Ćwiczenie 2 Przedmiot: Biotechnologia Ŝywności, Sp. Technologia Ŝywności, Studia stacjonarne I stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 2 Przedmiot: Biotechnologia Ŝywności, Sp. Technologia Ŝywności, Studia stacjonarne I stopnia"

Transkrypt

1 Ćwiczenie 2 Przedmiot: Biotechnologia Ŝywności, Sp. Technologia Ŝywności, Studia stacjonarne I stopnia TEMAT: IMMOBILIZACJA ENZYMU POPRZEZ PUŁAPKOWANIE W śelach Doskonałe własności enzymów jako biokatalizatorów, sprawiają, Ŝe są one z powodzeniem stosowane w przemyśle. Wadą są jednak wysokie koszty izolacji i oczyszczania preparatów enzymatycznych oraz ich wraŝliwość na warunki fizykochemiczne takie jak temperatura, ph, obecność detergentów, zanieczyszczenia metalami cięŝkimi, czy kontakt z bąbelkami gazu w spienionej mieszaninie reakcyjnej, które mogą działać dezaktywująco. Z tego powodu opracowano szereg metod immobilizacji enzymów, głównie w celu podniesienia ich stabilności, ułatwienia ich odzyskiwania z mieszaniny reakcyjnej i ponownego wykorzystywania. Najnowsze metody immobilizacji mają równieŝ za zadanie zwiększenie specyficzności lub selektywności względem niektórych substratów, oraz wydajności reakcji. Metody immobilizacji enzymów moŝna ogólnie podzielić na fizyczne i chemiczne. Do fizycznych metod immobilizacji zalicza się adsorpcję enzymu na nierozpuszczalnej matrycy, a takŝe pułapkowanie biokatalizatora wewnątrz struktury naturalnych lub syntetycznych polimerów. Immobilizacja na drodze chemicznej polega na tworzeniu wiązań kowalencyjnych łączących biokatalizator z nierozpuszczalną matrycą. Zastosowanie róŝnego rodzaju łączników chemicznych między cząsteczką enzymu a złoŝem jest rozwiązaniem prostszym, choć moŝliwe jest teŝ wielopunktowe kowalencyjne połączenie białka z nośnikiem, angaŝujące wiele łańcuchów bocznych aminokwasów. Fizyczne metody immobilizacji opierają się zwykle na procedurach łagodnych, nie powodujących strat w aktywności enzymu, a ponadto są proste do wykonania i tanie, natomiast ich wadą jest częste wymywanie enzymu ze złoŝa. Metody chemiczne zapewniają stabilność układu, ale w wielu przypadkach wiąŝe się to z częściową utratą aktywności enzymu, spowodowaną zmianą konformacji białka. Ponadto konieczny jest dodatkowy etap sieciowania oraz aktywacji grup funkcyjnych złoŝa lub/i enzymu. Obecnie opracowywane są metody otrzymywania usieciowanych kryształów enzymu (ang. cross-linked enzyme crystals, CLEC) i usieciowanych agregatów białek enzymatycznych (cross-linked enzyme aggregates, CLEA), aby zwiększyć wysycenie nośnika enzymem, a przez to zmniejszyć jego masę i objętość, co ma znaczenie praktyczne. 1

2 Do fizycznej immobilizacji szczególnie często stosuje się granulki lub włókna z porowatych materiałów, mikrokapsułki i Ŝele, poniewaŝ mają one duŝą powierzchnię adsorpcji w stosunku do objętości i zapewniają dobrą penetrację przez drobnocząsteczkowe substraty. śel poliakrylamidowy Poliakrylamid jest powszechnie stosowany w preparatyce białek do elektroforezy. śel.- powstaje wskutek polimeryzacji akrylamidu (AA) inicjowanej przez wolne rodniki (SO 4 ), tworzące się m.in. podczas reakcji nadsiarczanu amonu z katalizatorem: N,N,N,N tetraetylenodiaminą (TEMED). śel powstaje, gdy liniowe łańcuchy zbudowane z jednostek akrylamidu zostaną usieciowane poprzez tworzenie poprzecznych wiązań z N,N - metylenobisakrylamidem (BIS). Wielkość porów Ŝelu moŝe być regulowana zarówno poprzez zmianę całkowitego stęŝenia akrylamidu T % (AA + BIS), jak i poprzez zmianę stosunku obu monomerów C % (BIS/AA). akrylamid N, N -metylenobisakrylamid Agaroza Agaroza jest wielocukrem zbudowanym z powtarzających się naprzemiennie reszt 1-3-β-D-galaktozy i 3,6-anhydro-α-L-galaktozy, połączonych wiązaniem 1-4 glikozydowym. Agaroza, razem z agaropektyną, wchodzi w skład agaru, który jest składnikiem ścian komórkowych krasnorostów. Agaroza jest szeroko stosowana w preparatyce biochemicznej do rozdziałów elektroforetycznych kwasów nukleinowych. Monomer agarozy 2

3 Guma guar Guma guar (guaran) jest galaktomannanem, wielocukrem zbudowanym z reszt D- mannozy połączonych liniowo wiązaniem β-1,4 glikozydowym, z łańcuchami bocznymi utworzonymi przez pojedyncze reszty D-galaktozy przyłączone w pozycji α-1,6. Stosunek mannozy do galaktozy wynosi ~1,6-1,8 do 1. Galaktomannany produkowane są przez rośliny z rodziny Leguminosae; guma guar otrzymywana jest z rośliny Cyamopsis tetragonolobus. Guaran stosowany jest w przemyśle spoŝywczym jako zagęstnik i środek Ŝelujacy. Dodatek guaranu do Ŝelu agarozowego w istotny sposób poprawia jego wytrzymałość mechaniczną i bierze udział w sieciowaniu poprzez interakcje z zewnętrzną powierzchnią helikalnych struktur tworzonych przez łańcuchy agarozy. n Guma guar Karagenian Karageniany są mieszaniną wielkocząsteczkowych polisacharydów ekstrahowanych z plech glonów morskich naleŝących do klasy Rhodophyceae (krasnorosty). Chemicznie są to kopolimery reszt β-d-galaktozy oraz 3,6-anhydro-α-D-galaktozy, połączonych wiązaniem β- 1,4 glikozydowym. Podjednostki te połączone są wiązaniami α-1,3-glikozydowymi. RóŜne grupy hydroksylowe w łańcuchu mogą być podstawione (np. grupą sulfonową, metylową). W zaleŝności od gatunku glonów i techniki obróbki, moŝna otrzymać trzy typy karagenianu, spośród których zdolność tworzenia Ŝeli wykazują dwa: kappa (κ) i iota (ι), róŝniące się zawartością grup sulfonowych w podjednostkach. W roztworach wodnych łańcuchy polisacharydowe karagenianu tworzą zwoje i helisy, a Ŝelowanie następuje w wyniku 3

4 agregacji helis zachodzącej spontanicznie pod wpływem zmiany temperatury, albo wywołanej dodatkiem jedno- lub dwuwartościowych kationów (w zaleŝności od stęŝenia jonów moŝna otrzymać Ŝele o róŝnej trwałości). W trakcie procesu Ŝelowania dwie cząsteczki karagenianu tworzą podwójną helisę, która z jonami np. potasu układa się w trójwymiarową sieć, tworząc - tzw. domenę. Wraz ze zmniejszaniem się ilości grup SO 3 (od ι karagenianu do κ- karagenianu) maleje elastyczność, wzrasta sztywność i kruchość Ŝeli, natomiast maleje ilość cząsteczek polisacharydu niezbędnych do ich utworzenia. Zmniejszanie zawartości anhydrogalaktozy prowadzi do wzrostu wraŝliwości na działanie jonów potasu oraz zdolności Ŝelowania. Struktura i wielkość porów Ŝelu karagenianowego waha się od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. Karagenian jest stosowany do jako dodatek do Ŝywności i leków, a takŝe nośnik do pułapkowania komórek i enzymów. κ-karagenian ι-karagenian karagenian podwójne helisy schładzanie ogrzewanie karagenian schładzanie domeny podwójnych helis ogrzewanie (a) strukturalne jednostki κ-karagenianu i ι karagenianu; (b) powstawanie i rozpad podwójnej helisy; (c) tworzenie struktury Ŝelu w obecności kationów (domeny podwójnych helis) 4

5 śelatyna śelatyna stanowi produkt częściowej hydrolizy kolagenu, o porowatej strukturze i duŝej, charakterystycznej dla tego białka zawartości glicyny, proliny i hydroksyproliny. śelatyna otrzymywana jest podczas gotowania tkanek zwierzęcych (kości, chrząstki, ścięgna, rybie skóry) w rozcieńczonych kwasach nieorganicznych. śel Ŝelatynowy utwardzony formaldehydem stanowi złoŝe wiąŝące białka o dobrej przepuszczalności dla wody, a jego zaletą jest duŝą elastyczność i moŝliwość uzyskania cienkich warstw o znacznej wytrzymałości mechanicznej. W celu zmniejszenia podatności Ŝelatyny na proteolizę moŝna takŝe zastosować sieciowanie Ŝelatyny aldehydem glut arowym. WYKONANIE Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie immobilizacji β-galaktozydazy (współsieciowanej z owoalbuminą) poprzez pułapkowanie w Ŝelach: alginianowym, alginianowo-karagenianowym, poliakrylamidowym, agarozowo-guarowym, agarozowokaragenianowym i Ŝelatynowym oraz ocena wydajności tych technik. Następnie naleŝy zbadać wraŝliwość wyjściowego preparatu oraz enzymu pułapkowanego na działanie czynników (SDS, H 2 O 2 + Cu 2+, galaktoza, CaCl 2 ). Część A Współsieciowanie β-galaktozydazy z owoalbuminą OdwaŜyć 48 mg enzymu i rozpuścić w 1 ml wody destylowanej w próbówce wirowniczej. OdwaŜyć 2 mg owoalbuminy i dodać do roztworu enzymu, wymieszać i umieścić w łaźni lodowej. Następnie mieszając bagietką dodać 2 ml schłodzonego acetonu i 132 µl 25 % aldehydu glutarowego, wymieszać bagietką. Umieścić próbówkę w łaźni wodnej o temperaturze 30 o C i wytrząsać przez 60 min. Odwirować ( obr/min, 10 min.), odrzucić nadsącz a osad zawiesić w 3 ml wody destylowanej. Następnie sonifikować (homogenizator ultradźwiękowy) przez 2 min. na lodzie. Następnie powtórzyć wirowanie, osad zawiesić j. w. i powtórnie sonifikować. Ostatecznie odwirować, a preparat zawiesić w 24 ml wody i dokładnie wymieszać. 5

6 Część B Immobilizacja β-galaktozydazy poprzez pułapkowanie w Ŝelu 1. Pułapkowanie w Ŝelu poliakrylamidowym ZwaŜyć pustą szalkę Petriego. Roztwór enzymu usieciowanego (10 mg) 5 ml Roztwór akrylamidu 10% 10 ml (9% akrylamid, 1% N, N-metylenobisakrylamid w 0,1M buforze octanowym, ph 4,5) Nadsiarczan amonu 10% 125 µl Zmieszać, a następnie dodać: TEMED 75 µl Wylać na szalkę Petriego (Φ10 cm) i pozostawić do skrzepnięcia (10 min.). ZwaŜyć szalkę z Ŝelem i obliczyć masę Ŝelu. Pociąć w bloczki 0,5 cm x 0,5 cm. 2. Pułapkowanie w Ŝelu agarozowo-guarowym ZwaŜyć pustą szalkę Petriego. Roztwór enzymu usieciowanego (10 mg) 5 ml Roztwór agarozy 1,5 % (zagotować i ostudzić do temp o C) 25 ml Roztwór guaru 0,5 % 25 ml 7 ml roztworu guaru zmieszać z enzymem i ogrzewać w łaźni wodnej w 38 o C. Dodać, mieszając, do 7 ml roztworu agarozy, a następnie wylać na szalkę Petriego (Φ10 cm) i pozostawić do skrzepnięcia. ZwaŜyć szalkę z Ŝelem i obliczyć masę Ŝelu. Pociąć w bloczki 0,5 cm x 0,5 cm. 3. Pułapkowanie w Ŝelu agarozowo-karagenianowym ZwaŜyć pustą szalkę Petriego. Roztwór enzymu usieciowanego (10 mg) 5 ml Roztwór agarozy 1,5 % (zagotować i ostudzić do temp o C) 25 ml Roztwór karagenianu 1 % 25 ml OdwaŜyć karagenian i zawiesić w wodzie destylowanej w małej zlewce. Wstawić zlewkę do wrzącej łaźni wodnej i powoli mieszać, przytrzymując szczypcami. Kiedy roztwór stanie się klarowny, wyjąć zlewkę i mieszając wstawić do łaźni wodnej o temp. 40 o C. Następnie odmierzyć 5 ml roztworu enzymu, dodać 7 ml roztworu agarozy i 7 ml roztworu karagenianu, wymieszać, wylać na szalkę Petriego (Φ10 cm) i pozostawić do skrzepnięcia. ZwaŜyć szalkę z Ŝelem i obliczyć masę Ŝelu. Pociąć w bloczki 0,5 cm x 0,5 cm. 6

7 4. Pułapkowanie w Ŝelatynie ZwaŜyć pustą szalkę Petriego. Roztwór enzymu usieciowanego (10 mg) 5 ml Roztwór Ŝelatyny 12,5 % (w/v) o temp o C 10 ml Roztwór utwardzający (20% formaldehyd w/v; 50% etanol) 500 µl śelatynę rozpuścić w gorącej wodzie i lekko ostudzić. Dodać roztwór enzymu, wymieszać, a następnie dodać roztwór utwardzający. Wymieszać i wylać na szalkę Petriego (Φ10 cm) i pozostawić do skrzepnięcia w 20 o C na 4 godz. ZwaŜyć szalkę z Ŝelem i obliczyć masę Ŝelu. Pociąć w bloczki 0,5 cm x 0,5 cm. Część C Oznaczanie aktywności usieciowanej β-galaktozydazy przed i po pułapkowaniu oraz wpływu immobilizacji enzymu na jego wraŝliwość na zastosowane czynniki Aktywność β-galaktozydazy oznacza się przy uŝyciu syntetycznego bezbarwnego substratu, o-nitrofenylo-β-d-galaktopiranozydu (ONPG), którego w czasie reakcji rozkładany jest do galaktozy i Ŝółtego nitrofenolu. Przebieg reakcji moŝna więc śledzić spektrofotometrycznie. β-galaktozydaza o-nitrofenylo-β-d-galaktopiranozyd β-galaktoza o-nitrofenol Ŝółty Wykonanie (dla kaŝdego rodzaju Ŝelu): OdwaŜyć po 250 mg Ŝelu ze spułapkowanym enzymem dla kaŝdej próby. Przygotować roztwór enzymu usieciowanego EU ze stęŝonego roztworu (według przepisu pod schematem doświadczenia str. 9). 7

8 Do probówek opisanych zgodnie z poniŝszą tabelą wprowadzić odpowiednią ilość buforu, a następnie dodać usieciowany enzym EU (probówka nr 1, 3, 5, 7, 9) lub Ŝel z enzymem EP (probówka nr 2, 4, 6, 8, 10). Ogrzać w łaźni wodnej do temperatury 30 o C (około 5 min.). Włączyć stoper i dodawać w 30 sekundowych odstępach odpowiednie czynniki do probówek 1-8. Gdy upłynie 10 minut od pierwszego dodania, wpipetować w odstępach 30 sekundowych substrat do wszystkich probówek tj (zamieszać po dodaniu!). KaŜdą probówkę inkubować następnie dokładnie 20 min. w łaźni wodnej w temperaturze 30 o C. Po tym czasie (początek: 30 minuta na stoperze) pobierać w odstępach 30 sekundowych po 0,25 ml mieszaniny do próbówek zawierających 0,25 ml 10 % Na 2 CO 3 i szybko wymieszać. Do wszystkich probówek dodać 5 ml wody, wymieszać i zmierzyć absorbancję przy długości fali 420 nm. Schemat doświadczenia (dla kaŝdego rodzaju Ŝelu): próbki bufor Ŝel enzym usieciowany czynnik substrat ONPG ** objętość końcowa 1* EU + SDS 10% 750 µl µl 125 µl 250 µl 1,375 cm 3 2 EP + SDS 10% 750 µl 250mg µl 250 µl 1,375 cm 3 3 EU + H 2 O 2 (30%) + Cu 2+ (1%) µl µl 78 µl H 2 O µl 1,375 cm 32 µl Cu 2+ 4 EP + H 2 O 2 + Cu µl 250mg - 78 µl H 2 O µl 1,375 cm 32 µl Cu 2+ 5 EU + galaktoza (100 mg%) 6 EP + galaktoza (100 mg%) 750 µl µl 125 µl 250 µl 1,375 cm µl 250mg µl 250 µl 1,375 cm 3 7 EU +CaCl 2 (2,5%) 750 µl µl 125 µl 250 µl 1,375 cm 3 8 EP + CaCl 2 (2,5%) 750 µl 250mg µl 250 µl 1,375 cm 3 9 EU (usieciowany) 875 µl µl µl 1,375 cm 3 10 EP (pułapkowany) 875 µl 250mg µl 1,375 cm 3 11 ślepa 1125µl µl 1,375 cm 3 8

9 Aktywność wyraŝa się w jednostkach laktazy (LU), zdefiniowanych jako liczba mikromoli nitrofenolu uwolnionego w ciągu 1 minuty w warunkach testu (30 o C, ph 4,5); i oblicza wg wzoru: Aktywność (LU/g) = A 30/(ε t W) A róŝnica absorbancji między próbką testową i ślepą W ilość enzymu w g zawarta mieszaninie reakcyjnej molowy współczynnik ekstynkcji: ε = 4,7 t 20 *Enzym usieciowany: pobrać 450 µl roztworu enzymu usieciowanego, dopełnić buforem octanowym do 1500 µl, i z tego pobierać do oznaczeń 250 µl, wg tabeli powyŝej. **Substrat OPNG: 740 mg rozpuszczone w 100 cm 3 0,1 M buforu octanowego ph 4,5 (przygotowany). Opracowanie wyników Uzyskane wartości aktywności β-galaktozydazy (LU/g) usieciowanej i pułapkowanej wpisać do tabeli 1. Następnie: 1. Obliczyć wydajność pułapkowania (%) enzymu w Ŝelu. Uzyskane wyniki zebrać w tabeli 2 i na tej podstawie wytypować najbardziej efektywny model pułapkowania. 2. Dla danego Ŝelu obliczyć procentową zmianę aktywności enzymu sieciowanego oraz poddanego pułapkowaniu, w wyniku działania zastosowanych czynników środowiska reakcji, i wpisać do tabeli Określić współczynnik wydajności efektu ochronnego danego Ŝelu jako stosunek: % zachowanej aktywności EP po zadziałaniu czynnika % zachowanej aktywności EU po zadziałaniu czynnika Im wyŝsza wartość współczynnika, tym większy efekt ochronny Ŝelu. Wyniki zebrać w tabeli 3 i wytypować Ŝel dający największy efekt ochronny. 9

10 Tabela 1 aktywność (LU/g) % zachowanej aktywności kontrola _ czynnik SDS H 2 O 2 + Cu 2+ galaktoza CaCl 2 EU (enzymu usieciowany) EP (enzym pułapkowany w Ŝelu...) aktywność (LU/g) % zachowanej aktywności _ Tabela 2 Wydajność pułapkowania rodzaj Ŝelu poliakryloamidowy agarozowoguarowy agarozowokaragenianowy Ŝelatynowy % aktywności wyjściowej Tabela 3 Wydajność efektu ochronnego Ŝeli czynnik SDS H 2 O 2 + Cu 2+ galaktoza CaCl 2 Ŝel poliakrylo- amidowy agarozowo-guarowy agarozowo-karagenianowy Ŝelatynowy 4. Wyjaśnić, jaki moŝe być mechanizm działania zastosowanych czynników SDS: 10

11 H 2 O 2 + Cu 2+ : galaktoza: CaCl 2 : 5. Wymienić zalety i wady zastosowanych metod pułapkowania Literatura 1. Kozik Zastosowania immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 Kraków; 2. Kozik, M. Rąpała-Kozik, I. Guevara-Lora Analiza instrumentalna w biochemii wybrane problemy i metody instrumentalnej biochemii analitycznej Instytut Biologii Molekularnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001 Kraków; 3. Bednarski W., Fiedurek J. (red.) Podstawy biotechnologii przemysłowej, 2007; 4. Adv Drug Delivery Rev 1998, 31: ; 5. Enzyme Microb Technol 2002, 30: ; Adv. Synth. Catal. 2002, 344, ; 6. Polymer Degradation and Stability 2004, 86, ; 7. International Journal of Biological Macromolecules 2003, 31,

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ

ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII ZAKŁAD BIOLOGII MOLEKULARNEJ ĆWICZENIA Z BIOLOGII MOLEKULARNEJ dla studentów II roku biologii medycznej UMCS LUBLIN 2015 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów

Oznaczanie aktywności enzymów Oznaczanie aktywności enzymów Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Biotechnologia Enzymatyczna Prowadzący: mgr inż. Anna Byczek CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest oznaczanie aktywności enzymu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki. Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ

Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki. Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ Wrocław 2008 Spis treści Spis treści...2 Organizacja ćwiczeń...4 KRYTERIA OCENY...6

Bardziej szczegółowo

Biologia Molekularna Roślin

Biologia Molekularna Roślin Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Biologia Molekularna Roślin Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2012 . Spis Treści 1. Analiza modyfikacji chromatyny

Bardziej szczegółowo

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych

Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych ROZDZIAŁ 4 Izolowanie i amplifikacja kwasów nukleinowych Wojciech Garczorz Diagnostyka molekularna jest obecnie najszybciej rozwijającym się działem diagnostyki medycznej. W wielu dziedzinach medycyny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakład Technologii Chemicznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakład Technologii Chemicznej. Zakład Technologii Chemicznej Procesy sorpcyjne Skrypt do ćwiczeń Kraków 2010 1 Spis ćwiczeń: 1. Cel bloku ćwiczeniowego... 4 2.Wstęp... 4 2.1 Adsorpcja i jej rodzaje... 4 2.2 Klasyfikacja i charakterystyka

Bardziej szczegółowo

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA

TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA Paweł BRZUZAN, Maciej WOŹNY, Michał K. ŁUCZYŃSKI TOKSYKOLOGIA MOLEKULARNA przewodnik do ćwiczeń Olsztyn 2007 Spis treści WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ 1. GENOTOKSYCZNOŚĆ... 6 ĆWICZENIE 1.1. ELEKTROFOREZA POJEDYNCZYCH

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa

Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Ćwiczenie 4 i 21 (skrypt) ćwiczenie laboratoryjne nr 3 dla e-rolnictwa Właściwości i budowa węglowodanów. Sacharydy są podstawową i bardzo zróżnicowaną grupą związków naturalnych występujących we wszystkich

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN

BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Zakład Biologii Molekularnej Roślin Uniwersytet Warszawski Instytut Biochemii i Biofizyki PAN BIOLOGIA MOLEKULARNA ROŚLIN Skrypt do ćwiczeń Warszawa, 2006 Spis Treści 1. Analiza zmian na poziomie chromatyny

Bardziej szczegółowo

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii

Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Biologia molekularna ćwiczenia Zakład Wirusologii Warszawa 2012 Zakład Wirusologii Instytut Mikrobiologii p. 440 A tel. 55-41-419 lub 55-41-421 Prowadzący: ćwiczenie 1 dr Monika Radlińska ćwiczenie 2 dr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAOSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Zakładu Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 2 Rozdział, analiza i identyfikacja pochodnych fenolu metodą wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych.

Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych. Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych. Zajęcia 3 godzinne część A, zajęcia 4 godzinne część A i B. Cel ćwiczenia Ćwiczenie poświęcone jest zapoznaniu się z metodami oznaczania aktywności enzymów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł

Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Ćwiczenie 5. Spektroskopia w podczerwieni w badaniu struktury biomakromolekuł Metody spektroskopowe polegają na obserwacji oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią. Można je podzielić

Bardziej szczegółowo

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu

Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu POLITECHNIA WROCŁAWSKA Wydział Chemiczny Rozprawa doktorska Materiały węglowe aktywowane wodorotlenkiem potasu Krzysztof Kierzek Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Machnikowski Wrocław 26 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotu Technologia mleka, napojów i koncentratów. Studia stacjonarne Rok III

Ćwiczenie 6. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotu Technologia mleka, napojów i koncentratów. Studia stacjonarne Rok III Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydział Nauki o Żywności Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Ćwiczenie 6 Technologia proszku mlecznego produkcja oraz ocena jakości CZĘŚĆ I Przewodnik

Bardziej szczegółowo

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA

SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SKRYPT Z OCHRONY ŚRODOWISKA Analiza żywności Jolanta Kumirska Marek Gołębiowski Monika Paszkiewicz Anna Bychowska

Bardziej szczegółowo

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

3 1 MEZOPOROWATE MATERIAŁY KRZEMIONKOWE CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE MONIKA OSZUST, MARIUSZ BARCZAK, ANDRZEJ DĄBROWSKI Zakład Adsorpcji, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin monika.oszust@o2.pl Rozdział 3 1 MEZOPOROWATE

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna. Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna Praca zbiorowa pod redakcją Grzegorza Schroedera Cursiva 2010 Recenzenci Wydanie I 2010 Cursiva http://www.cursiva.pl ISBN 978-83-62108-04-6 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE

CZĘŚĆ A ZADANIA OBOWIĄZKOWE CZĘŚĆ A ZADANIA BWIĄZKWE Zadanie A1 dczyn roztworów blicz wartość ph (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów: a. 0,10 mol/dm 3 Na C 3 ; b. 0,10 mol/dm 3

Bardziej szczegółowo

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii

Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit w elektrochemicznych systemach magazynowania energii Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Kierunek studiów: Technologia Chemiczna Procesy pseudopojemnościowe na granicy faz elektroda/elektrolit

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo