DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Peoplefone Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres al. Jerozolimskie 179, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , zwaną dalej Operatorem lub PLFON. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną w oparciu o wpis pod numerem 7317 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranej na piśmie albo elektronicznie poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Operatora Abonament - stała opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu zapewnienia Abonentowi stałego dostępu do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora i możliwości korzystania przez Abonenta z Usług świadczonych przez Operatora, a także z tytułu świadczenia innych usług określonych w Cenniku, Ofertach Promocyjnych lub innych regulaminach Awaria - przerwa w działaniu usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, planowanymi pracami służb technicznych Operatora lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta Biuro Obsługi Klienta (BOK) - jednostki w strukturze organizacyjnej Operatora, udzielające Abonentowi informacji i wskazówek niezbędnych do realizacji Umowy Cennik - Cennik Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska S.A., stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy Kaucja - kwota pieniężna wpłacana przez Abonenta w celu zabezpieczenia opłat za świadczone przez Operatora Usługi Telekomunikacyjne lub ewentualne inne należności wynikające z wykonania Umowy określone w Regulaminie Strona 1 z 12

2 Hasło Abonenckie - poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Abonenta i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług wykonywanych przez BOK, jak również w celu dokonywania przez Abonenta innych czynności związanych 2 [ZAWARCIE UMOWY I PRZYCZYNY ODMOWY JEJ ZAWARCIA] 1. Na podstawie Umowy Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Abonenta Usługi Telekomunikacyjne na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie oraz w regulaminach odrębnych, w tym regulaminach Oferty Promocyjnej, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania Abonamentu oraz opłat za wykonane Usługi Telekomunikacyjne. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, a w przypadkach dopuszczonych przez Operatora również w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Operatora. 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Umowa zawarta na czas oznaczony przekształca się po upływie czasu na jaki została zawarta w Umowę na czas nieoznaczony, chyba, że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. 4. W imieniu PLFON Umowę zawiera Przedstawiciel Operatora. 5. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika, bądź przedstawiciela ustawowego. 6. Celem zawarcia Umowy Abonent zobowiązany jest wskazać aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz na wezwanie Przedstawiciela Operatora okazać oryginały albo poświadczone notarialnie kopie: a) dokumentów poświadczających tożsamość Abonenta oraz miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych; b) dokumentów poświadczających status prawny Abonenta oraz jego siedzibę, jak również dokumentów upoważniających do zawarcia Umowy w imieniu Abonenta i dokumentów poświadczających tożsamość osób zawierających Umowę w imieniu Abonenta w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi. 7. Operator ma prawo wykonać kserokopie, kopie lub skany dokumentów przedstawionych przez Abonenta, niezbędnych do zawarcia Umowy. 8. Przy zawarciu Umowy Operator zobowiązany jest dostarczyć Abonentowi niniejszy Regulamin, regulamin Oferty Promocyjnej oraz Cennik. 9. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie, a w razie wpłacenia Kaucji ma prawo żądania jej zwrotu. 10. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy w następujących przypadkach: a) osoba ubiegająca się o zawarcie Umowy nie przedłożyła wymaganych dokumentów określonych w 2 ust. 6; b) podania przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy; c) wystąpienia negatywnej oceny wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy dokonanej na podstawie informacji przekazanych przez tę osobę albo udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz ze zmianami); d) odmowa wpłaty Kaucji przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy; e) brak technicznych możliwości świadczenia Usług dla Abonenta również w przypadku, gdy świadczenie Usług wiązałoby się z koniecznością dokonania zasadniczych zmian organizacyjno-technicznych w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. Strona 2 z 12

3 3 [ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY PRZEZ ABONENTA KAUCJA I LIMIT KREDYTOWY ] 1. Operator, w szczególności w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta lub przekroczenia przez niego Limitu Kredytowego, może uzależnić: a) zawarcie Umowy; b) zmianę Umowy polegającą na rozszerzeniu zakresu świadczonych Usług Telekomunikacyjnych, zmianie taryfy na wyższą, zwiększeniu przepustowości transmisji danych; c) dalsze świadczenie Usług: od wpłacenia lub podwyższenia Kaucji, bądź też wniesienia innego uzgodnionego z Operatorem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z uszkodzeniem lub utratą Urządzeń Abonenckich, bądź też nieterminową wpłatą należności z tytułu świadczenia Usług. 2. Kaucja nie jest przedpłatą, ani zaliczką na poczet przyszłych należności Operatora. Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy z kwoty Kaucji. Każdorazowo po dokonaniu potrącenia wierzytelności lub zmniejszeniu Kaucji z innego powodu, Abonent zobowiązany jest do uzupełnienia Kaucji do jej pierwotnej wysokości w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 3. Wysokość Kaucji jest określona w Cenniku lub w Ofercie Promocyjnej. 4. Operator deponuje środki pieniężne pobrane od Abonenta tytułem Kaucji na odrębnym nieoprocentowanym rachunku bankowym Operatora. 5. W chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operator zobowiązany jest zwrócić Abonentowi Kaucję w wysokości uwzględniającej ewentualne potrącenia, o których mowa w ust. 2 powyżej. 6. Operator ma prawo do ustalenia, w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie jej wykonywania, Limitu Kredytowego dla danego Abonenta. Wysokość Limitu Kredytowego określa Cennik albo Oferta Promocyjna, chyba że kwota Limitu Kredytowego została określona w Umowie. 7. Przekroczenie przez Abonenta określonego Limitu Kredytowego uprawnia Operatora w szczególności, do zablokowania możliwości inicjowania wszystkich lub niektórych Usług Telekomunikacyjnych do czasu złożenia Kaucji przez Abonenta. 4 [ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DLA ABONENTA] 1. W oparciu o Umowę PLFON świadczy Abonentom Usługi Telekomunikacyjne, a w szczególności: usługę głosową telefonii stacjonarnej oraz telefonii internetowej (VoIP), usługę transmisji danych, w tym stałego oraz komutowanego dostępu do sieci, usługę wysyłki SMS i MMS, usługę hostingową, usługę w sieci inteligentnej, w tym usługę o podwyższonej opłacie. Operator może rozszerzać zakres oferowanych Usług Telekomunikacyjnych. Nowo oferowane Usługi wprowadzone zostaną w oparciu o regulaminy Ofert Promocyjnych i postanowienia Cennika. 2. Operator umożliwia Abonentowi korzystanie z sieci innych operatorów krajowych i zagranicznych w ramach istniejących możliwości technicznych. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Sieci Telekomunikacyjnej PLFON może ograniczyć w poszczególnych krajach korzystanie przez Abonentów z sieci niektórych operatorów lub też ograniczyć dostępność niektórych kierunków połączeń międzynarodowych. 3. Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jakość świadczonych Usług może być inna niż w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. 4. Regulamin oraz Cennik określający opłaty za Usługi Telekomunikacyjne lub inne usługi świadczone przez Operatora, a także koszty usług serwisowych dostępne są dla Abonentów na stronie internetowej Operatora Strona 3 z 12

4 5 [JAKOŚĆ USŁUG] 1. Usługi Telekomunikacyjne świadczone są przez Operatora przez całą dobę we wszystkie dni w roku. 2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne, których jakość jest zgodna z normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 3. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne głosowe, których minimalna oferowana jakość gwarantuje poziom słyszalności rozmówców w obie strony. Operator do świadczenia usług głosowych w technologii VoIP używa kodeków dźwiękowych G.722, G.711, G.729 będących standardami przyjętymi przez ITU-T (Sektor Normalizacji Komunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego). 4. PLFON zastrzega, że ze względów technicznych niezależnych od Operatora, dostępność Usług Telekomunikacyjnych w różnych lokalizacjach może być nieznacznie inna. Dokładne informacje dotyczące występowania ewentualnych ograniczeń w dostępności Usług Telekomunikacyjnych znajdują się na stronie internetowej 6 [OGRANICZENIA W ŚWIADCZONYCH USŁUGACH TELEKOMUNIKACYJNYCH] 1. Operator zapewnia połączenia z numerami alarmowymi. 2. Kierowanie połączeń na numery alarmowe 112 oraz 9XX (w których X oznacza pozostałe cyfry zdefiniowane w planie numeracji krajowej dla poszczególnych numerów alarmowych) do służb ratownictwa medycznego, służb porządku publicznego i innych podmiotów powołanych do niesienia pomocy jest zapewnione pod warunkiem każdorazowego prawidłowego przypisania przez Abonenta kodu pocztowego lokalizacji, z której Abonent będzie kierować połączenie na numer alarmowy. Zmiana ustawień kodu pocztowego lokalizacji Abonenta jest dokonywana przez Operatora na wniosek Abonenta. 3. W przypadku połączeń na numery alarmowe Operator gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane są połączenia. W pozostałych przypadkach dane o lokalizacjitelekomunikacyjnego urządzenia końcowego gromadzone są przez Operatora jedynie na podstawie uprzedniej zgody Abonenta. 4. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z Usług Telekomunikacyjnych jest zapewnienie przez Abonenta dostępu do sieci Internet o następujących parametrach: a) minimalnej przepływności 128 kbps symetrycznie dla jednej rozmowy telefonicznej; b) opóźnieniach w transmisji pakietów danych nie większych niż: 120 ms; c) opóźnieniach od normy odchyleń czasów w transmisji pakietów (Jitter) nie większych niż: 2 ms; d) otwartej komunikacji protokołu UDP (User Datagram Protocol) z adresami IP Operatora (dostępnymi na stronie na portach 5060 i wyższych. 5. W przypadku wprowadzenia przez Operatora jakichkolwiek innych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług Telekomunikacyjnych i aplikacji zostaną one określone w regulaminie Oferty Promocyjnej lub innych regulaminach dotyczących korzystania z tych usług lub aplikacji. Regulaminy te będą dostępne na stronie internetowej Operatora 6. PLFON posiada procedury wprowadzone w celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci Telekomunikacyjnej. Informacja dotycząca wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej Operatora Operator zastrzega, że dane dotyczące wpływu procedur na jakość Usług są dostępne Abonentom wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 7. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych Operator ma prawo podejmować wszelkie uzasadnione i adekwatne do skali naruszenia środki mające na celu przywrócenie stanu sprzed naruszenia albo usunięcie skutków naruszenia. W szczególności może on: przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Strona 4 z 12

5 8. Wszelkie dostarczane w związku z zawarciem Umowy Urządzenia Abonenckie mogą posiadać ustawienia umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych jedynie przez PLFON. 9. Wszelkie udostępnione przez Operatora Urządzenia Abonenckie mogą posiadać blokadę dostępu do tych funkcji, które są ustawieniami administratorskimi. W szczególności takie ograniczenia będą skutkować brakiem możliwości użycia Urządzenia Abonenckiego do skorzystania z usług innego operatora. 10. Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń związanych ze świadczonymi Usługami Telekomunikacyjnymi, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej Operatora 7 [OBSŁUGA KLIENTA] 1. Abonent ma możliwość korzystania z informacji i wsparcia technicznego udzielanych przez Biuro Obsługi Klienta w tym osoby zatrudnione w działach technicznych oraz działach handlowych PLFON. 2. Powyższe jednostki Biura Obsługi Klienta realizują obsługę Abonentów, w szczególności w zakresie: a) informacji dotyczących usług Operatora oraz funkcjonowania węzła dostępowego PLFON; b) obsługi serwisowej Usług świadczonych przez Operatora; c) reklamacji dotyczących Usług Telekomunikacyjnych; d) dokonywania zmian dotyczących świadczonych Usług, w tym zmian pakietów taryfowych; e) realizacji zleceń stałych dla Abonentów; f) informacji i numerach innych Abonentów; g) informacji dotyczącej rozliczeń Abonenta z Operatorem, w tym o wystawionych Rachunkach Telekomunikacyjnych. 3. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia: a) usuwanie Awarii przez całą dobę przez wszystkie dni w roku; b) telefoniczną obsługę Abonenta; c) możliwość uzyskania informacji o Cenniku oraz świadczonych Usługach, w tym o aktualnych promocjach. 4. W ramach BOK Operator umożliwia Abonentowi składanie zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usług telekomunikacyjnych. Zamówienia można składać w formie pisemnej, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora. 5. Operator każdorazowo dokona sprawdzenia tożsamości (identyfikacji za pomocą Hasła) Abonenta celem efektywnej realizacji usług serwisowych. 6. Operator zastrzega sobie prawo do rejestrowania treści rozmów pomiędzy Abonentem i BOK w celu udokumentowania przekazywanych zleceń, informacji, wniosków i innych dyspozycji. 7. Abonent może kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą innych dostępnych środków, w tym środków porozumiewania się na odległość np. funkcjonalności na stronie internetowej Operatora. 8 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLFON] 1. PLFON ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Telekomunikacyjnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym niezapewnienia przez niego warunków, o których mowa w 6 ust. 4. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za Awarie wywołane przez wady wykorzystywanego przez Abonenta telekomunikacyjnego urządzenia końcowego innego niż Urządzenie Abonenckie, bądź za przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych będące następstwem nieosiągnięcia przez to urządzenie parametrów technicznych zgodnych z normami ETSI. 2. PLFON jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Telekomunikacyjnej, w razie gdy wystąpił brak możliwości świadczenia Usługi podczas realizowania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów. Strona 5 z 12

6 3. Świadcząc usługi przesyłu danych Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku, kiedy dane te opuszczają infrastrukturę Sieci Telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej Operatora. 4. PLFON nie ponosi także odpowiedzialności za: a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej; b) zabezpieczenie danych i oprogramowania Abonenta przed ingerencją osób trzecich. 5. W wypadku przerwy w świadczeniu wszystkich Usług Telekomunikacyjnych przez PLFON (Awarii), Abonentowi przysługuje, na podstawie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za każde pełne 24 godziny przerwy. Średnia miesięczna opłata liczona jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniej opłaty z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 6. W wypadku przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych objętych Abonamentem przez PLFON (Awaria częściowa) Abonentowi przysługuje, na podstawie pisemnie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu za każde pełne 24 godziny trwania Awarii. Średni miesięczny Abonament liczony jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniego Abonamentu z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 7. W wypadku przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nie objętych Abonamentem przez PLFON (Awaria częściowa) Abonentowi przysługuje, na podstawie pisemnie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej za te Usługi za każde pełne 24 godziny przerwy. Średnia miesięczna opłata liczona jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniej opłaty z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 8. Do okresu, za który przysługuje odszkodowanie opisane w ust. 5 7 powyżej nie wlicza się okresu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 9. W przypadku, gdy okres trwania przerwy (Awarii) wszystkich Usług Telekomunikacyjnych jest dłuższy niż siedem Dni Roboczych Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na piśmie bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Operatora. 10. Abonent może żądać odszkodowania za przerwę w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych, która miała miejsce nie dawniej niż 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym przerwa została zakończona, jak również za okres przerwy nie dłuższy niż 12 miesięcy. 9 [ZOBOWIĄZANIA ABONENTA] 1. Abonent zobowiązuje się: a) korzystać z Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy i Regulaminu; b) dokonywać terminowo płatności wynikających z Rachunku Telekomunikacyjnego; c) niezwłocznie informować Operatora o jakiejkolwiek zmianie danych, które zostały przez niego przekazane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy pod rygorem uznania przez PLFON, że dane te są prawidłowe, a przesyłki wysłane na podany adres zostały doręczone; d) nie podejmować działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury lub urządzeń aktywnych podłączonych do Sieci Telekomunikacyjnej i teleinformatycznej Operatora oraz sieci Internet; e) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem jest narażenie Operatora i jego majątku na szkody; Strona 6 z 12

7 f) nie podejmować jakichkolwiek działań służących skorzystaniu z Usługi Telekomunikacyjnej w sposób sprzeczny z prawem; g) nie kierować do Sieci Telekomunikacyjnej ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych; h) nie korzystać z Usług Telekomunikacyjnych w sposób naruszający interesy innych Abonentów, dobre obyczaje, czy przyjęte praktyki rynkowe, w tym nie dopuszczać do żadnej z sytuacji opisanych w Polityce Właściwego Użytkowania dostępnej na stronie 2. Abonent zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian w Urządzeniach Abonenckich dostarczonych przez PLFON w celu realizacji usług objętych Umową bez uprzedniej pisemnej zgody PLFON. 3. Abonent zobowiązuje się zapewnić dostęp do swoich pomieszczeń w celu podłączenia przez PLFON wszelkich urządzeń służących do realizacji Usług Telekomunikacyjnych, wykonania pomiarów kontrolnych, usunięcia Awarii. 4. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzeń Abonenckich, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza. Warunki te powinny być zgodne z dokumentacją techniczną zainstalowanych urządzeń, którą Operator przekaże Abonentowi. 5. Abonent zobowiązuje się korzystać z Urządzeń Abonenckich zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń Abonenckich. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń Abonenckich. 6. Abonent zobowiązuje się zachować wszelkie środki bezpieczeństwa uniemożliwiające niepowołanym osobom dostęp do Urządzeń Abonenckich i usług, w tym w szczególności: zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie procedur autoryzacji i przechowywania haseł. 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta jakiegokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, Operator ma prawo zawiesić na czas określony realizację wszystkich Usług Telekomunikacyjnych świadczonych temu Abonentowi, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zaprzestania działań (naruszeń) w terminie 7 dni od daty wezwania. 8. Ponowna aktywacja świadczenia Usług Telekomunikacyjnych następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Abonenta wszystkich zaległości wobec Operatora. 10 [OPŁATY I SPOSÓB PŁATNOŚCI] 1. Rodzaj świadczonych Usług i wysokość opłat są określone w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 2. W ramach Abonamentu Operator zapewnia: a) stały dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora; b) możliwość korzystania z usług przypisanych w Cenniku do danego rodzaju Abonamentu; c) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. 3. Opłaty za Usługi Telekomunikacyjne należne zgodnie z Cennikiem lub regulaminem Oferty Promocyjnej określane są w Rachunku Telekomunikacyjnym obejmującym Okres Rozliczeniowy wystawianym przez PLFON w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego. Abonent upoważnia PLFON do wystawiania faktur VAT dotyczących Usług objętych Umową bez podpisu Abonenta. 4. Pierwszy Rachunek Telekomunikacyjny będzie obejmował pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy, kolejny pełny Okres Rozliczeniowy oraz wszelkie opłaty należne zgodnie z Cennikiem. 5. Po wyrażeniu zgody przez Abonenta wystawiane przez Operatora faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami na podany w Umowie adres . Abonent, ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę poprzez przesłanie listownie na adres korespondencyjny Strona 7 z 12

8 Operatora z dopiskiem efaktura lub w formie elektronicznej oświadczenia o odmowie zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Operator, poczynając od 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystawiać będzie faktury zgodnie z przesłaną przez Abonenta dyspozycją. 6. Łącznie z Rachunkiem Telekomunikacyjnym Operator dostarcza Abonentowi podstawowy wykaz wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym Usług Telekomunikacyjnych. 7. Operator na pisemne żądanie Abonenta dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych począwszy od Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent złożył to żądanie, do końca Okresu Rozliczeniowego, w czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu. Za szczegółowy wykaz Usług Telekomunikacyjnych może być pobierana opłata określona w Cenniku. 8. Operator na żądanie Abonenta dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych, który obejmuje Usługi wykonane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez Abonenta żądania. 9. Wszelkie wykazy wykonanych Usług Telekomunikacyjnych opisane powyżej wysyłane są do Abonenta listem zwykłym na podany w Umowie adres korespondencyjny albo przekazywane są w inny sposób, zaakceptowany uprzednio przez Abonenta, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 10. Zakres przedmiotowy wykazów opisanych powyżej oraz terminy ich dostarczenia Abonentowi określają przepisy Prawa telekomunikacyjnego 11. Abonent zobowiązuje się do uiszczania opłat za Usługi w wyznaczonym na Rachunku Telekomunikacyjnym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania kwotą pieniężną rachunku bankowego PLFON. W przypadku opóźnienia w płatności, PLFON zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia po upływie terminu płatności. 12. Jeśli Abonent opóźnia się z zapłatą Rachunku Telekomunikacyjnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Operator ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do uregulowania płatności w terminie 7 dni od daty wezwania. 13. W przypadku, gdy Abonent zalega wobec PLFON z więcej niż jedną płatnością, dokonywane przez Abonenta wpłaty: a) przy braku oświadczenia Abonenta co do tego, który z długów zaspokaja będą zaliczane przez PLFON na poczet płatności najdawniej wymagalnych; b) przy oświadczeniu Abonenta co do tego, który z długów zaspokaja mogą być zaliczone przez PLFON na poczet płatności najdawniej wymagalnych. 14. Wszelkie opłaty za korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych należne Operatorowi, w tym opłaty za Abonament, Abonent może dokonywać w sposób gotówkowy albo bezgotówkowy. 11 [REKLAMACJE] 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług: a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora; b) ustnie; c) w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora. 2. Za dzień wniesienia reklamacji ustnej telefonicznie przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej uznaje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Operatora. Za dzień wniesienia reklamacji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora uznaje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Operatora. 3. Operator zobowiązany jest potwierdzić Abonentowi fakt wniesienia reklamacji w terminie 14 dni. Z obowiązku potwierdzenia wniesienia reklamacji Operator jest zwolniony w przypadku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Strona 8 z 12

9 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię i nazwisko Abonenta albo jego nazwę wraz z adresem jego siedziby lub adresem zamieszkania, b) przedmiot reklamacji i wskazanie reklamowanego Okresu Rozliczeniowego, c) opis okoliczności uzasadniających wniesienie reklamacji, d) przydzielony Numer Telefoniczny, którego reklamacja dotyczy; e) datę zawarcia Umowy i wskazany w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi; f) w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności wskazanie jej wysokości, a także numeru rachunku bankowego lub adresu właściwego do wypłaty albo złożenie wniosku o zaliczenie odszkodowania na poczet przyszłych płatności; g) czytelny podpis Abonenta w razie wnoszenia reklamacji w formie pisemnej. 5. W przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4 powyżej Operator, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia. Jednocześnie Operator poucza Abonenta, że brak uzupełnienia reklamacji w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamację, której braku Abonent nie uzupełnił w wyznaczonym przez Operatora terminie. 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie do 30 dni od ich złożenia. 7. W przypadku reklamacji wnoszonych w formie pisemnej albo ustnie potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje na papierze, chyba, że Abonent wyrazi zgodę na potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Zgoda Abonenta może być wyrażona w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu. 8. W przypadku reklamacji wnoszonych w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora, potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej przy użyciu którego złożono reklamację. 9. Zapłata odszkodowania następuje w terminie do 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 10. Abonent może wnieść reklamację w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Rachunku Telekomunikacyjnego zawierającego nieprawidłowe naliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 11. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym. Jeżeli Abonent jest Konsumentem przysługuje mu także prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub polubownym. 12 [TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA] 1. Operator gwarantuje Abonentom przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w ramach istniejących możliwości technicznych. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane lub dozwolone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Celem wykonania zobowiązania do zagwarantowania przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej i przy uwzględnianiu możliwości technicznych oraz ekonomicznych, Operator dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu Sieci Telekomunikacyjnej oraz danych osobowych. Operator zapewnia, że stosowane przez niego technologie telekomunikacyjne w typowych warunkach zapewniają zachowanie tajemnicy Strona 9 z 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile PRzePis wstępny, definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE 1 T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych przedpłaconych w systemie T-mobile na kartę Postanowienia ogólne Definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa standardowe, ogólne warunki świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r.

W odniesieniu do Abonentów, którzy zawarli umowę przed tym dniem, zmieniony regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2013 r. Regulamin Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści

regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści regulamin świadczenia usług ISDN tp przez Telekomunikację Polską S.A. Spis treści Dział I Definicje 2 Dział II Postanowienia ogólne 3 Dział III Rodzaje świadczonych usług telekomunikacyjnych 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo