ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe KUL 53 (2010), nr 4 (212) KS. MACIEJ HUŁAS * ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI WSTĘP Gdy Marshall McLuhan po raz pierwszy pisał o globalizacji, w kontekście przybierających na znaczeniu mediów elektronicznych, global village kojarzyła się bardziej z hipotezą aniżeli z rzeczywistością 1. W ciągu ostatnich dwudziestu lat globalność zyskała empiryczną reprezentowalność, wyznaczyła nową agendę ekonomii, polityki, nauki i debaty publicznej, weszła do codziennego języka i ukształtowała style bycia, łącznie z popkulturą. Gdy pod koniec lat 80. XX wieku o globalizacji zaczęto mówić po drugiej stronie żelaznej kurtyny w takich krajach jak Polska, izolowanych od reszty wolnego świata, globalność stała się nowym imieniem ponadpolitycznej uniwersalności, wabiła kosmopolityzmem, była alternatywą ponurej rzeczywistości odizolowania. Idea obywatela świata w warunkach postsocjalistycznych mogła być sposobem odreagowania od wszystkiego, co kojarzyło się z państwem hermetycznym, ekonomicznie dysfunkcyjnym i antydemokratycznym. Finezyjny wydźwięk global village w kontekście polskim początku lat 90. był czymś nowym ożywiał język od dwu stuleci zdominowany przez narrację narodowo-martyrologiczną, a po 1945 roku dodatkowo przez chropowatą retorykę realnego socjalizmu. Doświadczenia pierwszej dekady XXI wieku tonują finezyjność globalizacji. Globalność przestała już być ideą i powiewem innego świata, jest rzeczywistością, która bezpardonowo zmienia punkty widzenia i zmienia znaczenie lokalności. Obecnie wiele czynników każe spojrzeć na globalizację, jako na uniwersalny proces, który transformuje warunki życia jednostek i społeczeństw. Globalność można nazwać nowym paradygmatem współczesności, tak jak nowym paradygmatem XVII/XVIII-wiecznej nowożytności był racjonalno-krytyczny dekonstrucjonizm, który dokonał demontażu holistycznego wyobrażenia o świecie jako zintegrowanej jedności. Choć globalizacja * KS. DR MACIEJ HUŁAS socjolog, adiunkt Katedry Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej Instytutu Socjologii KUL. 1 M. M c L u h a n, Przekaźniki, czyli przedłużenie człowieka. Film: Świat na szpulce, w: Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975.

2 36 KS. MACIEJ HUŁAS jest następstwem zmian w zakresie możliwości technologicznych i jako taka jest aksjologicznie obojętna, nie są w żaden sposób obojętne jej skutki rozstrzygają bowiem o rzeczywistych warunkach życia. Globalizacja jest społeczną, polityczną i cywilizacyjną transformacją, i jak każda transformacja tego typu generuje nowe podziały, w których jedni się odnajdują, inni się gubią, z których jedni wychodzą zwycięscy, inni są na przegranej pozycji. GLOBALNY DETERMINIZM Od publikacji Przekaźników McLuhana upłynęło niemal pół wieku. W tym czasie media elektroniczne, środki transportu oraz sieć komunikacji satelitarnej zmieniły standardy i tempo życia ludzi. Wskutek rozwoju transportu i digitalnej technologii obalona została tradycyjna granica czasu i przestrzeni. Podróż na Antypody, która w okresie międzywojennym była przedsięwzięciem życia, obecnie zabiera ok. dwudziestu godzin i kosztuje przeciętną tygodniową pensję brytyjskiego urzędnika. Tradycyjne formy komunikacji zastąpione zostały ogólnodostępnym Skype em i telefonem komórkowym o zasięgu planetarnym, nieustannie modyfikowanym (np. przez najnowsze produkty Apple a). Globalne transfery technologii wywierają industrializacyjną presję na tradycyjnie dotąd rolnicze rejony świata. Dzięki globalnej komunikacji mieszkańcy zarówno ubogich, jak i bogatych krajów są świadomi różnic w poziomach egzystencji. Aspiracje dorównania regionom bogatym zmuszają ubogie społeczności do nierównego współzawodnictwa, co nierzadko rodzi antagonizmy 2. W ciągu ostatniej dekady społeczeństwo Europy masowo korzysta z coraz to szerszego asortymentu usług oferowanych przez tzw. tanie linie lotnicze, jak Rainair i Wizzair, które zbliżyły miasta i regiony Europy, łącząc je siecią sprawnej, powszechnie dostępnej komunikacji. Upowszechnienie GPS-u umożliwiło orientację i poruszanie się w labiryncie ulic wielkich miast, jak np. Istambuł, i po miejscach bezludnych, jak Sahara. Takie programy jak Google Earth pozwalają wirtualnie eksplorować dowolne punkty na ziemi, a monitoring rozmieszczony na ulicach wielu miast sprawia, że z dowolnego miejsca można obserwować np. tankowce wpływające do portu w Aberdeen lub samochody wjeżdżające na Harbor Bride w Sydney. Serwisy informacyjne włączone do pakietów telewizji satelitarnej dają dostęp do wiadomości z niemal wszystkich rejonów świata, emitowanych w różnych językach. Telewizja satelitarna zmienia też tradycyjnie utrwaloną strukturą czasową dnia wiadomości i inne programy nie są związane z konkretną porą doby, lecz są dostępne w dowolnym czasie. 2 Por. R. A u d i, Nationalism, Patriotism, and Cosmopolitanism in an Age of Globalization, Journal of Ethics 13 (2009), s. 365 i n.

3 ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI 37 Bezpośrednia, sprowadzona do formalnego minimum komunikacja elektroniczna, umożliwia błyskawiczną wymianę informacji między osobami, bez konieczności ich lokalizowania. Jest to rodzaj interakcyjności, z całkowitym pominięciem osadzenia w fizycznych miejscach. Płaszczyzną porozumienia powszechnie staje się przestrzeń wirtualna. Internet zmienił formę pracy naukowej. Fizyczna obecność w bibliotece celem dotarcia do źródeł obecnie przestaje być oczywistością. Problemem prowadzących badania w humanistyce dwadzieścia lat temu w Polsce był dostęp do materiałów źródłowych. Obecnie w dobie Amazonu i elektronicznych baz źródłowych, prowadzący badania musi wykazać się umiejętnością i dyscypliną w kwerendzie źródłowej, by z ogromnej ilości dostępnych pozycji wybierać właściwe. Internet ignoruje polityczne bariery kontrolujące przepływ informacji. David Held zauważa, że serwowana w formie elektronicznej informacja kreuje społeczność otwartą, która jest gotowa przyjmować wciąż nowe wartości. Internet pozwala elektronicznej informacji fluktuować swobodnie, jak powietrze. Pewną barierą jest multilingualność, choć coraz szersze zastosowanie języka angielskiego w biznesie, administracji, nauce i informatyce kreuje nową strukturę językową, odpowiadającą strukturze technologicznej obecnego czasu, uważa Held 3. Jedną z palących potrzeb w dobie globalizacji jest język, który pełniłby rolą medium globalnego komunikatora. Amitai Etizioni uważa, że stał się nim już język angielski. Choć liczby absolutne wskazują, że najwięcej ludzi posługuje się językiem mandaryńskim, angielski jest językiem kulturowej dominacji, gdyż jest językiem porozumienia ponad kulturami. Obecnie ¼ populacji świata jest w stanie komunikować się za pomocą języka angielskiego. Komunikacja obejmuje zarówno informacje bieżące, jak i przestrzeń badań naukowych. Etizioni zauważa, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat nasilił się trend publikowania wyników badań naukowych w języku angielskim. 95% z 925 tys. artykułów naukowych z 1997 roku opublikowanych zostało po angielsku, choć tylko połowa tej liczby pochodziła z krajów etnicznie anglojęzycznych 4. Alain Touraine zwraca uwagę na ambiwalentne następstwa takiego stanu rzeczy. Nierówny dostęp do języka angielskiego sprawia, że ogromna liczba wartościowych publikacji uwięziona zostaje w przestrzeni lokalnej przez fakt, że zostały napisane w językach narodowych. Tylko ich znikoma część ma szansę przebić się w rankingu najlepszych, by być przetłumaczone na angielski, zauważa Turaine 5. Nierówny dostęp do języka angielskiego tworzy asymetrię poziomów debaty naukowej, w której ośrodki anglojęzyczne wyraźnie dominują nad pozostałymi. Jest to odczuwalne zwłaszcza na płaszczyźnie wiedzy refleksyjnej, jak humanistyka i nauki społecz- 3 Por. D. H e l d, National Culture, the Globalization of Communications and the Bounded Political Community, Logos. A Journal of Modern Society and Culture vol. 1 (2002), iss. 3, s Por. A. E t i z i o n i, A Global, Community Building Language?, International Studies Perspectives 9 (2008), s Por. A. To u r a i n e, Public Sociology and the End of Society, w: Public Sociology, Fifteen Eminent Sociologists Debate. Politics and the Profession in the Twenty-first Century, ed. D. Clawson [i in.], Berkeley 2007, s. 74.

4 38 KS. MACIEJ HUŁAS ne, gdzie opis badań opiera się na narracji. Lepiej pod tym względem radzi sobie wiedza instrumentalna, w której opisy badań wyrażane są liczbowo w postaci wzorów. Angielski jest językiem globalnym i by posłużyć się pojęciem Antonio Gramsciego, jest językiem cywilizacyjnych hegemonów. Hegemoniczność języka angielskiego według Etizioniego stanowi swoisty fenomen globalizacji. Angielski redefiniuje tożsamości, zarówno narodów, jak i jednostek, zmienia utrwalone linie odrębności, kreuje nowe globalne normy sukcesu i wykluczenia, ustanawia nowe standardy i wyznacza lingwistyczne ramy dla dyskusji globalnej na temat podstawowych praw i obowiązków 6. Globalizacja gwałtownie, wręcz agresywnie zmienia sposób życia, zwiększa tempo oddziaływań, przenika niemal każdy wymiar egzystencji jednostek i grup, wchodząc w jej najdrobniejszy szczegół. Globalność stymuluje myślenie, wartościowanie oraz sposób, w jaki ludzie postrzegają siebie i innych. Zmienia perspektywę patrzenia na ekonomię, politykę, ekologię, kulturę, naukę itd. Nieuwzględnianie globalności współcześnie zakrawa na anachronizm. Globalność w ekonomii każe zapytać o nowy kształt procesu pracy, o nowy sposób redystrybucji dóbr oraz o dostęp do zasobów naturalnych i zasobów ludzkich w skali globalnej. Globalność w polityce stawia pytanie o przyszłość, wewnętrzną suwerenność i zewnętrzną autonomię powestfalskiego modelu państwa narodowego 7. Czy państwo narodowe jest w stanie w dalszym ciągu efektywnie organizować życie społeczne i gwarantować bezpieczeństwo? Globalizacja, jej przejawy i skutki są przedmiotem analiz naukowych. Powstają teorie i systemy wyjaśniające globalizację, jak analiza historyczna 8 czy wysublimowana w poziomie abstrakcji teoria systemów-światów Immanuela Wallersteina 9. Zwolennicy analizy historycznej postrzegają współczesną globalizację jako ostatnie ogniwo w całym procesie ważnych zdarzeń zaistniałych w historii, które spowodowały eskalację cywilizacji zachodniej na nowe obszary ziemi. Teoria systemów-światów wyjaśnia globalizację przez odwołanie do filozofii czasu i do systemu antytetycznych kategorii uniwersalizmów i partykularyzmów. Zarówno analiza historyczna, jak i teoria systemów-światów przyczyny globalizacji dostrzega przede wszystkim w złożonym procesie rozwoju cywilizacyjnego, który na obecnym etapie odzwierciedla szeroko rozumiana technologia digitalna. Współczesne procesy globalizacyjne wskazują na konieczność ogólnoplanetarnego działania, celem ochrony podstawowych praw, niesienia pomocy humanitarnej 6 Por. E t i z i o n i, A Global, Community Building Language?, s. 119 i n. 7 Por. C. C a l h o u n, Nations Matter. Culture, History, and the Cosmopolitan Dream, London, New York 2007, s. 16 i n.; S. F e l, Status nowych aktorów procesów globalizacyjnych w perspektywie global governance, w: Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Partycki, Lublin 2006, s Więcej na temat analizy historycznej zob. W. M o r a w s k i, Globalne konfiguracje. Struktury, agencje i instytucje, w: Społeczeństwo Gospodarka Ekologia. Perspektywa encykliki społecznej Caritas in veritate, red. S. Fel, M. Hułas, S.G. Raabe, Lublin 2010, s I. W a l l e r s t e i n, Cultures in Conflict? Who are We? Who are the Others?, Journal of the Interdisciplinary Crossroads vol. 1 (2004), no. 3, s

5 ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI 39 i promocji zrównoważonego rozwoju (Oxfam, Médecins Sans Frontières) 10. Globalizacja jest przedmiotem troski przywódców tych religii, których zobowiązanie wobec przestrzeni społecznej stanowi istotny element w całości ich przesłania 11. Globalność polaryzuje stanowiska i światopoglądy. Elementem nieodłącznym dyskusji nad globalizacją jest jej wymiar aksjologiczny. Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt, że choć globalizacja wprowadza zmiany w zakresie środków, recipientem tych zmian jest świat podmiotów, ludzi. Przytoczone powyżej przykłady oddziaływania globalizacji świadczą, że nie jest ona hipotezą, lecz rzeczywistością holistycznie przenikającą i transformującą warunki życia jednostek i społeczeństw. McLuhman, pisząc o global village, przewidywał bliski koniec tradycyjnych form kultury. Upadek kultury miał prowadzić do osłabienia indywidualnych postaw jednostek. Miejsce tradycyjnej kultury miała zająć nowa forma wyrażania wartości za pomocą mediów elektronicznych. Miała ona być płaszczyzną nowej zbiorowej tożsamości 12. U McLuhmana wypieranie tradycyjnych form kultury i tradycyjnej świadomości miało nastąpić pod wpływem czynników technologicznych. To ewidentnie sugeruje, że globalizacja jest następstwem rozwoju w zakresie środków. Ponieważ rozwój w cywilizacji zachodniej ma charakter dynamiczny, ekspansywny i progresywny, również globalizacja jako lustrzane odbicie rozwoju będzie procesem dynamicznym, ekspansywnym i progresywnym. Według takiej logiki, dynamika globalizacji zależy od ogólnej dynamiki rozwoju technologicznego. Czyniąc analogię do niemieckiego solidarysty Oswalda von Nell-Breuninga i do typologii, którą zastosował on przy analizie kapitalizmu, zjawisko kurczenia się planety pod wpływem czynników technologicznych można nazwać globalizacją technologiczną 13. Nell-Breuning zajmował się krytyczną analizą kapitalizmu, gdzie krytycyzm podyktowany był jego niezachwianym przekonaniem, że celem w kierunku, do którego zmierza kapitalizm, jest społeczna gospodarka rynkowa. Nell-Breuning oddzielał ekonomiczny (technologiczny) kapitalizm od jego społecznej akomodacji, mianowicie, podziału na klasy społeczne, który to podział utrwalał klasową strukturę społeczeństwa. Kapitalistyczny technologiczny proces produkcji był nowym kontekstem podyktowanym optymalizacją w zakresie środków. Nell- -Breuning zwalczał tezę, jakoby zachodził konieczny związek między kapitalizmem technologicznym i kapitalistycznym społeczeństwem klasowym. Społeczna gospodarka rynkowa (np. postulat współdecydowania, koncepcja demokracji gospodarczej) 10 Por. C. C a l h o u n, From Common Humanity to Humanitarian Obligation: Suffering, Strangers, Progress, and Emergencies [online], [dostęp: ]. Dostępny w Internecie: <http://www. ssrc.org/calhoun/2010/03/17/%e2%80%9cfrom-common-humanity-to-humanitarian-obligationsuffering-strangers-progress-and-emergencies%e2%80%9d/>. 11 Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Tarnów Powyższą tezę można formułować zarówno na podstawie Galaktyki Gutenberga (1962) jak i Przekaźników (1964). 13 Por. O. von N e l l - B r e u n i n g, Kapitalismus und gerechter Lohn, Freiburg 1960, s. 19, 63.

6 40 KS. MACIEJ HUŁAS miała gwarantować właściwą społeczną akomodację kapitalizmu technologicznego. Podział na kapitalizm technologiczny i kapitalizm społeczny u Nell-Breuninga jest matrycą, która pomaga rozumieć mechanizmy globalizacji. Analogicznie do technologicznego kapitalizmu, również technologiczną globalizację można potraktować jako nowy kontekst cywilizacyjny, zaistniały wskutek optymalizacji techniki. Globalizacja w takim rozumieniu byłaby następstwem nowej konstelacji środków, miałaby charakter czysto instrumentalny i byłaby aksjologicznie indyferentna. Ponieważ uaktywniony postęp techniczny w cywilizacji okcydentalnej nie zna kierunku wstecz, można przyjąć, że globalizacja, która przybiera na sile proporcjonalnie do postępu, jest uaktywnionym procesem nieznającym kierunku wstecz. Raz uwolniona transformuje społeczeństwo, wymuszając działania według standardów globalnych. Instrumentalna globalizacja redefiniuje i wprowadza zmiany w przestrzeni społecznej. To z kolei rodzi pytanie o jej społeczną akomodację. Samuel Huntington pisał o zderzeniu cywilizacji, wskutek czego kultury silniejsze podporządkowują sobie słabsze 14. Teza Huntingtona może posłużyć jako metafora. Globalizacja, to zderzenie lokalności z globalnością państw narodowych, większych i mniejszych miast, prowincji, regionów z tym, co ponadlokalne. Held uważa, że globalizacja jest przestrzennym fenomenem o dwu przeciwstawnych biegunach. Na jednym usytuowana jest partykularna lokalność, na drugim uniwersalna globalność. W takim rozumieniu globalizacja oznacza przesunięcie, zmianę sposobu organizacji ludzkiego życia z poziomu partykularnej lokalności w kierunku transkontynentalnych i ponadregionalnych wzorów działania, interakcji i stosowania sankcji. Calhoun zaznacza jednak, że przesunięcie, o którym pisze Held, nie jest samo w sobie obojętne, jako że jednych stawia na pozycji uprzywilejowanej, a innych pomija 15. Dzieje się tak na skutek wyrwania z lokalności, w którą zakorzenione są jednostki nieprzygotowane na zderzenie z tym co ponadlokalne. Zderzenie to powoduje zazwyczaj osłabienie bądź całkowite zerwanie więzów łączących jednostkę z szeroko rozumianą lokalnością. Skutkiem tego jest zanik utrwalonych form solidarności i zmiana systemów aksjologicznych. Lokalność i globalność to dwa różne poziomy. Zasadniczą trudnością, przed jaką stają jednostki i małe społeczności osadzone w lokalnych strukturach i partykularnych kontekstach, jest umiejętność połączenia lokalnej przeszłości z globalną teraźniejszością, znalezienie płaszczyzny kontynuacji tożsamości ukształtowanej przez lokalną wczoraj w warunkach globalnej i gwałtownie zmieniającej się dziś. U Nell-Breuninga etyczny problem kapitalizmu nie występował na płaszczyźnie technologicznego procesu produkcji. Zaczynał się tam, gdzie technologiczny proces 14 S.P. H u n t i n g t o n, The Clash of Civilizations. Remaking of World Order, 1996 (Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 2007); tenże, The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs (1993), s Por. D. H e l d, Democracy and Globalization, w: D. Archibugi [i in.], Reimagining Political Community, Oxford 1998, s. 13 cyt. za: C a l h o u n, Nations Matter, s. 7.

7 ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI 41 produkcji wyznaczał nową linię podziału społeczeństwa na dwie asymetryczne grupy społeczne, kapitał i pracę zwycięzców i przegranych. Gdy kapitalistyczną logikę Nell-Breuninga przetransponujemy na poziom dyskusji o globalizacji, wówczas jasnym się staje, że globalizacja zaczyna budzić etyczne zastrzeżenia, gdy jako nowa konstelacja technologiczna wprowadza zmiany w przestrzeni społecznej. Etyczny problem globalizacji zaczyna się się wówczas, gdy w wyniku zderzenia lokalności z globalnością pojawiają się zwycięzcy i przegrani. W takiej sytuacji moralne zobowiązanie socjologii każe zapytać o zasady, jakie obowiązują na poziomie pozycji wyjściowych 16. Dlaczego jedni odnajdują się w globalizacji i stają się jej beneficjentami, inni nie? Od czego zależy uprzywilejowana pozycja? Ulrich Beck uważa, że globalizacja nie jest opcją, lecz anonimową siłą, której nikt nie uaktywnia, nikt nie jest w stanie zatrzymać, za którą nikt też nie odpowiada. Globalizacja to według Becka, zorganizowany brak odpowiedzialności, gdzie każdy czuje się ofiarą 17. GLOBALNE SPOŁECZEŃSTWO Globalizacja transformuje wiele domen do niedawna partykularnych, jak ekonomia, polityka, kultura czy język. Obejmuje całą planetę, nie pozostawiając żadnej przestrzeni nieobjętej swym zasięgiem. Jako skutek rozwoju cywilizacyjnego (optymalizacji środków) globalizacja nie pozostawia alternatywy. Wir globalnego determinizmu wciąga nie tylko zakresy podstawowe zakresy funkcjonalne życia społecznego: ekonomię, politykę, naukę, rodzinę czy religię, ale również społeczeństwo jako takie. Entuzjaści globalizacji uważają, że transformuje ona społeczeństwo lokalne w społeczeństwo planetarne, którego akomodacją jest cała planeta. Współczesne przedsięwzięcia, jak zwalczanie terroryzmu, kontrola nad energią nuklearną, zatrzymanie zmian klimatycznych, przeciwdziałanie pandemiom, walka z handlem ludźmi, oprócz tego, że wymagają zespolonych, globalnych działań, akcentują wspólnotę losu wszystkich ludzi na ziemi i kreują rodzaj globalnej świadomości i globalnej solidarności. Wyrazem jednej i drugiej mogą być różne formy humanitaryzmu, pomocy anonimowej, niezwiązanej kulturowo, politycznie, historycznie 18. Konsekwentnie należałoby założyć, że podmiotem globalnej świadomości jest globalne społeczeństwo, jako zbiorowy aktor globalnych działań 16 M. B u r a w o y, O socjologię publiczną. Przemówienie prezydenckie z roku 2004, w: Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, red. A. Manterys, J. Mucha, tłum A. Dziuban, Kraków 2009, s Por. U. B e c k. A New Cosmopolitanism is in the Air [online], [dostęp: ]. Dostępny w Internecie: <http://www.signandsight.com/features/1603.html>. 18 Więcej na ten temat zob. C a l h o u n, From Common Humanity to Humanitarian Obligation.

8 42 KS. MACIEJ HUŁAS i beneficient zarazem. Z istnieniem globalnego, uniwersalnego człowieczeństwa zasadniczo zgodzimy się, gdy potraktujemy je po stoicku, jako kosmiczną jedność, kiedy spojrzymy na uniwersalne człowieczeństwo w kategoriach chrześcijańskiej egalitarności, lub jako na Darwinowski gatunek podlegający ewolucji czy na zespół tych samych funkcji fizjologicznych. Zwolennicy tezy uniwersalnego człowieczeństwa stosują różną argumentacje. Martha Nussbaum np. odwołuje się do wspomnianego stoickiego rozumienia kosmosu. Kosmos odzwierciedlający uniwersalność przeciwstawia partykularności zdeterminowanej przez narodowość. Według niej globalizacja stawia pod znakiem zapytania dotychczasową przynależność społeczeństwa do państwa. Nussbaum uważa, że lojalność społeczeństw skierowana na państwo narodowe w dobie globalizacji musi zostać ukierunkowana na całą ludzkość, jako jedną, uniwersalną kategorię. To nie państwo ani żadna inna struktura polityczno-prawna, lecz ludzkość jako zbiorowy podmiot jest recipientem lojalności mniejszych społeczeństw i jednostek. Jej postulat zawiera silny ładunek moralny i w pewnym sensie przypomina bezstronny uniwersalizm Stephena Nathansona 19, a idea obywatela świata nawiązuje do Kantowskiej idei państwa celów i jego koncepcji moralnego kosmopolityzmu 20. Postulat Nussbaum inspiruje i reguluje działania polityczne i moralne 21. Nussbaum pisze jako profesorka prestiżowej instytucji naukowej Uniwersytetu Chicagowskiego, jako obywatelka pierwszego świata, która zachęca innych obywateli tegoż świata do wychodzenia poza obszary własnej narodowej partykularności. Teza Nussbaum ma swoich oponentów. Craig Calhoun twierdzi, że nie istnieje uniwersalna, jednolita konsystencja człowieczeństwa ani pod względem biologicznym, ani pod względem społecznym czy etnicznym. Uniwersalne człowieczeństwo na płaszczyźnie nauk społecznych jest próbą ucieczki od biologii, w socjologiczną kulturowość, w etniczny esencjalizm. Ponieważ nie istnieje wspólna wszystkim, uniwersalna biologiczna konsystencja, nie ma też podstaw, by twierdzić, że istnieje wspólna substancja społeczna czy etniczna, konstatuje Calhoun 22. Jego argument jest realistyczny. Niepowtarzalny układ segmentów kodu genetycznego, w którym różnice między jednostkami zapisane są w minimalnym ułamku jednego procenta, z jednej strony determinują strukturalną niepowtarzalność jednostek, z drugiej pozwalają procentowo określić pochodzenie przez analizę kodu 19 Por. S. N a t h a n s o n, Patriotism, War, and the Limits of Permissible Partiality, Journal of Ethics 13 (2009), s Zob. I. K a n t, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, 1953, s. 68 i n. Szczegółowo na ten temat pisze Pauline Kleingeld, zob. też, Kant s Cosmopolitan Patriotism, Kant- Studien 94 (2003), iss. 3, s M.C. N u s s b a u m, Patriotism and Cosmopolitanism, Boston Review October/November, 1994 [online], [dostęp: ]. Dostępny w Internecie: <http://bostonreview.net/br19.5/ nussbaum.php>. 22 Por. C. C a l h o u n, Cosmopolitanism and Nationalism, Nations and Nationalism vol. 14 (2008), iss. 3, s. 436.

9 ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI GLOBALIZACJI 43 genetycznego 23. O ile uniwersalne człowieczeństwo jest czystą ideą, o tyle uniwersalny los coraz bardziej staje się rzeczywistością. Wspólny los to wyzwania, które dotykają ludzkość jako populację planety są nimi degradacja środowiska, zabezpieczenie pokoju, zrównoważony dostęp do dóbr i surowców oraz uniwersalna płaszczyzna, jaką jest podmiotowość w odniesieniu do godności ludzkiej i podstawowych praw. Idea uniwersalnego człowieczeństwa jest nie do przyjęcia, gdy z płaszczyzny etyczno-fizjologicznej przeniesiona zostanie na płaszczyznę polityczno-prawnej przynależności (np. przynależność do państwa narodowego) bądź na płaszczyznę moralnej deontologii (np. obowiązki rodziców wobec dzieci). Przynależność do państwa narodowego uprawnia do partycypacji w dobrach dystrybutywnych, lecz nie z tytułu przynależności do uniwersalnej ludzkości, lecz z tytułu obywatelstwa, czyli określonego statusu prawnego w ramach państwa narodowego. Podobnie jest w przypadku moralnych powinności. Troska o uniwersalną ludzkość wyraża się w trosce o tych, wobec których czujemy się zobowiązani. Powinność rodziców wobec dzieci nie oznacza powinności wobec dzieci w znaczeniu ogólnym, lecz wobec dzieci naturalnych bądź adoptowanych. Uniwersalna kategoria człowieczeństwa jest zatem zrozumiała na płaszczyźnie etyki cnót i biologii, nie występuje jednak ani na płaszczyźnie prawa, ani polityki 24, trudno też mówić o niej na płaszczyźnie powinności moralnych, gdzie przede wszystkim wiążące są obowiązki prima facie 25. Społeczeństwa formowane są przez ustroje polityczno-prawne. Ustroje organizują je, nadają im polityczny kształt i prawny ład. Ustroje też stratyfikują społeczeństwa, determinują jego klasową strukturę. Każdy ustrój organizujący społeczeństwo, jak ustrój plemienny, cesarstwo, imperium, państwo narodowe, wypracowuje własny model ochrony społeczeństwa i własny model lojalności. Protektorat, jaki zapewniają ustroje polityczne, w różnym stopniu umożliwia społeczeństwom udział w dobrach dystrybutywnych. Lojalność jest ceną, jaką jednostki i społeczeństwa płacą za ochronę. Protektorat i lojalność tworzą pewną symetrię. W systemie feudalno-cechowym poddani pozbawiani byli części wolności w zamian za ochronę. Podobnie adepci rzemiosła zobligowani byli do przestrzegania reguł cechów regulujących 23 DNA zawiera całość informacji genetycznej, determinuje cechy fizjonomiczne i behawioralne. DNA dwóch różnych osób są identyczne w ok. 99,9%. W spirali kodu genetycznego człowieka tylko ok. 1,5% odpowiada za jego sferę funkcjonowania. Ponad 50% całości DNA jest niezakodowanym powtarzającym się zwojem sekwencji. Fakt, że tylko znikoma część ludzkiego DNA zaangażowana jest w funkcjonowanie człowieka, tłumaczy podobieństwa między gatunkami czy jeszcze większe podobieństwa między ludźmi. Ułamek procentowy zawiera jednak kluczowe informacje, które decydują o empirycznie weryfikowalnej unikalności jednostek. 24 Por. A.-P. R e t h m a n n, Sprawiedliwość globalna a suwerenność państwowa. Kontrowersyjna kwestia granic suwerenności państwowej w obszarze polityki migracyjnej i azylowej, w: Społeczeństwo Gospodarka Ekologia, s. 81 i n. Więcej na temat zasad prima facie zob. W.D. R o s s, The Basis of Objective Judgments in Ethics, International Journal of Ethics 37 (1927), s Więcej na ten temat zob. R.W. M i l l e r, Cosmopolitan Respect and Patriotic Concern, Philosophy and Public Affairs vol. 27 (1998), no. 3, s

10 44 KS. MACIEJ HUŁAS gospodarkę rzemieślniczą w miastach. Ustrój feudalny generował całą złożoną strukturę poddaństwa. Różne stopnie poddaństwa, formowały substancję społeczną, organizowały społeczeństwo 26. Demokratyczne państwa prawa wypracowały własną formę ochrony i lojalności. Posiadanie obywatelstwa holenderskiego czy norweskiego samo w sobie jest kapitałem, ze względu na społeczny profil tych państw, których polityka społeczna gwarantuje obywatelom szeroki udział w dobrach dystrybutywnych, wypracowanych przez społeczeństwo 27. Lojalność wobec konkretnego państwa narodowego wiąże społeczeństwo z tym państwem, definiuje je kulturowo nawiązuje do przeszłości i kontynuuje historyczną i tożsamościową ciągłość, nawet gdy jest to ciągłość przez negowanie (ZSRR, Republiki Francuskie). Jeżeli globalizacja wyciąga społeczeństwa z legislacyjnych, ekonomicznych, kulturowych granic narodowych, jak ma to miejsce w przypadku skupisk (TAR) opisanych przez S. Sassen 28 i jeżeli globalizacja ma ambicję zastąpić państwa narodowe w ich funkcji organizującej społeczeństwo, wówczas pojawia się pytanie, w jaki sposób zagwarantuje ochronę społeczeństwu globalnemu, i w jaki sposób wyegzekwuje jego lojalność? Jest to zasadnicze pytanie i problem, jaki pojawia się w kontekście społeczeństwa globalnego, gdy przeniesiemy uniwersalne stoickie rozumienie człowieczeństwa na płaszczyznę struktur i instytucji polityczno-prawnych. Argumentacja stosowana przez Nussbaum i innych budzi wiele zastrzeżeń, gdy chodzi o przynależność i związaną z nią lojalność. Przez ostatnie trzysta lat od Pokoju Westfalskiego (1648) państwo narodowe organizowało społeczeństwo było suwerenem. Prawo państwowe wyznaczało normy i obligowało obywateli, było gwarantem bezpieczeństwa i dawało jasne reguły postępowania. Społeczeństwa osadzone były w systemie państwa narodowego. One integrowały społeczeństwa również te wielonarodowościowe (Belgia, Hiszpania) czy multilingualne (Szwajcaria, Kanada). Państwa były depozytariuszami tradycji jako jednej z podstaw historycznej tożsamości społeczeństwa. W systemie państwa narodowego na nowo zdefiniowana została przestrzeń praw i wolności. Z czasem zdołały wypracować system środków umożliwiający ludziom pełny rozwój, stąd w XIX wieku państwo zyskało miano społeczności doskonalej societas perfecta, w odróżnieniu od rodziny, którą uważano za społeczność niedoskonałą societas imperfecta, ponieważ nie dysponowała takimi środkami 29. Trudno dziś nie zgadzać się z tezą o istnieniu społeczeństwa globalnego. Społeczeństwo globalne to zbiorowy aktor, który staje wobec globalnych problemów. Ponieważ nie mieści się ono w organizacyjnych ramach państwa narodowego, pojawia 26 A. A n z e n b a c h e r, Christliche Sozialethik. Einführung und Prinzipien, Paderborn 1998, s. 43 i n. 27 Por. R e t h m a n n, Sprawiedliwość globalna, s S. S a s s e n, Neither Global nor National: Novel Assemblages of Territory, Authority and Rights, Ethics & Global Politics vol. 1 (2008), no. 12, s O. von N e l l - B r e u n i n g, Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzüge katholischer Soziallehre, München 1985, s. 60.

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

ŁAD ŚWIATOWY W UJĘCIU KOSMOPOLITYCZNYM STUDIUM KONCEPCJI DAVIDA HELDA

ŁAD ŚWIATOWY W UJĘCIU KOSMOPOLITYCZNYM STUDIUM KONCEPCJI DAVIDA HELDA P R Z E G L Ą D G E O P O L I T Y C Z N Y 2 0 1 4, T O M 7 Adam ROGALA-LEWICKI ŁAD ŚWIATOWY W UJĘCIU KOSMOPOLITYCZNYM STUDIUM KONCEPCJI DAVIDA HELDA Abstrakt W teorii politycznej istnieje wiele różnych

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

Demokracja i rola obywatela. o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi

Demokracja i rola obywatela. o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi Demokracja i rola obywatela. o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi Demokracja i rola obywatela. o napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami globalizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego

Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Reemigracja kobiet z terenu województwa lubelskiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Studia nad migracją t. 4. Studia nad migracją / Studies in Migration / Дослідження міграції Dotychczas w

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka

Społeczne wyzwania współczesnych państw. Redakcja naukowa Dorota Gizicka Społeczne wyzwania współczesnych państw Redakcja naukowa Dorota Gizicka Lublin 2011 Seria Wydawnicza Studia Sądecko-Lubelskie Recenzja dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL Opracowanie techniczne i okładka

Bardziej szczegółowo

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji

Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Zmieniając miasto. Wokół teorii i praktyki rewitalizacji Pod red. Macieja Kowalewskiego Fundacja Twórców Architektury (FTA) Poznań 1 RECENZENCI: Prof. dr hab. Jan Nikołajew Prof. dr hab. inż. arch. Ewa

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Wolność i władza w życiu publicznym

Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Wolność i władza w życiu publicznym Redakcja: Joanna Mysona Byrska Władysław Zuziak Kraków 2008 Redakcja techniczna Tomasz Sekunda Copyright by WN PAT, 2008 ISBN 978-83-7438-195-6

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne

Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Ekonomia społeczna i jej wartości konstytutywne Agnieszka Pacut, Stanisław Mazur Streszczenie W artykule Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-927859-1-0

ISBN 978-83-927859-1-0 Przygotowanie podręcznika naukowego z odejściem od historyczno-instytucjonalnego ujęcia na rzecz podejścia problemowego oraz analizy krytycznej było jak najlepszym rozwiązaniem to przysłowiowe trafienie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska

UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Marzena Kletke Milejska UNIWERSYTET ŚLĄSKI Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Marzena Kletke Milejska Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY OD BADAŃ DO PRAKTYKI Redakcja naukowa STEFAN M. KWIATKOWSKI ZDZISŁAW SIROJĆ Warszawa 2006 Rada Programowa prof. dr hab. Julian Auleytner

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Kultura i Gospodarka Culture and Economy Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI

NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Janina Kosmala NAUCZYCIELE WOBEC PROCESU INFORMATYZACJI EDUKACJI CZĘSTOCHOWA 2008 2 Spis treści Wstęp... 5 Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne główne zagadnienia...

Bardziej szczegółowo

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH

, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH 39 PEDAGOGIKASPOŁECZNANARZECZ, SPOŁECZNOSCILOKALNYCH LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 39, część 2 PEDAGOGIKA SPOŁECZNA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Pod redakcją Zdzisława Wołka Zielona

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

krzysztof nawratek miasto jako idea polityczna korporacja ha!art

krzysztof nawratek miasto jako idea polityczna korporacja ha!art krzysztof nawratek miasto jako idea polityczna korporacja ha!art linia radykalna pod redakcją jana sowy Celem linii radykalnej jest wprowadzenie do dyskusji na temat społeczeństwa, polityki, ekonomii i

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO DO-IT-YOURSELF, CZYLI REFLEKSYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO RODZICIELSTWA

RODZICIELSTWO DO-IT-YOURSELF, CZYLI REFLEKSYJNOŚĆ WSPÓŁCZESNEGO RODZICIELSTWA Rodzicielstwo do-it-yourself, czyli Pogranicze. refleksyjność Studia współczesnego Społeczne. Tom XXIV (2014) 131 Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski E-mail: marciniakdorota85@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT.

PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Anna Maria Kola PROBLEMY KSZTAŁCENIA ELIT. PRZYPADEK STUDIÓW DOKTORANCKICH W POLSCE Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. zw.

Bardziej szczegółowo

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii.

J. Williams, Understanding, s.6. 42 J. Derrida, Koniec człowieka, w: tegoż, Pismo filozofii. Wprowadzenie 21 Z przyjmowanej na potrzeby pracy perspektywy obraz poststrukturalizmu prezentuje się inaczej, niż to zwykle przyjęte. Gdyby na potrzeby definicji zastosować któreś z przyjmowanych tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine

Podręcznik EDUKACJA INTERKULTUROWA ONLINE. Edukacja Interkulturowa OnLine. KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice Edukacja Interkulturowa OnLine KANA Gliwice www.kana.gliwice.pl www.intereol.net info@intereol.net Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e.v. CJD Maximiliansau

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo