PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA"

Transkrypt

1 Jeżeli nauczyciel nie umie badać tego co robi Nigdy nie będzie postępu w dydaktyce. Leon Leja PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 IM. M. KASPRZAKA I. Podstawa prawna oraz źródła planowania II. Cele nadzoru pedagogicznego III. Formy nadzoru pedagogicznego IV. Plan ewaluacji wewnętrznej V. Plan kontroli VI. Wspomaganie VII. Harmonogram obserwacji prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły. VIII. Harmonogram ocen nauczycieli IX. Harmonogram ocen dorobku zawodowego nauczycieli Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2013 r. (aktualizacja w dniu 11 września 2013 r.) oraz Radzie Rodziców w dniu 11 września 2013 r. I. Podstawa prawna oraz źródła planowania: art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami, który daje owi szkoły delegację do sprawowania nadzoru pedagogicznego ( szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska 1

2 kierownicze, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których jest organizowana praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów praktycznej nauki zawodu), 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009 r. (DzU nr 168, poz.1324, z późn zmian.) w sprawie nadzoru pedagogicznego, który określa zadania a szkoły w ramach sprawowanego nadzoru (organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego; obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. (Dz. U.z dnia 10 maja 2013 r., poz.560) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014: plan nadzoru pedagogicznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014, wnioski z realizacji planu nadzoru pedagogicznego i planu pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013, wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, określone w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym (pkt.ii Załącznika do rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 10 maja 2013 r. poz.560 ) priorytety w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie mazowieckim na 2014 r. II. Cele nadzoru pedagogicznego Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli Analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. III. Formy nadzoru pedagogicznego Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy szkoły 2

3 Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: o organizowanie szkoleń i narad, o motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, o przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez a szkoły nadzoru pedagogicznego. IV. PLAN EWALUACJI PRZEDMIOT EWALUACJI Funkcjonowanie zespołu nauczycieli uczących dany oddział ( przedmiot ewaluacji ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego), Działania szkoły na rzecz zdrowia uczniów (przedmiot ewaluacji wynikający z kierunków polityki oświatowej państwa) Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów (przedmiot ewaluacji wynikający z kierunków polityki oświatowej państwa) Działania związane z organizacją spotkań z kandydatami do szkoły (przedmiot ewaluacji ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego) Udzielanie informacji zwrotnej w procesie uczenia (przedmiot ewaluacji ustalony na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku szkolnego) TRMNIN WYKONANIA EWALUACJI (termin złożenia informacji i wniosków do a szkoły) 15 czerwca 2014 r. Wychowawcy klas Odpowiedzialny 20 listopada 2013 r. Pani Krystyna Kupiec-przewodnicząca Pan Maciej Zawadzki Pani Anna Gilewska- Fitas 30 kwietnia 2014 r. Pan Krzysztof Ślusarczyk- wice Pani Maria Szyszniewska Pani Katarzyna Talarek 10 marca 2014 r. Pan N.Wozich (osoba odpowiedzialna za organizację przedsięwzięcia) członkowie zespołu ds. promocji szkoły 20 grudnia 2013 r. Przewodniczący zespołów przedmiotowych (ewaluacji dokonuje każdy nauczyciel informacje i wnioski przekazuje na zebraniu zespołu przedmiotowego) 3

4 V. PLAN KONTROLI Lp. Zakres kontroli (temat, problem) Podmiot kontroli Forma kontroli Termin Osoba kontrolująca 1 Przeprowadzenie diagnozy wychowawczej i przekazanie informacji innym nauczycielom uczącym w danej klasie 2 Przeprowadzenie dyskusji z uczniami i rodzicami na temat koncepcji pracy szkoły 3 Przeprowadzenie kontroli w obszarach wskazanych przez MEN (z wykorzystaniem arkuszy MEN) 4 Prawidłowość wykonywania wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku 5 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania (w tym zalecanych warunków realizacji podstawy i opanowania wskazanych w podstawie umiejętności) Wychowawcy dwóch wybranych klas na każdym poziomie Wychowawcy 4 losowo wybranych klas Nauczyciele wskazani przez wicea (5 nauczycieli z różnych zespołów przedmiotowych) Wybrany nauczyciel z każdego poziomu klas Wybrany nauczyciel języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii.( wszystkich przedmiotów ogólnokształcących) Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych i innej dokumentacji wychowawcy klasy, (plan pracy wychowawcy, tematyka godzin do dyspozycji wychowawcy) Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych i innej dokumentacji wychowawcy klasy wywiad (rozmowa z wychowawcą) Analiza dokumentacji Wywiady (rozmowy z nauczycielami) Wywiad (rozmowa) z nauczycielem, sprawdzenie zapisów w dokumentacji związanej z realizacją wniosku, obserwacja zajęć (przy wnioskach z obserwacji) Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych, Wywiad (rozmowa) z nauczycielem, Obserwacja zajęć, Wrzesień 2013 wice Październik 2013 r. Po ukazaniu się arkuszy na stronach MEN Październik 2013, styczeń 2014, kwiecień XII r. 10. III r., wice wice, wice 6 Przestrzeganie przepisów BHP, stan techniczny pomocy dydaktycznych w Laboratoria elektroniczne, Przegląd, rozmowa z nauczycielem i uczniami, obserwacja lekcji W-F Październik 2013 wice 4

5 laboratoriach elektronicznych i informatycznych oraz salach w których realizowane są zajęcia wychowania fizycznego 7 Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania 8 Zgodność kształcenia w technikum z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego 9 Frekwencja uczniów podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych informatyczne, sale gimnastyczne, boisko, siłownia, sala do tenisa stołowego Szkolne plany nauczania wszystkich oddziałów Wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem frekwencji oddziałów o najniższej frekwencji w minionym roku szkolnym Analiza arkusza organizacji IX r., kierownik laboratorium zajęć praktycznych Analiza zapisów w przepisach prawa oświatowego Analiza zapisów w dziennikach lekcyjnych, sporządzanie zestawień miesięcznych i ich publikacja, przekazywanie wniosków wychowawcom i pedagogowi szkolnemu IX.2013 r. Systematycznie cały rok szkolny, kierownik laboratorium zajęć praktycznych VI. WSPOMAGANIE Lp. Zakres wspomagania ( uwzględniający podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, uzgodniony po diagnozie i na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku ) Forma Termin Odpowiedzialny 1. 2 Doskonalenie form i metod współpracy zespołowej (na podstawie wniosków z nadzoru z poprzedniego roku oraz przeprowadzonej diagnozie) - korzystanie z tablicy interaktywnej podczas prowadzenia zajęć Formy i metody pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych (na podstawie wniosków z pracy zespołu wychowawczego przedstawionego na zebraniu rady pedagogicznej) Szkolenie Rady Pedagogicznej Wymiana doświadczeń w zespołach nauczycieli uczących dany oddział lekcje otwarte i koleżeńskie Zgodnie z harmonogramem Zgodnie z planem pracy zespołów przedmiotowych w 2013/2014 r. Dyrektor Firma zewnętrzna Przewodniczący zespołów przedmiotowych 5

6 3. Wykorzystanie między innymi: norm staninowych, analizatora matur, licznika EWD do analiz wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów zawodowych 4. Projektowanie ewaluacji - metody alternatywne w ewaluacji wewnętrznej Szkolenie wewnętrzne zespołu do spraw analizy. Szkolenie rady (wsparcie systemowe z udziałem SORE, lub firma zewnętrzna) Przewodnicząca zespołu do spraw analizy p. A. Jaworska 13 listopada 2013 r. VII. HARMONOGRAM OBSERWACJI ZAJĘĆ I INNYCH ZADAŃ STATUTOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NAUCZYCIELI LP FORMA NADZORU (zgodnie z planem nadzoru) PROBLEMATYKA OSOBY OBSERWOWANE TERMIN / ODDZIAŁ Planowanie pracy zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale Spotkanie zespołu oddziałów: 3D, 3E Ustalony z wychowawcą oddziału 3D, 3E Analiza efektów pracy zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale po I semestrze Spotkanie zespołu oddziałów: 3D, 3E Ustalony z wychowawcą oddziału 3D, 3E Działania związane z organizacją spotkań z kandydatami do szkoły (spotkanie informacyjne w sali gimnastycznej szkoły, akcja w gimnazjach, Wolskie Pan Norbert.Wozich Pai Ewa Dyziak Pan Marcin Gołębiecki styczeń, luty, marzec i kwiecień 2014 r. 1 EWALUACJA Miasteczko Zawodów, udział w Targach Edukacyjnych, zajęcia zawodowe dla uczniów klas trzecich gimnazjów) Pan Paweł Grądzki Pani Izabella Korycińska Pani Maria Szyszniewska Udzielanie informacji zwrotnej w procesie uczenia się Pan Radosław Winiarski Pani Beata Pytlarczyk Pani Dorota Półtorak Pani Małgorzata Szudejko Pan Krzysztof Ślusarczyk Pani Kinga Kliszczyńska Pan Sławomir Kostrzewski Pani Wanda Kroplewska Pan Mirosław Maciejczyk Pan Grzegorz Sobczuk Pani Bożena Stanisławska Pani Olga Twardowska Pan Aleksander Zubalski styczeń 2014 r. kwiecień 2014 r. maj 2014 r. styczeń 2014 r. 6

7 2 KONTROLA Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i zalecanych w niej warunków Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik informatyk i zalecanych w niej warunków Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik elektronik i zalecanych w niej warunków Funkcjonowanie systemu oceniania i przekazywania informacji zwrotnej związanej z oceną ucznia Pani Dorota Benbenkowska Pani Ewa Bogucka Pani Honorata Falacińska- Mikulska Pan Beata Kruk Pani E.Kołaczkowska Pani Bożena Kostrzewa Pani Joanna Kwiecień Pan Jacek Łapko Pani Emilia Olędzka Pan Adrian Opiłowski Pani Małgorzata Pruszkowska Bonder Pani Małgorzata Rybicka Pani Aldona Szpejn Pani Lidia Wasilewska Pan Maciej Zawadzki Pan Andrzej Kudelski Pan Jan Bogdan Pan Krzysztof Bisiakowski Pan Mirosław Jankowski Pan Roman Orlicz Pan Henryk Wiśniewski Pan Piotr Brzozowski Pan Roman Szeląg Pan Andrzej Dmoch Pan Ryszard Furgał Pan Stanisław Lopko Pan Tadeusz Marchwicki Pan Jerzy Figura Pan Roman Kubiak Pan Wojciech Matuszczak Pan Mariusz Rasz Pan Henryk Wiśniewski Pani Zofia Czarnecka kwiecień 2014 r. maj 2014 r. styczeń 2013 r. maj 2014 r. styczeń 2013 r. kwiecień 2014 r. maj 2014 r. styczeń 2014 r. kwiecień 2014 r. maj 2014 r. styczeń 2014 r. Przeprowadzenie dyskusji z uczniami na temat koncepcji pracy szkoły Pani Dorota Benbenkowska spotkanie oddziału 4B Ustalony z wychowawcą oddziału 7

8 Przeprowadzenie dyskusji z rodzicami na temat koncepcji pracy szkoły Pani Małgorzata Zgiet- Niewiadomska spotkanie z rodzicami oddziału 3C Ustalony z wychowawcą oddziału 3 WSPOMAGANIE Przeprowadzenie diagnozy wychowawczej i przekazanie informacji innym nauczycielom uczącym w danym oddziale Formy i metody pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - prowadzenie zajęć otwartych, lekcje koleżeńskie Pan Andrzej Kowalczyk spotkanie zespołu klasy 2F Pani Małgorzata Nowak Pani Marta Gugała Pani Monika Korzeniecka Pani Maria Królikowska Pani Renata Kwiatkowska Ustalony z wychowawcą oddziału styczeń 2014 r. VIII. HARMONOGRAM OCEN NAUCZYCIELI z inicjatywy a na wniosek nauczyciela z inicjatywy rady rodziców / organu prowadzącego lub nadzorującego IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA TERMIN ODPOWIEDZIALNY Mirosław Jankowski Grudzień 2013 r, kierownik odpowiedzialny Aleksander Zubalski Styczeń 2014 r. za kształcenie zawodowe IX.HARMONOGRAM OCEN DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA TERMIN UWAGI O REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY Marta Gugała Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Bożena Kostrzewa Czerwiec 2014 r Awans na stopień nauczyciela mianowanego opiekun stażu: Pani Dorota Sławomir Kostrzewski Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego Andrzej Kowalczyk Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela mianowanego Benbenkowska opiekun stażu: wice Pan Krzysztof Ślusarczyk opiekun stażu: Pan Andrzej Kudelski 8

9 Maria Królikowska Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Olga Twardowska Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Grzegorz Sobczuk Czerwiec 2014 r Awans na stopień nauczyciela kontraktowego Aleksandra Wasilewska Czerwiec 2014 r. Awans na stopień nauczyciela kontraktowego opiekun stażu: Pan Norbert Wozich opiekun stażu: Pani Wanda Kroplewska Uwaga: Dodatkowo będą obserwowane zajęcia wszystkich nauczycieli realizujących staże na wyższe stopnie awansu zawodowego. 9

10 10

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie

ZAŁĄCZNIK nr 1. do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia MOZART z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie ZAŁĄCZNIK nr 1 do Statutu Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia "MOZART" z uprawnieniami szkoły publicznej w Krakowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA UCZNIÓW Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/21 Dz.U. 2014 poz. 811 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo