ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Grzegorz Feliczak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Kome skiego w Lesznie ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH R kopis dostarczono, kwiecie 2013 Streszczenie: Artyku zawiera informacje dotycz ce zagadnienia uszkadzalno ci (usterkowo ci) pojazdów samochodowych. Przedstawiono wybrane organizacj zajmuj ce si badaniem uszkadzalno ci pojazdów samochodowych. Na wybranym przyk adzie przeprowadzono analiz wyników bada prowadzonych i opublikowanych przez wybrane organizacje, mi dzy innymi na stronach internetowych, wykazuj c podobie stwa i ró nice. Wskazano równie na potrzeb ujednolicenia bada i stworzenie jednej uniwersalnej metody bada i analiz omawianego zagadnienia. S owa kluczowe: samochody, uszkadzalno, ranking 1. USZKODZENIE POJAZDU SAMOCHODOWEGO Wa nym aspektem w dobie gwa townego rozwoju motoryzacji, jaki mo na zaobserwowa, staje si zagadnienie uszkadzalno ci, potocznie nazywane usterkowo ci. Bior c pod uwag definicj nieuszkadzalno ci podanej w pracy [2] jako uszkadzalno mo na rozumie w asno obiektu, charakteryzuj c jego tendencj do przej cia w stan niezdatno ci podczas wykonywania za o onego zadania. Uszkadzalno jest jak si wydaj jednym z wielu kryteriów, które jest brane pod uwag przez potencjalnego klienta podczas zakupu danego modelu samochodu. Na ca ym wiecie s organizacj prowadz ce rankingi uszkadzalno ci. Ich wyniki publikowane s corocznie, staj si swoist wyroczni dla osoby, która zamierza naby pojazd. Prowadz c jednak ich analiz mo na zauwa y, e w zale no ci od organizacji przeprowadzaj cej ranking, rezultaty nieco si ró ni od siebie. Tendencj tak mo na nawet zauwa y w ramach jednego modelu pojazdu. Jak wida, brakuje jednego spójnego modelu bada w tym zakresie.

2 150 Grzegorz Feliczak 2. BADANIA USZKADZALNO CI PROWADZONE PRZEZ WYBRANE ORGANIZACJE Badania uszkadzalno ci pojazdów samochodowych przeprowadza si corocznie na ca ym wiecie. Niestety w Polsce nie prowadzi si na szerok skale analiz w tym zakresie. W zwi zku z powy szym do analizy wybrano wyniki trzech niemieckich organizacji: TÜV, DEKRA i ADAC. Wybieraj c te organizacj kierowano si miedzy innymi faktem, e rynek niemiecki jest jednym z najbardziej rozwini tych rynków motoryzacyjnych w Europie, wyniki bada s kompatybilne oraz, e na terenie Niemiec zlokalizowanych jest wiele siedzib i przedstawicielstw wiatowych koncernów motoryzacyjnych BADANIA PROWADZONE PRZEZ TÜV Jedn z czo owych organizacji niemieckich prowadz cych mi dzy innymi dzia alno w omawianym zakresie jest TÜV (z niem.: Technische Überwachung Verein Stowarzyszenie Dozoru Technicznego). Rankingi uszkadzalno ci pojazdów samochodowych powstaj na podstawie wyników bada, które zbierane s przy okazji obowi zkowych okresowych bada technicznych przeprowadzanych na terenie stacji kontroli pojazdów. Organizacja ta wyniki swoich bada publikuje corocznie w postaci raportów, w których pojazdy dzieli na pi kategorii wiekowych. Pierwsza grupa to samochody w wieku do 3 lat, druga od 4 do 5 lat, trzecia od 6 do 7 lat, czwarta od 8 do 9 lat i pi ta od 10 do 11 lat od daty produkcji. By dana marka pojazdu mog a trafi do raportu, musi zosta przebadanych co najmniej 500 egzemplarzy danego modelu w jednej grupie wiekowej. Wynik publikowany jest jako warto procentowa istotnych uszkodze (usterek), jakie ujawniono w ród 100 przebadanych egzemplarzy danego modelu pojazdu. Poni ej w tablicy 1 podano wybrane wyniki pierwszych i ostatnich dziesi ciu miejsc dla pojazdów samochodowych opublikowane w roku 2003, dla grupy pojazdów do 3 lat. Pe ny raport mo na znale w [3]. Raport uszkadzalno ci TÜV z 2003 r. samochody do 3 lat [1,3] Miejsce w Marka/Model Uszkodzenia [%] raporcie Toyota Yaris 1,3 2 Mazda Demio 2,1 3 Toyota Corolla 2,2 4 Toyota Picnic 2,2 5 Toyota Avensis 2,3 6 Mercedes Benz SLK 2,5 7 Mazda MX-5 2,6 8 Subaru Legacy 2,7 Tablica 1

3 Analiza wyników bada uszkadzalno ci pojazdów samochodowych Toyota Starlet 2,7 10 Porsche 911 2,8 rednia uszkodze 2, Alfa Romeo 145/146 8,7 102 Suzuki Wagon R+ 8,7 103 Nissan Serena 8,9 104 Skoda Felicia 8,9 105 Ford Galaxy 9,0 106 Mitsubishi Galant 9,4 107 Peugeot ,4 108 Seat Alhambra 10,6 109 VW Sharan 11,1 110 Chrysler Voyager 14,7 rednia uszkodze 10,04 rednia uszkodze dla samochodów do 3 lat 5,2 c.d. tablicy BADANIA PROWADZONE PRZEZ DEKRA Organizacja DEKRA dzia a w podobnym zakresie co TÜV. Przeprowadza badania techniczne w stacjach kontroli pojazdów, prowadzi równie dzia alno w zakresie rzeczoznawstwa samochodowego, jak równie w swoim o rodku badawczym w Neumünster przeprowadza badania zderzeniowe. To w a nie na podstawie danych zebranych z ww. obszarów publikuje corocznie swój raport uszkadzalno ci pojazdów. W raportach dzieli DEKRA pojazdy na trzy grupy wiekowe: samochody do 3 lat, do 5 lat oraz samochody do 7 lat od daty produkcji. Dodatkowo z porównaniu z raportami TÜV, uzupe nia ona swoje raporty o szczegó owe zestawienie uszkodze dla konkretnych uk adów pojazdu samochodowego. Raporty publikowane w postaci tabel zawieraj podzia uszkodze (usterek) na trzy grupy: brak uszkodze, nieznaczne uszkodzenia i powa ne uszkodzenia. Poni e w tablicy 2 podano wyniki dla wybranej grupy pojazdów dla pierwszych dziesi ciu miejsc publikowane w 2002 r. Pe en raport mo na znale w [4]. Raport uszkadzalno ci DEKRA z 2002 r. samochody 3 letnie [1,4] Lp. Marka / model Brak uszkodze [%] Nieznaczne uszkodzenia [%] Powa ne uszkodzenia [%] Pierwsze dziesi miejsc w rankingu 1 Mercedes Benz klasy A 95,1 3,7 1,2 2 VW Golf IV 93,4 4,6 2,1 3 Porsche Boxster 88,9 6,4 4,6 4 Mazda ,7 7,9 3,4 5 Mercedes Benz CLK 88,6 7,9 3,5 6 Mazda ,9 8,5 3,6 Tablica 2

4 152 Grzegorz Feliczak c.d. tablicy 2 7 Jaguar XJ 87,1 9,6 3,4 8 VW Golf Cabrio 86,9 9,2 3,9 9 Porsche ,4 9,6 4,0 10 BMW Z3 86,3 9,3 4,4 rednia 88,93 7,67 3,14 Ostatnie dziesi miejsc w rankingu 1 Chrysler Voyager 62,6 20,3 17,1 2 Peugeot ,9 18,9 18,3 3 Mini 67,3 22,4 10,3 4 VW Caravelle 69,5 20,2 10,3 5 VW Multivan 69,5 20,2 10,3 6 Fiat Bravo 69,5 20,5 10,0 7 Fiat Brava 69,5 20,5 10,0 8 Alfa Romeo ,7 18,7 11,4 9 Alfa Romeo ,7 18,7 11,4 10 Range Rover 70,1 23,4 6,5 rednia 68,03 20,38 11, BADANIA PROWADZONE PRZEZ ADAC Kolejn analizowan organizacj jest niemieckie ADAC (niem. Allgemeine Deutsche Automobil Club). Organizacja zrzesza ok. 15 milionów cz onków. Jej g ównym zadaniem jest pomoc w przypadku wyst pienia awarii pojazdu na drodze. wiadczy ona us ugi w zakresie pomocy drogowej. Przy ka dej interwencji sporz dzany jest raport i to w a nie na ich podstawie publikowany jest corocznie raport uszkadzalno ci pojazdów samochodowych. Raporty te publikowane s w postaci tabel, w których podaje si liczb ujawnionych uszkodze w ród 1000 egzemplarzy danego modelu pojazdu. W porównaniu do raportów TÜV i DEKRA, ADAC grupuje badane pojazdy wg odpowiednich klas. Mamy tutaj: samochody ma e, samochody klasy ni szej redniej, samochody klasy wy szej redniej, samochody klasy wy szej i luksusowej oraz samochody typu VAN. Poni ej w tablicy 3 podano raport dla wybranej grupy pojazdów dla pierwszych dziesi ciu miejsc publikowane w 2003 r. Pe en raport mo na znale w [3]. Tablica 3 Raport uszkadzalno ci ADAC z 2003 r. samochody klasy ni szej redniej [1,3] Miejsce w raporcie Marka/Model Ilo uszkodze na 1000 pojazdów Uszkodzenia [%] 1 Toyota Starlet 6,8 0,68 2 VW Polo 13,5 1,35 3 Ford Fiesta 15,3 1,53 4 Peugeot ,4 1,54 5 Mitsubishi Colt/Ford Ka 15,8 1,58 6 Citroën Saxo 18,2 1,82 7 Opel Corsa 18,4 1,84 8 Suzuki Swift 20,1 2,01

5 Analiza wyników bada uszkadzalno ci pojazdów samochodowych Seat Cordoba 22,0 2,2 10 Seat Ibiza 22,8 2,28 11 Nissan Micra 23,3 2,33 12 Renault Twingo 30,5 3,05 13 Fiat Cinquecento 31,6 3,16 14 Renault Clio 31,9 3,19 15 Skoda Felicia 32,2 3,22 16 Fiat Punto 36,1 3,61 rednia 22,1 2,21 c.d. tablicy 3 3. ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI PROWADZONYCH PRZEZ WYBRANE ORGANIZACJE Wyniki bada uszkadzalno ci pojazdów samochodowych prowadzone przez trzy organizacj niemieckie wykazuj pewne ró nice. Sama procedura bada jest nieco odmienna. Szczególnie ró nice mo na wykaza mi dzy procedur zbierania wyników przez TÜV i DEKRA oraz ADAC. Ta ostatnia organizacja zbiera dane bezpo rednio z interwencji pomocy drogowej, a wi c w momencie zaistnienia uszkodzenia. Jednak mo na wykaza pewne podobie stwa: badania s prowadzone na tym samym obszarze (Niemcy), TÜV i DEKRA przeprowadzaj badania w warunkach stacji kontroli pojazdów, itd. Przedstawione w powy szych tablicach cz ciowe wyniki bada wybranych organizacji, które w ca o ci mo na znale mi dzy innymi w [1,3,4], opublikowane zosta y w okresie dwóch lat. Wyniki TÜV i ADAC pochodz z 2003 r. a DEKRA z 2002 r. Jest to okres zaledwie jednego roku i ró nice w wynikach bada b d nieznaczne. Najwa niejszym jest jednak fakt wykazania pewnych tendencji w rankingach publikowanych przez te organizacje. Celem przeprowadzenia porównania wyników bada wybrano trzy pojazdy, których wyniki uszkadzalno ci mo na znale we wszystkich trzech raportach. Wybrano pojazdy: Fiat Bravo/Brava, VW Golf oraz Toyota Corolla. S to jedne z najpopularniejszych modeli pojazdów, jakie mo na by o spotka na drogach europejskich w okresie przeprowadzania bada. Na poni szym rysunku zestawiono w formie wykresu wyniki ich bada.

6 154 Grzegorz Feliczak Uszkodzenia [%] ,2 30,5 Fiat Bravo/Brava VW Golf 22,7 6,7 3,91 3,5 1,6 2,2 0,97 Toyota Corolla TÜV Rys. 1. Porównanie wyników bada wybranych modeli pojazdów [1] Ró nice pokazane na powy szym rysunku s znaczne. Szczególnie aspekt ten uwidacznia si dla pojazdów marki Fiat i Toyota. Dla Fiata ró nica miedzy badaniami organizacji DEKRA i ADAC si ga prawie 27 %. Ró nica dla pojazdu marki Toyota mi dzy DEKRA a ADAC si ga prawie 22 %. Mo na jednak w badaniach TÜV i ADAC zauwa y pewne podobie stwa. Samochód marki Toyota Corolla wykaza najmniej uszkodze a samochód marki Fiat Bravo/Brava wykaza najwi cej uszkodze. Inn tendencj zauwa y mo na w wynikach organizacji DEKRA. W tym przypadku najmniej uszkodze wykaza samochodów marki Volkswagen Golf, najwi cej tak samo jak w poprzednich organizacjach samochód marki Fiat Bravo/Brava. Przeprowadzona analiza wyników bada uszkadzalno ci pojazdów samochodowych wykazuje potrzeb ujednolicenia metodologii przeprowadzania bada i ujednorodnienia sposobów przeprowadzania testów i metod uzyskiwania wyników. Celowym wydaje si stworzenie jednej metody, która bazowa aby na ogromnym do wiadczeniu wy ej wymienionych organizacji. Wyniki uzyskane za pomoc takiej metody mog yby pos u y jako podstaw do rozszerzenia bada i analiz w zakresie uszkadzalno ci pojazdów samochodowych. Bibliografia 1. Feliczak G.: Metoda oceny stosowania uk adów bezpiecze stwa w pojazdach samochodowych. Praca doktorska, Raport serii PRE- 10/05, PWr, Wroc aw Wa y ska Fiok K., Ja wi ski J.: Niezawodno systemów technicznych, PWN, Warszawa Auto wiat Katalog: Samochody U ywane Nr 2/2003 (24). 4. ANALYSIS OF THE RESULTS OF VEHICLES DAMAGES Summary: This article contains information about issues of vehicles damages (failure). Presents selected organization dealing with research in vehicles damages. For example, an analysis of selected results of research conducted and published by the selected organizations, including websites, showing similarities and differences. It also indicated the need for harmonization of research and the creation of a universal method for testing and analysis of this issue. Keywords: vehicles, damages, ranking

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. Kazimierz Fiedorowicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr Jacek

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml)

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Artur Malinowski Akademia Podlaska w Siedlcach Kryzys finansowy - przypadek czy konieczno? - wyja nienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 1 (20) 89 99 ISSN 1896-1800 Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domkni cia. Dobór pozycji i walidacja skali Ma gorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz, Mariusz Trejtowicz

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo