Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 5 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZWS/ZO/I/2014 I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie jest dostępne w siedzibie KFK w Warszawie przy ul. Kruczej 16/22. II. ZAMAWIAJĄCY Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A WARSZAWA ul. Krucza 16/22 tel.: fax: NIP strona internetowa: III. INFORMACJE DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU/PROGRAMU Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane z Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w ramach umowy o dofinansowanie projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja oraz obsługa konferencji eksperckiej nt. Venture Capital Szansa na przełamanie innowacyjnej niemocy, dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK) projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW). I. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI 1. Podstawowe informacje na temat KFK Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ma na celu uatrakcyjnić inwestowanie w małe, młode polskie firmy borykające się z barierą finansowania swego rozwoju. Działalność KFK skierowana jest do firm innowacyjnych, prowadzących badania i próbujących skomercjalizować ich efekty. Firmy tego typu zapewniają gospodarce rozwój i wzrost oparty na wiedzy, lecz inwestycje w nie obarczone są wysokim ryzykiem i dużą niepewnością odnośnie efektu ekonomicznego. Stąd interwencja Państwa, aby pomóc powstawać takim firmom (seed/start-up) i dostarczać im kapitału rozwojowego (expansion). Celem inwestycyjnym realizowanym przez KFK jest zachęcanie prywatnego kapitału do inwestowania w młode i małe firmy poprzez pokrywanie części kosztów związanych z zarządzaniem funduszami i monitorowaniem portfela inwestycji, a zwłaszcza poprzez ograniczanie ryzyka inwestycyjnego potencjalnym prywatnym inwestorom zainteresowanym tego typu inwestycjami w drodze nawet 50-cio

2 procentowego udziału KFK w wartości inwestycji. Istotne dla kapitału prywatnego jest również to, że zyski z wspólnych inwestycji realizowane są w pierwszej kolejności przez kapitał prywatny. Z kolei zespoły zarządzające są dodatkowo premiowane za osiąganie wysokich stóp zwrotu dla inwestorów (a więc często i dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się ten rodzaj finansowania rozwoju ich przedsiębiorstw). KFK, w trybie otwartych konkursów, dokonuje wyboru zespołów zarządzających przyszłymi funduszami, wywodzących się z branży venture capital, lub pokrewnych. Zespoły te konkurują ze sobą nie tylko doświadczeniem, ale także proponowanymi strategiami inwestowania, które mają zachęcić prywatnych inwestorów i KFK do wnoszenia kapitału do ich funduszy. Po wyborze najlepszych zespołów zarządzających następuje zawiązanie przez KFK z inwestorami prywatnymi (na zasadzie udziału 50/50) funduszy inwestycyjnych typu venture capital. Fundusze zawiązane z udziałem środków KFK fundusze mają kapitalizację od 30 do 100 M zł. KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. Wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 2. Grupy docelowe konferencji a) fundusze VC, b) czołowi przedstawiciele rynku VC (eksperci branżowi), c) prywatni inwestorzy, d) administracja rządowa, e) środowiska związane z twórcami innowacji, zainteresowane ich komercjalizacją (parki technologiczne, centra transferu, technologii, inkubatory przedsiębiorczości izby gospodarcze), f) środowiska naukowe i uniwersyteckie: przedstawiciele wyższych uczelni, jednostki naukowobadawcze, g) instytucje otoczenia biznesu, stowarzyszenia pracodawców i przedsiębiorców, stowarzyszenia branżowe, h) środowiska opiniotwórcze: media branżowe, dziennikarze publicyści związani z tematyką gospodarczą i biznesową, organizacje działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, organizacje społeczne, również organizacje pozarządowe. 3. Cele konferencji 1. Zbudowanie wizerunku KFK, jako ośrodka informacji, kompetencji i wiedzy o venture capital. 2. Wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w rozwój rynku venture capital oraz rozwoju innowacyjności. 3. Popularyzacja działań w zakresie realizowanego przez KFK projektu w ramach programu SPPW. 2

3 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa jednodniowej konferencji eksperckiej nt. Venture Capital Szansa na przełamanie innowacyjnej niemocy, dotyczącej realizowanego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, zwanej dalej konferencją, która odbędzie się w Warszawie w dniu 27 marca 2014 r. Konferencji będzie obywać się w ścisłym centrum Warszawy. Dokładne miejsce konferencji, Zamawiający wskaże po wyborze Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. III. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wymagania ogólne: a) liczba konferencji: 1, b) termin konferencji: 27 marca 2014 r., c) liczba uczestników: 90 osób (70 osób jako odbiorców konferencji + 20 osób jako zapraszanych gości przez Zamawiającego), d) czas trwania konferencji: godz , e) ramowy plan godzinowy: 09:00 09:30 rejestracja uczestników oraz poranna kawa 09:30 10:00 oficjalne otwarcie konferencji 10:00 10:30 prezentacja 10:30 11:30 dyskusja panelowa z moderatorem 11:30 12:00 przerwa kawowa 12:00 12:30 prezentacja 12:30 13:30 dyskusja panelowa z moderatorem 13:30 lunch i networking f) zapewnienie poczęstunku: kawa poranna, przerwa kawowa + lunch, g) język konferencji: język polski i język angielski. Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego (z języka angielskiego na polski oraz z języka polskiego na angielski). Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tłumaczenia symultanicznego dla minimum 10 osób max 30 osób. Zamawiający informuje, iż wycena tej części zamówienia będzie podzielona na trzy części. I część - wycena kosztów tłumacza, II część - wycena kosztów kabiny tłumacza wraz aparaturą, III część - wycena ilości odbiorników do tłumaczenia ze słuchawkami. Zamawiający informuje, iż w ofercie Wykonawca musi wycenić maksymalną ilość odbiorników przy czym zamawiający zastrzega sobie, że zapłata nastąpi za faktyczną ilość użytkowanych odbiorników. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca: a) jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach z Wykonawcą, 3

4 b) jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności i działania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, c) jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów wytworzonych w ramach niniejszego zamówienia, d) jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (w celach archiwalnych), w formie zapisu na płycie CD lub DVD, wszystkich materiałów wytworzonych w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, e) jest zobowiązany do przestrzegania i działania zgodnie z zasadami wizualizacji wymaganej przez Zamawiającego. Wszystkie materiały służące do promocji i obsługi konferencji mają spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Wytycznych w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy dla konferencji dotyczącej realizacji projektu Poprawa otoczenia biznesu i dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie funduszy podwyższonego ryzyka w ramach SPPW, f) odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji niniejszego zamówienia, 2. Wymagania szczegółowe: Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i obsługi w Warszawie jednodniowej konferencji eksperckiej dla 90 uczestników w dniu 27 marca 2014 r., w tym do realizacji następujących usług: 1. Rekrutacja i rejestracja uczestników. 2. Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji. 3. Usługa tłumaczenia (koszt tłumacza, koszt kabiny i koszt odbiorników) Rekrutacja i rejestracja uczestników Rekrutacja uczestników a) Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniej liczby uczestników konferencji w ramach wskazanych grup docelowych konferencji tj. 70 osób (bezpośrednich odbiorców konferencji). W przypadku mniejszej liczby uczestników Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie pomniejszone proporcjonalnie o kwoty wynikające z iloczynu cen jednostkowych za catering oraz liczby uczestników, która będzie wynikać z różnicy miedzy planowaną a rzeczywistą liczbą uczestników konferencji, b) do zadań Wykonawcy w zakresie rekrutacji uczestników należy przyjmowanie zgłoszeń od zainteresowanych uczestnictwem w konferencji, c) Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zarejestrowanym uczestnikom potwierdzeń rejestracji (m. in. drogą mailową), d) Wykonawca zobowiązany jest do wysłania do zarejestrowanych uczestników przypomnienia o terminie konferencji 3 dni robocze przed jej datą, e) w odstępach trzydniowych, na koniec dnia, a na 7 dni przed konferencją codziennie na koniec dnia, Wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego o narastającej liczbie zgłoszeń. Rejestracja zgłoszeń powinna być prowadzona w bazie adresowej. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach lub trudnościach w procesie rejestracji, 4

5 f) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników konferencji, a kopię przekaże Zamawiającemu do 2 dni roboczych przed terminem konferencji, g) lista obecności powinna być przygotowana w 2 egzemplarzach. Lista obecności musi zawierać: numer porządkowy, imię, nazwisko uczestnika, nazwę reprezentowanej instytucji/organizacji, rubrykę na podpis uczestnika, logotypy przekazane przez Zamawiającego w wersji elektronicznej. Na każdej stronie listy powinien znaleźć się temat konferencji wraz z miejscem i jej datą. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z danymi osobowymi, o których mowa powyżej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). h) na podstawie przyjętych zgłoszeń Wykonawca przygotuje rezerwową listę uczestników, z której będą przyjmowani kolejni uczestnicy, w wypadku rezygnacji wcześniej zarejestrowanych. Rejestracja uczestników i obsługa konferencji a) do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji w dniu konferencji, obsługa w strojach dostosowanych do charakteru konferencji, oraz posługująca się komunikatywną znajomością języka angielskiego, umożliwiającego sprawna obsługę gości obcojęzycznych b) Wykonawca zorganizuje stanowisko do rejestracji uczestników, przy którym uczestnicy konferencji będą podpisywali listy obecności, otrzymają materiały konferencyjne oraz przygotowane przez Wykonawcę identyfikatory. Wykonawca zapewni identyfikatory dla wszystkich uczestników konferencji (90 osób), laminowane lub drukowane na plastikowej karcie, z możliwością przypięcia/zwieszenia przez uczestnika konferencji w widocznym miejscu. c) Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 2 osoby, które w miejscu wydzielonym dla recepcji konferencji będą dokonywały rejestracji przybywających osób, obligując je do złożenia podpisu na liście obecności, d) w dniu konferencji recepcja rozpocznie swoją pracę jedną godzinę przed planowanym w programie/agendzie terminem rozpoczęcia rejestracji uczestników, e) najpóźniej w terminie do 7 dni po zakończeniu konferencji, Wykonawca przygotuje zbiorczą listę uczestników oraz dołączy do niej oryginalne listy z podpisami uczestników i przekaże je Zamawiającemu, f) dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 2 osoby, które będą miały za zadanie informowanie oraz kierowanie do wybranych miejsc uczestników konferencji. Pozostałe obowiązki Wykonawcy a) Zamawiający przekaże Wykonawcy gotowe drukowane zaproszenia. Wykonawca zaś dokona dystrybucji zaproszeń. Zaproszenia zostaną wysłane przez Wykonawcę około 3 tygodnie przed konferencją, 5

6 b) Zamawiający dostarczy w uzgodnione z Wykonawcą miejsce i w ustalonym terminie materiały konferencyjne (torby, teczki konferencyjne, notesy, długopisy, usb. itp.), celem dystrybucji przygotowanych materiałów konferencyjnych uczestnikom konferencji podczas rejestracji, c) Wykonawca dostarczy odpowiednio przygotowane i spakowane materiały konferencyjne do miejsca konferencji przed jej rozpoczęciem. Wykonawca odpowiada za rozładowanie, składowanie oraz zwrot niewykorzystanych materiałów konferencyjnych do siedziby Zamawiającego, d) Wykonawca zapewni transport niewykorzystanych materiałów z miejsca konferencji do siedziby Zamawiającego po zakończeniu realizacji zadań, e) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na wszystkich pismach, formularzach, listach obecności, identyfikatorach, itp. logotypów wskazanych przez Zamawiającego Usługi gastronomiczne dla uczestników konferencji Usługa gastronomiczna planowana jest dla 90 osób. Wykonawca zapewni wszystkim uczestnikom w trakcie konferencji wyżywienie wraz z obsługą kelnerską oraz z serwisem gastronomicznym,. Poranna kawa/przerwa kawowa a) podczas konferencji, Wykonawca zapewni poranną kawę, serwowaną podczas rejestracji uczestników konferencji jak również zapewni jedną przerwę kawową w takcie trwania konferencji dla przewidzianej liczby uczestników, b) w ramach usługi będzie zapewniona: kawa, herbata (serwowana w termosach konferencyjnych z pompką, warnikach lub zaparzaczach), mleko do kawy, cytryna, cukier, napoje zimne (w tym butelkowana woda mineralna, gazowana i niegazowana) oraz soki owocowe (co najmniej 2 do wyboru), ciastka deserowe (co najmniej 2 rodzaje), Poranna kawa/przerwa kawowa będzie serwowany we foyer lub w wydzielonej sali w formie szwedzkiego bufetu. Dokładne miejsce organizacji usługi gastronomicznej zostanie ustalona pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po wyborze miejsca organizacji konferencji, c) wszystkie wymienione produkty winny być zapewnione w takich ilościach, aby wystarczyły do końca przerwy kawowej. Lunch Miejsce do serwowania posiłków dla 90 osób jest w miejscu organizacji konferencji. a) Lunch dla gości będzie serwowany w formie szwedzkiego bufetu we foyer lub w wydzielonej sali. Dokładne miejsce organizacji usługi gastronomicznej zostanie ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, po wyborze miejsca organizacji konferencji. W menu powinny się znaleźć przynajmniej: 3 rodzaje przystawek, 2 dania główne (mięsne i bezmięsne), dodatki (np. ziemniaki, ryż, pieczywo białe i ciemne, masło), sałatki (3 rodzaje), ciastka deserowe i owoce, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata, b) menu powinno odpowiadać przewidzianej liczby uczestników konferencji, c) obiad będzie serwowany w godzinach , d) najpóźniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem konferencji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu menu lunchu do zatwierdzenia, 6

7 e) zarówno w trakcie kawy powitalnej, jak i obiadu Wykonawca odpowiada za sprawną, profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę oraz zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań, f) ilości wystarczające dla wszystkich gości, prelegentów i organizatorów. Zamawiający wyklucza możliwość wykorzystania przez Wykonawcę sztućców i naczyń jednorazowego użytku, w tym wykonanych z plastiku (wszystkie dania oraz napoje gorące podane zostaną w naczyniach ceramicznych, napoje zimne serwowane będą w szklankach, do konsumpcji zostaną przygotowane sztućce metalowe, użyta zastawa nie będzie uszkodzona Usługi tłumaczeniowe a) Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do przeprowadzenia tłumaczenia symultanicznego dla minimum 10 osób max 30 osób. Zamawiający informuje, iż wycena tej części zamówienia będzie podzielona na trzy części. I część wycena kosztów jednego tłumacza, II część wycena kosztów kabiny wraz aparaturą, III część - wycena ilości odbiorników do tłumaczenia ze słuchawkami. Zamawiający informuje, iż w ofercie Wykonawca musi wycenić maksymalną ilość odbiorników przy czym zamawiający zastrzega sobie, że zapłata nastąpi za faktyczną ilość użytkowanych odbiorników. IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia konferencji Wykonawca opracuje raport z realizacji konferencji do którego dołączone będą: krótki raport podsumowujący do 2 stron, lista obecności podpisana przez uczestników, fotorelacja na płycie CD/DVD. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Organizacja konferencji w dniu 27 marca 2014 r. w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ścisłym centrum Warszawy. VI. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCY W PRZEDMIOTOWYM ZAPYTANIU 1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi. 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym czasie, zrealizowali co najmniej 3 spotkania (szkolenia, konferencje, seminaria itp.), trwające co najmniej 1 dzień każde, w zakresie zapewnienia sali, wyżywienia, obsługi technicznej, dla co najmniej 60 osób każde i o wartości co najmniej niż ,00 zł brutto każde wraz z dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi. VII. PODSTAWOWE INFORMACJE, KTÓRE POWINNA ZAWIERAĆ OFERTA 1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług. 7

8 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. VIII. PŁATNOŚCI 1. Cenę ofertową wyrażoną w złotych polskich stanowić będzie łączna cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 2. Płatność za całość zamówienia będzie dokonana jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury do KFK. IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2014r. do godz. 12: Oferta powinna być przesłana jedną z możliwych dróg, z oznaczeniem, że oferta dotyczy sprawy nr 7/ZWS/ZO/I/2014: 1) skan oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub fax-em: , 2) poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej), 3) dostarczona osobiście do biura Krajowego Funduszu Kapitałowego, ul. Krucza 16/22, Warszawa. 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert lub w trakcie weryfikacji złożonych ofert zmienić lub wycofać swoje zapytanie ofertowe. X. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert. 2. Koperta od Wykonawcy będzie dodatkowo oznaczona określeniem zmiana lub wycofanie. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 2. W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą Wykonawca może uchylić się od podpisania umowy z Zamawiającym i nie grożą mu z tego tytułu żadne konsekwencje. 3. W przypadku wyrażenia zgody przez Wykonawcę na zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą umowa może zostać zawarta. XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierować się będzie poniższymi kryteriami: cena 100% XIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do oferenta z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień. 8

9 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny takiej decyzji. 5. Zamawiający skontaktuje się z wybranym wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze najkorzystniejszej oferty. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego oznacza nienawiązanie współpracy a oferent składający ofertę nie może rościć praw do realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego zapytania ofertowego. 9

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) I. INFORMACJE OGÓLNE O KAMPANII 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.29.2015 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Organizacja dwudniowej konferencji Państwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl. Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk www.pg.gda.pl Nr sprawy: ZP/386/018/U/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi

świadczenie usług cateringowych na potrzeby Gali Sybilli w Łodzi Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług cateringowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Leszek Cieśla Warszawa, dnia 14.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowej konferencji o tematyce

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo