PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH. Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH. Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach"

Transkrypt

1 PROBLEMATYKA OUTSOURCINGU INFORMATYCZNEGO W BANKACH Streszczenie Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wysoka konkurencyjność na rynku dóbr i usług oraz postępujący proces globalizacji są przyczynami inwestycji banków w nowoczesne technologie informatyczne. Jednak, ze względów technicznych, banki jako instytucje finansowe, nie są w stanie nadąŝyć za intensywnym rozwojem informatycznych systemów bankowych oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji.dlatego właśnie, banki zdecydowały się na zatrudnienie specjalistycznych firm outsourcingowych. Niniejsza praca jest próbą prezentacji problemów, jakie wystąpiły w bankach w związku z zastosowaniem outsourcingu informatycznego. Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach Wraz z transformacją systemową w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, pojawiła się gospodarka rynkowa oraz nastąpił proces przebudowy bankowości. Powstawaniu banków komercyjnych towarzyszył proces ich informatyzacji. Inwestycje banków w nowoczesne technologie w tym takŝe informatyczne, podyktowane były postępującym procesem globalizacji oraz wysoką konkurencyjnością na rynku dóbr i usług. Intensywny rozwój informatycznych systemów bankowych oraz powstanie banków wirtualnych i internetowych działających dzięki nowoczesnym kanałom dystrybucji takich jak: Internet, telefon, telefon komórkowy czy odbiornik telewizyjny z dekoderem, zmusiło banki działające w Polsce do korzystania z outsourcingu. Outsourcing jest pojęciem, które powstało na gruncie nauk ekonomicznych. Oznacza ono przeniesienie niektórych czynności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa (outsourcera) na inne podmioty (insourcerów) prowadzące działalność gospodarczą. U podstaw zastosowania outsourcingu leŝy wizja zarządzania przedsiębiorstwem, w której przedsiębiorca powinien koncentrować się na podstawowej działalności przynoszącej wartość dla przedsiębiorstwa,

2 600 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania pozostałe natomiast czynności powinien powierzyć podmiotom specjalizującym się w ich wykonaniu 1. W Polsce opublikowano wiele prac na temat systemów bankowych, usług i produktów bankowych oraz ekonomiki banku komercyjnego. Bardzo mało miejsca poświęcono w literaturze tematyce outsourcingu informatycznego w bankach. Niniejsza praca jest próbą prezentacji problemów z zastosowaniem outsourcingu w bankach. W praktyce działalności banków polskich zjawisko outsourcingu miało miejsce wiele lat temu. Narodowy Bank Polski w latach siedemdziesiątych zlecał przetwarzanie danych Zakładowi Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO. TakŜe Pekao S.A. do 1 kwietnia 1996 roku korzystało z outsourcingu, przetwarzanie danych równieŝ wykonywane było przez wspomniane ZETO2. JednakŜe badania ankietowe przeprowadzone w 1999 roku nie potwierdziły zainteresowania usługą outsourcingu informatycznego w bankach. Osoby reprezentujące wybrane banki i pełniące w nich funkcje zarządcze w pionie informatyki i telekomunikacji były zgodne, Ŝe outsourcing ich nie dotyczy. Jako przykład niech posłuŝy stanowisko Banku Śląskiego: Jesteśmy samowystarczalni. Myślę, Ŝe oustourcing w polskich bankach to sprawa odległej przyszłości, nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Banki zachodnie przeszły kilka etapów komputeryzacji, zanim przyszła refleksja, Ŝe opłaca się zlecić część masowego przetwarzania danych firmie zewnętrznej. W Polsce dokonała się dopiero pierwsza komputeryzacja i kaŝdy bank chce mieć wszystko u siebie. Tak będzie jeszcze przez parę lat 3. Bardziej optymistycznie została przedstawiona sprawa przez Bank Handlowy, co prawda nie korzysta on z outsourcingu w zakresie masowego przetwarzania danych, ale rozwaŝa moŝliwość wejścia w takie porozumienia w niedalekiej przyszłości 4. Pojawia się więc pytanie: dlaczego banki tak stanowczo wypierają się outsourcingu? Odpowiedzi na to pytanie udzielił bank PKO BP. Zarząd banku jest zainteresowany wyprowadzeniem z banku części czynności dotyczących informatyki do firmy outsourcingowej. Jest to, niestety niemoŝliwe, poniewaŝ występują przeszkody natury prawnej i ekonomicznej 5. Głównym problemem utrudniającym zastosowanie usług zewnętrznych w działalności bankowej jest tajemnica ban- 1 M Spyra, A. Wacławiak, Regulacje outsourcingu czynności bankowych w wybranych systemach prawnych- uwagi porównawcze na tle art. 6 a-d projektu nowelizacji prawa bankowego, Prawo Bankowe, 2003, nr 11, s.47 2 K. Gołachowski, Outsourcing wg Malickiego, PCkurier, 24/ tamŝe 4 tamŝe 5 tamŝe

3 Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach 601 kowa. Zabrania ona udostępniania osobom trzecim, nie będącym stronami umowy, jakiejkolwiek informacji związanych z czynnościami bankowymi. Jedynie klient moŝe upowaŝnić bank do ujawnienia informacji konkretnej osobie lub firmie 6. Czy polskie banki stosują więc outsourcing informatyczny, mimo Ŝe się go tak stanowczo wypierają? Odpowiedź na to pytanie uzyskujemy z analizy ankiety dotyczącej stosowania przez banki outsourcingu, przeprowadzonej w roku 2001 przez Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego [GINB] 7. Okazuje się, Ŝe przepisy są do obejścia i znaczna część banków (bo aŝ 84% wszystkich banków) powszechnie stosuje outsourcing. ZaleŜność jest wprost proporcjonalna do wielkości banków, im większy bank, tym częściej stosuje usługi outsourcingowe. Wśród czynności z dziedziny informatyki, które są zlecane podmiotom zewnętrznym banki wskazały 8: drukowanie, kopertowanie i wysyłanie korespondencji, serwis i obsługę systemu informatycznego, przetwarzanie danych, archiwizację dokumentów oraz ich niszczenie, obsługę bankomatów. Drukowanie i wysyłanie wyciągów bankowych to czynności, które banki bardzo chętnie centralizują. Polega to na tym, Ŝe wyciągi z rachunków bankowych nie są drukowane w oddziałach, ale w tworzonych do tego celu centralnych jednostkach. Bardzo często jednostki te są odrębnym podmiotem prawnym. W takim przypadku mamy do czynienia z klasycznym zastosowaniem outsourcingu. Kontynuując rozwaŝania na temat informacji zawartych w wyciągu bankowym naleŝy stwierdzić, Ŝe nie podlega dyskusji kwestia, Ŝe są one objęte tajemnicą bankową. Prawnicy jednak próbują udowodnić, Ŝe usługodawca w tym przypadku jest podmiotem, za pośrednictwem, którego bank wykonuje czynności bankowe 9. Jeśli klienci banku dokonają akceptacji pośrednika, wtedy banki postępują zgodnie z przepisami. Jednak w praktyce nie jest to takie proste, poniewaŝ banki napotykają na kolejną barierę trudną do pokonania. Prawo bankowe zabrania bankom umieszczania w regulaminach i ogólnych warunkach umów klauzul, które pozwalałby na udostępnianie osobom trzecim informacji stano- 6 Ustawa z dn r.- Prawo bankowe (Dz.U. nr140, poz.939 ze zm.) 7 Pismo nr NB-BPN-I /02 z dn r. Skierowane do prezesów banków w sprawie outsourcingu, Prawo bankowe nr4 (56) kwiecień Rafał Juchno, Remigiusz W. Kaszubski, Zakres outsourcingu w bankowości na tle polskich regulacji, Glosa, czerwiec Bernard Smykała, Dostęp do tajemnicy bankowej- wybrane problemy praktyki, Glosa, październik 2001

4 602 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania wiących tajemnicę bankową 10. Tak sprecyzowane przepisy powodują, Ŝe trudno jest bankom wyegzekwować od wszystkich klientów zgody na drukowanie wyciągów przez firmę zewnętrzną. Obsługa i serwis systemów informatycznych to czynności istotne z punktu widzenia działalności bankowej. Stwierdzenie, Ŝe są to czynności, które mogą być wykonywane przez firmę zewnętrzną, poniewaŝ dotyczą spraw technicznych nie jest do końca uzasadnione. Nie ulega wątpliwości, Ŝe są one w sposób szczególny przypisane do działalności banków, poniewaŝ wykonywanie ich wiąŝe się w większości przypadków z dostępem do tajemnicy bankowej. Kolejnym przykładem zastosowania outsourcingu informatycznego w bankach oraz kolejnym problemem do pokonania przez banki jest obsługa nowoczesnych kanałów dystrybucji. Ze względów technicznych, banki jako instytucje finansowe, nie są wyspecjalizowane w organizowaniu nowoczesnych kanałów dystrybucji. Czynność ta wymaga duŝej specjalizacji i tak naprawdę to zadanie dla wysokiej klasy informatyków. Dlatego banki coraz częściej decydują się na zatrudnienie specjalistycznej firmy informatycznej. W przypadku przetwarzania danych przez zewnętrzny ośrodek obliczeniowy nie ma wątpliwości, Ŝe bank wykonuje tę czynność przy pomocy usługodawcy, ale nie pośrednika. W związku w tym, usługodawca zgodnie z prawem, nie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy bankowej. I tutaj równieŝ wymagana jest pisemna zgoda wszystkich klientów banku na udostępnienie informacji objętych tajemnicą bankową. Nasuwa się w tej sytuacji potrzeba zmiany ustawy. Przetwarzanie danych jest ściśle związane z zachowaniem tajemnicy bankowej, w szczególności art. 104 ustawy - Prawo Bankowe 11. Przepis ten precyzuje, jakie informacje podlegają ochronie, oraz jakie podmioty są obowiązane do zachowania tajemnicy bankowej. Okazuje się, Ŝe zakres informacji objętych tajemnicą bankową jest bardzo szeroki. Tajemnica bankowa dotyczy czynności bankowych i osób będących stroną umowy. Nasuwa się wniosek, Ŝe wiadomości dotyczące czynności bankowych będą objęte tajemnicą bankową, jeśli będą powiązane z konkretnym klientem. Tak więc sama informacja o czynności bankowej, bez przypisania jej konkretnemu klientowi, nie jest informacją chronioną tajemnicą bankową. Taka interpretacja prawa pozwala bankom przekazywać do outsoucera dane o dokonanych w ciągu dnia transakcjach, ale w sposób, który uniemoŝliwi identyfikację z klientem. Idealnym rozwiązaniem praktycznym byłoby nadanie kaŝdemu klientowi unikalnego numeru identyfikacyjnego. W ten sposób informacje otrzymane przez usługodawcę, nie byłyby chronione tajemnicą bankową., 10 Pismo nr NB/BPN/I/434/00 z dn r. skierowane do prezesów banków w sprawie respektowania przepisów o tajemnicy bankowej, Prawo Bankowe nr 7/8 (35/36) lipiec/sierpień Ustawa z dn r. Prawo bankowe (DzU nr 140, poz.939).

5 Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach 603 dlatego mogłyby być przekazane przez bank bez zgody klienta. Bank w tym przypadku nie naruszyłby art. 140 ust. 2 prawa bankowego. Następny problem wiąŝe się z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z prawem księgi rachunkowe naleŝy prowadzić w siedzibie zarządu jednostki 12. Jeśli w banku dane są wprowadzane na nośnik komputerowy to ten właśnie nośnik jest księgą rachunkową. Gdy dane będą wprowadzane na nośnik poza siedzibą banku, to jest to niezgodne z prawem, bowiem księga banku znalazła się poza bankiem. Jeśli natomiast dane będą wprowadzane w siedzibie banku poprzez urządzenia wejścia do serwera, który znajduje się poza bankiem, to mamy prawo sądzić, Ŝe księgi prowadzone są w banku. W tym przypadku serwer słuŝy do wykonania czynności technicznych 13. Ze względu na zalecenia nadzoru bankowego administrowanie zasobami IT zlokalizowanymi w centrum outsourcera moŝe odbywać się zdalnie z siedziby klienta, który moŝe zastrzec w kontrakcie całkowitą separację - wówczas pracownicy ośrodka nie mają Ŝadnego dostępu do systemów i danych klienta14. Polityka stosowana przez banki polegająca na koncentracji na celach strategicznych banku powoduje, chęć wyrzucenia do otoczenia czynności związanych z archiwizacją oraz niszczeniem dokumentów. Obecnie banki coraz częściej odchodzą od tradycyjnych metod archiwizacji papierowych dokumentów na korzyść backupu na dyski CD. Znane firmy informatyczne świadczące usługi outsourcingowe polskim bankom w swoich ofertach umieszczają usługi archiwizacji i backupu. Przykładem jest firma Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o., której klientami są: Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski S.A. oraz Bank Pocztowy S.A., która proponuje swoim klientom outsourcing w zakresie utrzymania i przetwarzania powierzonych danych biznesowych15. Nie moŝna równieŝ pominąć kwestii niszczenia dokumentów. Ta prosta wydawać by się mogło czynność musi być przeprowadzona w sposób podlegający szczególnemu reŝimowi. Nie wolno bowiem wyrzucać nieuŝytecznych dokumentów, muszą być one zniszczone, w taki sposób, aby nie było moŝliwości ich odtworzenia. Jest to w zasadzie czynność czysto techniczna, jednak daje ona moŝliwość wglądu do dokumentów klientów, a więc równieŝ wiąŝe się z łamaniem tajemnicy bankowej. Coraz więcej banków myśli o przekazanie w outsourcing czynności związanych z obsługą kart czy serwisem bankomatów. Instytucje często korzystają z usług serwisowych związanych z utrzymaniem sieci bankomatów. Przykładem 12 Ustawa z dn r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz.591) 13 Rafał Juchno, Remigiusz W. Kaszubski, Outsourcing wybranych czynności bankowych, Glosa, sierpień Finansista, Gazeta Bankowa, 26 listopad 2002

6 604 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania firmy outsourcingowej, która świadczy takie usługi jest Euronet. Banki są zainteresowane odsprzedaŝą własnych bankomatów firmom zewnętrznym16. Z dalszej analizy raportu GINB wynika, Ŝe banki decydując się na zatrudnienie firmy outsourcingowej stosują róŝnego rodzaju zabezpieczenia. Najczęściej są to tzw. pełne zabezpieczenia: prawne, organizacyjne i techniczne. GINB podkreśla, Ŝe banki zaniedbują audyt i plany awaryjne. Banki usprawiedliwiają te zaniedbania tym, Ŝe dokonują wyboru firm najlepszych i to ma być gwarancją bezpieczeństwa i wysokiej jakości. Jak widzimy banki w róŝny sposób radzą sobie z interpretacją obowiązujących przepisów. Wykorzystują zapis umoŝliwiający zatrudnianie pośredników. Usiłują poszerzyć pojęcie osoby zatrudnionej przez bank, czyli takiej, która jest zobowiązana do zachowania tajemnicy bankowej, na pracowników firm zewnętrznych. Nie trzeba nikogo przekonywać, Ŝe obowiązujące przepisy dotyczące tajemnicy bankowej nie są adekwatne do panującej sytuacji w bankowości. Wszystkie te utrudnienia nie są w stanie zatrzymać rozwoju outsourcingu informatycznego w bankowości. Rozwój tej dziedziny działalności związany jest z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych. Te z kolei wymuszają powstanie nowych rozwiązań organizacyjnych, które muszą odbywać się zgodnie z prawem. Niestety prawo bankowe nie nadąŝa za rozwojem usług informatycznych. Co prawda ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2003, jednak do chwili obecnej nie uchwalono nowej ustawy, która regulowałaby kwestie outsourcingu w polskich bankach. Jak wspomniano wcześniej banki mimo, iŝ stosują outsourcing informatyczny, niechętnie się do niego przyznają. Jest jednak w Polsce bank, który reklamuje na stronie internetowej powstanie systemu bankowości elektronicznej w modelu ASP [Application Service Provider]. Jest to Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który zatrudnił w tym celu firmę Incenti 17. Udostępnienie banku internetowego w modelu ASP polegało na połączeniu centrali banku w Brodnicy z ośrodkiem przetwarzania danych Incenti znajdującym się we Wrocławiu za pomocą szyfrowanego łącza. PoniewaŜ w banku w Brodnicy istnieje aplikacja firmy Wolnoka, firma outsourcingowa dokonała integracji tego oprogramowania z udostępnionym systemem informatycznym i oprogramowaniem. Outsoucer zapewnił równieŝ przygotowanie i obsługę strony WWW i poczty elektronicznej. Zestawienie bezpiecznego łącza z siecią Internet wykonała takŝe firma outsourcingowa. Umowa między bankiem w Brodnicy a firmą Incenti została zawarta na pięć lat. Przez ten okres Incenti przejmie całą odpowiedzialność za obsługę systemu od strony informatycznej oraz będzie prowadzić monitoring z zakresu wydajności i prawidłowości działania. W razie problemu zarówno pra- 16 Finansista,

7 Problematyka outsourcingu informatycznego w bankach 605 cownicy banku jak równieŝ jego klienci mają zapewnioną moŝliwość skorzystania z help desku. Umowa zapewnia bankowi wykonanie usług związanych z archiwizacją danych oraz monitoring dostępu do informacji bankowych. Takie rozwiązanie jest gwarancją bezpieczeństwa informacji oraz umoŝliwia ich odtworzenie w przypadku awarii. Zaletą tego projektu jest niewątpliwie krótki okres czasu około jednego miesiąca, jaki był potrzebny na jego wdroŝenie. Sam proces wdroŝenia przebiegał bardzo sprawnie, bez angaŝowania pracowników banku. Komunikacja między kierownikiem projektu a firmą Incenti odbywała się za pomocą poczty elektronicznej. Analiza rozwiązania zastosowanego w Brodnicy pokazuje, Ŝe powstały tam bank internetowy nie odstaje pod Ŝadnym względem od tradycyjnego banku w placówce bankowej. Klienci korzystający z usług banku internetowego w Brodnicy mają pełny dostęp do informacji na temat produktów bankowych przez 24 godziny na dobę. Z rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami banku w Brodnicy dowiadujemy się, Ŝe wdro- Ŝenie bankowości elektronicznej w modelu ASP ma wiele korzyści. NajwaŜniejsza z nich to niewielkie nakłady i niskie ryzyko oraz moŝliwość szybkiego wycofania się w przypadku, gdyby nie przynosiła ona planowanych zysków18. Problematyka dotycząca outsourcingu informatycznego w bankach przyjmie inne wymiary w najbliŝszym okresie. Banki będą musiały dostosować technologie informatyczne do wymogów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o firmy informatyczne w Polsce, to dysponują one konkurencyjnymi technologiami informatycznymi z Unią 19. Sytuacja niepewności i brak jasnych reguł działania ciąŝą coraz bardziej bankom oraz firmom outsourcingowym. Wszyscy są zgodni, Ŝe jest nagląca potrzeba wprowadzenia regulacji prawnych. Dobrze, Ŝe problem dostrzegł takŝe nadzór bankowy. Wszyscy oczekują więc, Ŝe do Sejmu wpłynie projekt nowelizacji ustawy o prawie bankowym. Nad nową ustawą pracują: Związek Banków Polskich, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego oraz Gdańska Akademia Bankowa jako pośrednik między sektorem bankowym a branŝą IT20. Literatura [FINA04] Finansista, [GAZE02] Gazeta Bankowa, [GAZE03] Gazeta Wyborcza, , Pierwszy bank wirtualny w outsourcingu [GOŁA99] Gołachowski K. Outsourcing wg Malickiego, PCkurier, 24/1999 [INCE04] Incenti, 18 Pierwszy bank wirtualny w outsourcingu, Gazeta Wyborcza, Miesięcznik BANK nr 10 (121), październik Gazeta Wyborcza, 17 kwietnia 2003

8 606 Realizacja Systemów Wspomagania Organizacji i rozwiązania [JuKa01a] Juchno R., Kaszubski R., Zakres outsourcingu w bankowości na tle polskich regulacji, Glosa, czerwiec 2001 [JuKa01b] Juchno R., Kaszubski R., Outsourcing wybranych czynności bankowych, Glosa, sierpień 2001 [MIES02] Miesięcznik BANK nr 10 (121), październik 2002 [PISM02a] Pismo nr NB-BPN-I /02 z dn r. Skierowane do prezesów banków w sprawie outsourcingu, Prawo bankowe nr4 kwiecień 2002 [PISM00b] Pismo nr NB/BPN/I/434/00 z dn r. skierowane do prezesów banków w sprawie respektowania przepisów o tajemnicy bankowej, Prawo Bankowe nr 7/8 lipiec/sierpień 2000 [SMYK01] Smykała B., Dostęp do tajemnicy bankowej- wybrane problemy praktyki, Glosa, październik 2001 [SPYR03] Spyra M., Wacławiak A., Regulacje outsourcingu czynności bankowych w wybranych systemach prawnych- uwagi porównawcze na tle art. 6 a-d projektu nowelizacji prawa bankowego, Prawo Bankowe, 2003, nr 11, s.47 [USTA94a] Ustawa z dn r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz.591) [USTA94b] Ustawa z dn r. Prawo bankowe (DzU nr 140, poz.939). [USTA97c] Ustawa z dn r.- Prawo bankowe (DzU. nr 140, poz.939 ze zm.) THE ISSUES OF INFORMATION TECHNOLOGY OUTSOURCING IN BANKS A huge competitiveness at the goods and services market and a progressive process of globalization are the reasons why banks invest in modern information technologies. Nevertheless, due to technical aspects, banks as financial institutions, are not able to keep up with the intensive development of information technology bank systems and modern distribution channels. Therefore, banks have decided to employ specialist outsourcing companies. This present paper attempts to present problems that have appeared in banks in connection with the application of information technology outsourcing.

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji

Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Jacek Bajorek Instytut Zarządzana Bezpieczeństwem Informacji Outsourcing, czyli skrót angielskich wyrazów outsideresource-ing oznacza nie mniej, nie więcej, jak wykorzystywanie zasobów z zewnątrz. Coraz

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie outsourcingu usług informacyjnych w działalności banków spółdzielczych

Wykorzystanie outsourcingu usług informacyjnych w działalności banków spółdzielczych 1 Wykorzystanie outsourcingu usług informacyjnych w działalności banków spółdzielczych prof. dr hab. Alfred Janc, dr Grzegorz Kotliński Katedra Bankowości AE w Poznaniu 2 Koncepcja outsourcingu zakłada,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU

REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU REGULAMIN WYKONYWANIA KONTROLI W PODMIOTACH, Z KTÓRYMI PLUS BANK S.A. ZAWARŁ UMOWY OUTSOURCINGU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II... 6 KONTROLA INSTYTUCJONALNA PROWADZONA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH

POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH POLITYKA INFORMACYJNA ŚLĄSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SILESIA W KATOWICACH KATOWICE, GRUDZIEŃ 2014 ROKU 1 Spis treści ROZDZIAŁ 1. WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 2. ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI... 3 ROZDZIAŁ 3. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane

zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane zetula.pl Zabezpiecz Swoje Dane 8 grudnia 1965 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej - ZETO w Łodzi 1 listopada 1994 Centrum Komputerowe ZETO SA - prywatyzacja 2 Rankingi specjalistyczne 1. ComputerWorld

Bardziej szczegółowo

(argument dla męskiej m. ęści populacji)

(argument dla męskiej m. ęści populacji) 1 Techniczne i organizacyjne uwarunkowania świadczenia usług ug bankowości elektronicznej Jakie warunki należy y spełni nić aby świadczyć usługi ugi bankowości elektronicznej? 2 Zapraszam na stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej?

e-banking Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 1 Organizacja bankowości elektronicznej w wybranych bankach Jak jest zorganizowane świadczenie usług bankowości elektronicznej? 2 Rodzaje banków świadczących usługi bankowości elektronicznej Banki uniwersalne/

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online

Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Oferta Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice FIRM Backup Online Katowice, maj 2012 r. Centrum Bezpieczeństwa Danych ZETO Katowice 2 Nowa usługa dla firm i oferta dla klientów Państwa firmy Usługa

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015/WSO z 16.02.2015 r. Uchwały Rady 10/2015/RN z 26.02.2015r Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Wieleniu Wieleń luty 2015 Polityka informacyjna Banku określa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 50/A/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2015 r. Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Chodzieży w kontaktach z klientami i członkami Chodzież,

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 15 kwietnia 2011 r. DOLiS/DEC-304/11 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami, udziałowcami i inwestorami Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 Zasady polityki informacyjnej w kontaktach z klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin audytu wewnętrznego

Regulamin audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr /2007 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia. 2007r. Regulamin audytu wewnętrznego I. Postanowienia ogólne. 1 Audytem wewnętrznym jest niezaleŝne badanie systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 Czy odsetki, którymi obciąŝany jest rachunek klienta z tytułów róŝnych produktów kredytowych (Dt rk klienta Ct rk wewnętrzny banku) lub odsetki,

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie

Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie Mosina, marzec 2015 r. 1 1. Niniejsza Polityka informacyjna w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Mosinie opracowana została dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI RACHUNKOWE. Najczęściej zadawane pytania. www.taxbaron.com.pl

KSIĘGI RACHUNKOWE. Najczęściej zadawane pytania. www.taxbaron.com.pl KSIĘGI RACHUNKOWE Najczęściej zadawane pytania www.taxbaron.com.pl 2 Jak odbywa się przejęcie księgowości? Sprawne rozpoczęcie współpracy z Klientem ma duże znaczenie, jest realizowane wg przyjętej przez

Bardziej szczegółowo

Chmura w sektorze finansowym: jakie wymogi prawne muszą być spełnione i czego uczą nas doświadczenia banków

Chmura w sektorze finansowym: jakie wymogi prawne muszą być spełnione i czego uczą nas doświadczenia banków Chmura w sektorze finansowym: jakie wymogi prawne muszą być spełnione i czego uczą nas doświadczenia banków Agata Szeliga Partner, radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Renata Zalewska

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA Załącznik do Uchwały nr 4/DBF/2016 Rady Nadzorczej BSR w Krakowie z dnia 26.01.2016 r. POLITYKA INFORMACYJNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RZEMIOSŁA W KRAKOWIE Styczeń 2016 Spis treści I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie outsourcingu

Blaski i cienie outsourcingu Blaski i cienie outsourcingu Klub MBA UE Kraków 19.11.2011 r. Funkcje pomocnicze : Inwestować nie realizują bezpośrednio misji firmy i nie kreują wartości pochłaniają nawet 40% zasobów przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie z VAT dla tzw. kosztów wspólnych Wartość dodana śniadania z VAT

Zwolnienie z VAT dla tzw. kosztów wspólnych Wartość dodana śniadania z VAT Zwolnienie z VAT dla tzw. kosztów wspólnych Wartość dodana śniadania z VAT Barbara Bona Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Stan prawny Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT zwalnia

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Podstawa prawna 1) Zasady ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Piasecznie Piaseczno, marzec 2005 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa: a)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Ochrona danych osobowych w praktyce

Ochrona danych osobowych w praktyce Ochrona danych osobowych w praktyce WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Ochrona danych osobowych w praktyce - studia podyplomowe w WSB w Bydgoszczy W świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie

Bardziej szczegółowo

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo!

THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Wrocław. s p e c j a l i s t y c z n e s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem współpracy z naszym nowym partnerem biznesowym firmą Alt It, przedstawiamy ofertę wstępną na stałą obsługę serwisową Państwa Przedsiębiorstwa. Oferta zawiera:

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe

Ustawa Prawo bankowe. Przedmiot: Prawo bankowe Ustawa Prawo bankowe Przedmiot: Prawo bankowe Zasady, warunki tworzenia banków. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc ubiegać się o licencję na prowadzenie działalności bankowej? Jak można podzielić te

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy:

Można rozpatrywać dwa sposoby zapewnienia obsługi informatycznej firmy: Oferta firmy W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w kompleksowej obsłudze informatycznej. Jesteśmy dynamicznym, młodym zespołem techników i informatyków. Nasza oferta oparta jest na sprawdzonych i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR Nazwa projektu dokumentu: Projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl

MMI Group Sp z o.o. ul. Kamykowa 39 03-289 Warszawa Tel/ fax. (22) 219 5355 www.mmigroup.pl 2008 Copyright MMI Group Sp. z o.o. Warszawa 2009-09-02 Strona 1 z 6 Kryzys dla wielu firm na rynku światowym oznacza ograniczenie wydatków na nowe inwestycje, bądź ich całkowite wstrzymanie. Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14

Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla. Warszawa, 2008-11- 14 Oferta Banku Zachodniego WBK S.A. na usługę Elektronicznej Identyfikacji NaleŜności dla Warszawa, 2008-11- 14 I. Opis usługi Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności Elektroniczna Identyfikacja NaleŜności

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

Analiza kosztów stosowania bilingu

Analiza kosztów stosowania bilingu Warszawa, 11.10.2010 r. Analiza kosztów stosowania bilingu System bilingowy Kobi w firmie X * * firma X to jeden z większych banków w Polsce, w związku z obowiązującą nas umową, nie możemy podać nazwy

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami

Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami Wykorzystanie przez Bank Pocztowy bezpiecznego podpisu elektronicznego do zawierania umów z Klientami 19 lutego 2009 roku Misja Banku Pocztowego Uczynienie usług finansowych dostępnych i przystępnych dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu

Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sierpcu Załącznik do Uchwały nr 60/2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 01 grudnia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr 20/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 04 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - Automation Trader Maciej Szczotka z siedzibą przy ul.browarowa 21, 43-100 Tychy, NIP: 6462558521, REGON: 243655030, wpisana przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji w call center. Jak nim zarządzać? Warszawa, dn. 9 marca 2011 r.

Bezpieczeństwo informacji w call center. Jak nim zarządzać? Warszawa, dn. 9 marca 2011 r. Bezpieczeństwo informacji w call center. Jak nim zarządzać? Warszawa, dn. 9 marca 2011 r. Bezpieczeństwo informacji w call center Ochrona danych w call center specyfika Bezpieczeństwo informacji obszary

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska

KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska KONTRAKT PODSTWĄ ZMNIEJSZENIA RYZYKA BANKÓW ZWIĄZANEGO Z KORZYSTANIEM Z OUTSOURCINGU IT. Małgorzata Syliwoniuk-Mikołajewska Wprowadzenie Banki uwalniając się z obowiązku prowadzenia własnych działów IT,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010

Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis. Tivoli Summer Academy 2010 Kompleksowe rozwiązania do ochrony danych. Wybrane przykłady wdroŝeń. Tomasz Tubis Tivoli Summer Academy 2010 Grupa Sygnity Powstała w marcu 2007 roku w wyniku połączenia dwóch giełdowych grup kapitałowych:

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych Zamawiający: GETIN LEASING SA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A

Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Michał Serzycki Warszawa, dnia 24 września 2009 r. DOLiS/DEC 967/09 dot. DOLiS-440-221/09 D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960

Bardziej szczegółowo

Ale ile to kosztuje?

Ale ile to kosztuje? Ale ile to kosztuje? IT w medycynie - normy PN-ISI/IEC 27001 - Technika informatyczna Techniki bezpieczeństwa Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji; PN-ISO/IEC 17799 w odniesieniu do ustanawiania

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH. Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski

NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH. Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski NOWE OBLICZE PRAWNE GRUP KAPITAŁOWYCH Tadeusz Komosa Michał Mieciński Leszek Rydzewski Definicja holdingu/koncernu Holding faktyczne zjawisko ekonomiczne. Forma współpracy prawnie odrębnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią Nakło nad Notecią, czerwiec 2015 r. Rozdział 1 Zasady ogólne 1 Niniejsze "Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów.

Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. Bank Spółdzielczy w Koronowie: usprawnienie procesów oraz lepsza obsługa klientów. asseco.pl Klient. Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią. Wykorzystuje on swoje

Bardziej szczegółowo

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym

SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA. System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK - PRZEDSIĘBIORCA System wymiany informacji o zaangażowaniu kredytowym SI BIK Przedsiębiorca ramy prawne Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.Nr 140 poz.939 z poźn. zmianami) Art.105 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

9) Bank BGŻ S.A., 10) Bank BPS, 11) Kasa Krajowa Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE TRYBU ZAWIADAMIANIA PRZEZ BANK O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych

Oparte na dokumencie elektronicznym. Oparte na dokumentach papierowych 1 Marketing usług ug bankowości elektronicznej Wykorzystanie instrumentów w marketingu w obsłudze klientów w korzystających z usług ug bankowości elektronicznej 2 Trzy rodzaje marketingu w usługach ugach

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Profesjonalne usługi Informatyczne. Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Profesjonalne usługi Informatyczne Przemysław Kroczak ASDER 2012-02-26 Szanowni Państwo, W nowoczesnym biznesie komputery stanowią podstawę komunikacji oraz wymiany

Bardziej szczegółowo