TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04"

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012)

2 Strona 2 z 55

3 FORMULARZ 10-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C , USA RAPORT KWARTALNY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 13 LUB 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 ROKU za kwartał zakończony 30 września 2004 roku Nr Sygn. w Komisji: IVAX CORPORATION Floryda (Stan lub inna właściwa jurysdykcja) (Numer Identyfikacji Pracodawcy na potrzeby władz skarbowych) 4400 Biscayne Boulevard, Miami, Floryda (adres siedziby kierownictwa spółki) (kod pocztowy) (305) (Numer telefonu Emitenta, w tym numer kierunkowy) Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent (1) złożył wszystkie raporty, których złożenie jest wymagane przepisami Rozdziału 13 lub 15(d) Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę niniejszego dokumentu (lub krótszym okresie, jeżeli przepisy nakładają na emitenta obowiązek składania takich raportów w takim krótszym okresie), oraz (2) był zobowiązany do złożenia takich raportów w okresie ostatnich 90 dni. Tak Nie Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent posiada status przewidujący przyspieszone składanie raportów (ang. accelerated filer) (zgodnie z definicją podaną w Regule 12b-2 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 roku). Tak Nie Należy podać liczbę wszystkich akcji Emitenta wyemitowanych w ramach wszystkich kategorii akcji zwykłych wg stanu na ostatni dzień możliwy do uwzględnienia w niniejszym dokumencie akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 USD, wyemitowanych wg stanu na dzień 29 października 2004 roku. Strona 3 z 55

4 IVAX CORPORATION SPIS TREŚCI STRONA a) CZĘŚĆ I INFORMACJE FINANSOWE Rozdział 1 -Sprawozdanie finansowe Skonsolidowany bilans na 30 września 2004 roku i 31 grudnia 2003 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2004 roku i 2003 roku Skonsolidowane zestawienie kapitałów własnych za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku i 2003 roku Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rozdział 2 -Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności Rozdział 3 -Ilościowe i jakościowe informacje dotyczące ryzyka rynkowego Rozdział 4 -System kontroli i procedury CZĘŚĆ II POZOSTAŁE INFORMACJE Rozdział 1 -Postępowania prawne Rozdział 4- Poddanie spraw pod głosowanie przez akcjonariuszy Rozdział 6 -Lista załączników a) [Przypis tłumacza: numery stron według wydruku tłumaczenia.] Strona 4 z 55

5 CZĘŚĆ I - INFORMACJE FINANSOWE Rozdział 1 - Sprawozdanie finansowe IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) 30 września 2004 (dane niebadane) 31 grudnia 2003 AKTYWA Aktywa obrotowe:.. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne USD USD Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Należności, z wyłączeniem rezerw na należności wątpliwe na kwotę USD w 2004 roku i USD w 2003 roku Zapasy Inne aktywa obrotowe Aktywa obrotowe ogółem Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny, netto Wartość firmy netto Wartości niematerialne i prawne netto Inne aktywa Aktywa ogółem USD USD PASYWA Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania USD USD Zadłużenie długoterminowe w okresie spłaty Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek Zobowiązania z tytułu naliczonego podatku dochodowego Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe ogółem Zadłużenie długoterminowe, z wyłączeniem części zadłużenia w okresie spłaty Inne zobowiązania długoterminowe Kapitały mniejszości Zobowiązania warunkowe Kapitały własne: Akcje zwykłe, wartość nominalna 0,10 USD; docelowa liczba akcji: ; wyemitowane i pozostające w obrocie: w 2004 roku , w 2003 roku Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Niepodzielony zysk Inne niepokryte straty ogólne (96.315) (89.067) Kapitały własne ogółem Pasywa ogółem USD USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 5 z 55

6 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane niebadane) Okres zakończony 30 września, Trzy miesiące Dziewięć miesięcy (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) Przychody ze sprzedaży netto USD USD USD USD Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (z wyłączeniem amortyzacji ujętej poniżej) Zysk brutto na sprzedaży Koszty operacyjne: Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty prac badawczo-rozwojowych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Koszty restrukturyzacji Koszty operacyjne ogółem Przychody operacyjne Inne przychody (koszty): Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek (9.127) (10.404) (40.256) (32.356) Inne przychody netto Inne koszty ogółem (3.060) (5.568) (25.554) (19.747) Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem mniejszości (Korzyść) rezerwa z tytułu podatku dochodowego (3.358) Zysk przed zyskiem mniejszości Zysk mniejszości (33) 162 Zysk z działalności kontynuowanej Zysk z działalności zaniechanej po opodatkowaniu w wys USD Zysk netto USD USD USD USD Zysk na akcję zwykłą podstawowy: Z działalności kontynuowanej 0,18 USD 0,09 USD 0,54 USD 0,29 USD Z działalności zaniechanej ,09 Zysk netto 0,18 USD 0,09 USD 0,54 USD 0,38 USD Zysk na akcję zwykłą rozwodniony: Z działalności kontynuowanej 0,17 USD 0,09 USD 0,53 USD 0,28 USD Z działalności zaniechanej ,09 Zysk netto 0,17 USD 0,09 USD 0,53 USD 0,37 USD Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych: W ujęciu podstawowym W ujęciu rozwodnionym Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 6 z 55

7 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH (dane niebadane) (w tys.) Akcje zwykłe Kapitał zapasowy Liczba akcji Kwota ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Niepodzielony zysk Inne niepokryte straty ogólne Ogółem SALDO na 1 stycznia 2004 roku USD USD USD (89.067) USD USD Zysk ogólny: Zysk netto Różnice z przeliczenia (6.920) (6.920) Niezrealizowana strata netto z dostępnych do sprzedaży papierów udziałowych i instrumentów pochodnych, po opodatkowaniu (328) (328) Zysk ogólny Wykonanie opcji kupna Korzyść podatkowa z tytułu wykonania opcji Zakup akcji przez pracowników Akcje emitowane w związku z przejęciami Wartość opcji na akcje wyemitowanych na rzecz osób niebędących pracownikami SALDO na 30 września 2004 roku USD USD USD (96.315) USD USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 7 z 55

8 IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (dane niebadane) Dziewięć miesięcy zakończonych 30 września, (w tys.) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: Zysk netto USD USD Korekty uzgadniające zysk netto i przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: Koszty restrukturyzacji Amortyzacja Rezerwa (korzyść) z tytułu odroczonego podatku dochodowego (34.698) Skutki podatkowe z tytułu wykonania opcji na akcje Wartość opcji na akcje wyemitowanych na rzecz osób niebędących pracownikami Rezerwa na należności wątpliwe Rezerwa na zalegające zapasy Odsetki naliczone od weksli przyjętych do zapłaty i zobowiązań wekslowych netto Strata (zysk) mniejszości 33 (162) Udziały w zyskach podmiotów powiązanych nieobjętych konsolidacją (1.773) (910) Zysk ze sprzedaży papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (46) - Zysk ze sprzedaży praw do produktów (10.619) (9.003) Straty netto ze sprzedaży aktywów Strata (zysk) z tytułu umorzenia zadłużenia (2.323) Zysk z działalności zaniechanej - (22.204) Zmiana stanu aktywów i zobowiązań operacyjnych: Należności (70.921) Zapasy ( ) (75.438) Inne aktywa obrotowe (844) Inne aktywa Zobowiązania handlowe, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i inne zobowiązania krótkoterminowe (9.906) Inne zobowiązania długoterminowe (5.889) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej: Przychody ze sprzedaży praw do produktów Nakłady inwestycyjne (85.873) (62.771) Przychody ze sprzedaży aktywów Nabycie wartości niematerialnych i prawnych (2.084) (5.827) Nabycie przedsiębiorstw, z wyłączeniem nabytych środków pieniężnych (7.783) 106 Inwestycje w podmiotach powiązanych Zakup papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu (7.318) (15.992) Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu Przychody netto z działalności zaniechanej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (71.252) (23.065) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych Spłata zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych ( ) (57.226) Zapłata premii umorzeniowej (5.868) - Wykonanie opcji kupna akcji przez pracowników oraz zakup akcji przez pracowników Odkup akcji zwykłych - (8.997) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (27.791) Wpływ zmian kursów wymiany na stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych (3.636) Zwiększenie netto środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu USD USD Pozycje dodatkowe: Odsetki zapłacone USD USD Zapłacony podatek dochodowy USD USD Zwrot podatku dochodowego USD - USD Załączone noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią integralną część niniejszego sprawozdania. Strona 8 z 55

9 (1) Informacje ogólne IVAX CORPORATION I PODMIOTY ZALEŻNE NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (dane niebadane) (w tys., z wyjątkiem danych na akcję) Załączone do niniejszego raportu niezbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane okresowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych, instrukcjami do Formularza 10-Q oraz Artykułem 10 Regulacji S-X. Nie zawierają one zatem wszystkich informacji i not objaśniających wymaganych zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych dla kompletnych sprawozdań finansowych. Jednak w opinii kierownictwa dokonano wszelkich korekt (na które składały się korekty dokonywane zwyczajowo i powtarzające się) koniecznych w celu rzetelnego przedstawienia wyników z działalności, sytuacji finansowej oraz przepływów środków pieniężnych. Wyniki z działalności oraz przepływy środków pieniężnych za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku niekoniecznie świadczą o tym, jakie będą wyniki i przepływy w pozostałym okresie 2004 roku lub w przyszłych okresach. Niniejsze okresowe sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz notami do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawartymi w raporcie rocznym Spółki na Formularzu 10-K za rok zakończony dnia 31 grudnia 2003 roku. Dla potrzeb niniejszego sprawozdania finansowego, termin Ameryka Północna obejmuje Stany Zjednoczone i Kanadę, natomiast Meksyk został włączony do Ameryki Łacińskiej. Wszystkie zawarte w niniejszym raporcie na Formularzu 10-Q dane dotyczące liczby akcji i dane na jedną akcję za poprzednie okresy zostały przekształcone, w celu odzwierciedlenia podziału akcji w stosunku 5 za 4, dokonanego 24 sierpnia 2004 roku (patrz Nota 11 Kapitał Własny ). Niektóre prezentowane w niniejszym raporcie wartości z poprzednich okresów zostały przekwalifikowane tak, aby odpowiadały raportowi za bieżący okres. (2) Zysk na akcję Poniżej przedstawiono mianowniki służące do obliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na akcję na potrzeby ustalenia zysku netto. Okres zakończony 30 września Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Podstawowa średnia ważona liczba akcji wyemitowanych Wpływ rozwadniających papierów wartościowych opcje na akcje i warranty Rozwodniona średnia ważona liczba akcji wyemitowanych Papiery wartościowe nieuwzględnione przy obliczeniu rozwodnionego zysku na akcję ze względu na ich nierozwadniający wpływ: Opcje na akcje Zamienne papiery dłużne lipca 2004 roku, Zespół ds. Bieżących Kwestii Księgowych (ang. Emerging Issues Tax Force, EITF ) Rady ds. Standardów Rachunkowości Finansowej (ang. Financial Accounting Standards Board, FASB ) opublikował projekt streszczenia Zagadnienia nr 04-8 Wpływ warunkowego zadłużenia zamiennego na rozwodniony zysk na akcję, natomiast 30 września 2004 roku EITF osiągnął ostateczne porozumienie. EITF stwierdził, że warunkowe zamienne instrumenty dłużne powinny być uwzględniane w kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję (jeżeli dają efekt rozwodnienia) bez względu na to, czy został spełniony uruchamiający możliwość zamiany warunek dotyczący ceny rynkowej (lub inny warunek). Porozumienie obowiązuje w odniesieniu do sprawozdań dotyczących okresów zakończonych po 15 grudnia 2004 roku i wprowadza wymóg przekształcenia porównywalnych danych odnoszących się do zysku na akcję za poprzednie okresy z zastosowaniem metody przejściowej. Metoda przejściowa uzgodniona przez EITF stanowi zmodyfikowane podejście do przekształcania sprawozdań, polegające na tym, że spółka stosuje zasady wynikające z porozumienia do warunków danych papierów wartościowych obowiązujących w dniu przyjęcia porozumienia. W związku z tym, jeżeli warunki danych papierów wartościowych zmieniły się przed datą przyjęcia porozumienia, zasady wynikające z porozumienia stosuje się do warunków w formie zmienionej. Spółka planuje przyjąć porozumienie w czwartym kwartale 2004 roku i spodziewa się, że po przyjęciu zasad wynikających z porozumienia, rozwodniony zysk na akcję za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2004 roku i 30 czerwca 2004 roku będzie niższy o 0,01 USD na akcję, a za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku niższy o 0,02 USD na akcję. Spółka spodziewa się również, że podobnej redukcji ulegną przyszłe wartości jej rozwodnionego zysku na akcję. Natomiast wprowadzenie zasad wynikających z porozumienia nie powinno mieć żadnego wpływu na poziom zysku na akcję za trzymiesięczny okres zakończony 30 września 2004 roku, ze względu na zaokrąglenia. (3) Wynagrodzenie w formie akcji Zgodnie z obowiązującym Standardem SFAS (ang. Statement of Financial Accounting Standards) nr 123 ( Wykazywanie wynagrodzenia w formie akcji ), całość wynagrodzeń w formie akcji Spółki wykazywana jest z zastosowaniem metody wartości wewnętrznej zalecanej w Opinii nr 25 wydanej przez Radę ds. Zasad Rachunkowości (ang. Accounting Principles Board) ( Wykazywanie akcji przyznawanych pracownikom ) zgodnie z Interpretacją nr 44 wydaną Strona 9 z 55

10 przez Radę ds. Standardów Rachunkowości Finansowej ( Wykazywanie określonych transakcji dotyczących wynagrodzenia w formie akcji ). Kwoty zysku netto oraz zysku na akcję pro forma wykazywane są tak, jak gdyby zastosowano metodę wartości godziwej. Nie wykazuje się zatem kosztów wynagrodzenia w wypadku nagród w formie opcji na akcje przyznanych pracownikom po cenie równej lub wyższej od wartości rynkowej. Poniżej przedstawiono zysk netto pro forma, zysk netto pro forma na akcję zwykłą oraz średnią ważoną wartość godziwą pro forma przyznanych opcji, przy założeniu, iż przy wykazywaniu wszystkich operacji dotyczących wynagrodzenia w formie akcji zastosowana została metoda wartości godziwej zgodna ze Standardem SFAS nr 123, a w wypadku wszystkich opcji przyznanych po dniu 1 stycznia 1995 roku zastosowano model wyceny opcji Blacka- Scholesa. Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Wykazany zysk netto USD USD USD USD Do odliczenia: Całość kosztów z tytułu wynagrodzenia w formie akcji Spółki obliczonych z zachowaniem metody wartości godziwej dla wszystkich wynagrodzeń (z pominięciem skutków podatkowych) Zysk netto pro forma USD USD USD USD Wykazany podstawowy zysk netto na akcję 0,18 0,09 0,54 0,38 Podstawowy zysk netto pro forma na akcję 0,15 0,07 0,47 0,32 Wykazany rozwodniony zysk netto na akcję 0,17 0,09 0,53 0,37 Rozwodniony zysk netto pro forma na akcję 0,15 0,07 0,46 0,31 Średnia ważona wartość godziwa wyemitowanych opcji 7,70 USD 5,83 USD 8,41USD 4,06 USD Oczekiwany okres (w latach) 4,9 5,0 4,9 5,0 Stopy procentowe wolne od ryzyka 3,7-4,5% 3,6-3,9% 3,1-4,6% 2,7-4,0% Oczekiwana zmienność kursu 26% 27% 26% 27% Stopa dywidendy 0% 0% 0% 0% Ponieważ wycena opcji opiera się na subiektywnych założeniach co do przyszłych okresów, w tym założeniach dotyczących zmienności kursów akcji oraz wykonywania opcji, wykazane koszty wynagrodzenia pro forma mogą nie być reprezentatywne w stosunku do kosztów, jakich się należy spodziewać w przyszłych latach. (4) Przychody i koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Na przychody netto ze sprzedaży składają się przychody ze sprzedaży brutto pomniejszone o rezerwy na pozycje powodujące rozwodnienie przychodów, w tym zwroty części ceny stanowiącej różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez hurtownika, a ceną otrzymaną przez hurtownika od jego klienta końcowego, zwroty produktów i opusty z tytułu zapasów utrzymywanych przez klientów, rabaty, opusty promocyjne, inne zniżki, refundacje w ramach programów Medicaid i Medicare oraz inne opusty. Salda tych rezerw zostały uwzględnione w poniższych pozycjach bilansu: 30 września grudnia 2003 Należności USD USD Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rezerwy na zwroty produktów i opusty USD USD Dzięki korzystnemu rozstrzygnięciu kwestii potencjalnych roszczeń z tytułu poziomu usług, w okresie trzech miesięcy zakończonych 30 września 2004 roku notowane przez Spółkę przychody ze sprzedaży netto i zysk brutto na sprzedaży zwiększyły się o około USD (1.461 USD po opodatkowaniu), natomiast w okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2004 roku o USD (5.715 USD po opodatkowaniu). Potencjalne roszczenia z tytułu poziomu usług dotyczyły kar umownych, do zapłacenia których Spółka byłaby zobowiązana w razie niemożności realizacji pewnych zamówień z zachowaniem określonych parametrów. Kwoty kar z tytułu poziomu usług wykazano w rozliczeniach międzyokresowych kosztów na podstawie dokonanej przez Spółkę interpretacji historii kontraktów i zgłaszanych roszczeń. Kwoty te uległy odwróceniu po ustaleniu przez Spółkę, w oparciu o umowy z klientami, że nie staną się należne. Ponadto, na poziom rezerwy na podatek dochodowy i zysk netto Spółki za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2004 roku korzystny wpływ miała kwota USD, będąca efektem netto połączenia dwóch chilijskich podmiotów zależnych Spółki oraz kwota USD, wynikająca z odwrócenia rezerw podatkowych utrzymywanych w związku z kwestiami podatkowymi dotyczącymi ubiegłych lat, częściowo zniwelowana o USD dodatkowej rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny zapisanej w ciężar aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Europie (więcej informacji na ten temat znajduje się w Nocie 9 Podatek dochodowy ). Łącznym efektem tych zmian było podwyższenie zysku netto o USD (0,04 USD na akcję w ujęciu rozwodnionym) za trzy miesiące zakończone 30 września 2004 roku, oraz o USD (0,06 USD na akcję w ujęciu rozwodnionym) za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku. W okresach trzech i dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2003 roku, w związku z lepszymi wynikami w zakresie Strona 10 z 55

11 zwrotów i zapasów klientów, Spółka obniżyła szacunek poziomu zwrotów i innych opustów, a także zalegających zapasów, czego wynikiem było zwiększenie przychodów ze sprzedaży netto o USD, obniżenie kosztów uzyskania przychodów o USD, podwyższenie zysku netto o USD i zwiększenie rozwodnionego zysku na akcję o 0,03 USD. (5) Zapasy Na zapasy składają się: 30 września grudnia 2003 Surowce USD USD Produkcja w toku Produkty gotowe Zapasy ogółem USD USD Wg stanu na dzień 30 września 2004 roku, wartość posiadanych przez Spółkę zapasów (głównie surowców) dotyczących produktów oczekujących wprowadzenia do sprzedaży, do czasu uzyskania przez Spółkę ostatecznego zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży wydanego przez amerykańską Komisję ds. Żywności i Leków lub zagraniczny organ rządowy i/lub zadowalającego rozstrzygnięcia postępowania sądowego o naruszenie patentu, wynosiła USD. Około 37% zapasów zgromadzonych przed uruchomieniem sprzedaży to zapasy produktów, w wypadku których ochrona patentowa dla produktu markowego przestała obowiązywać i Spółka oczekuje wydania zezwolenia na wprowadzenie do sprzedaży produktów generycznych. (6) Przejęcia 1 czerwca 2004 roku Spółka nabyła pośrednio od Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. ( Recordati ) 469 akcji Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA SA ( Polfa Kutno ), nabywając wyemitowane papiery wartościowe KZFPK Holdings, Inc., spółki zarejestrowanej w stanie Delaware, w zamian za akcji zwykłych Spółki, o wartości USD. Nabyte przez Spółkę akcje stanowią 24,99% kapitału zakładowego Polfy Kutno, spółki farmaceutycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 22 września 2004 roku Spółka złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) prospekt emisyjny dotyczący wprowadzenia Akcji Zwykłych IVAX do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prospekt został zatwierdzony przez KPWiG dnia 22 października 2004 roku. W czwartym kwartale 2004 roku Spółka planuje ogłosić wezwanie do zapisywania się na zamianę akcji, w celu nabycia pozostałych wyemitowanych akcji Polfy Kutno w zamian za akcje zwykłe IVAX. W związku z tą transakcją a także transakcją z Recordati Spółka poniosła koszty przejęcia oraz pokrewne w wysokości USD. Polfa Kutno produkuje i sprzedaje szeroki asortyment produktów farmaceutycznych receptowych i bezreceptowych, będzie więc naszym zdaniem stanowić dopełnienie dotychczasowych segmentów działalności Spółki i otworzy przed nią nowe możliwości produktowe i marketingowe. Inwestycje w podmioty powiązane, w których Spółka posiada udziały kapitałowe w wysokości od 20% do 50%, księgowane są metodą praw własności. Dnia 2 czerwca 2004 roku Spółka dokonała przejęcia Corporacion Medco S.A.C. ( Medco ), peruwiańskiej spółki farmaceutycznej, nabywając wyemitowane papiery wartościowe podmiotu dominującego Medco Inversiones Catamaran S.A. Inveran, spółki zawiązanej zgodnie z prawem Panamy, w zamian za 833 akcje zwykłe Spółki o wartości USD oraz 100 USD gotówką. Całkowita cena przejęcia, obejmująca koszty przejęcia w wysokości 121 USD, pomniejszone o wartość przejętych środków pieniężnych (207 USD), zamknęła się kwotą USD. Medco opracowuje, produkuje oraz sprzedaje na rynek peruwiański markowe produkty receptowe i bezreceptowe oraz receptowe leki generyczne. Spółka nabyła Medco w celu wzmocnienia swojej ekspansji na rynku peruwiańskim oraz pragnąc zapewnić sobie nowe możliwości produktowe. Wstępnie ujęta cena nabycia podlegać będzie korekcie po uzyskaniu ostatecznych informacji o wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Wyniki operacyjne Medco uwzględniono w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych po 2 czerwca 2004 roku (data nabycia). Dnia 2 czerwca 2004 roku Spółka pośrednio nabyła Botica Torres de Limatambo S.A.C. ( BTL ), peruwiańską spółkę prowadzącą sprzedaż detaliczną produktów farmaceutycznych, poprzez nabycie wyemitowanych papierów wartościowych jednego z podmiotów dominujących BTL ASSA Investments S.A., oraz wykonanie opcji nabycia ( Opcja ) wyemitowanych papierów wartościowych innego podmiotu dominującego BTL ASSA Inc., za kwotę USD płatną w gotówce, pomniejszoną o przejęte środki pieniężne w wysokości 249 USD, umorzenie weksla (wykazanego przez Spółkę w kwocie USD) oraz o pokrewne koszty w wysokości USD a ponadto inne poniesione koszty w wysokości 8 USD, z czego 188 USD znajduje się na rachunku zastrzeżonym. Zabezpieczeniem weksla była Opcja. BTL zarządza siecią aptek w Peru. Spółka nabyła BTL, aby wzmocnić swoją ekspansję na rynku peruwiańskim oraz wykorzystać możliwości na rynku sprzedaży detalicznej farmaceutyków. Wstępnie ujęta cena nabycia podlegać będzie korekcie po uzyskaniu ostatecznych informacji o wartości godziwej nabytych aktywów i przejętych zobowiązań. Wyniki operacyjne BTL uwzględniono w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych po 2 czerwca 2004 roku (data nabycia). Strona 11 z 55

12 Tabela poniżej przedstawia szacunkowe wartości godziwe przejętych aktywów i zobowiązań na dzień przejęcia, zapłaconą cenę kupna oraz wynikającą z powyższych wartość firmy. Aktywa obrotowe, z wyłączeniem przejętych środków pieniężnych USD Nieruchomości, urządzenia techniczne i maszyny Wartości niematerialne i prawne Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 562 Inne aktywa 788 Inwestycje w podmioty niepodlegające konsolidacji Aktywa przejęte, ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Zadłużenie długoterminowe Przejęte zobowiązania, ogółem Cena nabycia: Wartość firmy Przejęte aktywa netto Wysokość przekazanych środków pieniężnych, po odliczeniu wartości przejętych środków pieniężnych Koszty nabycia Umorzenie weksla i koszty pokrewne Godziwa wartość rynkowa wyemitowanych akcji Ogółem USD Wyniki działalności przejętych podmiotów z okresu przed ich przejęciem były nieistotne dla skonsolidowanych wyników działalności Spółki. Ceny nabycia spółki IVAX Pharmaceuticals Mexico, S.A. de C.V., nabytej 9 lutego 2001 roku, i API Industries ( API ), nabytej 24 stycznia 2003 roku, oraz sposób ich wykazania mogą ulec zmianie w zależności od wyniku sporów z podmiotami sprzedającymi powyższe spółki dotyczących umów kupna. (7) Wartości niematerialne i prawne Na wartości niematerialne i prawne składają się: Amortyzowane wartości niematerialne i prawne: Wartość księgowa brutto 30 września 2004 Amortyzacja narastająco Wartość księgowa brutto 31 grudnia 2003 Amortyzacja narastająco Patenty i licencje USD USD USD USD Znaki towarowe Licencje i inne wartości niematerialne i prawne Ogółem USD USD USD USD Nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne: Znaki towarowe i produkty zarejestrowane USD USD Spółka szacuje, że koszty amortyzacji wartości niematerialnych w pozostałej części 2004 roku wyniosą USD, w 2005 roku USD, w 2006 roku USD, w 2007 roku USD, a w 2008 roku USD. (8) Zadłużenie W dniu 3 marca 2004 roku IVAX wyemitował uprzywilejowane obligacje zamienne (ang. Convertible Senior Notes) skierowane do wybranych nabywców instytucjonalnych o oprocentowaniu 1,5%, z terminem wykupu w 2024 roku, owartości USD. Po odliczeniu kosztów, Spółka uzyskała z tego tytułu wpływy netto w wysokości około USD. W określonych okolicznościach obligacje te, o ile nie zostaną uprzednio umorzone, są zamienne na akcje zwykłe Spółki w następujący sposób: 41,85925 akcji zwykłych za każde USD kwoty głównej obligacji (bez odsetek). W związku z takim przelicznikiem cena konwersji wyniesie ok. 23,89 USD za akcję. Spółka może umarzać obligacje o oprocentowaniu 1,5% od 1 marca 2011 roku włącznie. Począwszy od sześciomiesięcznego okresu rozpoczynającego się 1 marca 2011 roku, IVAX oprócz odsetek w wysokości 1,5% będzie wypłacać warunkowe odsetki w wysokości 0,36% Strona 12 z 55

13 wartości rynkowej obligacji, jeżeli w określonych okresach pomiaru średni kurs rynkowy obligacji o oprocentowaniu 1,5% wyniesie 120% lub więcej ich kwoty głównej. Ponadto posiadacze obligacji o oprocentowaniu 1,5% mogą zażądać od Spółki wykupu obligacji za 100% ich kwoty głównej w dniach 1 marca roku 2011, 2014 i 2019, a także w razie wystąpienia pewnych zdarzeń. Obligacje o oprocentowaniu 1,5% posiadają również cechę ograniczonej zamienności, która nie wpływa na ich cenę zamiany, natomiast ogranicza możliwość ich zamiany na akcje zwykłe Spółki przez posiadaczy obligacji. Posiadacze obligacji mogą je zamienić na akcje zwykłe Spółki przed upływem terminu zapadalności w następujących okolicznościach: W dowolnym kwartale roku finansowego (począwszy od kwartału zakończonego w dniu 30 czerwca 2004 roku), jeżeli kurs akcji zwykłych Spółki na zamknięciu sesji giełdowej przez co najmniej 20 kolejnych dni, w okresie 30 kolejnych dni roboczych giełdy kończącym się w ostatnim dniu roboczym giełdy w poprzednim kwartale roku finansowego, przekracza 120% ceny zamiany obowiązującej w tym 30. dniu roboczym giełdy; W dowolnym okresie pięciu kolejnych dni roboczych giełdy następującym po okresie pięciu kolejnych dni roboczych giełdy (Okres Pomiaru Wartości Obligacji), w którym średni kurs obligacji wynosił mniej niż 95% średniej ceny zamiany obligacji w tym okresie, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 1 marca 2019 roku, posiadacze obligacji nie mogą dokonać ich zamiany, jeżeli kurs akcji zwykłych Spółki, na zamknięciu sesji giełdowej w dniu roboczym giełdy bezpośrednio poprzedzającym dzień przedstawienia obligacji do zamiany, jest wyższy niż 100% ceny zamiany lecz równy lub niższy niż 120% ceny zamiany; Po zawarciu określonych transakcji korporacyjnych; lub W wypadku gdyby Spółka zażądała przedstawienia obligacji do wykupu. Część wpływów netto z opisywanej oferty została wykorzystana do umorzenia niewykupionych uprzywilejowanych podporządkowanych obligacji zamiennych (ang. Convertible Senior Subordinated Notes) Spółki o oprocentowaniu 5,5%, natomiast pozostałe wpływy netto są i będą wykorzystywane na inne cele związane z działalnością Emitenta, takie jak transakcje nabycia lub inwestycje w produkty, technologie i spółki, jak również finansowanie nakładów inwestycyjnych i kapitału obrotowego. W dniu 18 maja 2004 roku Spółka wykupiła obligacje o oprocentowaniu 5,5%, zgodnie z ich warunkami, za 102,357% łącznej kwoty głównej niewykupionych obligacji w wysokości USD plus odsetki. Spółka wydała na umorzenie obligacji środki pieniężne w wysokości USD w gotówce oraz dokonała odpisu premii umorzeniowej oraz kosztów emisji instrumentów dłużnych w wysokości USD. (9) Podatek dochodowy Rezerwa (korzyść) z tytułu podatku dochodowego obejmuje następujące pozycje: Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Część bieżąca: Krajowa USD 5.338USD USD USD Zagraniczna Część odroczona: Krajowa (4.611) (15.606) Zagraniczna (14.310) 287 (19.092) (386) Ogółem (3.358) USD USD USD USD Rezerwa na podatek za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 roku została ustalona przy wykorzystaniu szacunkowej efektywnej rocznej stopy opodatkowania, która była niższa niż ustawowo obowiązująca w Stanach Zjednoczonych, głównie ze względu na to, że pewne segmenty działalności Spółki za granicą podlegają opodatkowaniu wg niższych stawek oraz ze względu na korzyści podatkowe wynikające z połączenia dwóch chilijskich podmiotów zależnych Spółki, przeprowadzonego 1 października 2004 roku. Korzyść podatkowa z połączenia była wynikiem dozwolonego przez lokalne przepisy podatkowe przejęcia aktywów istniejących na moment połączenia z podwyższoną podstawą podatkową (ang. stepped up tax basis). Korzyść podatkowa z połączenia szacowana jest na USD (po odliczeniu rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny w wysokości USD). Przy zastosowaniu przez Spółkę rocznej efektywnej stopy opodatkowania, w rezerwie podatkowej za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku została ujęta kwota USD, a pozostała część korzyści podatkowej (7.091 USD) zostanie wykazana w czwartym kwartale 2004 roku. Opisana korzyść podatkowa uległa zmniejszeniu o USD z tytułu dodatkowych podatków należnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach w związku z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami z grupy. Spółka wykazała rezerwę z tytułu aktualizacji wyceny, zmniejszającą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w odniesieniu do kwoty korzyści podatkowej, która będzie możliwa do zrealizowania po okresie pięciu lat, gdyż w chwili obecnej nie można przewidzieć w sposób wiarygodny rozwoju sytuacji po tym okresie ze względu na nieprzewidywalne czynniki polityczne i ekonomiczne w Ameryce Łacińskiej. Zwiększenie o USD (netto) kwoty szacowanej korzyści Strona 13 z 55

14 podatkowej za poprzedni kwartał (z której to kwoty USD zostało uwzględnione w rezerwie na podatek dochodowy za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2004 roku) wynika ze zwiększenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego brutto o USD, głównie w związku ze zmianami kursów walut, wprowadzeniem przed połączeniem pewnych strategii planowania podatkowego, a także ze zmniejszeniem rezerw o USD w związku z dokonaną przez Spółkę oceną prawdopodobnego rozstrzygnięcia niejasnych kwestii podatkowych. Jednocześnie zwiększenie szacowanej kwoty korzyści podatkowej zostało częściowo zniwelowane o kwotę USD z tytułu dodatkowych podatków związanych z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami z grupy. W wynikach kwartalnych oraz za pierwszych dziewięć miesięcy 2004 roku ujęto także korzyść podatkową netto w wysokości USD, na którą złożyły się rozwiązanie rezerw podatkowych na kwotę USD, dotyczących podatków z lat ubiegłych w dwóch europejskich spółkach zależnych IVAX, oraz utworzenie dodatkowej rezerwy z tytułu aktualizacji wyceny w innej europejskiej spółce zależnej, w wysokości USD. Dodatkowa rezerwa pomniejsza aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ze względu na małe prawdopodobieństwo realizacji tych aktywów. Płatność bieżącej części rezerwy na podatek dochodowy za rok zakończony 31 grudnia 2004 roku zostanie obniżona o USD dla działalności krajowej i 566 USD dla działalności zagranicznej, które to kwoty stanowią kumulujący się wpływ odliczeń z tytułu kosztów wynagrodzeń związanych z wykonaniem niekwalifikowanych opcji na akcje (ang. unqualified options opcje traktowane na potrzeby rozliczeń podatkowych jako zwykły dochód) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku. Kwoty te wykazano w pozycji Kapitały własne ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Według stanu na dzień 30 września 2004 roku aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego krajowego w wysokości USD oraz łączne aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego zagranicznego w wysokości USD są wykazane odpowiednio w pozycjach Inne aktywa obrotowe oraz Inne aktywa w załączonym skonsolidowanym bilansie. Na spodziewaną korzyść z tytułu odroczonego podatku, w wysokości USD, z tytułu strat poniesionych w pierwszych trzech kwartałach 2004 roku przez zagraniczne spółki zależne utworzono w pełnej wysokości rezerwę z tytułu aktualizacji wyceny. W ujęciu narastającym, utworzono rezerwę w pełnej wysokości z tytułu aktualizacji wyceny w odniesieniu do korzyści podatkowych związanych ze stratami operacyjnymi netto z lat ubiegłych w wysokości USD. Realizacja aktywów netto z tytułu podatku odroczonego uzależniona jest od tego, czy w przyszłości uda się wygenerować w kraju i za granicą odpowiedni poziom dochodu podlegającego opodatkowaniu. Chociaż nie można zagwarantować, że aktywa te zostaną zrealizowane, kierownictwo uważa, że ich realizacja jest bardziej prawdopodobna niż jej brak. W dniu 22 października 2004 roku przyjęto w Stanach Zjednoczonych Ustawę o tworzeniu miejsc pracy (ang. American Jobs Creation Act of 2004). Kierownictwo Spółki analizuje obecnie potencjalny wpływ nowej ustawy na sytuację podatkową IVAX, a w szczególności wpływ przepisów dotyczących odliczeń z tytułu produkcji krajowej oraz możliwości jednorazowego przeniesienia do Stanów Zjednoczonych przychodów uzyskiwanych za granicą i opodatkowania ich według znacznie niższej stawki podatkowej. (10) Programy emerytalne Składniki kosztów netto programów emerytalnych za okres oraz wysokość zapłaconych przez Spółkę składek były następujące: Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Koszt obsługi 585USD 361USD USD USD Koszt odsetek Oczekiwany zwrot z aktywów programu (308) (120) (753) (348) Amortyzacja skumulowanego efektu zmiany zasad rachunkowości Koszty netto emerytur za okres 654 USD 433 USD USD USD Składki pracodawcy 365 USD 346 USD USD USD (11) Kapitał własny Spółka komandytowa Frost Nevada Limited Partnership ( FNLP ), będąca w posiadaniu (ang. beneficially owned) Prezesa Rady Dyrektorów i Dyrektora Generalnego Spółki, posiada warrant uprawniający do nabycia akcji zwykłych Spółki po cenie realizacji wynoszącej 7,68 USD za akcję, który został przyznany w związku z wekslem opiewającym na kwotę USD, wystawionym na rzecz FNLP dnia 18 listopada 1999 roku, a spłaconym dnia 30 czerwca 2000 roku. Środki uzyskane z tytułu zapłaty weksla zostały wykorzystane na zakup akcji zwykłych Spółki w ramach programu odkupu akcji, a cena realizacji warrantu była równa cenie zapłaconej za odkupione akcje. Termin realizacji warrantu upływa dnia 17 listopada 2006 roku. W dniu 15 lipca 2004 roku Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła podział akcji w stosunku 5 za 4, zrealizowany jako dywidenda w wysokości 25%, wypłacona w akcjach zwykłych 24 sierpnia 2004 roku akcjonariuszom wpisanym do księgi akcyjnej na dzień 10 sierpnia 2004 roku. Dane dotyczące liczby akcji i dane na jedną akcję za poprzednie okresy zostały Strona 14 z 55

15 przekształcone, w celu odzwierciedlenia podziału akcji. W tym celu zwiększono liczbę akcji zwykłych, a kapitał powyżej wartości nominalnej został obniżony o USD. (12) Informacje o działalności Spółki w podziale na segmenty Zyski struktura geograficzna Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Ameryka Północna Sprzedaż zewnętrzna USD USD USD USD Sprzedaż międzysegmentowa Inne przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży netto Ameryka Północna Europa Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż międzysegmentowa Inne przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży netto Europa Ameryka Łacińska Sprzedaż zewnętrzna Inne przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży netto Ameryka Łacińska Działalność korporacyjna i inna Sprzedaż zewnętrzna Sprzedaż międzysegmentowa (24.380) (19.117) (70.595) (47.520) Inne przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży netto Działalność korporacyjna i inna (8.263) (4.479) (27.275) (5.875) Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto USD USD USD USD Zyski struktura geograficzna Trzy miesiące Dziewięć miesięcy Okres zakończony 30 września Zysk przed zyskiem mniejszości: Ameryka Północna USD USD USD USD Europa (5.787) (5.547) Ameryka Łacińska Działalność korporacyjna i inna (10.385) (6.454) (32.638) (14.839) Zysk przed zyskiem mniejszości Zysk mniejszości (33) 162 Działalność zaniechana Zysk netto USD USD USD USD Strona 15 z 55

16 Aktywa trwałe Ameryka Północna USD USD Europa Ameryka Łacińska Działalność korporacyjna i inna Ogółem USD USD Tabela poniżej przedstawia zmiany w wartościach księgowych wartości firmy w podziale na regiony geograficzne za okres dziewięciu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2004 roku: 1 stycznia 2004 Przejęcia Różnice kursowe i inne 30 września 2004 Ameryka Północna USD - USD - USD USD Europa Ameryka Łacińska (10.350) Działalność korporacyjna i inna Wartość firmy z konsolidacji USD USD (10.334) USD USD Spółka nie ma możliwości przedstawienia danych w podziale na kategorie terapeutyczne. (13) Nowo wydane standardy rachunkowości W styczniu 2003 roku FASB wydała Interpretację nr 46 Konsolidacja podmiotów typu VIE oraz interpretacja Standardu ARB nr 51, która omawia sposób konsolidowania przez przedsiębiorstwa podmiotów, w których udział dominującego właściciela nie posiada wszystkich atrybutów pakietu kontrolnego (tzw. variable interest entities, VIE). W grudniu 2003 roku FASB dokonała rewizji Interpretacji nr 46, przesuwając datę obowiązywania Interpretacji dla spółek publicznych do pierwszego okresu sprawozdawczego zakończonego po 15 marca 2004 roku, z wyłączeniem kwestii dotyczących obowiązków informacyjnych i w odniesieniu do podmiotów VIE będących jednocześnie podmiotami specjalnego przeznaczenia (ang. special purpose entities). Wpływ przyjęcia standardu był nieistotny. (14) Zobowiązania warunkowe Zobowiązania warunkowe według stanu na 30 września 2004 roku Spółka posiadała nieodwołalne zobowiązania do nabycia surowców o wartości ok USD. Znaczna część tych zobowiązań dotyczy nabycia surowca do produkcji gabapentyny. Jak wskazano w części Sprawa dotycząca patentów, jeżeli sąd uzna, że sprzedając gabapentynę Spółka naruszyła obowiązujący patent firmy Warner-Lambert, dalsza sprzedaż tego produktu przez Spółkę nie będzie możliwa. Postępowania prawne (dane w tys. dolarów) Poniższe informacje uzupełniają i zmieniają omówienie przedstawione w rozdziale 3 ( Postępowania prawne ) raportu rocznego Spółki na Formularzu 10-K za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2003 roku. Sprawa terazosyny Dnia 21 grudnia 1998 roku do Sądu Okręgowego Południowego Dystryktu stanu Floryda zostało wniesione powództwo, będące rzekomo powództwem grupowym, przeciwko IVAX Pharmaceuticals, Inc. ( IPI ) i innym podmiotom, pod nazwą: Louisiana Wholesale Drug Co. przeciwko Abbott Laboratories, Geneva Pharmaceuticals, Inc. i Zenith Goldline Pharmaceuticals, Inc., w sprawie domniemanego naruszenia przepisów rozdziału 1 Ustawy antymonopolowej Shermana. Powodowie utrzymują, że reprezentują grupę składającą się z klientów, którzy nabyli pewien lek produkowany przez Abbott Laboratories bezpośrednio od producenta w okresie rozpoczynającym się 29 października 1998 roku. Zdaniem powodów, poprzez rozstrzygnięcie w drodze ugody sprawy dotyczącej patentu przeciwko Abbott w zamian za kwartalne opłaty, pozwani dopuścili się bezprawnego ograniczenia obrotu handlowego. Strony wnoszące powództwo domagają się nieokreślonego odszkodowania w trzykrotnej wysokości oraz zabezpieczenia powództwa. W okresie od lipca 1999 roku do lutego 2001 roku w różnych jurysdykcjach wniesiono osiemnaście pozwów grupowych zawierających podobne zarzuty, jak w sprawie Louisiana Wholesale. Większość z nich połączono z tą sprawą. Dnia 13 marca 2000 roku Federalna Komisja ds. Handlu (ang. Federal Trade Commission, FTC ) ogłosiła, że w wyniku dochodzenia w tej samej sprawie, która była przedmiotem wyżej opisanych pozwów, złożyła skargi przeciwko Abbott Laboratories i Geneva Pharmaceuticals oraz wynegocjowała z tymi spółkami wyroki z uznania. Dnia 13 grudnia 2000 roku uwzględniono wniosek powodów o wydanie w trybie uproszczonym orzeczenia stwierdzającego, czy ugoda stanowiła sama w sobie naruszenie przepisów rozdziału 1 Ustawy antymonopolowej Shermana w sprawie Louisiana Wholesale, jednak dnia 15 września 2003 roku Sąd Apelacyjny Stanów Zjednoczonych dla 11. Okręgu uchylił to orzeczenie. Także sąd apelacyjny wydał orzeczenie stwierdzające brak podstaw do złożenia pozwu grupowego. Po ponownym rozpoznaniu sprawy i przedstawieniu nowych dowodów Sąd Okręgowy w dniu 23 czerwca 2004 roku oddalił ponowny wniosek powodów bezpośrednich o uznanie pozwu grupowego. W związku z powyższym 31 sierpnia 2004 roku Spółka postanowiła rozwiązać ugodę i złożyła wniosek o zwrot zapłaconej w związku z ugodą kwoty po pomniejszeniu o opłaty z tytułu zawiadomień i Strona 16 z 55

17 opłaty administracyjne Funduszu Ugodowego Federalna Komisja ds. Handlu nie podjęła żadnych działań przeciwko IPI. Do chwili obecnej 16 powództw przeciwko IPI zostało rozstrzygniętych lub oddalonych. Sprawa Fen-Phen IPI jest stroną pozwaną w wielu indywidualnych i grupowych powództwach rozpatrywanych zarówno przez sądy stanowe, jak i federalne, w sprawie dotyczącej dietetyczno-farmakologicznego połączenia fenfluraminy i fenterminy, znanego powszechnie jako fen-phen. Ogólnie, strony wnoszące domagają się odszkodowań za uszkodzenie ciała, spowodowanie śmierci lub utratę możliwości pożycia małżeńskiego, a także odszkodowań za straty moralne, powołując się na rozmaite rodzaje odpowiedzialności, w tym odpowiedzialność absolutną (ang. strict liability) za produkt, niedotrzymanie gwarancji lub zaniedbanie. IPI nie produkowało fenfluraminy ani fenterminy, ale rozprowadzało generyczną wersję fenterminy produkowaną przez Eon Labs Manufacturing, Inc. ( Eon ) oraz Camall Company. Mimo bardzo niewielkiego udziału w rynku, do tej pory IPI zostało wymienione jako strona pozwana w ok sprawach; w ok przypadkach powództwo przeciwko IPI zostało oddalone, obecnie oddalane są kolejne pozwy. IPI zamierza zdecydowanie odpierać wszelkie pozwy. Kierownictwo Spółki jest przeświadczone, że zostaną one skutecznie odparte, jednak, jak w wypadku każdego postępowania sądowego, nie można mieć w tym względzie pewności. Obecnie Eon pokrywa ok. 50% kosztów ponoszonych przez IPI w związku z opisanymi powództwami, a także w pełni zabezpiecza IPI przed koniecznością wypłaty jakichkolwiek odszkodowań, do wypłaty których IPI może być zobowiązane w wyniku postępowań dotyczących produktów Eon. W wypadku gdyby Eon zaniechał tego zabezpieczenia, IPI posiada własne ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt. Mimo zastrzeżeń praw wydanych przez ubezpieczycieli IPI, w swojej opinii IPI posiada odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. Według stanu na 1 września 2004 roku, pozwy wnoszone przeciwko Spółce mogą po raz pierwszy nie być objęte ubezpieczeniem. Chociaż niemożliwe jest pewne przewidzenie wyniku postępowań, zdaniem Spółki nie będą one miały istotnego niekorzystnego wpływu na sytuację finansową Spółki ani wyniki jej działalności operacyjnej. Sprawa średnich cen hurtowych W dniu 12 lipca 2002 roku wniesiono pozew grupowy w sprawie John Rice przeciwko Abbott Laboratories, Inc., i in. ( Sprawa Rice a ) przeciwko IPI i innym do Sądu Wyższej Instancji Stanu Kalifornia, zawierający zarzut naruszenia i następnych Kalifornijskiego Kodeksu Handlowego i Zawodowego w związku ze sposobem ogłaszania średnich cen hurtowych przez spółki farmaceutyczne. Powodowie utrzymują, że każdy pozwany zgłaszał Medicare i Medicaid średnie ceny hurtowe, które znacząco zniekształcały faktyczne ceny płacone pozwanym przez lekarzy i farmaceutów za leki na receptę. Powództwo obejmuje żądanie zasądzenia odszkodowania w nieokreślonej wysokości, w tym również odszkodowania o charakterze zadośćuczynienia za straty moralne i zabezpieczenie powództwa. Dwa inne pozwy grupowe: Thompson przeciwko Abbott Laboratories, Inc., i in. ( Sprawa Thompsona ) i Turner przeciwko Abbott Laboratories, Inc., i in. ( Sprawa Turnera ), zawierające podobne zarzuty wobec IPI i innych pozwanych, zostały wniesione do sądów w Kalifornii odpowiednio w sierpniu i wrześniu 2002 roku. Wszystkie trzy sprawy zostały przekazane do sądu federalnego i dołączone do Wielookręgowego Postępowania w sprawie Średnich Cen Hurtowych w Przemyśle Farmaceutycznym prowadzonego przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Massachusetts. W dniu 23 listopada 2003 roku powód w Sprawie Rice a wycofał swoje powództwo przeciwko IPI i innym pozwanym z możliwością jego ponownego wytoczenia. W dniu 9 stycznia 2004 roku sąd odrzucił wnioski wniesione przez powodów w Sprawie Thompsona i Sprawie Turnera dotyczące przekazania spraw do sądu stanowego, a ponadto orzekł, że do roszczeń w tych sprawach zastosowanie ma ustawa o zabezpieczeniu emerytalnym. W lutym 2004 roku powodowie w Sprawie Thompsona i Sprawie Turnera również wycofali swoje powództwa wobec IPI i innych pozwanych. W dniu 29 września 2003 roku IVAX otrzymał odpis wezwania i powództwa wniesionego przez stan Massachusetts przeciwko IVAX Corporation i innym producentom generycznych produktów farmaceutycznych, zawierającego zarzut, że wszyscy pozwani producenci zawyżyli ceny generycznych produktów farmaceutycznych płacone w ramach Programu Medicaid Massachusetts poprzez rzekome nieuczciwe praktyki promocyjne, praktyki marketingowe i sprzedaż, co spowodowało nadpłaty z programu w wysokości milionów dolarów. Powód utrzymuje również, iż pozwani producenci przedstawiali władzom federalnym niedoszacowane ceny leków, co spowodowało obniżenie rabatów płatnych na rzecz stanu na podstawie umów rabatowych. Powód zarzuca naruszenie Ustawy stanu Massachusetts o nieuprawnionych roszczeniach z tytułu programu Medicaid (ang. Massachusetts Medicaid False Claims Act), Ustawy stanu Massachusetts o nieuprawnionych roszczeniach (ang. Massachusetts False Claims Act), oraz oszustwo, jak również wysuwa roszczenia dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia, naruszenia umowy oraz naruszenia obowiązku działania w dobrej wierze oraz zasad uczciwego obrotu. Stan wystąpił o zabezpieczenie powództwa, przywrócenie stanu poprzedniego, odszkodowanie w potrójnej wysokości, kary cywilne, zwrot kosztów zastępstwa prawnego, dochodzenia i postępowania. Wniosek o oddalenie powództwa wniesiono dnia 29 stycznia 2004 roku i jest on w toku postępowania. Spółka zamierza aktywnie bronić się w tej sprawie i przed postawionymi jej zarzutami. W dniu 15 września 2003 roku spółka IPI oraz IVAX otrzymały zmieniony pozew wniesiony do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Massachusetts w sprawie Hrabstwo Suffolk przeciwko Abbott Laboratories, Inc., i in., a dnia 25 sierpnia 2003 roku, IVAX otrzymał podobny pozew wniesiony do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku w sprawie Hrabstwo Westchester przeciwko Abbott Laboratories, Inc. i in. W każdej z tych spraw powodowie zarzucają, iż pozwani naruszyli ustawę federalną o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i korupcji, federalną ustawę o Medicaid, ustawę o opiece społecznej Nowego Jorku, rozporządzenia nowojorskiego Departamentu Zdrowia oraz powszechne prawo handlowe Nowego Jorku. Powodowie żądają również naprawienia szkód Strona 17 z 55

18 z tytułu nieuczciwych praktyk handlowych, oszustwa, naruszenia umowy oraz z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto, występują o zasądzenie odszkodowania w nieokreślonej wysokości, w tym również odszkodowania w potrójnej wysokości oraz odszkodowania o charakterze zadośćuczynienia za straty moralne, kar cywilnych, zabezpieczenia powództwa i wydania orzeczenia ustalającego prawa stron oraz naprawienia ewentualnych szkód poniesionych przez powodów na skutek rzekomego niezgodnego z prawem zawyżania opłat za leki na receptę ponoszonych przez Medicaid. Powodowie utrzymują, że poprzez praktyki promocyjne, rabatowe i cenowe pozwani podawali fałszywe i zawyżone średnie ceny hurtowe lub hurtowe ceny nabycia i nie przedstawiali swoich najkorzystniejszych cen zgodnie z ustawami federalnymi i stanowymi dotyczącymi rabatów, w wyniku czego powodowie uiszczali zawyżone opłaty za niektóre leki. Wniesiony został wiosek o oddalenie powództwa. W dniu 27 października 2004 roku w sprawie Hrabstwo Suffolk przeciwko Abbott Laboratories, Inc. sąd wydał oświadczenie i orzeczenie uwzględniające wniosek o oddalenie powództwa wobec Spółki i IPI. 5 sierpnia 2004 roku Spółka została poinformowana o pozwie wniesionym przez miasto Nowy Jork przeciwko 44 spółkom farmaceutycznym i ich spółkom zależnym, w tym przeciwko IVAX i jej spółce zależnej IPI. Miasto żąda zasądzenia odszkodowania w nieokreślonej wysokości, w tym odszkodowania w potrójnej wysokości z tytułu domniemanego łamania federalnej i stanowej ustawy o Medicaid, oszustwa, naruszenia umowy, nieuczciwych praktyk handlowych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Nowy Jork utrzymuje, że w wyniku rzekomego niezgodnego z prawem zawyżania cen hurtowych oraz przedstawiania fałszywych i zawyżonych cen został narażony na straty finansowe. Spółka zamierza aktywnie bronić się w tej sprawie i przed postawionymi jej zarzutami. W dniu 1 listopada 2004 roku powód w sprawie Stan Wisconsin przeciwko Amgen Inc. i in. złożył Pierwszy Zmieniony Pozew w Sądzie Okręgowym w Wisconsin, Hrabstwo Dane. Sprawa wszczęta przeciwko 21 spółkom farmaceutycznym dotyczy zgłaszania średnich cen hurtowych, zniżek i rabatów. W zmienionym pozwie wśród pozwanych znalazła się Spółka i IPI. Dotychczas ani Spółka, ani IPI nie otrzymały pozwu. Zmieniony pozew zawiera zarzuty naruszenia prawa stanu Wisconsin, w tym zarzut nieuczciwych praktyk handlowych, nieuczciwego ustalania cen, udzielania w tajemnicy rabatów z naruszeniem przepisów antymonopolowych, oszustw związanych z prawem do opieki medycznej oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Powód dochodzi rekompensaty, odszkodowań w potrójnej wysokości, zajęcia, przywrócenia stanu poprzedniego, zwrotu zysków, zwrotu kosztów zastępstwa prawnego oraz innego nieokreślonego zadośćuczynienia w imieniu Stanu Wisconsin, jego mieszkańców oraz organizacji stanu Wisconsin, które pokrywają koszt leków receptowych. Spółka zamierza aktywnie bronić się w tej sprawie i przed postawionymi jej zarzutami. IPI wraz z wieloma innymi spółkami farmaceutycznymi otrzymała zapytania i odpowiedziała na prośby o dane i informacje wystosowane przez Komitet ds. Energii i Handlu Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych w związku z badaniem przez Komitet niektórych praktyk stosowanych w branży i przez IPI w odniesieniu do średnich cen hurtowych. IPI otrzymała również korespondencję od stanów Nevada, Kentucky, Floryda i Illinois, występujących w imieniu własnym i ośmiu innych stanów, informującą, iż Biuro Prokuratora Generalnego tych stanów prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanych niewłaściwych praktyk cenowych związanych z obliczaniem średnich cen producenta i najkorzystniejszych cen. IVAX ani jego podmioty zależne nie zostały wymienione jako pozwani w powództwie wniesionym przez lub w imieniu tych stanów, jednak w efekcie dochodzenia Biuro Prokuratora Generalnego tych stanów powiadomiło IVAX o obowiązku prowadzenia kompletnej dokumentacji dotyczącej tego dochodzenia. 20 lipca 2004 roku Biuro Prokuratora Generalnego stanu Floryda wezwało IPI i pięć innych spółek farmaceutycznych do stawiennictwa w sądzie, prosząc o przedstawienie dokumentacji na potrzeby dochodzenia. Spółka w pełni współpracuje w związku z tymi wnioskami. Wynik dochodzenia może łączyć się z nałożeniem znaczących grzywien, kar i środków zabezpieczających lub administracyjnych. Dochodzenie Brytyjskiego Biura ds. Poważnych Nadużyć i związane z nim spory W kwietniu 2002 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o dochodzeniu prowadzonym przez urzędników państwowej służby zdrowia w Wielkiej Brytanii dotyczącym cen pobieranych przez producentów leków generycznych, w tym spółkę Norton Healthcare Limited, prowadzącą działalność handlową jako IVAX Pharmaceuticals UK, za antybiotyki zawierające penicylinę i warfarin sprzedawane w Wielkiej Brytanii w latach od 1996 do Jest to dochodzenie Brytyjskiego Biura ds. Poważnych Nadużyć (ang. Serious Fraud Office), które obejmuje wszystkie spółki farmaceutyczne, które sprzedawały te produkty w Wielkiej Brytanii w tym okresie. Zgodnie z oświadczeniami organów prowadzących dochodzenie jest to złożona sprawa, która będzie prowadzona przez jakiś czas, a organy te nie podały kiedy i czy w ogóle zostaną wysunięte zarzuty wobec którejkolwiek ze spółek. Spółka w pełni współpracuje w ramach tego dochodzenia. W grudniu 2002 roku Sekretarz Stanu ds. Zdrowia, w imieniu własnym i innych, wystąpił z powództwem cywilnym o odszkodowanie i odsetki przeciwko Norton Healthcare, Norton Pharmaceuticals i innym pozwanym, utrzymując, iż niektóre ich działania niekorzystnie wpłynęły na konkurencję w sprzedaży i dostawach warfarinu w Wielkiej Brytanii w latach Powód domaga się odszkodowania od wszystkich pozwanych w łącznej kwocie ok GBP (ok USD według kursu wymiany obowiązującego w dniu 30 września 2004 roku) wraz z odsetkami i kosztami. W grudniu 2003 roku Sekretarz Stanu ds. Zdrowia, w imieniu własnym i innych, wystąpił z powództwem cywilnym o odszkodowanie i odsetki przeciwko Norton Healthcare, Norton Pharmaceuticals i innym pozwanym, utrzymując, iż niektóre ich działania niekorzystnie wpłynęły na konkurencję w sprzedaży i dostawach penicyliny w Wielkiej Brytanii w latach Powód domaga się odszkodowania od wszystkich pozwanych w łącznej kwocie ok GBP (ok USD według kursu wymiany obowiązującego w dniu 30 września 2004 roku) wraz z odsetkami i kosztami. Strona 18 z 55

19 W lipcu 2004 roku Sekretarz Stanu ds. Zdrowia, w imieniu własnym i innych, wystąpił z powództwem cywilnym o odszkodowanie i odsetki przeciwko Norton Healthcare, Norton Pharmaceuticals i innym pozwanym, utrzymując, iż niektóre ich działania niekorzystnie wpłynęły na konkurencję w sprzedaży i dostawach leku o nazwie ranitidine w Wielkiej Brytanii w latach Powód domaga się odszkodowania od wszystkich pozwanych w wysokości około GBP (ok USD według kursu dolara z dnia 30 września 2004) wraz z odsetkami i kosztami. Sprawy handlowe W dniu 22 kwietnia 2003 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, iż została wymieniona jako pozwany wraz z około 25 innymi spółkami farmaceutycznymi w pozwie wniesionym do Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Północnego Okręgu Teksasu przez osobę fizyczną, która wystąpiła z powództwem w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych w sprawie Stany Zjednoczone Ameryki reprezentowane przez Paula Kinga przeciwko Alcon Laboratories, Inc., i in. W tej sprawie powód ubiega się o odszkodowanie od pozwanych, w tym Emitenta, z tytułu domniemanego oszustwa i zmowy w celu oszukania rządu Stanów Zjednoczonych, poprzez sprzedaż leków różnym agendom władz federalnych lub doprowadzanie do refundacji przez rząd Stanów Zjednoczonych osobom fizycznym lub prawnym kosztów zakupów leków wyprodukowanych niezgodnie z obowiązującymi dobrymi praktykami produkcji oraz innymi przepisami prawa. Powód domaga się zasądzenia odszkodowania w potrójnej wysokości solidarnie od Emitenta i innych pozwanych, które według powoda ma przekraczać 30 miliardów dolarów, a także zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, odsetek, kar cywilnych, kosztów i innych form zadośćuczynienia. W dniu 23 lutego 2004 roku powód otrzymał zezwolenie na wniesienie drugiego zmienionego pozwu, w odpowiedzi na który Spółka wystąpiła z wnioskiem o oddalenie powództwa w całości. Wniosek rozpatrywany jest obecnie przez sąd. IVAX zamierza aktywnie bronić się w tych sprawach i przed postawionymi jej zarzutami. Sprawa dotycząca patentów IPI złożyło wnioski o przyśpieszoną rejestrację leku ( ANDA ) zgodnie z postanowieniami par. IV ustawy Hatcha- Waxmana, upoważniające do wprowadzenia na rynek i sprzedaży generycznej gabapentyny w kapsułkach lub tabletkacho różnych dawkach produktu, który oferowany jest na rynku przez Warner-Lambert pod nazwą handlową Neurontin. W następstwie złożenia powyższych wniosków, Warner Lambert Company, Pfizer oraz Godecke Aktiengesellschaft wniosły trzy odrębne pozwy przeciwko Spółce oraz jej podmiotom stowarzyszonym o naruszenie patentów. Postępowania wszczęte na podstawie trzech połączonych pozwów toczą się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Okręgu New Jersey. Pozew Cywilny Nr został złożony 14 grudnia 2000 roku, Pozew Cywilny Nr został złożony 12 stycznia 2001 roku, natomiast Pozew Cywilny Nr został złożony 3 lutego 2001 roku. Trzy powyższe pozwy zostały połączone w jeden pozew wielookręgowy w Okręgu New Jersey z szeregiem innych spraw wniesionych przez powodów przeciwko innym spółkom starającym się o wprowadzenie do sprzedaży generycznej gabapentyny. Spółka, wraz z innymi stronami pozwanymi w połączonych pozwach, złożyła wniosek o rozstrzygnięcie powództwa w trybie uproszczonym i uznanie, że prawa patentowe nie zostały naruszone oraz uznanie nieważności patentów Warner-Lambert z różnych przyczyn. Rozprawa sądowa w sprawie tych wniosków została zaplanowana na listopada 2004 r. W sierpniu 2004 roku, w związku z decyzją Spółki w sprawie rozpoczęcia komercyjnej sprzedaży gabapentyny w tabletkach nieuznanej za substytut przez Komisję ds. Żywności i Leków (non-ab-rated), spółka Warner-Lambert złożyła wniosek o tymczasowy zakaz oraz wstępny nakaz sądowy, w celu uniemożliwienia Spółce prowadzenia podjętych przez nią działań. Po oddaleniu wniosku złożonego przez Warner-Lambert, 18 sierpnia 2004 roku Spółka rozpoczęła komercyjną sprzedaż opracowanej przez siebie gabapentyny w tabletkach nieuznanej za substytut. Po wygaśnięciu odpowiednich okresów ochronnych na mocy ustawy Hatcha-Waxmana, Ivax zamierza również rozpocząć komercyjną sprzedaż gabapentyny w kapsułkach i tabletkach uznanej za substytut (AB-rated). Spółka przewiduje, że obrona przed skierowanymi przeciwko niej powództwami zakończy się powodzeniem, niemniej jednak jeżeli sąd uzna, że poprzez sprzedaż gabapentyny Spółka narusza ważny patent Warner-Lambert, spowoduje to wydanie przeciwko Spółce nakazu uniemożliwiającego dalszą sprzedaż oraz powodującego konieczność wypłaty znacznego odszkodowania, które może przekroczyć zysk Spółki lub cenę uzyskaną ze sprzedaży tych produktów. Postępowania w sprawach ochrony środowiska W dniu 16 lipca 2003 roku API otrzymało pismo od Agencji Ochrony Środowiska z poleceniem dostarczenia poprawionego planu Zespołu Utylizacji Odpadów Stałych, uzupełnionego o wyniki prób i badań dotyczących domniemanej obecności eteru izopropylowego w zakładzie. Sprawa została przekazana podmiotom, od których Emitent nabył API, w celu uzyskania od nich zabezpieczenia przed odpowiedzialnością na mocy umów zakupu API, jednak podmioty te odmówiły przyjęcia odpowiedzialności za roszczenie. Dnia 7 listopada 2003 roku API przesłała odpowiedź na pismo Agencji Ochrony Środowiska z dnia 16 lipca 2003 roku, dołączając, zgodnie z żądaniem Agencji, poprawiony plan Zespołu Utylizacji Odpadów Stałych. Dnia 27 kwietnia 2004 roku Agencja Ochrony Środowiska zażądała od API podjęcia dalszych działań w obszarze niektórych zagadnień związanych ze skażeniem wód gruntowych, takich jak monitoring oraz pobieranie próbek, w związku z obecnością eteru izopropylowego w zakładzie. Dnia 14 czerwca 2004 roku, w odpowiedzi na pismo Agencji Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2004 roku, API przestawiła poprawiony plan Zespołu Utylizacji Odpadów Stałych. Dnia 8 listopada 2004 roku, API otrzymała od Agencji Ochrony Środowiska pismo z dnia z 2 listopada 2004 roku zatwierdzające Wersję 3.0 planu Zespołu Utylizacji Odpadów Stałych. API podejmie teraz niezbędne kroki w celu realizacji zatwierdzonego planu. Strona 19 z 55

20 Inne postępowania Spółka uczestniczy w różnych innych postępowaniach sądowych wynikających ze zwykłego prowadzenia działalności, a niektóre z nich dotyczą istotnych kwot. W celu uzyskania pozwolenia dla produktów generycznych przed wygaśnięciem patentów produktów markowych oraz skorzystania z wyłączności przewidzianej dla wnioskodawców składających wnioski o przyspieszoną rejestrację leku, którzy skutecznie zakwestionują te patenty, Spółka często uczestniczy w sporach o naruszenie patentu wnoszonych przez spółki farmaceutyczne wytwarzające produkty markowe. Choć spory te dotyczą zazwyczaj produktów, które jeszcze nie zostały wprowadzone na rynek, a w związku z tym stwarzają niewielkie ryzyko odpowiedzialności za szkody lub nie stwarzają go w ogóle, opłaty i koszty sądowe ponoszone z tytułu obrony w takich sporach mogą być istotne. Pomimo że nie można przewidzieć ani określić wyniku czy łącznych kosztów tych postępowań, zdaniem kierownictwa, po zasięgnięciu opinii doradcy prawnego, ewentualne straty wynikające z takich postępowań sądowych nie będą miały istotnego niekorzystnego wpływu na sytuację finansową ani wynik działalności Spółki. Spółka zamierza aktywnie bronić się w każdej z powyższych spraw, jednakże nie można przewidzieć ich wyniku. Każdy proces sądowy, rozstrzygnięty niekorzystnie dla Spółki, może mieć istotny negatywny wpływ na jej sytuację finansową i wyniki działalności. Nie można obecnie określić ostatecznej wysokości zobowiązania z tytułu któregokolwiek z powyższych postępowań. Strona 20 z 55

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04

TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04 Strona 2 z 51 FORMULARZ 10-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ 10-Q. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C , USA

FORMULARZ 10-Q. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C , USA FORMULARZ 10-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C. 20549, USA RAPORT KWARTALNY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 13 LUB 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012)

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a / Kraków tel. (012) TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Katarzyna Kowal ul. Szlak 1a /8 31-161 Kraków tel. (012) 632-22-04 Strona 2 z 59 FORMULARZ 10-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo