowania podmiotów realizujących zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przedstawia poniższa tabela : Sytuacja Zachowanie mediów Podmiot prowadzący działania Moment informowania Przedstawianie sytuacji Prezentowanie opinii i ocen różnych autorytetów, specjalistów itd. Szukanie osób odpowiedzialnych za zdarzenie dążenie do publicznego osądzenia W pierwszej fazie działań domagają się jak najwięcej informacji w jak najkrótszym czasie. wykorzystywanie informacji z niepewnych źródeł stwarzanie wrażenie u widza, że zagrożenie jest większe niż w rzeczywistości poszukiwanie i prezentowanie sensacyjnych informacji Przytaczanie wypowiedzi różnych ekspertów w celu oceny okoliczności zdarzenia i prowadzonych działań. szukanie winnych oraz próba ich publicznego osądzenia doszukiwanie się uchybień próba rozpoznania sytuacji, zbieranie i weryfikacja informacji Informowanie mediów dopiero po uzyskaniu rzeczywistego obrazu sytuacji wyjaśnianie sytuacji uspokajanie społeczności wydawanie komunikatów i zaleceń koncentracja na działaniach zmierzających do przywrócenia stanu normalnego. skupienie się na faktach pokazywanie swoich działań jako optymalnych. przedstawianie opinii publicznej własnych (współpracujących) autorytetów koncentracja na działaniach unikanie osądzenia i szukania winnych Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 11

12 Sytuacja Zachowanie mediów Podmiot prowadzący działania Poszukiwanie ofiar, osób ocalałych, naocznych świadków zdarzenia itp. Oskarżanie dążenie do przeprowadzenia wywiadu z poszkodowanymi pokazywanie cierpienia ofiar emitowanie apeli (ofiar i ich rodzin) o pomoc dla podniesienia dramaturgii oskarżanie o nieudolność prowadzenia działań publiczna krytyka podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działań ratowniczych Ochrona poszkodowanych i ich rodzin przed dziennikarzami. dążenie do złagodzenia nastrojów dziennikarzy. unikanie publicznej konfrontacji (wymiany oskarżeń). 5. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ W ZAKRESIE INFORMOWANIA LUD- NOŚCI O ZAGROŻENIACH Zadania poszczególnych osób funkcyjnych do realizacji w zakresie informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń zawiera poniższa tabela : ZADANIE ODPOWIEDZIALNI Opracowywanie instrukcji postępowania zawierających informacje o sposobach zapobiegania danemu zagrożeniu, postępowanie na wypadek jego zaistnienia i po jego ustaniu, obejmujących rodzaje zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu drawskiego. Umieszczanie opracowanych instrukcji i informacji o zagrożeniach na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Opracowanie instrukcji, poradników, ulotek, plakatów i innych publikatorów, informujących o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia W sytuacji wystąpienia zagrożenia : 1. Uruchomienie procedury informowania ludności. 2. Opracowywanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych. 1. Uruchamianie współdziałania ze środkami masowego przekazu. 2. Przygotowywanie projektów oświadczeń wstępnych oraz komunikatów dla środków masowego przekazu i autoryzowanie przez Starostę Drawskiego. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Informatyk Powiatowy Organy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kancelaria Starosty Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 12

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014 Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 5 Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych

1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ 1 SPIS TREŚCI II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 1. Zadania w zakresie monitorowana zagrożeń... 3 2. Tryb uruchamiania niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia

Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia Warszawa, czerwiec 2008r. 2 Wprowadzam do użytku w organach obrony cywilnej Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH Lubuski Urząd Wojewódzki - Gorzów Wlkp. 2011 r. Spis treści: II ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3

BIULETYN WYDZIAŁ ANALIZ KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 WYDZIAŁ ANALIZ BIULETYN KWARTALNY INFORMACJE ANALITYCZNE RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA CHARAKTERYSTYKA I FORMA PRZEKAZU 3 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA

URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA URZAD GMINY REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONNYCH ZATWIERDZAM WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA. WYTYCZNE WÓJTA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY ZIELONA GÓRA z dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie działania gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG)

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO CZĘŚĆ III ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO (WYCIĄG) WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PUŁTUSK 2011 Lp. CZĘŚĆ III SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dr hab. inż. Edward Kołodziński prof. UWM Katedra Informatyki Stosowanej WNT Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie www.uwm.edu.pl/kis ekolodzinski@wp.pl WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013

Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. Warszawa, 2013 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego Warszawa, 2013 1 Ocena ryzyka na potrzeby zarządzania kryzysowego 1. Wstęp 2 2. Wykaz skrótów 3 3. Cel i

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie

PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE. Urząd Gminy Lasowice Wielkie ZATWIERDZAM. Starosta Kluczborski. Wójt. Gminy Lasowice Wielkie Urząd Gminy Lasowice Wielkie Egzemplarz pojedynczy ZATWIERDZAM Starosta Kluczborski PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY LASOWICE WIELKIE Wójt Gminy Lasowice Wielkie Opracowała: Irena Urbanowicz Inspektor

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU. kancelaria.plock@olpp.pl; kancelaria@olpp.pl. Adres zakładu: 21-540 Małaszewicze, gmina Terespol woj.

DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU. kancelaria.plock@olpp.pl; kancelaria@olpp.pl. Adres zakładu: 21-540 Małaszewicze, gmina Terespol woj. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAKŁADU Nazwa prowadzącego zakład Zarząd Spółki OLPP sp. z o.o. Adres siedziby Adres Biura/Centrali Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock Ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa Telefony

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu Pabianickiego z dnia roku 26 stycznia 2012 POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2012-2015 1 1.

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r.

Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r. Magdalena DYDERSKA Małgorzata LIZUT Dolnośląska Szkoła Wyższa Współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych na przykładzie pożaru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r. W artykule autorki dokonały zestawienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy

WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2009 Wójta Gminy Janowo Szefa OC Gminy z dnia 23 marca 2009 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Janowo Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie tworzenia struktur, zadań, szkolenia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo