MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw"

Transkrypt

1 w sobot w Gazecie Olsztyƒskiej dodatek JA i TY plebiscyt na najpopularniejszà par moje najpi kniejsze Bo e Narodzenie - sonda tradycje Êwiàteczne na Warmii m czyzna elegancki prezent dla dziecka wró by, horoskopy SKRÓTEM PrzenieÊli wydzia y Wtym tygodniu dobiegnie koƒca przeprowadzka 3 wydzia ów Starostwa Powiatowego w Mràgowie. Powiatowy Nadzór Budowlany, Rzecznik Praw Konsumenta i Spraw Obywatelskich oraz Wydzia Strategii ipromocji od 17 grudnia mieszczà si w budynku dawnego oêrodka zdrowia przy ul. Królewieckiej 27. W pomieszczeniach zajmowanych dotychczas przez te trzy wydzia y b dzie utworzony Punkt Obs ugi Podatników. Jest to filia Urz du Skarbowego w K trzynie wyjaênia Zdzis aw Zysk, rzecznik prasowy mràgowskiego starostwa. Wydzia Strategii i Promocji przeistoczy si Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej. Wten sposób realizowany jest projekt utworzenia sieci CIT-ów w ca ym województwie, wspó finansowany przez urzàd marsza kowski. paf 3 MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw B dziemy zawsze tam, gdzie dzieje si coê ciekawego i wa nego. Zajmiemy si sprawami istotnymi dla mieszkaƒców Mràgowa i powiatu mràgowskiego. JesteÊmy rzetelni i obiektywni. ISSN Nr indeksu Nr 0 O TYM SI MÓWI 2 Drogowe przeoczenie Nowo postawiona tablica informacyjna na ulicy Wojska Polskiego przykuwa uwag oryginalnà lokalizacjà zosta- a postawiona dok adnie na Êrodku chodnika. WYDARZENIA 6 Cmentarz na trawniku Na przydomowym trawniku sàsiedzi Wac awy Aw asewicz zbudowali prywatny cmentarz. Na szcz Êcie w grobach nie ma nieboszczyków, bo jest to reklama zak adu pogrzebowego. LUDZIE OBOK NAS 7 Pastuszkowie zmi dzywojnia Pierwsze wspomnienia Êwiàt moja pami ç przywo uje z roku 1936 lub Mia em wtedy szeêç lub siedem lat. By y to moje pierwsze zapami tane wigilijne wspomnienia. q Mràgowo ul. Warszawska OTBR-A-S Prywatna Szko a J zyków Obcych ALBION istnieje od 1991 roku Szczytno, ul. Pi sudskiego 3/2 tel./fax (0-89) organizujemy KURSY J ZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO na wszystkich poziomach zaawansowania grupowo i indywidualnie cena od 7 z /godz. PROMOCJA ÂWIÑTECZNA PODR CZNIKI GRATIS Zaj cia odbywajà si w Mràgowie w szko ach na Osiedlu Mazurskim 12 i przy ul. Bohaterów Warszawy 4 SZ-1839/Y/C glos olecka str. 1

2 . 2 ZADZWO DO KASI O TYM SI MÓWI Masz jakiê problem, coê ci trapi, chcesz podzieliç si z innymi radosnà wiadomoêcià zadzwoƒ. (0-89) Na Twój telefon czeka w godzinach 9-16 Katarzyna Enerlich Mràgowo. PrzedÊwiàteczne zakupy Na Miko aju LIST OD CZYTELNIKÓW Ró ne sposoby na Ênieg Zwykle wstaj rano, przed szóstà. Tak by o i tym razem. Na ulicy pierwszy Ênieg, bia y, pulchny, pokry chodniki i skwery. Patrz na pracujàcà przed domem kobiet. Z jakà atwoêcià i gracjà uprzàta kilkucentymetrowà warstw Êniegu. Widuj jà o ka dej porze roku. Latem i jesienià wêród po ó k ych liêci, podczas obfitych Ênie nych opadów z miot à lub opatà w d oniach. Przypominam sobie Êrodek zimy zesz ego roku. Szed em obok budynku sàdowego. Dwóch osi ków pracowicie usuwa o warstw lodu z chodnika: pod razami elaznego dràga p ka lodowa pow oka, a spod niej wy- aniajà si tak niedawno u o one, a ju poszczerbione kostki polbruku. Nie znios em tego. Podszed em do niszczycieli i coê rzek em. Spojrza y na mnie bezmyêlne, ciel ce oczy jednego i dobieg o groêne warkni cie drugiego. Wola em nie kusiç losu. Poszed em dalej, a po g ow krà y y mi niespokojne myêli. P ac podatki. To za moje pieniàdze pobudowano ten pi kny chodnik i o ironio! ja op acam tych, którzy go niszczà. Nadchodzi zima, a wraz z nià obawa, czy nie wyjdà na ulice bezmyêlne roboty, kierowane przez bezmyêlnych szefów. Czy moje pieniàdze nie zamienià si wgruz pozosta y po kostkach polbruku? Spoglàdam przez okno na pracujàcà kobiet. Ufam jej. Jest màdra. Chodzi do pracy raniutko, gdy Ênieg jest pulchny. Andrzej Badurek KRONIKA POLICYJNA Wyniós silnik Ma osiedlu Likutowo w Mràgowie 12 grudnia nieznany sprawca w ama si do piwnicy i ukrad silnik do odzi motorowej. Straty oszacowano na 4800 z otych. Policja ustala kto jest sprawcà w amania. D U EC Kradzie w rzeêni WmiejscowoÊci D u ec, gmina Piecki, 13 grudnia nieznany sprawca w ama si do miejscowego zak adu uboju byd a. Zarwa k ódk zamykajàcà drzwi, po czym ukrad przecinark (cz Êç wyposa enia ubojni). Urzàdzenie by o warte 12 tys. z otych. Fiata nie ukrad Tego samego dnia, 13 grudni, na osiedlu Mazurski w Mràgowie dosz o do w amania do samochodu Fiat 126 p. Z odziej wyt uk bocznà szyb i zabra z samochodu radiomagnetofon. Straty oszacowano na 700 z otych. WIERZBOWO Sp on o mieszkanie Po ar w budynku mieszkalnym wybuch w Wierzbowie (gmina Mràgowo) 14 grudnia. Na szcz Êcie nie by o ofiar w ludziach. Straty w wyniku tragedii wynios y ponad 20 tys. z otych. Nadal nie ustalono przyczyn zaprószenia ognia. GIELÑD Zaszli po piwo i papierosy Wnocy 15 grudnia wmiejscowoêci Gielàd (gmina Sorkwity) nieznani sprawcy wybili szyb w witrynie sklepowej i w amali si do Êrodka. Z odzieje wynieêli papierosy, piwo i artyku y spo ywcze. Skradziono towar o wartoêci 288 z otych. paf mo na zarobiç Sezon przedêwiàtecznych zakupów trwa. Mràgowscy handlowcy ró nie jednak go oceniajà. Tych bardzo zadowolonych jest niestety niewielu. Robimy coraz taƒsze prezenty. Âwi ta sà dla handlowców jednà zniewielu okazji na zarobienie wi kszych pieni dzy. Dlatego te dbajà oto, by oferta by a aktualna i by dostawy towarów trafia y w gusty odbiorców. Zdaniem mràgowskich przedsi biorców, w przedêwiàtecznym kupowaniu bardzo wa na jest reklama. Im g oêniejsza i cz stsza, tym bardziej skuteczna. By a u nas pani, której poleci am sprzeda torów samochodowych Hot Wheels. To Êwietna zabawka dla ch opców w wieku szkolnym. Kobieta nie zdecydowa a si na zakup. Wystarczy o jednak, e obejrza a reklam zabawki w telewizji, by przysz a na drugi dzieƒ, by jà kupiç opowiada a Izabela Âwie yna, ekspedientka w sklepie zzabawkami. Jacek WiÊniewski, w a- Êciciel sklepu uwa a, e sezon na przedêwiàteczne zakupy rozpoczà si w tym roku wyjàtkowo wczeênie. Klienci dla swoich pociech wybierajà najcz Êciej lalki Barbi, wraz ze wszelkimi do nich akcesoriami. Klocki Lego równie cieszà si du ym powodzeniem. Ch tnych na zakup telefonów komórkowych nie brakuje. Dorota Kowalska prezentuje klientce nowy model aparatu Fot. Katarzyna Enerlich Modne gad ety Robimy coraz taƒsze prezenty, czasem sà to tylko drobiazgi. Nie zawsze taƒszy upominek jest gorszy. Na rynku jest du y wybór produktów, które przydadzà si ka demu, a ich ceny sà przyst pne. Do najcz Êciej kupowanych prezentów z górnej pó ki nale à. zegarki i bi uteria. Sà kupowane doêç ch tnie, zarówno te taƒsze, Mràgowo. Znak na Êrodku chodnika jak i dro sze. Mamy sporo klientów kupujàcych aƒcuszki czy pierêcionki mówi a Anna Dzigda, pracownik sklepu wielobran- owego. Zawsze jednak mo e byç lepiej. Komórki na topie Mimo, e posiadaczy telefonów komórkowych jest ju mnóstwo i wydawa oby si, e prawie ka dy ma taki telefon, wcià sà ch tni, by je kupowaç. Ludzie kupujà przewa nie telefony na abonament, bo sà to taƒsze aparaty, obj te ró nego rodzaju promocjami wyjaênia y Dorota Kowalska i Marta Nicewicz, pracujàce w salonie telefonii komórkowej w Mràgowie. Przed Êwi tami obserwujemy wzmo ony ruch. Telefony majà byç prezentami. Katarzyna Enerlich Tablica b dzie na nowo ustawiona, gdy poprawi si pogoda zapewniajà drogowcy Fot. Katarzyna Enerlich Tablica dla przechodniów G eneralna Dyrekcja Za ustawienie tablicy Dróg Krajowych odpowiedzialny jest giiautostrad przy ul. ycki rejon GDDKiA. Jak Wojska Polskiego w Mràgowie zainstalowa a niedawno dowiedzieliêmy si na miejscu, tablica rzeczywicà tablic informujà- Êcie jest postawiona o kierunkach i numerach dróg. Nic by nie by o w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, e znak opisujàcy drog krajowà nr 16 (biegnàcà z Olsztyna do Augustowa) ustawiono na Êrodku chodnika. Kto to s ysza, eby wkopywaç znaki i tablice na chodniku?! Przecie atwo mo na si o to stuknàç, czy uderzyç, zw aszcza wieczorem pyta zdziwiony gafà drogowców wnieodpowiednim miejscu. Lokalizacja tablicy b dzie zmieniona, Stawia a jà firma wynaj ta przez gi yckà GDDKiA. Jest to taki techniczny wybryk wyjaênia Jacek Ciechanowicz, kierownik rejonu. Niestety przeoczyliêmy t swoistà usterk. Na razie warunki pogodowe nie pozwalajà na zmian lokalizacji. Kierownik tylko mróz zel eje, tablica b dzie przeniesiona Stanis aw Kwiatkowski, Ciechanowicz za- wbardziej odpowiednie mieszkaniec Mràgowa. pewnia jednak, e gdy miejsce, tak by nie utrudnia a przemarszu chodnikiem. Katarzyna Enerlich ukazuje się z czwartkowym wydaniem Gazety Olsztyńskiej tel/fax redaktor naczelny Paweł Pliszka sekretarz redakcji Katarzyna Enerlich REDAKCJA ul. Królewiecka 10c, Olecko tel. (089) , tel. (089) tel. (089) mail: W MRÑGOWIE Adam Szymaniec tel. (089) tel./fax (089) W OLSZTYNIE Dział Sprzedaży Reklam ul. Tracka 5, tel. (089) Redakcja nie zwraca nie zamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. W REGIONIE Ełk (0-87) Giżycko (0-87) Barczewo (0-89) Iława (0-89) Bartoszyce (0-89) Kętrzyn (0-89) Biskupiec (0-89) Lidzbark Warm. (0-89) Braniewo (0-55) Lubawa (0-89) Dobre Miasto (0-89) Miłakowo (0-89) Działdowo (0-23) Morąg (0-89) Mrągowo (0-89) Nidzica (0-89) Nowe Miasto Lub. (0-56) Olsztynek (0-89) Pisz (0-87) Szczytno (0-89) Ostróda (0-89) WYDAWCA Edytor sp. z o.o., ul. Tracka 5, Olsztyn prezes Jarosław Tokarczyk DRUK Drukarnia Prasowa Spółki z o.o. Edytor Olsztyn, ul. Tracka 7, tel. (089) glos olecka str. 2

3 WYDARZENIA B dziemy zawsze blisko Waszych spraw O tym co wa ne i ciekawe SKRÓTEM Rada zwalnia i podnosi 3 Szanowni Paƒstwo! Macie przed sobà zerowy numer Kuriera Mràgowskiego. Ju od 2 stycznia 2003 r. b dziemy ukazywali si co czwartek, razem z Gazetà Olsztyƒskà. JesteÊmy nowà gazetà, która bazuje na powa nym i bogatym doêwiadczeniu, jaki wypracowa sobie najwi kszy dziennik w regionie Gazeta Olsztyƒska. Tygodnik Kurier Mràgowski od 2 stycznia 2003 r. b dzie ukazywa si systematycznie w ka dy czwartek, àcznie z Gazetà Olsztyƒskà. Do tego przedsi wzi cia przygotowywali- Êmy si wiele miesi cy. Efektem jest gazeta, którà macie paƒstwo przed sobà. Nadal b dziemy pracowali i udoskonalali wizerunek Kuriera. Chcemy, by by on dla Paƒstwa jak najbardziej przejrzysty i czytelny. Blisko ludzi W Kurierze Mràgowskim b dziemy pisali o sprawach wa nych dla Mràgowa, powiatu mràgowskiego i wszystkich jego mieszkaƒców. Chcemy byç blisko ludzkich spraw, tego co cieszy, trapi, albo bulwersuje Paƒstwa. Zawsze staramy si pisaç obiektywnie o wszystkim, co b dzie si dzia o w naszym najbli szym otoczeniu. JesteÊmy m odym, ale doêwiadczonym zespo- em, rzetelnym i pe nym zapa u do pracy. Mamy Od lewej stojà: z przodu Katarzyna Enerlich sekretarz redakcji, Ma gorzata Dargiewicz kierownik biura reklam tygodników Sp.z o.o. Edytor w Olsztynie, wydawcy Kuriera, z ty u Adam Szymaniec agent ds. reklamy, Pawe Pliszka redaktor naczelny nadziej, e nasza gazeta przypadnie Paƒstwu do gustu i nie zawiedziemy nadziei i oczekiwaƒ. Liczymy na wspó prac Wszystkich z Paƒstwa, których trapi jakiê problem, zapraszamy do redakcji Powiat. Porozumienie w sprawie odênie ania Zasypana wspó praca D o niedawna odênie- anie dróg gminnych ipowiatowych wpowiecie mràgowskich wzbudza o wiele emocji. P ugi z powiatu odgarnia- y Ênieg tylko z dróg powiatowych, przez gminne natomiast przeje d a y na pusto, tzn. operatorzy maszyn podnosili spychacze. So tysi z wiosek gminy Mràgowo, nauczeni doêwiadczeniem z poprzedniego roku (kiedy to Miko ajki. Policja przygotowa a pozoracj napadu Atrapy broni i kominiarki D wóch zamaskowanych m czyzn 12 grudnia dokona o napadu na jeden z banków w Miko ajkach. Zarzàdali od kasjerek pieni dzy. Mieli przy sobie broƒ i worek na banknoty. Powiadomiona przez pracowników banku policja szybko uj a i unieszkodliwi a bandytów. Brzmi to sensacyjnie, jednak ca e zdarzenie by o zaplanowane i wyre yserowane. ProwadziliÊmy çwiczenia. Pozoracja mia a na celu podniesienie umiej tnoêci naszych policjantów poinformowa nas Wies aw Skudelski, komendant powiatowy policji w Mràgowie. Wszystko by o trzymane w tajemnicy, po to by Fot. Archiwum Kuriera Mràgowskiego. Mo na równie przyjêç do nas, by zamieêciç reklam lub og oszenie drobne. Czekamy tak e na wszystkich ch tnych do wspó pracy znaszà redakcjà, zdolnych, potrafiàcych dobrze pisaç i atwo nawiàzujàcych kontakty z ludêmi. Nasza siedziba znajduje si przy ulicy Królewieckiej 10 c. Mo na równie do nas dzwoniç pod nast pujàce numery telefonów: , , lub przesy aç faksy pod numer Redakcja podczas Êwiàt znaczna cz Êç miejscowoêci by a nieprzejezdna) postanowili zainterweniowaç w Powiatowym Zarzàdzie Dróg. Zwrócili si z proêbà do dyrekcji PZD, by ich pojazdy odênie a y równie drogi gminne. 10 grudnia podpisano porozumienie mi dzy Zarzàdem, a Spó dzielnià Kó ek Rolniczych, która od lat odênie a drogi gminne. Tej zimy odênie anie ca ego powiatu przebiegnie szybciej i sprawniej, a sytuacja z ubieg ego roku si ju nie powtórzy zapewniali Jan oê, dyrektor PZD i Witold Paw owicz, dyrektor SKR. Ciesz si, e dosz o do takiego porozumienia. Dzi ki temu byç mo- e zima nie b dzie dla mieszkaƒców gminy tak ci ka powiedzia Jerzy Krasiƒski, wójt gminy Mràgowo. W powiecie mràgowskim odênie anych jest 71,6 kilometrów dróg powiatowych i 51 kilometrów dróg gminnych. Sà to drogi o standardzie odênie ania od IV do VI stopnia. Od chwili zg oszenia operator p ugu ma 48 godzin na usuni cie utrudnieƒ na drogach. Katarzyna Enerlich stworzyç jak najbardziej autentyczne warunki. Zachowanie tajemnicy z pewnoêcià si uda o. Mieszkaƒcy Miko ajek byli zdezorientowani widzàc ca à akcj. Dok adnie zaplanowaliêmy przebieg akcji. Wszystko by o przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeƒstwa. Policjanci u ywali atrap broni wyja- Ênia Skudelski. Ale mieliêmy nawet worek na pieniàdze. Szkoleniem obj to funkcjonariuszy z powiatu mràgowskiego. Cel takich akcji jest oczywisty policjanci muszà byç lepiej przygotowani do dzia ania ni przest pcy. Pawe Pliszka Rada Miejska utrzyma a wi kszoêç stawek podatkowych na takim samym poziomie jak w roku 2002 Fot. Pawe Pliszka Stawki niektórych podatków na rok 2003 uchwalili radni miejscy podczas ostatniej sesji, 10 grudnia. Podatek od nieruchomoêci niemal nie uleg zmianie i mieszkaƒcy iprzedsi biorcy mràgowscy b dà p acili takà samà stawk co w tym roku. Zmniejszono jedynie op at podatkowà za budynki, w których Êwiadczy si us ugi zdrowotne z proponowanych 3,46 z do 2,15 z. Nie ma sensu uchwalanie tak wysokiej stawki podatku na budynki, gdzie prowadzone sà us ugi zdrowia, poniewa potem i tak b dà zwolnione z tego podatku uzasadniali radni. Zwolnione od podatku b dà m.in. budynki stanowiàce w asnoêç koêcio ów i zwiàzków wyznaniowych, stanowiàce w asnoêç komunalnà miasta, w których prowadzone sà bary mleczne, a tak e nieruchomoêci zaj te pod cmentarze. Radni ustalili stawk podatku rocznego od posiadania psów w wysokoêci 20 z. paf Ile zarabia pani burmistrz? Podczas sesji 10 grudnia radni miejscy uchwalili wysokoêç wynagrodzenia burmistrza Mràgowa. Otolia Siemieniec b dzie otrzymywa a miesi cznie 7211 z (w tym: podstawowe wynagrodzenie 4530 z, dodatek funkcyjny 1775 z, dodatek za wys ug lat 906 z ). Ponadto pani burmistrz do listopada 2003 r. b dzie dostawa a dodatek specjalny w wysokoêci 1261 z. àczne wynagrodzenie g owy miasta wynosi 8472 z (jest to kwota brutto). Jestem usatysfakcjonowana tà sumà. Sà to doêç pokaêne dochody komentowa a burmistrz Otolia Siemieniec. WczeÊniej zupe nie nie interesowa am si sprawà mojego wynagrodzenia. By y du o wa niejsze sprawy. Dopiero na sesji dowiedzia am si jaka to suma. Rada miejska wyznaczy a równie miesi czny limit przebiegu kilometrów na jazdy lokalne w asnym samochodem. Burmistrz mo e otrzymaç zwrot kosztów utrzymania pojazdu za przejechanie nie wi cej ni 300 kilometrów. paf Mieszkania nie dla wszystkich Hotel Meltur nale a do spó ki Ekomelbud. Rada miejska minionej kadencji zdecydowa a o odkupieniu hotelu i jego adaptacji na potrzeby budownictwa komunalnego. Planowano, by wydzieliç w nim oko o 40 mieszkaƒ. Do tej pory miasto zap aci o za budynek pierwszà rat, tj. 300 tys. z. Nast pna, jak wynika zumowy, ma zostaç wp acona wprzysz ym roku (wynosi ona 500 tys. z otych). Ten wydatek zosta ju uwzgl dniony w nowym bud ecie. Miasto ma równie pokryç koszty wykonania remontu i adaptacji pokojów hotelowych na mieszkania. Mieszkania w Melturze zosta y przyznane jeszcze przed wyborami i teraz nie pozostaje mi nic innego, jak te zobowiàzania zrealizowaç wyjaênia a Otolia Siemieniec, burmistrz Mràgowa. Jak dowiedzieliêmy si w Referacie Gospodarki Komunalnej Urz du Miasta, g ównym kryterium wyboru kandydatów do zamieszkania w Melturze, by a z a sytuacja mieszkaniowa oczekujàcych na liêcie rodzin. BraliÊmy pod uwag przede wszystkim rodziny mieszkajàce w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Nie mogà to byç jednak rodziny najubo sze, gdy czynsze b dà wysokie wyjaênia a Teresa Bàk, inspektor referatu. Za 80 metrowe mieszkanie trzeba b dzie zap aciç oko o 800 z otych czynszu. Do tego dojdà jeszcze comiesi czne op aty za energi i gaz. Nie wszystkich b dzie staç na utrzymanie takich mieszkaƒ. Lista ch tnych na mieszkania nie jest jeszcze zamkni ta. Nie ma ch tnych zw aszcza na wi ksze lokale. Budynek zostanie oddany do u ytku w maju 2003 roku. glos olecka str. 3

4 4 SKRÓTEM POL-WAG WAGI q KASY oferujemy wagi Z POWIATU. Koszary za gazowni Do koƒca tego roku zakoƒczony b dzie proces likwidacji Jednostki Wojskowej w Mràgowie. Starostwo powiatowe ma ju plan przej cia i zagospodarowania koszar. Trzeba jeszcze podpisaç porozumienie z MON. Poczàtkowo starostwo chcia o nieodp atnie przejàç koszary od MON. Okaza o si jednak, e przez pi ç lat nie mo na by by o przej tych budynków sprzedaç. Bardziej op acalna jest zamiana obiektów. Jeszcze nie wiadomo, czy projekt uda si zrealizowaç. Sà ju pierwsze plany zagospodarowania budynków koszar. Propozycji jest wiele. Mieszkania komunalne, hala sportowa, urzàd skarbowy, prokuratura, dom opieki dla doros ych, M odzie owy Dom Kultury, który mo na by przenieêç z ulicy Jeziornej, Centrum Kszta cenia Opiekunów Osób Niepe nosprawnych wylicza Andrzej Piwoƒski, starosta mràgowski. Piwoƒski ma nadziej, e uda mu si bezp atnie pozyskaç koszary. Wzamian proponuje ministerstwu oêrodek wypoczynkowy w Borowskim Lesie oraz budynki starej gazowni. Czy uda si otworzyç urzàd? Andrzej Piwoƒski to kolejny starosta, który obiecuje utworzenie urz du skarbowego w powiecie mràgowskim. Zdaniem starosty, wszystko jest na dobrej drodze, by projekt si powiód. Na razie w budynku starostwa powstanie na parterze Punkt Obs ugi Podatników. B dzie to filia Urz du Skarbowego w K trzynie. Zatrudnienie w oddziale znajdzie od 3 do 5 osób. Podatnicy b dà mogli za atwiç w Biurze najpilniejsze sprawy wyjaênia starosta Piwowoƒski. Do takich nale- y sk adanie zeznaƒ podatkowych, przes uchania podatników oraz wydawanie wszelkich zaêwiadczeƒ. W przysz oêci urzàd skarbowy ma mieêciç si w jednym z budynków znajdujàcych si na terenie by ej jednostki wojskowej, które ma przejàç starostwo. Andrzej Piwoƒski, zapytany o to jakie sà szanse utworzenia w Mràgowie Urz du Skarbowego odpowiada, e du e. Poprzedni starosta zaproponowa Ministerstwu Finansów obiekt przy Hotelu Orbis, ale do odp atnego nabycia. My zaê zaproponujemy taki obiekt bezp atnie, dlatego nasza propozycja jest korzystniejsza. MIKO AJKI Nowe partnerstwo europejskie Podpisany w miniony weend uk ad partnerski z francuskim miastem Willard de Lans jest pierwszym zachodnioeuropejskim porozumieniem w Miko ajkach. Piotr Jakubowski, burmistrz Miko ajek, jest dumny, e dosz o do podpisania uk adu o miastach partnerskich. Ta nasz pierwszy europejski uk ad. Liczymy, e wspó praca u o y si nam bardzo dobrze wyjaênia burmistrz. Willard de Lans jest drugim miastem partnerskim Miko ajek. Pierwsze to Warena na Litwie. Wspó praca ma dotyczyç ekonomii, wymiany m odzie y oraz promocji i rozwoju turystyki. Bo przecie mamy si czym pochwaliç doda Jakubowski. SORKWITY W gminie przygotowani do zimy Wgminie Sorkwity przygotowania do zimy iodênie ania. Koordynatorem dzia aƒ jest wójt Piotr Wo kowicz. Do niego nale y zg aszaç problemy zwiàzane z odênie aniem. Za stan gminnych dróg odpowiedzialny jest Zak ad Gospodarki Komunalnej w Sorkwitach. JesteÊmy przygotowani na wszelkie sytuacje. Prze yli- Êmy ju taki w ubieg ym roku mówi Józef Puchalski, kierownik ZGK w Sorkwitach. W pierwszej kolejnoêci od- Ênie ane sà te drogi, którymi przeje d ajà mleczarki oraz drogi dojazdowe do szkó. SORKWITY. Podatki bez zmian WysokoÊç podatków w gminie Sorkwity na 2003 rok ustalà gminni radni na najbli szej sesji. Jak dowiedzieliêmy si wurz dzie, zmiany wich wysokoêci nie sà przewidywane. Stawki chcemy utrzymaç na dotychczasowym poziomie. Ewentualnie podniesiemy je o wskaênik inflacji wyjaênia Piotr Wo kowicz, wójt gminy. Najwy sza JakoÊç Umiarkowana Cena Satysfakcja Gwarantowana kasy fiskalne z atrakcyjnymi prezentami kopiarko-drukarki kalkulacyjne sklepowe metkujàce laboratoryjne i analityczne magazynowe i przemys owe samochodowe format A-3, A-4 specjalnego przeznaczenia i systemy wa àce Olsztyn, ul. Ciechociƒska 7, tel./fax (0-89) AG /25/D Mràgowo. Ordynatorzy bronià dyrektora szpitala Profilaktyczny list Dyrektor Szpitala Powiatowego w Mràgowie mo e si zmieniç na poczàtku przysz ego roku. Kontrakt obecnego dyrektora Wojciecha Glinki, koƒczy si 9 marca 2003 r. Kontrakt Wojciecha Glinki, dyrektora Szpitala Powiatowego im. Micha a Kajki wmràgowie, up ywa na poczàtku marca 2003 r. Czy nadal b dzie on sprawowa swojà funkcj zale- y m. in. od decyzji starosty Andrzeja Piwoƒskiego. Dyrektor Glinka reprezentuje innà opcj politycznà ni mràgowski starosta. Personel szpitala obawia si wi c o to, e Piwoƒski nie b dzie chcia dalej wspó pracowaç z obecnym dyrektorem. Wojciech Glinka zosta zatrudniony na cztery lata przez poprzedniego starost Ryszarda Sorok. Petycja lekarzy Ordynatorzy wystosowali pismo do starosty mràgowskiego, w którym przekonujà o zas ugach dyrektora. WpiÊmie czytamy m. in.: Pe nienie funkcji dyrektora to czas spokojnej, rzetelnej, codziennej pracy szpitala ze sta ym podnoszeniem jakoêci oferowanych us ug, to czas powa nych inwestycji. [ ] Decyzje ekonomiczne dyrektora nigdy nie wp yn y na pogorszenie jakoêci diagnozowania i leczenia pacjentów. Sam dyrektor Glinka jest mile zaskoczony takim zachowaniem lekarzy. Ten list to dla mnie du a niespodzianka mówi. Tym bardziej, e o takie poparcie wcale nie zabiega em. Co zrobi starosta? Zdaniem starosty Andrzeja Piwoƒskiego profilaktyczne dzia ania mràgowskich lekarzy sà nieuzasadnione. Przyznaje równie, e jest zaniepokojony nieprzychylnymi dla dyrekcji publikacjami w prasie. Mràgowo. Zast pca burmistrza wybrany Czytam w nich, e ludzie omijajà nasz szpital. Wed ug mojej opinii jest to prawda i oceniajàc dyrektora wezm to pod uwag. Starosta Piwoƒski nie powiedzia na razie jakie losy czekajà mràgowski Wiceburmistrz z Akademii O tolia Siemieniec wybra a swojego zast pc. Decyzja zapad a w piàtek 13 grudnia. Wiceburmistrzem Mràgowa b dzie Tomasz Witkowicz, cz owiek spoza uk adów politycznych jak zapewnia pani burmistrz. I dodaje: Jest bardzo dobrze wykszta cony, zna angielski i dobrze orientuje si w zagadnieniach informatycznych. Jest to cz owiek kompetentny, otwarty i pe en pomys ów. KogoÊ takiego Mràgowo potrzebuje. Tomasz Witkowicz ma P od koniec listopada zakoƒczy si projekt promujàcy region pod nazwà Wiejskie Jad o. Jest to kulinarna mapa-przewodnik po hotelach, pensjonatach, kwaterach prywatnych igospodarstwach agroturystycznych powiatu mràgowskiego, w których serwowane sà dania charakterystyczne dla regionu. Przygotowa y jà wspólnie Starostwo Powiatowe w Mràgowie 45 lat, on Ann i dwójk dzieci: córk Aleksandr i syna Adama. Wojskowy. Studia zawodowe odby na Wy szej Szkole Oficerskiej Wojsk àcznoêci w Zegrzu. Póêniej skoƒczy studia magisterskie na wydziale pedagogicznym bydgoskiej WSP. Kszta ci si równie w zakresie organizacji izarzàdzania na Wojskowej Akademii Technicznej. Od paêdziernika 2002 r. pracowa na stanowisku doktoranta w Instytucie Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Mràgowo. Agroturystyczna mapa kulinarna Przewodnik po swojskim jadle Fot. Katarzyna Enerlich szpital i jego dyrektora. Ostatecznà decyzj o tym, czy zmieni si szef placówki, dowiemy si dopiero w lutym 2003 r. Wówczas b dzie musia a zapaêç jednoznaczna decyzja. Katarzyna Enerlich Tomasz Witkowicz prac w Urz dzie Miasta rozpocznie 17 Fot. Pawe Pliszka stycznia 2003 r. Zapytany o to co dalej ze studiami, powiedzia, e b dzie chcia zmieniç tryb nauki ze stacjonarnego na zaoczny, tak by nie kolidowa y z nowym zaj ciem. Pawe Pliszka i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej w Pieckach. InspirowaliÊmy si pomys em w adz szwedzkiej gminy Hylte t umaczy a Anna Dr ek, referent w Wydziale Strategii i Promocji mràgowskiego starostwa, wspó autorka projektu. PracowaliÊmy nad mapà od sierpnia. Teraz przygotowywany b dzie jej dodruk. Wiejskie Jad o wydano w nak adzie 2000 egzemplarzy. Druk kosztowa oko o 3200 z. Pieniàdze przekaza urzàd marsza kowski z kontraktu wojewódzkiego. Do projektu w àczy y si 33 bazy agroturystyczne z ca- ego powiatu. Na mapie, poza wskazówkami gdzie dobrze zjeêç, mo na dowiedzieç si m. in. co warto zobaczyç w powiecie Mràgowo i gdzie aktywnie wypoczàç. Mapy b dà rozdawane podczas targów turystycznych, które odbywajà si w ca ej Polsce. Wten sposób b dziemy promowali agroturystyk w naszym powiecie doda a Anna Dr ek. Ju po zakoƒczeniu prac nad projektem, ch ç udzia u w nim zg osi o wiele pensjonatów. Jednak spóênieni przedsi biorcy b dà musieli troch poczekaç na kolejnà nowà edycj Wiejskiego Jad a. Pawe Pliszka glos olecka str. 4

5 Jeszcze w ubieg ym tygodniu schronisko dla bezpaƒskich psów wbagienicach Ma ych pod Mràgowem by o nieczynne. Podejrzewano parwowiroz lub nosówk objawy tych chorób pojawi y si u jednego z przywiezionych czworonogów. Zarzàdzono kwarantann. Na szcz Êcie alarm okaza si fa szywy. Psy w schronisku sà zdrowe iczekajà na nowych w aêcicieli powiedzia nam Zenon Wieleba, administrator schroniska. M odzie pomaga Psy, które trafiajà do schroniska, sà badane przez weterynarza. Zwierz ta znakowane sà trwa ym tatua em, szczepione i odrobaczane. Dzienne utrzymanie psa kosztuje pi ç z otych, w tym po owa to koszty obs ugi wyjaênia pan Zenon. Pieniàdze pochodzà zgmin, na terenie których Zenon Wieleba wy apuje wa sajàce si psy (powiat mràgowski i gmina Biskupiec, która nie posiada schroniska). W adze Mràgowa na utrzymanie schroniska w ubieg ym roku przeznaczy y 4,9 tys. z. W tym roku dotacja b dzie wi ksza o500 z. W utrzymaniu psów pomaga te m odzie szkolna opowiada administrator schroniska. Uczniowie organizujà cz sto akcje zbiórki ywnoêci. Z POWIATU Mràgowo. Schronisko dla psów ju czynne Przyjaciel czeka! W ubieg ym tygodniu wznowi o swojà dzia alnoêç schronisko dla bezdomnych psów w Bagienicach Ma ych pod Mràgowem. Przez dwa tygodnie zwierzaki przechodzi y kwarantann. Psy bardzo kocham i to sà moi prawdziwi przyjaciele mówi Zenon Wieleba, administrator schroniska Fot. Pawe Pliszka Mràgowo. Wygrali etatowi przedstawiciele Sà ch tni Wlistopadzie na 10 przyj tych psów a 7 wykupiono. We wrzeêniu i paêdzierniku nowy dom znalaz o 8 psów. Zdarza si i tak, e do schroniska trafiajà psy-uciekinierzy, których nie dopilnowali ich w aêciciele. Wówczas trzeba je wykupiç ikosztuje to 85 z. Zakup psa ze schroniska to wydatek rz du z. Najtaƒsze sà m ode szuczki, najdro sze psy rasowe. Czworonogi w wieku powy ej 5 lat oddawane sà za darmo. Telefon do schroniska: lub Katarzyna Enerlich Gmina ma swoich delegatów W ybory do Warmiƒsko-Mazurskiej b dà zwracali si do nas rolnicy z naszej gminy Izby Rolniczej po ze swoimi problemami. raz kolejny wygrali dwaj Tak by o do tej pory rolnicy S awomir Olender powiedzia S awomir i Kazimierz Wi cko. Gmin Olender. Mràgowo reprezentujà Wybory do rady Izby od poczàtku istnienia Rolniczej odbywa y si Izby, a wi c od 5 lat. Obydwaj w ca ym województwie przedstawiciele sà w niedziel 9 grudnia. niemal etatowymi radnym. W radzie Izby Rolniczej Zgminy Mràgowo startowa o 5 rolników. Izby Rolczàtku zasiadajà od ponicze zajmujà si przede jej istnienia. wszystkim doradztwem S awomir Olender b dzie jednym z dwóch reprezentantów Mam nadziej, e dla rolników. gminy Mràgowo w Izbie Rolniczej Fot. Katarzyna Enerlich SKRÓTEM 5 POWIAT. Wymieniamy prawa jazdy Jeszcze tylko kilka dni majà w aêciciele praw jazdy na ich wymian. Nie wszyscy jednak muszà si spieszyç. Ministerstwo Infrastruktury przed u y o termin wymiany niektórych dokumentów do 31 marca 2003 r. Termin wymiany praw jazdy wystawionych przed 1984 rokiem zosta przed u ony o trzy miesiàce wyjaênia a Krystyna Lipiƒska, kierowniczka Wydzia u Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Mràgowie. Nie zmieni y si natomiast terminy wymiany pozosta ych dokumentów. Prawa jazdy wydane mi dzy 1 stycznia 1971 r. a 31 grudnia 1983 r. podlegajà wymianie do koƒca Dokumenty wydane mi dzy 1 stycznia 1984 r. a 30 kwietnia 1993 r. do koƒca 2004 r. Prawa jazdy wystawione mi dzy 1 maja 1993 r. a 30 czerwca 1999 r. mo na wymieniç do 30 czerwca 2006 r., a wydane po 1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2006 r. Nie wymienione dokumenty tracà wa noêç po up ywie terminu ustalonego do ich wymiany. Do po owy grudnia w mràgowskim starostwie prawa jazdy wymieni o ponad 8 tysi cy osób. Z ka dym dniem zainteresowanie wymianà jest coraz wi ksze. Na nowe prawo jazdy trzeba czekaç oko o 30 dni. Dlatego nie radz czekaç na ostatni moment powiedzia a kierownik Lipiƒska. Póêniej mogà byç kolejki. Wpowiecie mràgowskim do koƒca roku powinno zostaç wymienionych oko o 2 tysiàce praw jazdy. Wpóêniejszych terminach po nowe dokumenty powinno zg osiç si oko o 10 tysi cy mieszkaƒców powiatu. Wymiana dokumentów upowa niajàcych do prowadzenia pojazdów kosztuje obywateli 50 z (bez wzgl du na kategori uprawnieƒ). POWIAT. Drogie psy na wsi W aêciciele psów mieszkajàcy w gminie Mràgowo b dà p acili za swe czworonogi podatek w wysokoêci 40 z otych. Takà stawk ustalili radni gminni podczas ostatniej sesji 10 grudnia. Jest to op ata ca oroczna ijednorazowa. Z podatku zwolnieni ci w aêciciele, którzy majà do trzech czworonogów do pilnowania gospodarstwa powiedzia a El bieta Mierczak, inspektor z Urz du Gminy w Mràgowie. Ustalona roczna sk adka podatku nie jest wysoka doda Jerzy Krasiƒski, wójt gminy Mràgowo. Radni gminni poruszyli równie spraw b àkajàcych si psów. Mówili, e na wsiach jest to sprawa ciàgle nie rozwiàzana. Po wsiach pe no jest wa sajàcych si psów. Mo e powo ajmy komisj, w której sk ad wejdà dzielnicowi iod czasu do czasu pojedêmy do w aêcicieli nie dbajàcych o swoje psy? Nie wystarczy ustaliç podatek, którego i tak rolnicy nie p acà. wyjaênia Jan Golik, radny z Polskiej Wsi. Radni miejscy, którzy obradowali tego samego dnia, równie uchwalili stawki podatków za psy w mieêcie. WMràgowie za jednego czworonoga trzeba uiêciç op at w wysokoêci 20 z (jest to równie op ata ca oroczna i jednorazowa). Pieniàdze uzyskane z podatku sà przeznaczane w formie dotacji na schronisko dla bezpaƒskich zwierzàt. Zgodnie z uchwa ami rad gminy i miejskiej jeêli wesz o si w posiadanie psa po 30 czerwca, zap aciç nale y po ow ustalonej stawki. Podatek p atny jest do 30 czerwca ka dego roku, a jeêli psa nabyliêmy póêniej, termin up ywa 31 grudnia., paf Hurtownia Producentów Odzie y OLSZTYN ul. Wyszyƒskiego 1 (budynek CEZALU ) prowadzi sprzeda hurtowà i detalicznà Du y wybór kreacji karnawa owych. Garsonki, bluzki, spódnice, spodnie. P aszcze, kurtki, ko uchy. ZAPRASZAMY od godz do 19.00, w soboty od godz do SZ-1842-X-C TWOJA FIRMA W INTERNECIE? WYBRA EÂ DOBRZE: w asny adres: konta dost p do modyfikacji danych na stronie wysy anie wiadomoêci na wybrany dzia portalu WM.PL rejestracja w wyszukiwarkach Gratulacje. Wszystko za dobrà cen. Pytania? lub HURTOWNIA - AGATON FAJERWERKI UPOMINKI, ZABAWKI PRODUCENT ÂMIESZNYCH RZECZY Szczytno, ul. Drzyma y 4 tel. (089) , W NOWYM MIEJSCU WI KSZY WYBÓR, NI SZE CENY, WY SZE RABATY, NOWY WYSTRÓJ, MI A OBS UGA. ATRAKCYJNE WARUNKI WSPÓ PRACY Prowadzimy sprzeda wysy kowà Zapraszamy od 7.00 do 17.30, soboty do yczymy zdrowych i weso ych Âwiàt HARDSOFT HARDSOFT ul. Traugutta 6 komputery kasy fiskalne akcesoria sieci oprogramowania tel HARDSOFT ul. Traugutta 6 Sklep Kleks ul. XXX Lecia 1 materia y biurowe tusze, taêmy, tonery papier ksero w super cenie bindownice, niszczarki, laminatory SZ-1846-X-C tel NN-516-ME-X-F glos olecka str. 5

6 ÂWIAT WOKÓ NAS 6 dr med. W odzimierz Miko ajczyk specjalista po o nik ginekolog ENDOKRYNOLOG USG SONDA POCHWOWA I BRZUSZNA OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOÂCI Komornik Sàdowy Rewiru II przy Sàdzie Rejonowym w Biskupcu Kancelaria Komornicza w Mràgowie podaje do publicznej wiadomoêci, e 30 grudnia o godz w Mràgowie przy ul. Olsztyƒskiej 11 (magazyn CMB) odb dzie si w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomoêci sk adajàcych si z: Lp. Nazwa ruchomoêci IloÊç Suma Suma oszacowania wywo ania 1. Frezarka do listw HAFNER GL , ,00 rok prod Frezarka do po àczeƒ s upków , ,00 GRAULE AKF-6/ Praska wielofunkcyjna ESCO , ,00 rok prod Przecinarka tarczowa GRAULE , ,00 rok prod Stojak do szklenia URBAN KV , , M, rok prod Agregat spr arkowy ,00 675,00 o wydajnoêci 750 l/min. 7. Frezarka do odwodnieƒ ROTOX , ,00 FWS-287, rok prod Zgrzewarka URBAN AKS , ,00 rok prod Oczyszczarka automatyczna URBAN , ,00 SV-300/3P, rok prod Frezarka do klamek i zamków , ,00 PORTICI FC Profil okienny Silver Line 34*) 44,00 33,00 d ugoêci 6 m 12. Profil okienny Spectrum 40*) 44,00 33,00 d ugoêci 6 m 13. Wzmocnienia metalowe do profili 85*) 15,00 11,25 d ugoêci 6 m 14. Drzwi wejêciowe ,00 900,00 *) cena za sztuk **) kwota brutto zawiera podatek VAT RuchomoÊci mo na oglàdaç w dzieƒ przed licytacjà w miejscu i czasie oznaczonym wy ej. Suma wywo ania wynosi 75,00% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o 53 rozporzàdzenia Ministra Finansów z r. (DzU Nr 109/99, poz. 1245) wystawia faktury VAT. Alfa Agri Michalak Kompleksowe wyposa enie oraz zaopatrzenie gospodarstw rolnych Szczytno, ul. Toruƒska 4, tel / , fax dojarki przewodowe, hale udojowe, ch odnie mleka, zgarniacze obornika, systemy wentylacji, wygrodzenia, klatki porodowe, maty legowiskowe, elektryczne ogrodzenia pastwisk, Êrodki myjàco-dezynfekujàce, artyku y zootechniczne, pokrycia dachowe nasiona traw (pastwiskowych, àkowych, trawnikowych), nasiona zbó, nasiona roêlin motylkowych, nasiona kukurydzy, nawozy mieszanki pe noporcjowe, koncentraty, premiksy, dodatki mineralne, preparaty mleko zast pcze, soja, Êruta rzepakowa, otr by, zbo a, kukurydza, karmy dla psów i kotów, doradztwo ywieniowe zwierzàt, folie do kiszonek, konserwanty ipreparaty zakiszajàce sprzeda i serwis urzàdzeƒ firmy Stihl, Vikin (pilarki, wykaszarki, myjki wysokociênieniowe, kosiarki trawnikowe) akumulatory, oleje, filtry Mràgowo str. 6 pn.-czw , Os. Mazurskie 31/4 tel , mile widziana wczeêniejsza rejestracja KM-17-AS-Y-F mgr in. Krzysztof Kibi ko US UGI GEODEZYJNE, MAPY NUMERYCZNE NOWOÂå! Satelitarne odbiorniki lokalizacyjne GPS (dla podró ników, eglarzy, myêliwych, w dkarzy, do samochodu, na ódê) Pisz ul. Gizewiusza 12 tel. (087) kom GP-862/J/Y/S KM-12-AS-Y-W SZ-1840-X-C Mràgowo. Smutne widoki z okna Cmentarz na trawniku Na przydomowym trawniku sàsiedzi Wac awy Aw asewicz zbudowali prywatny cmentarz. Na szcz Êcie w grobach nie ma nieboszczyków, bo jest to reklama zak adu pogrzebowego. Jeszcze do niedawna przed bliêniakiem przy ulicy Wojska Polskiego by trawnik. Teraz pod oknami Wac awy Aw asewicz wspó w aêcicielki domu, ustawiono granitowe nagrobki. W ten oryginalny sposób reklamuje si jedna z olsztyƒskich firm kamieniarskich. Tylko czekaç, jak ludzie b dà tu zapalaç znicze, bo wieƒce za dnia itak tu le à mówi pan Józef, sàsiad Wac awy Aw asewicz. Moim zdaniem taka reklama powinna byç wokolicach cmentarza, anie wcentrum miasta. Tu nie pasuje dodaje kolejny sàsiad Zdzis aw K opotowski. Bolesne wspomnienia Dla Wac awy Aw asewicz widok za oknem to przede wszystkim bolesne wspomnienia. Wystarczajàco du o napatrzy am si na Êmierç, na ludzkie zy i dramat. Kilka lat temu umar a moja córka, po niej mà. Jakby tego by o ma o, sàsiedzi zrobili mi pod oknem cmentarz ali si. Nikt z panià Wac awà Izabela Nadara specjalista gin.-po o. BADANIA USG tel. (89) pn.-wt KM-13-AS-Y-F AUTO KOMIS ZENON KLONOWSKI Kupno Sprzeda Zamiana TUTAJ NAJSZYBCIEJ SPRZEDASZ SWÓJ SAMOCHÓD NAJDOGODNIEJSZE SYSTEMY RATALNE I awa, ul. Biskupska (przy stadionie), tel. (089) , Nowe Miasto Lubawskie, ul. Tysiàclecia, tel. (056) Kwidzyn, ul. Malborska 134, tel. (055) W oc awek, ul. Toruƒska 135B, tel. (054) GO-1475/S/Y/F SKUP Z OMU METALI NIE ELAZNYCH Z om miedzi od 5,00 z /kg Z om mosiàdzu od 3,20 z /kg Z om aluminium od 4,00 z /kg Z om aluminium (puszka) od 3,20 z /kg Z om aluminium elektrycznego od 4,50 z /kg Kolno, ul. Konstytucji 3 Maja 33A tel. (086) Przy wi kszych iloêciach odbiór w asny. Skup czynny: poniedzia ek - sobota GP-1066/J/X/F Tylko czekaç, jak ludzie b dà tu zapalaç znicze, bo wieƒce i tak tu le à mówi pan Józef, sàsiad Wac awy Aw asewicz Fot. Katarzyna Enerlich tego nie uzgadnia. Reklama zak adu kamieniarskiego znajduje si pod balkonem, naprzeciwko wejêcia do jej mieszkania. Chyba powinnam otym wiedzieç? zastanawia si. Biuro Turystyczne HATA Mràgowo tel./fax ul. Wojska Polskiego 16 SYLWESTER Egipt 1800 z + 7% VAT Pary 845 z S owacja 270 z ZIMOWISKA Zakopane 678 z Szczyrk 735 z Mikoszewo 380 z WYCIECZKI /Wilno-Grodno, Kaliningrad-Âwiet ogorsk, Lwów, Stoczek Kalwaria Warmiƒska, inne/ Karta Euro-26 bilety autobusowe i lotnicze ubezpieczenia KM-15-AS-Y-W Language Education ANGIELSKI FRANCUSKI NIEMIECKI W OSKI Zdrowia nie zabiorà Pani Wac awa zdziwiona by a równie zachowaniem robotników, którzy przywieêli nagrobki. Zaskoczona ich widokiem wysz am do ogródka i zapyta am dlaczego b dà w taki sposób ozdabiaç trawnik. Jeden z nich odpowiedzia : Niczyjemu zdrowiu to nie przeszkadza. Józef Aw- asewicz, drugi w aêciciel bliêniaka, to jej by- y szwagier. Nie widzi nic z ego w sposobie zagospodarowania trawnika: To nie aden cmentarz, tylko same nagrobki. Moja sàsiadka krytykuje to przez mêciwoêç, bo sama chcia aby to miejsce wydzier awiç. Pisz, E k, Gi ycko, Olecko Mnie te nie jest przyjemnie i chyba na wiosn t reklam zlikwiduj zapowiada. Z punktu widzenia prawa wszystko jest wporzàdku mówi Jolanta Rypina, kierownik referatu gospodarki komunalnej Urz du Miasta wmràgowie. Trawnik nale y do w aêciciela po- owy bliêniaka i mo e go wykorzystaç równie do celów reklamowych. PIH PROFILE Pisz, ul. Rybacka 3 tel./fax (87) Lokal mieszkalny 58 m 2 w Piszu z Lokal mieszkalny 46,54 m 2 w Piszu z Nowy dom mieszkalny 85 m 2 w Piszu z Dom mieszkalny 120 m 2 w Piszu z Dom mieszkalny bliêniak 132 m 2 w Piszu z Dom do remontu, blisko jeziora w Rucianem z Budynek us ugowy 80 m 2 w Piszu z Dzia ka z rozpocz tà budowà w Piszu z Dzia ka budowlana w Maldaninie, 1974 m z Dzia ka budowlana w Okartowie, 970 m z Dzia ka budowlana w Jagodnem, 2000 m z Dzia ka budowlana w Dziubielach, 2200 m z Dzia ka budowlana w Wejsunach, 1586 m z Domek letniskowy w UÊcianach z Siedlisko wiejskie w Rakowie Piskim z Gospodarstwo rolne w Gaudynku z Dzia ka letniskowa w Zdorach, 3025 m z Poszukujemy lokali mieszkalnych w Piszu do wynajmu. PW OMEGA Olecko, Go dapska 31 tel./fax (87) Lokal mieszkalny 85,10 m 2 w Olecku 800 z /m 2 Lokal mieszkalny 36,60 m 2 w Olecku z Ma y pensjonat 192 m 2 we wsi Dudki z Grunt rolny 5 ha nad jeziorem we wsi Dudki z Szko a J zyków Obcych w Mràgowie, ul. Wojska Polskiego 15 tel GP-1215-J-X-D KM-14-AS-Y-C

7 ÂWIAT WOKÓ NAS Obyczaje. Wspomnienia z odleg ego dzieciƒstwa Pastuszkowie z mi dzywojnia Pierwsze wspomnienia Êwiàt moja pami ç przywo uje z roku 1936 lub Mia em wtedy szeêç lub siedem lat. By y to moje pierwsze zapami tane wigilijne wspomnienia. Pierwsza gwiazdka, wigilia, Bo e Narodzenie to s owa, które zawsze mnie wzrusza y. Przypominajà bowiem najpi kniejsze polskie Êwi ta Âwi ta Narodzenia Paƒskiego. Zawsze te moje wspomnienia o tych Êwi tach biegnà jak najdalej wstecz, do lat wczesnego dzieciƒstwa. Wtedy bowiem najmocniej w czasie tych Êwiàt odczuwa em radoêç, mi oêç rodzinnà i poczucie bezpieczeƒstwa. Ciastka na drzewku Pierwsze wspomnienia nastroju Êwiàtecznego moja pami ç przywo uje z roku 1936 lub Mia em wtedy szeêç lub siedem lat. Na pewno nie by o to wczeêniej, poniewa w tych wspomnieniach nie ma jeszcze mojego brata, który urodzi si póêniej. Nie mog o to byç równie wczeêniej, gdy mieszkaliêmy ju nowym domu, a jego budowa zosta a ukoƒczona na wiosn 1936 roku. By- y to moje pierwsze zapami tane wigilijne wspomnienia. Zima by a mroêna, ale pogodna. Le- a a niewielka iloêç Êniegu. Na drodze by o Êlisko. Przed wieczorem Mama ubra a jod owà, si gajàcà do sufitu choink (mówi o si na to drzewko). Zawiesi a na niej cukierki w ró nokolorowych celofanowych papierkach, zabawki zrobione z kolorowego papieru, z karbowanej kolorowej bibu ki, waty, s omek i skorupek od jajek. By y to anio ki, miko aje, plecione koszyki na orzechy, ró nobarwne i wielokszta tne aƒcuchy. Wszystko to wiesza o si na ga àzkach drzewka. Wiesza o si te pieczone wdomu ciasteczka.mia- y kszta t gwiazdek, pó ksi yców i kó ek. Zaczepiano równie twarde zimowe jab ka, których dotrzymanie w tamtym czasie do Êwiàt nie by o wcale atwe. Na koƒcu, na zewn trznych ga àzkach drzewka, mocowa o si kilka ma ych Êwieczek. Op atek pod pó miskiem Gdy tylko si Êciemni- o, mama po o y a na stó troch sianka i nakry a blat bia ym obrusem. Nie obesz o si oczywiêcie bez mojego dociekania, Autor wspomnienia chcia pozostaç anonimowy. Ci, którzy mnie znajà, b dà wiedzieli kto to napisa powiedzia z uêmiechem Fot. Grzegorz Siemieniuk dlaczego siano. Mama t umaczy a mi, e Pan Jezus urodzi si w stajence, zosta po o ony w obie i przykryty sianem. Awi c siano pod obrusem to na pamiàtk tamtego wydarzenia. Na choince zapalone zosta y Êwieczki i zrobi o si uroczyêcie i radoênie. Póêniej tata po ama si op atkiem z mamà, a potem rodzice z nami, ze mnà i siostrà. Mama poda a na stó dwie lub trzy potrawy, w tym na pewno zup grzybowà i kluski z powid ami. Pod pó misek z zupà zosta po o ony op atek. Z tego, czy przylepi si do dna naczynia, czy te nie, wró- ono jaki b dzie przysz y rok. Ta wigilijna kolacja u nas w domu zosta a szybko zakoƒczona, gdy natychmiast wyszliêmy do odleg ego o 2 kilometry domu dziadków (ze strony mamy). Tam to odby a si w aêciwa, rodzinna wieczerza wigilijna. Wieczerza u dziadków Gospodarzami w tej wieczerzy byli babcia Katarzyna i dziadek Jan. Uczestniczyli w niej równie bracia mamy: Andrzej, lekarz ze Stryja, W adys aw z onà i trzema synkami oraz Bronis aw, który studiowa medycyn we Lwowie. No ioczywiêcie moi rodzice wraz z mojà siostrà i ze mnà. Po naszym przybyciu, na ma ej wiszàcej usufitu jode ce zapalono Êwieczki. Nast pnie wszyscy wszystkimi nawzajem sk adali sobie yczenia. Nam dzieciom yczono nieodmiennie byêmy by y grzeczne, dobrze si uczy y i by y pociechà dla naszych rodziców. Nast pnie na stó podawane by y potrawy. Na stó trafia y kolejno: barszcz kiszony, Êledzie woleju ( adne zdzieci tego nie tkn o), kluski zmakiem,zupa grzybowa, pierogi z kapustà, kapusta z grochem, knedle ze Êliwkami, kasza z suszonymi owocami i inne. Wszystkie te potrawy by- y postne, to znaczy przygotowane bez t uszczu i oczywiêcie ka dy uczestnik wieczerzy musia spróbowaç ka dej z nich. Zechcyk i kol dy Po postnej, ale obfitej kolacji doroêli zabawiali si rozmowà. M czyêni grali w zechcyka, zwanego inaczej 66 (jest to gra w karty przyp. red.) i sàczyli czerwone wino, nalewane do du- ych kielichów z butelki od ugiej szyjce.zaê my, dzieci, asowaliêmy, to znaczy zajadaliêmy s odycze, owoce i bakalie. Potem najstarszy kuzyn Tadek (póêniejszy profesor Uniwersytetu Jagielloƒskiego) zapali Êwieczk, w wykonanej przez siebie betlejemskiej gwieêdzie. Póêniej kr càc gwiazdà zaintonowa WÊród nocnej ciszy. I tak ÊpiewaliÊmy dzieci cymi g osikami, troch fa szujàc kol dy WÊród nocnej ciszy, A wczora z wieczora, Dzisiaj w Betlejem. Do naszych Êpiewów do àczy y si g osy doros ych ito ju by wspania y rodzinny chór wigilijny. Pastuszkowie nad ranem Póêno w noc wracali- Êmy do naszego domu. By o widno, gdy Êwi ci pi knie ksi yc. By mróz, ale po takim spotkaniu nie by o nam zimno. Zapami ta em jeszcze, e w czasie tego powrotu tata wprowadzi mnie na Êwie y, b yszczàcy lód na przydro nym stawie i pokaza mi, jak si Êlizgaç, ale ja przy ka dej próbie nieodmiennie làdowa em na wznak. Nieod àcznie ze wspomnieniem tej wigilii, powraca pami ç o Êwiàtecznym, bo onarodzeniowym poranku. Zbudzi em si, gdy by o jeszcze szaro. Rodzice szykowali si do wyj- Êcia na poranne nabo- eƒstwo. Mnie przypomnia y si poznane wczorajszego wieczora zwrotki kol dy A wczora z wieczora. Szczególnie zapad y mi w pami ci s owa Pastuszkowie mali. I ani rusz nie mog em zrozumieç s owa mali. Jednak by o mi tak dobrze itak radoênie,tak bardzo ciep o i bezpiecznie, e znów zasnà em. JAK KULTURA. Âwi ta z Alibabkà Nachylenia w Centrum. Wieczór kol d 7 Studio Wokalne Agaty Dowhaƒ, by ej Alibabki, jak co roku, przygotowa o Êwiàteczny program. Jego premiera odb dzie si w drugi dzieƒ Êwiàt Bo ego Narodzenia w hotelu Mrongowia. Wyst p przygotowany jest dla goêci hotelowych. Nie b dzie to wprawdzie takie widowisko jak w latach ubieg ych, jednak myêl, e program b dzie równie udany mówi artystka. Niewàtpliwà atrakcjà programu b dzie wyst p samej Agaty Dowhaƒ, która po raz pierwszy zaêpiewa podczas widowiska. Do tej pory Êpiewa y same dzieci dodaje. Po premierze w Mrongowii, planowany jest w styczniu wyst p dla mieszkaƒców miasta. Koncert odb dzie si wcentrum Kultury iturystyki.oterminie poinformujemy. Przygotowany do druku debiutancki tomik Nachylenia zaprezentowa a w sobot Katarzyna Enerlich, dziennikarka Kuriera Mràgowskiego. Wiersze pisze od najm odszych lat. Debiutowa a na amach Gazety Olsztyƒskiej. Jest wspó autorkà dwóch antologii poezji.teraz zdecydowa a zebraç, ostatnio napisane utwory, i u o yç je w swój w asny autorski tomik. Namówi mnie do tego S awek Rudnicki, mràgowski poeta i literat. Recenzowali moje wiersze olsztyƒscy pisarze: Zbigniew Chojnowski i W odzimierz Kowalewski, nominowany do nagrody Ni mówi a Katarzyna Enerlich. Wieczór poezji zorganizowa a Agnieszka Polewska zcentrum Kultury iturystyki,apoprowadzi Jerzy Stankiewicz, dyrektor CKiT. Wiersze zaêpiewali i zagrali Iwona Stepnowska-Chudek i Mariusz Garnowski. Bardzo mi pomogli. Wieczór móg si odbyç tylko dzi ki nim doda a Katarzyna. as Tradycyjne, ale w nowych aran acjach, kol dy wykona zespó Dla Moich Przyjació. Koncert odb dzie si 21 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki w Mràgowie. Kol dy b dà zaran owane w stylu country, gospel, reagge i poetyckich. Zespó Dla Moich Przyjació wystàpi w sk adzie: Mariusz Garnowski teksty, aran acje, gitara, Êpiew, Gra yna Garnowska Êpiew, S awek Daszkiewicz Êpiew, instrumenty klawiszowe, Arek Wawrzeniuk gitara basowa, Piotr Pawlak perkusja. Zespó zagra równie utwory autorskie, napisane przez Mariusza Garnowskiego. Poczàtek o godzinie Wst p na koncert jest bezp atny. isc, Âwiàteczna wystawa integracyjna Jak co roku, Centrum Kultury i Turystyki w Mràgowie organizuje Wystaw Âwiàtecznà, sk adajàcà si z prac plastycznych dzieci i m odzie y. Tematyka wystawianych prac wià e si z nadchodzàcymi Êwi tami Bo ego Narodzenia. Wykonali je uczestnicy zaj ç plastycznych, pracujàcy w grupach integracyjnych, odbywajàcych si w ciàgu roku w CKiT. Taka wystawa cieszy si zawsze zainteresowaniem, zw aszcza dzieci i m odzie y szkolnej. Ale odwiedzajà nas równie przedszkolaki opowiada Agnieszka Polewska, instruktorka CKiT. Wystawa jest czynna od 14 grudnia. Prace mo na oglàdaç w Galerii CKiT. Wst p wolny. Kresy równie zimà Mràgowo jest stolicà kultury kresowej nie tylko latem podczas festiwalu. Równie zimà przyje d ajà tu zespo y ludowe prezentujàce swój artystyczny dorobek. ArtyÊci kresowi traktujà nasze miasto jak swojà muzycznà przystaƒ. Przyje d ajà tu ch tnie równie przy okazji zimowych koncertów. W tym roku w Mràgowie przebywaç b dzie grupa dzieci i m odzie y z Miƒska na Bia orusi. Tworzà oni w sk ad zespó estradowy Kamierton, grup tanecznà Bagira oraz teatr mody Zazerkalie. Podczas swojego pobytu w Mràgowie wystàpià przed m odymi mieszkaƒcami miasta na koncercie wpiàtek 20 grudnia wsali widowiskowej Centrum Kultury i Turystyki. W ubieg ym roku, równie zimà, wystàpi a Malenkaja Strana. Koncert cieszy si du ym zainteresowaniem i mamy nadziej, e równie w tym roku publicznoêç mràgowska nie zawiedzie powiedzia a Agnieszka Polewska, instruktor CKiT. Poczàtek koncertu o godzinie 9.00, a bilety kosztujà 3 z ote. Mràgowo str. 6

8 8 NadleÊnictwo Mràgowo Mràgowo, ul. Warszawska 49, tel./fax NadleÊnictwo Mràgowo administruje i prowadzi gospodark leênà na powierzchni ha na terenie 8 gmin. Dodatkowo nadleênictwo nadzoruje gospodark leênà na ha lasów niepaƒstwowych. Teren podzielony jest na 3 obr by le- Êne: Mràgowo, Gàzwa i Sad owo, a te z kolei na 18 leênictw. W granicach NadleÊnictwa Mràgowo znajdujà si cztery rezerwaty przyrody: Pi akno, D bowo, Bukowy i Gàzwa. Rezerwaty D bowo i Bukowy zosta y utworzone w celu zachowania ze wzgl dów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespo u naturalnego, b dàcego równoczeênie najdalej wysuni tym na wschód naturalnym stanowiskiem tego gatunku. Rezerwat Pi aki po o ony jest w gminie Sorkwity w obr bie Rybno i Borowo. Celem jego ochrony jest zachowanie i zabezpieczenie noclegowisk urawi w okresie wyl gówki wiosennej i jesiennej, miejsc erowania, gniazdowania licznych gatunków ptaków oraz stanowisk gatunków roêlin rzadkich i podlegajàcych ochronie. Zgodnie z zarzàdzeniem nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Paƒstwowych z dnia ustanowiono LeÊny Kompleks Promocyjny (LKP) Lasy Mazurskie na terenie NadleÊnictwa Mràgowo (obr b Mràgowo), Spychowo, Strza- owo, Pisz i Maskuliƒskie. Celem dzia ania LPK Lasy Mazurskie jest promocja trwale zrównowa onej gospodarki leênej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leêna. Na terenie LeÊnictwa Surmówka w miejscowoêci Sorkwity w 1996 r. nadleênictwo za o y o Êcie k dydaktyczno-ekologicznà. Kompleks leêny, w którym owa Êcie ka si znajduje, miejscowa ludnoêç zwie parkiem. Jest on szczególnie ceniony ze wzgl du na to, i jest p ucem miejscowoêci Sorkwity i zawiera wiele ciekawych elementów przyrodniczych, architektonicznych i archeologicznych. Zadaniem nadleênictwa by o uwypuklenie tych walorów i zabezpieczenie przed ich dewastacjà. Istotnym elementem Êcie ki dydaktyczno-ekologicznej sà: zasiedlone przez ptaki budki l gowe ró nych typów, chrony dzienne dla nietoperzy, skarpy z kamieni u o one w tarasy jako pozosta oêç po winnicach za o onych w XIX wieku przez ówczesnych w a- Êcicieli Mirbachów, naturalne odnowienia wiàzu i buka zwyczajnego, widok na jezioro Lampackie, pomniki przyrody: modrzewie, w tym grupa pi ciu modrzewi cz Êciowo zroêni tych ze sobà, pozosta oêç po grobowcu w aêcicieli pobliskiego zamku, wiele pi knych starych drzew, aleja jesionowa. NadleÊnictwo Mràgowo corocznie przeci tnie zalesia oko o 50 ha gruntów porolnych. Najwi kszà jednorazowo zalesionà powierzchnià jest obszar 37 ha znajdujàcy si przy drodze asfaltowej Mràgowo-Szczytno w odleg oêci ok. 1,5 km przed Rybnem. W 1997 r. posadzono tam 16 ró nych gatunków drzew i krzewów w liczbie przesz o 250 tysi cy sztuk. Jest to tylko cz Êç atrakcyjnych, ciekawych obiektów znajdujàcych si na terenie NadleÊnictwa Mràgowo, ukazujàcych prac leêników i pi kno Pojezierza Mràgowskiego. Opracowa Jerzy Gosiewski Rezerwat Gàzwa utworzono w celu zachowania kompleksu tarfowisk ÊródleÊnych, przejêciowych i wysokich, charakterystycznych dla Pojezierza Mazurskiego. Znajduje si on w Êrodku kompleksu leênego na terenie Le- Ênictwa Gàzwa pomi dzy Mràgowem i Sorkwitami. Teren rezerwatu stanowi po udniowo-wschodni cz Êç du ego torfowiska o nazwie Bagnowo powsta ego po sztucznym wysuszeniu jeziora Stam w latach W zale noêci od charakteru wód gruntowych na tym terenie wykszta ci y si ró nego typu torfy. KM-9-AS-Y-C Zdrowych i bogatych Âwiàt Bo ego Narodzenia wszelkiej pomyêlnoêci i suto zastawionego sto u yczy producent twarogu sernikowego OSM Gi ycko 7602GGGI-A-D Mragowo str. 8

9 9 Sklepy meblowe Szczytno ul. 3 Maja 5 tel. (089) Bartoszyce ul. 11 Listopada 1 tel./fax (089) MAGAZYN w ka dy piàtek Mràgowo ul. Boh. Warszawy 6 tel./fax (089) Szczytno ul. Moniuszki 18 tel. (089) Marty spo ywcze Szczytno ul. 1 Maja 37 tel. (089) tel./fax (089) Nowo otwarty Mart Plus Mràgowo ul. Boh. Warszawy 6 Âwiàt pachnàcych choinkà, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole i spe nienia marzeƒ w przysz ym roku yczà w aêciciele firmy Anna Gra yna Bieliƒska i syn Krzysztof Bieliƒski KM-16-AS-Y-W Olsztyn, ul. 11 Listopada 5 tel. (0-89) , STUDIUM POLICEALNE TECHNIK INFORMATYK TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK BIBLIOTEKARZ TECHNIK BHP TECHNIK ADMINISTRACJI TECHNIK RACHUNKOWOÂCI TECHNIK OBS UGI TURYSTYCZNEJ TECHNIK US UG KOSMETYCZNYCH TECHNIK OCHRONY ÂRODOWISKA INNE Matura nie jest konieczna. Czesne od 110 z. SZKO A POSIADA UPRAWNIENIA SZKO Y PUBLICZNEJ Egzaminy bezp atne. Legitymacja szkolna. LICEUM OGÓLNOKSZTA CÑCE czesne od 20 z Po gimnazjum, szkole podstawowej, zasdniczej zawodowej. Dzienne, wieczorowe, zaoczne. Kurs dla kandydatów na cz onków rad nadzorczych KURSY m.in.: ksi gowoêci z komputerem, maturalne, kadry+p ace, komputerowe, kosmetyczne, BHP, inne. SZKO A ÂREDNIA - SZYBCIEJ Kurs przygotowawczy do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokszta càcego. Czas trwania 1 rok. Po zdaniu egezaminów przed PKE uzyskuje si Êwiadectwo ukoƒczenia liceum Ogólnokszta càcego. Poczàtek zaj ç: 4 stycznia 2003 r. AG C Weso ych Âwiàt i Szcz Êliwego Nowego Roku yczà w aêciciele i pracownicy firm Tikkurila, Hurtowni Farb Karczewski oraz Hurtowni Ogólnobudowlanej W glewski KM-11-AS-Y-C Mragowo str. 9

10 10 PORADNIKI INFORMATOR POTRZEBUJESZ POMOCY POGOTOWIA Pogotowie Ratunkowe 999 Pogotowie Gazowe 992, Policja 997 Komenda Powiatowa Mràgowo Komisariat Miko ajki (0 prefix 87) Komisariat Piecki Komisariat Sorkwity Stra Po arna 998, Ochotnicza Stra Po arna w Pieckach Stra Miejska Stra Gminna w Miko ajkach (0 prefix 87) Pogotowie Weterynaryjne Pogotowie Ciep ownicze Miejska Energetyka Cieplna Posterunek Energetyczny Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne APTEKI Apteka Grunwaldzka, ul. Grunwaldzka Apteka Królewiecka, ul. Królewiecka 54 b Apteka Mazurska, ul. Rynkowa Apteka Pod Or em, ul. Ma y Rynek Apteka T cza, ul. Królewiecka 23 a JESTEÂ CHORY PORADNIE LEKARZY RODZINNYCH Mazur-Med na os. Mazurskie , Poradnia na os. Grunwaldzkie , Przychodnia przy ul. Królewieckiej SZPITAL Szpital Powiatowy im. M.Kajki SZUKASZ WSPARCIA POMOC SPO ECZNA Dom Pomocy Spo ecznej Gminny OÊrodek Pomocy Spo ecznej Miejski OÊrodek Pomocy Spo ecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Stacja Pomocy Spo ecznej Johannici POTRZEBUJESZ INFORMACJI PUNKTY INFORMACYJNE Informacja PKS Biuro Obs ugi Klientów TPSA Biuro napraw telefonów Bajki Horoskop Totalizator 93 11, Zegarynka MASZ WOLNY CZAS PLACÓWKI KULTURALNE I SPORTOWE Centrum Kultury i Turystyki M odzie owy Dom Kultury Miejski Klub Sportowy Mràgowia MASZ SPRAW W URZ DZIE URZ DY i INSTYTUCJE Urzàd Gminy Mràgowo, ul. Królewiecka 60 a Urzàd Gminy w Pieckach, ul. Zwyci stwa Urzàd Gminy w Sorkwitach, ul. Olsztyƒska 16 a Urzàd Miasta i Gminy w Miko ajkach, ul. Kolejowa (0 prefix 87) Urzàd Miasta Mràgowa, ul. Królewiecka 60 a Starostwo Powiatowe w Mràgowie, ul. Królewiecka 60 a URZÑD STANU CYWILNEGO: Mràgowo, ul. Ratuszwa Miko ajki, ul. Kolejowa 7 (0 prefix 87) Piecki, ul. Zwyci stwa Sorkwity, ul. Olsztyƒska 16 a Sàd Rejonowy w Biskupcu. Roki Sàdowe, ul. Królewiecka Powiatowy Urzàd Pracy, ul. Warszawska NadleÊnictwo Mràgowo Targowisko Miejskie Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Towarzystwo Budownictwa Spo ecznego Karo SZKO Y Mràgowo: Szko a Podstawowa nr 1, ul. Bohaterów Warszawy Gimnazjum nr 2, ul. Kopernika 2a Zespó Szkó nr 2, ul. Mrongowiusza 13b Zespó Szkó nr 4, ul. Mrongowiusza 13b Zespó Szkó Zawodowych ZS Rolniczych i Ogólnokszta càcych, ul. Olsztyƒska Szko a Specjalna Szko a Mistrzostwa Sportowego Szko a Muzyczna Miko ajki: Szko a Podstawowa, ul. ab dzia 1 (0 prefix 87) Gimnazjum Publiczne, ul. abedzia 1 (0 prefix 87) Piecki: Szko a Podstawowa, ul. Zwyci stwa Gimnazjum, ul. Zwyci stwa Sorkwity: Szko a Podstawowa Gimnazjum Zespó Szkó w Szestnie Zespó Szkó w Marcinkowie DOBRA KUCHNIA Cepeliny dzieciƒstwa Z apewne w ka dym z nas drzemie t sknota za smakami i zapachami z dzieciƒstwa. Potrawy, czasami bardzo proste, czasami ubogie, wykonywane r koma naszych mam i babç, przechowywane sà w naszej pami ci jak prawdziwe, niepowtarzalne skarby. Zwyk ego barszczu, ugotowanego ze zwyk ych buraków, ale przez naszà mam, nie jest w stanie powtórzyç aden najlepszy na- MASA LECZNICZY Fot. Archiwum Zanim zacznie boleç kr gos up Fot. Archiwum B adania przeprowadzone w ostatnich latach sà alarmujàce, a 90 proc. spo eczeƒstwa cierpi na chroniczne, bàdê ostre stany bólowe kr gos upa. PORADNIK KOSMETYCZNY D onie sà bardzo wa nym elementem urody, wizytówkà ka dego z nas. Ich piel gnacja, choç bardzo istotna, jest cz sto zabiegiem niedocenianym. D onie sà cz Êcià cia a najbardziej nara onà na dzia- Sà teorie, które zak adajà, e populacja wraz zrozwojem powinna byç zka dym pokoleniem silniejsza, a poszczególne jednostki przystosowane do zmieniajàcych si warunków. Statystyki pokazujà zupe nie inny obraz. Przyczynà tego stanu rzeczy jest siedzàcy tryb ycia, jaki wymusza na nas praca: siedzenie za biurkiem, wszystkie prace wymagajàce d ugotrwa ego stania, schylania si. To wszystko przecià a uk ad mi - Êniowy, a krà ki mi dzykr gowe sà dociskane zogromnà si à. Gdy taki uk ad powtarza si kr gos up zaczyna bo- POKA MI SWOJE D ONIE (CZ Âå I) Fot. Archiwum anie czynników zewn trznych, takich jak woda chlorowana, detergenty, substancje chemiczne, czynniki atmosferyczne itp. Czynniki, z którymi spotykamy si wszyscy codziennie przy pracach w gospodarstwie domowym, czy te w pracy, niszczà nasze d onie. Mo na temu skutecznie zapobiec u ywajàc r kawiczek ochronnych oraz stosujàc kremy do piel gnacji ràk. Gdy temperatura spada poni ej zera, wskazane jest noszenie ciep ych r kawiczek. Zimà cienka skóra d oni, prawie bez podêció ki t uszczowej i z niewielkà liczbà gruczo ów ojowych, szybko wysycha. Powstajà na niej wet kucharz. Bo ka da potrawa musi mieç w sobie szczypt takiej w a- Ênie t sknoty. I nie chodzi wy àcznie o t sknot za dzieciƒstwem. Takà t sknot we mnie wywo ujà potrawy kuchni kresowej mo e dlatego, e swoje dzieciƒstwo sp dzi em na ich obrze ach. Cieszy mnie to, e kuchnia ta zdaje si prze ywaç w ostatnich latach swój renesans. Bez wàtpienia przyczynia si do tego jej prostota, atwo dost pne i tanie surowce, dostarczajàce jednak du- o energii (co w naszym, doêç surowym klimacie jest szczególnie istotne). Choç gotowanie uwa- ane jest powszechnie za domen kobiet, to jednak chyba nikt nie Êmie kwestionowaç sukcesów m czyzn w tej dziedzinie. Ba! ponoç mamy wi kszà fantazj pod warunkiem, e gotowanie nie jest dla nas obowiàzkiem. Sam jestem ewidentnym przyk adem tej teorii. Aktywne przebywanie w kuchni traktuj jako rodzaj odpr enia i sprawdzian swojej pomys owoêci. Ale pozostaƒmy przy kuchni kresowej. Namawiam wszystkich kucharzy do zmierzenia si z jej niemal sztandarowym daniem kartaczami. Kartacze ukrywajà si równie pod innymi, niekiedy bardzo zwodniczymi nazwami: pyzy zmi sem (t nazw najmniej lubi, choç jest bodaj najpopularniejsza), cepeliny czy, jak mawiajà nasi rodacy na Wileƒszczyênie jaja Pi sudskiego. Przepis. Do wykonania kartaczy potrzebne jest 1/2 kg gotowanych, anast pnie zmielonych ziemniaków, które àczymy z 1 kg ziemniaków startych i odciêni tych z soku. Soku nie wylewamy, lecz pozosta- leç. Wi kszoêç ludzi ignoruje te sygna y, tym samym pozwalajàc na pe ne rozwini cie objawów bólowych. Lata mijajà i w pewnym momencie nie jesteêmy ju w stanie obyç si bez Êrodków przeciwbólowych. Co wi c mo emy zrobiç, by temu zapobiec? Przede wszystkim ruch jest naszym najwi kszym sprzymierzeƒcem. Niestety za ma o zniego korzystamy. Innà formà terapii jest masa leczniczy. Jego pozytywne dzia anie znane by o w Chinach jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Ró norodne techniki masowania cia a, suche zmarszczki. Powierzchnia grzbietu d oni jest szorstka. Dzi ki regularnemu u ywaniu kremu ochronnego ikremu piel gnacyjnego do ràk, dzi ki kàpielom parafinowym i maseczkom, skóra d oni staje si elastyczna i mi kka. R ce, szczególnie zniszczone i zaczerwienione, mo na na noc nat uêciç i na o yç na nie bawe niane r kawiczki. Zabiegi piel gnacyjne d oni mo na wykonywaç zarówno wgabinecie kosmetycznym, jak i w domu. Podstawowy zabieg w gabinecie kosmetycznym sk ada si z: zastosowania peelingu do skóry ràk, wykonania masa u wiamy na kilkanaêcie minut, a na dnie osadzi si skrobia, którà dodajemy do masy ziemniaczanej. Ca oêç dok adnie wyrabiamy, przyprawiajàc do smaku solà. Nast pnie formujemy kule wielkoêci Êredniego jab ka, rozp aszczamy ido Êrodka nak adamy nadzienie z mi sa mielonego (najlepiej wo owego, z odrobinà smalcu, ale mo e byç i inne), przyprawionego solà, pieprzem, majerankiem iczosnkiem. Pyzy gotujemy w lekko osolonej wodzie przez ok. 25 minut. Podajemy z zasma kà! (najlepsza jest tzw. wereszczaka, tj. sma ona na oleju cebula z posiekanymi grzybami dopuszczalne pieczarki, zaciàgni tymi Êmietanà, najlepiej kremówkà!). I to wszystko. Prawda, e proste? Smacznego. Jerzy Gràdzki opisane w staro ytnych traktatach, nie zmieni y si do czasów wspó czesnych. Regularne poddawanie si zabiegom manualnym odcià a kr gos up, zmniejsza napi cie mi Êniowe i redukuje ból. Masa to równie doskona y relaks dla ludzi znerwicowanych, obcià onych pracà umys owà. Wczesne podj cie dzia- aƒ profilaktycznych jest w stanie uchroniç nas przed szkodliwym wp ywem cywilizacji. Zach cam do przemyêleƒ, bo jest o co walczyç. Iwona Stepnowska-Chudek masa ystka z u yciem kremu od- ywczego i ampu ki regenerujàcej, bàdê, je eli na skórze d oni widoczne sà plamy pigmentacyjne, ampu ki wybielajàcej, po o enia maski od- ywczej do ràk lub wykonania kàpieli parafinowej. W domu natomiast, je eli mamy chwil wolnego czasu, np. podczas oglàdania wieczornego filmu, mo emy sami zadbaç o nasze d onie. W nast pnym numerze zamieszcz przepisy na zabiegi, pozwalajàce zachowaç pi kne d onie. Ma gorzata Cudakiewicz kosmetyczka Sans Soucis glos olecka str. 10

11 SPORT Prezentacje. Z wizytà u zespo u Dla Moich Przyjació Muzyka niesie nadziej 11 MRÑGOWO PRZED ÂWI TAMI Ka da wolnoêç ma swoje granice, nawet w muzyce. Nasza wolnoêç koƒczy si tam gdzie zaczyna si wolnoêç drugiego cz owieka mówi lider zespo u Mariusz Garnowski. Mariusz Garnowski jest muzykiem i kompozytorem. Stoi na czele zielonoêwiàtkowego zespo u Dla Moich Przyjació. Prywatnie jest ojcem utalentowanego 6-letniego Piotrusia. Ch opiec nied ugo po raz pierwszy wystàpi z ojcem podczas koncertu. Muzyczna pasja Mariusza udzieli a si równie jego rodzinie. Teraz gra znim ona Gra yna i6- letni syn PiotruÊ. Ch opczyk jest niewàtpliwie atrakcjà zespo u. PiotruÊ chodzi jeszcze do przedszkola, ale w wolnych chwilach zamiast bawiç si, woli graç na zestawie perkusyjnym. Zamiast bajek na wideo, çwiczy wed ug instrukcji z kasety Szko a nauki na perkusji, którà kupili mu rodzice. Gdy PiotruÊ by jeszcze w brzuchu, cz sto przygrywa em mu na kontrabasie. Mo e stàd wynikajà jego muzyczne zainteresowania z uêmiechem opowiada Mariusz. Wnajbli szà sobot, 21 grudnia, w Centrum Kultury i Turystyki odb dzie si pierwszy publiczny koncert ma ego Piotrusia. Zespó Dla Moich Przyjació zagra i zaêpiewa kol dy w nowych aran acjach, zaê ch opiec. b - PiortruÊ çwiczy z tatà przed sobotnim koncertem B dzie to jego pierwszy publiczny wyst p Fot. Katarzyna Enerlich dzie im akompaniowa na perkusji. Mamy nadziej, e wostatniej chwili PiotruÊ nie ucieknie ze sceny artujà jego rodzice. Dêwi ki otuchy Muzyka nadziei to s owa, które okreêlajà rodzaj granej przez zespó Dla Moich Przyjació muzyki. Niosàc t nadziej, zagrali mi dzy innymi koncert w barczewskim zak adzie karnym. Po wyst pie Mariusz Garnowski mówi : Ludzie odsiadujàcy d ugie wyroki potrzebujà Boga, potrzebujà opowiedzenia im o tym, jak inni radzili sobie z w asnymi s aboêciami. To mo e pomóc w powrocie do normalnego ycia. Dla Moich Przyjació gra wi c tam, gdzie trzeba komuê dodaç otuchy. Ostatnio jeden z takich koncertów nadziei zorganizowali ws upsku, wmiejskiej noclegowni dla bezdomnych. Nie ka dy zespó zechce graç w takich miejscach i przed takà publicznoêcià. Wtedy dopiero widaç, jak wiele w nas jest szacunku i pokory wobec drugiego cz owieka opowiada Mariusz. Jest przekonany, e muzyka, którà tworzy, aran- uje i wykonuje mo e byç przes aniem dla potrzebujàcych pomocy. Iwona Stepnowska- Chudek Anna Dzigda przed Êwi tami sprzeda ni zwykle zegarków. Mo e chcemy wiedzieç ile czasu zosta o do przybycia Miko aja? Fot. Katarzyna Enerlich Niejedno dziecko czaka na takiego misia Fot. Katarzyna Enerlich Kwestonariusz Kuriera Co lubi pani burmistrz? C o tydzieƒ znanym 5. Miejsce, w którym czuj si najlepiej mieszkaƒcom powiatu mràgowskiego Dom zadajemy seri pytaƒ o ich zainteresowania, 6. Miejsce, w którym czuj si najgorzej hobby, na ogi. Jako pierwsza odpowiedzia a Samolot nam burmistrz Otolia Siemieniec. 7. Najwspanialsze wakacje/pierwsza wa na podró Do Mràgowa 1. Ulubiona potrawa Surówka z sa aty, z pomidorami i innymi dodatkami 2. Ulubiony napój (mo e byç alkoholowy) Campari 3. Ulubione zaj cie (jeêli inne ni najwi kszy na- óg) Pisanie wierszy 4. Ulubiony film/serial Przemin o z wiatrem 8. Najwi kszy na óg Pracoholizm 9. Najwa niejsza ksià ka Traktat o dobrej robocie Tadeusza Kotarbiƒskiego 10. Najlepszy przyjaciel Mà 11. Najwa niejsza decyzja w yciu WyjÊcie za mà 12. Najzabawniejsza chwila w yciu Przeczyta am na lekcji j zyka polskiego wypracowanie, którego nie napisa am 13. Najwi kszy sukces Poparcie mieszkaƒców Mràgowa w ostatnich wyborach 14. Najwi ksza pora ka Zdrada przez przyjació 15. Pierwsze zarobione pieniàdze 1125 z otych 16. Pierwszy dzieƒ w pracy Strach i obawa przed nowym wyzwaniem. Zapominalscy prezenty dla najbli szych b dà mogli kupiç jeszcze w niedziel 22 grudnia Fot. Pawe Pliszka Gdy miasto jest tak pi knie oêwietlone, nikt chyba nie a uje, e zmrok zapada szybko Fot. Pawe Pliszka glos olecka str. 11

12 12 SZPITAL POWIATOWY im. Micha a Kajki w Mràgowie dyrektor mgr Wojciech Glinka Zast pca ds. lecznictwa lek. med. Jacek Kowalczyk Zast pca ds. organizacyjno-prawnych mgr Brygida Schlueter-Górska sekretariat: tel./fax centrala: tel CHIRURGIA OGÓLNA Chcemy zwróciç szczególnà Paƒstwa uwag na szeroki zakres zabiegów z obszaru chirurgii miniinwazyjnej. Zespó doêwiadczonych chirurgów pod kierownictwem ordynatora oddzia u chirurgii dr n. med. Wojciecha Koz owskiego przez ostatnie lata wykona technikà laparoskopowà setki ró nych zabiegów, takich jak: 1. Wyci cie p cherzyka ó ciowego; 2. Operacje plastyczne przepuklin pachwinowych TAPP; 3. Przeci cie ylaków powrózka nasiennego; 4. Podpowi ziowe przecinanie niewydolnych y przeszywajàcych w przewlek ej niewydolnoêci ylnej (rozleg e ylaki, zespo y pozakrzepowe, owrzodzenia ylne podudzi); 5. Operacje przepuklin rozworu prze ykowego i antyrefluksowe w przebiegu przewlek ego refluksu do prze yku. A tak e: 1. Zabiegi endoskopowe przewodu pokarmowego: - tamowanie krwawieƒ z owrzodzeƒ górnego odcinka przewodu pokarmowego - wycinanie polipów z dolnego odcinka przewodu pokarmowego - operacje ylaków odbytu; 2. Operacje przepuklin z zastosowaniem wspó czesnych technik beznapi ciowych i PHS; 3. Zabiegi operacyjne tarczycy. Pacjentom po zabiegach w znieczuleniu ogólnym zapewniamy opiek pooperacyjnà w warunkach oddzia u intensywnej opieki medycznej. Profesjonalna pe na yczliwoêci opieka personelu Êredniego w po àczeniu z doskona ymi warunkami hotelowymi oddzia u chirurgii w istotnym stopniu wspomaga proces rekonwalescencji pacjentów. Przy oddziale funkcjonuje jedna z dwóch w województwie poradnia chirurgii naczyƒ obwodowych. W ramach oddzia u chirurgicznego dzia a równie pododdzia urazowo-ortopedyczny i sà wykonywane zabiegi laryngologiczne. ODDZIA PO O NICZO-GINEKOLOGICZNY Z PODODDZIA EM NOWORODKOWYM Zapraszamy przysz ych rodziców do zapoznania si z oddzia em po- o niczym i obejrzenia sali porodowej oraz sali porodów rodzinnych w dni otwarte, to jest w ka dà Êrod w godz W czwartki w godz Szko a Rodzenia bezp atnie oferuje profesjonalnà pomoc w przygotowaniu do czekajàcych obowiàzków. Ordynatorem oddzia u jest lek. med. Gra yna Sykisz-Mikucka. Pracami pododdzia u noworodków kieruje lek. med. Halina Mge adze- -Arciuch. ODDZIA DZIECI CY Zapewniamy mo liwoêç przebywania matki razem z leczonym dzieckiem. Ordynatorem oddzia u jest lek. med. Lech Krasicki. ODDZIA ANESTEZJOLOGII I INTENSYW- NEJ OPIEKI MEDYCZNEJ Wyposa ony w najnowszej generacji aparatur medycznà. Ordynatorem oddzia u jest lek. med. Jacek Basiƒski. STACJA DIALIZ Rocznie wykonuje ok dializ. Kierownikiem stacji jest lek. med. Stanis aw Ziuzia. SZPITALNY ODDZIA RATOWNICTWA Ordynatorem oddzia u jest lek. med. Anna Lipska. Oddzia obj ty jest ogólnopolskim programem Zintegrowane Ratownictwo Medyczne. Dzia anie w systemie jednostek ratownictwa medycznego pozwala na profesjonalne i szybkie niesienie pomocy. W strukturach szpitala dzia ajà: pracownie diagnostyki obrazowej pod kierownictwem lek. med. Witolda Mge adze-arciucha, laboratorium analityczne pod kierownictwem mgr Aleksandry Brudnickiej, laboratorium analityczne pod kierownictwem mgr Danuty Puci owskiej, sekcja rehabilitacji pod kierownictwem lek. med. Katarzyny Oskierko. PODODDZIA UROLOGICZNY Z przyjemnoêcià informujemy, e dysponujemy najnowoczeêniejszà aparaturà umo liwiajàcà leczenie pe nego zakresu schorzeƒ urologicznych. Jako jedyny szpital w tej cz Êci Polski dysponujemy najwy szej klasy aparatem do bezinwazyjnego kruszenia kamieni nerkowych i moczowodowych. Pracami zespo u lekarzy kieruje dr n. med. Jan Bykowski. ODDZIA WEWN TRZNY W strukturach oddzia u funkcjonuje sala intensywnego nadzoru kardiologicznego wyposa ona w najnowoczeêniejszy sprz t monitorujàcy oraz kompleksowo wyposa ona pracownia kardiologiczna. Przy oddziale dzia a poradnia kardiologiczna. Ordynatorem oddzia u jest dr n. med. Krzysztof Tytman. Zapraszamy Paƒstwa do korzystania z przyszpitalnych poradni specjalistycznych mieszczàcych si w budynku administracji Szpitala przy ul. WolnoÊci 12 na I pi trze: * Poradnia kardiologiczna, tel * Poradnia chirurgii naczyniowej, tel * Poradnia chirurgii ogólnej * Poradnia rehabilitacyjna * Poradnia otolaryngologiczna * Poradnia po o niczo-ginekologiczna * Poradnia ryzyka oko oporodowego * Poradnia pediatryczna-konsultacyjna * Poradnia chirurgii stomatologicznej Do pozosta ych poradni przyszpitalnych mo na rejestrowaç si telefonicznie pod numerem KM-10-AS-Y-C Mràgowo str. 12

13 13 Rozmowa z Tadeuszem Fedorczykiem administratorem Gospodarstwa Rolnego Agencji W asnoêci Rolnej Skarbu Paƒstwa w Sorkwitach Agencja bardzo zaanga owa a si w doraênà, niefinansowà pomoc rodzinom pracowników by ych PGR-ów. Na czym polega wasza rola? Organizujemy pomoc dla najs abszych ekonomicznie by ych pracowników PGR i cz onków ich rodzin. Staramy si jednak stosowaç ró ne formy tej pomocy. Pieniàdze nie zawsze rozwiàzujà wszystkie problemy. Trzeba pami taç, e tym ludziom potrzebna jest tak e opieka medyczna i np. prawo do wypoczynku. Oni cz sto nie majà pieni dzy na zwyk e ycie, wiec ma o prawdopodobne, by doraênà pomoc finansowà przeznaczyli na inne cele ni ywnoêç czy zaleg e p atnoêci i rachunki. Nasza Agencja chce zapewniç tym ludziom choçby minimum opieki medycznej, szansy na nauk czy wypoczynek. AWRSP przej o majàtki po Paƒstwowych Gospodarstwach Rolnych i poczuwa si do odpowiedzialnoêci za ludzi, którzy w nich pracowali. Jak wyglàda taka pomoc udzielana w innej formie ni przekazywanie pieni dzy? W tym roku organizowaliêmy tzw. bia e soboty. W ró nych gminach, w wybrane dni (soboty oczywiêcie) by y prowadzone podstawowe badania lekarskie. Mieszkaƒcy tych miejscowoêci, w których zorganizowaliêmy bia à sobot, mogli skorzystaç z porad m.in. okulisty, ortopedy, laryngologa czy pediatry. Na miejscu by tak e optyk, u którego mo na by o zaraz zamówiç odpowiednie okulary. W by o ju 5 takich sobót. W lutym dwa razy lekarze odwiedzili Szestno. W listopadzie badania prowadzono w Sorkwitach, a w grudniu w Pieckach i Kolnie. Jedna bia a sobota kosztuje blisko 4 tysiàce z otych. Poza op aceniem lekarzy, którzy przyje d ali do gmin, sfinansowali- Êmy przepisywane pacjentom lekarstwa, okulary, wk adki ortopedyczne, a nawet balkonik do chodzenia dla dziecka z Szestna. Przydzielajà Paƒstwo równie stypendia uczniom i op acajà nauk studentom. Pomocà finansowà obj li- Êmy ju ponad 6700 stypendystów. Przyznajemy jà tym, którzy pochodzà z rodzin, gdzie dochód na jednego cz onka rodziny nie przekracza 0,7 najni szej krajowej pensji (jest to obecnie 532 z ote). Od 1 stycznia 2003 r. kwota ta wzroênie do 560 z otych. Naboru uczniów, którym przydzielamy stypendia, dokonujemy poêród uczniów III klas gimnazjów, którzy wybiorà nauk w szko ach Êrednich koƒczàcych si maturà. Na jednego ucznia przypada 200 z, z których op aca si np. internat, dojazdy czy kupuje odzie. M odzie otrzymuje równie 50 z kieszonkowego miesi cznie. W roku szkolnym 2002/2003 stypendia otrzymuje i b dzie nadal otrzymywa o 185 uczniów. PrzeznaczyliÊmy na to 230 tys. z otych. Finansujemy równie czesne za studia. Obecnie 159 s uchaczy pierwszego roku otrzymuje comiesi czne stypendia po 380 z otych. W sumie na ten cel oddzia AWRSP w Olsztynie przeznaczy ju 20 milionów z otych. Informacje o naborze do przyznania stypendiów na rok szkolny 2003/2004 b dà wywieszone wszko ach ju wlutym imarcu przysz ego roku. Wiem, e Agencja nie dzia a sama w organizowaniu pomocy najbardziej potrzebujàcym. Z jakimi organizacjami wspó pracujà Paƒstwo i jakie to przynosi efekty? OczywiÊcie. Korzystamy z doêwiadczenia oêrodków specjalizujàcych si w niesieniu pomocy ludziom potrzebujàcym ró norodnego wsparcia, nie tylko finansowego, ale tak e duchowego. Mamy podpisane umowy o wspó pracy m.in. z Centrum Piel gnacyjnym Niebieski Parasol w Olsztynie. Wspó pracujemy zorganizacjà Caritas wwarszawie (wspólnie stworzyliêmy burs dla 40 osób). Jednym z bardziej spektakularnych przedsi wzi ç jest niedawno podj ta przez nas wspó praca z Powiatowymi Urz dami Pracy. Razem przygotowaliêmy pilota owy program j zykowy dla m odych ludzi (w wieku do 35 lat). W pi tnastoosobowych grupach m odzie przez 5miesi cy uczy si j zyka niemieckiego. AWRSP pokrywa w pe ni koszta zwiàzane z wynaj ciem szko y j zyków, która prowadzi kurs. Na razie program dzia a w czterech powiatach: Mràgowo, Nidzica, Ostróda i Szczytno. Ale w przysz ym roku planowanych jest utworzenie a 10 grup j zykowych w ró nych powiatach. Czy AWRSP pomaga tylko m odym ludziom? Przecie to g ównie osoby starsze pracowa y w PGR- -ach. Jakiej pomocy mogà oni oczekiwaç? Naturalnie nie zapomnieliêmy o nich. Od kwietnia tego roku realizowany jest program specjalny AGRO-Mràgowo. Jest to program aktywizacji zawodowej by ych pracowników PGR-ów. Oddzia Terenowy AWRSP w Olsztynie zobowiàza si do: refundacji kosztów zatrudnienia 39 osób w powiecie mràgowskim, spoêród by- ych pracowników PGR lub cz onków ich rodzin, przez minimum od 1 do 2 miesi cy, w wysokoêci 100 proc. najni szego wynagrodzenia, og oszonego przez ministra pracy i polityki spo ecznej, pokrycia kosztów kursów dokszta cajàcych dla 39 osób. àcznie kosztowa o to blisko 360 tys. z otych. Wszystkie programy aktywizacji zawodowej przeprowadzone przez Oddzia Terenowy AWRSP w Olsztynie w roku 2002 przynios y 2272 nowe stanowiska pracy (na co przeznaczono 10 mln z otych). KM-8-AS-Y-S Mràgowo str. 13

14 14 OG OSZENIA DROBNE AUTO-MOTO BARTOSZYCE, SPRZEDAM Fiat 126p, rok prod. 1988, ó ty, pilnie, tanio. Tel BARTOSZYCE, WARTBURG 353W, sprawny, je d àcy, przeglàd do marca Tel DÑBROWA, SPRZEDAM Fiata 126El, 1997, atrakcyjna cena. Tel GÓROWO I., SPRZEDAM uk 07B, stan dobry, Tel GÓROWO I., UK skrzyniowy, stan b. dobry. Tel KUPI VW Passat Combi (1988/91), benzyna+gaz w dobrym stanie. Tel. (0-89) OLECKO SPRZEDAM Poloneza 1.6GLI, instalacja gazowa 1996 r. Tel , (0-87) OLECKO SPRZEDAM Seicento 8999, czerwone, 1998r., 32 tys. przebiegu. Tel. (0-87) PISZ CINQUCENTO 700 (1997) cena z do negocjacji sprzedam. tel Auto-Moto PISZ FIAT 126 p (1990) cena do uzgodnienia PISZ, NEXIA 1,5 GL przebieg (1997) ciemnozielony metalik, centralny zamek, alarm, pierwszy w aêciciel + komplet opon zimowych, cena z PISZ, PUNTO (1996) 5 drzwi kolor wi- Êniametalik stan b. dob tel , PISZ, SEICENTO 0.9 (2011) srebrny metalic km. I w aêciciel Auto-Moto PISZ, TANIO sprzedam FSO 125 p z instalacjà gazowà PISZ, VW GOLF II (1986) stan dobry PISZ, VW PASSAT (1992) TD cena z Auto-Moto PISZ, VW Golf 99/91 z silnikiem 1,3 wtrysk 5 miesi cy w kraju zarejestrowany stan b. dob tel Auto/Moto PISZ, VW GOLF 1,5 diesel (1981) nowy akumulator, amortyzatory cena z KUPI PISZ, CIÑGNIK z turem, mercedes skrzyniowy, ciàgnik URSUS C- 330 zetor tel MATRYMONIALNE BARTOSZYCE, NOWOOTWARTE BIU- RO MATRYMONIALNE JULIA ZA- PRASZA WSZYSTKICH SAMOTNYCH. UL. KOWALI 2 (HOTEL ASTRA ) TEL PL, WWW. ASTRA. TOPNET. PL PROMOCJA JESIENNA NIERUCHOMOÂCI NieruchoimoÊci PISZ, DZIA KA budowlana 24 z /m2 sprzedam ÂLEPIE SPRZEDAM mieszkanie 55 m2, parter, 2-pokojowe, + gara, cena z. Tel. (87) ÂWI TAJNO SPRZEDAM M-4 57m2. Tel. (0-87) , BARTOSZYCE, KUPI mieszkanie ok. 60 m2 trzy pokoje. Tel po 19 BARTOSZYCE, SPRZEDAM lub zamieni mieszkanie 3-pokjowe 73 m2 wbartoszycach (stare budownictwo). Tel lub BARTOSZYCE, SPRZEDAM mieszkanie w asnoêciowe opomiarowane 60 m2, IV pi tro, ul. Sikorskiego, cena 53 tys. z. Tel. (0 87) BISZTYNEK DO WYNAJ CIA adne mieszkanie trzypokojowe w centrum Bisztynka (oko o 295 z /m-c, do uzgodnienia). Tel E K POSZUKUJ do wynaj cia pomieszczenie na biuro, w centrum miasta 10-15m2. Tel GÓROWO I., KUPI domek lub po ow w Górowie I. lub okolicy. Tel KOWALE OLECKIE SPRZEDAM M-4 + gara Tel. (0-87) po godz. 19 lub K TRZYN, poszukuj mieszkania do wynaj cia. Tel K TRZYN, poszukuj mieszkania do wynaj cia. Tel K TRZYN, sprzedam lub zamieni M-5 (72,5m2) na mniejsze lub domek. Tel K TRZYN, sprzedam lub zamieni na mniejsze M-4 (60m2). Tel. (0-89) K TRZYN, sprzedam tanio budynek 100m2 na mieszkanie-us ugi. Tel K TRZYN, wynajm mieszkanie (34m2), ul. Mielczarskiego, 2 pokoje, azienka, kuchnia, umeblowane. Tel OLECKO SPRZEDAM 4pokoje zgara- em I pi tro, kupi 2 pokoje. Tel. (0-87) , OLECKO SPRZEDAM dom o pow. 96m2 z dzia kà o pow. 1050m2. Tel. (087) , OLECKO SPRZEDAM dzia k budowlanà przy ul. eromskiego. Tel OLECKO SPRZEDAM gara i budynek gospodarczy przy ul. Grunwaldzkiej. Tel OLECKO SPRZEDAM kawiarnie 90m2 wcentrum. Tel. (0-87) OLECKO SPRZEDAM LUB ZAMIENI trzypokojowe mieszkanie 75m2 na mniejsze. Tel OLECKO SPRZEDAM mieszkanie 60,3m2 + gara. Tel OLECKO SPRZEDAM mieszkanie 60,5m2 I pi tro 3 pokojowe ul. Batorego. Tel. (0-87) OLECKO WYNAJM gara przy 11 Listopada 16. Tel. (0-87) OLECKO WYNAJM lokale biurowo-us ugowe przy ul. Kolejowej 3 (by y budynek sàdu). Tel OLECKO ZAMIENI mieszkanie w asnoêciowe 4 pok. na 2 pok. (Parter, Ilub II pi tro). Tel. (0-87) RESZEL, sprzedam mieszkanie 3-pokojowe (45m2), drugie pi tro, balkon, c. o. Tel. (0-89) SPRZEDAM pó domu, budynki gospodarcze 2,7ha ziemi-wieê Ró yna. Tel. (0-89) OJDY, SPRZEDAM dom wolnostojàcy wmintach opow. 90 m2 oraz budynek gospodarczy. Tel ORZYSZ, GOSPODARSTWO na kolonii obok lasu sprzedam po 19-stej PISZ KUPI stary dom w Piszu lub wokolicach tel PISZ, DO wynaj cia mieszkanie 2-pokojowe PISZ, DOM w Piszu sprzedam PISZ, DZIA K budowlanà 1141 m2 po oêonà na terenie wsi Jagodne sprzedam PISZ, DZIA K budowlanà 1630 m2 irekreacyjnà 2624 m2 wzdorach sprzedam , PISZ, GARA przy ul. Rybackiej obok basenu sprzedam , PISZ, LOKAL do wynaj cia 25 m2 Pisz ul. Rybacka PISZ, LOKAL do wynaj cia 80 m2 na biuro, gabinet PISZ, MIESZKANIE 4pokoje, tanio sprzedam PISZ, MIESZKANIE 61 m kw 3 pokojowe OÊ. Wschód sprzedam lub zamieni na mniejsze PISZ, MIESZKANIE M-3 42,70 m2 II pi tro, s oneczne centrum sprzedam , PISZ, POKÓJ w kawalerce wynajm osobie samotnej PISZ, POSZUKUJ do wynaj cia 1 lub 2pokojowego tel WYGRYNY, 1/2 BLIèNIAKA (80M2) na dzia ce 300 m2, lub z àczàcà si zdzia kà bud. 881 m2, wszystkie media PRACA BARTOSZYCE, MO ESZ wejêç na cel w asny lub dorobiç. Pakiet startowy itransport gratis, 6wpania ych prezentów. Tel , GÓROWO I., SZUKAM pracy na VW Transportera 1 tona. Tel Klub nocny Massimo Olsztyn, ul. Porzeczkowa 2 zatrudni hostessy i tancerki. (0-89) po 19 Co trzecie og oszenie drobne za darmo* treść wytnij kupon, zanieś do biura ogłoszeń Kuriera Mrągowskiego w Mrągowie, ul. Królewiecka 10c promocja od 4 października do 20 grudnia imię i nazwisko... adres telefon... nr dowodu osobistego... podpis... *Redakcja nie gwarantuje ukazania się ogłoszenia drobnego koszt ogłoszenia drobnego do 10 słów 5 zł brutto Zamawiając trzy ogłoszenia płacisz tylko za dwa do wiadomości biura ogłoszeń K TRZYN, specjalista ds. handlu-martingu, wykszt. wy sze, doêwiadczenie, referencje, poszukuje pracy. Tel. (0-89) OLECKO ABSOLWENTKA In ynierii Ârodowiska poszukuje pracy, komputer, angielski, prawo jazdy. Tel OLECKO ABSOLWENTKA Poliitechniki Gdaƒskiej poszukuje pracy, komputer, angielski, prawo jazdy. Tel OLECKO POMOG wodrabianiu lekcji twoim dzieciom tanio, jestem cierpliwa. Tel OLECKO RZECZOZNAWCA bud. i bhp ekspertyzy, wyceny spory adm. i sàdowe. Tel. (087) OLECKO WYJAZDY Niemcy USA Europa, praca legalna sta a, sezonowa. Tel PISZ, DZIEWCZYN omi ej aparycji do pracy w barze przyjm. tel PISZ, PHU'EMMA' do prowadzenia stajni na mazurach. Zartrudni instruktork jazdy konnejz uprawnieniami. Oferuje dobre zarobki, wy ywienie, mieszkanie, telefon komórkowy i samochód tel , , PISZ, POSZUKUJ kierowcy do wo enia drewna, prawo jazdy kat. C, E tel Praca PISZ, PRZYJM do pracy pilarzy tel PRACA W DZIALE martingu. Tel. (0-87) ROLNICTWO KINWÑGI, SPRZEDAM C-355 stan dobry. Tel K TRZYN, US UGI FOTO-VIDEO, grafika komputerowa itp., ul. Sikorskiego 25. Tel. (0-89) SPRZEDAM ciàgnik C-330 (1983r). Tel. (0-89) OLECKO SPRZE- DAM Mercedesa 123, 3.0 diesel, 1979r., cena 2500 z. Tel. (0-87) , SPRZEDAM sieczkarni Forszmit E- -281C. Tel RÓ NE BARTOSZYCE, CHOINKI Êwiàteczne zw asnej plantacji. Tel BARTOSZYCE, KO UCH na szczup à osob do 170 cm. Tel BARTOSZYCE, ODKURZACZ z funkcjà prania dywanów zamieni na nowy, zwyk y. Tel , BARTOSZYCE, Ó KO podwójne, nowe 160x200 z materacem. Tel KUPI barakowóz w dobrym stanie. Tel. (0-89) KUPI opony zimowe 13/185, mogà byç z felgami. Tel. (0-89) K TRZYN, KUPI MANEKINA sklepowego (ca a sylwetka). Tel OLECKO KOREPETYCJE zj zyka angielskiego. Tel. (0) OLECKO KOREPETYCJE zj zyka rosyjskiego. Tel. (0-87) po godz. 17 lub OLECKO KUPI blaszany gara. Tel OLECKO KUPI monety, banknoty, pocztówki Olecka i okolic. Tel. (o-87) OLECKO KUPI starà, drewnianà wiejskà szaf. Tel. (0) OLECKO PRZEPISYWANIE, sk ad i druk prac dyplomowych, korzystne ceny. Tel OLECKO PRZYJM wspó lokatork na wieê za prowadzenie domu (mo e byç zdzieckiemº). Tel OLECKO SPRZEDAM komputer u ywany 400MHz, 3.2 Gb, 64 RAM, FDD, CD-ROM 700 z. Tel. (0-87) OLECKO SPRZEDAM monety, banknoty przedwojenne pruskie lub zamieni na inne. Tel. (0-87) OLECKO SPRZEDAM monitor 15 cena 170 z. Tel. (0-87) OLECKO SPRZEDAM przewodnik W dkarski od nr 1 do 40. Tel. (087) OLECKO SPRZEDAM sukni Êlubnà CYMBELINE z trenem, bardzo dobry. Tel OLECKO SPRZEDAM wózek inwalidzki (ma o u ywany). Tel OLECKO SPRZEDAM wózek inwalidzki, elektryczny ma o u ywany cena do uzgodnienia. Tel. (0-87) OLECKO ZGUBIONO legitymacj studenckà o nr Tel PISZ, PIEC kaflowy do rozbiórki oddam tel SPRZEDAM BARTOSZYCE, CH ODZIARKO-zamra ark firmy Bosch, poj. ok. 250 l, cena 400 z. Tel BARTOSZYCE, KWIAT doniczkowy kaktus, wysokoêç ponad 2m, sprzedam bardzo tanio. Tel BARTOSZYCE, LODÓWKO-zamra ark, 2 m wysokoêç 520 z, 5-letnia, lodówko-zamra ark 250 z. Tel , BARTOSZYCE, MEBLE holenderskie, pralk automatycznà (polskà) i zamra- ark czteroszufladkowà, tanio. Tel BARTOSZYCE, NOWY odkurzacz Zelmer, dywan 2m-3m te adny i taniej owiele ni wsklepie. Tel BARTOSZYCE, OZDOBY choinkowe, bombki komplety i pojedyncze bardzo stare, antyczne, sprzedam okazyjnie wyjàtkowo tanio! Tel BARTOSZYCE, PIANINO lub zamieni na elektroniczny instrument klawiszowy. Tel BARTOSZYCE, PONIEMIECKI przedwojenny stolik, radio 'Pionier', elazko na dusz, moêdzierz, porcelan, m ynek i inne antyki sprzedam niedrogo. Tel BARTOSZYCE, SANKI, y wy, narty dzieci ce u ywane w dobrym stanie sprzedam. Tel BARTOSZYCE, SKÓR ciel cà wyprawionà, kolor czarno-bia y oraz adapter zp ytami zlat 60-tych sprzedam pilnie. Tel BARTOSZYCE, ZLEW dwukomorowy eliwny oraz zlew blaszany jednokomorowy, oba emaliowane, u ywane, wdobrym stanie sprzedam bardzo tanio. Tel BARTOSZYCE, Ó KO m odzie owe z materacem d. 140 cm oraz okna drewniane, podwójne, oszklone, bez futryn, u ywane, sprzedam wyjàtkowo tanio. Tel K TRZYN, drewno kominkowe i opa owe. Tel. (0-89) K TRZYN, drewno opa owe i kominkowe. Tel. (0-89) , K TRZYN, piec c. o. dwufunkcyjny (na olej) tanio. Tel. (0-89) K TRZYN, piec c. o. dwufunkcyjny na olej, tanio. Tel. (0-89) K TRZYN, przyczep mpingowà 4m, kuchenka gazowa, lodówka, przedsionek (1982r) z. Tel K TRZYN, przyczep mpingowà d. 4m, 1.900z., kuchenka gazowa, przedsionek. Tel OKAZYJNIE, kamer video S VHS 'Panasonic' na du e kasety. Tel. (0-89) OLSZTYN, KSEROKOPIERK Canon u ywanà i bindownice. Tel , ORZYSZ, OBR CZE aluminiowe 16 + opony 205/55 stan bardzo dobry cena 1500 z PISZ KREDENS przedwojenny po renowacji PISZ, BETONIARK, ciàgnik JUMPS LTZ 4x4 tel PISZ, GARA na oê Wschód, stan b. dobry + kana lub PISZ, SUKNI ÂLUBNÑ roymiar tanio PISZ, SUSZARKA stojàca 450 z, klimazon fryzjerski 1400 z nowe- ma o u ywane , po 20 tej PISZ, TRAK dolno nap dowy SPR ARKA Einhell 2 czlindry 2,2 kw 400 litrów, silnik 2,2 kw 10 bar, zbiornik 50 l. cena 1500 z OJDY, BUTY narciarskie: rozm z, rozm z. Tel , TELEFONY I KOMPUTERY KOMPUTERY dostawa do domu. Tel. (0-89) US UGI PISZ, T UMACZ przysi g y j zyka niemieckiego PROMOCJA KREDYTÓW HIPOTECZ- NYCH: CHF- - 3,49%, PLN- 8,99%, KREDYTY GO- TÓWKOWE, UBEZPIECZENIA. PBF ul. Dworcowa PISZ tel BARTOSZYCE, CA ODOBOWE naprawy lodówek, pralek automatycznych, telewizorów, tunerów satelitarnych, anten. Tel , BARTOSZYCE, NAPRAWA komputerów: usuwanie problemów, instalacja sprz tu i oprogramowania, konfiguracja i doradztwo. Tel BARTOSZYCE, UDZIELAM lekcji gry na instrumentach klawiszowych. Tel , BARTOSZYCE, WIDEOFILMOWANIE wesela, studniówki. Tel BARTOSZYCE, ZESPÓ muzyczny 'Duo-Dance', profesjonalna obs uga imprez okolicznoêciowych, super muzyka, dla firm rachunek. Tel , DÑBROWA, MASZ problem zadzwoƒ po hydraulika. Tel , GÓROWO I., AUTO-ALARMY, centralne zamki, sprzeda monta. Tel KOMPUTERY ioprogramowanie pogwarancyjne naprawy u klienta. Tel K TRZYN, J ZYK POLSKI-korepetycje, prace pisemne. Tel. (0-89) , K TRZYN, nauczycielka j z. angielskiego udzieli korepetycji. Tel K TRZYN, REMONTY mieszkaƒ, szpachlowanie, malowanie, glazura, terakota, panele. Solidnie, tanio! Tel K TRZYN, uk adanie glazury, paneli pod ogowych, szpachlowanie, malowanie Êcian, regipsy. Tel. (0-89) , K TRZYN, wstawianie drzwi i okien zobróbkà, tanio, profesjonalnie. Tel K TRZYN, zaopiekuj si dzieckiem lub osobà starszà. Tel. (0-89) PIECZENIE CIAST I TORTÓW na zamówienie. Tel PRODUCENT siatki ogrodzeniowej, s upków, bram. (Rybical k. Rynu). (0-87) , PSYCHOLOG Magdalena Sobolewska, Gi ycko, Jagie y 6A. Zapisy: tel ZWIERZ TA BARTOSZYCE, ODDAM suczka, 4- mce, mieszaniec, pokojowa, czarno-- bia a, pilnie. Tel MO TAJNY, pilnie oddam na du à posesj pi knego owczarka podhalaƒskiego (lubi dzieci). Tel. (0-89) glos olecka str. 14

15 15 Miko ajki. Turniej pi ki halowej O Puchar Burmistrza 4 Laur zdobyli gospodarze W III Powiatowym Turnieju Halowej Pi ki No nej dla szkó podstawowych zwyci y a dru yna gospodarzy. M odzi sportowcy walczyli o Puchar Burmistrza Miko ajek. Centrum Kultury isportu wmiko- ajkach oraz Powiatowy Szkolny Zwiàzek Sportowy w Mràgowie zorganizowa y w ubieg ym tygodniu w Hali Sportowej wmiko ajkach III Powiatowy Turniej Halowej Pi ki No nej dla szkó podstawowych. M odzi sportowcy walczyli o Puchar Burmistrza Miko ajek. Do zawodów przystàpi o siedem reprezentacji szkó podstawowych, które zosta y podzielone na dwie grupy. Zwyci zcy mieli rozegraç mecz o pierwsze miejsce. Walka by a bardzo zaci ta, a poziom dosyç wyrównany. Nie brakowa o wspania ej sportowej walki i ogromnych ambicji. Widaç by o wyraênie, i umiej tnoêci pi karskie sà z ka dym rokiem coraz wi ksze ocenialii organizatorzy rozgrywek. Bezkonkurencyjna okaza a si dru yna SP Miko- ajki prowadzona przez Krzysztofa Huszcz. Dru- yna w finale pokona a m odych sportowców SP Nr 1 w Mràgowie, trenowanych przez Dariusza Lubowieckiego (finaliêci na zdj ciach). Du o emocji dostarczy mecz o trzecie miejsce, gdzie dopiero w dogrywce, zdobywajàc tzw. z otà bramk, zwyci y a szko- a z Sorkwit, pokonujàc dru yn SP Nr 4 w Mràgowie. Najlepszymi zawodnikami Turnieju byli bez wàtpienia Tomasz Fàk z Sorkwit i Kamil Zatorski z Miko ajek oraz Rafa Pruszyƒski. Ten ostatni zosta tak e królem strzelców turnieju, z9 bramkami na koncie. Marek Szmigiel Pi ka halowa. Trwajà rozgrywki Ligi Miejskiej Trzynastka na hali T rwajà rozgrywki Halowej Pi ki No nej m trolux, rozegra o jeden mecz sobotnich rozgrywek, Elekczyzn Liga Miejska mniej i zdoby 18 punktów. 2002/2003. Dru yny grajà od Najmniej rozegranych meczy, miesiàca. Najlepszym zespo- bo tylko 6, ma na swoim koncie dru yna SMS.Nie zdoby a em w sobotnich rozgrywkach okaza si Elektroluxu. jeszcze adnego punktu. W tegorocznych rozgrywkach bierze udzia 13 dru yn: grywek jest wy szy ni za- Poziom tegorocznych roz- Elektrolux, Urzàd Gminy, Mazur Comfort, Oldbys, PKS1, gry po dwóch zawodników wsze, gdy dopuêcliêmy do PKS2, Rytex, Warpuny, Reflex, Policja, LZS agiel Piec- mówi Krzysztof Ma kie- ligowych w ka dej dru ynie ki, Radio Taxi i SMS. Ka da wicz, instruktor sportowy znich musia a rozegraç maksymalnie 10 meczy w syste- znacznie wp yn o na osià- CKiT i organizator. To mie ka dy z ka dym. Najwi cej meczy, bo a 10, roze- Rozgrywki Halowe organigane przez dru yny wyniki. gra Mazur Comfort, zdobywajàc 16 punktów. Zwyci zca zowane sà w CKiT od 8 lat. WYNIKI Elektrolux 9, 18 Oldboys 8, 18 Reflex 8 18 Mazur Comfort 10, 16 PKS I, 6, 15 Urzàd Gminy 6, 13 PKS II 6, 13 Na zdj ciu zawodnicy ze Szko y Podstawowej Nr 1 w Mràgowie, liderów grupy A Warpuny 8, 12 Rytex 5, 9 Policja 8, 6 LZS agiel Piecki 8, 3 Radio Taxi , 1 SMS 6, 0 WYNIKI Grupa A 1. SP Nr 1 Mràgowo 6 pkt SP Sorkwity 3 pkt SP Baranowo 0 pkt 0-6 Grupa B 1. SP Miko ajki 9 pkt SP Nr 4 Mràgowo 3 pkt SP Szestno 3 pkt 2-4 Fot. Archiwum Fot. Archiwum U SÑSIADÓW KAROLEWO. Wytaƒczona satysfakcja Zespó taneczny z Gimnazjum Gminnego w Karolewie zajà II miejsce podczas Warmiƒsko-Mazurskiego Fina u Wojewódzkiego IX Ogólnopolskiego Telewizyjnego Turnieju Najm odszych Gmin i Miast w Olsztynie. M odzie wystàpi a w kategorii taƒca ludowego. Taka pozycja nas satysfakcjonuje tym bardziej, e do rywalizacji przystàpi o 12 wykonawców z ca ego województwa podkreêla Olga Wanago, opiekunka grupy. Celem imprezy by a promocja talentów artystycznych wkategorii piosenki itaƒca wspó czesnego oraz pie- Êni i taƒców ludowych. luc NASZE SPRAWY K TRZYN Wigilia u przedszkolaków Dzieci prze ywa y wizyt Miko aja Najm odsze dzieci z Przedszkola Puchatek w K trzynie zaprosi y swoich rodziców na uroczyste spotkanie wigilijne. Jednak najwa niejszym goêciem by Âwi ty Miko aj, który przyniós im prezenty. Przedszkolaki wyrecytowa y krótkie wierszyki, których nauczy a ich wychowawczyni. W ten sposób trzy- i czterolatki podzi kowa y goêciowi z Laponii za wizyt. Podczas spotkania panowa a rodzinna atmosfera. Dzieci prze ywa y spotkanie z Miko ajem. Ka de znich chcia o jak najlepiej wypaêç.poza tym by a to okazja do podzielenia si op atkiem i z o enia wszystkim yczeƒ z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia mówili zadowoleni rodzice. mn BEZLEDY Próbowa daç apówk Fot. Monika Nowakowska Na drogowym przejêciu granicznym w Bezledach obywatel Rosji Aleksiej K. próbowa wr czyç funkcjonariuszowi Oddzia u Celnego 50 dolarów amerykaƒskich. Z o y równie obietnic wr czenia 500 dolarów wzamian za odstàpienie od czynnoêci s u bowych. Celnik o fakcie zameldowa swoich prze o onych. Wwyniku przeprowadzonej szczegó owej kontroli celnik znalaz w samochodzie Rosjanin ponad 1 tys. paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Bartoszycki sàd zdecydowa o tymczasowym aresztowaniu Aleksieja K. na okres 3 miesi cy. den SZCZYTNO Policyjne seminarium Prokuratorzy, przedstawiciele policji, s dziowie oraz pracownicy naukowi cywilnych uczelni uczestniczyli wdwudniowym seminarium naukowym pt. SkutecznoÊç procesu wykrywczo-dowodowego a obowiàzki iuprawnienia organów Êcigania wwy szej Szkole Policji. àcznie wzi o w nim udzia kilkadziesiàt osób. Rozmawiano g ównie nad zastosowaniem przepisów wpraktyce powiedzia a Sylwia Nar bska,rzecznik WSPol. Na seminarium omówiono równie praktyczne problemy wzakresie zwalczania przest pczoêci zorganizowanej, korupcyjnej i gospodarczej. Poruszano tak e temat poziomu ÊwiadomoÊci prawnej policjantów. Wed ug uczestników spotkania nie jest on najwy szy. Wszystkie te zagadnienia nabierajà szczególnie znaczenia w Êwietle opracowanego programu Strategia dla Policji, który ma staç si podstawà funkcjonowania policji w latach wyjaênia a Sylwia Nar bska. tim Mràgowo str. 15

16 Mràgowo, ul. Gi ycka 7 tel. (0..89) ; fax (0..89) Gi ycko, ul. Obwodowa 8 tel. (0..87) ; fax. (0..87) Przedsiębiorstwo M RÑG O WO Sk adamy Paƒstwu yczenia weso ych Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz szcz Êliwego Nowego 2003 Roku. yczymy sukcesów i pomyêlnoêci w yciu osobistym i zawodowym oraz wielu korzyêci i satysfakcji przy korzystaniu z naszych us ug. Dyrektor oraz pracownicy PPKS Mràgowo Komunikacji Samochodowej Oferujemy us ugi: OKR GOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW (rejestracja pojazdów) DIAGNOSTYKI I NAPRAWY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, CI AROWYCH I AUTOBUSÓW PRZEWOZÓW TURYSTYCZNYCH (w kraju i za granicà) WYNAJMU AUTOBUSÓW holowanie parking TIR mycie pojazdów sprzeda paliw i akcesoriów samochodowych Wynajem autobusów w Mràgowie - (0..89) w Gi ycku - (0..87) w Mrągowie KM-7-AS-Y-C Mràgowo str. 16

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 lutego 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE.

REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. REGULAMIN WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WĄBRZEŹŃIE. Warunki wymiany stolarki okiennej. 1 1. Wymiany stolarki okiennej może dokonać członek Spółdzielni po

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Jeziółkowski Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie LWA-4101-20-04/2010 P/10/124 WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 czerwca 2012 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego Miasta i Gminy Swarzędz w Jasinie przy ul. Cmentarnej 27 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 2 grudnia 2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku.

Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. Sprawozdanie z XI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25.06.2015 roku. XI sesja Rady Miejskiej odbyła się w DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 165 w godz. 10.00 13.45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo