Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r."

Transkrypt

1 Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj str. 2! Ter mi ny spo tka% z miesz ka% ca mi w spra wie roz li cze% kosz tów cen tral ne go ogrze wa nia - zmia na wspó# czyn ni ków usy tu owa nia (LAF) czytaj str. 3! Wszel ki mi $rod ka mi d! 'y my do ca# ko wi tej na pra wy szkód czytaj str. 4! Przy go to wa no pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych czytaj str. 5! Opinia niezale'nego bieg#ego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz!du czytaj str. 6 Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - czy na j! si" ze bra nia Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków GSM Lu- iza w cz" $ciach. Szcze gó #o wy har mo - no gram ze bra% pu bli ku je my na str. 2. Jak zwy kle, co ro ku b" dzie my roz ma - wia& o na szych wspól nych, spó# dziel - czych spra wach. Na sza Spó# dziel nia b" dzie ob cho dzi& w przysz#ym roku 20-le cie ist nie nia. W przeded niu te go ju bi le uszu war to pod kre $li&, 'e kon dy - cja Spó# dziel ni, mi mo wie lu za wi ro - wa% i zmian usta wo wych nie ko rzyst - Ro bo ty temomodernizacyjne bu dyn ku przy ul. Korczoka 87 w Zabrzu WKRÓT CE WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZ!ON KÓW GSM LU IZA W CZ" #CIACH Dyskusja o naszych wspólnych sprawach nych dla spó# dziel czo $ci miesz ka nio - wej, jest na dal do bra. W ni niej szym wy da niu pre zen tu je - my bar dzo ko rzyst ny dla cz#on ków na - szej Spó# dziel ni Pro gram KAWKA. Tak 'e ba da nie spra woz da nia fi nan so - we go GSM Lu iza za 2013 r. - zresz - t! jak co ro ku - wy pa d#o bar dzo do brze. W za so bach GSM Lu iza za miesz - ku j! cz#on ko wie Spó# dziel ni, w#a$cicele oraz na jem cy lo ka li miesz kal nych. Je - dy nie na cz#on ków spa da od po wie - dzial no$& za wspól ny ma j! tek do ro - bek mi nio nych pra wie 20 lat. Dla te go tak wa' ne jest, aby w spo koj nej, rze czo - wej wy mia nie po gl! dów i opi nii wy pra - co wa& wspól ny plan pra cy na ko lej ny rok. W kontek!cie nast"pnych lat, dla w#a!ciwego od zwier cie dlenia rze czy - wi stych po trze b i ocze ki wa$ miesz - ka$ ców, nie zb"d na jest jak naj wi"k - sza fre kwen cja obec no!% wszyst kich cz#on ków GSM Lu iza na po szcze - gól nych ze bra niach Wal ne go Zgro - ma dze nia. Po rz! dek ob rad pu bli ku je my na str. 2.

2 Po rz$ dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz%on ków GSM Lu iza w cz& 'ciach, w dniach r r. 1. Otwar cie Ze bra nia przez cz#on ka Ra dy Nad zor czej GSM Lu iza. 2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia w sk#a dzie: Prze wod ni - cz! cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów. 3. Przy j" cie po rz!d ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach. 4. Stwier dze nie pra wi d#o wo $ci zwo #a nia Wal ne go Zgro - ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach oraz je go zdol no $ci do po dej mo wa nia uchwa#. 5. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej i Wnio sko wej. 6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia #al no $ci za rok Spra woz da nie Za rz! du z dzia #al no $ci GSM Lu iza za rok Spra woz da nie fi nan so we GSM Lu iza za rok 2013 wraz z przed sta wie niem opi nii bie g#e go re wi den ta z prze pro wa dzo ne go ba da nia i spo so bu po dzia #u nad - wy' ki bi lan so wej. 9. Dys ku sja nad spra woz da nia mi. 10. Pod j" cie uchwa# (Uchwa #y zg#o szo ne przez Za rz!d GSM Lu iza ): # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia #al no - $ci Ra dy Nad zor czej za rok 2013, # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia #al no - $ci Za rz! du za rok 2013, # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we - go za rok 2013, # w spra wie po dzia #u nad wy' ki bi lan so wej za rok 2013, # w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rz! do wi, 11. Wol ne wnio ski, za py ta nia dys ku sje. 12. Za mkni" cie ob rad. Jed no cze $nie in for mu je my, 'e od dnia r. w go dzi nach pra cy GSM Lu iza tj. po nie dzia #ek od godz. 7:00 do godz. 17:00, wto rek pi! tek od godz. 7:00 do godz. 15:00, w sie dzi bie spó# dziel ni przy ul. Wol no $ci 412 w Za brzu, w Dzia le Cz#on kow - sko Praw nym pok. 115 zo sta#y wy sta wio ne do wgl! du spra woz da nia i pro jek ty uchwa# b" d! ce przed mio tem ob - rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach. Ka' - dy cz#o nek GSM Lu iza ma pra wo do za po zna nia si" z ty mi do ku men ta mi. W ce lu po twier dze nia cz#on ko stwa w spó# dziel ni pro si my o za bra nie ze so b! do wo du oso bi - ste go. Harmongram zebra( Uprzej mie wy ja!nia my, &e w ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków mo g' uczest ni czy% Cz#on ko - wie GSM Lu iza za oka za niem ak tu al ne go do wo du to& - sa mo!ci zgod nie z przy na le& no!ci' do swo je go okr" gu wy bor cze go. Uczest ni cz! cy w ob ra dach Cz#on ko wie pro - sze ni s! o pod pi sa nie przed wej $ciem na sa l" ob rad li sty obec no $ci. Wy da nie man da tu na st! pi po jej pod pi sa niu. W ce lu spraw ne go prze pro wa dze nia ze bra nia pro si my Cz#on ków, któ rzy wy ra 'a j! wo l" wzi" cia udzia #u w Wal - nym Zgro ma dze niu Cz#on ków o za po zna nie si" z przy go - to wa ny mi pro jek ta mi uchwa#. Na pod sta wie Usta wy z dnia r. o zmia nie Usta - wy o Spó# dziel niach Miesz ka nio wych, GSM Lu iza prze - pro wa dzi Wal ne Zgro ma dze nie Cz#on ków w cz"!ciach w dniach 19, 20, 21, 22, 23 ma ja 2014 r. tj.: ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo - tka nie dla cz#on ków gru py III i VI za miesz ku j! cych przy ul.: Agre sto wej, Ba na chie wi cza, Boh. War szaw - skich, Bu chen wald czy ków, Gen. de Gaul le'a, Go - ethe go, He we liu sza, Kor czo ka 54-71, Ko wal skiej, 1-go Ma ja, 3-go Ma ja, Mi kul czyc kiej, Ol cho wej, Pa de rew - skie go, Ra ta ja, Ro ose vel ta, Rost ka, Szy ma now skie go, )c. Gór ni czej, Tr" bac kiej, W. Wa lew skie go, *nie$ skiej + za #o &y cie le. KO MU NI KAT In for mu je my, 'e zgod nie z 86 sta tu tu GSM Lu iza cz#on ko wie na szej Spó# dziel ni ma j! pra wo zg#a sza& pro jek ty uchwa# i '! da nia za miesz cze nia ozna czo nych spraw w po rz!d ku ob rad w ter mi nie do 15 dni przed dniem po sie dze nia pierw szej cz" $ci Wal ne go Zgro ma dze nia na pi $mie. Pro jek ty uchwa# mu sz! by& po par te przez co naj mniej 10 cz#on ków Spó# dziel ni. In for mu je my uprzej mie,!e w zwi"z ku z usta w" z dnia 25 mar ca 2011 r. o ogra ni cze niu ba rier ad mi ni - stra cyj nych dla oby wa te li i przed si# bior ców oraz zmia - n" w art. 36 usta wy Pra wo Spó$ dziel cze obo wi" zu j" cych od dnia r. o mo! li wo %ci g$o so wa nia na Wal - nym Zgro ma dze niu po przez pe$ no moc ni ka Spó$ dziel - nia b# dzie ho no ro wa& pe$ no moc nic two udzie lo ne przez cz$on ka spó$ dziel ni cz$on ko wi ro dzi ny wspól nie z nim za miesz ku j" ce mu w for mie pi sem nej. Da ne mo co daw - cy i pe$ no moc ni ka b# d" pod le ga $y we ry fi ka cji przez pra - cow ni ków Spó$ dziel ni i rad c# praw ne go. Pe$ no moc nik re pre zen tu je na Wal nym Zgro ma dze - niu Cz$on ków tyl ko jed ne go cz$on ka spó$ dziel ni. Niniejsze zawiadomienie jest pismem spe!niaj"cym wymogi 86 ust.1 Statutu GSM Luiza oraz art. 40 ustawy Prawo Spó!dzielcze o zawiadomieniu wszystkich cz!onków GSM Luiza na pi#mie o czasie, miejscu i porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM Luiza. 2 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

3 WZCz w cz&'ciach Roz po czy na my ko lej n$ mo der ni za cj& bu dyn ków W 2014 ro ku, po prze pro wa dzo nym prze tar gu, na któ rym wy #o nio no wy ko naw c", Spó# dziel nia roz po czy na ko lej n! mo der ni za cj" bu dyn ków w Za brzu, przy uli cy Kor czo - ka 72 i 74 oraz w Ru dzie (l! skiej, przy uli cy Biel szo wic - kiej 95. W obec nym ro ku b" dzie jesz cze prze pro wa dzo ny prze targ, w ce lu wy #o nie nia wy ko naw cy na mo der ni za cj" bu dyn ku w Za brzu, przy uli cy Ba na chie wi cza 17. ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo tka - nie dla cz#on ków grup II i VIII za miesz ku j! cych przy ul.: Bar lic kie go, Bro la, Ja ni ka, Ka wi ka, Kno sa #y, Ko by li$ - skie go, Kor czo ka 72-91, Kos sa ka, Kra si$ skie go, Lom - py, Ma# go rza ty, Mi ko #ow skiej, P. Skar gi, Po rzecz ko wej, Przy Pro chow ni, Raj skiej, Sie ra kow skie go, Si kor skie go, Ty skiej, W" giel nej, Wol no!ci, Zjed no cze nia. ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo tka - nie dla cz#on ków gru py I i IV za miesz ku j! cych przy ul.: Cze - re!nio wej, Dz. Ro d#a, Ja #ow co wej, Ka li no wej, Lesz czy - no wej, Mo drze wio wej, Orze cho wej, Po rdzi ka. ( r. w Ha li Spor to wej Zgo da w Biel szo - wi cach przy ul. Spor tow ców 10, o godz od b" dzie si" spo tka nie dla cz#on ków gru py VII za miesz ku j! cych przy ul.: Biel szo wic kiej, Na Pia ski, Pa de rew skie go, Pier ni kar czy ka, Zie lo nej. ( r. w Ha li Spor to wej Zgo da w Biel szo - wi cach przy ul. Spor tow ców 10, o godz od b" dzie si" spo tka nie dla cz#on ków gru py Vi IX za miesz ku j! cych przy ul.: Be ma, Chro bo ka, Ener ge ty ków, Fi$ skiej, Jan kow skie go, Jed no!ci, Kin gi, Ko ko ta, Ks. Nie dzie li, Mie ro s#aw skie go, Mi" dzy blo ko wej, Mio do wej, Pio - nie rów, Rów no le g#ej, So li dar no!ci, Spor tow ców, Za men - ho fa. KO MU NI KAT Spo tka nia z fir m" roz li cze nio w" oraz au dy to rem w spra wie roz li cze# kosz tów cen tral ne go ogrze wa - nia zmia na wspó$ czyn ni ków usy tu owa nia (LAF), od b% d" si% w sie dzi bach ad mi ni stra cji: $ dla miesz ka# ców Za brza przy ul. Ja $ow co wej 20, w dniu r. w godz $ dla miesz ka# ców Ru dy &l" skiej przy ul. Biel szo - wic kiej 96 w dniu r. w godz KO MU NI KAT In for mu je my wszyst kich miesz ka% ców na szych za so - bów, 'e w dniu 20 czerw ca 2014 ro ku Spó# dziel nia b" - dzie nie czyn na. Zwi! za ne to jest z usta wo wym obo - wi!z kiem za pew nie nia pra cow ni kom Spó# dziel ni dnia wol ne go w za mian za dzie% 3 ma ja 2014 ro ku, któ ry przy pad# w so bo t". Za po wsta #e z te go ty tu #u nie do god no $ci wszyst kich miesz ka% ców prze pra sza my. Przy po mi na my nu mer na sze go te le fo nu awa ryj ne - go: BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66)

4 ZARZ)D GSM,,LUIZA INFORMUJE MIESZKA*CÓW: Wszel ki mi 'rod ka mi d$ +y my do ca% ko wi tej na pra wy szkód Od 2012 ro ku w Za brzu pro wa dzo ne s" pra ce zwi" za ne z re ali za cj" pro jek tu p.n. Po pra wa Go spo dar ki Wod - no -&cie ko wej Na Te re nie Gmi ny Za brze. In we sto rem te go nie zwy kle wa' ne go i po trzeb ne go mia stu za da nia in we sty cyj ne go jest Urz"d Miej ski w Za brzu, a ge ne ral nym wy ko naw c" Za brza# skie Przed si% bior stwo Wo do - ci" gów i Ka na li za cji. Obec nie cz%!( ro bót wod no -ka na li za cyj nych pro wa dzo na jest w dziel ni cy Za bo rze, na te - re nie osie dla ad mi ni stro wa ne go przez GSM Lu iza. Nie ste ty, nie mal od sa me go po - cz!t ku re ali za cji tej in we sty - cji po ja wi #y si" po wa' ne pro - ble my, wy ni ka j! ce z fak tu, 'e w wie - lu wy pad kach pra ce pro wa dzo ne s! nie sta ran nie, z nie sto so wa niem si" do za sad pra wa bu dow la ne go oraz za - sad do brej wspó# pra cy z na sz! Spó# - dziel ni!. W re zul ta cie do sz#o do de wa - sta cji osie dlo wych te re nów zie lo nych, chod ni ków, par kin gów, $cie 'ek dla pie - szych, ele wa cji bu dyn ków oraz du 'ej cz" $ci po zo sta #ej in fra struk tu ry. Utrud - nio ny jest do jazd do wie lu bu dyn ków. W s#o necz ne dni miesz ka% com da j! si" we zna ki tu ma ny ku rzu, za$ gdy pa da deszcz bro dz! w b#o cie. Do dzi siaj wie - le re jo nów osie dla Za bo rze przy po mi - na kra jo braz po bi twie. W wy ni ku do - ko na nych znisz cze% przez wy ko naw - ców ro bót, do na szej Spó# dziel ni do - tar #o wie le skarg i za 'a le% od obu rzo - nych miesz ka% ców. Od sa me go po cz!t ku po wsta nia szkód Za rz!d GSM Lu iza in ter we - nio wa# w tej spra wie wie lo krot nie. Do Urz" du Miej skie go w Za brzu, ZPWiK oraz Jed nost ki Re ali zu j! cej Pro jekt zo sta #o skie ro wa nych przez na - sz! Spó# dziel ni" na dzie% 30 kwiet nia br 31 pism z '! da niem na pra wy szkód, wy rów na nia strat oraz przy wró ce nia osie dlo wych te re nów do sta nu pier wot - ne go. In ter we nio wa li $my m.in. w spra - wie miesz ka% ców bu dyn ków przy uli - cach: Bro la, Ka wi ka, Agre sto wej, Po - rzecz ko wej, Ol cho wej, Mo drze wio wej, Lesz czy no wej, Ja #ow co wej, Zjed no - cze nia, W" giel nej, Sie ra kow skie go, Mi ko #ow skiej, Ma# go rza ty, We so #ej, Pio tra Skar gi, Lom py, (cie' ki Gór ni - czej, Dzia #a czy Ro d#a, Cze re $nio wej, Po rdzi ka i Kos sa ka. W od po wie dzi na na sze pi sma uzy - ska li $my za pew nie nie, 'e wszyst kie szko dy zo sta n! usu ni" te, a do dat ko wo zo sta nie wy ko na ny par king przy uli cy Po rdzi ka, w za mian za bez u mow ne, nie - od p#at ne ko rzy sta nie z na szych te re nów oraz nad mier ne, nie uza sad nio ne szko - dy na pla cach i te re nach zie lo nych. Do tej po ry je dy nie zni ko ma cz"$& spu - sto sze% do ko na nych przez wy ko naw - ców in we sty cji zo sta #a na pra wio na. Ge ne ral nie sy tu acja na dal nie ule - g#a po pra wie, za$ wa run ki za miesz ki - wa nia w osie dlo wych do mach s!, de - li kat nie to uj mu j!c, da le kie od ide a#u. Spó# dziel nia nie mo 'e po no si& od po - wie dzial no $ci za nie do ci! gni" cia in we - sty cyj ne mia sta, po mi mo to Za rz!d wszyst kich miesz ka% ców na szych za - so bów miesz ka nio wych ser decz nie prze pra sza. Za pew nia my rów no cze - $nie, 'e Za rz!d GSM Lu iza b" dzie z pe# n! kon se kwen cj! do ma ga# si" od w#adz mia sta przy wró ce nia osie dlo - wych te re nów do sta nu pier wot ne go, na wet gdy b" dzie my zmu sze ni do cho - dzi& na szych '! da% na dro dze praw nej. 4 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

5 W GSM,,LUIZA Przy go to wa no pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych Za rz d Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej Lu iza w uzgod nie niu z Ra d Nad zor cz, przy go to wa re ali - zo wa ny w la tach pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych, dwu i trzy kon - dy gna cyj nych wy ko na nych w tech no lo gii tra dy cyj nej, zlo ka li zo wa nych w Za brzu Za bo rzu. Do ty czy to bu dyn ków o na st pu j cych ad re sach: ul. Cze re nio wa 2-2a, 4-4a, 6-6a, ul. Ja ow co wa 3-5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Ka wi ka 13, 15, ul. Ka li no wa 28, ul. Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ul. Ol cho wa 10, ul. Orze cho wa 17, 19. W zwi z ku z de cy zj Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi - cach, Za rz d GSM Lu iza in for mu je, e w naj bli szym cza sie, w ra mach pro gra mu KAWKA, na sza Spó dziel - nia przy st pi do mo der ni za cji 9 bu dyn ków przy uli cach: Cze re nio wej 2-a, 4-a, 6-a, Ja ow co wej 3-5, 18, 20, 22 i Ka - wi ka 13, 15. Pro gram KAWKA obej mu je: Cz A (in sta la cje c. o. i c. w. u.). Pla no wa ny ter min re - ali za cji: do ro ku. Cz B (do cie ple nie bu dyn ków). Pla no wa ny ter min re - ali za cji: w 2015 r. Realizacja po zo sta ych bu dyn ków uj tych w pro gra mie KAWKA b dzie wykonywana w mia r po zy ski wa nia ko lej - nych rod ków na ten cel, o czym b dzie my na bie co informowa na szych miesz ka ców. DZI KI DO BREJ WSPÓ PRA CY ZA RZ DU GSM LU IZA I FIR MY HEN KEL Remontowe foto-migawki Ceresit CT99 na za zie le nie nia z pó noc nych i za cie nio nych ele wa cji Dzi ki wie lo let niej owoc nej wspó - pra cy i wcze niej szym spo tka niom z przed sta wi cie la mi fir my Hen kel na po cz t ku kwiet nia br. Za rz d GSM Lu iza otrzy ma od fir my HEN KEL pi smo, w któ rym po twier - dza ona, e prze ka e nie od p at nie ro dek grzy bo bój czy Ce re sit CT 99 na usu ni cie po ra e nia bio lo gicz ne - go ele wa cji na bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 81. Prze ka za ny ro dek wy - star czy do usu ni cia po ra e nia... na po wierzch ni 500 m 2. Pra ce w tym za kre sie roz pocz n si w tym ro ku. Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn kach na szej Spó dziel ni przy ul. Kor - czo ka 72 i ul. Kor czo ka 74 w Za brzu BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA NR 2 (66)

6 Opinia niezale+nego bieg%ego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz$du Prze pro wa dzi li $my ba da nie za #! czo ne go spra woz da nia fi nan so we go Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa LU IZA z sie dzi b! w Za brze, ul. Wol no -!ci 412, na któ re sk#a da si": $ wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go; $ bi lans spo rz! dzo ny na dzie% r., któ ry po stro nie ak ty wów i pa sy wów za my ka si" su - m!: ,41 z#; (sze$& dzie si!t pi"& mi lio nów pi"& - set osiem dzie si!t je den ty si" cy dzie wi"& set czter dzie - $ci dzie wi"& 41/100 z#.) $ ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od r. do r. wy ka zu j! cy zysk net to w wy so ko - $ci: ,58 z#; (je den mi lion osiem set dzie wi"& - dzie si!t czte ry ty si! ce je den 58/100 z#) $ ze sta wie nie zmian w ka pi ta le (fun du szu) w#a snym za rok ob ro to wy od r. do r. wy - ka zu j! ce spa dek ka pi ta #u w#a sne go o kwo - t": ,15 z#; (je den mi lion sto trzy dzie $ci dwa ty si! ce sie dem set sze$& dzie si!t trzy 15/100 z#) $ ra chu nek prze p#y wów pie ni"' nych za rok ob ro to wy od r. do r. wy ka zu j! cy wzrost sta nu $rod ków pie ni"' nych o kwo t": ,31 z#; (je den mi lion pi"& set dzie wi"& dzie si!t sie dem ty si" cy sie dem set pi"& dzie si!t pi"& 31/100 z#) $ do dat ko we in for ma cje i ob ja $nie nia. Za spo rz! dze nie zgod ne go z obo wi! zu j! cy mi prze pi sa - mi spra woz da nia fi nan so we go oraz spra woz da nia z dzia - #al no $ci od po wie dzial ny jest Za rz!d Spó# dziel ni. Za rz!d Spó# dziel ni oraz cz#on ko wie Ra dy Nad zor czej s! zo bo wi! za ni do za pew nie nia, aby spra woz da nie fi nan so - we oraz spra woz da nie z dzia #al no $ci spe# nia #y wy ma ga - nia prze wi dzia ne w usta wie z dnia r. O ra chun - ko wo $ci (tekst jed no li ty: Dz. U z 2013r., poz. 330), zwa - nej da lej usta w! o ra chun ko wo $ci. Na szym za da niem by #o zba da nie i wy ra 'e nie opi - nii o zgod no $ci z wy ma ga j! cy mi za sto so wa nia za sa da mi (po - li ty k!) ra chun ko wo $ci te go spra woz da nia fi nan so we go oraz czy rze tel nie i ja sno przed sta wia ono, we wszyst kich istot nych aspek tach, sy tu acj" ma j!t ko w! i fi nan so w!, jak te' wy nik fi nan so wy Jed nost ki oraz o pra wi d#o wo $ci ksi!g ra - chun ko wych sta no wi! cych pod sta w" je go spo rz! dze nia. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go prze pro wa dzi li - $my sto sow nie do po sta no wie%: 1) roz dzia #u 7 usta wy o ra chun ko wo $ci, 2) kra jo wych stan dar dów re wi zji fi nan so wej, wy da nych przez Kra jo w! Ra d" Bie g#ych Re wi den tów w Pol sce, Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za pla no wa li $my i prze pro wa dzi li $my w ta ki spo sób, aby uzy ska& ra cjo nal - n! pew no$&, po zwa la j! c! na wy ra 'e nie opi nii o spra woz - da niu. W szcze gól no $ci ba da nie obej mo wa #o spraw dze nie po praw no $ci za sto so wa nych przez Jed nost k" za sad (po li - ty ki) ra chun ko wo $ci i zna cz! cych sza cun ków, spraw dze - nie w prze wa 'a j! cej mie rze w spo sób wy ryw ko wy do - wo dów i za pi sów ksi" go wych, z któ rych wy ni ka j! licz by i in for ma cje za war te w spra woz da niu fi nan so wym, jak i ca - #o $cio w! oce n" spra woz da nia fi nan so we go. Uwa 'a my, 'e ba da nie do star czy #o wy star cza j! cej pod - sta wy do wy ra 'e nia opi nii. Na szym zda niem, zba da ne spra woz da nie fi nan so we, we wszyst kich istot nych aspek tach: a) przed sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne dla oce - ny sy tu acji ma j!t ko wej i fi nan so wej Jed nost ki na dzie% r., jak te' jej wy ni ku fi nan - so we go za rok ob ro to wy od r. do r., b) zo sta #o spo rz! dzo ne zgod nie z wy ma ga j! cy mi za sto - so wa nia za sa da mi (po li ty k!) ra chun ko wo $ci oraz na pod - sta wie pra wi d#o wo pro wa dzo nych ksi!g ra chun ko wych, c) jest zgod ne z wp#y wa j! cy mi na tre$& spra woz da nia fi - nan so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi umo - wy/sta tu tu Jed nost ki. Spra woz da nie z dzia #al no $ci Jed nost ki jest kom plet ne w ro zu mie niu art. 49 ust. 2 usta wy o ra chun ko wo $ci, a za - war te w nim in for ma cje, po cho dz! ce ze zba da ne go spra - woz da nia fi nan so we go, s! z nim zgod ne. Zabrze, dnia 14 lutego 2014 r. 6 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

7 POLICJA OSTRZEGA Uwa ga na fa# szy wych wnucz ków Z po cz!t kiem kwiet nia te go ro ku do Na szej Spó# dziel ni na de sz#o pi smo z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Za brzu z pro$ b! o po wia do mie nie miesz ka% ców na szych za so bów miesz ka nio wych o ro sn! cej licz bie prze st"pstw, któ rych spraw ca mi s! oszu $ci dzia #a j! cy me to d! na wnucz ka. Oto tre$& ulot ki do #! czo nej do te go pi sma: STOP FA! SZY WYM WNUCZ KOM APEL DO SE NIO RÓW ORAZ ICH BLI SKICH I OPIE KU NÓW W tro sce o bez pie cze! stwo osób star szych, za brza! scy po li cjan ci ku prze stro dze przed - sta wia j" sche mat dzia #a nia oszu stów dzia #a j" cych me to d" na wnucz ka. Prze st$p cy ci dzia - #a j" przede wszyst kim w ci" gu dnia i do zre ali zo wa nia swo je go czy nu po trze bu j" obec no %ci do - mow ni ków w ich miesz ka niu. Ich dzia #a nie opar te jest na uda wa niu ko go% kim nie s". Po da j" si$ naj cz$ %ciej za krew nych lub oso by z ni mi zwi" za ne. Oszu %ci wy ko rzy stu j" te le fon w ce lu wy - #u dze nia go tów ki. Wy bie ra j" oso by star sze i pro wa dz" roz mo w$ w ta ki spo sób, aby oszu ki wa - na oso ba uwie rzy #a, &e roz ma wia z kim% ze swo jej ro dzi ny i sa ma wy mie ni #a je go imi$ oraz in - ne da ne, po zwa la j" ce prze st$p com wia ry god nie po kie ro wa' dal sz" roz mo w". Naj cz$ %ciej oszust in for mu je swo j" ofia r$, &e kto% z jej ro dzi ny mia# wy pa dek sa mo cho do wy, lub jest do bry in - te res i pil nie po trze bu je pie ni$ dzy, aby po lu bow nie za #a twi' spra w$. Kie dy oszu sto wi uda je si$ na k#o ni' oso b$ po krzyw dzo n" do prze ka za nia go tów ki in for mu je j", &e nie b$ dzie móg# oso bi - %cie ode bra' pie ni$ dzy i po go tów k$ przy je dzie ko le ga lub in na oso ba. Prze st$p com cho dzi o to, aby sk#o ni' ofia r$ do prze ka za nia pie ni$ dzy nie zna jo me mu, mi mo &e b$ dzie wi dzia #a oszu sta po raz pierw szy w &y ciu. Od bie ra j" cy pie ni" dze, aby uwia ry god ni' ca #" sy tu acj$ prze ka zu je oszu ka nej oso bie na wet te le fon ko mór ko wy, umo& li wia j"c w ten spo sób po now n" roz mo w$ z wnucz kiem b"d( z krew nym, co ma do dat ko wo u%pi' czuj no%' po krzyw dzo nej oso by. Prze - st$p cy wie lo krot nie dzwo ni" w krót kich od st$ pach cza su w ce lu wy war cia pre sji i na k#o nie nia do szyb kie go prze ka za nia pie ni$ dzy. Ta kie cz$ ste te le fo ny ma j" tak &e utrud ni' oso bie oszu - ki wa nej na wi" za nie kon tak tu z cz#on ka mi ro dzi ny, rze ko mo pro sz" cy mi o po moc fi nan so w". W ce lu ustrze &e nia si$ przed po da n" sy tu acj" na le &y za cho wa' szcze gól n" ostro& no%'. Ka& - do ra zo wo, gdy otrzy ma my in for ma cj$ do ty cz" pro% by po &y cze nia pie ni$ dzy w ta ki lub po - dob ny spo sób na le &y nie zw#ocz nie za wia do mi' Po li cj$ dzwo ni"c pod nu mer 997 lub 112. Ka& de zg#o sze nie jest bar dzo do k#ad nie spraw dza ne. Po li cja ni gdy nie dzwo ni do oso by za wia da mia j" cej z za py ta niem czy po li cjan ci do je cha li ju# na miej sce lub z po le ce niem prze ka za nia pie ni$ dzy. Je #e li od bie rze cie te le fon z ta k" in for ma cj", mo# na mie% pew no&%, #e to oszu &ci spraw dza j" po ten cjal n" ofia r$ czy za wia - do mi 'a ju# Po li cj$. I naj wa# niej sze: ni gdy nie prze ka zu je my pie ni$ dzy. BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66)

8 KRZY!ÓWKA Z HAS"EM INFORMATOR GSM LUIZA Górnicza Spó#dzielnia Mieszkaniowa Luiza Zabrze, ul. Wolno!ci 412 tel.: , fax: Dzia$ czyn szów: czyn ny w go dzi nach od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i $wi!t oraz do dat ko wo w ka' dy po nie dzia #ek w go dzi - nach od do Administracje: Zabrze ul. Ja#owcowa 20, tel czynna poniedzia#ek-pi!tek: dodatkowo w poniedzia#ki: Ruda )l'ska ul. Bielszowicka 98, tel czynna poniedzia#ek-pi!tek: dodatkowo w poniedzia#ki: Punkty kasowe: Zabrze ul. Ja#owcowa 20, poniedzia#ek: , wtorek-pi!tek: Ruda )l'ska, ul. Bielszowicka 98, poniedzia#ek: , wtorek-pi!tek: Ru da )l' ska Ha lem ba, ul. So li dar no!ci 22 po nie dzia#e k: w godz , wtore k- czwarte k w godz , pi!t ki w godz Wa&ne numery telefonów: Sekretariat wew. 35 Czynsze wew. 31, 32 Dzia# wodny wew. 38 Dzia# windykacji wew. 46 Dzia# cz#onkowski wew. 47, 48 Ksi"gowo$& 42, 43 Telefon awaryjny: Zna cze nie wy ra zów: Poziomo: 1. nad par te rem. 6. le $na g#u sza. 9. kran, za wór. 10. ch"&, pra - gnie nie. 11. sta ra #ód). 12. t#o czy ciecz. 15. pod pór ka po mi do ra. 18. ce - cha bo ha te ra. 21. g#ów ny po si #ek dnia. 22. od k#a da na p#u giem. 23. apro - ba ta, po klask. 24. na cze le wy $ci - gu. 25. dru gi raz nie za kwit nie. 28. mi - #o $nik pi"k na. 32. sor ty ment tar ci - cy. 34. pu #ap ka bez wyj $cia. 35. rzu ca - na pod no gi. 36. krwi sty bef sztyk. 37. skrót pod pi su. 40. wiel bi ciel. 43. zbiór map. 46. wi j! ca ro $li na. 47. na sze mia sto. 48. ta so wa na ta lia. 49. szkol - na izba. 50. w$ród za j" cy. Pio no wo: 2. dwu stron ny za msz. 3. pa ski do przy tra cza nia. 4. wy sta j! ca cz"$& da chu. 5. pro dukt ze $mie ta ny. 6. ko j! cy kom pres. 7. las sy be ryj ski. 8. t#u sta po ma $le. 13. du 'o blo ków i wie 'ow ców. 14. upo mi nek. 15. za mi - #o wa nie do cze go$. 16. na sza Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa. 17. nied) - wia dek au stra lij ski. 19. fi gu ra w kar - tach. 20. zie mia pod upra w". 26. l$ni! - ca #y si na. 27. kur su je w wie 'ow cu. 29. $wi" ce nia bi sku pie. 30. fu trza ny szal. 31. ro $lin ny or na ment. 32. s#od - ki ziem niak. 33. pi #ecz ka z pió ro pu - szem. 37. na $rod ku brzu cha. 38. po - kaz mo dy. 39. na bi ja na ty to niem. 41. sty lo we w sa lo nie. 42. mia no, okre $le - nie. 44. s#a ba ka wa. 45. ka na# win dy. Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro - wa nych od 1 do 13 da dz" roz wi" za nie krzy $ów ki. Wy daw ca: Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa Lu iza, Za brze, ul. Wol - no $ci 412, Re da gu je: Ze spó#. Na k#ad 5700 egz. ISTOTNE TELEFONY: " ZABRZE Pogotowie Ratunkowe 999, Stra' Po'arna 998, Policja 997, Stra' Miejska 986, Pogotowie Ciep#ownicze 993, Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, Pogotowie D)wigowe Pomoc drogowa " RUDA (L*SKA Pogotowie Ratunkowe 999, Stra' Po'arna 998, Policja 997, Stra' Miejska 986, w. 001 Pogotowie Ciep#ownicze 993, Carbo-Energia Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, Pogotowie D)wigowe Pomoc drogowa

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015

P O SK. n a j W i ę C e j C z y t e L n i k ó W W P o W i e C i e P ł o ń s k i m. W numerze. referendum 2015 P o r ta L, k t ó r y o t W W W o r z y C i o C z y W W W.ex t r apolska.pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 119 l 8 WRZEŚNIA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD 5000

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo