1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów. Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej"

Transkrypt

1 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język angielski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Mgr Zofia Heliasz Język angielski znajomość języka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Zna słownictwo ogólne na poziomie średniozaawansowanym W2 Rozumie tekst słuchany i czytany, potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje W3 Zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście W4 W5 W6 Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu fizjologii i anatomii zwierząt amatorskich oraz żyjących w ogrodach zoologicznych, a także zasad ich hodowli Rozumie teksty specjalistyczne w języku angielskim i potrafi je przetłumaczyć na polski. Potrafi tłumaczyć zdania i proste teksty z języka polskiego na angielski. UMIEJĘTNOŚCI kierunkowych dla obszaru

2 U1 U2 U3 U4 U5 Swobodnie porozumiewa się w języku angielskim, stosując odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl. Potrafi stosować odpowiednie środki językowe w zakresie określonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej. Potrafi korzystać z tekstów modelowych i streszczać teksty. Potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne i ustne. Potrafi napisać podanie, list motywacyjny i CV w języku angielskim. K_U21 U6 Potrafi zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest kreatywny i aktywny na rynku pracy. K_K01 K_K09 K2 Jest chętny do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_K01 K_K09 Praca z tekstem, metody aktywizujące, prezentacje ustne i multimedialne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne (L) R1A_U10 R1A_K01 R1A_K07 R1A_K01 R1A_K07 Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (fizjologia i anatomia zwierząt amatorskich i żyjących w ogrodach zoologicznych, zasady ich hodowli). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Egzamin Egzamin Prezentacja Kolokwium ustny pisemny ustna W1 W2 W3 W4 W5 W6 U1 U2 U3 U4 Efekt Praca pisemna

3 U5 U6 K1 K2 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Borowska M., 2010 Animal Breeding and Biology Professional English Tetbook, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy Oenden C., Latam-Koenig Ch., Seligson P., 2005 New English File Preintermediate, Oford University Press Mascull B., 2002 Business Vocabulary in Use Cambridge University Press Redman S., 2002 English Vocabulary in Use Pre-intermediate & Intermediate Cambridge University Press Burczyk K., 2008 Agriculture and Animal Breeding Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 5 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

4 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język niemiecki Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt mgr A.Kojder, mgr D.Grabecka Zakres wiedzy językowej wymaganej na etapie szkoły średniej - matura (podst./rozszerzona) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych Odniesienie do dla obszaru W_1 W2 WIEDZA Zna elementarną terminologię specjalistyczną dot. zakresu języka branżowego, a także zagadnień objętych programem studiów Zna elementy gramatyki j. niemieckiego, które pozwalają dokonywać tłumaczeń j. branżowego oraz posługiwać się j. niem. w mowie i piśmie na poziomie A2, B1-B2, w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy językowej UMIEJĘTNOŚCI

5 U1 Rozumie potrzebę systematycznego pogłębiania umiejętności językowych, potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo nad językiem obcym, potrafi przygotować elementy językowe tekstu specjalistycznego do tłumaczenia i jego streszczenie, KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest przygotowany do dalszej samodzielnej pracy w j. niemieckim K_U21 K_K01 R1A_K01 R1A_K01 R1A_K07 3. METODY DYDAKTYCZNE ćwiczenia laboratoryjne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU test, zaliczenie pisemne/ ustne, kolokwium, przygotowanie referatu dot. specjalistycznego tekstu branżowego w j. niem. 5. TRESCI KSZTALCENIA Ćwiczenia Materiał gramatyczno-leksykalny objęty programem nauczania języka niemieckiego w zakresie kompetencji językowych na poziomie : A2/ B1 - B2 plus zagadnienia dotyczące technik translacyjnych i ich stosowania przy wykorzystywaniu tekstów branżowych/specjalistycznych odnośnie zagadnień i treści nauczania realizowanych na tym kierunku studiów. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTALCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Lp. W1 W2 U1 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Kolokwi um Projekt Sprawoz danie Referat S.Bęza, 2008, Nowe repetytorium z gramatyki j. niem, WS PWN Duden, 2006, Bildwoerterbuch/Rechtschreibung, B. 1/10 Langenscheidt, 2010, Niemiecki w 30 dni L.Onufrowicz, 2000,J.niemiecki- Zootechnika,SGGW AR H. Fischer, 2003, Deutsche Sprache, VuV, Berlin Specjalistyczne teksty branżowe + żródła internetowe 8. NAKLAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 10 Studiowanie literatury 10

6 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu 10 itd.) Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (okresla Rada Programowa kierunku) 5

7 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Język rosyjski Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I (inż.) ogólnoakademicki Stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Mgr Zofia Heliasz Język rosyjski znajomość języka na poziomie A2 (zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia Językowego) B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 V 30/2 1 VI 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis WIEDZA W1 Zna słownictwo ogólne na poziomie średniozaawansowanym W2 Rozumie tekst słuchany i czytany, potrafi wyszukać kluczowe myśli i słowa oraz znaleźć szczegółowe informacje W3 Zna struktury gramatyczne na poziomie średniozaawansowanym i używa ich w prawidłowym kontekście W4 W5 W6 Zna słownictwo specjalistyczne z zakresu fizjologii i anatomii zwierząt amatorskich oraz żyjących w ogrodach zoologicznych, a także zasad ich hodowli Rozumie teksty specjalistyczne w języku rosyjskim i potrafi je przetłumaczyć na polski. Potrafi tłumaczyć zdania i proste teksty z języka polskiego na rosyjski. kierunkowych dla obszaru

8 UMIEJĘTNOŚCI U1 Swobodnie porozumiewa się w języku rosyjskim, stosując odpowiednie funkcje komunikacyjne, rejestr i styl. U2 Potrafi stosować odpowiednie środki językowe w zakresie określonego typu wypowiedzi ustnej i pisemnej. U3 Potrafi korzystać z tekstów modelowych i streszczać teksty. U4 Potrafi formułować zróżnicowane wypowiedzi pisemne i ustne. U5 Potrafi napisać podanie, list motywacyjny i CV w języku rosyjskim. U6 Potrafi zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej w języku rosyjskim. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Jest kreatywny i aktywny na rynku pracy. K2 Jest chętny do rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy. 3. METODY DYDAKTYCZNE K_U21 K_K01 K_K09 Praca z tekstem, metody aktywizujące, prezentacje ustne i multimedialne 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Prace kontrolne, kolokwia, prezentacja ustne. 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Ćwiczenia laboratoryjne (L) R1A_U10 R1A_K01 R1A_K07 Ćwiczenia rozwijające podstawowe sprawności językowe, tj. słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Poszerzanie ogólnego zakresu słownictwa oraz gramatyki na poziomie średniozaawansowanym. Terminologia specjalistyczna (fizjologia i anatomia zwierząt amatorskich i żyjących w ogrodach zoologicznych, zasady ich hodowli). Wzbogacanie form i stylistyki przekazu- korespondencja biznesowa (CV, list motywacyjny). Prace projektowe. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Forma oceny (podano przykładowe) Egzamin Egzamin Prezentacja Kolokwium ustny pisemny ustna W1 W2 W3 W4 W5 W6 U1 U2 U3 Efekt Praca pisemna

9 U4 U5 U6 K1 K2 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Pado, A., 2006 Start.Ru Język rosyjski dla średnio zaawansowanych Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne Nabrdalik, L., 1987 Język Rosyjski dla akademii rolniczych PWN Skiba R., Szczepaniak M Dziełowaja riecz Podręcznik z rozszerzonym zakresem słownictwa handlowo-menażerskiego Wydawnictwo REA Gołubiewa A., Kowalska N Russkij jazyk siewodnia-dla uczniów studentów i przedsiębiorców Wydawnictwo Edukacyjne Agmen Rodimkina A., Landsman N Rosja- dzień dzisiejszy- teksty i ćwiczenia Wydawnictwo REA s.j. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 15 Łączny nakład pracy studenta 150 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 5 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 5

10 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.2. A.2a 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Technologie informacyjne Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopień (inż.) ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Dr hab. inż. Dariusz Piwczyński, prof. nadzw. UTP Dr inż. Bogna Kowaliszyn Dr inż. Beata Sitkowska Dr inż. Ewa Grochowska brak znajomość podstaw obsługi komputera B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i 2 15/1 30/ EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Lp. Opis kierunkowych dla obszaru WIEDZA W1 Student definiuje podstawową terminologię K_W16 R1A_W05 informatyczną. Charakteryzuje narzędzia do pracy biurowej. W2 Student charakteryzuje metody wyszukiwania informacji K_W16 R1A_W05 w sieciach komputerowych. W3 Student wskazuje zagrożenia dla systemów K_W21 R1A_W08 komputerowych, zna typy licencji na oprogramowanie komputerowe. UMIEJĘTNOŚCI U1 Student potrafi sprawnie posługiwać się K_U19 R1A_U08 oprogramowaniem do obróbki tekstu. U2 Student przygotowuje prezentację multimedialną. K_U20 R1A_U09 U3 Student wprowadza dana do arkusza kalkulacyjnego, wykonuje na nich obliczenia, prezentuje wyniki w formie tabel przestawnych i wykresów. KU_05 R1A_U03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE

11 K1 Student jest świadomy możliwości, jakie wiążą się ze stosowanymi technikami komputerowymi. Jest otwarty na nowe technologie informatyczne, aktywnie poznaje nowe oprogramowanie komputerowe. 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład multimedialny, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, dyskusja. 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Wykład 2 kolokwium; Ćwiczenia 2 kolokwia 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wykłady Ćwiczenia K_K01 R1A_K01 R1A_K07 Systemy operacyjne. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Internet protokoły sieciowe, adresy, domeny. Przetwarzanie tekstu w komputerze. Arkusze kalkulacyjne struktura skoroszytu, formuły obliczeniowe, wybrane kategorie funkcji, wykresy i tabele przestawne. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych projektowanie bazy danych, tworzenie kwerend. Grafika prezentacyjna. Bezpieczeństwo zasobów w sieciach komputerowych. Licencje na oprogramowanie. Komputery a zdrowie. Rodzaje komputerów. Historia rozwoju informatyki i komputerów. Elementy budowy wewnętrznej komputera. Urządzenia zewnętrzne komputera. Wybrane zagadnienia z Windows 7. Struktura dostępnych zasobów lokalnych i sieciowych). Wyszukiwanie informacji za pomocą Google. Oprogramowanie biurowe OpenOffice. MS Word formatowanie tekstu, edytor równań, tabele, korespondencja seryjna, spis treści. MS Ecel wprowadzanie, edycja i formatowanie danych, obliczenia za pomocą formuł i funkcji, tabele przestawne, wykresy. Wprowadzenie do grafiki prezentacyjnej. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 W3 U1 U2 U3 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Jaronicki A., ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, 336 s. Staranowicz A., Duda P., Orłowski A., Technologie informacyjne. Wyd. SGGW, W-wa, 365 s. Muir N., Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście. Wyd. Helion, 256 s. Kowalczyk G., Word 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 304 s. Masłowski K., Ecel 2010 PL. Ćwiczenia praktyczne. Wyd. Helion, 192 s. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS

12 Aktywność studenta Obciążenie studenta Liczba godzin Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 5 Studiowanie literatury Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 10 Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

13 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne WYCHOWANIE FIZYCZNE Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopień (inż.) ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt dr Andrzej Kostencki, mgr Adam Dahms, mgr Waldemar Zimniak, mgr Mateusz Kroll, mgr Marek Roszak, mgr Dariusz Gogolin, mgr Małgorzata Bieranowska, mgr Danuta Sobiś, mgr Monika Wiśniewska, mgr Artur Markowski, mgr Aureliusz Gościniak, mgr Małgorzata Targowska,. Brak Brak wymagań B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i III 30/2 1 IV 30/2 1 W1 U1 Lp. 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Opis WIEDZA Student posiada wiedzę związaną z wpływem ćwiczeń fizycznych na zdrowie, zna przepisy oraz potrafi objaśnić podstawowe zasady gry wybranych dyscyplin sportowych, posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przeprowadzenia rozgrzewki, wie które ćwiczenia wpływają na rozwój i kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych. UMIEJĘTNOŚCI Po zakończeniu studiów student potrafi przeprowadzić rozgrzewką, sporządzić i ułożyć prosty układ aerobiku, właściwie korzystać z przyborów i przyrządów znajdujących się na sali, kontrolować wysiłek fizyczny na podstawie swojego tętna, przepłynąć poprawnie stylowo 50m, posiada podstawowe umiejętności techniczne i taktyczne w zakresie wybranej formy ruchu. KOMPETENCJE SPOŁECZNE kierunkowych dla obszaru

14 K1 Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy wpływu aktywności fizycznej na swoje zdrowie, współpracuje w grupie studenckiej, chętnie uczestniczy w grze właściwej zgodnie z zasadami fair play, jest zorganizowany i chętny do samodzielnego podejmowania wysiłku fizycznego. 2. METODY DYDAKTYCZNE Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są jako ćwiczenia praktyczne i teoretyczne z wykorzystaniem przyrządów i przyborów. Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w formie ścisłej, zadaniowej, zabawowej, fragmentów gry i gry właściwej. 3. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Zarówno semestr III jak i IV kończy się zaliczeniem z oceną. Zaliczeniem przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach a także wykonanie testu sprawności ogólnej Eurofit (październik i maj) oraz sprawdzianów technicznych wybranej formy ruchu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność musi być odrobiona. 4. TREŚCI KSZTAŁCENIA III Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku. Technika podstawowych kroków aerobikowych: - step touch, step out, heel back, knee up, - V-step, A-step, - Grape Winde, Double step touch. Znaczenie w aerobiku: Hi impact, Low impact, Hi low. TBS (Total Body Condition), ABS oraz Pilates w aerobiku. Zajęcia z piłkami (Body Ball) oraz z hantlami. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki. Elementy techniki: - poruszanie się po boisku bez i z piłką, - nauka podań i chwytów piłki, - nauka kozłowania, - nauka rzutów do kosza, - nauka rzutu z dwutaktu. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej. Elementy techniki: - nauka postawy siatkarskiej i sposoby poruszania się po boisku, - nauka odbicia piłki sposobem oburącz górnym, - nauka odbicia piłki sposobem oburącz dolnym, - nauka zagrywki (tenisowa, dolna), - nauka przyjęcia piłki sposobem oburącz dolnym i oburącz górnym. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej. Elementy techniki: Ćwiczenia sprawności ukierunkowanej ze szczególnym uwzględnieniem: biegów ze zmianą kierunku i tempa, startów, skoków i wieloskoków, kroków odstawno-dostawnych. Ćwiczenia oswajające z piłką w tym głównie: prowadzenie i przyjęcie piłki, drybling, wślizg, odbieranie piłki przeciwnikowi, żonglerka. Nauka uderzenia piłki wewnętrzną częścią stopy.

15 IV Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania. Pływalność, równowaga ciała, opór wody podczas pływania. Siły działające na ciało pływaka poruszającego się w wodzie i warunki ich powstawania. Nauka i technika pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu położenia ciała i pracy nóg na lądzie i w wodzie. Nauczanie pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu ruchów ramion na lądzie i w wodzie, z deską i samodzielnie. Nauczanie pływania kraulem na grzbiecie. Ćwiczenia w nauczaniu koordynacji ruchów ramion, nóg i oddychania z deską i samodzielnie. Ćwiczenia w nauczaniu nawrotu zwykłego. Nauczanie startu z wody. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego. Ćwiczenia ogólnej sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem: siły, gibkości, równowagi oraz koordynacji ruchowej. Ćwiczenia oswajające z piłką i rakietą tenisową: operowanie piłką, kozłowanie, poruszanie się z kozłowaniem piłki. Nauka i doskonalenie uderzenia piłki z forhandu. Nauka i doskonalenie uderzenia piłki z backhandu. Doskonalenie uderzeń piłki z forhandu i backhandu w formie łączonej indywidualnie, w dwójkach itp. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami aerobiku. Doskonalenie poznanych kroków i podskoków w aerobiku: - step touch, step out, heel back, knee up, - V-step, A-step, Nauczanie podstawowych kroków tanecznych (Hi Dance): - cha, cha, mambo, jazz, Body Mi, BBC, TBC oraz Pilates jako podstawowe techniki w aerobiku do wzmacniania mięśni brzucha, grzbietu oraz kończyn dolnych i górnych. Tworzenie układów choreograficznych z podstawowych kroków aerobikowych. Zajęcia z piłkami (Body Ball) jako ćwiczenia wzmacniające. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami koszykówki. Doskonalenie poznanych elementów techniki: podania, chwyty, kozłowanie i rzuty do kosza. Poruszanie po boisku w obronie. Nauka rzutu w wyskoku (z dystansu) Pivot po zatrzymaniu. Rodzaje zasłon i zastosowanie ich w grze szkolnej. Nauka zastawienia i zbiórki z tablicy. Elementy taktyki Rodzaje ataku: gra w przewadze i gra 1:1. Organizacja turnieju koszykarskiego, systemy rozgrywek, losowanie, sędziowanie itp. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki siatkowej. Elementy techniki: - doskonalenie poznanych elementów technicznych w piłce siatkowej (odbicie sposobem dolnym i górnym oraz zagrywka), - nauka przyjęcia (odbicia) piłki o zachwianej równowadze, - nauka wystawienia sposobem oburącz górnym i dolnym w przód, tył, na skrzydło, - nauka ataku (kiwnięcie, plasowanie, zbicie dynamiczne), - nauka zastawienia (pojedyncze, podwójne). Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami piłki nożnej. Doskonalenie poznanych elementów technicznych: prowadzenie i przyjęcie piłki, drybling, żonglerka, uderzenie wewnętrzną częścią stopy. Nauka uderzenia wewnętrznym, prostym i zewnętrznym podbiciem. Uderzenia sytuacyjne: kolanem, podudziem, udem, piersią, barkiem itp. Nauka przyjęcia i uderzenia piłki głową.

16 Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami pływania. Ćwiczenia oswajające ze środowiskiem wodnym. Gry i zabawy w wodzie, znaczenie wyporności i oporu wody. Doskonalenie poznanych elementów pływania praca ramion oraz nóg na lądzie i w wodzie z deską i samodzielnie. Doskonalenie startów i nawrotów. Doskonalenie samodzielnego pływania kraulem na grzbiecie, pokonywanie dłuższych odcinków, korygowanie błędów ramion i rąk. Nauka pływania stylem klasycznym. Ćwiczenia w nauczaniu ruchów ramion na lądzie i w wodzie. Nauka pływania stylem klasycznym. Pokonywanie dłuższych odcinków, pływanie z deską i bez, korygowanie błędów pracy ramion i nóg oraz ich eliminowanie. Doskonalenie pływania stylem klasycznym, zwiększenie intensywności, koordynacja ramion, nóg i oddychania, nawrót w stylu klasycznym. Nauka i doskonalenie startów: z wody, z odbicia od ściany, ze słupka startowego. Nauka i doskonalenie nawrotów: krytych, odkrytych.. Forma zajęć: zajęcia ogólnego rozwoju z elementami tenisa ziemnego. Doskonalenie uderzeń z forhandu i backhandu. Gra o ścianę treningową ze zmianą uderzeń. Nauka woleja wolej forhand i backhand w miejscu i z krokiem w przód. Nauka serwisu podrzut piłki, ćwiczenia koordynacji ruchowej piłki i rakiety. Serwis płaski i ścięty. Nauka smecza smecz w miejscu i po koźle. Nauka gry deblowej ustawienie zawodników przy własnym serwisie i przy returnie. Gra taktyka gry pojedynczej i deblowej.} 5. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 U1 K1 6. LITERATURA podstawowa Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Zajęcia fizyczne Sprawdziany sprawności ogólnej i specjalnej 1. Arteaga Gomez Ruth. Aerobik i step. Ćwiczenia dla każdego. Trening na każdy dzień. Buchmann Bartkowiak E. Pływanie. Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa Dudziński Tadeusz. Nauczanie podstaw techniki i taktyki koszykówki przewodnik do zajęć z koszykówki ze studentami kierunku nauczycielskiego. AWF Poznań Grządziel Grzegorz, Szade Dorota. Piłka siatkowa. Technika, taktyka i elementy mini siatkówki. AWF Katowice. Katowice Romer Adam. Tenis-sport dla każdego. Wiedza i Życie. Warszawa Talaga Jerzy. ABC Młodego piłkarza Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka. Poznań 2006.

17 uzupełniająca 1. Gallagher- Mundy Chrissie. Ćwiczenia z piłkami. Świat książki Klocek Tomasz, Szczepanik Maciej. Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego. COS. Warszawa Królak Adam. Tenis-nauczanie gry. COS. Warszawa Laughlin T. Pływanie dla każdego. Buk Rower Talaga Jerzy. Sprawność fizyczna- specjalna. Testy Superlak Edward, red. Piłka siatkowa- techniczne- taktyczne przygotowanie do gry. Wyd. BK. Wrocław Ljach Wladimir. Koszykówka podręczniki dla studentów AWF. Część I i II. AWF. Kraków NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 0 Studiowanie literatury 0 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 0 Łączny nakład pracy studenta 60 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

18 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.4 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek studiów Imię i nazwisko nauczyciela (li) i jego stopień lub tytuł naukowy Przedmioty wprowadzające Wymagania wstępne Podstawy prawa Bioinżynieria w produkcji zwierzęcej I stopnia ogólnoakademicki stacjonarne Nowoczesne technologie użytkowania zwierząt Metody analityczne w produkcji zwierzęcej Wydział Zarządzania, Zakład Prawa Gospodarczego Dr Andrzej Chajęcki brak brak B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Ćwiczenia Ćwiczenia Ćwiczenia Zajęcia Liczba Wykłady Seminaria Semestr audytoryjne laboratoryjne projektowe terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS i I 15/1 2 W1 W2 Lp. 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Opis WIEDZA Po zakończeniu przedmiotu student zna charakterystykę podstaw ustroju państwowego oraz ustroju gospodarczego (zasada społecznej gospodarki rynkowej), potrafi rozpoznać podmioty funkcjonujące w sferze gospodarczej (przedsiębiorstwa, agencje, fundacje, spółki prawa handlowego), student potrafi zdefiniować pojęcie bezwzględnej i względnej normy prawnej. Po zakończeniu przedmiotu student zna hierarchiczną budowę systemu aktów prawnych wydawanych przez organy państwowe oraz zasadę trójpodziału władz (władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza)j, potrafi wskazać różnice i wzajemne relacje pomiędzy najważniejszymi organami państwowymi, ponadto student potrafi scharakteryzować główne systemy polityczne funkcjonujące w krajach europejskich. UMIEJĘTNOŚCI kierunkowych K_W05 K_W19 K_W05 K_W19 dla obszaru R1A_W02 R1A_W09 R1A_W06 R1A_W02 R1A_W09 R1A_W06

19 U1 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykorzystać podstawowe zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji stosunków gospodarczych oraz ochrony własności intelektualnej, potrafi zinterpretować kompetencje i funkcje konstytucyjnych organów państwowych. U2 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi korzystać z przysługujących mu podstawowych wolności i praw człowieka i obywatela, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych, potrafi rozwiązywać praktyczne problemy dotyczące prawa spadkowego i prawa zobowiązań. KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Po zakończeniu przedmiotu student jest świadomy uwarunkowań oraz rozwiązań prawnych regulujących w Polsce rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez podmioty krajowe, jak i zagraniczne. 3. METODY DYDAKTYCZNE wykład multimedialny, 4. FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU Zaliczenie pisemne 5. TREŚCI KSZTAŁCENIA Wykład K_U02 K_U02 K_K04 K_K05 R1A_U01 R1A_U01 R1A_K04; R1A_K05 Pojęcie - normy postępowania. Budowa normy prawnej bezwzględnie i względnie obowiązującej. Przepis prawny a norma prawna. Sankcja w prawie. Państwo jako organizacja społeczna i twór prawny. Demokracja w państwie. Prawo i państwo: prawo zwyczajowe, stanowione i precedensowe. Akty prawne organów państwowych, prawo jako hierarchicznie zbudowany system. Kodeksy. Podmioty stosunku prawnego, przedmiot stosunku prawnego. Pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych. Prawo materialne i prawo procesowe. Zasady państwa prawnego. Niezawisłość sądów. Problemy harmonizacji (dostosowania) prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich. Prawa człowieka i prawa obywatela. Pojęcie podmiotu handlowego/gospodarczego. Firma podmiotu gospodarczego. Rodzaje podmiotów prawa handlowego: spółki osobowe, spółki kapitałowe. Spółki osobowe: spółki jawne (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek, likwidacja spółki), spółki partnerskie (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek), spółka komandytowa (zasady tworzenia, działania i rozwiązywania spółek i ustąpienia wspólnika), spółka komandytowo akcyjna (zasady tworzenia, działania, stosunek do osób trzecich, rozwiązania i likwidacji spółki). Spółki kapitałowe: spółka z ograniczona odpowiedzialnością (zasady tworzenia, działania spółki i łączenia spółek z o. o., władze spółki, udziały, prawa i obowiązki wspólników zgromadzenie wspólników), zmiana umowy spółki z o. o., wyłączenie wspólnika, rozwiązanie i likwidacja spółki, odpowiedzialność cywilnoprawna. Spółka akcyjna: zasady tworzenia i działania spółki, prawa i obowiązki akcjonariuszy, organy spółki ich prawa i obowiązki, zmiana statusu spółki i zwykłe podwyższenie kapitału, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału, rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. Łączenie, podział i przekształcanie spółek: łączenie spółek kapitałowych, zasady łączenia się z udziałem spółek osobowych, podział spółek, zasady przekształcania spółki osobowej w spółkę

20 kapitałową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową, zasady przekształcania spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. 6. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (dla każdego efektu umieszczonego na liście powinny znaleźć się metody sprawdzenia, czy został on osiągnięty przez studenta) Efekt W1 W2 U1 U2 K1 7. LITERATURA podstawowa uzupełniająca Egzamin ustny Egzamin pisemny Forma oceny (podano przykładowe) Kolokwium Projekt Sprawozdanie Redelbach A., 2005, Wstęp do prawoznawstwa, PWN, Warszawa. Bońca-Jabłońska J., 2003, Prawo dla ekonomistów, Warszawa Garlicki L., 2002, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa Banasiński C., i inni, 2006, Prawo gospodarcze, Warszawa. 8. NAKŁAD PRACY STUDENTA BILANS GODZIN I PUNKTÓW ECTS Obciążenie studenta Aktywność studenta Liczba godzin (podano przykładowe) Udział w zajęciach dydaktycznych wskazanych w pkt Przygotowanie do zajęć 15 Studiowanie literatury 10 Inne (przygotowanie do egzaminu, zaliczeń, przygotowanie projektu itd.) 5 Łączny nakład pracy studenta 50 Liczba punktów ECTS proponowana przez NA 2 Ostateczna liczba punktów ECTS (określa Rada Programowa kierunku) 2

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność

Hodowla Zwierząt i Gospodarka Paszowa; Hodowla Zwierząt Specjalność Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów A. Podstawowe dane Język angielski Zootechnika II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu:. Pozycja planu: B.1., B.1a 1.INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Metody badań na zwierzętach Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu

Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu Metodyka piłki siatkowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka piłki siatkowej Kod przedmiotu 16.0-WL-WF-MPS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

VII 18 1 VIII 18 1. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

VII 18 1 VIII 18 1. 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Koszykówka - opis przedmiotu

Koszykówka - opis przedmiotu Koszykówka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Koszykówka Kod przedmiotu 16.1-WF-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu. Język angielski Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język angielski Ochrona Środowiska I stopnia (inż.) ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD WF/II/st/30 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr 5.

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja instruktorska siatkówka

Specjalizacja instruktorska siatkówka Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów Semestr 5 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYCHOWANIE FIZYCZNE Physical Education Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: Ćwiczenia Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17.

Wydział Wychowanie Fizyczne. Przedstaw w postaci symboli. Dla kierunku studiów K_W02 K_W05 K_W10 K_W11 K_W12 K_W15 K_W17. Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Forma studiów Rok studiów 2 Semestr 3 Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Wychowanie Fizyczne Zakład Piłki Siatkowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja instruktorska z piłki siatkowej KOD WF/I/st/41a 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 27 1 IV 27 1 V 18 1 VI 18 1 VII 18 1 VIII 18 1

terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTS III 27 1 IV 27 1 V 18 1 VI 18 1 VII 18 1 VIII 18 1 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Język angielski Zootechnika

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne Karta przedmiotu Wychowanie Fizyczne A. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2. Jednostka prowadząca Studium Ogólnowojskowe 3. Kod przedmiotu wf 8. Semestr I, II 4. Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka siatkowa KOD S/I/st/32 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany. Język angielski Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie

Język obcy kontynuowany. Język angielski Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Język obcy kontynuowany. Język angielski Ogrody zoologiczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl

Instytut Ekonomiczny. prof. nadzw. dr hab. Grażyna Krzyminiewska. grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-1o9-2012 Pozycja planu: A9 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Podstawy socjologii 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia

Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł. Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu. Język kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Katedra Rekreacji, Katedra Turystyki Moduł Form Aktywności Ruchowej Kod modułu Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Piłka ręczna - opis przedmiotu Piłka ręczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Piłka ręczna Kod przedmiotu 16.1-WF-PRęcz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Siatkówka plażowa KOD S/I/st/32 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 16.1-WE-ED-WF Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pływanie KOD S/I/st/35

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pływanie KOD S/I/st/35 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Pływanie KOD S/I/st/35 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne pływanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Centrum Sportu i Rekreacji (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 16.1-WH-PP-WF1-Ć-S14_pNadGen073B0 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Polityka

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Business Law Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka

I stopnia (inż. lub lic.) Dr Anita Gałęska-Śliwka Kod przedmiotu: IH PS-L-3p12-2012-S Pozycja planu: B12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Prawo rodzinne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Koszykówka KOD WF/II/st/27 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 384/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Hodowli i Biologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Piłka ręczna - opis przedmiotu

Piłka ręczna - opis przedmiotu Piłka ręczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Piłka ręczna Kod przedmiotu 16.1-WF-PRęcz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne

PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S. Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu: INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane PLPILA02-IEEKO-L-1o1-2012S PLPILA02-IEEKO-L-2o1-2012S Pozycja planu: A1 1 Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne 2 Rodzaj przedmiotu Ogólny/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I

P O D S T A W Y S O C J O L O G I I P O D S T A W Y S O C J O L O G I I Kod UTH/HES/ST/I Nazwa w języku polskim Podstawy socjologii w języku angielskim Introduction to sociology Wersja Kolejna Rok akadem icki rok akademicki 2014/2015 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki siatkowej KOD WF/I/st/21

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki siatkowej KOD WF/I/st/21 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki siatkowej KOD WF/I/st/21 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Socjologia Sociology Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr hab. Jadwiga Mazur Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy

I nforma c j e ogólne ETYKA ZAWODU DIETETYKA. nie dotyczy Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Polityka społeczna Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Anna Schulz Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium)

Karta przedmiotu: Filozofia religii (seminarium) Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień trzeci studia stacjonarne i niestacjonarne Karta przedmiotu: Filozofia religii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka piłki nożnej KOD WF/I/st/20 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/v

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Poznań, dnia 15 września 2016 r. dla przedmiotu Prawo konstytucyjne na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Prawo konstytucyjne 2. Kod modułu 10-PK-a1-s;

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 7 Przedmiot: Wychowanie fizyczne Kierunek/Poziom kształcenia: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN / Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pływanie terapeutyczne Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2012/2013 Kod: HSO-1-106-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu

Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sporty rekreacyjne do wyboru2: tenis ziemny/tenis stołowy Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-SRW:TZ/TS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu

Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Wychowanie fizyczne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-01_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Technologia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Socjologia sportu KOD S/I/st/13 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Piłka siatkowa Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego. na kierunku prawno-ekonomicznym Dr Julia Wojnowska-Radzińska Katedra Prawa Konstytucyjnego Poznań, dnia 15 września 201 r. OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy prawa konstytucyjnego na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria i metodyka pływania KOD WF/I/st/25 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok /IV semestr

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - tenis KOD WF/II/st/30

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - tenis KOD WF/II/st/30 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zajęcia ruchowe do wyboru - tenis KOD WF/II/st/30 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka nożna KOD WF/II/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka nożna KOD WF/II/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Piłka nożna KOD WF/II/st/28 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomiczny

Instytut Ekonomiczny Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s16-01TIHNS Pozycja planu: D16 C1 C C3 C4 C5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Socjologia turystyki Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pływanie - opis przedmiotu

Pływanie - opis przedmiotu Pływanie - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pływanie Kod przedmiotu 16.1-WF-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne Profil praktyczny Rodzaj studiów drugiego

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności Nazwa modułu: Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-606-s Punkty ECTS: 14 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny

I nforma c j e ogólne. Socjologia medycyny Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów S YL AB US MODUŁ U (PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma c j e ogólne Socjologia medycyny Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu BHP z elementami ergonomii Kod przedmiotu 16.9-WZ-BezP-BHPEE-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa piłka siatkowa KOD S/I/st/39

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa piłka siatkowa KOD S/I/st/39 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Specjalizacja zawodowa piłka siatkowa KOD S/I/st/39 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr

Bardziej szczegółowo