STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH"

Transkrypt

1 STUDIUM TŁUMACZY PRZYSIEGŁYCH Dr hab. Marek Kuźniak 1. Specjalności naukowe: Językoznawstwo angielskie (ze szczególnym uwzględnieniem problemów leksykologicznych oraz translatoryki tekstów specjalistycznych) 2. Zainteresowania badawcze Przedmiotem moich zainteresowań jest problematyka badań leksykologicznych w szeroko pojętym nurcie kognitywistycznym. Inne obszary badań: translatoryka (tłumaczenia specjalistyczne [prawnicze]); filozofia języka. 3. Uzyskane tytuły zawodowe oraz stopnie i tytuły naukowe Nazwa uczelni Tytuł/Stopień Rok uzyskania Uniwersytet Wrocławski mgr 2000 Uniwersytet Wrocławski dr 2003 Uniwersytet Wrocławski dr hab Przebieg pracy naukowo-dydaktycznej Wyższa Szkoła Filologiczna Wykładowca Od 2002 Uniwersytet Wrocławski Asystent Od 2003 Uniwersytet Wrocławski Adiunkt Od 2004 Wyższa Szkoła Filologiczna Profesor Od 2010 Podyplomowe Studium Tłumaczeń Promotor prac dyplomowych, Specjalistycznych i wykładowca Komputerowych Podyplomowe Studium Tłumaczeń (Uniwersytet Wrocławski). Wykładowca Od 2010

2 Sprawowane funkcje Nazwa instytucji Funkcja Okres Uniwersytet Wrocławski Zastępca dyrektora ds. finansowych oraz Od 2005 rozwoju infrastruktury Uniwersytet Wrocławski Kierownik studiów magisterskich Od 2007 niestacjonarnych; Uniwersytet Wrocławski Opiekun naukowy kolegium nauczycielskiego w Rybniku Od Udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich Nazwa jednostki Temat wykładu/seminarium Rok/lata akademickie Uniwersytet Wrocławski Rozważania aksjologiczne w semantyce Opieka promotorska i naukowa Liczba wypromowanych licencjatów: 70 Liczba wypromowanych magistrów: 82 Imię i nazwisko autora rozprawy Jacek Woźny Maciej Litwin Tytuł rozprawy Cognitive Fuzzy Set Theory Cognitive Models of Innovation and Creation in English Jednostka, która nadała stopień/ jednostka, w której otwarto przewód doktorski Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Rok nadania stopnia/otwarcia przewodu 2011 w toku 2011 w toku Imię i nazwisko autora rozprawy Andrzej Kołłątaj Jolanta Osękowska -Sandecka Tytuł rozprawy Reduplication in English: a descriptive analysis based on textual evidence. Rola tłumacza w przekładzie czasopism na przykładzie Newsweeka: Jednostka, która nadała stopień/ jednostka, w której otwarto przewód doktorski Uniwersytet Gdański 2011 Uniwersytet Wrocławski 2011 Rok nadania stopnia/otwarcia przewodu

3 teoria a praktyka Pełnienie funkcji recenzenta w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego Rok nadania stopnia/rozpoczęcia postępowania Uniwersytet Wrocławski 2012 Imię i nazwisko Jednostka prowadząca postępowanie habilitacyjne Agnieszka Libura 6. Inne recenzje i opinie naukowe Recenzja wydawnicza monografii Michała Golubiewskiwego, p.t Angielszczyzna wojskowa 7. Publikacje naukowe samodzielne (książki) Combing Unkempt Thoughts. The aphorism. A cognitive-axiological study of Myśli Nieuczesane by St. J. Lec. Wrocław 2005: Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe. Foreign Words and Phrases in English. Metaphoric Astrophysical Concepts in Lexicological Study: Wrocław 2009: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 8. Publikacje naukowe zbiorowe i redakcyjne Współredakcja wraz z Bożeną Rozwadowską tomu pokonferencyjnego PASE PAPERS Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages. Wrocław 2009: Oficyna Wydawnicza Atut. Współpraca merytoryczna w zakresie doboru angielskich teksów przy książce Egzamin na tłumacza przysięgłego pod redakcja naukową B. Cieślika, L. Laski oraz M. Rojewskiego. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck Artykuły

4 1. The semantics of desire. An axiological-cognitive account. [W:] Studia Anglica Resoviensia 2. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 42, G. Kleparski (red.). Rzeszów 2001: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, The Role of the Prototype and Prototypical Effects in the Description of Abstract Concepts. The Case of Desire. [W:] Orbis Linguarum. Vol. 20, E. Białek, E. Tomiczek (red.). Wrocław 2002: Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Planning Activities for the Use of Cognitive Strategies in Classroom Environment. Anglica Wratislaviensia XXXIX. Uniwersytet Wrocławski, W aspekcie dyskursu metateoretycznego: Nienaukowość językoznawstwa kognitywnego w perspektywie metodologii badań lingwistycznych w XXw. Krótka charakterystyka. [W:] Aspekty współczesnych dyskursów. Język a komunikacja 5 tom 1, Piotr P. Chruszczewski (red.). Kraków 2004: Tertium, Selected cognitive-axiological aspects in the imagery of the aphorism. The case of Myśli Nieuczesane Unkepmt Thoughts by St. J. Lec. [W]: Imagery in Language: Festschrift in Honour of Professor Ronlad W. Langacker. B. Lewandowska - Tomaszczyk, A. Kwiatkowska (red.). Frankfurt am Main 2004: Peter Lang, A Note on Similarities and Differences in the Semantics of some Polish Verbs of Volition from the Perspective of some Selected Polish-English as well as Polish Monolingual Dictionaries. Anglica Wratislaviensia XLII. Uniwersytet Wrocławski, Kognitywne podstawy mechanizmów inferencji przekazu informacyjnego na przykładzie wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca z perspektywy gramatyki komunikacyjnej. Językoznawstwo Kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii. Gdańsk 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, A few remarks on the categorization of some selected literary terms. In: Joanna Burzyńska- Sylwestrzak and Danuta Stanulewicz (eds), Beyond Philology. International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, 5. Gdańsk 2008: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN Wybrane kognitywne i aksjologiczne aspekty opisu obrazowania w aforyzmach. Na przykładzie Myśli Nieuczesanych St. J. Leca. [In:] K. Bakuła, J. Miodek (eds.) Kształcenie językowe. Tom 5 (15). Wrocław 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,

5 10. PART-WHOLE relations in the selected epigrams by J. Sztaudynger. In: K. Kosecki (ed.), Perspectives on Metonymy. Łódz Studies in Language 14, edited by B. Lewandowska- Tomaszczyk) Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, On the concepts of bogaty and majętny in Polish and their English equivalents. Anglica Wratislaviensia XLIV Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, A few general remarks upon a place and function of foreign words and phrases in the English Lexicon Anglica XLV. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, A note on epistemic patterns underlying selected body-part idioms. Lingua Terra Cognita II. A Festschrift for Professor Roman Kalisz. D. Stanulewicz, T. Z. Wolański, J. Redzimska (eds.), Gdańsk 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Peripheral Foreign Language Corpora in English. A Preliminary Study. In: English Language and Literature Studies: Structures across Cultures (ELLSSAC) Proceedings, Volume I (K. Rasulić and I. Trbojević Milošević, eds.), Belgrade 2008: Faculty of Philology, pp Kilka słów w obronie pleonazmów. Katowice: A. Łyda i K. Warchał (red.) Myslenie o słowie; rozmyte granice i terytoria niczyje. Katowice 2009: WSZMiJO. 16. A few critical remarks of aspect as a situation type Belgrade English Language and Literature Studies. Vol. 1. Belgrade 2009: Faculty of Philology, University of Belgrade, Lexicological issues: Searching THE boundary where fuzziness appears to prevail. In: Zdzisław Wąsik, Józef Zaprucki (eds.) Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Zeszyty Wydziału Humanistycznego III. Jelenia Góra Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze, On electromagnetic space and linguistic valuation. In: A. Ciuk, K. Molek-Kozakowska (eds.) Exploring Space: Spatial Notions in Cultural, Literary and Language Studies; Volume 2: Space in Language Studies. Newcastle upon Tyne 2010: Cambridge Scholars, Forgotten English Words as Obliterated Craters. Silesian Studies in English Proceedings of the International Conference of English and American Studies. Michaela Nahlikova and Marie Crhova (eds). Opava: Slezska Univerzita v Opave,

6 20. A critical look at a biological account of lexical obsolescence. Journal of Language and Literature. Baku 2010, Azerbaijan, Wykłady gościnne Aarhus University, Dania, 2008 Wykład podczas IV Konferencji Młodzi Językoznawcy w Dialogu zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Anglistów (przy współudziale Koła Naukowego Językoznawstwa Generatywnego X-bar).Wrocław 15 maja Udział w konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych Udział w konferencji Polish Association for the Study of English w Krakowie w dniach Temat referatu: The prototype and prototypical effects as semantically relevant aspects in the description of abstract concepts. The case of desire. Udział w konferencji Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Krakowie w dniach Temat referatu: Deformują nas formuły. Mechanizmy inferencji przekazu informacyjnego o rzeczywistości PRL w Myślach Nieuczesanych St. J. Leca. Udział w konferencji kognitywistycznej, p.t. Obrazowanie w języku w uznaniu dorobku profesora R.W. Langackera w dniach września na konferencji wygłosiłem referat zatytułowany Considerations over the cognitive topology of the aphorism, który obecnie znajduje się na etapie recenzji wydawniczej. Abstrakt owego referatu został opublikowany w: Imagery in Language. A cognitive linguistics conference in honour of Professor Ronald W. Langacker. Abstracts. Łódź Udział w seminarium naukowym zorganizowanym przez Zakład Teorii Języka i Metodologii Językoznawstwa w Katedrze Języka Angielskiego Uniwersytetu Łódzkiego na temat Metodologie Językoznawstwa dnia 6 maja PART-WHOLE relations in the selected epigrams by J. Sztaudynger. W recenzji do Perspectives on Metonymy. Konferencja naukowa: Perspectives on metonymy w Łodzi w dniach 6-8 maja 2005r. A note on epistemic patterns underlying selected English body-part idioms. Konferencja naukowa: 39 th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea: Relativism and Universalism in Linguistics w Bremie. Udział w warsztatach naukowych: Metodologie językoznawstwa II organizowanych przez Uniwersytet Łódzki w maju A few words in defence of pleonasms. 2 nd UK Cognitive Linguistics Association Conference. Cardiff University, Wales UK, , 2007.

7 Peripheral foreign language corpora in English. A preliminary study. ELLSSAC. International Conference. English Department. Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, , Udział w warsztatach naukowych: Metodologie językoznawstwa III organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. 14 maja Ogólnopolska konferencja Mobilność doktorantów i młodych naukowców w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Warszawa, 15 października 2008, Uniwersytet Warszawski. I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej. Jelenia Góra, października Konferencja PASE w Kamieniu Śląskim kwietnia Referat pt. Language, Physics, Space and Valuation. The Scale Schema revisited. Konferencja SILSE w Opavie, 7-8 września Referat pt. Forgotten English Words as Obliterated Craters. The Case Study. Udział w warsztatach naukowych: Metodologie językoznawstwa IV organizowanych przez Uniwersytet Łódzki. 12 maja Udział w konferencji naukowej Alternate Construals in Language and Literature organizowanej przez Wyższą Szkołe Filologiczną we Wrocławiu ( ) Udział w XLVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego we Wrocławiu ( ) 12. Organizacja konferencji krajowych i międzynarodowych V-ce przewodniczący komitetu organizacyjnego PASE 2008 (Wrocław) 13. Członkostwa w stowarzyszeniach naukowych Societas Linguistica Europaea Polskie Towarzystwo Językoznawcze 14. Wyróżnienia i nagrody Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia dydaktyczne w 2004 roku (listopad 2005). Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia organizacyjne w 2006/7 (listopad 2007) Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe w 2010 roku (listopad 2011). 15. Informacje dodatkowe Tłumacz przysięgły języka angielskiego Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Tłumacza Przysięgłego z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzją Ministra Sprawiedliwości z kwietnia 2009)

8

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap

Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Prof. zw. dr hab. Piotr Cap Wydział Społeczno-Ekonomiczny, Katedra Lingwistyki Stosowanej, bud. H, pokój H6 Adres email: piotr.cap@gmail.com 1. Wykształcenie: studia w latach 1988-94 na kierunku filologia

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowa w latach 1980-2014.

Działalność naukowa w latach 1980-2014. Tadeusz Piotrowski Działalność 1980-2014 str z 19 Tadeusz Piotrowski Działalność naukowa w latach 1980-2014 Spis treści Działalność publikacyjna PUBLIKACJE WYDRUKOWANE ORYGINALNE I PUBLIKACJE ZWARTE 1

Bardziej szczegółowo

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego

imię i nazwisko: Melanie Ellis stopień naukowy: dr stanowisko: adiunkt Katedra, Zakład, Pracownia: Katedra dydaktyki języka angielskiego Rozprawa doktorska: 2004 Temat rozprawy: Developing speaking skills in the teaching of English at the advanced level. Design, implementation and evaluation of a task-based syllabus for trainees of pre-service

Bardziej szczegółowo

Professor Mirosław Pawlak

Professor Mirosław Pawlak Professor Mirosław Pawlak Acting Dean for English Philology in Kalisz Head of the Department of English Studies e-mail: pawlakmi@amu.edu.pl Degrees: 1995 M.A. in English methodology, School of English,

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I

Autoreferat. Inne dyplomy i certyfikaty związane z prowadzoną działalnością naukową: Kurs Editing for Translators. Kurs Poprawna Polszczyzna I Autoreferat 1. Imię i nazwisko: Łucja Biel 2. Rozwój naukowy: posiadane dyplomy i stopnie naukowe 2004 Uniwersytet Gdański Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii Instytut Neofilologii 1. Kadra dydaktyczna We wrześniu 2012 r. Instytut Neofilologii (IN) został połączony ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych i od początku roku akademickiego 2012/2013 prowadzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Dr hab. Artur Dariusz Kubacki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Filologii Germańskiej WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC NAUKOWYCH POPULARNONAUKOWYCH I POZOSTAŁYCH ORAZ WYKAZ OSIĄGNIĘĆ

Bardziej szczegółowo

CV: dr Karol Marek Klimczak

CV: dr Karol Marek Klimczak CV: dr Karol Marek Klimczak Pracownik naukowo-dydaktyczny kmklim@kozminski.edu.pl http://kmklim.republika.pl/ tel. 790 485 586, 22 213 88 95 Doświadczenie zawodowe 2013 Katedra Finansów, Akademia Leona

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer

Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer o E-mail: dybiec@ap.krakow.pl o Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie językoznawstwa (specjalność przekładoznawstwo) o Adiunkt w Katedrze Dydaktyki

Bardziej szczegółowo

Biogram naukowy. Projekty badawcze

Biogram naukowy. Projekty badawcze dr hab. Zofia Chłopek Adiunkt w Zakładzie Glottodydaktyki pok. 326 tel.: +48 71 3752 454 e-mail: zofia.chlopek@uwr.edu.pl Biogram naukowy 1984-1989: studia magisterskie w Instytucie Filologii Angielskiej

Bardziej szczegółowo

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA

LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA LEKSYKOLOGIA, LEKSYKOGRAFIA A handbook of lexicography : the theory and practice of dictionary-making / Bo Svensén. - New York : Cambridge University Press, 2009. Formulaic language and the lexicon / Alison

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008

HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 HISTORIA I ROZWÓJ KATEDRY RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1948-2008 1. Początki rozwoju nauczania rachunkowości w Łodzi Z dostępnych materiałów źródłowych (zob. np. Pamiętnik Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU INSTYTUT NEOFILOLOGII PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE JULIAN MALISZEWSKI profesor zwyczajny nauk humanistycznych doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa:

C urriculum v itae. Wiesław Stanisław B ANYŚ. ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu. Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974. Specjalizacja naukowa: C urriculum v itae Wiesław Stanisław B ANYŚ ur. 30.08.1951 r. w Olkuszu Studia wyższe filologia romańska, UJ, 1974 Specjalizacja naukowa: językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55

Autorzy. 0_141215_Sedno_Zarzadzanie.indd 283 06.02.2015 12:55 Autorzy Monika Kostera profesor zwyczajny na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz profesor gość na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

DR JOANNA DYBIEC-GAJER

DR JOANNA DYBIEC-GAJER DR JOANNA DYBIEC-GAJER E-MAIL: dybiec@ap.krakow.pl STOPNIE/TYTUŁY NAUKOWE I SPECJALIZACJA NAUKOWA: doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (literatura amerykańska) RODZAJ ZATRUDNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2012 Warszawa 2013 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Marek Derenowski, PhD

Marek Derenowski, PhD Marek Derenowski, PhD Adjunct dereno@amu.edu.pl Degrees: 1998 MA in English methodology, University of Warsaw MA thesis written under the supervision of prof. Maria Dakowska: Learning strategies in vocabulary

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2011/2012 Listopad nr 3 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 BIULETYN 24.indd 1 2011-12-13 08:39:57 Opracowała Marlena

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień

# 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień # 7-9 (236-238) 2012 lipiec sierpień wrzesień PISMO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO ISSN 1427-4736 Inauguracja roku akademickiego 2012/13 stała się uroczystym ukoronowaniem aktu przejęcia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication

Foreign language learning and teaching project work method, cross-curricular education Socio- and ethno-linguistics Intercultural communication MAREK KRAWIEC /PhD/ AFFILIATIONS Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych (PWSZ Wałbrzych) senior lecturer Complex of Secondary Schools No. 1 in Krotoszyn (ZSP nr 1 Krotoszyn) teacher

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE JM PROF. DR HAB. MED. WOJCIECH NOWAK Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego SŁOWO WSTĘPNE WOJCIECH KOZAK Wicemarszałek Województwa Małopolskiego O KONFERENCJI DR HAB. MAŁGORZATA LISOWSKA MAGDZIARZ

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010/2011 Październik nr 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2010 Opracowała Marlena Chomska Projekt okładki Izabela Nowacka

Bardziej szczegółowo