TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04"

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012)

2 Strona 2 z 55

3 FORMULARZ 10-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C , USA RAPORT KWARTALNY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 13 LUB 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 ROKU za kwartał zakończony 30 września 2004 roku Nr Sygn. w Komisji: IVAX CORPORATION Floryda (Stan lub inna właściwa jurysdykcja) (Numer Identyfikacji Pracodawcy na potrzeby władz skarbowych) 4400 Biscayne Boulevard, Miami, Floryda (adres siedziby kierownictwa spółki) (kod pocztowy) (305) (Numer telefonu Emitenta, w tym numer kierunkowy) Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent (1) złożył wszystkie raporty, których złożenie jest wymagane przepisami Rozdziału 13 lub 15(d) Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę niniejszego dokumentu (lub krótszym okresie, jeżeli przepisy nakładają na emitenta obowiązek składania takich raportów w takim krótszym okresie), oraz (2) był zobowiązany do złożenia takich raportów w okresie ostatnich 90 dni. Tak Nie Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent posiada status przewidujący przyspieszone składanie raportów (ang. accelerated filer) (zgodnie z definicją podaną w Regule 12b-2 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku). Tak Nie Należy podać liczbę wszystkich akcji Emitenta wyemitowanych w ramach wszystkich kategorii akcji zwykłych wg stanu na ostatni dzień możliwy do uwzględnienia w niniejszym dokumencie akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 USD, wyemitowanych wg stanu na dzień 29 października 2004 roku. Strona 3 z 55

4 IVAX CORPORATION SPIS TREŚCI STRONA a) CZĘŚĆ I INFORMACJE FINANSOWE Rozdział 1 -Sprawozdanie finansowe Skonsolidowany bilans na 30 września 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2004 roku i 2003 roku Skonsolidowane zestawienie kapitałów własnych za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku i 2003 roku Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rozdział 2 -Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności Rozdział 3 -Ilościowe i jakościowe informacje dotyczące ryzyka rynkowego Rozdział 4 -System kontroli i procedury CZĘŚĆ II POZOSTAŁE INFORMACJE Rozdział 1 -Postępowania prawne Rozdział 4- Poddanie spraw pod głosowanie przez akcjonariuszy Rozdział 6 -Lista załączników a) [Przypis tłumacza: numery stron według wydruku tłumaczenia.] Strona 4 z 55

5 CZĘŚĆ I - INFORMACJE FINANSOWE Rozdział 1 - Sprawozdanie finansowe IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) 30 września 2004 (dane niebadane) 31 grudnia 2003 AKTYWA Aktywa obrotowe:.. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne USD USD Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności, z wyłączeniem rezerw na należności wątpliwe na kwotę USD w 2004 roku i USD w 2003 roku Zapasy Inne aktywa obrotowe Aktywa obrotowe ogółem Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny, netto Wartość firmy netto Wartości niematerialne i prawne netto Inne aktywa Aktywa ogółem USD USD PASYWA Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania USD USD Zadłużenie długoterminowe w okresie spłaty Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek Zobowiązania z tytułu naliczonego podatku dochodowego Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zadłużenie długoterminowe, z wyłączeniem części zadłużenia w okresie spłaty Inne zobowiązania długoterminowe Kapitały mniejszości Zobowiązania warunkowe Kapitały własne: Akcje zwykłe, wartość nominalna 0,10 USD; docelowa liczba akcji: ; wyemitowane i pozostające w obrocie: w 2004 roku , w 2003 roku Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Niepodzielony zysk Inne niepokryte straty ogólne (96.315) (89.067) Kapitały własne ogółem Pasywa ogółem USD USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 5 z 55

6 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane niebadane) Okres zakończony 30 września, Trzy miesiące Dziewięć miesięcy (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) Przychody ze sprzedaży netto USD USD USD USD Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (z wyłączeniem amortyzacji ujętej poniżej) Zysk brutto na sprzedaży Koszty operacyjne: Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty prac badawczo-rozwojowych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Koszty restrukturyzacji Koszty operacyjne ogółem Przychody operacyjne Inne przychody (koszty): Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek (9.127) (10.404) (40.256) (32.356) Inne przychody netto Inne koszty ogółem (3.060) (5.568) (25.554) (19.747) Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem mniejszości (Korzyść) rezerwa z tytułu podatku dochodowego (3.358) Zysk przed zyskiem mniejszości Zysk mniejszości (33) 162 Zysk z działalności kontynuowanej Zysk z działalności zaniechanej po opodatkowaniu w wys USD Zysk netto USD USD USD USD Zysk na akcję zwykłą podstawowy: Z działalności kontynuowanej 0,18 USD 0,09 USD 0,54 USD 0,29 USD Z działalności zaniechanej ,09 Zysk netto 0,18 USD 0,09 USD 0,54 USD 0,38 USD Zysk na akcję zwykłą rozwodniony: Z działalności kontynuowanej 0,17 USD 0,09 USD 0,53 USD 0,28 USD Z działalności zaniechanej ,09 Zysk netto 0,17 USD 0,09 USD 0,53 USD 0,37 USD Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych: W ujęciu podstawowym W ujęciu rozwodnionym Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 6 z 55

7 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH (dane niebadane) (w tys.) Akcje zwykłe Kapitał zapasowy Liczba akcji Kwota ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Niepodzielony zysk Inne niepokryte straty ogólne Ogółem SALDO na 1 stycznia 2004 roku USD USD USD (89.067) USD USD Zysk ogólny: Zysk netto Różnice z przeliczenia (6.920) (6.920) Niezrealizowana strata netto z dostępnych do sprzedaży papierów udziałowych i instrumentów pochodnych, po opodatkowaniu (328) (328) Zysk ogólny Wykonanie opcji kupna Korzyść podatkowa z tytułu wykonania opcji Zakup akcji przez pracowników Akcje emitowane w związku z przejęciami Wartość opcji na akcje wyemitowanych na rzecz osób niebędących pracownikami SALDO na 30 września 2004 roku USD USD USD (96.315) USD USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 7 z 55

8 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (dane niebadane) Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września, (w tys.) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: Zysk netto USD USD Korekty uzgadniające zysk netto i przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: Koszty restrukturyzacji Amortyzacja Rezerwa (korzyść) z tytułu odroczonego podatku dochodowego (34.698) Skutki podatkowe z tytułu wykonania opcji na akcje Wartość opcji na akcje wyemitowanych na rzecz osób niebędących pracownikami Rezerwa na należności wątpliwe Rezerwa na zalegające zapasy Odsetki naliczone od weksli przyjętych do zapłaty i zobowiązań wekslowych netto Strata (zysk) mniejszości 33 (162) Udziały w zyskach podmiotów powiązanych nieobjętych konsolidacją (1.773) (910) Zysk ze sprzedaży papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (46) - Zysk ze sprzedaży praw do produktów (10.619) (9.003) Straty netto ze sprzedaży aktywów Strata (zysk) z tytułu umorzenia zadłużenia (2.323) Zysk z działalności zaniechanej - (22.204) Zmiana stanu aktywów i zobowiązań operacyjnych: Należności (70.921) Zapasy ( ) (75.438) Inne aktywa obrotowe (844) Inne aktywa Zobowiązania handlowe, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne zobowiązania krótkoterminowe (9.906) Inne zobowiązania długoterminowe (5.889) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: Przychody ze sprzedaży praw do produktów Nakłady inwestycyjne (85.873) (62.771) Przychody ze sprzedaży aktywów Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (2.084) (5.827) Nabycie przedsiębiorstw, z wyłączeniem nabytych środków pieniężnych (7.783) 106 Inwestycje w podmiotach powiązanych Zakup papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (7.318) (15.992) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Przychody netto z działalności zaniechanej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (71.252) (23.065) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych ( ) (57.226) Zapłata premii umorzeniowej (5.868) - Wykonanie opcji kupna akcji przez pracowników oraz zakup akcji przez pracowników Odkup akcji zwykłych - (8.997) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (27.791) Wpływ zmian kursów wymiany na stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych (3.636) Zwiększenie netto środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu USD USD Pozycje dodatkowe: Odsetki zapłacone USD USD Zapłacony podatek dochodowy USD USD Zwrot podatku dochodowego USD - USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 8 z 55

9 (1) Informacje ogólne IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (dane niebadane) (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) Załączone do niniejszego raportu niezbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane okresowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych, instrukcjami do Formularza 10-Q oraz Artykułem 10 Regulacji S-X. Nie zawierają one zatem wszystkich informacji i not objaśniających wymaganych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych dla kompletnych sprawozdań finansowych. Jednak w opinii kierownictwa dokonano wszelkich korekt (na które składały się korekty dokonywane zwyczajowo i powtarzające się) koniecznych w celu rzetelnego przedstawienia wyników z działalności, sytuacji finansowej oraz przepływów środków pieniężnych. Wyniki z działalności oraz przepływy środków pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku niekoniecznie świadczą o tym, jakie będą wyniki i przepływy w pozostałym okresie 2004 roku lub w przyszłych okresach. Niniejsze okresowe sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi w raporcie rocznym Spółki na Formularzu 10-K za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, termin Ameryka Północna obejmuje Stany Zjednoczone i Kanadę, natomiast Meksyk został włączony do Ameryki Łacińskiej. Wszystkie zawarte w niniejszym raporcie na Formularzu 10-Q dane dotyczące liczby akcji i dane na jedną akcję za poprzednie okresy zostały przekształcone, w celu odzwierciedlenia podziału akcji w stosunku 5 za 4, dokonanego 24 sierpnia 2004 roku (patrz Nota 11 Kapitał Własny ). Niektóre prezentowane w niniejszym raporcie wartości z poprzednich okresów zostały przekwalifikowane tak, aby odpowiadały raportowi za bieżący okres. (2) Zysk na akcję Poniżej przedstawiono mianowniki służące do obliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję na potrzeby ustalenia zysku netto. Okres zakończony 30 września Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Podstawowa średnia ważona liczba akcji wyemitowanych Wpływ rozwadniających papierów wartościowych opcje na akcje i warranty Rozwodniona średnia ważona liczba akcji wyemitowanych Papiery wartościowe nieuwzględnione przy obliczeniu rozwodnionego zysku na akcję ze względu na ich nierozwadniający wpływ: Opcje na akcje Zamienne papiery dłużne lipca 2004 roku, Zespół ds. Bieżących Kwestii Księgowych (ang. Emerging Issues Tax Force, EITF ) Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Financial Accounting Standards Board, FASB ) opublikował projekt streszczenia Zagadnienia nr 04-8 Wpływ warunkowego zadłużenia zamiennego na rozwodniony zysk na akcję, natomiast 30 września 2004 roku EITF osiągnął ostateczne porozumienie. EITF stwierdził, że warunkowe zamienne instrumenty dłużne powinny być uwzględniane w kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję (jeżeli dają efekt rozwodnienia) bez względu na to, czy został spełniony uruchamiający możliwość zamiany warunek dotyczący ceny rynkowej (lub inny warunek). Porozumienie obowiązuje w odniesieniu do sprawozdań dotyczących okresów zakończonych po 15 grudnia 2004 roku i wprowadza wymóg przekształcenia porównywalnych danych odnoszących się do zysku na akcję za poprzednie okresy z zastosowaniem metody przejściowej. Metoda przejściowa uzgodniona przez EITF stanowi zmodyfikowane podejście do przekształcania sprawozdań, polegające na tym, że spółka stosuje zasady wynikające z porozumienia do warunków danych papierów wartościowych obowiązujących w dniu przyjęcia porozumienia. W związku z tym, jeżeli warunki danych papierów wartościowych zmieniły się przed datą przyjęcia porozumienia, zasady wynikające z porozumienia stosuje się do warunków w formie zmienionej. Spółka planuje przyjąć porozumienie w czwartym kwartale 2004 roku i spodziewa się, że po przyjęciu zasad wynikających z porozumienia, rozwodniony zysk na akcję za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku i 30 czerwca 2004 roku będzie niższy o 0,01 USD na akcję, a za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku niższy o 0,02 USD na akcję. Spółka spodziewa się również, że podobnej redukcji ulegną przyszłe wartości jej rozwodnionego zysku na akcję. Natomiast wprowadzenie zasad wynikających z porozumienia nie powinno mieć żadnego wpływu na poziom zysku na akcję za trzymiesięczny okres zakończony 30 września 2004 roku, ze względu na zaokrąglenia. (3) Wynagrodzenie w formie akcji Zgodnie z obowiązującym Standardem SFAS (ang. Statement of Financial Accounting Standards) nr 123 ( Wykazywanie wynagrodzenia w formie akcji ), całość wynagrodzeń w formie akcji Spółki wykazywana jest z zastosowaniem metody wartości wewnętrznej zalecanej w Opinii nr 25 wydanej przez Radę ds. Zasad Rachunkowości (ang. Accounting Principles Board) ( Wykazywanie akcji przyznawanych pracownikom ) zgodnie z Interpretacją nr 44 wydaną Strona 9 z 55

10 przez Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej ( Wykazywanie określonych transakcji dotyczących wynagrodzenia w formie akcji ). Kwoty zysku netto oraz zysku na akcję pro forma wykazywane są tak, jak gdyby zastosowano metodę wartości godziwej. Nie wykazuje się zatem kosztów wynagrodzenia w wypadku nagród w formie opcji na akcje przyznanych pracownikom po cenie równej lub wyższej od wartości rynkowej. Poniżej przedstawiono zysk netto pro forma, zysk netto pro forma na akcję zwykłą oraz średnią ważoną wartość godziwą pro forma przyznanych opcji, przy założeniu, iż przy wykazywaniu wszystkich operacji dotyczących wynagrodzenia w formie akcji zastosowana została metoda wartości godziwej zgodna ze Standardem SFAS nr 123, a w wypadku wszystkich opcji przyznanych po dniu 1 stycznia 1995 roku zastosowano model wyceny opcji Blacka- Scholesa. Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Wykazany zysk netto USD USD USD USD Do odliczenia: Całość kosztów z tytułu wynagrodzenia w formie akcji Spółki obliczonych z zachowaniem metody wartości godziwej dla wszystkich wynagrodzeń (z pominięciem skutków podatkowych) Zysk netto pro forma USD USD USD USD Wykazany podstawowy zysk netto na akcję 0,18 0,09 0,54 0,38 Podstawowy zysk netto pro forma na akcję 0,15 0,07 0,47 0,32 Wykazany rozwodniony zysk netto na akcję 0,17 0,09 0,53 0,37 Rozwodniony zysk netto pro forma na akcję 0,15 0,07 0,46 0,31 Średnia ważona wartość godziwa wyemitowanych opcji 7,70 USD 5,83 USD 8,41USD 4,06 USD Oczekiwany okres (w latach) 4,9 5,0 4,9 5,0 Stopy procentowe wolne od ryzyka 3,7-4,5% 3,6-3,9% 3,1-4,6% 2,7-4,0% Oczekiwana zmienność kursu 26% 27% 26% 27% Stopa dywidendy 0% 0% 0% 0% Ponieważ wycena opcji opiera się na subiektywnych założeniach co do przyszłych okresów, w tym założeniach dotyczących zmienności kursów akcji oraz wykonywania opcji, wykazane koszty wynagrodzenia pro forma mogą nie być reprezentatywne w stosunku do kosztów, jakich się należy spodziewać w przyszłych latach. (4) Przychody i koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Na przychody netto ze sprzedaży składają się przychody ze sprzedaży brutto pomniejszone o rezerwy na pozycje powodujące rozwodnienie przychodów, w tym zwroty części ceny stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez hurtownika, a ceną otrzymaną przez hurtownika od jego klienta końcowego, zwroty produktów i opusty z tytułu zapasów utrzymywanych przez klientów, rabaty, opusty promocyjne, inne zniżki, refundacje w ramach programów Medicaid i Medicare oraz inne opusty. Salda tych rezerw zostały uwzględnione w poniższych pozycjach bilansu: 30 września grudnia 2003 Należności USD USD Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rezerwy na zwroty produktów i opusty USD USD Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu kwestii potencjalnych roszczeń z tytułu poziomu usług, w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku notowane przez Spółkę przychody ze sprzedaży netto i zysk brutto na sprzedaży zwiększyły się o około USD (1.461 USD po opodatkowaniu), natomiast w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 roku o USD (5.715 USD po opodatkowaniu). Potencjalne roszczenia z tytułu poziomu usług dotyczyły kar umownych, do zapłacenia których Spółka byłaby zobowiązana w razie niemożności realizacji pewnych zamówień z zachowaniem określonych parametrów. Kwoty kar z tytułu poziomu usług wykazano w rozliczeniach międzyokresowych kosztów na podstawie dokonanej przez Spółkę interpretacji historii kontraktów i zgłaszanych roszczeń. Kwoty te uległy odwróceniu po ustaleniu przez Spółkę, w oparciu o umowy z klientami, że nie staną się należne. Ponadto, na poziom rezerwy na podatek dochodowy i zysk netto Spółki za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2004 roku korzystny wpływ miała kwota USD, będąca efektem netto połączenia dwóch chilijskich podmiotów zależnych Spółki oraz kwota USD, wynikająca z odwrócenia rezerw podatkowych utrzymywanych w związku z kwestiami podatkowymi dotyczącymi ubiegłych lat, częściowo zniwelowana o USD dodatkowej rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny zapisanej w ciężar aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Europie (więcej informacji na ten temat znajduje się w Nocie 9 Podatek dochodowy ). Łącznym efektem tych zmian było podwyższenie zysku netto o USD (0,04 USD na akcję w ujęciu rozwodnionym) za trzy miesiące zakończone 30 września 2004 roku, oraz o USD (0,06 USD na akcję w ujęciu rozwodnionym) za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku. W okresach trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2003 roku, w związku z lepszymi wynikami w zakresie Strona 10 z 55

11 zwrotów i zapasów klientów, Spółka obniżyła szacunek poziomu zwrotów i innych opustów, a także zalegających zapasów, czego wynikiem było zwiększenie przychodów ze sprzedaży netto o USD, obniżenie kosztów uzyskania przychodów o USD, podwyższenie zysku netto o USD i zwiększenie rozwodnionego zysku na akcję o 0,03 USD. (5) Zapasy Na zapasy składają się: 30 września grudnia 2003 Surowce USD USD Produkcja w toku Produkty gotowe Zapasy ogółem USD USD Wg stanu na dzień 30 września 2004 roku, wartość posiadanych przez Spółkę zapasów (głównie surowców) dotyczących produktów oczekujących wprowadzenia do sprzedaży, do czasu uzyskania przez Spółkę ostatecznego zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży wydanego przez amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków lub zagraniczny organ rządowy i/lub zadowalającego rozstrzygnięcia postępowania sądowego o naruszenie patentu, wynosiła USD. Około 37% zapasów zgromadzonych przed uruchomieniem sprzedaży to zapasy produktów, w wypadku których ochrona patentowa dla produktu markowego przestała obowiązywać i Spółka oczekuje wydania zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży produktów generycznych. (6) Przejęcia 1 czerwca 2004 roku Spółka nabyła pośrednio od Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ( Recordati ) 469 akcji Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA SA ( Polfa Kutno ), nabywając wyemitowane papiery wartościowe KZFPK Holdings, Inc., spółki zarejestrowanej w stanie Delaware, w zamian za akcji zwykłych Spółki, o wartości USD. Nabyte przez Spółkę akcje stanowią 24,99% kapitału zakładowego Polfy Kutno, spółki farmaceutycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 22 września 2004 roku Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenia Akcji Zwykłych IVAX do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został zatwierdzony przez KPWiG dnia 22 października 2004 roku. W czwartym kwartale 2004 roku Spółka planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na zamianę akcji, w celu nabycia pozostałych wyemitowanych akcji Polfy Kutno w zamian za akcje zwykłe IVAX. W związku z tą transakcją a także transakcją z Recordati Spółka poniosła koszty przejęcia oraz pokrewne w wysokości USD. Polfa Kutno produkuje i sprzedaje szeroki asortyment produktów farmaceutycznych receptowych i bezreceptowych, będzie więc naszym zdaniem stanowić dopełnienie dotychczasowych segmentów działalności Spółki i otworzy przed nią nowe możliwości produktowe i marketingowe. Inwestycje w podmioty powiązane, w których Spółka posiada udziały kapitałowe w wysokości od 20% do 50%, księgowane są metodą praw własności. Dnia 2 czerwca 2004 roku Spółka dokonała przejęcia Corporacion Medco S.A.C. ( Medco ), peruwiańskiej spółki farmaceutycznej, nabywając wyemitowane papiery wartościowe podmiotu dominującego Medco Inversiones Catamaran S.A. Inveran, spółki zawiązanej zgodnie z prawem Panamy, w zamian za 833 akcje zwykłe Spółki o wartości USD oraz 100 USD gotówką. Całkowita cena przejęcia, obejmująca koszty przejęcia w wysokości 121 USD, pomniejszone o wartość przejętych środków pieniężnych (207 USD), zamknęła się kwotą USD. Medco opracowuje, produkuje oraz sprzedaje na rynek peruwiański markowe produkty receptowe i bezreceptowe oraz receptowe leki generyczne. Spółka nabyła Medco w celu wzmocnienia swojej ekspansji na rynku peruwiańskim oraz pragnąc zapewnić sobie nowe możliwości produktowe. Wstępnie ujęta cena nabycia podlegać będzie korekcie po uzyskaniu ostatecznych informacji o wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Wyniki operacyjne Medco uwzględniono w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych po 2 czerwca 2004 roku (data nabycia). Dnia 2 czerwca 2004 roku Spółka pośrednio nabyła Botica Torres de Limatambo S.A.C. ( BTL ), peruwiańską spółkę prowadzącą sprzedaż detaliczną produktów farmaceutycznych, poprzez nabycie wyemitowanych papierów wartościowych jednego z podmiotów dominujących BTL ASSA Investments S.A., oraz wykonanie opcji nabycia ( Opcja ) wyemitowanych papierów wartościowych innego podmiotu dominującego BTL ASSA Inc., za kwotę USD płatną w gotówce, pomniejszoną o przejęte środki pieniężne w wysokości 249 USD, umorzenie weksla (wykazanego przez Spółkę w kwocie USD) oraz o pokrewne koszty w wysokości USD a ponadto inne poniesione koszty w wysokości 8 USD, z czego 188 USD znajduje się na rachunku zastrzeżonym. Zabezpieczeniem weksla była Opcja. BTL zarządza siecią aptek w Peru. Spółka nabyła BTL, aby wzmocnić swoją ekspansję na rynku peruwiańskim oraz wykorzystać możliwości na rynku sprzedaży detalicznej farmaceutyków. Wstępnie ujęta cena nabycia podlegać będzie korekcie po uzyskaniu ostatecznych informacji o wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Wyniki operacyjne BTL uwzględniono w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych po 2 czerwca 2004 roku (data nabycia). Strona 11 z 55

12 Tabela poniżej przedstawia szacunkowe wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań na dzień przejęcia, zapłaconą cenę kupna oraz wynikającą z powyższych wartość firmy. Aktywa obrotowe, z wyłączeniem przejętych środków pieniężnych USD Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny Wartości niematerialne i prawne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562 Inne aktywa 788 Inwestycje w podmioty niepodlegające konsolidacji Aktywa przejęte, ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Zadłużenie długoterminowe Przejęte zobowiązania, ogółem Cena nabycia: Wartość firmy Przejęte aktywa netto Wysokość przekazanych środków pieniężnych, po odliczeniu wartości przejętych środków pieniężnych Koszty nabycia Umorzenie weksla i koszty pokrewne Godziwa wartość rynkowa wyemitowanych akcji Ogółem USD Wyniki działalności przejętych podmiotów z okresu przed ich przejęciem były nieistotne dla skonsolidowanych wyników działalności Spółki. Ceny nabycia spółki IVAX Pharmaceuticals Mexico, S.A. de C.V., nabytej 9 lutego 2001 roku, i API Industries ( API ), nabytej 24 stycznia 2003 roku, oraz sposób ich wykazania mogą ulec zmianie w zależności od wyniku sporów z podmiotami sprzedającymi powyższe spółki dotyczących umów kupna. (7) Wartości niematerialne i prawne Na wartości niematerialne i prawne składają się: Amortyzowane wartości niematerialne i prawne: Wartość księgowa brutto 30 września 2004 Amortyzacja narastająco Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2003 Amortyzacja narastająco Patenty i licencje USD USD USD USD Znaki towarowe Licencje i inne wartości niematerialne i prawne Ogółem USD USD USD USD Nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne: Znaki towarowe i produkty zarejestrowane USD USD Spółka szacuje, że koszty amortyzacji wartości niematerialnych w pozostałej części 2004 roku wyniosą USD, w 2005 roku USD, w 2006 roku USD, w 2007 roku USD, a w 2008 roku USD. (8) Zadłużenie W dniu 3 marca 2004 roku IVAX wyemitował uprzywilejowane obligacje zamienne (ang. Convertible Senior Notes) skierowane do wybranych nabywców instytucjonalnych o oprocentowaniu 1,5%, z terminem wykupu w 2024 roku, owartości USD. Po odliczeniu kosztów, Spółka uzyskała z tego tytułu wpływy netto w wysokości około USD. W określonych okolicznościach obligacje te, o ile nie zostaną uprzednio umorzone, są zamienne na akcje zwykłe Spółki w następujący sposób: 41,85925 akcji zwykłych za każde USD kwoty głównej obligacji (bez odsetek). W związku z takim przelicznikiem cena konwersji wyniesie ok. 23,89 USD za akcję. Spółka może umarzać obligacje o oprocentowaniu 1,5% od 1 marca 2011 roku włącznie. Począwszy od sześciomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 marca 2011 roku, IVAX oprócz odsetek w wysokości 1,5% będzie wypłacać warunkowe odsetki w wysokości 0,36% Strona 12 z 55

13 wartości rynkowej obligacji, jeżeli w określonych okresach pomiaru średni kurs rynkowy obligacji o oprocentowaniu 1,5% wyniesie 120% lub więcej ich kwoty głównej. Ponadto posiadacze obligacji o oprocentowaniu 1,5% mogą zażądać od Spółki wykupu obligacji za 100% ich kwoty głównej w dniach 1 marca roku 2011, 2014 i 2019, a także w razie wystąpienia pewnych zdarzeń. Obligacje o oprocentowaniu 1,5% posiadają również cechę ograniczonej zamienności, która nie wpływa na ich cenę zamiany, natomiast ogranicza możliwość ich zamiany na akcje zwykłe Spółki przez posiadaczy obligacji. Posiadacze obligacji mogą je zamienić na akcje zwykłe Spółki przed upływem terminu zapadalności w następujących okolicznościach: W dowolnym kwartale roku finansowego (począwszy od kwartału zakończonego w dniu 30 czerwca 2004 roku), jeżeli kurs akcji zwykłych Spółki na zamknięciu sesji giełdowej przez co najmniej 20 kolejnych dni, w okresie 30 kolejnych dni roboczych giełdy kończącym się w ostatnim dniu roboczym giełdy w poprzednim kwartale roku finansowego, przekracza 120% ceny zamiany obowiązującej w tym 30. dniu roboczym giełdy; W dowolnym okresie pięciu kolejnych dni roboczych giełdy następującym po okresie pięciu kolejnych dni roboczych giełdy (Okres Pomiaru Wartości Obligacji), w którym średni kurs obligacji wynosił mniej niż 95% średniej ceny zamiany obligacji w tym okresie, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 1 marca 2019 roku, posiadacze obligacji nie mogą dokonać ich zamiany, jeżeli kurs akcji zwykłych Spółki, na zamknięciu sesji giełdowej w dniu roboczym giełdy bezpośrednio poprzedzającym dzień przedstawienia obligacji do zamiany, jest wyższy niż 100% ceny zamiany lecz równy lub niższy niż 120% ceny zamiany; Po zawarciu określonych transakcji korporacyjnych; lub W wypadku gdyby Spółka zażądała przedstawienia obligacji do wykupu. Część wpływów netto z opisywanej oferty została wykorzystana do umorzenia niewykupionych uprzywilejowanych podporządkowanych obligacji zamiennych (ang. Convertible Senior Subordinated Notes) Spółki o oprocentowaniu 5,5%, natomiast pozostałe wpływy netto są i będą wykorzystywane na inne cele związane z działalnością Emitenta, takie jak transakcje nabycia lub inwestycje w produkty, technologie i spółki, jak również finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego. W dniu 18 maja 2004 roku Spółka wykupiła obligacje o oprocentowaniu 5,5%, zgodnie z ich warunkami, za 102,357% łącznej kwoty głównej niewykupionych obligacji w wysokości USD plus odsetki. Spółka wydała na umorzenie obligacji środki pieniężne w wysokości USD w gotówce oraz dokonała odpisu premii umorzeniowej oraz kosztów emisji instrumentów dłużnych w wysokości USD. (9) Podatek dochodowy Rezerwa (korzyść) z tytułu podatku dochodowego obejmuje następujące pozycje: Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Część bieżąca: Krajowa USD 5.338USD USD USD Zagraniczna Część odroczona: Krajowa (4.611) (15.606) Zagraniczna (14.310) 287 (19.092) (386) Ogółem (3.358) USD USD USD USD Rezerwa na podatek za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 roku została ustalona przy wykorzystaniu szacunkowej efektywnej rocznej stopy opodatkowania, która była niższa niż ustawowo obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na to, że pewne segmenty działalności Spółki za granicą podlegają opodatkowaniu wg niższych stawek oraz ze względu na korzyści podatkowe wynikające z połączenia dwóch chilijskich podmiotów zależnych Spółki, przeprowadzonego 1 października 2004 roku. Korzyść podatkowa z połączenia była wynikiem dozwolonego przez lokalne przepisy podatkowe przejęcia aktywów istniejących na moment połączenia z podwyższoną podstawą podatkową (ang. stepped up tax basis). Korzyść podatkowa z połączenia szacowana jest na USD (po odliczeniu rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny w wysokości USD). Przy zastosowaniu przez Spółkę rocznej efektywnej stopy opodatkowania, w rezerwie podatkowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku została ujęta kwota USD, a pozostała część korzyści podatkowej (7.091 USD) zostanie wykazana w czwartym kwartale 2004 roku. Opisana korzyść podatkowa uległa zmniejszeniu o USD z tytułu dodatkowych podatków należnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach w związku z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami z grupy. Spółka wykazała rezerwę z tytułu aktualizacji wyceny, zmniejszającą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w odniesieniu do kwoty korzyści podatkowej, która będzie możliwa do zrealizowania po okresie pięciu lat, gdyż w chwili obecnej nie można przewidzieć w sposób wiarygodny rozwoju sytuacji po tym okresie ze względu na nieprzewidywalne czynniki polityczne i ekonomiczne w Ameryce Łacińskiej. Zwiększenie o USD (netto) kwoty szacowanej korzyści Strona 13 z 55

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m 16 04-042 Warszawa Tel. 605-948-064

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m 16 04-042 Warszawa Tel. 605-948-064 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m 16 04-042 Warszawa Tel. 605-948-064 [Tłumaczony dokument jest raportem kwartalnym Citigroup Inc. za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 1 HUTMEN R Komisja Nadzoru Finansowego 2 HUTMEN SA OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Zarząd HUTMEN

Bardziej szczegółowo

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS

NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr III GRUPY KAPITAŁOWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓŁKA AKCYJNA ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 RAPORT BIEŻĄCY 17/2004

Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 RAPORT BIEŻĄCY 17/2004 Warszawa, 11 lutego 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Plac Powstańców Warszawy 1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo