INSTYTUT ZACHODNI. Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ul. Mostowa Poznań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTYTUT ZACHODNI. Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ul. Mostowa 27 61 854 Poznań"

Transkrypt

1 INSTYTUT ZACHODNI Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ul. Mostowa Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów do czterech numerów Przeglądu Zachodniego w latach 2013/2014. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.). ZATWIERDZIŁ p. o. Dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski Poznań, dnia 4 luty 2013r. str. 1

2 INSTYTUT ZACHODNI Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ul. Mostowa Poznań Zawartość SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OPIS I Nazwa oraz adres Zamawiającego. II Tryb udzielenia zamówienia. III Przedmiot zamówienia. IV Termin wykonania zamówienia. V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. VI Dokumenty. VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. VIII Tryb udzielania wyjaśnień. IX Zmiana i wycofanie oferty. X Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach organizacyjnych. XI Wadium. XII Termin związania z ofertą. XIII Sposób przygotowania oferty. XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. XV Otwarcie ofert. XVI Opis sposobu obliczenia ceny. XVII Informacje dotyczące walut obcych. XVIII Kryteria oceny oferty. XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XX Zawarcie umowy. XXI Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXII Środki ochrony prawnej. XXIII Postanowienia końcowe. str. 2

3 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: INSTYTUT ZACHODNI Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego ul. Mostowa Poznań Godziny urzędowania : 7.30 do (od poniedziałku do piątku) Numer faksu: Numer telefonu: II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej zamówieniem publicznym na tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów do czterech numerów Przeglądu Zachodniego w latach 2013/2014. Dla Zamawiającego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm). Podstawą prawną udzielenia zamówienia publicznego jest art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm). Podstawą prawną opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze. zm), 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (Dz. U. 2009, Nr 224 poz. 1796). W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: - nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, - nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, - nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, -nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom, - nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu., str. 3

4 III. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiot zamówienia dotyczy: Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów do czterech numerów Przeglądu Zachodniego w latach 2013/2014. Kody CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi cyklicznych tłumaczeń pisemnych tekstów z języka polskiego na język angielski w latach Dotyczy 4 numerów czasopisma Przegląd Zachodni. Przewiduje się tłumaczenie 2 numerów pisma w każdym roku. 4. Szacunkowa objętość każdego numeru ok. 18 ark. (łącznie 4 numery to 72 ark. wyd.) Istnieje możliwość zwiększenia objętości. 5. Jeden przeliczeniowy arkusz wydawniczy to znaków łącznie ze spacjami (licznik znaków programu Microsoft Word ze spacjami). 6. Termin wykonania tłumaczeń do jednego numeru 4 miesiące. 7. Tłumaczenie będzie podlegać weryfikacji i korekcie autorskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania ponownego tłumaczenia na koszt Wykonawcy tekstu w przypadku stwierdzenia błędów merytorycznych i terminologicznych, uniemożliwiających wykorzystanie tekstu w terminie 14 dni. 8. Tłumaczenia dotyczyć będą tekstów naukowych z następujących dziedzin: historii, politologii, socjologii, prawa, ekonomii, geografii. 9. Wykonawca zapewni spójność i stosowanie właściwej terminologii naukowej oraz ustalonego sposobu zapisu przypisów. 10. Preferowany British English. 11. Zapis bibliograficzny w przypisach według przyjętych przez Wydawcę zasad.. IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie wykonane zostanie w terminie od daty podpisania umowy do r. (szczegółowy harmonogram tłumaczeń dla pojedynczych numerów Przeglądu Zachodniego opisany w III punkcie Przedmiot zamówienia. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, załącznikami, oświadczeniami oraz zaświadczeniami, a także posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz wykonywania określonej działalności, b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm. ), tj: str. 4

5 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie: wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji minimum dwóch usług na tłumaczeniu tekstów naukowych z języka polskiego na angielski o objętości co najmniej jednego arkusza wydawniczego załącznik nr 8 przetłumaczą 6 stron (po 2 strony z różnych dziedzin) wskazanego przez Zamawiającego tekstu naukowego z języka polskiego na język angielski załącznik nr 9, dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, spełniają pozostałe wymagania określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm. ) oraz niniejszą specyfikacją. 2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: a) jest ona niezgodna z ustawą, b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm. ), jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz ze zm.), c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, d) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, e) zawiera błędy w obliczeniu ceny, f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759, ze zm. ), g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 4. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę wykluczonego o odrzuceniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. str. 5

6 VI. Dokumenty. 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wymagane prowadzonym postępowaniem: a) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1, b) Formularz cenowy załącznik nr 2, c) Formularz postanowień / wzór umowy (parafowany) załączniki nr 3, d) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wskazanych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) załącznik nr 5, e) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu do oferty, należy dołączyć następujące dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną, Wykonawca składa wyżej wskazane dokumenty dotyczące poszczególnych podmiotów. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście dokumentu, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do oferty dowodu złożenia wniosku o dokonanie zmian w sądzie rejestrowym. b) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, obejmujące w swym zakresie umocowanie do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną każdy z podmiotów składa przedmiotowe zaświadczenie. str. 6

7 3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: a) wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwóch usług polegających na tłumaczeniu tekstów naukowych z języka polskiego na angielski o objętości co najmniej jednego arkusza wydawniczego załącznik nr 8, b) wykaz osób/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 7 c) przetłumaczone teksty naukowe (łącznie 6 stron, po 2 strony z różnych dziedzin) z języka polskiego na język angielski, wskazane przez Zamawiającego załącznik nr 9, d) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w punkcie VI ppkt. 2 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 4. Postanowienia w sprawie wymaganych dokumentów: a) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów (załączniki od nr 1 do nr 9). Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów, b) Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie określonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009, Nr 226, poz. 1817), c) Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania, d) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 5. Postępowanie w sprawie dokumentów zastrzeżonych. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca może wydzielić lub złożyć w odrębnej części oferty. Niewydzielenie nie skutkuje odrzuceniem oferty. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. str. 7

8 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do Zamawiającego są przekazane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres Zamawiającego podany w punkcie I lub przesłać faksem na numer podany w punkcie I niniejszej specyfikacji lub przesłać drogą elektroniczną na adres podany w punkcie I. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie w wymaganym terminie. 3. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. 4. Treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Jeżeli zmiana w treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający informuje wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. VIII. Tryb udzielania wyjaśnień. 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty. 2. Pytania muszą być sformułowane na piśmie napisane pismem czytelnym, które należy przesłać na adres Zamawiającego z podaniem na kopercie (opakowaniu) oznakowania, o którym mowa w części: OZNAKOWANIE OFERTY lub przesłać faksem na nr lub przesłać na adres mailowy: Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie wszystkim zainteresowanym (bez wskazania źródła zapytania), zamieszcza odpowiedź na swojej stronie internetowej pod warunkiem, że pytanie zostanie skierowane nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. IX. Zmiana i wycofanie oferty. str. 8

9 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać przed terminem składania ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty opatrzone napisem Wycofanie. 3. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwarte w pierwszej kolejności. X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach organizacyjnych. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pani Romualda Zwierzycka i Małgorzata Olszewska. XI. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium XII. Termin związania z ofertą. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. XIII. Sposób przygotowania oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 2. Koszty przygotowania oferty ponosi składający ofertę. 3. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny pismem czytelnym. 4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winne być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi i przepisami prawa. 5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do podpisania ofert. 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 9. W przypadku, gdy część dokumentów nie dotyczy wykonawcy, informacje o tym fakcie odnotowuje na druku formularz ofertowy w pozycji inne informacje. 10. Wskazanym jest, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 11. Oznakowanie oferty: a) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie Zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności str. 9

10 jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, b) Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego na adres siedziby Zamawiającego: INSTYTUT ZACHODNI ul. Mostowa Poznań oznakowana następująco: Przetarg na tłumaczenie z języka polskiego na język angielski tekstów do czterech numerów Przeglądu Zachodniego w latach 2013/2014. c) Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwarte w pierwszej kolejności. XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy przesłać/składać do dnia r. do godz na adres zamawiającego. 2. Adres siedziby zamawiającego: Instytut Zachodni, ul. Mostowa nr 27, Poznań, miejsce składania ofert nr pok. 208 sekretariat Instytutu Zachodniego. 3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. XV. Otwarcie ofert. 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego: Instytut Zachodni, ul. Mostowa nr 27, Poznań nr pok. 212 salka konferencyjna. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwarcia kopert/opakowań. Jeżeli oferta nie zostanie opieczętowana na kopercie, zostanie odesłana po otwarciu. 5. Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. str. 10

11 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców będą odnosiły się do terminu zmienionego. 7. Wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert w toku dokonywania ich oceny: a) Podczas badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Korekty oczywistych omyłek (z wyłączeniem cen Wykonawcy) oraz wyjaśnienia wymagają formy pisemnej i winny być opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy. b) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, c) Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), podlega odrzuceniu, d) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, e) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, f) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. XVI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca winien wyliczyć cenę na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji - załącznik nr W cenie jednostkowej wykonania tłumaczenia należy uwzględnić rzeczywiste koszty usługi. 3. Cena oferty winna być obliczona poprzez wyliczenie wartości netto (bez podatku VAT), a następnie do wartości tej należy dodać należny podatek VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza się na druku Formularz ofertowy - załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji. 4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. 5. Na cenę jednostkową winny się składać wszystkie koszty Wykonawcy towarzyszące wykonaniu zamówienia. 6. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia. str. 11

12 XVII. Informacje dotyczące walut obcych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert i prowadzenia rozliczeń w walutach innych niż złoty PLN. XVIII. Kryteria oceny oferty. 1. Zamawiający uzna złożone przez Wykonawców oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: - oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wszystkie wymagania ustawowe oraz określone niniejszą specyfikacją, - oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: C cena brutto oferty - 60% T ocena merytoryczna - 40% Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta w danym kryterium, wynosi 100. Punkty będą przyznawane według następujących zasad: Kryterium CENA ocena na podstawie formularza cenowego cena oferowana minimalna brutto C = x 100 cena badanej oferty brutto Kryterium OCENA MERYTORYCZNA liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę T = x 100 maksimum (suma) punktów, które można uzyskać w tym kryterium Ocena merytoryczna przetłumaczonych 6 stron tekstów (załącznik nr 10) str. 12

13 Punkty będą przyznawane w następujący sposób: KRYTERIA OCENA W PUNKTACH 1. Poprawność języka w zakresie gramatyki Poprawność stylistyczna Ortografia Interpunkcja Poprawność stosowania terminologii z określonej dyscypliny fachowej 0-20 Punkty wg podanego wzoru zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. P = C x 60% +T x 40% Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 3. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 4. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wymagania formalne i merytoryczne, najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych i niewykluczonych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert. XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. 3. Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczony na stronie internetowej oraz w BZP. 4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Zamawiający wskaże firmę (nazwę) i siedzibę wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz cenę. 5. Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. XX. Zawarcie umowy. str. 13

14 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXII. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia dozna lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze zgodnie z Działem VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.). XXIII. Postanowienia końcowe. 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Ujawnienie treści protokołu, wraz z załącznikami odbywać się będzie wg poniższych zasad: - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, - Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania, - Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0.20 zł. za 1 stronę), str. 14

15 - Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy urzędowania, 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją, mają zastosowanie: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Załączniki w formie wzorów. Numer 1. Formularz ofertowy, Numer 2. Formularz cenowy, Numer 3. Wzór umowy, Numer 4. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia. Numer 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Numer 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Numer 7. Wykaz osób/osoby do kontaktów z Zamawiający, Numer 8. Wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, Numer 9 Tekst w języku polskim do przetłumaczenia na język angielski. Zatwierdzono, dnia r. Podpis: p.o. Dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu dr Michał Nowosielski str. 15

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PGKiM Sp. z o. o. ul. 1 Maja 28/30 95-070 Aleksandrów Łódzki tel. 0 42 712-11-94 fax 0 42 276-43-49 www.pgkimal.pl zam_pub@pgkimal.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 5/2014 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RP 9/P/11/2012 Kielce, 30.11.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prenumeratę prasy i czasopism na rok 2013 dla 13-tu filii Miejskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

BZP.AP.341 71/11. Strona 1

BZP.AP.341 71/11. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693

GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 ` GMINA MIRSK 59-630 MIRSK Pl.Wolności 39 tel.(075) 6470440 fax.6470469 gmina@mirsk.pl NIP 616-10-08-487 REGON 230821693 GK/7142/126/2010 Mirsk 05.10.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo