DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA ABONENTÓW [POSTANOWIENIA OGÓLNE]"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Peoplefone Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres al. Jerozolimskie 179, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , zwaną dalej Operatorem lub PLFON. Operator prowadzi działalność telekomunikacyjną w oparciu o wpis pod numerem 7317 do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. 2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zawieranej na piśmie albo elektronicznie poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Operatora Abonament - stała opłata ponoszona przez Abonenta z tytułu zapewnienia Abonentowi stałego dostępu do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora i możliwości korzystania przez Abonenta z Usług świadczonych przez Operatora, a także z tytułu świadczenia innych usług określonych w Cenniku, Ofertach Promocyjnych lub innych regulaminach Awaria - przerwa w działaniu usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, planowanymi pracami służb technicznych Operatora lub przyczynami leżącymi po stronie Abonenta Biuro Obsługi Klienta (BOK) - jednostki w strukturze organizacyjnej Operatora, udzielające Abonentowi informacji i wskazówek niezbędnych do realizacji Umowy Cennik - Cennik Usług Telekomunikacyjnych Peoplefone Polska S.A., stanowiący wykaz Usług Telekomunikacyjnych oraz innych usług świadczonych przez Operatora wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej za ustawowo wolne od pracy Kaucja - kwota pieniężna wpłacana przez Abonenta w celu zabezpieczenia opłat za świadczone przez Operatora Usługi Telekomunikacyjne lub ewentualne inne należności wynikające z wykonania Umowy określone w Regulaminie Strona 1 z 12

2 Hasło Abonenckie - poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Abonenta i umożliwiający jego identyfikację dla potrzeb skorzystania z usług wykonywanych przez BOK, jak również w celu dokonywania przez Abonenta innych czynności związanych 2 [ZAWARCIE UMOWY I PRZYCZYNY ODMOWY JEJ ZAWARCIA] 1. Na podstawie Umowy Operator zobowiązuje się świadczyć na rzecz Abonenta Usługi Telekomunikacyjne na warunkach określonych szczegółowo w Regulaminie oraz w regulaminach odrębnych, w tym regulaminach Oferty Promocyjnej, a Abonent zobowiązuje się do terminowego uiszczania Abonamentu oraz opłat za wykonane Usługi Telekomunikacyjne. 2. Umowa jest zawierana w formie pisemnej, a w przypadkach dopuszczonych przez Operatora również w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Operatora. 3. Umowa zawierana jest na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony. Umowa zawarta na czas oznaczony przekształca się po upływie czasu na jaki została zawarta w Umowę na czas nieoznaczony, chyba, że Abonent na co najmniej 30 dni przed datą upływu okresu obowiązywania Umowy złoży w siedzibie Operatora lub listownie pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy. 4. W imieniu PLFON Umowę zawiera Przedstawiciel Operatora. 5. Abonent zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego pełnomocnika, bądź przedstawiciela ustawowego. 6. Celem zawarcia Umowy Abonent zobowiązany jest wskazać aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz na wezwanie Przedstawiciela Operatora okazać oryginały albo poświadczone notarialnie kopie: a) dokumentów poświadczających tożsamość Abonenta oraz miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych; b) dokumentów poświadczających status prawny Abonenta oraz jego siedzibę, jak również dokumentów upoważniających do zawarcia Umowy w imieniu Abonenta i dokumentów poświadczających tożsamość osób zawierających Umowę w imieniu Abonenta w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi. 7. Operator ma prawo wykonać kserokopie, kopie lub skany dokumentów przedstawionych przez Abonenta, niezbędnych do zawarcia Umowy. 8. Przy zawarciu Umowy Operator zobowiązany jest dostarczyć Abonentowi niniejszy Regulamin, regulamin Oferty Promocyjnej oraz Cennik. 9. Abonent może odstąpić od Umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia Usług w terminie 30 dni od daty określonej w Umowie, a w razie wpłacenia Kaucji ma prawo żądania jej zwrotu. 10. Operator ma prawo odmowy zawarcia Umowy w następujących przypadkach: a) osoba ubiegająca się o zawarcie Umowy nie przedłożyła wymaganych dokumentów określonych w 2 ust. 6; b) podania przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy; c) wystąpienia negatywnej oceny wiarygodności płatniczej osoby ubiegającej się o zawarcie Umowy dokonanej na podstawie informacji przekazanych przez tę osobę albo udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r.o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014r. poz ze zmianami); d) odmowa wpłaty Kaucji przez osobę ubiegającą się o zawarcie Umowy; e) brak technicznych możliwości świadczenia Usług dla Abonenta również w przypadku, gdy świadczenie Usług wiązałoby się z koniecznością dokonania zasadniczych zmian organizacyjno-technicznych w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. Strona 2 z 12

3 3 [ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY PRZEZ ABONENTA KAUCJA I LIMIT KREDYTOWY ] 1. Operator, w szczególności w przypadku negatywnej oceny wiarygodności płatniczej Abonenta lub przekroczenia przez niego Limitu Kredytowego, może uzależnić: a) zawarcie Umowy; b) zmianę Umowy polegającą na rozszerzeniu zakresu świadczonych Usług Telekomunikacyjnych, zmianie taryfy na wyższą, zwiększeniu przepustowości transmisji danych; c) dalsze świadczenie Usług: od wpłacenia lub podwyższenia Kaucji, bądź też wniesienia innego uzgodnionego z Operatorem zabezpieczenia roszczeń mogących powstać w związku z uszkodzeniem lub utratą Urządzeń Abonenckich, bądź też nieterminową wpłatą należności z tytułu świadczenia Usług. 2. Kaucja nie jest przedpłatą, ani zaliczką na poczet przyszłych należności Operatora. Operator ma prawo potrącić swoją wymagalną wierzytelność z tytułu Umowy z kwoty Kaucji. Każdorazowo po dokonaniu potrącenia wierzytelności lub zmniejszeniu Kaucji z innego powodu, Abonent zobowiązany jest do uzupełnienia Kaucji do jej pierwotnej wysokości w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 3. Wysokość Kaucji jest określona w Cenniku lub w Ofercie Promocyjnej. 4. Operator deponuje środki pieniężne pobrane od Abonenta tytułem Kaucji na odrębnym nieoprocentowanym rachunku bankowym Operatora. 5. W chwili rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Operator zobowiązany jest zwrócić Abonentowi Kaucję w wysokości uwzględniającej ewentualne potrącenia, o których mowa w ust. 2 powyżej. 6. Operator ma prawo do ustalenia, w chwili zawarcia Umowy lub w trakcie jej wykonywania, Limitu Kredytowego dla danego Abonenta. Wysokość Limitu Kredytowego określa Cennik albo Oferta Promocyjna, chyba że kwota Limitu Kredytowego została określona w Umowie. 7. Przekroczenie przez Abonenta określonego Limitu Kredytowego uprawnia Operatora w szczególności, do zablokowania możliwości inicjowania wszystkich lub niektórych Usług Telekomunikacyjnych do czasu złożenia Kaucji przez Abonenta. 4 [ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DLA ABONENTA] 1. W oparciu o Umowę PLFON świadczy Abonentom Usługi Telekomunikacyjne, a w szczególności: usługę głosową telefonii stacjonarnej oraz telefonii internetowej (VoIP), usługę transmisji danych, w tym stałego oraz komutowanego dostępu do sieci, usługę wysyłki SMS i MMS, usługę hostingową, usługę w sieci inteligentnej, w tym usługę o podwyższonej opłacie. Operator może rozszerzać zakres oferowanych Usług Telekomunikacyjnych. Nowo oferowane Usługi wprowadzone zostaną w oparciu o regulaminy Ofert Promocyjnych i postanowienia Cennika. 2. Operator umożliwia Abonentowi korzystanie z sieci innych operatorów krajowych i zagranicznych w ramach istniejących możliwości technicznych. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Sieci Telekomunikacyjnej PLFON może ograniczyć w poszczególnych krajach korzystanie przez Abonentów z sieci niektórych operatorów lub też ograniczyć dostępność niektórych kierunków połączeń międzynarodowych. 3. Podczas uzyskiwania przez Abonenta połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów jakość świadczonych Usług może być inna niż w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. 4. Regulamin oraz Cennik określający opłaty za Usługi Telekomunikacyjne lub inne usługi świadczone przez Operatora, a także koszty usług serwisowych dostępne są dla Abonentów na stronie internetowej Operatora Strona 3 z 12

4 5 [JAKOŚĆ USŁUG] 1. Usługi Telekomunikacyjne świadczone są przez Operatora przez całą dobę we wszystkie dni w roku. 2. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne, których jakość jest zgodna z normami ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 3. Operator świadczy Usługi Telekomunikacyjne głosowe, których minimalna oferowana jakość gwarantuje poziom słyszalności rozmówców w obie strony. Operator do świadczenia usług głosowych w technologii VoIP używa kodeków dźwiękowych G.722, G.711, G.729 będących standardami przyjętymi przez ITU-T (Sektor Normalizacji Komunikacji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego). 4. PLFON zastrzega, że ze względów technicznych niezależnych od Operatora, dostępność Usług Telekomunikacyjnych w różnych lokalizacjach może być nieznacznie inna. Dokładne informacje dotyczące występowania ewentualnych ograniczeń w dostępności Usług Telekomunikacyjnych znajdują się na stronie internetowej 6 [OGRANICZENIA W ŚWIADCZONYCH USŁUGACH TELEKOMUNIKACYJNYCH] 1. Operator zapewnia połączenia z numerami alarmowymi. 2. Kierowanie połączeń na numery alarmowe 112 oraz 9XX (w których X oznacza pozostałe cyfry zdefiniowane w planie numeracji krajowej dla poszczególnych numerów alarmowych) do służb ratownictwa medycznego, służb porządku publicznego i innych podmiotów powołanych do niesienia pomocy jest zapewnione pod warunkiem każdorazowego prawidłowego przypisania przez Abonenta kodu pocztowego lokalizacji, z której Abonent będzie kierować połączenie na numer alarmowy. Zmiana ustawień kodu pocztowego lokalizacji Abonenta jest dokonywana przez Operatora na wniosek Abonenta. 3. W przypadku połączeń na numery alarmowe Operator gromadzi dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane są połączenia. W pozostałych przypadkach dane o lokalizacjitelekomunikacyjnego urządzenia końcowego gromadzone są przez Operatora jedynie na podstawie uprzedniej zgody Abonenta. 4. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z Usług Telekomunikacyjnych jest zapewnienie przez Abonenta dostępu do sieci Internet o następujących parametrach: a) minimalnej przepływności 128 kbps symetrycznie dla jednej rozmowy telefonicznej; b) opóźnieniach w transmisji pakietów danych nie większych niż: 120 ms; c) opóźnieniach od normy odchyleń czasów w transmisji pakietów (Jitter) nie większych niż: 2 ms; d) otwartej komunikacji protokołu UDP (User Datagram Protocol) z adresami IP Operatora (dostępnymi na stronie na portach 5060 i wyższych. 5. W przypadku wprowadzenia przez Operatora jakichkolwiek innych ograniczeń w dostępie lub korzystaniu z Usług Telekomunikacyjnych i aplikacji zostaną one określone w regulaminie Oferty Promocyjnej lub innych regulaminach dotyczących korzystania z tych usług lub aplikacji. Regulaminy te będą dostępne na stronie internetowej Operatora 6. PLFON posiada procedury wprowadzone w celu pomiaru i organizacji ruchu w Sieci Telekomunikacyjnej. Informacja dotycząca wpływu tych procedur na jakość świadczonych Usług Telekomunikacyjnych znajduje się na stronie internetowej Operatora Operator zastrzega, że dane dotyczące wpływu procedur na jakość Usług są dostępne Abonentom wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 7. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub integralności Sieci Telekomunikacyjnej lub Usług Telekomunikacyjnych Operator ma prawo podejmować wszelkie uzasadnione i adekwatne do skali naruszenia środki mające na celu przywrócenie stanu sprzed naruszenia albo usunięcie skutków naruszenia. W szczególności może on: przerwać lub ograniczyć świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Strona 4 z 12

5 8. Wszelkie dostarczane w związku z zawarciem Umowy Urządzenia Abonenckie mogą posiadać ustawienia umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych jedynie przez PLFON. 9. Wszelkie udostępnione przez Operatora Urządzenia Abonenckie mogą posiadać blokadę dostępu do tych funkcji, które są ustawieniami administratorskimi. W szczególności takie ograniczenia będą skutkować brakiem możliwości użycia Urządzenia Abonenckiego do skorzystania z usług innego operatora. 10. Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń związanych ze świadczonymi Usługami Telekomunikacyjnymi, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych zamieszczone są na stronie internetowej Operatora 7 [OBSŁUGA KLIENTA] 1. Abonent ma możliwość korzystania z informacji i wsparcia technicznego udzielanych przez Biuro Obsługi Klienta w tym osoby zatrudnione w działach technicznych oraz działach handlowych PLFON. 2. Powyższe jednostki Biura Obsługi Klienta realizują obsługę Abonentów, w szczególności w zakresie: a) informacji dotyczących usług Operatora oraz funkcjonowania węzła dostępowego PLFON; b) obsługi serwisowej Usług świadczonych przez Operatora; c) reklamacji dotyczących Usług Telekomunikacyjnych; d) dokonywania zmian dotyczących świadczonych Usług, w tym zmian pakietów taryfowych; e) realizacji zleceń stałych dla Abonentów; f) informacji i numerach innych Abonentów; g) informacji dotyczącej rozliczeń Abonenta z Operatorem, w tym o wystawionych Rachunkach Telekomunikacyjnych. 3. W ramach obsługi serwisowej Operator zapewnia: a) usuwanie Awarii przez całą dobę przez wszystkie dni w roku; b) telefoniczną obsługę Abonenta; c) możliwość uzyskania informacji o Cenniku oraz świadczonych Usługach, w tym o aktualnych promocjach. 4. W ramach BOK Operator umożliwia Abonentowi składanie zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usług telekomunikacyjnych. Zamówienia można składać w formie pisemnej, telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora. 5. Operator każdorazowo dokona sprawdzenia tożsamości (identyfikacji za pomocą Hasła) Abonenta celem efektywnej realizacji usług serwisowych. 6. Operator zastrzega sobie prawo do rejestrowania treści rozmów pomiędzy Abonentem i BOK w celu udokumentowania przekazywanych zleceń, informacji, wniosków i innych dyspozycji. 7. Abonent może kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub pisemnie lub za pomocą innych dostępnych środków, w tym środków porozumiewania się na odległość np. funkcjonalności na stronie internetowej Operatora. 8 [ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLFON] 1. PLFON ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Telekomunikacyjnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Abonenta lub nieprzestrzegania przez Abonenta postanowień niniejszego Regulaminu, w tym niezapewnienia przez niego warunków, o których mowa w 6 ust. 4. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za Awarie wywołane przez wady wykorzystywanego przez Abonenta telekomunikacyjnego urządzenia końcowego innego niż Urządzenie Abonenckie, bądź za przerwy w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych będące następstwem nieosiągnięcia przez to urządzenie parametrów technicznych zgodnych z normami ETSI. 2. PLFON jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Telekomunikacyjnej, w razie gdy wystąpił brak możliwości świadczenia Usługi podczas realizowania połączeń w sieciach telekomunikacyjnych innych operatorów. Strona 5 z 12

6 3. Świadcząc usługi przesyłu danych Operator nie gwarantuje przepustowości transmisji danych oraz ich bezpieczeństwa w przypadku, kiedy dane te opuszczają infrastrukturę Sieci Telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej Operatora. 4. PLFON nie ponosi także odpowiedzialności za: a) treści przekazywane podczas korzystania z Usługi Telekomunikacyjnej; b) zabezpieczenie danych i oprogramowania Abonenta przed ingerencją osób trzecich. 5. W wypadku przerwy w świadczeniu wszystkich Usług Telekomunikacyjnych przez PLFON (Awarii), Abonentowi przysługuje, na podstawie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 wartości średniej opłaty miesięcznej za każde pełne 24 godziny przerwy. Średnia miesięczna opłata liczona jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniej opłaty z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 6. W wypadku przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych objętych Abonamentem przez PLFON (Awaria częściowa) Abonentowi przysługuje, na podstawie pisemnie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 wartości średniego miesięcznego Abonamentu za każde pełne 24 godziny trwania Awarii. Średni miesięczny Abonament liczony jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniego Abonamentu z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 7. W wypadku przerwy w świadczeniu poszczególnych Usług Telekomunikacyjnych nie objętych Abonamentem przez PLFON (Awaria częściowa) Abonentowi przysługuje, na podstawie pisemnie wniesionej reklamacji, prawo ubiegania się o odszkodowanie w wysokości 1/30 średniej opłaty miesięcznej za te Usługi za każde pełne 24 godziny przerwy. Średnia miesięczna opłata liczona jest według kwot wynikających z Rachunków Telekomunikacyjnych Abonenta z ostatnich trzech miesięcy od daty wniesienia reklamacji, a w przypadku gdy Abonent pozostaje stroną Umowy krócej niż 3 miesiące średniej opłaty z okresu w jakim Abonent pozostaje stroną Umowy. 8. Do okresu, za który przysługuje odszkodowanie opisane w ust. 5 7 powyżej nie wlicza się okresu, w którym usunięcie Awarii nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie Abonenta. 9. W przypadku, gdy okres trwania przerwy (Awarii) wszystkich Usług Telekomunikacyjnych jest dłuższy niż siedem Dni Roboczych Abonentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy na piśmie bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Operatora. 10. Abonent może żądać odszkodowania za przerwę w świadczeniu Usług Telekomunikacyjnych, która miała miejsce nie dawniej niż 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym przerwa została zakończona, jak również za okres przerwy nie dłuższy niż 12 miesięcy. 9 [ZOBOWIĄZANIA ABONENTA] 1. Abonent zobowiązuje się: a) korzystać z Usług Telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy i Regulaminu; b) dokonywać terminowo płatności wynikających z Rachunku Telekomunikacyjnego; c) niezwłocznie informować Operatora o jakiejkolwiek zmianie danych, które zostały przez niego przekazane w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy pod rygorem uznania przez PLFON, że dane te są prawidłowe, a przesyłki wysłane na podany adres zostały doręczone; d) nie podejmować działań powodujących zakłócenia pracy infrastruktury lub urządzeń aktywnych podłączonych do Sieci Telekomunikacyjnej i teleinformatycznej Operatora oraz sieci Internet; e) nie podejmować jakichkolwiek działań, których skutkiem jest narażenie Operatora i jego majątku na szkody; Strona 6 z 12

7 f) nie podejmować jakichkolwiek działań służących skorzystaniu z Usługi Telekomunikacyjnej w sposób sprzeczny z prawem; g) nie kierować do Sieci Telekomunikacyjnej ruchu telekomunikacyjnego z innych sieci telekomunikacyjnych; h) nie korzystać z Usług Telekomunikacyjnych w sposób naruszający interesy innych Abonentów, dobre obyczaje, czy przyjęte praktyki rynkowe, w tym nie dopuszczać do żadnej z sytuacji opisanych w Polityce Właściwego Użytkowania dostępnej na stronie 2. Abonent zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian w Urządzeniach Abonenckich dostarczonych przez PLFON w celu realizacji usług objętych Umową bez uprzedniej pisemnej zgody PLFON. 3. Abonent zobowiązuje się zapewnić dostęp do swoich pomieszczeń w celu podłączenia przez PLFON wszelkich urządzeń służących do realizacji Usług Telekomunikacyjnych, wykonania pomiarów kontrolnych, usunięcia Awarii. 4. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Urządzeń Abonenckich, w szczególności: zasilanie energią elektryczną, odpowiednia temperatura, wilgotność powietrza. Warunki te powinny być zgodne z dokumentacją techniczną zainstalowanych urządzeń, którą Operator przekaże Abonentowi. 5. Abonent zobowiązuje się korzystać z Urządzeń Abonenckich zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami prawidłowej eksploatacji. Abonent nie ma prawa dokonywania samodzielnie napraw i modernizacji Urządzeń Abonenckich. Abonent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach lub uszkodzeniach Urządzeń Abonenckich. 6. Abonent zobowiązuje się zachować wszelkie środki bezpieczeństwa uniemożliwiające niepowołanym osobom dostęp do Urządzeń Abonenckich i usług, w tym w szczególności: zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie procedur autoryzacji i przechowywania haseł. 7. W przypadku naruszenia przez Abonenta jakiegokolwiek ze zobowiązań opisanych powyżej, Operator ma prawo zawiesić na czas określony realizację wszystkich Usług Telekomunikacyjnych świadczonych temu Abonentowi, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do zaprzestania działań (naruszeń) w terminie 7 dni od daty wezwania. 8. Ponowna aktywacja świadczenia Usług Telekomunikacyjnych następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Abonenta wszystkich zaległości wobec Operatora. 10 [OPŁATY I SPOSÓB PŁATNOŚCI] 1. Rodzaj świadczonych Usług i wysokość opłat są określone w Cenniku stanowiącym załącznik do Umowy. 2. W ramach Abonamentu Operator zapewnia: a) stały dostęp do Sieci Telekomunikacyjnej Operatora; b) możliwość korzystania z usług przypisanych w Cenniku do danego rodzaju Abonamentu; c) obsługę serwisową, z wyłączeniem usług serwisowych dodatkowo płatnych oraz obsługi nieuzasadnionych wezwań. 3. Opłaty za Usługi Telekomunikacyjne należne zgodnie z Cennikiem lub regulaminem Oferty Promocyjnej określane są w Rachunku Telekomunikacyjnym obejmującym Okres Rozliczeniowy wystawianym przez PLFON w terminie 7 dni od daty zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego. Abonent upoważnia PLFON do wystawiania faktur VAT dotyczących Usług objętych Umową bez podpisu Abonenta. 4. Pierwszy Rachunek Telekomunikacyjny będzie obejmował pierwszy niepełny Okres Rozliczeniowy, kolejny pełny Okres Rozliczeniowy oraz wszelkie opłaty należne zgodnie z Cennikiem. 5. Po wyrażeniu zgody przez Abonenta wystawiane przez Operatora faktury VAT mogą być przesyłane w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami na podany w Umowie adres . Abonent, ma prawo w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę poprzez przesłanie listownie na adres korespondencyjny Strona 7 z 12

8 Operatora z dopiskiem efaktura lub w formie elektronicznej oświadczenia o odmowie zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych. Operator, poczynając od 14 dnia od dnia otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystawiać będzie faktury zgodnie z przesłaną przez Abonenta dyspozycją. 6. Łącznie z Rachunkiem Telekomunikacyjnym Operator dostarcza Abonentowi podstawowy wykaz wykonanych w danym Okresie Rozliczeniowym Usług Telekomunikacyjnych. 7. Operator na pisemne żądanie Abonenta dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych począwszy od Okresu Rozliczeniowego, w którym Abonent złożył to żądanie, do końca Okresu Rozliczeniowego, w czasie którego upływa uzgodniony z Abonentem termin zaprzestania dostarczania tego wykazu. Za szczegółowy wykaz Usług Telekomunikacyjnych może być pobierana opłata określona w Cenniku. 8. Operator na żądanie Abonenta dostarcza szczegółowy wykaz wykonanych Usług Telekomunikacyjnych, który obejmuje Usługi wykonane w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia przez Abonenta żądania. 9. Wszelkie wykazy wykonanych Usług Telekomunikacyjnych opisane powyżej wysyłane są do Abonenta listem zwykłym na podany w Umowie adres korespondencyjny albo przekazywane są w inny sposób, zaakceptowany uprzednio przez Abonenta, w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 10. Zakres przedmiotowy wykazów opisanych powyżej oraz terminy ich dostarczenia Abonentowi określają przepisy Prawa telekomunikacyjnego 11. Abonent zobowiązuje się do uiszczania opłat za Usługi w wyznaczonym na Rachunku Telekomunikacyjnym terminie. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania kwotą pieniężną rachunku bankowego PLFON. W przypadku opóźnienia w płatności, PLFON zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia począwszy od dnia po upływie terminu płatności. 12. Jeśli Abonent opóźnia się z zapłatą Rachunku Telekomunikacyjnego przez okres dłuższy niż 14 dni, Operator ma prawo ograniczyć lub zawiesić świadczenie Usług, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do uregulowania płatności w terminie 7 dni od daty wezwania. 13. W przypadku, gdy Abonent zalega wobec PLFON z więcej niż jedną płatnością, dokonywane przez Abonenta wpłaty: a) przy braku oświadczenia Abonenta co do tego, który z długów zaspokaja będą zaliczane przez PLFON na poczet płatności najdawniej wymagalnych; b) przy oświadczeniu Abonenta co do tego, który z długów zaspokaja mogą być zaliczone przez PLFON na poczet płatności najdawniej wymagalnych. 14. Wszelkie opłaty za korzystanie z Usług Telekomunikacyjnych należne Operatorowi, w tym opłaty za Abonament, Abonent może dokonywać w sposób gotówkowy albo bezgotówkowy. 11 [REKLAMACJE] 1. Abonent może złożyć reklamację dotyczącą niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług, niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usług: a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora; b) ustnie; c) w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora. 2. Za dzień wniesienia reklamacji ustnej telefonicznie przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej uznaje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Operatora. Za dzień wniesienia reklamacji pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora uznaje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej Operatora. 3. Operator zobowiązany jest potwierdzić Abonentowi fakt wniesienia reklamacji w terminie 14 dni. Z obowiązku potwierdzenia wniesienia reklamacji Operator jest zwolniony w przypadku rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Strona 8 z 12

9 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: a) imię i nazwisko Abonenta albo jego nazwę wraz z adresem jego siedziby lub adresem zamieszkania, b) przedmiot reklamacji i wskazanie reklamowanego Okresu Rozliczeniowego, c) opis okoliczności uzasadniających wniesienie reklamacji, d) przydzielony Numer Telefoniczny, którego reklamacja dotyczy; e) datę zawarcia Umowy i wskazany w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Telekomunikacyjnej w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi; f) w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty odszkodowania lub innej należności wskazanie jej wysokości, a także numeru rachunku bankowego lub adresu właściwego do wypłaty albo złożenie wniosku o zaliczenie odszkodowania na poczet przyszłych płatności; g) czytelny podpis Abonenta w razie wnoszenia reklamacji w formie pisemnej. 5. W przypadku, gdy wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4 powyżej Operator, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia. Jednocześnie Operator poucza Abonenta, że brak uzupełnienia reklamacji w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Operator pozostawia bez rozpoznania reklamację, której braku Abonent nie uzupełnił w wyznaczonym przez Operatora terminie. 6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą przez Operatora w terminie do 30 dni od ich złożenia. 7. W przypadku reklamacji wnoszonych w formie pisemnej albo ustnie potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje na papierze, chyba, że Abonent wyrazi zgodę na potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Zgoda Abonenta może być wyrażona w reklamacji, w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu. 8. W przypadku reklamacji wnoszonych w formie elektronicznej pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej Operatora, potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenie odpowiedzi na reklamację następuje w formie elektronicznej na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej albo z wykorzystaniem innego wskazanego przez Abonenta środka komunikacji elektronicznej. Jeżeli Abonent nie wskaże adresu poczty elektronicznej albo innego środka komunikacji elektronicznej, Operator potwierdza przyjęcie reklamacji oraz udziela odpowiedzi na reklamację na adres poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana, albo z wykorzystaniem środka komunikacji elektronicznej przy użyciu którego złożono reklamację. 9. Zapłata odszkodowania następuje w terminie do 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 10. Abonent może wnieść reklamację w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia Okresu Rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu Usługi, lub od dnia w którym Usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia Rachunku Telekomunikacyjnego zawierającego nieprawidłowe naliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi. Reklamację złożoną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Operator niezwłocznie powiadamia reklamującego. 11. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Abonentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przed sądem powszechnym. Jeżeli Abonent jest Konsumentem przysługuje mu także prawo do dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub polubownym. 12 [TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA] 1. Operator gwarantuje Abonentom przestrzeganie tajemnicy telekomunikacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w ramach istniejących możliwości technicznych. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną jest wymagane lub dozwolone na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Celem wykonania zobowiązania do zagwarantowania przestrzegania tajemnicy telekomunikacyjnej i przy uwzględnianiu możliwości technicznych oraz ekonomicznych, Operator dołoży należytej staranności przy zabezpieczaniu Sieci Telekomunikacyjnej oraz danych osobowych. Operator zapewnia, że stosowane przez niego technologie telekomunikacyjne w typowych warunkach zapewniają zachowanie tajemnicy Strona 9 z 12

10 telekomunikacyjnej. Operator nie gwarantuje jednak pełnego bezpieczeństwa, w szczególności w następujących przypadkach: Awarii, popełnienia przez osobę trzecią lub Abonenta czynu zabronionego oraz w razie zaistnienia siły wyższej. 2. W zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Operator ma prawo zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną. W sytuacji, gdy jest to konieczne dla usunięcia awarii, powstających zakłóceń lub w sytuacji zagrożenia w utrzymaniu Sieci Telekomunikacyjnej albo świadczenia Usług, Operator lub podmioty działające w imieniu Operatora po poinformowaniu osób uczestniczących w połączeniu mają prawo włączyć się do trwającego połączenia lub je przerwać. 3. Podmioty działające w imieniu Operatora, które realizują Usługę telekomunikacyjną, mogą zapoznać się z treścią przekazu wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji danej Usługi, wynikającym z technologii jej świadczenia. 4. Zakres danych transmisyjnych, w tym dane lokalizacyjne, które oznaczają wszelkie dane przetwarzane przez Operatora w Sieci Telekomunikacyjnej wskazujące położenie geograficzne urządzenia końcowego Abonenta korzystającego z publicznie dostępnych Usług, obejmuje dane dotyczące przekazywania komunikatów w Sieciach Telekomunikacyjnych lub służące do naliczania opłat za Usługi. 5. Operator przetwarza dane transmisyjne jak i dane lokalizacyjne, dla celów naliczania opłat za Usługi Telekomunikacyjne i opłat z tytułu rozliczeń operatorskich (między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi), jak również na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa dla celów marketingu Usług Telekomunikacyjnych lub świadczenia usług o wartości wzbogaconej. Dane te mogą być przetwarzane na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. 6. Dane transmisyjne będą przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy, a ponadto Operator będzie przetwarzał i przechowywał Dane transmisyjne przez okres wskazany w przepisach prawa, w tym: a) ze względu na realizację przez uprawione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego; b) z uwagi na wymagania dotyczące dokumentowania działalności gospodarczej (dokumentacja księgowa); c) w celu rozwiązania ewentualnych sporów cywilnoprawnych dotyczących Umowy lub jej wykonania. 7. Abonent ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania danych jego dotyczących poprzez określenie zakresu Usług Telekomunikacyjnych świadczonych zgodnie z jego żądaniem lub zakresem jego uprawnień, a w przypadku kiedy dane transmisyjne są przetwarzane na podstawie zgody poprzez jej wycofanie. 8. Podczas korzystania z Usług Telekomunikacyjnych w sieciach partnerów roamingowych lokalne zasady dotyczące przechowywania i transferu danych Abonenta mogą być inne, niż stosowane w Sieci Telekomunikacyjnej Operatora. 13 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 1. PLFON jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz ze zmianami). 2. Dane osobowe Abonentów są przetwarzane przez PLFON w celu świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Operatora samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami (partnerami), w szczególności: przesyłania informacji o nowych produktach i Usługach, udziału w konkursach, akcjach promocyjnych i promocjach. Dane osobowe Abonentów, gdy jest to niezbędne do udziału w akcji marketingowej organizowanej wspólnie z partnerem, mogą zostać przekazane innym administratorom danych. Dane osobowe Abonentów mogą być przetwarzane także na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych. 3. Dane osobowe Abonentów mogą być udostępniane, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również gdyby Strona 10 z 12

11 zaistniała taka potrzeba instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelności oraz ich pełnomocnikom. 4. Za zgodą Abonenta dane identyfikujące tego Abonenta mogą zostać zamieszczone w spisie abonentów wydawanym w formie elektronicznej lub pisemnej (książkowej). Dane takie mogą być również udostępnione innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym prowadzącym spisy abonentów lub usługę informacji o numerach telefonicznych, w tym usługę ogólnokrajowego spisu abonentów oraz informacji o numerach obejmującej wszystkich abonentów publicznych sieci telefonicznych. 5. Operator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. umożliwia Abonentom wgląd do treści swoich danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. 6. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Abonent powinien kierować na adres: z dopiskiem Dane Osobowe. 14 [OPŁATY NALEŻNE PRZY ROZWIĄZANIU UMOWY, WYGAŚNIĘCIE UMOWY] 1. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta lub przez Operatora z winy Abonenta Umowy zawartej na czas oznaczony, w ramach, której Abonentowi przyznano ulgę lub zwolnienie z opłaty, Operator ma prawo dochodzić od Abonenta zapłaty Opłaty Wyrównawczej. Zapłata Opłaty Wyrównawczej nie wyłącza uprawnienia PLFON do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość tej Opłaty Wyrównawczej na zasadach ogólnych w sytuacji, gdy szkoda poniesiona przez PLFON przewyższy wysokość należnej Opłaty. 2. Abonent może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w razie żądania przeniesienia przydzielonego Numeru Telefonicznego. W takim przypadku Abonent jest obowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości nieprzekraczającej wysokości Abonamentu za jeden Okres Rozliczeniowy, powiększonej o Opłatę Wyrównawczą. 3. Umowa wygasa na skutek śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną lub wykreślenia Abonenta nie będącego osobą fizyczną z właściwego rejestru. 4. Umowa wygasa również wskutek utraty przez Operatora uprawnień do prowadzenia działalności telekomunikacyjnej. 5. W dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy PLFON przerywa świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonenta. 15 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 1. Abonent nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora. Przeniesienie praw i obowiązków jest możliwe jedynie po spełnieniu przez Abonenta i podmiot trzeci warunków określonych przez Operatora i dostępnych na stronie internetowej 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa w tym Prawa telekomunikacyjnego. 3. W przypadku dokonywania zmian warunków Umowy, w tym określonych w niniejszym Regulaminie, Operator z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem zmian w życie: a) podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany; oraz b) doręcza Abonentowi na piśmie lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta w tym celu adres poczty elektronicznej albo w inny uzgodniony sposób, treść każdej proponowanej zmiany. Strona 11 z 12

12 4. Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku zgody na proponowaną zmianę. W taki wypadku Operatorowi nie przysługuje zwrot Opłaty Wyrównawczej, chyba ze konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmian przepisów prawa albo usunięcia niedozwolonych przepisów umownych lub z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Abonentem, a Operatorem jest sąd właściwy dla siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów. 6. Regulamin obowiązuje od dnia 04 lutego 2015r. Strona 12 z 12

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez VoIP News Konrad Różycki z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PEOPLEFONE POLSKA S.A. DLA ABONENTÓW PREPAID 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów

Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych VoIP dla Abonentów 1 POSTANOWNIENIA OGÓLNE 1. abonament oplata za zapewnienie stałego dostępu terminala do siecią foneo oraz za inne usługi, 2. Abonent

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług w sieci ProfiTEL

Regulamin usług w sieci ProfiTEL Regulamin usług w sieci ProfiTEL Ważny od 1 grudnia 2012 1 Postanowienia ogólne Definicje. Pojęcia użyte poniżej oznaczają: Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI AVITO INTERNET.../.../2015 zawarta w dniu... pomiędzy : INTERTOR.NET Bożena Wojtczak operator sieci AVITO INTERNET z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Kwiatowa

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy Użytkowników związanych Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Przedpłaconych w Usłudze tubiedronka. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem. Z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku

Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową zawarta w dniu - - roku Umowa nr: o świadczenie Usług t-novum hendy, zwana dalej Umową" zawarta w dniu - - roku Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl

2. Nr telefonu do kontaktu: 82 564 95 06, http://www.zwierzyniec.htk.net.pl/, adres e-mail: zwierzyniec@zwierzyniec.htk.net.pl INFORMACJE PRZEDKONTRAKTOWE DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Umowa umowa o świadczenie usług internetowych, w tym także aneks do takiej umowy. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE PORADNIK KONSUMENTA USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE Podstawę prawną do świadczenia usług telekomunikacyjnych stanowi umowa. Przedsiębiorca telekomunikacyjny nie może świadczyć usług telekomunikacyjnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi PPV

Regulamin świadczenia Usługi PPV Regulamin świadczenia Usługi PPV 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa zakres i warunki udostępniania przez Operatora na rzecz Abonenta Transmisji w formie Usługi PPV przy użyciu technicznych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu Umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dostępu do Internetu przez NetRunner Anna Polak z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ul. Świętojańskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Jak się spierać z operatorem

Jak się spierać z operatorem Jak się spierać z operatorem Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Gdy dostawca nienależycie świadczy usługi telekomunikacyjne lub nieprawidłowo obliczył należności z tytułu

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób prawnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl

Centrum Obsługi Biznesu infolinia: 801 801 999 e-mail: biznes@netia.pl Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowny Abonencie, uprzejmie informujemy, że 21 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:...

Imię i Nazwisko / Firma... Dowód osobisty seria i numer... NIP... PESEL / Regon... Reprezentowanym przez:... Umowa nr S/... Zawarta w dniu... pomiędzy: Firmą Skynet Sp. J. Krzysztof Skorupski, Filip Bacciarelli z siedzibą w Warszawie, ul. Cuchowskiej 66, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000197004

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia przez spółkę K2 Search spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ulicy Domaniewskiej 44a, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI

GLOBAL POLSKA TOMASZ ZAPŁACIŃSKI Załącznik Nr 1 Regulamin usług dostępu do sieci Internet 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi dostępu do sieci Internet (dalej: Usługa) na rzecz Abonentów przez Operatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ PSC SP. Z O.O. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin definiuje warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów przez Polskie Sieci Cyfrowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą) Strona 1 z 5 numer telefonu Strona 1 z 5 data urodzenia Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia przez TELICO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Słonki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012

REGULAMIN. oferty Eddie Consulting Groups. Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 REGULAMIN oferty Eddie Consulting Groups Obowiązuje od dnia 27 sierpnia 2012 1. Aby skorzystać z Oferty, wystarczy podczas zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej Umowa ) wybrać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny

Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin usługi Rachunek Elektroniczny Regulamin określa zasady korzystania z usługi Rachunek Elektroniczny w sieci Plus GSM, świadczonej przez Polkomtel S.A., z siedzibą ul. Postępu 3, 02 676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/ Warszawa tel: (22) , fax: (22) ,

Ahmes Sp. z o.o. ul. Lewicka 13/ Warszawa tel: (22) , fax: (22) , Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez AHMES Sp. z o.o. dla Użytkowników usługi IZZI na kartę 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO dla Abonentów obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania}

WZÓR. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI GIGANET NR {numer} / {data_podpisania} zawarta w dniu {data_podpisania} w Grajewie pomiędzy: Giganet Paweł Jastrzębski ul. Kopernika 5 19-200 Grajewo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo,

Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, netia.pl/internetia t +48 801 t: 880 801 150 880 150 ul. ul. Św. Św. Rocha Rocha 6 lok. 6 lok. 3 3 15-879 Białystok Warszawa, 23 kwietnia 2013 r. Szanowni Państwo, informujemy, że 21 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Załącznik do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora

Regulamin. przenoszenia przydzielonego numeru. przy zmianie operatora Załącznik do uchwały nr 48/14 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 14.05.2014 r. Regulamin przenoszenia przydzielonego numeru przy zmianie operatora maj 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji

Umowa o świadczenie usług radia i telewizji Umowa o świadczenie usług radia i telewizji nr zawarta w Żywcu dnia, pomiędzy: Beskidzka Telewizja Kablowa BESTKABEL sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), ul. Krasińskiego 19, REGON 070547474, NIP 553-010-24-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo,

Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska Lublin. Szanowni Państwo, Alnide Daniel Kosior Al. Warszawska 150 20-824 Lublin Szanowni Państwo, Realizując obowiązek dostosowania obowiązujących umów oraz regulaminów do przepisów zmienionej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi

Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Umowa Abonencka zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Nr / o świadczenie Usługi Zawarta w dniu: pomiędzy: 1. Stowarzyszeniem Telewizji Kablowej TV-SAT 364 z siedzibą w Łodzi, ul. Gorkiego 16, Zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POLEĆ SĄSIADA (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy którego dotyczy Regulamin jest prowadzony pod nazwą POLEĆ SĄSIADA (dalej: Program Lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów

Podstawowe informacje dotyczące zawartej Umowy lub Umów nr Umowy Strona 1 z 7 Pomiędzy P4 sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy:

Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: Umowa o świadczenie usług zawarta w w dniu pomiędzy: z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. Dąbrowskiego 35, zarejestrowaną w KRS pod numerem (Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług mbank mobile

Regulamin świadczenia usług mbank mobile Regulamin świadczenia usług mbank mobile Ważny od 18.09.2008 1 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Adapter - urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz

Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu. przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, Stary Sącz Regulamin Świadczenia Usługi dostępu do Internetu przez Spider Dominik Pasiut z siedzibą przy ul. Węgierskiej 50a, 33-340 Stary Sącz Dział I Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo