Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r."

Transkrypt

1 Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj str. 2! Ter mi ny spo tka% z miesz ka% ca mi w spra wie roz li cze% kosz tów cen tral ne go ogrze wa nia - zmia na wspó# czyn ni ków usy tu owa nia (LAF) czytaj str. 3! Wszel ki mi $rod ka mi d! 'y my do ca# ko wi tej na pra wy szkód czytaj str. 4! Przy go to wa no pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych czytaj str. 5! Opinia niezale'nego bieg#ego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz!du czytaj str. 6 Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - czy na j! si" ze bra nia Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków GSM Lu- iza w cz" $ciach. Szcze gó #o wy har mo - no gram ze bra% pu bli ku je my na str. 2. Jak zwy kle, co ro ku b" dzie my roz ma - wia& o na szych wspól nych, spó# dziel - czych spra wach. Na sza Spó# dziel nia b" dzie ob cho dzi& w przysz#ym roku 20-le cie ist nie nia. W przeded niu te go ju bi le uszu war to pod kre $li&, 'e kon dy - cja Spó# dziel ni, mi mo wie lu za wi ro - wa% i zmian usta wo wych nie ko rzyst - Ro bo ty temomodernizacyjne bu dyn ku przy ul. Korczoka 87 w Zabrzu WKRÓT CE WAL NE ZGRO MA DZE NIE CZ!ON KÓW GSM LU IZA W CZ" #CIACH Dyskusja o naszych wspólnych sprawach nych dla spó# dziel czo $ci miesz ka nio - wej, jest na dal do bra. W ni niej szym wy da niu pre zen tu je - my bar dzo ko rzyst ny dla cz#on ków na - szej Spó# dziel ni Pro gram KAWKA. Tak 'e ba da nie spra woz da nia fi nan so - we go GSM Lu iza za 2013 r. - zresz - t! jak co ro ku - wy pa d#o bar dzo do brze. W za so bach GSM Lu iza za miesz - ku j! cz#on ko wie Spó# dziel ni, w#a$cicele oraz na jem cy lo ka li miesz kal nych. Je - dy nie na cz#on ków spa da od po wie - dzial no$& za wspól ny ma j! tek do ro - bek mi nio nych pra wie 20 lat. Dla te go tak wa' ne jest, aby w spo koj nej, rze czo - wej wy mia nie po gl! dów i opi nii wy pra - co wa& wspól ny plan pra cy na ko lej ny rok. W kontek!cie nast"pnych lat, dla w#a!ciwego od zwier cie dlenia rze czy - wi stych po trze b i ocze ki wa$ miesz - ka$ ców, nie zb"d na jest jak naj wi"k - sza fre kwen cja obec no!% wszyst kich cz#on ków GSM Lu iza na po szcze - gól nych ze bra niach Wal ne go Zgro - ma dze nia. Po rz! dek ob rad pu bli ku je my na str. 2.

2 Po rz$ dek ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz%on ków GSM Lu iza w cz& 'ciach, w dniach r r. 1. Otwar cie Ze bra nia przez cz#on ka Ra dy Nad zor czej GSM Lu iza. 2. Wy bór Pre zy dium Ze bra nia w sk#a dzie: Prze wod ni - cz! cy, Se kre tarz i dwóch Ase so rów. 3. Przy j" cie po rz!d ku ob rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach. 4. Stwier dze nie pra wi d#o wo $ci zwo #a nia Wal ne go Zgro - ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach oraz je go zdol no $ci do po dej mo wa nia uchwa#. 5. Wy bór Ko mi sji Skru ta cyj nej i Wnio sko wej. 6. Spra woz da nie Ra dy Nad zor czej z dzia #al no $ci za rok Spra woz da nie Za rz! du z dzia #al no $ci GSM Lu iza za rok Spra woz da nie fi nan so we GSM Lu iza za rok 2013 wraz z przed sta wie niem opi nii bie g#e go re wi den ta z prze pro wa dzo ne go ba da nia i spo so bu po dzia #u nad - wy' ki bi lan so wej. 9. Dys ku sja nad spra woz da nia mi. 10. Pod j" cie uchwa# (Uchwa #y zg#o szo ne przez Za rz!d GSM Lu iza ): # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia #al no - $ci Ra dy Nad zor czej za rok 2013, # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia z dzia #al no - $ci Za rz! du za rok 2013, # w spra wie za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we - go za rok 2013, # w spra wie po dzia #u nad wy' ki bi lan so wej za rok 2013, # w spra wie udzie le nia ab so lu to rium Za rz! do wi, 11. Wol ne wnio ski, za py ta nia dys ku sje. 12. Za mkni" cie ob rad. Jed no cze $nie in for mu je my, 'e od dnia r. w go dzi nach pra cy GSM Lu iza tj. po nie dzia #ek od godz. 7:00 do godz. 17:00, wto rek pi! tek od godz. 7:00 do godz. 15:00, w sie dzi bie spó# dziel ni przy ul. Wol no $ci 412 w Za brzu, w Dzia le Cz#on kow - sko Praw nym pok. 115 zo sta#y wy sta wio ne do wgl! du spra woz da nia i pro jek ty uchwa# b" d! ce przed mio tem ob - rad Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków w cz" $ciach. Ka' - dy cz#o nek GSM Lu iza ma pra wo do za po zna nia si" z ty mi do ku men ta mi. W ce lu po twier dze nia cz#on ko stwa w spó# dziel ni pro si my o za bra nie ze so b! do wo du oso bi - ste go. Harmongram zebra( Uprzej mie wy ja!nia my, &e w ob ra dach Wal ne go Zgro ma dze nia Cz#on ków mo g' uczest ni czy% Cz#on ko - wie GSM Lu iza za oka za niem ak tu al ne go do wo du to& - sa mo!ci zgod nie z przy na le& no!ci' do swo je go okr" gu wy bor cze go. Uczest ni cz! cy w ob ra dach Cz#on ko wie pro - sze ni s! o pod pi sa nie przed wej $ciem na sa l" ob rad li sty obec no $ci. Wy da nie man da tu na st! pi po jej pod pi sa niu. W ce lu spraw ne go prze pro wa dze nia ze bra nia pro si my Cz#on ków, któ rzy wy ra 'a j! wo l" wzi" cia udzia #u w Wal - nym Zgro ma dze niu Cz#on ków o za po zna nie si" z przy go - to wa ny mi pro jek ta mi uchwa#. Na pod sta wie Usta wy z dnia r. o zmia nie Usta - wy o Spó# dziel niach Miesz ka nio wych, GSM Lu iza prze - pro wa dzi Wal ne Zgro ma dze nie Cz#on ków w cz"!ciach w dniach 19, 20, 21, 22, 23 ma ja 2014 r. tj.: ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo - tka nie dla cz#on ków gru py III i VI za miesz ku j! cych przy ul.: Agre sto wej, Ba na chie wi cza, Boh. War szaw - skich, Bu chen wald czy ków, Gen. de Gaul le'a, Go - ethe go, He we liu sza, Kor czo ka 54-71, Ko wal skiej, 1-go Ma ja, 3-go Ma ja, Mi kul czyc kiej, Ol cho wej, Pa de rew - skie go, Ra ta ja, Ro ose vel ta, Rost ka, Szy ma now skie go, )c. Gór ni czej, Tr" bac kiej, W. Wa lew skie go, *nie$ skiej + za #o &y cie le. KO MU NI KAT In for mu je my, 'e zgod nie z 86 sta tu tu GSM Lu iza cz#on ko wie na szej Spó# dziel ni ma j! pra wo zg#a sza& pro jek ty uchwa# i '! da nia za miesz cze nia ozna czo nych spraw w po rz!d ku ob rad w ter mi nie do 15 dni przed dniem po sie dze nia pierw szej cz" $ci Wal ne go Zgro ma dze nia na pi $mie. Pro jek ty uchwa# mu sz! by& po par te przez co naj mniej 10 cz#on ków Spó# dziel ni. In for mu je my uprzej mie,!e w zwi"z ku z usta w" z dnia 25 mar ca 2011 r. o ogra ni cze niu ba rier ad mi ni - stra cyj nych dla oby wa te li i przed si# bior ców oraz zmia - n" w art. 36 usta wy Pra wo Spó$ dziel cze obo wi" zu j" cych od dnia r. o mo! li wo %ci g$o so wa nia na Wal - nym Zgro ma dze niu po przez pe$ no moc ni ka Spó$ dziel - nia b# dzie ho no ro wa& pe$ no moc nic two udzie lo ne przez cz$on ka spó$ dziel ni cz$on ko wi ro dzi ny wspól nie z nim za miesz ku j" ce mu w for mie pi sem nej. Da ne mo co daw - cy i pe$ no moc ni ka b# d" pod le ga $y we ry fi ka cji przez pra - cow ni ków Spó$ dziel ni i rad c# praw ne go. Pe$ no moc nik re pre zen tu je na Wal nym Zgro ma dze - niu Cz$on ków tyl ko jed ne go cz$on ka spó$ dziel ni. Niniejsze zawiadomienie jest pismem spe!niaj"cym wymogi 86 ust.1 Statutu GSM Luiza oraz art. 40 ustawy Prawo Spó!dzielcze o zawiadomieniu wszystkich cz!onków GSM Luiza na pi#mie o czasie, miejscu i porz"dku obrad Walnego Zgromadzenia Cz!onków GSM Luiza. 2 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

3 WZCz w cz&'ciach Roz po czy na my ko lej n$ mo der ni za cj& bu dyn ków W 2014 ro ku, po prze pro wa dzo nym prze tar gu, na któ rym wy #o nio no wy ko naw c", Spó# dziel nia roz po czy na ko lej n! mo der ni za cj" bu dyn ków w Za brzu, przy uli cy Kor czo - ka 72 i 74 oraz w Ru dzie (l! skiej, przy uli cy Biel szo wic - kiej 95. W obec nym ro ku b" dzie jesz cze prze pro wa dzo ny prze targ, w ce lu wy #o nie nia wy ko naw cy na mo der ni za cj" bu dyn ku w Za brzu, przy uli cy Ba na chie wi cza 17. ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo tka - nie dla cz#on ków grup II i VIII za miesz ku j! cych przy ul.: Bar lic kie go, Bro la, Ja ni ka, Ka wi ka, Kno sa #y, Ko by li$ - skie go, Kor czo ka 72-91, Kos sa ka, Kra si$ skie go, Lom - py, Ma# go rza ty, Mi ko #ow skiej, P. Skar gi, Po rzecz ko wej, Przy Pro chow ni, Raj skiej, Sie ra kow skie go, Si kor skie go, Ty skiej, W" giel nej, Wol no!ci, Zjed no cze nia. ( r. w Ha li Spor to wej Po go% w Za brzu przy ul. Wol no $ci 402, o godz od b" dzie si" spo tka - nie dla cz#on ków gru py I i IV za miesz ku j! cych przy ul.: Cze - re!nio wej, Dz. Ro d#a, Ja #ow co wej, Ka li no wej, Lesz czy - no wej, Mo drze wio wej, Orze cho wej, Po rdzi ka. ( r. w Ha li Spor to wej Zgo da w Biel szo - wi cach przy ul. Spor tow ców 10, o godz od b" dzie si" spo tka nie dla cz#on ków gru py VII za miesz ku j! cych przy ul.: Biel szo wic kiej, Na Pia ski, Pa de rew skie go, Pier ni kar czy ka, Zie lo nej. ( r. w Ha li Spor to wej Zgo da w Biel szo - wi cach przy ul. Spor tow ców 10, o godz od b" dzie si" spo tka nie dla cz#on ków gru py Vi IX za miesz ku j! cych przy ul.: Be ma, Chro bo ka, Ener ge ty ków, Fi$ skiej, Jan kow skie go, Jed no!ci, Kin gi, Ko ko ta, Ks. Nie dzie li, Mie ro s#aw skie go, Mi" dzy blo ko wej, Mio do wej, Pio - nie rów, Rów no le g#ej, So li dar no!ci, Spor tow ców, Za men - ho fa. KO MU NI KAT Spo tka nia z fir m" roz li cze nio w" oraz au dy to rem w spra wie roz li cze# kosz tów cen tral ne go ogrze wa - nia zmia na wspó$ czyn ni ków usy tu owa nia (LAF), od b% d" si% w sie dzi bach ad mi ni stra cji: $ dla miesz ka# ców Za brza przy ul. Ja $ow co wej 20, w dniu r. w godz $ dla miesz ka# ców Ru dy &l" skiej przy ul. Biel szo - wic kiej 96 w dniu r. w godz KO MU NI KAT In for mu je my wszyst kich miesz ka% ców na szych za so - bów, 'e w dniu 20 czerw ca 2014 ro ku Spó# dziel nia b" - dzie nie czyn na. Zwi! za ne to jest z usta wo wym obo - wi!z kiem za pew nie nia pra cow ni kom Spó# dziel ni dnia wol ne go w za mian za dzie% 3 ma ja 2014 ro ku, któ ry przy pad# w so bo t". Za po wsta #e z te go ty tu #u nie do god no $ci wszyst kich miesz ka% ców prze pra sza my. Przy po mi na my nu mer na sze go te le fo nu awa ryj ne - go: BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66)

4 ZARZ)D GSM,,LUIZA INFORMUJE MIESZKA*CÓW: Wszel ki mi 'rod ka mi d$ +y my do ca% ko wi tej na pra wy szkód Od 2012 ro ku w Za brzu pro wa dzo ne s" pra ce zwi" za ne z re ali za cj" pro jek tu p.n. Po pra wa Go spo dar ki Wod - no -&cie ko wej Na Te re nie Gmi ny Za brze. In we sto rem te go nie zwy kle wa' ne go i po trzeb ne go mia stu za da nia in we sty cyj ne go jest Urz"d Miej ski w Za brzu, a ge ne ral nym wy ko naw c" Za brza# skie Przed si% bior stwo Wo do - ci" gów i Ka na li za cji. Obec nie cz%!( ro bót wod no -ka na li za cyj nych pro wa dzo na jest w dziel ni cy Za bo rze, na te - re nie osie dla ad mi ni stro wa ne go przez GSM Lu iza. Nie ste ty, nie mal od sa me go po - cz!t ku re ali za cji tej in we sty - cji po ja wi #y si" po wa' ne pro - ble my, wy ni ka j! ce z fak tu, 'e w wie - lu wy pad kach pra ce pro wa dzo ne s! nie sta ran nie, z nie sto so wa niem si" do za sad pra wa bu dow la ne go oraz za - sad do brej wspó# pra cy z na sz! Spó# - dziel ni!. W re zul ta cie do sz#o do de wa - sta cji osie dlo wych te re nów zie lo nych, chod ni ków, par kin gów, $cie 'ek dla pie - szych, ele wa cji bu dyn ków oraz du 'ej cz" $ci po zo sta #ej in fra struk tu ry. Utrud - nio ny jest do jazd do wie lu bu dyn ków. W s#o necz ne dni miesz ka% com da j! si" we zna ki tu ma ny ku rzu, za$ gdy pa da deszcz bro dz! w b#o cie. Do dzi siaj wie - le re jo nów osie dla Za bo rze przy po mi - na kra jo braz po bi twie. W wy ni ku do - ko na nych znisz cze% przez wy ko naw - ców ro bót, do na szej Spó# dziel ni do - tar #o wie le skarg i za 'a le% od obu rzo - nych miesz ka% ców. Od sa me go po cz!t ku po wsta nia szkód Za rz!d GSM Lu iza in ter we - nio wa# w tej spra wie wie lo krot nie. Do Urz" du Miej skie go w Za brzu, ZPWiK oraz Jed nost ki Re ali zu j! cej Pro jekt zo sta #o skie ro wa nych przez na - sz! Spó# dziel ni" na dzie% 30 kwiet nia br 31 pism z '! da niem na pra wy szkód, wy rów na nia strat oraz przy wró ce nia osie dlo wych te re nów do sta nu pier wot - ne go. In ter we nio wa li $my m.in. w spra - wie miesz ka% ców bu dyn ków przy uli - cach: Bro la, Ka wi ka, Agre sto wej, Po - rzecz ko wej, Ol cho wej, Mo drze wio wej, Lesz czy no wej, Ja #ow co wej, Zjed no - cze nia, W" giel nej, Sie ra kow skie go, Mi ko #ow skiej, Ma# go rza ty, We so #ej, Pio tra Skar gi, Lom py, (cie' ki Gór ni - czej, Dzia #a czy Ro d#a, Cze re $nio wej, Po rdzi ka i Kos sa ka. W od po wie dzi na na sze pi sma uzy - ska li $my za pew nie nie, 'e wszyst kie szko dy zo sta n! usu ni" te, a do dat ko wo zo sta nie wy ko na ny par king przy uli cy Po rdzi ka, w za mian za bez u mow ne, nie - od p#at ne ko rzy sta nie z na szych te re nów oraz nad mier ne, nie uza sad nio ne szko - dy na pla cach i te re nach zie lo nych. Do tej po ry je dy nie zni ko ma cz"$& spu - sto sze% do ko na nych przez wy ko naw - ców in we sty cji zo sta #a na pra wio na. Ge ne ral nie sy tu acja na dal nie ule - g#a po pra wie, za$ wa run ki za miesz ki - wa nia w osie dlo wych do mach s!, de - li kat nie to uj mu j!c, da le kie od ide a#u. Spó# dziel nia nie mo 'e po no si& od po - wie dzial no $ci za nie do ci! gni" cia in we - sty cyj ne mia sta, po mi mo to Za rz!d wszyst kich miesz ka% ców na szych za - so bów miesz ka nio wych ser decz nie prze pra sza. Za pew nia my rów no cze - $nie, 'e Za rz!d GSM Lu iza b" dzie z pe# n! kon se kwen cj! do ma ga# si" od w#adz mia sta przy wró ce nia osie dlo - wych te re nów do sta nu pier wot ne go, na wet gdy b" dzie my zmu sze ni do cho - dzi& na szych '! da% na dro dze praw nej. 4 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

5 W GSM,,LUIZA Przy go to wa no pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych Za rz d Gór ni czej Spó dziel ni Miesz ka nio wej Lu iza w uzgod nie niu z Ra d Nad zor cz, przy go to wa re ali - zo wa ny w la tach pro gram KAWKA dla 32 bu dyn ków miesz kal nych wie lo ro dzin nych, dwu i trzy kon - dy gna cyj nych wy ko na nych w tech no lo gii tra dy cyj nej, zlo ka li zo wa nych w Za brzu Za bo rzu. Do ty czy to bu dyn ków o na st pu j cych ad re sach: ul. Cze re nio wa 2-2a, 4-4a, 6-6a, ul. Ja ow co wa 3-5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Ka wi ka 13, 15, ul. Ka li no wa 28, ul. Kor czo ka 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, ul. Lesz czy no wa 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ul. Ol cho wa 10, ul. Orze cho wa 17, 19. W zwi z ku z de cy zj Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny ro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi - cach, Za rz d GSM Lu iza in for mu je, e w naj bli szym cza sie, w ra mach pro gra mu KAWKA, na sza Spó dziel - nia przy st pi do mo der ni za cji 9 bu dyn ków przy uli cach: Cze re nio wej 2-a, 4-a, 6-a, Ja ow co wej 3-5, 18, 20, 22 i Ka - wi ka 13, 15. Pro gram KAWKA obej mu je: Cz A (in sta la cje c. o. i c. w. u.). Pla no wa ny ter min re - ali za cji: do ro ku. Cz B (do cie ple nie bu dyn ków). Pla no wa ny ter min re - ali za cji: w 2015 r. Realizacja po zo sta ych bu dyn ków uj tych w pro gra mie KAWKA b dzie wykonywana w mia r po zy ski wa nia ko lej - nych rod ków na ten cel, o czym b dzie my na bie co informowa na szych miesz ka ców. DZI KI DO BREJ WSPÓ PRA CY ZA RZ DU GSM LU IZA I FIR MY HEN KEL Remontowe foto-migawki Ceresit CT99 na za zie le nie nia z pó noc nych i za cie nio nych ele wa cji Dzi ki wie lo let niej owoc nej wspó - pra cy i wcze niej szym spo tka niom z przed sta wi cie la mi fir my Hen kel na po cz t ku kwiet nia br. Za rz d GSM Lu iza otrzy ma od fir my HEN KEL pi smo, w któ rym po twier - dza ona, e prze ka e nie od p at nie ro dek grzy bo bój czy Ce re sit CT 99 na usu ni cie po ra e nia bio lo gicz ne - go ele wa cji na bu dyn ku przy ul. Kor czo ka 81. Prze ka za ny ro dek wy - star czy do usu ni cia po ra e nia... na po wierzch ni 500 m 2. Pra ce w tym za kre sie roz pocz n si w tym ro ku. Ma lo wa nie kla tek scho do wych w bu dyn kach na szej Spó dziel ni przy ul. Kor - czo ka 72 i ul. Kor czo ka 74 w Za brzu BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA NR 2 (66)

6 Opinia niezale+nego bieg%ego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarz$du Prze pro wa dzi li $my ba da nie za #! czo ne go spra woz da nia fi nan so we go Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa LU IZA z sie dzi b! w Za brze, ul. Wol no -!ci 412, na któ re sk#a da si": $ wpro wa dze nie do spra woz da nia fi nan so we go; $ bi lans spo rz! dzo ny na dzie% r., któ ry po stro nie ak ty wów i pa sy wów za my ka si" su - m!: ,41 z#; (sze$& dzie si!t pi"& mi lio nów pi"& - set osiem dzie si!t je den ty si" cy dzie wi"& set czter dzie - $ci dzie wi"& 41/100 z#.) $ ra chu nek zy sków i strat za rok ob ro to wy od r. do r. wy ka zu j! cy zysk net to w wy so ko - $ci: ,58 z#; (je den mi lion osiem set dzie wi"& - dzie si!t czte ry ty si! ce je den 58/100 z#) $ ze sta wie nie zmian w ka pi ta le (fun du szu) w#a snym za rok ob ro to wy od r. do r. wy - ka zu j! ce spa dek ka pi ta #u w#a sne go o kwo - t": ,15 z#; (je den mi lion sto trzy dzie $ci dwa ty si! ce sie dem set sze$& dzie si!t trzy 15/100 z#) $ ra chu nek prze p#y wów pie ni"' nych za rok ob ro to wy od r. do r. wy ka zu j! cy wzrost sta nu $rod ków pie ni"' nych o kwo t": ,31 z#; (je den mi lion pi"& set dzie wi"& dzie si!t sie dem ty si" cy sie dem set pi"& dzie si!t pi"& 31/100 z#) $ do dat ko we in for ma cje i ob ja $nie nia. Za spo rz! dze nie zgod ne go z obo wi! zu j! cy mi prze pi sa - mi spra woz da nia fi nan so we go oraz spra woz da nia z dzia - #al no $ci od po wie dzial ny jest Za rz!d Spó# dziel ni. Za rz!d Spó# dziel ni oraz cz#on ko wie Ra dy Nad zor czej s! zo bo wi! za ni do za pew nie nia, aby spra woz da nie fi nan so - we oraz spra woz da nie z dzia #al no $ci spe# nia #y wy ma ga - nia prze wi dzia ne w usta wie z dnia r. O ra chun - ko wo $ci (tekst jed no li ty: Dz. U z 2013r., poz. 330), zwa - nej da lej usta w! o ra chun ko wo $ci. Na szym za da niem by #o zba da nie i wy ra 'e nie opi - nii o zgod no $ci z wy ma ga j! cy mi za sto so wa nia za sa da mi (po - li ty k!) ra chun ko wo $ci te go spra woz da nia fi nan so we go oraz czy rze tel nie i ja sno przed sta wia ono, we wszyst kich istot nych aspek tach, sy tu acj" ma j!t ko w! i fi nan so w!, jak te' wy nik fi nan so wy Jed nost ki oraz o pra wi d#o wo $ci ksi!g ra - chun ko wych sta no wi! cych pod sta w" je go spo rz! dze nia. Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go prze pro wa dzi li - $my sto sow nie do po sta no wie%: 1) roz dzia #u 7 usta wy o ra chun ko wo $ci, 2) kra jo wych stan dar dów re wi zji fi nan so wej, wy da nych przez Kra jo w! Ra d" Bie g#ych Re wi den tów w Pol sce, Ba da nie spra woz da nia fi nan so we go za pla no wa li $my i prze pro wa dzi li $my w ta ki spo sób, aby uzy ska& ra cjo nal - n! pew no$&, po zwa la j! c! na wy ra 'e nie opi nii o spra woz - da niu. W szcze gól no $ci ba da nie obej mo wa #o spraw dze nie po praw no $ci za sto so wa nych przez Jed nost k" za sad (po li - ty ki) ra chun ko wo $ci i zna cz! cych sza cun ków, spraw dze - nie w prze wa 'a j! cej mie rze w spo sób wy ryw ko wy do - wo dów i za pi sów ksi" go wych, z któ rych wy ni ka j! licz by i in for ma cje za war te w spra woz da niu fi nan so wym, jak i ca - #o $cio w! oce n" spra woz da nia fi nan so we go. Uwa 'a my, 'e ba da nie do star czy #o wy star cza j! cej pod - sta wy do wy ra 'e nia opi nii. Na szym zda niem, zba da ne spra woz da nie fi nan so we, we wszyst kich istot nych aspek tach: a) przed sta wia rze tel nie i ja sno in for ma cje istot ne dla oce - ny sy tu acji ma j!t ko wej i fi nan so wej Jed nost ki na dzie% r., jak te' jej wy ni ku fi nan - so we go za rok ob ro to wy od r. do r., b) zo sta #o spo rz! dzo ne zgod nie z wy ma ga j! cy mi za sto - so wa nia za sa da mi (po li ty k!) ra chun ko wo $ci oraz na pod - sta wie pra wi d#o wo pro wa dzo nych ksi!g ra chun ko wych, c) jest zgod ne z wp#y wa j! cy mi na tre$& spra woz da nia fi - nan so we go prze pi sa mi pra wa i po sta no wie nia mi umo - wy/sta tu tu Jed nost ki. Spra woz da nie z dzia #al no $ci Jed nost ki jest kom plet ne w ro zu mie niu art. 49 ust. 2 usta wy o ra chun ko wo $ci, a za - war te w nim in for ma cje, po cho dz! ce ze zba da ne go spra - woz da nia fi nan so we go, s! z nim zgod ne. Zabrze, dnia 14 lutego 2014 r. 6 BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66) 2014

7 POLICJA OSTRZEGA Uwa ga na fa# szy wych wnucz ków Z po cz!t kiem kwiet nia te go ro ku do Na szej Spó# dziel ni na de sz#o pi smo z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Za brzu z pro$ b! o po wia do mie nie miesz ka% ców na szych za so bów miesz ka nio wych o ro sn! cej licz bie prze st"pstw, któ rych spraw ca mi s! oszu $ci dzia #a j! cy me to d! na wnucz ka. Oto tre$& ulot ki do #! czo nej do te go pi sma: STOP FA! SZY WYM WNUCZ KOM APEL DO SE NIO RÓW ORAZ ICH BLI SKICH I OPIE KU NÓW W tro sce o bez pie cze! stwo osób star szych, za brza! scy po li cjan ci ku prze stro dze przed - sta wia j" sche mat dzia #a nia oszu stów dzia #a j" cych me to d" na wnucz ka. Prze st$p cy ci dzia - #a j" przede wszyst kim w ci" gu dnia i do zre ali zo wa nia swo je go czy nu po trze bu j" obec no %ci do - mow ni ków w ich miesz ka niu. Ich dzia #a nie opar te jest na uda wa niu ko go% kim nie s". Po da j" si$ naj cz$ %ciej za krew nych lub oso by z ni mi zwi" za ne. Oszu %ci wy ko rzy stu j" te le fon w ce lu wy - #u dze nia go tów ki. Wy bie ra j" oso by star sze i pro wa dz" roz mo w$ w ta ki spo sób, aby oszu ki wa - na oso ba uwie rzy #a, &e roz ma wia z kim% ze swo jej ro dzi ny i sa ma wy mie ni #a je go imi$ oraz in - ne da ne, po zwa la j" ce prze st$p com wia ry god nie po kie ro wa' dal sz" roz mo w". Naj cz$ %ciej oszust in for mu je swo j" ofia r$, &e kto% z jej ro dzi ny mia# wy pa dek sa mo cho do wy, lub jest do bry in - te res i pil nie po trze bu je pie ni$ dzy, aby po lu bow nie za #a twi' spra w$. Kie dy oszu sto wi uda je si$ na k#o ni' oso b$ po krzyw dzo n" do prze ka za nia go tów ki in for mu je j", &e nie b$ dzie móg# oso bi - %cie ode bra' pie ni$ dzy i po go tów k$ przy je dzie ko le ga lub in na oso ba. Prze st$p com cho dzi o to, aby sk#o ni' ofia r$ do prze ka za nia pie ni$ dzy nie zna jo me mu, mi mo &e b$ dzie wi dzia #a oszu sta po raz pierw szy w &y ciu. Od bie ra j" cy pie ni" dze, aby uwia ry god ni' ca #" sy tu acj$ prze ka zu je oszu ka nej oso bie na wet te le fon ko mór ko wy, umo& li wia j"c w ten spo sób po now n" roz mo w$ z wnucz kiem b"d( z krew nym, co ma do dat ko wo u%pi' czuj no%' po krzyw dzo nej oso by. Prze - st$p cy wie lo krot nie dzwo ni" w krót kich od st$ pach cza su w ce lu wy war cia pre sji i na k#o nie nia do szyb kie go prze ka za nia pie ni$ dzy. Ta kie cz$ ste te le fo ny ma j" tak &e utrud ni' oso bie oszu - ki wa nej na wi" za nie kon tak tu z cz#on ka mi ro dzi ny, rze ko mo pro sz" cy mi o po moc fi nan so w". W ce lu ustrze &e nia si$ przed po da n" sy tu acj" na le &y za cho wa' szcze gól n" ostro& no%'. Ka& - do ra zo wo, gdy otrzy ma my in for ma cj$ do ty cz" pro% by po &y cze nia pie ni$ dzy w ta ki lub po - dob ny spo sób na le &y nie zw#ocz nie za wia do mi' Po li cj$ dzwo ni"c pod nu mer 997 lub 112. Ka& de zg#o sze nie jest bar dzo do k#ad nie spraw dza ne. Po li cja ni gdy nie dzwo ni do oso by za wia da mia j" cej z za py ta niem czy po li cjan ci do je cha li ju# na miej sce lub z po le ce niem prze ka za nia pie ni$ dzy. Je #e li od bie rze cie te le fon z ta k" in for ma cj", mo# na mie% pew no&%, #e to oszu &ci spraw dza j" po ten cjal n" ofia r$ czy za wia - do mi 'a ju# Po li cj$. I naj wa# niej sze: ni gdy nie prze ka zu je my pie ni$ dzy. BIULETYN INFORMACYJNY GSM,,LUIZA " NR 2 (66)

8 KRZY!ÓWKA Z HAS"EM INFORMATOR GSM LUIZA Górnicza Spó#dzielnia Mieszkaniowa Luiza Zabrze, ul. Wolno!ci 412 tel.: , fax: Dzia$ czyn szów: czyn ny w go dzi nach od 7.00 do 9.00 oraz od 9.30 do co dzien nie oprócz so bót, nie dziel i $wi!t oraz do dat ko wo w ka' dy po nie dzia #ek w go dzi - nach od do Administracje: Zabrze ul. Ja#owcowa 20, tel czynna poniedzia#ek-pi!tek: dodatkowo w poniedzia#ki: Ruda )l'ska ul. Bielszowicka 98, tel czynna poniedzia#ek-pi!tek: dodatkowo w poniedzia#ki: Punkty kasowe: Zabrze ul. Ja#owcowa 20, poniedzia#ek: , wtorek-pi!tek: Ruda )l'ska, ul. Bielszowicka 98, poniedzia#ek: , wtorek-pi!tek: Ru da )l' ska Ha lem ba, ul. So li dar no!ci 22 po nie dzia#e k: w godz , wtore k- czwarte k w godz , pi!t ki w godz Wa&ne numery telefonów: Sekretariat wew. 35 Czynsze wew. 31, 32 Dzia# wodny wew. 38 Dzia# windykacji wew. 46 Dzia# cz#onkowski wew. 47, 48 Ksi"gowo$& 42, 43 Telefon awaryjny: Zna cze nie wy ra zów: Poziomo: 1. nad par te rem. 6. le $na g#u sza. 9. kran, za wór. 10. ch"&, pra - gnie nie. 11. sta ra #ód). 12. t#o czy ciecz. 15. pod pór ka po mi do ra. 18. ce - cha bo ha te ra. 21. g#ów ny po si #ek dnia. 22. od k#a da na p#u giem. 23. apro - ba ta, po klask. 24. na cze le wy $ci - gu. 25. dru gi raz nie za kwit nie. 28. mi - #o $nik pi"k na. 32. sor ty ment tar ci - cy. 34. pu #ap ka bez wyj $cia. 35. rzu ca - na pod no gi. 36. krwi sty bef sztyk. 37. skrót pod pi su. 40. wiel bi ciel. 43. zbiór map. 46. wi j! ca ro $li na. 47. na sze mia sto. 48. ta so wa na ta lia. 49. szkol - na izba. 50. w$ród za j" cy. Pio no wo: 2. dwu stron ny za msz. 3. pa ski do przy tra cza nia. 4. wy sta j! ca cz"$& da chu. 5. pro dukt ze $mie ta ny. 6. ko j! cy kom pres. 7. las sy be ryj ski. 8. t#u sta po ma $le. 13. du 'o blo ków i wie 'ow ców. 14. upo mi nek. 15. za mi - #o wa nie do cze go$. 16. na sza Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa. 17. nied) - wia dek au stra lij ski. 19. fi gu ra w kar - tach. 20. zie mia pod upra w". 26. l$ni! - ca #y si na. 27. kur su je w wie 'ow cu. 29. $wi" ce nia bi sku pie. 30. fu trza ny szal. 31. ro $lin ny or na ment. 32. s#od - ki ziem niak. 33. pi #ecz ka z pió ro pu - szem. 37. na $rod ku brzu cha. 38. po - kaz mo dy. 39. na bi ja na ty to niem. 41. sty lo we w sa lo nie. 42. mia no, okre $le - nie. 44. s#a ba ka wa. 45. ka na# win dy. Li te ry z pól do dat ko wo po nu me ro - wa nych od 1 do 13 da dz" roz wi" za nie krzy $ów ki. Wy daw ca: Gór ni cza Spó# dziel nia Miesz ka nio wa Lu iza, Za brze, ul. Wol - no $ci 412, Re da gu je: Ze spó#. Na k#ad 5700 egz. ISTOTNE TELEFONY: " ZABRZE Pogotowie Ratunkowe 999, Stra' Po'arna 998, Policja 997, Stra' Miejska 986, Pogotowie Ciep#ownicze 993, Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, Pogotowie D)wigowe Pomoc drogowa " RUDA (L*SKA Pogotowie Ratunkowe 999, Stra' Po'arna 998, Policja 997, Stra' Miejska 986, w. 001 Pogotowie Ciep#ownicze 993, Carbo-Energia Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie Gazowe 992, Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994, Pogotowie D)wigowe Pomoc drogowa

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych nr 5/12maj urząd miejski w będzinie działa w godzinach: poniedziałki 7.30 17.00 piątki 7.30 14.00 pozostałe dni robocze 7.30 15.30 nr 5/2012 maj (1225 ) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: 27.000 egz. ISSN

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Bawiono się radośnie... Dziś w numerze:

Bawiono się radośnie... Dziś w numerze: Nr 4 (72) GRUDZIEŃ 2015 r. ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Jubileusz 20-le cia GSM Lu iza. Bawiono się radośnie do wieczora... czytaj str. 8 Realizacja wniosków zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa

Śmieci za kilka lat znikną z Radiowa Nr 15 (236) 26 września 2014 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Kiełbasa wyborcza

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Podróżnik. Pod skrzydłami lwa. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO PODRÓ NIK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ni niej sze ogól ne wa run ki Ubez pie cze nia Tu ry

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJEKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKOEK - TARÓWKA agłos ZŁOTÓW r 6, r. ISS 2450-0224 Tra gicz ny wy pa dek na bu do wie. 63-la tek spadł z dra

Bardziej szczegółowo