Abeco Polska - Power Optimizer INFORMACJA OGÓLNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Abeco Polska - Power Optimizer INFORMACJA OGÓLNA"

Transkrypt

1 Ver. Abeco Polska - Power Optimizer INFORMACJA OGÓLNA 1.0/2009

2 Spis treści Table of Contents Power Optimizer Wstęp Skąd wziął się pomysł na Power Optimizer Fizyczne podstawy działania Power Optimizer Jak Power Optimizer oddziałuje na przewodnik Oddziaływanie na obwód z punktu widzenia elektryka Dodatkowe efekty Mikroskopowa definicja przepływy prądu elektrycznego Rezystywność Elektronowe prawo Ohma Jak można to zrealizować Zmiana cech wytrzymałościowych przewodnika Techniczna realizacja Power Optimizer, Wybór Power Optimizer Dobór parametrów Power Optimizer Kilka praktycznych rad Zanim podejmiesz decyzję

3 Power Optimizer. Power Optimizer w odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań powoduje obniżenie strat energii elektrycznej w instalacji oraz poprawie sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie: mechaniczną, cieplną i świetlną. Power Optimizer nie reguluje mocy odbiorników w zależności od obciążenia, nie kompensuje przesunięcia fazowego pomiędzy prądem i napięciem oraz nie zmniejsza mocy urządzeń jak to czynią niektóre inne rozwiązania stosowane np. w oświetleniu. 1. Wstęp Power Optimizer powoduje, że prąd elektryczny przepływa ze źródła do obciążenia z mniejszymi stratami. Ta sama ilość energii jest dostępna dla odbiornika, ale zmniejsza się część strat energii. Power Optimizer redukuje straty energii I pozwala na przesył energii do odbiornika z mniejszymi stratami. W konsekwencji mniejsze straty energii prowadzą do zmniejszenia poboru energii ze źródła zasilania. Bez względu na to czy obciążenie zużywa energię kinetyczną, cieplną lub świetlną uzyskujemy prawdziwe (nie wynikające ze zmiany warunków pracy obciążenia) oszczędności energii. Wielokrotnie nasi klienci pytają nas jak to jest możliwe, że stosując urządzenia o bardzo dużej sprawności np. 96% mogą jeszcze zwiększyć sprawność o następne 10 lub więcej procent? Odpowiedź na to pytanie jest wyjątkowo prosta. Producenci urządzeń elektrycznych podają sprawność urządzeń porównując parametry elektryczne na zaciskach podłączeniowych do wykonanej pracy po przemianie energii. Z ich punktu widzenie jest to prawidłowe podejścia, ale użytkownika interesuje ile energii musi dostarczyć ze źródła, czyli ile musi zapłacić za wykonanie tej pracy. Jak pokazują praktyczne zastosowania Power Optimizer minimalizując straty transportu energii pozwala zaoszczędzić energię na nieoczekiwanym przez użytkownika poziomie 10 do 25%. 2. Skąd wziął się pomysł na Power Optimizer. Na początku dwudziestego wieku genialny wynalazca Nikola Tesla zauważył i opatentował wpływ światła ( promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni ) na przewodność metalu. Od tego czasu do końca dwudziestego wieku nikt nie zajmował się praktycznym wykorzystaniem tego zjawiska. Dopiero kilka lat temu Koreański uczony, doktor Michael Kwon, opatentował sposób na techniczną realizację urządzania zwiększającego przewodność elektryczną metali wykorzystującą teorię 3

4 zbalansowanych fal (balance wave theory). Teoria ta jest efektem ponad dwudziestu lat badań i doświadczeń. 3. Fizyczne podstawy działania Power Optimizer. Power Optimizer jest oparty na teorii, która pozwala na wykorzystanie promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni do dokonywania zmian w przewodnikach prądu elektrycznego powodujących znaczne zmniejszenie strat energii w czasie transportu przez nie prądu. Teoria ta wykorzystuje zjawisko superpozycji fal do transportu prądu przez przewodnik. Wykorzystujemy fakt, że światło jest nie tylko falą elektromagnetyczną ale i cząsteczką (dualizm korpuskularny) poprzez efekt fotoelektryczny. Interakcja pomiędzy fotonami (promieniowaniem widzialnym i bliskiej podczerwieni), a elektronami ostatnich orbit atomów (jonów) przewodnika i elektronami swobodnymi (przewodnictwa) pozwala na uzyskanie wielu zmian zachodzących w przepływie prądu. Światło jest falą ale i cząsteczką i w przestrzeni trójwymiarowej posiada składową magnetyczną i elektryczną. Rozwój technologii półprzewodnikowych doprowadził do powstania ceramiki PLZT, która posłużyła do zbudowania interfejsu pomiędzy promieniowaniem świetlnym a ciałem stałym (przewodnikiem, efekt fotoelektryczny). 4. Jak Power Optimizer oddziałuje na przewodnik. Power Optimizer oddziałuje na przewodnik na kilka sposobów: 1. Poprawia przewodność elektryczną, cieplną i przenikalność magnetyczną przewodnika: a. efekt natychmiastowy polega na zmniejszeniu przekroju na rozproszenie elektronów przewodnictwa poprzez zamianę ruchu elektronów na orbitach jonów przewodnika z odśrodkowego na dośrodkowy. ( schładzanie przewodnika, zmniejszanie drgań sieci krystalicznej, fononów ). b. skumulowany efekt małych zmiany struktury krystalicznej przewodnika polega na reakcji ziaren metalu na oddziaływanie na nie promieniowaniem (falą). Powoduje to zmianę parametrów wytrzymałościowych przewodnika co w efekcie prowadzi do poprawy przewodności elektrycznej, cieplnej i przenikalności magnetycznej. 4

5 Wpływ zmiany kierunku ruchu elektronów z odśrodkowego na dośrodkowy na przekroju na rozpraszanie. 2. Wprowadzane do przewodnika fotony powodują (zgodnie z rozproszeniami Comptona i Thompsona) zmianę energii poszczególnych elektronów co ma wpływ na zmianę parametrów ich fal (ruch elektronu jest falą) a ich superpozycja powoduje zmianę parametrów fali wypadkowej (prądu). Takie oddziaływanie pozwala na balansowanie fal, co prowadzi do przesunięcia prądu względem napięcia oraz zmniejszenia zniekształceń harmonicznych. 3. Następnym oddziaływaniem Power Optimizer na obwód jest zmniejszenie szumów i składników wysokoczęstotliwościowych (przepięć, szpilek i zakłóceń), efekt ten uzyskuje się poprzez zmniejszenie częstotliwości poszczególnych fal składowych (zgodnie z teorią Maxwella) w wyniku interakcji fotonów z elektronami. 4. Dodatkowo uzyskiwana zmiana przewodności elektrycznej, cieplnej i przenikalności elektrycznej skutkuje zmianą sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie. Wpływ działania Power Optimizer na szumy i efekty włączeniowe widok przed i po instalacji. Podsumowując oddziaływania Power Optimizer na obwód i obciążenia można stwierdzić, że osiągane oszczędności są wynikiem sumowania poszczególnych opisanych wyżej efektów. W zależności od charakteru obwodu i obciążenia występują wszystkie te efekty lub tylko niektóre z nich. Przy obciążeniu rezystancyjnym występują głównie oszczędności wynikające ze zmian struktury przewodników (poprawa przewodności elektrycznej i cieplnej, a przy obciążeniach o charakterze indukcyjnym dochodzą jeszcze zmiany wynikające z zmian falowych prądu. 5

6 5. Oddziaływanie na obwód z punktu widzenia elektryka. Podstawowym oddziaływaniem Power Optimizera jest ograniczanie strat energii w instalacjach i odbiornikach energii wynikających z strat na ciepło Joule a. Straty te są związane z przepływem prądu przez obwód elektryczny i są opisane zależnością P=I 2 R. Ta prosta zależność jednoznacznie określa, że straty mocy są proporcjonalne do kwadratu wielkości prądu oraz oporności obwodu. Należy pamiętać, że każda składowa prądu przepływająca przez przewodnik powoduje wydzielanie ciepła. Dotyczy to również każdej harmonicznej prądowej. Dodatkowo im harmoniczna jest wyższa, tym zwiększa się efekt naskórkowości, czyli zwiększają się oba składniki powodujące straty energii w obwodzie. Straty te powodują spadek napięcia w obwodzie, co powoduje zmniejszenie napięcie zasilania odbiornika, czyli zmienia jego sprawność. Należy pamiętać o ujemnym wpływie niektórych harmonicznych wytwarzających przeciwny moment obrotowy w silnikach elektryczny, czyli zmniejszających sprawność silników. W zależności od charakteru obciążenia Power Optimizer potrafi spowodować poprawę współczynnika mocy (dla obciążeń indukcyjnych), zmniejszyć zawartość harmonicznych, znacznie ograniczyć przepięcia oraz szumy w obwodzie. Wszystko to prowadzi do zmniejszenia strat na ciepło Joule a. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest poprawa współczynnika mocy. Przesunięcie fazowe pomiędzy prądem i napięciem może być kompensowane statycznie poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych kondensatorów bądź jak to ma w naszym przypadku poprzez dodanie fali elektronowej, która wykorzystując zasadę superpozycji, spowoduje zmianę kształtu wypadkowego prądu elektrycznego. Zmiana kształtu prądu i przesunięcia prądu powoduje poprawę współczynnika mocy oraz ogranicza zawartość harmonicznych. Oddziaływanie Power Optimizer można podzielić na kilka grup: 1. zmiana konduktancji obwodu - zmniejszenie strat na ciepło Joule a 2. zmniejszenie mocy biernej i pozornej - zmniejszenie strat na ciepło Joule a 3. poprawa jakości zasilania - sprawność przemiany energii oraz zmniejszenie strat na ciepło Joule a 4. poprawa sprawności przemiany energii elektrycznej na inne energie - zmiana struktury krystalicznej przewodników powodująca poprawę przewodności elektrycznej, cieplnej i przenikalności magnetycznej. W układach o charakterze indukcyjnym np. silniki elektryczne pracujące na biegu luzem i w pełni obciążone, można zastosować odpowiednio dobrany kondensator wbudowany na zamówienie klienta do Power Optimizer, co spowoduje dodatkowy efekt poprawy współczynnika mocy biegu luzem oraz dodatkowo zmniejszy moc bierną pobieraną przez obciążenie. W wielu przypadkach pozwala to na pozbycie się części strat na ciepło Joule a oraz konieczności płacenia kar za przekroczenie tg (fi). Power Optimizer nie powoduje żadnych cudownych zmian w obwodzie, jedynie minimalizuje straty energii w instalacji i obciążeniu. Podsumowując, można stwierdzić, że Power Optimizer zmniejsza zapotrzebowanie na energię pobraną ze źródła dla wykonania tej samej ilości pracy. Power Optimizer redukuje straty energii i pozwala na transmisję energii do odbiornika z mniejszymi stratami. W konsekwencji mniejsze straty energii prowadzą do zmniejszenia poboru energii ze źródła zasilania. Bez względu na to, czy energia elektryczna ulega przemianie przez 6

7 obciążenie na energię kinetyczną, cieplną lub świetlną, uzyskujemy prawdziwe oszczędności energii. 5.1 Dodatkowe efekty. Aby przybliżyć oddziaływanie Power Optimizer na przepływ prądu (elektronów) należy odwołać się do kilku podstawowych zjawisk występujących przy przepływie prądu elektrycznego przez ciała stałe. Każde ciało stałe, w naszym przypadku przewodnik, zbudowane jest z siatki atomów (jonów) tworzącą mniej lub bardziej idealną sieć krystaliczną. W tej przestrzeni przemieszczają się elektrony przewodnictwa (elektrony swobodne). 5.2 Mikroskopowa definicja przepływy prądu elektrycznego. Swobodny elektron, przy przyłożeniu stałego pola elektrycznego do przewodnika, przyspiesza ruchem jednostajnie przyspieszonym a jego energia rośnie. Upraszczając można powiedzieć, że dostarczenie tej samej ilości energii (wykonanie tej samaj pracy) wymaga przesłania mniej szybszych elektronów niż wolniejszych. Prędkość rosłaby nieskończenie gdyby nie zderzenia elektronu z 1. defektami sieci (obce atomy, wakanse, atomy międzywęzłowe, granice ziaren, dyslokacje) 2. drganiami cieplnymi sieci krystalicznej (fononami) Można założyć, iż elektron traci całą swoją energię kinetyczną przy każdym zderzeniu, a energia zamienia się w ciepło (drgania sieci). W tym modelu elektron posiada określony czas pomiędzy zderzeniami (τ), czyli czas, w którym przyspiesza on od v=0 do wartości maksymalnej v=max. Elektron posiada średnią drogę swobody, którą pokonuje pomiędzy kolejnymi zderzeniami I=v τ. Przykład: w miedzi w temperaturze 4K wynosi 0,3 cm - mniej zderzeń, a w temperaturze 300K wynosi cm więcej zderzeń. Chaotyczny przepływ elektronów swobodnych pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału. 7

8 5.3 Rezystywność W temperaturze pokojowej przeważają zderzenia z fononami, a w niskich temperaturach przeważają zderzenia z defektami sieci krystalicznej. Rezystywność jest sumą rezystywności wynikającej ze zderzeń z fononami i zderzeń z defektami sieci (obce atomy, wakanse, atomy międzywęzłowe, granice ziaren, dyslokacje). Fonony skwantowane drgania sieci krystalicznej o długościach fal przeważnie akustycznych. W temperaturze pokojowej przeważają zderzenia z fononami, drganiami sieci krystalicznej metalu. W niskich temperaturach (4K) przeważają zderzenia z defektami sieci krystalicznej. Oporność jest sumą oporności wynikających z obu czynników. Oznacza to że czasy zderzeń związane są relacją 1 τ = 1 τ L + 1 τ i. 5.4 Elektronowe prawo Ohma. Przewodność elektryczna jest definiowana przez zależność: Rozwijając tą zależność można określić, że: Czyli konduktancja równa się: Z powyższych zależności wynika, że aby ograniczyć straty w transporcie energii wystarczy wydłużyć średnią drogę swobody elektronów przewodnictwa. Można to robić poprzez ograniczanie wibracji termicznych sieci krystalicznych schładzanie przewodnika lub/i zmniejszanie ilości defektów sieci krystalicznej. 8

9 6. Jak można to zrealizować. Schładzanie zewnętrzne nie jest jeszcze ekonomicznie nieuzasadnione, a tanie materiały nadprzewodnikowe jeszcze nie istnieją, natomiast aby zmniejszyć ilość defektów sieci krystalicznej przewodnika stosuje się różne misterne sposoby jego produkcji. Power Optimizer jest pierwszym urządzeniem, które potrafi ograniczać wibracje sieci krystalicznej oraz zmieniać dynamicznie ilość defektów sieci krystalicznej wpływając w ten sposób na wydłużenie średniej drogi swobody elektronów przewodnictwa poprzez zmniejszenie przekroju na rozproszenie. Oznacza to, że zastosowanie Power Optimizer ogranicza straty energii. Przypadkowy kierunek ruchu elektronów przewodnictwa po zderzeniu prowadzi do powstania turbulentnego przepływu elektronów przewodnictwa, który jak wiemy z teorii przepływów powoduje duże straty w porównaniu do przepływu laminarnego. Power Optimizer oddziałuje na przepływ elektronów w sposób powodujący zamianę przepływu elektronów przewodnictwa z turbulentnego na laminarny. Poglądowy rysunek pokazujący wpływ Power Optimizer na charakter przepływu prądu. 6.1 Zmiana cech wytrzymałościowych przewodnika. Materiałoznawstwo zna zależności pomiędzy parametrami wytrzymałościowymi a przewodnością cieplną, elektryczną i przenikalnością magnetyczną metali. Dotychczas zmiany tych parametrów odbywały się na etapie wytopu (krystalizacji) metalu poprzez odpowiednie domieszkowanie lub zastosowanie odpowiedniego procesu technologicznego lub poprzez obróbkę cieplną metalu po krystalizacji. Wpływ jaki wywiera struktura materiału na jego własności sprowadza się do reakcji wielkości ziaren oraz ich orientacji. Wraz ze zmniejszaniem się średniej wielkości ziarna, większa jest granica ich plastyczności, twardość, a mniejsza jest plastyczność materiału. W stopach, które znajdują się w równowadze, fizyczne właściwości, takie jak: przewodność elektryczna, mogą zależeć głównie od rodzaju istniejących faz, składów chemicznych tych stopów, a także udziałów w stopach. Własności mechaniczne, np. : granica plastyczności, wytrzymałość, wydłużenie, moduł sprężystości, twardość i przewężenie, poza wspomnianymi czynnikami zależą także od ziarnistości tych faz, kształtu i rozmieszczenia ziaren. Oprócz tego własności mechaniczne zależą od wad struktury krystalicznej: ruchliwości dyslokacji stężenia wakansów i gęstości. Wreszcie pewne własności fizyczne, takie jak: siła termoelektryczna, przewodność elektryczna, przenikalność magnetyczna silnie zmniejszają odkształcenia materiałów. 9

10 Metale techniczne w przypadku mikrostruktury jednofazowej, dzięki relatywnie dużej różnicy naprężeń pomiędzy wytrzymałością a granicą plastyczności, ogólnie charakteryzują się znaczną ciągliwością a małą wytrzymałością i twardością. Zwykle mają dobrą przewodność cieplną i elektryczną oraz dużą wytrzymałość na korozję. Struktura miedzi przed i po zastosowaniu Power Optimizer przez okres kilkunastu tygodni. Dla miedzi generalnie stosowanej w instalacjach i urządzeniach elektrycznych możemy zastosować dwa rodzaje metalu: miedź twardą o rezystywności ( mohm*cm/20oc) 1,777 lub miękką o rezystywności 1,724. Power Optimizer swoim oddziaływaniem na przewodnik (metal) powoduje zmianę parametrów miedzi. Proces jest długotrwały i kumuluje bardzo małe zmiany zachodzące w czasie, przez co uzyskanie maksymalnych efektów wymaga, w zależności od konkretnego przypadku, nawet do 12 tygodni pracy Power Optimizer w usprawnianym obwodzie. W przypadku, gdy obwód będzie eksploatowany bez włączonego Power Optimizer, to powrót do parametrów pierwotnych metalu nastąpi po około tym samym czasie. Oddziaływanie Power Optimizera zmienia relacje oporności względem naprężeń i odkształceń metalu. a) przed zastosowaniem Power Optimizera b) po zastosowaniu. Więcej informacji dotyczących zmian właściwości metali można znaleźć w literaturze. W internecie dostępna jest praca zbiorowa pod redakcją Pani Marii Głowackiej wydana przez Politechnikę Gdańską pod tytułem Materiałoznawstwo i wiele innych. 10

11 7. Techniczna realizacja Power Optimizer, Techniczna realizacja Power Optimizer wykorzystuje mechanizm fotoelektrycznego sprzężenia pomiędzy fotonem a elektronem. Wprowadza do przewodnika, za pomocą specjalnego układu scalonego wykonanego w technologii PLZT, odpowiednio dobrane promieniowanie z pasma 815nm do 1148nm. Serce urządzenia układ foto- optyczny wykonany w technologii PLZT Jest ono wprowadzane impulsowo i generuje zmiksowaną falę energii podczerwonej korygującą warunki przepływu elektronów. Fala energii rozprzestrzenia się w obwodzie (ciele stałym) wykorzystując zjawisko superpozycji fal. Zasada super pozycji jest doskonale znana elektrykom z rozkładów Furiera, gdzie kształt wypadkowy sygnału jest superpozycją wszystkich składowych. Fala y jest superpozycją fali y1 i y2 Jeżeli dla przykładu fala y1 będzie falą prądu a y2 falą energii podczerwonej, to dobierając odpowiednio energię fali można przesuwać prąd względem napięcia. Poprawia się w tej sposób współczynnik mocy (cos(φ)). Zasada superpozycji jest podstawą występowania zniekształceń harmonicznych - fala energii podczerwonej jest w stanie wpłynąć na ich zmniejszenie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że rozproszenie fotonu na elektronie (zderzenie) może mieć różnoraki efekt w zależności od relacji energii fotonu do elektronu. Energia może być przekazywana od fotonu do elektronu (rozproszenie Comptona), od elektronu do fotonu (odwrotne rozproszenie Comptona) jak również rozproszenie sprężyste mało kątowe (rozproszenie Thompsona). W zależności od potrzeb Power Optimizer miksuje wszystkie rodzaje tych rozproszeń powodując oddziaływanie na elektrony jonów sieci krystalicznej i/lub elektrony przewodnictwa (swobodne). Poprzez zmianę ruchu na elektronach na orbitach jonów z odśrodkowego na dośrodkowy uzyskujemy płynny (laminarny) przepływ elektronów. Dzięki takiemu działaniu wydłużamy długość fali elektronów, co skutkuje redukcją spinu i wibracji elektronów na orbitach jonów i prowadzi do ograniczenia przypadkowych ruchów elektronów przewodnictwa i zderzeń, czyli strat energii - wydłużamy w ten sposób średnią drogę swobody. Zasada działania i jej techniczna realizacji jest przedmiotem patentu US Patent - 7,373,535 May 13, 2008 pat pdf. 11

12 Szanowni Państwo. Zdajemy sobie sprawę, że wyżej przedstawiony opis działania Power Optimizer wymaga powrotu do informacji uzyskanych w trakcie studiów z dziedziny elektrotechniki, materiałoznawstwa oraz fizyki i jest daleki od codziennej praktyki. Niestety, często powrót do informacji uzyskanych w procesie edukacji jest niewystarczający, rozwój techniki i technologii jest niebywale szybki i w wielu przypadkach stosowane rozwiązania są tak nowatorskie, że stają się zrozumiałe jedynie dla specjalistów z bardzo konkretnych dziedzin fizyki. Power Optimizer wykorzystuje bardzo wąską wiedzę o zjawiskach zachodzących w wielu dziedzinach nauki. Staramy się naszymi publikacjami przybliżyć działanie Power Optimizer praktykom zajmującym się codzienną eksploatacją urządzeń energetycznych i elektrycznych w zakładach pracy. Jeżeli ocenicie Państwo naszą próbę opisu działania Power Optimizer jako niewystarczającą prosimy o sugestie a spróbujemy dostosować ten opis do Waszych wymagań. 12

13 8. Wybór Power Optimizer. Uzyskane wielkości oszczędności energii elektrycznej w obwodzie zależą od doboru prawidłowych parametrów Power Optimizer, miejsca jego instalacji oraz, co jest równie ważne, miejsca dokonania pomiarów porównawczych zużycia energii elektrycznej. Typowo Power Optimizer jest dostarczany dla zastosowań w obwodach prądu zmiennego o charakterze indukcyjnym, rezystancyjnym lub przeznaczonym dla urządzeń oświetleniowych. 9. Dobór parametrów Power Optimizer. Wiele czynników ma wpływ na dobór odpowiedniego Power Optimizer w zależności od charakteru i zmienności parametrów obciążenia. Power Optimizer w procesie produkcji jest wyposażany w komponenty zapewniające odpowiednią do parametrów obciążenia mieszaninę fal elektromagnetycznych (promieniowania widzialnego i bliskiej podczerwieni). Dobór tych parametrów jest dokonywany jednorazowo, a więc może on być bardziej lub mniej uniwersalny. Im bardziej Power Optimizer jest dostosowany do konkretnego charakteru obciążenia, tym większy efekt uzyskiwanych oszczędności, a im bardziej jest uniwersalny w zastosowaniach, tym gorsze są uzyskiwane rezultaty. Niezbędny jest zatem kompromis pomiędzy uniwersalnością zastosowań a uzyskiwanymi oszczędnościami. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie pojedynczego Power Optimizer podłączonego na zaciskach zasilających urządzenia (jak najbliżej urządzenia). Wielokrotnie, z powodu na niezrozumienie, jak ważny jest ów czynnik, nasi klienci instalują Power Optimizer w najwygodniejszym dla siebie miejscu, które nie zawsze jest optymalne z punku widzenia uzyskiwanych oszczędności. Czasami oszczędność czasu i kosztu instalacji odbija się na uzyskiwanych oszczędnościach, powodując znaczne wydłużenie czasu zwrotu inwestycji. Przy podobnych rodzajach obciążeń możliwe jest podłączanie jednego Power Optimizer do grupy urządzeń i wtedy należy pamiętać o kilku ważnych zaleceniach: Długość przewodów pomiędzy punktem podłączenia Power Optimizer a najdalszym urządzeniem nie może przekraczać 100 metrów. Zakazana jest praca Power Optimizer bez żadnego obciążenia (przy obciążeniach o charakterze indukcyjnym). Urządzenia powinny mieć jednakowy charakter obciążenia: indukcyjny, rezystancyjny lub oświetleniowy indukcyjny. 13

14 Bardzo istotne jest, aby Power Optimizer przeznaczony do pracy z konkretnym obciążeniem np. Indukcyjnym, nie pracował z obciążeniem o charakterze rezystancyjnym, bo może to doprowadzić do przebalansowania układu i pojawienia się ujemnych wartości mocy biernej. Kary finansowe związane z pojawieniem się ujemnej mocy biernej mogą przewyższyć uzyskane oszczędności zażycia energii na skutek działania Power Optimizer. Uzyskanie maksymalnych poziomów oszczędności energii wymaga od użytkownika poświęcenia trochę czasu na na dobór parametrów Power Optimizer, jak również miejsca i sposobu jego instalacji. W wielu przypadkach warto dokonać przeróbek instalacji elektrycznej, aby zapewnić najbardziej optymalne warunki pracy Power Optimizer (największe oszczędności energii). Jest to niewykluczone, iż oszczędzanie na dostosowaniu instalacji zaowocuje brakiem rentowności zastosowania Power Optimizer. Oczywiście bywają przypadki, że z uwagi na szereg uwarunkowań możliwe jest podłączenie w nieoptymalnym miejscu i wtedy wymagane jest przygotowanie specjalnego Power Optimizer dla tego obwodu. Przygotowanie uszytego na miarę dla potrzeb obwodu lub urządzenia Power Optimizer wymaga dostarczenia nam rejestracji pomiarów parametrów elektrycznych za pełen cykl pracy urządzenia. Pojęcie pełen cykl pracy urządzenia definiujemy jako okres cyklicznie powtarzających się zmian obciążenia urządzenia, w którym występują minimalne i maksymalne wartości parametrów elektrycznych. Dla przykładu: Napędy elektryczne: a. pracujące z pełnym obciążeniem ale i na biegu luzem, b. pracujące ze zmiennym obciążeniem (np. sprężarki) c. pojedyńczo pracujące urządzenia w przypadku grupowego połączenia Power Optimizer Dostarczony zbiór wyników pomiarów powinien zawierać wartości napięć, prądów, wszystkich mocy, współczynnika mocy, THD oraz współczynnika symetrii obciążenia za okres pełnego cyklu pracy obciążenia. 14

15 Zalecamy dostarczanie danych w postaci elektronicznej z typowego analizatora jakości zasilania. Specjalnie wykonany dla konkretnego obwodu Power Optimizer spowoduje większe oszczędności energii niż uniwersalny typowy Power Optimizer. Cena zakupu specjalnie wykonanego Power Optimizer jest taka sama, jak uniwersalnego, więc aby osiągnąć większy poziom oszczędności warto jest dokonać pomiarów pełnego cyklu pracy urządzeń. Miejsce wykonywania pomiarów weryfikujących uzyskane efekty po zastosowaniu Power Optimizer. Oprócz miejsca instalacji Power Optimizer w obwodzie bardzo ważną rzeczą jest miejsce dokonywania pomiarów oszczędności zużycia energii. Każdy klient zainteresowany jest oszczędzaniem na kosztów swojej działalności, a nie oszczędnością energii. O wielkości opłat za energię elektryczną decyduje licznik energii elektrycznej i to jest miejsce gdzie widać wpływ Power Optimizer. Zalecamy, by dokonywać określania uzyskanych oszczędności na bazie wskazań licznika energii elektrycznej. Wymaga to, by cała instalacja wewnętrzna była usprawniana przez zastosowanie jednego lub wielu Power Optimizer. Niestety, na razie dominują klienci, którzy stosują Power Optimizer dla uzdatnienia tylko pewnej części odbiorników energii i ma to wpływ na możliwość oceny uzyskanych oszczędności za pomocą licznika energii elektrycznej. Jeżeli zastosowanie Power Optimizer owocuje uzyskaniem np. 10% oszczędności a np. usprawniamy tylko 20% energii pobieranej przez całą sieć energii, to licznik energii pokaże tylko 2% różnicy pomiędzy zużyciem energii z i bez Power Optimizer. Pomijamy w tym momencie problem związany z niepowtarzalnym w czasie zużyciem energii. Uzyskane oszczędności są czasami bardzo trudne do weryfikacji i stanowi to problem sam w sobie. Problemy związane z weryfikacją uzyskanych oszczędności nie są tylko domeną zastosowania Power Optimizer, ale odnoszą się do problemu określanie energochłonności produkcji i są dobrze opisane w publikacji DVO //www.evo-world.org/index.php?option=com_philaform&form_id=52&itemid=1 po dokonaniu rejestracji. Wracając do miejsca weryfikacji oszczędności, w przypadkach pojedynczych lub grupowy odbiorników powinno się zastosować dodatkowy licznik energii elektrycznej zainstalowany co najmniej w odległości 4 metrów od punktu podłączenia Power Optimizer do usprawnianego obwodu po stronie zasilania. Jeżeli zużycie energii przez obciążenie jest przypadkowe i trudno jest znaleźć relacje pomiędzy ilością wykonanej przez urządzenia pracy a zużyciem energii w długim okresie czasu, to stosując rejestracja parametrów obwodu (np. za pomocą analizatora jakości zasilania) można znaleźć przedziały czasowe, w których wykonywana jest jednakowa praca przez obciążenie przed i po zainstalowaniu Power Optimizer. Pomiar za pomocą analizatora powinien być wykonywany w odległości minimum 4 metrów od punktu podłączenia Power Optimizer po stronie źródła zasilania. Wykonanie pomiarów bliżej niż w odległości 4 metrów od punktu podłączenia wykaże mniejsze oszczędności energii. Należy zwrócić uwagę, iż licznik energii elektrycznej stanowiący podstawę do rozliczeń z dostawcą energii jest zainstalowany zawsze w wielokrotnie większej odległości, gdzie uzyskane oszczędności na pewno będą nieznacznie większe, ale mogą być trudniejsze do zidentyfikowania. Coraz częściej nasi klienci wyposażają swoje instalacje elektryczne w systemy monitorowania zużycia 15

16 energii elektrycznej i ilości wykonanej pracy w celu kontroli energochłonności produkcji, a nie z uwagi na zastosowanie Power Optimizer. Należy oczekiwać, że zgodnie z dyrektywami unijnymi odbiorcy energii będą inwestowali w systemy, których celem będzie oszczędzanie zużycia energii elektrycznej i weryfikacji uzyskanych oszczędności, ponieważ pierwsze obniży to koszty produkcji a drugie będzie podstawą do uzyskania dofinansowania ze środków wspólnotowych lub rządowych. Biorąc pod uwagę złożoność problemów związanych z zastosowaniem Power Optimizer oferujemy wsparcie techniczne naszych specjalistów i przeszkolonych sprzedawców, którzy pomogą Państwu dokonać najbardziej uzasadnionego wyboru pod względem ekonomicznym i technicznym. 16

17 10. Kilka praktycznych rad. Nasze porady dotyczą wyboru i instalacji Power Optimizer w zależności od wielkości i charakteru obciążenia. Jeżeli klient zdecyduje się sam dokonać wyboru odpowiedniego Power Optimizer, to powinien zwrócić uwagę na kilka szczegółów: 1. Dobór mocy (Mocy Pozornej [S]) Power Optimizer do mocy pozornej obciążenia: A. Obciążenie indukcyjne i oświetlenie indukcyjne Dobiera się do średniej w trakcie cyklu pracy obciążenia mocy pozornej (KVA). Należy wziąść pod uwagą średnią ważoną wartości mocy pozornej w trakcie całego cyklu pracy obciążenia. W przypadku silników elektrycznych pracujących okresowo na biegu jałowym należy wybrać Power Optimizer z dodatkowo wbudowanym kondensatorem do dodatkowej kompensacji przesunięcia fazowego, skrócenia drogi przepływu mocy biernej w obwodzie (magazynowanie i oddawanie). Takie rozwiązanie umożliwia utrzymanie tan(φ) w dopuszczalnych granicach oraz pozwoli na dodatkowe ograniczenie strat energii. Największy seryjnie dostarczany Power Optimizer obsługuje obciążenia o mocy pozornej do 100KVA w przypadku potrzeby obsługi obciążeń o większych mocach możliwe jest łączenie Power Optimizer równolegle lub zamówienia pojedyńczego Power Optimizer o wymaganej mocy pozornej. B. Odbiorniki rezystancyjne i oświetlenie żarowe Podobnie średnia ważona moc jak wyżej tylko dla mocy czynnej. Częstotliwość. Power Optimizer pracuje w obwodach prądu stałego oraz obwodach o stałej częstotliwości 50/60 Hz. W przypadku stosowania konwerterów częstotliwości np. dla napędów Power Optimizer powinien być zainstalowany po stronie zasilania o stałej częstotliwości. Napięcie pracy Powinno być określone jako napięcie przemienne międzyprzewodowe w zakresie od 110 do 600V. Charakter obciążenia. W zależności od charakteru obciążenia należy stosować odpowiedni typ Power Optimizera. Typ I - dla obciążeń indukcyjnych - silniki, transformatory itp. Typ R - dla obciążeń rezystancyjnych, w tym oświetlenie żarowe. Typ L - dla obciążeń wyładowczymi źródłami światła o charakterystyce indukcyjnej. Jeżeli masz problemy z określeniem typu Power Optimizera dla Twojego obciążenia, skontaktuj się z nami. Sposób podłączenia. W zależności od wymogów obciążenia należy wybrać Power Optimizer o odpowiednim sposobie podłączenia trójfazowego. Dla obciążeń łączonych w trójkąt - 3 przewodowy + ochronny.(zaciski L1,L2,L3 i PE) 17

18 Dla obciążeń łączonych w gwiazdę - 4 /5 przewodowy + ochronny.(zaciski L1,L2,L3,N i PE) Dla zastosowań Power Optimizer w trójfazowych instalacjach zasilających urządzenia jednofazowe zasilane międzyfazowo należy stosować Power Optimizer o 4/5 przewodowym sposobie podłączenia. Pomimo, że Power Optimizer pobiera z obwodu usprawnianego tylko kilkaset ma to dla prawidłowej transmisji fal do podłączenia Power Optimizer powinny być stosowane przewody o odpowiednich przekrojach: 1. dla Power Optimizer o mocy do 50 KVA - 10 mm 2 2. dla Power Optimizer powyżej 50 KVA - 16 mm 2 18

19 11. Zanim podejmiesz decyzję. Określenie uzyskanych oszczędności energii elektrycznej wymaga porównania zużycia energii przy wykonaniu tej samej ilości pracy przez obciążenie. Zanim przestąpimy do planowania zakupu Power Optimizer powinniśmy określić w jaki sposób będziemy weryfikować osiągnięte oszczędności. Podstawowym problemem związanym z oceną wielkości uzyskanych oszczędności energii bez względu na zastosowaną technologię jest porównanie zużycia energii (KWh) przy wykonaniu tej samej ilości pracy. Bardzo rzadko się zdarza, że obciążenie (praca) są stałe w czasie i w związku z tym pomiar jedynie zużycia energii będzie niewystarczające. Ponieważ ilość wykonanej pracy bez i z Power Optimizer powinna być jednakowa bądź mierzona a wyniki zużycia energii powinny być sprowadzone do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownikiem może być energochłonność produkcji (ilość produktu), jeżeli produkcja jest stała (ten sam produkt, z tego samego materiału i ten sam cykl produkcyjny). Niestety, zużycie energii przez prawie każdy proces technologiczny jest zależne od bardzo dużej ilości wewnętrznych i zewnętrznych czynników, które zmieniają się w sposób niekontrolowany. Dokładność określenia uzyskanych efektów zastosowania Power Optimizer jest zależna głównie od metod ich weryfikacji. Idealnym rozwiązaniem byłoby rejestrowanie wszystkich czynników mających wpływ na zużycie energii, ale w wielu przypadkach jest to niemożliwe z uwagi na koszty realizacji. Metodą zdającą często egzamin jest ocena energochłonności produkcji w dłuższym przedziale czasu z użyciem metod statystycznych. Często nasi klienci w czasie testów przed zakupem stosują metody porównania wartości energii lub mocy czynnej rejestrując parametry elektryczne za pomocą analizatorów jakości zasilania dla takich samych (lub podobnych) cyklów technologicznych przed i po zainstalowaniu Power Optimizer. Dokładność tej metody jest proporcjonalna do identyczności obu wybranych i porównywanych cyklów. Więcej informacji na temat weryfikacji wyników pomiarów można znaleźć na stronie www1.eere.energy.gov/femp/pdfs/mv_guidelines.pdf. Bardzo ciekawą publikacją dotycząca weryfikacji oszczędności jest Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji - IPMVP, polską wersję można pobrać po zarejestrowaniu na stronie EVO. Adres Należy pamiętać, że Uzyskanie maksymalnego poziomu oszczędności wymaga 4 do 12 tygodni pracy Power Optimizer w obwodzie. Zależne jest to od wielu parametrów obwodu, jak również od dobowej ilości godzin pracy Power Optimizer. Po wyłączeniu zasilania obwodu (obciążenia) Power Optimizer zapamiętuje osiągnięty poziom usprawnienia obwodu i po ponownym włączeniu rozpoczyna dalsze usprawnianie. W przypadku, gdy obciążenie będzie pracowało bez włączonego Power Optimizer będzie następowała degradacja osiągniętych efektów oszczędności energii w podobnym tempie jak następowało usprawnienie obwodu. 19

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego.

Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. Lekcja 10. Temat: Moc odbiorników prądu stałego. Moc czynna, bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego. 1. Moc odbiorników prądu stałego Prąd płynący przez odbiornik powoduje wydzielanie się określonej

Bardziej szczegółowo

Czym jest prąd elektryczny

Czym jest prąd elektryczny Prąd elektryczny Ruch elektronów w przewodniku Wektor gęstości prądu Przewodność elektryczna Prawo Ohma Klasyczny model przewodnictwa w metalach Zależność przewodności/oporności od temperatury dla metali,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor.

FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. DKOS-5002-2\04 Anna Basza-Szuland FIZYKA Podręcznik: Fizyka i astronomia dla każdego pod red. Barbary Sagnowskiej, wyd. ZamKor. WYMAGANIA NA OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ DLA REALIZOWANYCH TREŚCI PROGRAMOWYCH Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna

XXXIII OOWEE 2010 Grupa Elektryczna 1. W jakich jednostkach mierzymy natężenie pola magnetycznego: a) w amperach na metr b) w woltach na metr c) w henrach d) w teslach 2. W przedstawionym na rysunku układzie trzech rezystorów R 1 = 8 Ω,

Bardziej szczegółowo

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego (E 6) Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł

Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł Oferta BOŚ Banku promująca kompensację mocy biernej: - Rachunek z Mocą - Kredyt z Mocą - Kompensator za 1 zł Podstawowe informacje Do kogo skierowane są Promocje BOŚ Banku? Rachunek z Mocą Kredyt z Mocą

Bardziej szczegółowo

Czego można się nauczyć z prostego modelu szyny magnetycznej

Czego można się nauczyć z prostego modelu szyny magnetycznej Czego można się nauczyć z prostego modelu szyny magnetycznej 1) Hamowanie magnetyczne I B F L m v L Poprzeczka o masie m może się przesuwać swobodnie po dwóch równoległych szynach, odległych o L od siebie.

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia

Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Odbiorniki nieliniowe problemy, zagrożenia Dr inż. Andrzej Baranecki, Mgr inż. Marek Niewiadomski, Dr inż. Tadeusz Płatek ISEP Politechnika Warszawska, MEDCOM Warszawa Wstęp Odkształcone przebiegi prądów

Bardziej szczegółowo

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia. v= s/t RUCH

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w

Bardziej szczegółowo

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Temat: ŹRÓDŁA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1 Źródła energii elektrycznej prądu przemiennego: 1. prądnice synchroniczne 2. prądnice asynchroniczne Surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o.

UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII. Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. - 1 UKŁADY NAPĘDOWE POMP I WENTYLATORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Mgr inż. Adam Tarłowski TAKOM Sp. z o.o. Firma TAKOM założona w 1991r jest firmą inżynierską specjalizującą się w technice automatyki napędu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»»

SPIS TREŚCI ««*» ( # * *»» ««*» ( # * *»» CZĘŚĆ I. POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Co to jest fizyka? 11 2. Wielkości fizyczne 11 3. Prawa fizyki 17 4. Teorie fizyki 19 5. Układ jednostek SI 20 6. Stałe fizyczne 20 CZĘŚĆ II. MECHANIKA 7.

Bardziej szczegółowo

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3.

Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. S Z K O L E N I E EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PRAKTYCE Sala Konferencyjna, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH 2 w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3. Dzień 1 : 21 styczeń 2013r. MODUŁ 4 -Metody oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej.

Maszyny elektryczne. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Maszyny elektryczne Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W10) Szkoły Policealnej Zawodowej. Podział maszyn elektrycznych Transformatory - energia prądu przemiennego jest zamieniana w energię

Bardziej szczegółowo

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Hamulce elektromagnetyczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Hamulce elektromagnetyczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe Sposób oznaczania zamówienia P Wielkość mechaniczna Odmiana

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie cieplne ciał.

Promieniowanie cieplne ciał. Wypromieniowanie fal elektromagnetycznych przez ciała Promieniowanie cieplne (termiczne) Luminescencja Chemiluminescencja Elektroluminescencja Katodoluminescencja Fotoluminescencja Emitowanie fal elektromagnetycznych

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II. Zadanie 28. Kołowrót SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ W ARKUSZU II Zadanie 8. Kołowrót Numer dania Narysowanie sił działających na układ. czynność danie N N Q 8. Zapisanie równania ruchu obrotowego kołowrotu.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Technologia Godna Zaufania

Technologia Godna Zaufania SPRĘŻARKI ŚRUBOWE ZE ZMIENNĄ PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ IVR OD 7,5 DO 75kW Technologia Godna Zaufania IVR przyjazne dla środowiska Nasze rozległe doświadczenie w dziedzinie sprężonego powietrza nauczyło nas że

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik

AC/DC. Jedno połówkowy, jednofazowy prostownik AC/DC Przekształtniki AC/DC można podzielić na kilka typów, mianowicie: prostowniki niesterowane; prostowniki sterowane. Zależnie od stopnia skomplikowania układu i miejsca przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji

Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Tranzystory bipolarne elementarne układy pracy i polaryzacji Ryszard J. Barczyński, 2010 2014 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych

Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC. na tranzystorach bipolarnych Tranzystorowe wzmacniacze OE OB OC na tranzystorach bipolarnych Wzmacniacz jest to urządzenie elektroniczne, którego zadaniem jest : proporcjonalne zwiększenie amplitudy wszystkich składowych widma sygnału

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO

BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO BADANIE WYŁĄCZNIKA SILNIKOWEGO Z WYZWALACZEM BIMETALOWYM Literatura: Wprowadzenie do urządzeń elektrycznych, Borelowski M., PK 005 Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, Hempowicz P i inni, WNT

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną)

Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silniki prądu stałego z komutacją bezstykową (elektroniczną) Silnik bezkomutatorowy z fototranzystorami Schemat układu przekształtnikowego zasilającego trójpasmowy silnik bezszczotkowy Pojedynczy cykl

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład XI Właściwości cieplne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Stabilność termiczna materiałów 2. Pełzanie wysokotemperaturowe 3. Przewodnictwo cieplne 4. Rozszerzalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Opracował: Mgr inż. Marek Staude Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej Część 8 Maszyny asynchroniczne indukcyjne prądu zmiennego Maszyny asynchroniczne

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym.

Klasa 1. Zadania domowe w ostatniej kolumnie znajdują się na stronie internetowej szkolnej. 1 godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w roku szkolnym. Rozkład materiału nauczania z fizyki. Numer programu: Gm Nr 2/07/2009 Gimnazjum klasa 1.! godzina fizyki w tygodniu. 36 godzin w ciągu roku. Klasa 1 Podręcznik: To jest fizyka. Autor: Marcin Braun, Weronika

Bardziej szczegółowo

Czujniki i urządzenia pomiarowe

Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki i urządzenia pomiarowe Czujniki zbliŝeniowe (krańcowe), detekcja obecności Wyłączniki krańcowe mechaniczne Dane techniczne Napięcia znamionowe 8-250VAC/VDC Prądy ciągłe do 10A śywotność mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów

Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej. Analiza kosztów Etapy Projektowania Instalacji Fotowoltaicznej Analiza kosztów Główne składniki systemu fotowoltaicznego 1 m 2 instalacji fotowoltaicznej może dostarczyć rocznie 90-110 kwh energii elektrycznej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości obrotowej

Pomiar prędkości obrotowej 2.3.2. Pomiar prędkości obrotowej Metody: Kontaktowe mechaniczne (prądniczki tachometryczne różnych typów), Bezkontaktowe: optyczne (światło widzialne, podczerwień, laser), elektromagnetyczne (indukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0

Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0 ul. Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław www.wemif.pwr.wroc.pl www.wemif.pwr.wroc.pl/elektron.dhtml Finał IV edycji konkursu ELEKTRON zadania ver.0 1. Połącz w pary: A. Transformator B. Prądnica C. Generator

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową.

Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Szczegółowy rozkład materiału z fizyki dla klasy III gimnazjum zgodny z nową podstawą programową. Lekcja organizacyjna. Omówienie programu nauczania i przypomnienie wymagań przedmiotowych Tytuł rozdziału

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II

Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Szczegółowe kryteria oceniania z fizyki w gimnazjum kl. II Semestr I Elektrostatyka Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wie że materia zbudowana jest z cząsteczek Wie że cząsteczki składają się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Energia Dla Firm Sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa RAPORT Z BADANIA REDUKTORA ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY ELRED MIETKÓW OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW BADANIE REDUKTORA RZEE/3F/ -270kVA -415A

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO

CZĘŚĆ I ETAPU PISEMNEGO .1. Elektryk 74[01] Do egzaminu zgłoszonych zostało: 1 336 Przystąpiło łącznie: 1 09 1 010 81 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY 540 (53,5%) 663 (80,8%) DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE otrzymało:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania (propozycja)

Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Przedmiotowy system oceniania (propozycja) Wymagania na poszczególne oceny konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra 1 2 3 4 wymienia

Bardziej szczegółowo

Dwa w jednym teście. Badane parametry

Dwa w jednym teście. Badane parametry Dwa w jednym teście Rys. Jacek Kubiś, Wimad Schemat zawieszenia z zaznaczeniem wprowadzonych pojęć Urządzenia do kontroli zawieszeń metodą Boge badają ich działanie w przebiegach czasowych. Wyniki zależą

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH

Ć w i c z e n i e 1 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH Ć w i c z e n i e 6 BADANIE PROSTOWNIKÓW NIESTEROWANYCH. Wiadomości ogólne Prostowniki są to urządzenia przetwarzające prąd przemienny na jednokierunkowy. Prostowniki stosowane są m.in. do ładowania akumulatorów,

Bardziej szczegółowo

Pomiary rezystancji izolacji

Pomiary rezystancji izolacji Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych. Dobra izolacja to obok innych środków ochrony również gwarancja ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Spektroskopia modulacyjna

Spektroskopia modulacyjna Spektroskopia modulacyjna pozwala na otrzymanie energii przejść optycznych w strukturze z bardzo dużą dokładnością. Charakteryzuje się również wysoką czułością, co pozwala na obserwację słabych przejść,

Bardziej szczegółowo

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych.

Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. db energy Oferta Oferujemy naszym klientom unikalną usługę audytu energetycznego połączonego z technicznym badaniem instalacji odbiorczych. Nasze działania pozwalają na uzyskanie oszczędności związanych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Opracowała: mgr inż. Katarzyna Łabno Rozkład materiału z przedmiotu: Urządzenia elektryczne i elektroniczne Dla klasy 2 technik mechatronik Klasa 2 38 tyg. x 4 godz. = 152 godz. Szczegółowy rozkład materiału:

Bardziej szczegółowo

Badanie prądnicy synchronicznej

Badanie prądnicy synchronicznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE Badanie prądnicy synchronicznej (E 18) Opracował: Dr inż. Włodzimierz OGULEWICZ

Bardziej szczegółowo

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym?

Ile wynosi całkowite natężenie prądu i całkowita oporność przy połączeniu równoległym? Domowe urządzenia elektryczne są często łączone równolegle, dzięki temu każde tworzy osobny obwód z tym samym źródłem napięcia. Na podstawie poszczególnych rezystancji, można przewidzieć całkowite natężenie

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VI Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Statyczna próba rozciągania.

Bardziej szczegółowo

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A.

Q t lub precyzyjniej w postaci różniczkowej. dq dt Jednostką natężenia prądu jest amper oznaczany przez A. Prąd elektryczny Dotychczas zajmowaliśmy się zjawiskami związanymi z ładunkami spoczywającymi. Obecnie zajmiemy się zjawiskami zachodzącymi podczas uporządkowanego ruchu ładunków, który często nazywamy

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie wirnika

Oddziaływanie wirnika Oddziaływanie wirnika W każdej maszynie prądu stałego, pracującej jako prądnica lub silnik, może wystąpić taki szczególny stan pracy, że prąd wirnika jest równy zeru. Jedynym przepływem jest wówczas przepływ

Bardziej szczegółowo

Ruch drgający i falowy

Ruch drgający i falowy Ruch drgający i falowy 1. Ruch harmoniczny 1.1. Pojęcie ruchu harmonicznego Jednym z najbardziej rozpowszechnionych ruchów w mechanice jest ruch ciała drgającego. Przykładem takiego ruchu może być ruch

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski

Efekt Dopplera. dr inż. Romuald Kędzierski Efekt Dopplera dr inż. Romuald Kędzierski Christian Andreas Doppler W 1843 roku opublikował swoją najważniejszą pracę O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. Opisał

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi

Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Inteligentny sterownik oświetlenia ulicznego Serii GLC100 Instrukcja obsługi Wersja 2.4 APANET Green System Sp. z o.o. Św. Antoniego 2/4 50-073 Wrocław www.greensys.pl Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Budowa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 2 Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya. LABOATOIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr Temat: Wyznaczenie współczynnika elektrochemicznego i stałej Faradaya.. Wprowadzenie Proces rozpadu drobin związków chemicznych

Bardziej szczegółowo

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter

LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter LG Electronics Polska: Technologia wysokiej wydajności - klimatyzatory H-Inverter W dzisiejszym, nowoczesnym świecie podnoszenie komfortu życia odbywa się często kosztem środowiska naturalnego. Należy

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj

Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010. Koercyjne natężenie pola Hcj Zastrzeżony znak handlowy Copyright Institut Dr. Foerster 2010 Koercyjne natężenie pola Hcj KOERZIMAT 1.097 HCJ jest sterowanym komputerowo przyrządem pomiarowym do szybkiego, niezależnego od geometrii

Bardziej szczegółowo

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład...

Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy o wzmacniaczu mocy. Takim obciążeniem mogą być na przykład... Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Gdy wzmacniacz dostarcz do obciążenia znaczącą moc, mówimy

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji

Wzmacniacz jako generator. Warunki generacji Generatory napięcia sinusoidalnego Drgania sinusoidalne można uzyskać Poprzez utworzenie wzmacniacza, który dla jednej częstotliwości miałby wzmocnienie równe nieskończoności. Poprzez odtłumienie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych

Struktura układu pomiarowego drgań mechanicznych Wstęp Diagnostyka eksploatacyjna maszyn opiera się na obserwacji oraz analizie sygnału uzyskiwanego za pomocą systemu pomiarowego. Pomiar sygnału jest więc ważnym, integralnym jej elementem. Struktura

Bardziej szczegółowo

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem Ćwiczenie E7 Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem E7.1. Cel ćwiczenia Prąd elektryczny płynący przez przewodnik wytwarza wokół niego pole magnetyczne. Ćwiczenie polega na pomiarze

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Projekt wymagań do programu funkcjonalno-użytkowego opracowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV Etap prac na 21.07.2015 r. Wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED

Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED Porady dotyczące instalacji i użyteczności taśm LED Sposoby zasilania diod LED Drivery prądowe, czyli stabilizatory prądu Zalety: pełna stabilizacja prądu aktywne działanie maksymalne bezpieczeństwo duża

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

odbierz nawet 5 000 zł premii

odbierz nawet 5 000 zł premii O f e r t a z m o c ą umocnij swój biznes zredukuj koszty firmy odbierz nawet 5 000 zł premii 1 CO TO JEST MOC BIERNA MOC BIERNA - to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa mikrofalowe (np. Gunna) Dioda półprzewodnikowa Dioda półprzewodnikowa jest elementem elektronicznym wykonanym z materiałów półprzewodnikowych. Dioda jest zbudowana z dwóch różnie domieszkowanych warstw

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r. V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r. 1. Po wirującej płycie gramofonowej idzie wzdłuż promienia mrówka ze stałą prędkością względem płyty. Torem ruchu mrówki

Bardziej szczegółowo

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe

Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Regulacja wydajności układów sprężarkowych. Sprężarki tłokowe Rozbudowane instalacje chłodnicze stawiają przed nami sporo wymagań. Zapotrzebowanie cieplne układów nie jest stałe i wciąż się zmienia. Załączanie

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK

Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Dioda półprzewodnikowa OPRACOWANIE: MGR INŻ. EWA LOREK Budowa diody Dioda zbudowana jest z dwóch warstw półprzewodników: półprzewodnika typu n (nośnikami prądu elektrycznego są elektrony) i półprzewodnika

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory

Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne. Aktory Mechatronika i inteligentne systemy produkcyjne Aktory 1 Definicja aktora Aktor (ang. actuator) -elektronicznie sterowany człon wykonawczy. Aktor jest łącznikiem między urządzeniem przetwarzającym informację

Bardziej szczegółowo

Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"?

Dlaczego pompa powinna być inteligentna? Dlaczego pompa powinna być "inteligentna"? W ciepłowniczych i ziębniczych układach pompowych przetłaczanie cieczy ma na celu transport ciepła, a nie, jak w pozostałych układach, transport masy. Dobrym

Bardziej szczegółowo

odbierz nawet 5 000 zł premii

odbierz nawet 5 000 zł premii O f e r t a z m o c ą umocnij swój biznes zredukuj koszty firmy odbierz nawet 5 000 zł premii 1 CO TO JEST MOC BIERNA MOC BIERNA - to ta część energii, która pulsuje między źródłem energii a odbiornikiem

Bardziej szczegółowo

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA

Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Materiałoznawstwo optyczne CERAMIKA OPTYCZNA Szkło optyczne i fotoniczne, A. Szwedowski, R. Romaniuk, WNT, 2009 POLIKRYSZTAŁY - ciała stałe o drobnoziarnistej strukturze, które są złożone z wielkiej liczby

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną

Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania energią odnawialną Domowa instalacja elektryczna służy do zasilania odbiorników energią elektryczną. Składa się ona ze złącza, rozdzielnicy głównej budynku

Bardziej szczegółowo

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO

PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO ĆWICZENIE 53 PRAWO OHMA DLA PRĄDU PRZEMIENNEGO Cel ćwiczenia: wyznaczenie wartości indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów przy wykorzystaniu prawa Ohma dla prądu przemiennego; sprawdzenie prawa

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Klasyczny efekt Halla

Klasyczny efekt Halla Klasyczny efekt Halla Rysunek pochodzi z artykułu pt. W dwuwymiarowym świecie elektronów, autor: Tadeusz Figielski, Wiedza i Życie, nr 4, 1999 r. Pełny tekst artykułu dostępny na stronie http://archiwum.wiz.pl/1999/99044800.asp

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 009 FIZYKA I ASTRONOMIA POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Zadanie 1.1 Narysowanie toru ruchu ciała w rzucie ukośnym. Narysowanie wektora siły działającej na ciało w

Bardziej szczegółowo