SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna Warszawa faks ( 22) Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień publicznych: [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: godz. 7: 00-15:00. Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisów wykonawczych do niej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na wykonanie zadania pn.: Świadczenie usług medycznych dla pracowników IMGW-PIB przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia Warszawa, dn. 10 maja 2013 r. 1

2 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA I PODSTAWY PRAWNEJ JEGO ZASTOSOWANIA 1.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą oraz przepisami wykonawczymi do ustawy, w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, o którym mowa w art. 39 ustawy, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, tj euro. 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla pracowników IMGW-PIB przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Usługi medyczne będą świadczone na rzecz następujących osób: a) Pracownicy uprawnieni do świadczeń medycznych przewidywana ilość około 1100 osób, zatrudnieni w placówkach, zlokalizowanych na terenie całej Polski; b) Pracownicy uprawnieni do rozszerzonych świadczeń medycznych maksymalnie 17 osób; c) Pozostali uprawnieni współmałżonkowie/partnerzy pracowników, ich dzieci w wieku do 26 roku życia; d) Medycyna pracy wszyscy pracownicy Zamawiającego około 1600 osób. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu: zakres świadczeń, opisany w Załączniku nr 8 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia); zintegrowany elektroniczny system obsługi pacjenta. zintegrowany elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich. całodobową telefoniczną linię pierwszej pomocy umawianie wizyt domowych, informacja, organizacja, i koordynacja pomocy medycznej na terenie kraju. interwencyjny zespół wyjazdowy stosownie do wymogów części II pkt 2 Opisu Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ) Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Załączniku nr 8, stanowiącym integralną część SIWZ Miejsce realizacji zamówienia: placówki własne Wykonawcy oraz placówki współpracujące, zlokalizowane na terenie całej Polski Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, o których mowa w art. 151 a) ustawy PZP Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ Zamawiający nie przewiduje: a) zawarcia umowy ramowej, b) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, c) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2

3 2.11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. W pkt 7. Formularza oferty Wykonawca wskaże zakres zamówienia, którego realizację powierzy podwykonawcom. 3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty netto zł (cztery miliony czterysta dziesięć tysięcy zł), którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 4.1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę Oferta musi obejmować całość zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ustawy. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców i dołączone do oferty Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Oferta, po jej otwarciu w terminie wyznaczonym na termin składania ofert, jest jawna Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, przed upływem terminu składania ofert, informując o tym Zamawiającego Informację o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy oznaczyć jak ofertę oraz dodatkowo oznaczyć zmiana lub wycofanie. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Koperty z napisem na kopercie WYCOFANIE będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Informacja o wycofaniu bądź zmianie powinna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz aktualny dokument (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z którego wynikają zasady reprezentacji oraz określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy wymagania opisane w punktach 4.9 i 4.10 nie zostaną spełnione, Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za nieskuteczne Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim. Ofertę oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i załączniki, których złożenie jest wymagane przez Zamawiającego, sporządzone w innym języku niż język polski, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta musi zostać sporządzona zgodnie z treścią Formularza Oferty (wzór stanowi Załącznik 1 do SIWZ). 3

4 4.13. Wraz z ofertą (Formularz oferty) należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 SIWZ Formularz oferty oraz załączniki i oświadczenia winny być sporządzone wg wzorów zawartych w SIWZ. Wielkość i układ załączników może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak ich treść musi być zgodna z opisem poszczególnych pól W przypadku, gdy Wykonawca przedstawia kopie jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestracyjnych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. W tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Umocowanie do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innego załączonego do oferty dokumentu np. z wypisu z właściwego rejestru. Pełnomocnictwa należy składać w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski), powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, należy oznaczyć klauzulą: Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z póź. zm.) i załączyć jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Zastrzeżenie nie może dotyczyć informacji, o których mowa w pkt 11.6 SIWZ. Zgodnie przepisem art. 11 ust. 4 przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy na bieżąco monitorowali zmiany dotyczące prowadzonego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego [miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne] W celu zapewnienia poufności i zapobieżeniu przedwczesnemu otwarciu ofertę wraz z załącznikami należy opakować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez naruszenia opakowania. Zamawiający proponuje umieszczenie oferty wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie opisanej: Nazwa i adres Wykonawcy DO: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, Warszawa, Pokój Nr 201 Świadczenie usług medycznych dla pracowników IMGW-PIB przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia Nie otwierać przed dniem 18 czerwca 2013 r. godz. 10: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie oferty nie oznaczonej zgodnie z SIWZ. 4

5 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, POLEGANIE NA POTENCJALE INNYCH PODMIOTÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Wykonawca musi być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o załączony do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz oświadczenie o spełnianiu przez wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia/ nie spełnia. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Doświadczenie: Wykonawcy winni wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują przez co najmniej 18 miesięcy - minimum 2 (dwa) zamówienia, odpowiadające zamówieniu, będącemu przedmiotem niniejszego postępowania (tj. medycyny pracy oraz kompleksowej opieki medycznej), tj.: a) ilość pracowników objętych usługą co najmniej 1000 osób; b) ilość placówek świadcząca usługi co najmniej 700 zlokalizowanych na obszarze całej Polski; c) termin realizacji zamówienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy; d) roczna wartość zrealizowanych usług co najmniej PLN brutto (osiemset tysięcy zł); e) zapewnienie konsultacji lekarskich w zakresie co najmniej wymienionych specjalności: Alergolog, Chirurg ogólny, Chirurg onkolog, Dermatolog, Diabetolog, Endokrynolog, Gastrolog, Ginekolog, Hematolog, Proktolog, Internista, Kardiolog, Lekarz medycyny pracy, Lekarz medycyny rodzinnej, Laryngolog, Nefrolog, Neurochirurg, Neurolog, Okulista, Onkolog, Ortopeda, Pediatra, Pulmonolog, Reumatolog, Urolog; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c1) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu co najmniej: 25 placówek własnych w lokalizacjach, wskazanych w pkt I. 23 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ). 700 placówek współpracujących, rozmieszczonych na terenie całej Polski. c2) Wykonawca zobowiązany jest posiadać: zintegrowany elektroniczny system obsługi pacjenta (patrz pkt I.10 Załącznika nr 8 do SIWZ) c3) Wykonawca zobowiązany jest posiadać: zintegrowany elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich (patrz pkt I.11 Załącznika nr 8 do SIWZ). d) sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. 5.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 5

6 niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania Ocena spełnienia warunków - udziału w postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazanych w art. 22 ust. 1 (wzór stanowi załącznik nr 2) b) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, przez co najmniej 18 miesięcy - minimum 2 (dwóch) zamówień, odpowiadających zamówieniu, będącemu przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z wymogiem pkt 5.1 lit. b) SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ. Do wykazu wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane / są wykonywane należycie. Dowodami są: 1) Poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. c) Stosownie do wymagania z pkt 5.1c lit. c1) SIWZ wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć: wykaz placówek własnych zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ placówek współpracujących zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ, w wykazie załączonym do oferty Wykonawca poda adres każdej udostępnianej placówki; Stosownie do wymagania z pkt 5.1c lit. c2) w Formularzu ofertowym w pkt 8 Wykonawca oświadczy, że posiada zintegrowany elektroniczny system obsługi pacjenta natomiast w stosunku do wymagania z pkt 5.1c lit. c3) w pkt 9 Wykonawca oświadczy, że posiada zintegrowany elektroniczny system rejestracji wizyt lekarskich W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2A do SIWZ) b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 6

7 wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. i) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) Jeśli Wykonawca należy do grupy kapitałowej składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy Poza dokumentami wymienionymi w pkt 6.1. i 6.2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: a) Formularz ofertowy (wzór formularza stanowi Załącznik nr 1). b) Pełnomocnictwo do reprezentowania: wymagane w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; wymagane w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza; c) Zobowiązanie, w szczególności pisemne, innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, wymagane w przypadku, gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy d) Potwierdzenie wniesienia wadium. 7

8 e) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w sytuacji, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. b), e), g) i h) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) nie orzeczono wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie; Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast 6.4 b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Natomiast w przypadku pkt 6.2 d i f ) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, ustawy Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8, ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń- zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 7. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE 7.1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena spełniania wymaganych warunków wskazanych w punkcie 5.1. lit. a) SIWZ, dotyczyć będzie każdego z Wykonawców występujących wspólnie, a w przypadku warunków określonych w punktach 5.1.lit. b, c, d) SIWZ Wykonawców występujących wspólnie - łącznie jako całości. 7.3 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6.2 lit. a-i) SIWZ. 8

9 7.4 Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. b) SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, że jako całość spełniają warunek, postawiony w pkt b). 7.5 Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 6.1 lit. c) SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie muszą wykazać, że jako całość spełniają warunek, postawiony w pkt c). 7.6 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 lit. a) SIWZ może być złożone wspólnie, jak i odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 8. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE 8.1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: 1) cena pakietu dla pracownika, uprawnionego do świadczeń medycznych, waga kryterium 35 % Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N1 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 2) cena pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla pracownika, uprawnionego do rozszerzonych świadczeń medycznych Waga kryterium 10% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N2 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 3) ilość placówek udostępnionych Zamawiającemu, waga kryterium 16% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Ilość placówek w badanej ofercie x 100 x waga kryterium = N3 pkt Ilość placówek największa w złożonych ofertach 4) cena za ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego jednej osoby Waga kryterium 5% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena za ubezpieczenie najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N4 pkt Cena za ubezpieczenie w badanej ofercie 5) cena za medycynę pracy (dla jednego pracownika wykonana na podstawie jednego skierowania od Zamawiającego) waga kryterium 12% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Opłata najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N5 pkt Opłata w badanej ofercie 9

10 6) cena pakietu dla współmałżonka/partnera lub dziecka (do 26 roku życia) pracownika (1 osoba), waga kryterium 5% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N6 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 7) cena pakietu dla współmałżonka/partnera oraz wszystkich dzieci (do 26 roku życia) pracownika (pakiet rodzinny) Waga kryterium 5% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N7 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 8) cena pakietu dla rodziców/teściów pracownika (1 osoba) Waga kryterium 2% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N8 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 9) cena pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla współmałżonka/partnera lub dziecka (do 26 roku życia) pracownika (1 osoba) Waga kryterium 5% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N9 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 10) cena pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla współmałżonka/partnera oraz wszystkich dzieci (do 26 roku życia) pracownika (pakiet rodzinny), waga kryterium 5% Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującym wzorem: Cena pakietu najniższa w złożonych ofertach x 100 x waga kryterium = N10 pkt Cena pakietu w badanej ofercie 8.2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska najwyższą sumę punktów N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6 + N7 + N8 + N9 + N10 9. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SIWZ, PRZEDŁUŻANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 10

11 9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść wniosku wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie (http://www.imgw.pl). Wyjaśnienia stanowić będą integralną część SIWZ Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej (http://www.imgw.pl) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 10. SPOSÓB OBLICZANIA CENY Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje: 1) cenę pakietu dla pracownika, uprawnionego do świadczeń medycznych; pakiet obejmuje usługi opisane w części II Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); cena pakietu nie obejmuje medycyny pracy; 2) cenę pakietu dla współmałżonka/partnera lub dziecka (do 26 roku życia) pracownika (1 osoba); pakiet obejmuje usługi opisane w części II lub Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 3) cenę pakietu dla współmałżonka/partnera oraz wszystkich dzieci (do 26 roku życia) pracownika (pakiet rodzinny); pakiet obejmuje usługi opisane w części II Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 4) cenę pakietu dla rodziców/teściów pracownika (1 osoba); pakiet obejmuje usługi opisane w części V Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 5) cenę za ubezpieczenie kosztów leczenia szpitalnego jednej osoby; zakres pakietu określono w części VI Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); Zamawiający wskaże maksymalnie 8 osób objętych tym ubezpieczeniem; 6) cenę pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla pracownika, uprawnionego do rozszerzonych świadczeń medycznych; pakiet obejmuje usługi opisane w części IV Opisu Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); cena pakietu nie obejmuje medycyny pracy. Zamawiający wskaże maksymalnie 17 osób objętych tym pakietem. 7) cenę pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla współmałżonka/partnera lub dziecka (do 26 roku życia) pracownika (1 osoba); pakiet obejmuje usługi opisane w części IV Opisu Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 8) cenę pakietu rozszerzonych świadczeń medycznych dla współmałżonka/partnera oraz wszystkich dzieci (do 26 roku życia) pracownika (pakiet rodzinny); pakiet obejmuje usługi opisane w części IV Opisu Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ); 9) cena za medycynę pracy (dla jednego pracownika wykonana na podstawie jednego skierowania od Zamawiającego). 11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa strona internetowa Zamawiającego: http://www.imgw.pl miejsce: wiadomości/zamówienia publiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Ogłoszenia i komunikaty dotyczące zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo