1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Mgr Zofia Heliasz Język angielski znajomość języka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Zna słownictwo ogólne na poziomie średniozaawansowanym W2 Rozumie tekst słuchany i czytany, potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje W3 Zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście W4 W5 W6 Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu fizjologii i anatomii zwierząt amatorskich oraz żyjących w ogrodach zoologicznych, a także zasad ich hodowli Rozumie teksty specjalistyczne w języku angielskim i potrafi je przetłumaczyć na polski. Potrafi tłumaczyć zdania i proste teksty z języka polskiego na angielski. UMIEJĘTNOŚCI kierunkowych dla obszaru

2 U1 U2 U3 U4 U5 Swobodnie porozumiewa się w języku angielskim, stosując odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl. Potrafi stosować odpowiednie środki językowe w zakresie określonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Potrafi korzystać z tekstów modelowych i streszczać teksty. Potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne i ustne. Potrafi napisać podanie, list motywacyjny i CV w języku angielskim. K_U21 U6 Potrafi zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest kreatywny i aktywny na rynku pracy. K_K01 K_K09 K2 Jest chętny do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_K01 K_K09 Praca z tekstem, metody aktywizujące, prezentacje ustne i multimedialne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne (L) R1A_U10 R1A_K01 R1A_K07 R1A_K01 R1A_K07 Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (fizjologia i anatomia zwierząt amatorskich i żyjących w ogrodach zoologicznych, zasady ich hodowli). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Egzamin Egzamin Prezentacja Kolokwium ustny pisemny ustna W1 W2 W3 W4 W5 W6 U1 U2 U3 U4 Efekt Praca pisemna

3 U5 U6 K1 K2 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Borowska M., 2010 Animal Breeding and Biology Professional English Tetbook, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy Oenden C., Latam-Koenig Ch., Seligson P., 2005 New English File Preintermediate, Oford University Press Mascull B., 2002 Business Vocabulary in Use Cambridge University Press Redman S., 2002 English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate Cambridge University Press Burczyk K., 2008 Agriculture and Animal Breeding Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 5 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

4 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język niemiecki Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt mgr A.Kojder, mgr D.Grabecka Zakres wiedzy językowej wymaganej na etapie szkoły średniej - matura (podst./rozszerzona) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych Odniesienie do dla obszaru W_1 W2 WIEDZA Zna elementarną terminologię specjalistyczną dot. zakresu języka branżowego, a także zagadnień objętych programem studiów Zna elementy gramatyki j. niemieckiego, które pozwalają dokonywać tłumaczeń j. branżowego oraz posługiwać się j. niem. w mowie i piśmie na poziomie A2, B1-B2, w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy językowej UMIEJĘTNOŚCI

5 U1 Rozumie potrzebę systematycznego pogłębiania umiejętności językowych, potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo nad językiem obcym, potrafi przygotować elementy językowe tekstu specjalistycznego do tłumaczenia i jego streszczenie, KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest przygotowany do dalszej samodzielnej pracy w j. niemieckim K_U21 K_K01 R1A_K01 R1A_K01 R1A_K07 3. METODY DYDAKTYCZNE ćwiczenia laboratoryjne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU test, zaliczenie pisemne/ ustne, kolokwium, przygotowanie referatu dot. specjalistycznego tekstu branżowego w j. niem. 5. TRESCI KSZTALCENIA Ćwiczenia Materiał gramatyczno-leksykalny objęty programem nauczania języka niemieckiego w zakresie kompetencji językowych na poziomie : A2/ B1 - B2 plus zagadnienia dotyczące technik translacyjnych i ich stosowania przy wykorzystywaniu tekstów branżowych/specjalistycznych odnośnie zagadnień i treści nauczania realizowanych na tym kierunku studiów. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTALCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Lp. W1 W2 U1 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwi um Projekt Sprawoz danie Referat S.Bęza, 2008, Nowe repetytorium z gramatyki j. niem, WS PWN Duden, 2006, Bildwoerterbuch/Rechtschreibung, B. 1/10 Langenscheidt, 2010, Niemiecki w 30 dni L.Onufrowicz, 2000,J.niemiecki- Zootechnika,SGGW AR H. Fischer, 2003, Deutsche Sprache, VuV, Berlin Specjalistyczne teksty branżowe + żródła internetowe 8. NAKLAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 10

6 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu 10 itd.) Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (okresla Rada Programowa kierunku) 5

7 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język rosyjski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Mgr Zofia Heliasz Język rosyjski znajomość języka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Zna słownictwo ogólne na poziomie średniozaawansowanym W2 Rozumie tekst słuchany i czytany, potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje W3 Zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście W4 W5 W6 Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu fizjologii i anatomii zwierząt amatorskich oraz żyjących w ogrodach zoologicznych, a także zasad ich hodowli Rozumie teksty specjalistyczne w języku rosyjskim i potrafi je przetłumaczyć na polski. Potrafi tłumaczyć zdania i proste teksty z języka polskiego na rosyjski. kierunkowych dla obszaru

8 UMIEJĘTNOŚCI U1 Swobodnie porozumiewa się w języku rosyjskim, stosując odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl. U2 Potrafi stosować odpowiednie środki językowe w zakresie określonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej. U3 Potrafi korzystać z tekstów modelowych i streszczać teksty. U4 Potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne i ustne. U5 Potrafi napisać podanie, list motywacyjny i CV w języku rosyjskim. U6 Potrafi zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest kreatywny i aktywny na rynku pracy. K2 Jest chętny do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_U21 K_K01 K_K09 Praca z tekstem, metody aktywizujące, prezentacje ustne i multimedialne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne (L) R1A_U10 R1A_K01 R1A_K07 Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (fizjologia i anatomia zwierząt amatorskich i żyjących w ogrodach zoologicznych, zasady ich hodowli). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Egzamin Egzamin Prezentacja Kolokwium ustny pisemny ustna W1 W2 W3 W4 W5 W6 U1 U2 U3 Efekt Praca pisemna

9 U4 U5 U6 K1 K2 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Pado, A., 2006 Start.Ru Język rosyjski dla średnio zaawansowanych Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne Nabrdalik, L., 1987 Język Rosyjski dla akademii rolniczych PWN Skiba R., Szczepaniak M Dziełowaja riecz Podręcznik z rozszerzonym zakresem słownictwa handlowo-menażerskiego Wydawnictwo REA Gołubiewa A., Kowalska N Russkij jazyk siewodnia-dla uczniów studentów i przedsiębiorców Wydawnictwo Edukacyjne Agmen Rodimkina A., Landsman N Rosja- dzień dzisiejszy- teksty i ćwiczenia Wydawnictwo REA s.j. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

10 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.2. A.2a 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Technologie informacyjne Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopień (inż.) ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP Dr inż. Bogna Kowaliszyn Dr inż. Beata Sitkowska Dr inż. Ewa Grochowska brak znajomość podstaw obsługi komputera B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i 2 15/1 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych dla obszaru WIEDZA W1 Student definiuje podstawową terminologię K_W16 R1A_W05 informatyczną. Charakteryzuje narzędzia do pracy biurowej. W2 Student charakteryzuje metody wyszukiwania informacji K_W16 R1A_W05 w sieciach komputerowych. W3 Student wskazuje zagrożenia dla systemów K_W21 R1A_W08 komputerowych, zna typy licencji na oprogramowanie komputerowe. UMIEJĘTNOŚCI U1 Student potrafi sprawnie posługiwać się K_U19 R1A_U08 oprogramowaniem do obróbki tekstu. U2 Student przygotowuje prezentację multimedialną. K_U20 R1A_U09 U3 Student wprowadza dana do arkusza kalkulacyjnego, wykonuje na nich obliczenia, prezentuje wyniki w formie tabel przestawnych i wykresów. KU_05 R1A_U03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

11 K1 Student jest świadomy możliwości, jakie wiążą się ze stosowanymi technikami komputerowymi. Jest otwarty na nowe technologie informatyczne, aktywnie poznaje nowe oprogramowanie komputerowe. 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład 2 kolokwium; Ćwiczenia 2 kolokwia 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wykłady Ćwiczenia K_K01 R1A_K01 R1A_K07 Systemy operacyjne. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Internet protokoły sieciowe, adresy, domeny. Przetwarzanie tekstu w komputerze. Arkusze kalkulacyjne struktura skoroszytu, formuły obliczeniowe, wybrane kategorie funkcji, wykresy i tabele przestawne. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych projektowanie bazy danych, tworzenie kwerend. Grafika prezentacyjna. Bezpieczeństwo zasobów w sieciach komputerowych. Licencje na oprogramowanie. Komputery a zdrowie. Rodzaje komputerów. Historia rozwoju informatyki i komputerów. Elementy budowy wewnętrznej komputera. Urządzenia zewnętrzne komputera. Wybrane zagadnienia z Windows 7. Struktura dostępnych zasobów lokalnych i sieciowych). Wyszukiwanie informacji za pomocą Google. Oprogramowanie biurowe OpenOffice. MS Word formatowanie tekstu, edytor równań, tabele, korespondencja seryjna, spis treści. MS Ecel wprowadzanie, edycja i formatowanie danych, obliczenia za pomocą formuł i funkcji, tabele przestawne, wykresy. Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 W3 U1 U2 U3 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Jaronicki A., ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, 336 s. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., Technologie informacyjne. Wyd. SGGW, W-wa, 365 s. Muir N., Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście. Wyd. Helion, 256 s. Kowalczyk G., Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 304 s. Masłowski K., Ecel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 192 s. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

12 Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10 Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

13 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne WYCHOWANIE FIZYCZNE Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopień (inż.) ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms, mgr Waldemar Zimniak, mgr Mateusz Kroll, mgr Marek Roszak, mgr Dariusz Gogolin, mgr Małgorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobiś, mgr Monika Wiśniewska, mgr Artur Markowski, mgr Aureliusz Gościniak, mgr Małgorzata Targowska,. Brak Brak wymagań B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 W1 U1 Lp. 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Opis WIEDZA Student posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie, zna przepisy oraz potrafi objaśnić podstawowe zasady gry wybranych dyscyplin sportowych, posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia rozgrzewki, wie które ćwiczenia wpływają na rozwój i kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych. UMIEJĘTNOŚCI Po zakończeniu studiów student potrafi przeprowadzić rozgrzewką, sporządzić i ułożyć prosty układ aerobiku, właściwie korzystać z przyborów i przyrządów znajdujących się na sali, kontrolować wysiłek fizyczny na podstawie swojego tętna, przepłynąć poprawnie stylowo 50m, posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu. KOMPETENCJE SPOŁECZNE kierunkowych dla obszaru

14 K1 Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy wpływu aktywności fizycznej na swoje zdrowie, współpracuje w grupie studenckiej, chętnie uczestniczy w grze właściwej zgodnie z zasadami fair play, jest zorganizowany i chętny do samodzielnego podejmowania wysiłku fizycznego. 2. METODY DYDAKTYCZNE Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są jako ćwiczenia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem przyrządów i przyborów. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w formie ścisłej, zadaniowej, zabawowej, fragmentów gry i gry właściwej. 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Zarówno semestr III jak i IV kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczeniem przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach a także wykonanie testu sprawności ogólnej Eurofit (październik i maj) oraz sprawdzianów technicznych wybranej formy ruchu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność musi być odrobiona. 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA III Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku. Technika podstawowych kroków aerobikowych: - step touch, step out, heel back, knee up, - V-step, A-step, - Grape Winde, Double step touch. Znaczenie w aerobiku: Hi impact, Low impact, Hi low. TBS (Total Body Condition), ABS oraz Pilates w aerobiku. Zajęcia z piłkami (Body Ball) oraz z hantlami. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki. Elementy techniki: - poruszanie się po boisku bez i z piłką, - nauka podań i chwytów piłki, - nauka kozłowania, - nauka rzutów do kosza, - nauka rzutu z dwutaktu. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej. Elementy techniki: - nauka postawy siatkarskiej i sposoby poruszania się po boisku, - nauka odbicia piłki sposobem oburącz górnym, - nauka odbicia piłki sposobem oburącz dolnym, - nauka zagrywki (tenisowa, dolna), - nauka przyjęcia piłki sposobem oburącz dolnym i oburącz górnym. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej. Elementy techniki: Ćwiczenia sprawności ukierunkowanej ze szczególnym uwzględnieniem: biegów ze zmianą kierunku i tempa, startów, skoków i wieloskoków, kroków odstawno-dostawnych. Ćwiczenia oswajające z piłką w tym głównie: prowadzenie i przyjęcie piłki, drybling, wślizg, odbieranie piłki przeciwnikowi, żonglerka. Nauka uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy.

15 IV Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania. Pływalność, równowaga ciała, opór wody podczas pływania. Siły działające na ciało pływaka poruszającego się w wodzie i warunki ich powstawania. Nauka i technika pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu położenia ciała i pracy nóg na lądzie i w wodzie. Nauczanie pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu ruchów ramion na lądzie i w wodzie, z deską i samodzielnie. Nauczanie pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu koordynacji ruchów ramion, nóg i oddychania z deską i samodzielnie. Ćwiczenia w nauczaniu nawrotu zwykłego. Nauczanie startu z wody. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego. Ćwiczenia ogólnej sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem: siły, gibkości, równowagi oraz koordynacji ruchowej. Ćwiczenia oswajające z piłką i rakietą tenisową: operowanie piłką, kozłowanie, poruszanie się z kozłowaniem piłki. Nauka i doskonalenie uderzenia piłki z forhandu. Nauka i doskonalenie uderzenia piłki z backhandu. Doskonalenie uderzeń piłki z forhandu i backhandu w formie łączonej indywidualnie, w dwójkach itp. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków i podskoków w aerobiku: - step touch, step out, heel back, knee up, - V-step, A-step, Nauczanie podstawowych kroków tanecznych (Hi Dance): - cha, cha, mambo, jazz, Body Mi, BBC, TBC oraz Pilates jako podstawowe techniki w aerobiku do wzmacniania mięśni brzucha, grzbietu oraz kończyn dolnych i górnych. Tworzenie układów choreograficznych z podstawowych kroków aerobikowych. Zajęcia z piłkami (Body Ball) jako ćwiczenia wzmacniające. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki. Doskonalenie poznanych elementów techniki: podania, chwyty, kozłowanie i rzuty do kosza. Poruszanie po boisku w obronie. Nauka rzutu w wyskoku (z dystansu) Pivot po zatrzymaniu. Rodzaje zasłon i zastosowanie ich w grze szkolnej. Nauka zastawienia i zbiórki z tablicy. Elementy taktyki Rodzaje ataku: gra w przewadze i gra 1:1. Organizacja turnieju koszykarskiego, systemy rozgrywek, losowanie, sędziowanie itp. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej. Elementy techniki: - doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce siatkowej (odbicie sposobem dolnym i górnym oraz zagrywka), - nauka przyjęcia (odbicia) piłki o zachwianej równowadze, - nauka wystawienia sposobem oburącz górnym i dolnym w przód, tył, na skrzydło, - nauka ataku (kiwnięcie, plasowanie, zbicie dynamiczne), - nauka zastawienia (pojedyncze, podwójne). Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej. Doskonalenie poznanych elementów technicznych: prowadzenie i przyjęcie piłki, drybling, żonglerka, uderzenie wewnętrzną częścią stopy. Nauka uderzenia wewnętrznym, prostym i zewnętrznym podbiciem. Uderzenia sytuacyjne: kolanem, podudziem, udem, piersią, barkiem itp. Nauka przyjęcia i uderzenia piłki głową.

16 Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania. Ćwiczenia oswajające ze środowiskiem wodnym. Gry i zabawy w wodzie, znaczenie wyporności i oporu wody. Doskonalenie poznanych elementów pływania praca ramion oraz nóg na lądzie i w wodzie z deską i samodzielnie. Doskonalenie startów i nawrotów. Doskonalenie samodzielnego pływania kraulem na grzbiecie, pokonywanie dłuższych odcinków, korygowanie błędów ramion i rąk. Nauka pływania stylem klasycznym. Ćwiczenia w nauczaniu ruchów ramion na lądzie i w wodzie. Nauka pływania stylem klasycznym. Pokonywanie dłuższych odcinków, pływanie z deską i bez, korygowanie błędów pracy ramion i nóg oraz ich eliminowanie. Doskonalenie pływania stylem klasycznym, zwiększenie intensywności, koordynacja ramion, nóg i oddychania, nawrót w stylu klasycznym. Nauka i doskonalenie startów: z wody, z odbicia od ściany, ze słupka startowego. Nauka i doskonalenie nawrotów: krytych, odkrytych.. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego. Doskonalenie uderzeń z forhandu i backhandu. Gra o ścianę treningową ze zmianą uderzeń. Nauka woleja wolej forhand i backhand w miejscu i z krokiem w przód. Nauka serwisu podrzut piłki, ćwiczenia koordynacji ruchowej piłki i rakiety. Serwis płaski i ścięty. Nauka smecza smecz w miejscu i po koźle. Nauka gry deblowej ustawienie zawodników przy własnym serwisie i przy returnie. Gra taktyka gry pojedynczej i deblowej.} 5. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 U1 K1 6. LITERATURA podstawowa Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Zajęcia fizyczne Sprawdziany sprawności ogólnej i specjalnej 1. Arteaga Gomez Ruth. Aerobik i step. Ćwiczenia dla każdego. Trening na każdy dzień. Buchmann Bartkowiak E. Pływanie. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa Dudziński Tadeusz. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki przewodnik do zajęć z koszykówki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF Poznań Grządziel Grzegorz, Szade Dorota. Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF Katowice. Katowice Romer Adam. Tenis-sport dla każdego. Wiedza i Życie. Warszawa Talaga Jerzy. ABC Młodego piłkarza Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka. Poznań 2006.

17 uzupełniająca 1. Gallagher- Mundy Chrissie. Ćwiczenia z piłkami. Świat książki Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS. Warszawa Królak Adam. Tenis-nauczanie gry. COS. Warszawa Laughlin T. Pływanie dla każdego. Buk Rower Talaga Jerzy. Sprawność fizyczna- specjalna. Testy Superlak Edward, red. Piłka siatkowa- techniczne- taktyczne przygotowanie do gry. Wyd. BK. Wrocław Ljach Wladimir. Koszykówka podręczniki dla studentów AWF. Część I i II. AWF. Kraków NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 0 Studiowanie literatury 0 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 0 Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

18 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Podstawy prawa Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopnia ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego Dr Andrzej Chajęcki brak brak B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I 15/1 2 W1 W2 Lp. 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Opis WIEDZA Po zakończeniu przedmiotu student zna charakterystykę podstaw ustroju państwowego oraz ustroju gospodarczego (zasada społecznej gospodarki rynkowej), potrafi rozpoznać podmioty funkcjonujące w sferze gospodarczej (przedsiębiorstwa, agencje, fundacje, spółki prawa handlowego), student potrafi zdefiniować pojęcie bezwzględnej i względnej normy prawnej. Po zakończeniu przedmiotu student zna hierarchiczną budowę systemu aktów prawnych wydawanych przez organy państwowe oraz zasadę trójpodziału władz (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)j, potrafi wskazać różnice i wzajemne relacje pomiędzy najważniejszymi organami państwowymi, ponadto student potrafi scharakteryzować główne systemy polityczne funkcjonujące w krajach europejskich. UMIEJĘTNOŚCI kierunkowych K_W05 K_W19 K_W05 K_W19 dla obszaru R1A_W02 R1A_W09 R1A_W06 R1A_W02 R1A_W09 R1A_W06

19 U1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykorzystać podstawowe zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji stosunków gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej, potrafi zinterpretować kompetencje i funkcje konstytucyjnych organów państwowych. U2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi korzystać z przysługujących mu podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące prawa spadkowego i prawa zobowiązań. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy uwarunkowań oraz rozwiązań prawnych regulujących w Polsce rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład multimedialny, 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Zaliczenie pisemne 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wykład K_U02 K_U02 K_K04 K_K05 R1A_U01 R1A_U01 R1A_K04; R1A_K05 Pojęcie - normy postępowania. Budowa normy prawnej bezwzględnie i względnie obowiązującej. Przepis prawny a norma prawna. Sankcja w prawie. Państwo jako organizacja społeczna i twór prawny. Demokracja w państwie. Prawo i państwo: prawo zwyczajowe, stanowione i precedensowe. Akty prawne organów państwowych, prawo jako hierarchicznie zbudowany system. Kodeksy. Podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego. Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Prawo materialne i prawo procesowe. Zasady państwa prawnego. Niezawisłość sądów. Problemy harmonizacji (dostosowania) prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawa człowieka i prawa obywatela. Pojęcie podmiotu handlowego/gospodarczego. Firma podmiotu gospodarczego. Rodzaje podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe, spółki kapitałowe. Spółki osobowe: spółki jawne (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek, likwidacja spółki), spółki partnerskie (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek), spółka komandytowa (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek i ustąpienia wspólnika), spółka komandytowo akcyjna (zasady tworzenia, działania, stosunek do osób trzecich, rozwiązania i likwidacji spółki). Spółki kapitałowe: spółka z ograniczona odpowiedzialnością (zasady tworzenia, działania spółki i łączenia spółek z o. o., władze spółki, udziały, prawa i obowiązki wspólników zgromadzenie wspólników), zmiana umowy spółki z o. o., wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność cywilnoprawna. Spółka akcyjna: zasady tworzenia i działania spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki ich prawa i obowiązki, zmiana statusu spółki i zwykłe podwyższenie kapitału, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Łączenie, podział i przekształcanie spółek: łączenie spółek kapitałowych, zasady łączenia się z udziałem spółek osobowych, podział spółek, zasady przekształcania spółki osobowej w spółkę

20 kapitałową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 U1 U2 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Redelbach A., 2005, Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa. Bońca-Jabłońska J., 2003, Prawo dla ekonomistów, Warszawa Garlicki L., 2002, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa Banasiński C., i inni, 2006, Prawo gospodarcze, Warszawa. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 15 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 5 Łączny nakład pracy studenta 50 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY KARTY PRZEDMIOTÓW WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KIERUNEK LOGISTYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY 1.1.1 Przedmioty ogólnego A 2 Wypełnia dziekan wydziału Sylabus przedmiotu na Wydziale Zarządzania Wyższej

Bardziej szczegółowo

Logistyka I rok, semestr 1

Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka I rok, semestr 1 Logistyka, s. 1 Instytut: Przyrodniczo- Techniczny Kierunek: Logistyka Poziom studiów: I stopnia - inżynierskie KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Język angielski, poziom: A2/B1,

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4

Ćwiczenia laboratoryjne. Liczba punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 30 2 IV 30 2 V 30 2 VI 30 E 4 Pozycja planu: A.1.1 Nazwa przedmiotu Poziom studiów Forma studiów Jednostka prowadząca kierunek studiów Kierunek Specjalność Przedmiot/y wprowadzający/e Wymagania wstępne Język wykładowy JĘZYK OBCY DO

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok

Nazwa kursu. Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka. Kier/spec/rok. Punkty ECTS 2 Rodzaj kursu. Okres (rok Nazwa kursu Etyka i kultura zawodu urzędnika Kod kursu ---- Kod ERASMUSA ---- Jednostka Instytut Administracyjno-Ekonomiczny Kier/spec/rok Administracja / administracja publiczna / I Punkty ECTS 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/0/1 Technologie informacyjne 6 I/0/2 Geografia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1

Kierunek: Kosmetologia. Rok: I Semestr: 1. Kosmetologia, s. 1 Kierunek: Kosmetologia Rok: I Semestr: 1 Kosmetologia, s. 1 Instytut: Zdrowia Kierunek: Kosmetologia Poziom studiów: I stopnia - licencjackie Nazwa przedmiotu Anatomia człowieka I rok, semestr 1 KARTA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo