EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004"

Transkrypt

1 Numer publikacji EA-7/04 Zgodność z prawem jako część akredytowanej certyfikacji w odniesieniu do ISO 14001:2004 CEL Tekst niniejszego dokumentu został opracowany przez grupę roboczą w European co-operation for Accreditation (EA). Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie użytecznych informacji dotyczących związku pomiędzy akredytowaną certyfikacją systemu zarządzania środowiskowego (EMS) organizacji w odniesieniu do ISO 14001:2004, a stopniem spełniania przez tę organizację mających zastosowanie wymagań środowiskowych. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 1 z 15

2 Autorstwo Publikacja została przygotowana przez Komitet EA ds. Certyfikacji. Język oficjalny Niniejszy tekst może być przetłumaczony na inne języki, w razie takiej potrzeby. Angielska wersja językowa jest wersją rozstrzygającą. Prawa autorskie Właścicielem praw autorskich do niniejszego tekstu jest EA. Tekst ten nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Dalsze informacje Dalsze informacje o niniejszej publikacji można uzyskać od krajowej jednostki akredytującej członka EA lub w sekretariacie EA Aktualne informacje znajdują się na stronach Data zatwierdzenia: 25 luty 2007 r. Data wdrożenia: bezzwłocznie Kategoria: 2 Aktualizacja: Niniejszy dokument został pierwotnie zatwierdzony przez EA w lutym 2007 r., a następnie znowelizowany zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami. W kwietniu 2010 r., dokonano czysto edycyjnej aktualizacji tego dokumentu. Wprowadzenie do tłumaczenia: Oryginał publikacji: EA-7/04 Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2004 certification, April 2010 rev02 Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, r. Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Polskie odpowiedniki dokumentów powołanych przedstawiono w przypisach do Załącznika 2. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 2 z 15

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Wymagania ISO 14001:2004 dotyczące zgodności z prawem W jaki sposób jednostka certyfikująca powinna AUDITOWAĆ EMS pod względem zgodności z prawem Publiczne zobowiązanie w polityce środowiskowej do zgodności z prawem (podrozdział 4.2) Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych (podpunkt a) Jakie mają zastosowanie wymagania prawne w odniesieniu do aspektów środowiskowych organizacji (podpunkt b) Cele, zadania, programy (podpunkt 4.3.3) Nadzór operacyjny (podrozdział 4.4.6) Monitorowanie i pomiary (podpunkt 4.5.1) Ocena zgodności z prawem (podpunkt 4.5.2) Działania korygujące i zapobiegawcze, jeśli to konieczne (podpunkt 4.5.3) Audit wewnętrzny (podpunkt 4.5.5) Przegląd zarządzania (podpunkt 4.6) Kryteria zgodności dla decyzji dotyczącej certyfikacji Podsumowanie...12 Załącznik 1 Słownik...13 Załącznik 2 Dokumenty powołane...14 Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 3 z 15

4 1 Wprowadzenie 1.1 Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie użytecznych informacji dotyczących związku pomiędzy akredytowaną certyfikacją systemu zarządzania środowiskowego (EMS) organizacji w odniesieniu do ISO 14001:2004, a stopniem spełniania przez tę organizację mających zastosowanie wymagań środowiskowych. Niniejszy dokument jest przeznaczony dla organizacji, które posiadają lub wdrażają EMS, władz państwowych i prawodawców środowiskowych, jednostek akredytujących, akredytowanych jednostek certyfikujących (lub CAB jednostek oceniających zgodność) oraz innych zainteresowanych stron. 1.2 Po 10 latach zbierania doświadczeń od czasu publikacji wcześniejszej normy międzynarodowej ISO 14001:1996 i zastąpieniu jej przez ISO 14001:2004 1, głównym celem EMS pozostaje doskonalenie efektów działalności środowiskowej organizacji pod względem zarządzania przez nią bezpośrednimi i pośrednimi aspektami środowiskowymi i związanymi z nimi oddziaływaniami, bez względu na to czy są one, czy też nie są, powiązane z wymaganiami prawnymi. Jest wiele przykładów organizacji, które w wyniku wdrożenia i utrzymywania EMS zgodnego z normą osiągnęły i utrzymują zgodność z prawem, będącą częścią ich udoskonalonych efektów działalności środowiskowej. 1.3 Rządy państw i władze regionalne oraz prawodawcy środowiskowi uznają również duży udział wdrożenia i utrzymywania EMS w poprawie efektów działalności środowiskowej. Istnieją przykłady zastosowania EMS w powiązaniu z określonym prawodawstwem środowiskowym lub jest ono warunkiem postawionym przez prawodawcę środowiskowego. W przypadkach wdrożenia i utrzymywania EMS wzrasta zainteresowanie łagodzeniem nadzoru wynikającego z przepisów. 1.4 Zgodność z prawem została określona jako: Pełne wdrożenie mającego zastosowanie prawodawstwa środowiskowego. Zgodność ma miejsce wtedy, gdy są spełnione wymagania i osiągnięto oczekiwane zmiany. 2 Różne etapy cyklu legislacyjnego w obszarze środowiska obejmują, co najmniej: Opracowanie prawa, Wydanie pozwolenia środowiskowego (np. licencji i uprawnień, itp.), Wdrożenie, Weryfikację zgodności (np. inspekcja), Przymusowe działania w przypadkach niezgodności. Rozumienie i wdrożenie każdego z tych etapów może być różne w różnych krajach. Zgodność z prawem na styku pomiędzy organizacją a władzami środowiskowymi może być rozumiana jako sytuacja, w której nie podjęto Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 4 z 15

5 wobec organizacji żadnych działań przymusowych ani też organizacja nie spodziewa się takich działań. Do takich przymusowych działań mogą należeć: upomnienia, ostrzeżenia o niezgodności lub zakazy oraz działania administracyjne, postępowanie karne lub cywilne. 1.5 Jednakże dalekosiężne interesy zainteresowanych stron będą wymagać, niezależnie od stanowiska władz środowiskowych, całkowitej zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. 1.6 Certyfikacja EMS według wymagań ISO 14001:2004 nie gwarantuje zgodności z prawem (nie gwarantuje jej też jakikolwiek inny sposób kontroli, włącznie z kontrolą państwową lub innymi rodzajami kontroli i/lub inspekcji w zakresie zgodności z prawem), ale jest to sprawdzone i skuteczne narzędzie dla uzyskania i utrzymywania zgodności z prawem. Akredytowana certyfikacja według ISO 14001:2004 powinna wykazać, że niezależna trzecia strona (jednostka certyfikująca) oceniła i potwierdziła, że organizacja ma EMS, którego skuteczność została wykazana, zapewniający spełnienie zobowiązań organizacji przedstawionych w jej polityce, w tym zgodność z prawem. Stwierdzone lub potencjalne niezgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi będą ujawniać niedostateczny nadzór nad zarządzaniem wewnątrz organizacji i jego EMS, a zgodność z normą będzie wymagała starannej analizy. 1.7 Uznaje się, że zgodność z prawem nie jest jedynym wyznacznikiem skuteczności EMS. EMS jest ważnym narzędziem nadzoru zagrożeń dla środowiska tam, gdzie prawne konsekwencje/skutki działalności niezgodnej są jednym z co najmniej czterech potencjalnych konsekwencji/skutków. Pozostałe konsekwencje/skutki to: 1. Konsekwencje dla środowiska (np. zniszczenie środowiska), 2. Konsekwencje dla zainteresowanych stron (np. reputacja korporacji); oraz, 3. Konsekwencje dla biznesu (np. finansowe, konkurencyjność). 1.8 Niniejszy dokument, opublikowany jako dokument EA, opracowano w celu przedstawienia wspólnego rozumienia certyfikacji EMS przez jednostki akredytujące - członków EA MLA. Uznaje się, że w innych regionach rozumienie kwestii przedstawionych w tym dokumencie może być odmienne. 1.9 Intencją niniejszego dokumentu nie jest interpretacja wymagań ISO 14001:2004, ale zidentyfikowanie wymagań tej normy międzynarodowej bezpośrednio odnoszących się do zgodności z prawem oraz analiza tego, co proces akredytowanej certyfikacji powinien obejmować w celu wsparcia uzasadnionych oczekiwań zainteresowanych stron. 2 Wymagania ISO 14001:2004 w odniesieniu do zgodności z prawem 2.1 ISO 14001:2004 wymaga, aby organizacja podjęła zobowiązanie w swojej polityce środowiskowej do zachowania zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi odnoszącymi się do jej aspektów środowiskowych. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 5 z 15

6 Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procedurę(-y) okresowej oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, która jest spójna z realizacją tego zobowiązania. 2.2 Określone punkty ISO 14001:2004, najważniejsze w odniesieniu do zgodności z prawem, są następującymi elementami EMS: 1) publiczne zobowiązanie do zgodności z prawem zawarte w polityce środowiskowej (podpunkt 4.2); 2) identyfikacja i posiadanie dostępu do mających zastosowanie wymagań prawnych i innych wymagań odnoszących się do aspektów środowiskowych organizacji (podpunkt a); 3) jakie zastosowanie mają wymagania prawne w odniesieniu do aspektów środowiskowych organizacji (podpunkt b); 4) cele/zadania/programy (podpunkt 4.3.3); 5) w jaki sposób zobowiązania prawne są rutynowo zarządzane i monitorowane (podpunkt i 4.5.1); 6) ocena zgodności z prawem (podpunkt 4.5.2); 7) działania korygujące i zapobiegawcze, tam gdzie to jest konieczne (podpunkt 4.5.3); 8) audit wewnętrzny (podpunkt 4.5.5); oraz 9) przegląd zarządzania (podpunkt 4.6). 3 Jak jednostka certyfikująca powinna AUDITOWAĆ EMS pod względem zgodności z prawem Jednostka certyfikująca, poprzez proces oceny dla potrzeb certyfikacji, powinna dokonać oceny zgodności organizacji z wymaganiami ISO 14001:2004 odnoszącymi się do zgodności z prawem i nie powinna udzielić certyfikacji do czasu wykazania zgodności. Po certyfikacji, kolejne audity w nadzorze i ponownej oceny prowadzone przez jednostkę certyfikującą powinny być spójne z powyższą metodologią auditowania Jeśli chodzi o zachowanie równowagi pomiędzy przeglądem dokumentacji i zapisów w biurze a oceną wdrożenia EMS podczas normalnej działalności, jednostka certyfikująca powinna zapewnić przeprowadzenie stosownego auditu skuteczności EMS Nie ma formuły określającej jaka powinna być ta proporcja, ponieważ sytuacja w każdej organizacji jest odmienna. Jednakże pojawiają się pewne oznaki przeznaczania zbyt dużej ilości czasu auditowego na przegląd w biurze. Może to prowadzić do nieodpowiedniej oceny skuteczności EMS w odniesieniu do kwestii związanych ze zgodnością z prawem oraz, w konsekwencji, do przeoczenia słabych efektów działalności, powodując utratę zaufania zainteresowanych stron do procesu certyfikacji. Jednostka certyfikująca powinna zapewnić, poprzez stosowny program nadzoru, utrzymywanie zgodności podczas cyklu certyfikacji, zazwyczaj przez okres trzech lat. Auditorzy jednostki certyfikującej powinni Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 6 z 15

7 zweryfikować zarządzanie zgodnością z prawem na podstawie wykazanego wdrożenia systemu, a nie polegać tylko na wynikach planowanych lub oczekiwanych Organizacja, która nie potrafi wykazać początkowego i ciągłego zobowiązania do zgodności z prawem za pomocą kluczowych elementów omawianych poniżej, nie powinna być certyfikowana, ani jej certyfikacja nie powinna być utrzymywana przez jednostkę certyfikującą, jako spełniająca wymagania ISO 14001: Rozmyślna lub trwała niezgodność powinna być uważana za poważne naruszenie zawartego w polityce zobowiązania do osiągnięcia zgodności z prawem oraz zaleca się, aby uniemożliwiło to certyfikację lub stało się powodem do zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji według ISO W kolejnych punktach niniejszego dokumentu zidentyfikowano uzasadnione oczekiwania wobec jednostki certyfikującej oceniającej EMS pod względem zgodności z prawem. 3.1 Publiczne zobowiązanie w polityce środowiskowej do zgodności z prawem (podpunkt 4.2) Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy wykazano powiązanie następujących elementów z deklaracją w polityce środowiskowej organizacji w taki sposób, że: 1) jest polityka; 2) polityka ta spełnia wymagania podpunktu 4.2 ISO 14001:2004, a w szczególności: 3) zawiera zobowiązanie do zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami; 4) została zakomunikowana pracownikom i innym osobom pracującym dla organizacji lub w jej imieniu; oraz 5) jest powszechnie dostępna; 6) jest zatwierdzona i wspierana przez najwyższe kierownictwo; oraz 7) jest poddawana okresowym przeglądom zarządzania pod względem jej stosowności, adekwatności i skuteczności. 3.2 Identyfikacja i dostęp do wymagań prawnych (podpunkt a) Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy organizacja zidentyfikowała i zapewnia dostęp do wszystkich mających zastosowanie specyficznych wymagań prawnych odnoszących się do aspektów środowiskowych w celu ustalenia obiektywnych dowodów dotyczących rozwoju i nadzoru systemu zarządzania oraz umożliwienia kompletnej oceny zgodności (patrz podpunkt 4.5.2) Dodatkowo jednostka certyfikująca powinna zweryfikować, czy identyfikacja wymagań prawnych jest utrzymywana poprzez okresowy ich przegląd, w celu identyfikacji nowych lub zmienionych wymagań i wdrożenia wszystkich zmian w EMS. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 7 z 15

8 Jednostka certyfikująca powinna zweryfikować, czy dokonana przez organizację identyfikacja i dostęp do mających zastosowanie wymagań prawnych są kompletne. Jednostka certyfikująca nie jest odpowiedzialna za zatwierdzenie zidentyfikowanych wymagań prawnych jako ostatecznych lub rozstrzygających. Tę wyłączną odpowiedzialność ponosi organizacja Zespoły auditujące jednostki certyfikującej powinny być kompetentne, posiadać stosowną wiedzę w zakresie mających zastosowanie wymagań prawnych dotyczących lokalizacji i aspektów środowiskowych organizacji, w celu rozpoznania błędów lub przeoczeń oraz jakichkolwiek uchybień w dostępie do wymagań prawnych zidentyfikowanych przez organizację. 3.3 Jakie zastosowanie mają wymagania prawne w odniesieniu do aspektów środowiskowych organizacji (podpunkt b) Podczas auditu na miejscu jednostka certyfikująca powinna zweryfikować, czy organizacja spełnia stosowne wymagania prawne, biorąc pod uwagę przykłady znaczących aspektów środowiskowych, jak również regionalnych, krajowych i lokalnych wymagań prawnych Jednostka certyfikująca powinna ocenić, czy: 1) organizacja określiła sposób, w jaki wymagania prawne odnoszą się do aspektów środowiskowych; oraz 2) wzięto pod uwagę te wymagania prawne przy ustanawianiu, wdrażaniu i utrzymywaniu EMS oraz późniejszych działaniach związanych z nadzorem Zaleca się, aby audit polegał na ocenie działań, w zakresie których obowiązują pozwolenia środowiskowe lub inne stosowne prawodawstwo, na podstawie analizy ryzyka i przy zastosowaniu próbkowania, w celu potwierdzenia utrzymywania zgodności środowiskowej Audit jednostki certyfikującej powinien ustalić, czy możliwe jest osiągnięcie przez EMS zgodności z prawem. Można to ustalić podczas bezpośredniej oceny na miejscu przy pomocy tropów auditowych obejmujących działania operacyjne i otoczenie, próbkując znaczące aspekty środowiskowe i podążając tropem auditowym od EMS do określonych wymagań prawnych, albo na odwrót, próbkując wymagania prawne i podążając tropem auditowym od EMS do znaczących aspektów środowiskowych. 3.4 Cele, zadania, programy (podpunkt 4.3.3) Cele i zadania oraz wspierające je programy są ustanawiane i wdrażane w celu poprawy w organizacji efektów działalności środowiskowej nie objętej wymaganiem zgodności z prawem lub w obszarach, w których brak jest wymagań prawnych (np. zużycie energii w produkcji lub aspekty związane z produktem) Cele i zadania mogą być także narzędziem polityki środowiskowej dla zarządzania ryzykiem środowiskowym związanym z niespełnieniem wymagań prawnych. Na przykład, w planowaniu wdrożenia przyszłych wymagań prawnych lub tam, gdzie wystąpi odizolowana lub sporadyczna Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 8 z 15

9 niezgodność z wymaganiami prawnymi, cele, zadania i programy mogą być właściwym sposobem usunięcia niezgodności w sposób nadzorowany i/lub zarządzany. Tym niemniej zbyt duże poleganie na ogólnych celach dla osiągnięcia zgodności z wymaganiami prawnymi prawdopodobnie nie wystarczy do zgodności z normą Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy cele, zadania i programy ustanowione, wdrożone i utrzymywane w EMS uwzględniają aktualne wymagania prawne i zmieniające się okoliczności identyfikowane w przeglądzie zarządzania (podpunkt 4.6). 3.5 Nadzór operacyjny (podpunkt 4.4.6) Nadzór operacyjny jest fundamentalną częścią nadzoru nad zarządzaniem działalnością operacyjną organizacji i emisjami do środowiska oraz ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie zgodności z prawem Jednostka certyfikująca powinna potwierdzić, że organizacja zidentyfikowała i zaplanowała działania związane ze zidentyfikowanymi znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnymi z jej polityką środowiskową i zobowiązaniem do zgodności z prawem. Zaleca się, aby udokumentowane procedury regulowały sytuacje, w których brak procedur mógłby prowadzić do odstępstwa od zgodności z prawem, oraz definiowały kryteria operacyjne spójne ze zgodnością z prawem Zaleca się, aby procedury te uwzględniały informowanie dostawców, w tym podwykonawców, o mających zastosowanie procedurach i wymaganiach. 3.6 Monitorowanie i pomiary (podpunkt 4.5.1) Monitorowanie i pomiary są ważną częścią nadzoru operacyjnego, dlatego też audit tego obszaru jest ważny dla zgodności z prawem. Informacje z monitorowania i pomiarów stanowią dane do oceny zgodności (podpunkt ) oraz działań korygujących i zapobiegawczych (podpunkt ) W przypadku wykrycia niezgodności z wymaganiami prawnymi organizacja powinna podjąć natychmiastowe działania korygujące (w tym analizę przyczyn źródłowych, korekcję oraz działania zapobiegające jej powtórzeniu), które mogą polegać na natychmiastowym poinformowaniu władz środowiskowych w zależności od określonych wymagań prawnych i wagi niezgodności Jednostka certyfikująca powinna auditować czy podjęte działania korygujące oraz, jeśli to konieczne, działania zapobiegawcze, są skuteczne i wykonane w odpowiednim czasie zgodnie z rodzajem niezgodności i znaczeniem jej wpływu na środowisko. 3.7 Ocena zgodności z prawem (podpunkt 4.5.2) Wymaga się, aby auditorzy jednostki certyfikującej auditowali zgodność EMS z wymaganiami ISO 14001:2004. Nie jest wymagane, aby auditorzy przeprowadzili bezpośrednią ocenę zgodności z prawem, ponieważ zgodnie z tym podpunktem wymaganie to dotyczy organizacji, ani też, aby auditor Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 9 z 15

10 jednostki certyfikującej przeprowadził audit zgodności, który mógłby być zadaniem władz środowiskowych lub auditora/inspektora specjalnie zaangażowanego w tym celu Organizacja ponosi odpowiedzialność, a jest to funkcją EMS, za zapewnienie, że przeprowadza okresową ocenę zgodności w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie wymagania prawnego oraz zna swój status zgodności. Oczekuje się, że EMS, certyfikowany jako spełniający wymagania ISO 14001:2004, jest zdolny do identyfikowania statusu zgodności organizacji Zaleca się, aby jednostka certyfikująca ustaliła, czy organizacja ustanowiła niezbędne procedury i dokonała pełnej oceny swojej zgodności z każdym mającym zastosowanie wymaganiem prawnym. Zaleca się, aby kluczowym elementem tego auditowania były kompetencje osób prowadzących ocenę zgodności w odniesieniu do wymagań prawnych oraz ich wykorzystanie (więc podpunkt 4.4.2, ISO 14001:2004, pośrednio dotyczy także zgodności z prawem) Zaleca się, aby jednostka certyfikująca auditowała skuteczność oceny poprzez: 1) próbkowanie ustalenia zgodności przez organizację na przykładach określonych wymagań prawnych; 2) poszukiwanie dowodów zgodności lub niezgodności podczas innych działań oceny (ocen na miejscu i auditu nadzoru operacyjnego, itp.); 3) sprawdzanie, czy ocena zgodności przez organizację obejmuje wszystkie zidentyfikowane wymagania prawne; 4) weryfikację zdolności organizacji do oceny (kompetencje zaangażowanego personelu, zakres oceny w stosunku do działalności organizacji, itd.) Zgodność oceny organizacji i status zgodności z prawem można określać korzystając z wielu źródeł, w tym z obserwacji na miejscu, raportów dotyczących określonych przypadków niezgodności, raportów władz środowiskowych oraz pozycji w przeglądzie zarządzania, przedstawionych w punkcie 4.6 ISO 14001: Jednostka certyfikująca może zastosować techniki zarządzania ryzykiem w celu próbkowania części EMS podczas ocen certyfikacyjnych oraz skupić się na tych aspektach środowiskowych, które mają znaczące implikacje dla zgodności organizacji z prawem (np. obszary, które mogłyby spowodować znaczne kary finansowe, kary aresztu dla dyrektora lub kierownictwa, mające wpływ na kwestie związane z zainteresowanymi stronami i/lub komunikacyjne). 3.8 Działania korygujące i zapobiegawcze, tam gdzie to jest konieczne (podpunkt 4.5.3) Zaleca się, aby organizacja wykazała za pomocą swojego EMS, że jest zdolna do usunięcia niezgodności w sposób nadzorowany i zarządzany Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy organizacja przygotowała stosowną(-e) procedurę(-y) działań korygujących, oraz czy niezgodność(-ci) jest(są) zarządzana(-e) przez działania korygujące i zapobiegawcze Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 10 z 15

11 w ramach EMS. W razie braku tego powiązania zaleca się, aby jednostka certyfikująca uwzględniła ogólną skuteczność EMS i jego zdolność do wspierania polityki środowiskowej oraz celów i zadań organizacji Zaleca się, aby działania korygujące podjęte przez organizację były dostosowane do wagi niezgodności. Tam, gdzie waga niezgodności przewyższa zdolność organizacji do skorygowania niezgodności zaleca się, aby bezzwłocznie powiadomić o niezgodności władze środowiskowe i uzgodnić działania konieczne do przywrócenia zgodności (np. plan działania) oraz złagodzić szkodliwość dla środowiska Zaleca się, aby jednostka certyfikująca auditowała powyższą sytuację na zgodność, co najmniej z punktem a), b) oraz ISO 14001:2004. Zaleca się przeprowadzenie analizy konsekwencji wpływających na rzetelność certyfikacji w odniesieniu do poziomu ryzyka środowiskowego założonego przez jednostkę certyfikującą i wartości certyfikatu dla zainteresowanych stron Zaleca się, aby jednostka certyfikująca potwierdziła, że organizacja ma udokumentowaną zgodę władz środowiskowych na wdrożenie uzgodnionego planu działań korygujących w celu przywrócenia pełnej zgodności, co może być uznane za spełnienie zawartego w polityce środowiskowej zobowiązania organizacji do zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. 3.9 Audit wewnętrzny (podpunkt 4.5.5) Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy audit wewnętrzny organizacji obejmuje zobowiązanie organizacji do spełnienia wymagań prawnych odnoszących się do aspektów środowiskowych organizacji Oczekuje się, że auditowanie przez jednostkę certyfikującą auditu wewnętrznego organizacji obejmuje wszystkie kwestie zidentyfikowane w niniejszym dokumencie Jednostka certyfikująca powinna upewnić się, czy w auditach wewnętrznych jest oceniany zakres, w jakim organizacja oceniła swój status zgodności z prawem z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, oraz że procedura dla identyfikacji tych wymagań jest skuteczna i solidna Wynik auditu wewnętrznego nie jest jedynym źródłem informacji dotyczących oceny zgodności z prawem (podpunkt 4.5.2). Audit wewnętrzny skupia się na zgodności EMS oraz jego właściwym wdrożeniu i utrzymywaniu. Zaleca się, aby został on odróżniony od auditu zgodności z prawem lub oceny zgodności, które organizacja może zlecić oddzielnie. Wyniki auditów zgodności prawnej mogą dostarczyć danych wejściowych do oceny zgodności z prawem w odniesieniu do podpunktu ISO 14001:2004 oraz, następnie, do przeglądu zarządzania. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 11 z 15

12 3.10 Przegląd zarządzania (podpunkt 4.6) Zaleca się, aby jednostka certyfikująca ustaliła, czy organizacja włączyła wyniki ocen zgodności (podpunkt 4.5.2) do swoich przeglądów zarządzania. Ma to zapewnić, że najwyższe kierownictwo jest świadome ryzyka związanego z potencjalną lub stwierdzoną niezgodnością oraz podjęło stosowne działania w celu spełnienia przez organizację zobowiązania do zgodności z prawem Jednostka certyfikująca powinna ustalić, czy w przeglądzie zarządzania organizacji uwzględniono wszystkie zmieniające się okoliczności, w tym zmiany w wymaganiach prawnych i innych odnoszących się do jej aspektów środowiskowych. 4 Kryteria zgodności dla decyzji w sprawie certyfikacji 4.1 Zainteresowane strony wymagają od organizacji deklarującej zgodność z normą EMS pełnej zgodności z prawem. Postrzegana wartość akredytowanej certyfikacji w tym obszarze jest ściśle związana z osiągniętą satysfakcją zainteresowanych stron w odniesieniu do zgodności z prawem. 4.2 Zaleca się, aby organizacja potrafiła wykazać, że osiągnęła zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska poprzez własną ocenę zgodności przeprowadzoną przed udzieleniem certyfikacji przez jednostkę certyfikującą. 4.3 W przypadku, w którym organizacja może nie spełniać warunku zgodności z prawem zaleca się, aby była w stanie przedstawić udokumentowane porozumienie z władzami środowiskowymi dotyczące planu osiągnięcia pełnej zgodności. Zaleca się, aby skuteczna realizacja tego planu była uznawana za priorytetową w ramach systemu zarządzania. 4.4 W wyjątkowych przypadkach jednostka certyfikująca może udzielić certyfikacji, lecz powinna zażądać obiektywnego dowodu dla potwierdzenia, że EMS jest zdolny osiągnąć wymaganą zgodność w wyniku pełnej realizacji wyżej wymienionego udokumentowanego porozumienia. 5 Podsumowanie 5.1 Akredytowana certyfikacja EMS oznacza zgodność z wymaganiami ISO 14001:2004 i obejmuje wykazane i skuteczne zobowiązanie do zgodności z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. 5.2 Nadzór organizacji nad zgodnością z prawem jest ważnym elementem oceny EMS a odpowiedzialność za niego ponosi organizacja. 5.3 Należy podkreślić, że auditorzy jednostki certyfikującej nie są inspektorami władz środowiskowych. Zaleca się, aby nie formułowali oświadczeń lub deklaracji dotyczących zgodności z prawem. Tym niemniej mogą oni weryfikować ocenę zgodności z prawem w celu oceny zgodności z ISO 14001: Akredytowana certyfikacja EMS, jako spełniająca wymagania ISO 14001:2004, nie może być pełną i ciągłą gwarancją zgodności z prawem, ale też żadna certyfikacja lub system prawny nie mogą zagwarantować nieprzerwanej zgodności z prawem. Tym niemniej EMS jest sprawdzonym Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 12 z 15

13 i skutecznym narzędziem do osiągnięcia i utrzymywania zgodności z prawem oraz dostarcza najwyższemu kierownictwu stosownych i aktualnych informacji dotyczących statusu zgodności organizacji. 5.5 ISO 14001:2004 wymaga publicznego zobowiązania do spełniania wymagań prawnych. Zaleca się, aby organizacja potrafiła wykazać przez swoją własną ocenę zgodności, że może osiągnąć zgodność ze stosownymi wymaganiami prawnymi przed udzieleniem certyfikacji przez jednostkę certyfikującą. 5.6 Certyfikacja EMS spełniającego wymagania ISO 14001:2004 potwierdza, że system zarządzania środowiskowego wykazuje skuteczność w realizowaniu zobowiązań zawartych w polityce, w tym zgodność z prawem oraz daje podstawę i wsparcie dla ciągłej zgodności organizacji z prawem. 5.7 W celu utrzymywania zaufania zainteresowanych stron do powyższych atrybutów akredytowanej certyfikacji EMS, jednostka certyfikująca powinna zapewnić, że system wykazuje skuteczność przed udzieleniem lub przedłużeniem certyfikacji. 5.8 EMS może spełniać rolę narzędzia w dialogu pomiędzy organizacją a jej władzami środowiskowymi oraz tworzyć bazę dla partnerstwa opartego na zaufaniu, zastępując historyczną, opartą na współzawodnictwie, relację my i oni. Zaleca się, aby władze środowiskowe i społeczeństwo mieli zaufanie do organizacji mających akredytowany certyfikat w odniesieniu do ISO 14001:2004 oraz mogli je postrzegać jako zdolne do ciągłego i rzetelnego zarządzania swoją zgodnością z prawem. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 13 z 15

14 Załącznik 1 Słownik Terminologia stosowana w niniejszym dokumencie: EMS jest stosowany dla oznaczenia systemów zarządzania środowiskowego spełniających wymagania ISO 14001:2004; jednostka certyfikująca oznacza jednostkę oceniającą zgodność (CAB), która świadczy usługi oceny zgodności w odniesieniu do ISO 14001:2004; akredytacja oznacza atestację prowadzoną przez stronę trzecią dotyczącą jednostki oceniającej zgodność, służącą formalnemu wykazaniu jej kompetencji do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności; wymagania prawne oznaczają mające zastosowanie wymagania prawne odnoszące się do aspektów środowiskowych organizacji i związanych wpływów; zgodność oznacza zgodność EMS organizacji z wymaganiami ISO 14001:2004 lub zgodność jednostki certyfikującej z ISO/IEC 17021: w powiązaniu z mającymi zastosowanie dokumentami obowiązkowymi IAF (International Accreditation Forum); zgodność <z prawem> oznacza zgodność organizacji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 14 z 15

15 Załącznik 2 Dokumenty powołane 1 ISO 14001:2004 Environmental management systems - Requirements i 2 Principles of Environmental Enforcement (Implementation and Enforcement of Environmental Law (IMPEL), 1992), dostępny na stronach 3 ISO/IEC 17021:2006 Conformity assessment requirements for bodies providing audit and certification of management systems. ii Kwiecień 2010 r. wyd. 02 Strona 15 z 15

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL

EA-2/15. Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych. Numer publikacji CEL Numer publikacji EA-2/15 Wymagania EA dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ustalenie w ramach EA ogólnych wymagań umożliwiających akredytowanym CAB przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 1:2007 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zasad próbkowania w procesach certyfikacji organizacji wielooddziałowych (IAF MD 1:2007)

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA Numer Publikacji EA-INF/04:2012 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI I UZNAWANIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH EA MLA CEL

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA EA European co-operation for Accreditation EA Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji Numer publikacji EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

System zarządzania środowiskowego jako narzędzie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi

System zarządzania środowiskowego jako narzędzie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi System zarządzania środowiskowego jako narzędzie zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi Seminarium internetowe 23 czerwca 2010 r. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Utrzymanie zgodności z wymaganiami

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QMP Wydanie 2 Warszawa, 21.12.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 2 Warszawa, 10.09.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 3 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ. Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI TRANSGRANICZNEJ Wydanie 2 Warszawa, 21.11.2011 r. Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Zasady akredytacji transgranicznej 3 3. Świadczenie akredytowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ

Wpływ SZŚ na zasadnicze elementy ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy przy wdrażaniu SZŚ Błędy przy wdrażaniu SZŚ błąd 1 certyfikat jest najważniejszy błąd 2 kierownictwo umywa ręce błąd 3 nie utożsamianie się kierowników jednostek organizacyjnych z wytycznymi opracowanymi przez zespół projektujący

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures)

Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacji (ASRP) (Advanced Surveillance and Recertification Procedures) Jubileuszowa Konferencja Polskiego Forum ISO 14000 Warszawa 18.04.2012 Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 3 Warszawa, 10.05.2005

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (QMS) W ODNIESIENIU DO WYMAGAŃ NORMY PN-EN 45012:2000 Wydanie 4 Warszawa, 25.07.2007

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 19011

Zmiany w normie ISO 19011 Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 Sformułowanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA

Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA (IAF) Dokument IAF MLA Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA Wydanie 2, Wersja 2 (IAF ML 2:2011) Wyd. 2, W.2 Ogólne zasady stosowania Znaku IAF MLA Strona 2 z 16 (IAF) wprowadza i utrzymuje programy akredytacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13 POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Wydział Certyfikacji ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa tel. 0 22 556 74 50; fax. 0 22 556 74 20 e-mail wcrsekr@pkn.pl; www.pkn.pl Załącznik 1 do z dnia 29 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI wg NORMY PN-ISO/IEC 27001 Wydanie 2 Warszawa, 7.08.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE

OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE OFERTA Zespółu ds. Zapewnienia Jakości ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. GLIWICE NASZA OFERTA Usługi w zakresie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: - wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania

Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Monika Stoma 1 Agnieszka Dudziak 2 Paweł Krzaczek 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Zasady auditowania procesów zarządzania infrastrukturą przez jednostki certyfikujące systemy zarządzania Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001

PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 PROGRAM QMS Certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ ROZPORZĄDZENIEM WYKONAWCZYM KOMISJI (UE) NR 402/2013 Wydanie 1 Warszawa, 13.03.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka

Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS. Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka Weryfikacja i walidacja w systemie EMAS Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A. Grzegorz Marchewka EMAS (Eco Management and Audit Scheme) Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR

Czy certyfikacja systemów zarządzania może być. odpowiedzialności przedsiębiorstw? 2012-06-15. Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Czy certyfikacja systemów zarządzania może być Tytuł poświadczeniem prezentacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw? 1 2012-06-15 Certyfikacja systemów zarządzania a CSR Systemy zarządzania Systemy

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe. 1 Opracowała: Katarzyna Rajczakowska Warszawa dnia 16.11.2016 r. Audit wewnętrzny - definicje norma PN-EN ISO 9000:2015-10

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT

CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI ISMS Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTEROWO WSPOMAGANYCH TECHNIK AUDITOWANIA CAAT Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK, Wiesław PIEKARSKI Streszczenie: W pracy

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI Projekt nr 2 Wydania 5 Warszawa, 25.02.2016 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne i warunki akredytacji organizatorów

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA DOSTAWCÓW DO PRODUKCJI WYROBÓW LOTNICZYCH 1 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka ul. Wojska Polskiego 3 Osoba do kontaktów: 3-300 Mielec Grzegorz Mucha Telefon: +48 17 788 4100; Fax: +48 17 788 78 00 tel.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania

INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania INFORMATOR ISOCERT Certyfikacja systemów zarządzania WYDANIE: 2-2016 DATA WYDANIA: 02.05.2016 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI CERTYFIKACYJNEJ I WYMAGAŃ ISOCERT jest jednostką certyfikującą systemy

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych

Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych Zastosowanie ISO/IEC 17020:2012 w akredytacji jednostek inspekcyjnych ILAC-P15:06/2014 ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation Członkami ILAC, organizacji, która jest nadrzędnym organem

Bardziej szczegółowo