Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Konsultacje i wyjaœnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Konsultacje i wyjaœnienia"

Transkrypt

1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Andriej Łusznikow, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk, Walerian Sanetra, Marlene Schmit, Anja Steiner, Jerzy Wratny Adres redakcji Warszawa, ul. Canaletta 4, pok. 305 tel. (22) , w. 372 faks (22) strona internetowa: Informacje dla autorów, zasady recenzowania i lista recenzentów są dostępne na stronie internetowej czasopisma. Wersja drukowana miesięcznika jest wersją pierwotną. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego oraz dokonywnia skrótów w nadesłanych artykułach. Praca i Zabezpieczenie Społeczne jest czasopismem punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (6 punktów). Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A Warszawa, ul. Canaletta 4 Warunki prenumeraty Cena prenumeraty w 2014 r.: roczna 624 zł, półroczna 312 zł. Cena pojedynczego numeru 52 zł. Nakład wynosi poniżej egz. Prenumerata u Wydawcy Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Dział Handlowy ul. Canaletta 4, Warszawa tel. (22) , faks (22) , Prenumerata u Wydawcy: roczna 20% taniej, półroczna 10% taniej. Prenumerata u kolporterów: Poczta Polska SA infolinia: , Ruch SA tel , (22) , Kolporter SA tel. (22) do 75, Garmond Press SA tel. (22) ; Sigma-Not tel. (22) ; As Press tel. (22) , (22) ; GLM tel. (22) , Spis treœci Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy 2 Walerian Sanetra Studia i opracowania Uwagi na temat projektu nowelizacji art. 114 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (nowa podstawa i przesłanki wzruszalności prawomocnych decyzji rentowych) 12 Renata Babińska-Górecka Wyk³adnia i praktyka Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych 19 Krzysztof Rączka Uznanie za pracownika osoby prowadzącej pozarolniczą działalność 24 Zdzisław Kubot Podleganie ubezpieczeniu społecznemu w przypadku jednoczesnego wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium przynajmniej dwóch państw członkowskich UE 30 Krzysztof Ślebzak O braku przepisów przejściowych w ustawie z 26 lipca 2013 r. nowelizującej kodeks pracy w zakresie urlopów wychowawczych 36 Eliza Maniewska Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem cz Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy Łączenie wykonywania pracy z dodatkowym urlopem macierzyńskim 43 Kontrolne badania lekarskie przed urlopem wypoczynkowym 44 Konsultacje i wyjaœnienia Jeszcze o uprawnieniach rodzicielskich 45 Nowe przepisy WskaŸniki i sk³adki ZUS Wszystkie wynagrodzenia autorskie zostały sfinansowane przez Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach z opłat uzyskanych na podstawie art. 20 oraz art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013 1

2 Ogólnie o aksjologicznych podstawach prawa pracy* Walerian Sanetra Prezes Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Osobne aksjologiczne podstawy istnieją w odniesieniu do systemu norm prawa pracy, do prawa pracy w działaniu, do prawa pracy rozumianego jako część prawoznawstwa i w odniesieniu do jego dydaktyki. Na aksjologię prawa pracy składają się przede wszystkim wartości wewnętrzne prawa, które są sformułowane w prawie międzynarodowym, unijnym i w Konstytucji RP. Według Konstytucji RP ogólnym źródłem konkretniejszych wartości jest godność człowieka, będąca wartością wyjściową. Wartości te nie mają jednak charakteru prawnonaturalnego, choć podlegają procesowi obiektywizacji. Zdaniem autora krytyka tyranii wartości jest uzasadniona, ale ponieważ zasadnicza część z nich, w tym wartości prawa pracy, jest sformułowana w tekstach prawa, wobec tego ich analiza w prawoznawstwie jest niezbędna. W analizie tej należy uwzględnić dyferencjację prawa pracy. W szczególności można mówić o odrębnych podstawach aksjologicznych w przypadku indywidualnego prawa pracy i zbiorowego prawa pracy. Aksjologia systemu norm prawa pracy, aksjologia prawa pracy w działaniu, aksjologia nauki prawa pracy, aksjologia dydaktyki prawa pracy Mówiąc o prawie pracy z reguły mamy na myśli system obowiązujących norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki z nimi związane (stosunki stanowiące przedmiot prawa pracy), a więc prawo pracy w znaczeniu normatywnym. W tym znaczeniu prawem pracy są normy prawne co do zasady dekodowane z tekstów aktów normatywnych, a zatem z aktów wydawanych na podstawie norm kompetencyjnych upoważniających określone organy (podmioty, instytucje) do stanowienia obowiązującego prawa, zarówno powszechnie obowiązującego (w rozumieniu przepisów rozdziału III Konstytucji), jak i tzw. autonomicznego prawa pracy (art. 59 Konstytucji, art. 9 k.p.). Pojęcie prawa, a tym samym także pojęcie prawa pracy, łączone jest jednak również z tzw. prawem w działaniu, w tym zwłaszcza z orzeczniczą działalnością sądów (sądów najwyższych), czy szerzej z działalnością polegającą na ustanawianiu norm indywidualnych i konkretnych, co w innym ujęciu traktowane jest nie jako sfera tworzenia, lecz jako faza stosowania prawa. Mając wszakże na uwadze chociażby precedensową rolę odgrywaną przez co najmniej część orzeczeń sądowych, trudno zaprzeczyć, że funkcjonują one w obrocie prawnym w dużej mierze tak jak przepisy ustanawiane na mocy wyraźnie określonej kompetencji normodawczej. Niezależnie jednak od tego, czy pod pojęciem prawa pracy umieszcza się tylko te normy prawne mające za przedmiot stosunki pracy i stosunki z nimi związane, które są ustanowione przez organy (podmioty) wyposażone w kompetencje normodawcze, czy także normy będące wytworem praktyki stosowania prawa, w tym zwłaszcza orzecznictwa najwyższych instancji sądowych, nie ulega wątpliwości, że ważnym zagadnieniem jest nie tylko kwestia aksjologicznych podstaw systemu prawa pracy, ujmowanego w sposób pozytywistyczny czy normatywistyczny, ale również aksjologia praktyki prawa pracy, głównie zaś aksjologia orzeczniczej działalności sądownictwa pracy. Obiegowo termin prawo pracy używany jest także na określenie rozważań nad systemem norm prawa pracy oraz praktyki ich stosowania i przestrzegania, czyli na oznaczenie nauki prawa pracy. Podobnie jest gdy idzie o dydaktykę prawa pracy. Między prawem pracy w książkach, prawem pracy w działaniu, prawem pracy pojmowanym jako naukowa refleksja nad jednym i drugim (prawem pracy w ujęciu normatywistycznym i w ujęciu teorii realizmu prawniczego) oraz prawem pracy rozumianym jako proces nauczania i opracowywania pomocy dydaktycznych, zachodzą oczywiście ści- 2 11/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

3 słe i skomplikowane powiązania oraz współzależności, co nie znaczy, że zasadne jest identyfikowanie kwestii aksjologicznych podstaw prawa pracy jako systemu normatywnego, pojmowanego w sposób pozytywistyczny (normatywistyczny), z aksjologią praktyki prawa pracy (prawa pracy w działaniu) czy też z aksjologią badań prawa pracy i aksjologią jego dydaktyki. Zasadniczo, gdy podejmowana jest kwestia aksjologii prawa pracy, to rozważania na jej temat w gruncie rzeczy ograniczane są do tego, co związane jest z obowiązywaniem norm tego prawa (rozumianego w sposób pozytywistyczny, normatywistyczny), bez uwzględnienia aksjologii praktyki jego stosowania, nie mówiąc już o aksjologii nauki prawa pracy i aksjologii jego dydaktyki. Gdy chodzi o prawo pracy rozumiane jako sfera prowadzenia badań naukowych, a także jako proces nauczania, to pojawia się generalne pytanie, czy w tych obszarach w ogóle istnieje problem aksjologii, a jeżeli tak to czy można mówić o jakiejś specyfice aksjologicznych podstaw nauki prawa pracy i dydaktyki tego prawa na tle innych nauk i działalności dydaktycznej. W badaniach naukowych, zwłaszcza w naukach ścisłych i przyrodniczych, poza rygorami o charakterze metodologicznym, dyktowanymi między innymi przez wymagania racjonalności działań badawczych, pojawiają się także kwestie etyczno-moralne i szerzej zagadnienie wartości, które są, mogą i powinny być w nich realizowane. Badaniom tym musi przyświecać dążenie do prawdy, powinny być prowadzone według przyjętych wymagań metodologicznych i warsztatowych, wymagana jest rzetelność i uczciwość w ich prowadzeniu, z czym wiąże się np. zwalczanie zjawiska plagiatu, ale ich aksjologia dotyczy także określenia metod badawczych, które są dopuszczalne i niedopuszczalne, co w szczególności wyraża się w wykluczeniu lub ograniczeniu możliwości przeprowadzania eksperymentów na ludziach (ich komórkach) i zwierzętach. Wiele problemów aksjologicznych, które niosą za sobą nauki ścisłe i przyrodnicze, nie pojawia się w naukach społecznych, w tym w naukach prawnych, z uwagi na odmienność ich przedmiotu i metod badawczych. Nie oznacza to wszakże, że problem aksjologii w tych naukach w ogóle nie istnieje. Ogólnym problemem, jaki pojawia się na ich obszarze, jest między innymi to, czy i na ile nauki te powinny wspierać i w jaki sposób czy też w jakim stopniu cele i zadania realizowane przez systemy totalitarne lub wręcz zbrodnicze. Wiadomo bowiem, że także badania w naukach prawnych, w tym również w prawie pracy, mogą być w różny sposób ukierunkowane i w różny sposób prowadzone. Powyższe uwagi odnoszą się odpowiednio także do nauczania prawa pracy. Między innymi proces nauczania prawa pracy może być mniej lub bardziej upolityczniony, dydaktyka tego prawa może sprowadzać się jednak również tylko do przekazywania wiedzy o przepisach tego prawa i o praktyce ich stosowania, a więc może mieć wyłącznie charakter ściśle techniczny czy dogmatyczny. W procesie dydaktycznym mogą być też w zależności od wyboru nauczającego eksponowane różne wartości, np. takie, które są oparte na założeniu prymatu pracy nad kapitałem, bądź też te, które wywodzone są z doktryn liberalizmu gospodarczego. Jak sądzę, już te luźne spostrzeżenia pozwalają na stwierdzenie, że osobne zagadnienie stanowią aksjologiczne podstawy nauki i dydaktyki prawa pracy. W ogólności na tle innych nauk, w tym także na tle innych nauk społecznych aksjologia prawoznawstwa wykazuje szereg cech swoistych, podobnie jak swoiste problemy aksjologiczne w ramach prawoznawstwa są znamienne dla nauki i dydaktyki prawa pracy. Istnieje więc potrzeba osobnej, szerokiej i pogłębionej refleksji nad aksjologicznymi podstawami nauki prawa pracy i nad aksjologią nauczania prawa pracy 1. W niniejszym tekście refleksja ta nie będzie jednak rozwijana. Aksjologiczna płaszczyzna prawa W teorii prawa zasadnicze pytania dotyczą tego: co to jest prawo? (kwestia ontologiczna), jak prawo jest poznawalne? (epistemologia) oraz jakie prawo jest wartościowe? (aksjologia). Według J. Wróblewskiego 2 podstawowe sposoby odpowiedzi na te pytania dają się ująć w pięć grup: 1) prawo jest to norma (system norm), a więc określony zwrot językowy, 2) prawo jest to fakt społeczny, 3) prawo jest to fakt psychiczny, a więc przeżycie, 4) prawo jest to określona wartość (czy też przejaw wartości) oraz 5) prawo jest zjawiskiem ontologicznie złożonym. W ścisłym związku z tym rozróżnieniem pozostaje także wprowadzenie pojęcia płaszczyzn rozpatrywania prawa, którymi są: 1) płaszczyzna logiczno- -językowa, 2) płaszczyzna socjologiczna, 3) płaszczyzna psychologiczna i 4) płaszczyzna aksjologiczna (oraz 5) wielopłaszczyznowość ) 3. Uznaje się, że traktowanie prawa wyłącznie jako normy jest znamienne dla normatywizmu oraz dla skrajnych wersji pozytywizmu prawniczego (jest to ujęcie jednopłaszczyznowe). Realizm amerykański programowo traktuje prawo jako fakt którym jest określone zachowanie się określonych podmiotów i to w taki sposób, jak socjologia empiryczna. Jest to więc przykład podejścia jednopłaszczyznowego socjologicznego. Innego przykładu ujęcia jednopłaszczyznowego dostarcza teoria L. Petrażyckiego, według którego prawo jest faktem psychicznym (emocje imperatywno-atrybutywne), który powinien być badany metodami psychologicznymi (teoria psychologiczna jednopłaszczyznowa). Gdy idzie o płaszczyznę aksjologiczną, to prawem jest (w sensie ontologicznym) wartość (powinność), prawo to jest poznawalne (epistemologia), tak jak poznawane są wartości (powinności), natomiast badane jest ono (metodologia) różnymi metodami. Prawo jest rozpatrywane na płaszczyźnie aksjologicznej, gdy jest traktowane jako wartość (czy realizacja wartości), poznawane jak świat wartości i powinności i badane właściwymi technikami, o ile takie zostały wypracowane 4. Typowym przykładem teorii traktujących prawo jako wartość (realizację wartości) są doktryny prawa natury. Zgodnie z nimi człowiek odkrywa obiektywne reguły prawa sprawiedliwego ( prawo natury ) wyprowadzane z tego, co istnieje, lub z nakazów istoty wyższej, i na ich podstawie ocenia prawo pozytywne 5. Doktryny prawa natury są przykładem jednopłaszczyznowego ujęcia prawa, przy czym prawo to jest PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013 3

4 traktowane na płaszczyźnie aksjologicznej (jako wartość, powinność). Kłopot polega na tym, że zagadnienia związane z traktowaniem prawa jako wartości lub jako realizacji wartości są bardzo sporne 6. Czym innym jest traktowanie prawa jako wartości (samo jest wartością), a czym innym uznanie, że prawo realizuje lub powinno realizować określone wartości. W ogólności w mojej ocenie tzw. płaszczyzna aksjologiczna prawa w zestawieniu z płaszczyzną logiczno-językową, socjologiczną i psychologiczną jest stosunkowo najmniej dokładnie teoretycznie opracowana i określona. Według doktryny prawa natury prawnik może i powinien odkrywać reguły prawa sprawiedliwego, dającego mu stałe (wersje absolutystycznego prawa natury) lub zmienne (wersje relatywistyczne prawa natury) kryteria ocen prawa pozytywnego, jego tworzenia, stosowania i wykładni 7. Zakłada się więc tu istnienie prawa sprawiedliwego, które istnieje niezależnie od prawa pozytywnego. Według J. Wróblewskiego prawo jest zjawiskiem złożonym oraz jest ujmowane jako norma, a więc jako znaczący zwrot językowy (płaszczyzna logiczno-językowa). Ujęcie prawa jako normy łączy się z traktowaniem jej jako faktu. Jest ona ustanowiona przez ludzi, którzy dążą do pewnych, społecznie zdeterminowanych celów, i jednocześnie jest faktem w tym sensie, że funkcjonuje w społeczeństwie, wyznaczając wzory powinnego zachowania się, klasyfikuje rozmaite sytuacje, wiążąc z ich wystąpieniem powinność reakcji aparatu państwowego (płaszczyzna socjologiczna). Można ją przy tym rozpatrywać jako treść pewnych przeżyć rozmaitych grup osób, takich np. jak prawotwórca, organ stosujący prawo, adresat normy (płaszczyzna psychologiczna). Wreszcie norma prawna może być badana z punktu widzenia zgodności czy też niezgodności z systemem ocen i postulatów (pozaprawnych), które podobnie jak i sama norma są wyrażeniem pewnych przeżyć, uwarunkowanym wielostronnie stosunkami społecznymi zwrotnie na nie wpływającymi (płaszczyzna aksjologiczna) 8. W takiej wizji zjawiska prawnego odrzuca się doktryny prawa natury, gdyż uznają one możliwość prawdziwego rozstrzygnięcia wyboru norm i ocen niezrelatywizowanych oraz uznają możliwość naukowego ustalenia powinności materialnej, co może się wiązać z przyjęciem określonej ontologii wartości i powinności oraz stosowanej teorii poznania 9. W przedstawionym ujęciu prawo jest strukturą złożoną, przy czym jak sądzę nie jest ono traktowane jako struktura złożona ontologicznie, ale raczej jako struktura prosta, którą bada się z rozmaitych stron 10, na co wskazuje między innymi teza, że ujęcie prawa jako normy stanowi centralny punkt widzenia badania zjawisk prawnych oraz zanegowanie teorii prawa natury i traktowania wartości jako rodzaju faktu czy istnienia obiektywnie prawa sprawiedliwego. Problemy aksjologii w nauce prawa pracy W naszej nauce prawa pracy zarówno w okresie przedwojennym jak i powojennym zagadnienia aksjologii, w tym także spojrzenie na jego unormowania i problemy z perspektywy prawa natury, były właściwie nieobecne. W szerszym zakresie zagadnienia te zostały podniesione i to w nawiązaniu do doktryny prawa natury dopiero przez T. Zielińskiego w jego monografii z 1988 r., który uznał za nietrafne opinie uznające prawnonaturalne doktryny za ahistorczyne, należące już do przeszłości wersje filozofii społecznej, twierdząc jednocześnie, że idea prawa natury jest bliska założeniom rozwojowym prawa pracy o ponadpaństwowych, międzynarodowych wymiarach 11. Wiele jest racji w jego spostrzeżeniu, że sedno zagadnienia sprowadza się do kwestii, czy narody rządzą się w stosunkach wewnętrznych jedynie własnymi ustawami, czy też prawem są dla nich normy wspólne wszystkim ludziom, obowiązujące wszędzie 12. Przekonują przy tym jego wywody, w których z jednej strony odrzuca on koncepcje prawa odwiecznego, boskiego, dającego się wysnuć z natury rzeczy, prawa pojmowanego intuicyjnie itd., a z drugiej opowiada się za nowoczesnymi koncepcjami prawa natury, w szczególności za koncepcjami, które zakładają, że prawa naturalne człowieka stanowią nadrzędny nad prawem pozytywnym porządek moralny, uznany przez postępowe narody świata. Jego zdaniem można w tym porządku widzieć prawo wspólne wszystkim ludziom, uniwersalne w tym znaczeniu, że jest rozumne zawsze i wszędzie, w każdym kraju, bo liczy się z przyrodzonymi właściwościami człowieka, który żył zawsze, rozwijał się i spełniał swe człowieczeństwo w naturalnej wspólnocie z innymi ludźmi. Tak rozumiane ius commune nie jest wytworem jakieś metafizyki, lecz przeciwnie koncepcją na wskroś racjonalistyczną, niezależną od wiary, tradycji, dogmatów i przesądów 13. Według T. Zielińskiego do naturalnych praw człowieka w przyjętym przez niego znaczeniu należą przede wszystkim prawo do pracy (które mieści się w szerokim prawie człowieka do życia), wolność pracy i swoboda zrzeszania się ludzi w organizacje służące życiu we wspólnocie. Odwołał się on przy tym do doktryny, która uznaje, że poza prawem pozytywnym (ustanowionym lub uznanym przez organy państwa) obowiązuje drugi, nadrzędny porządek normatywny, który powinno szanować każde współczesne państwo, powstrzymując się w każdym razie od działań godzących w ogólne zasady wypracowane przez większość narodów świata. Należą do nich w szczególności: zasada wolności pracy, prawo do pracy, prawo zrzeszania się i rokowań zbiorowych, prawo do wypoczynku oraz zasada maksymalnego 8-godzinnego dnia pracy i 46-godzinnego tygodnia roboczego 14. Na tle tego stanowiska nasuwają się zwłaszcza cztery uwagi. Po pierwsze, trudno uznać, że do naturalnych (przyrodzonych) praw człowieka należała wolność pracy, prawo do pracy, prawo do rokowań, prawo do wypoczynku, czy ograniczenie dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, w czasach niewolnictwa czy w średniowieczu, skoro tego rodzaju prawa w tamtych epokach nikomu do głowy nie przychodziły, a o prawach tego rodzaju zaczęto myśleć i mówić dopiero wraz z narodzinami prawa pracy w czasach kapitalizmu. Przyrodzoność czy naturalność tych praw jest uwarunkowana historycznie i jest historycznie zmienna. Po drugie, sta- 4 11/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

5 nowisko przedstawione przez T. Zielińskiego jest jak sądzę w istocie zbieżne z poglądami prezentowanymi przez J. Wróblewskiego. Nie tylko bowiem ten ostatni, ale także T. Zieliński odrzucił w gruncie rzeczy koncepcje prawa natury oparte na założeniach idealizmu filozoficznego, jako prawa odwiecznego, boskiego, dającego się wysnuć z natury rzeczy czy prawa pojmowanego intuicyjnie. W teorii rozwijanej przez J. Wróblewskiego wyraźne są przy tym wątki aksjologiczne, co wyraża się zwłaszcza w ujmowaniu prawa jako wartości, w wyróżnieniu przez niego tzw. płaszczyzny aksjologicznej oraz w wyodrębnieniu w złożonej strukturze prawa aspektu polegającego na badaniu normy prawnej z punktu widzenia ocen i postulatów pozaprawnych. Ponadto ze stanowiska przedstawionego przez T. Zielińskiego wynika, że oceny i postulaty wyrażające się w twierdzeniach o istnieniu określonych przyrodzonych (naturalnych) prawach pracowniczych (indywidualnych i zbiorowych) są zrelatywizowane do określonego stanu rzeczy, a mianowicie do ogólnych zasad wypracowanych przez większość narodów świata, co oznacza relatywizację oceny, a nawet może być uznane za stwierdzenie faktu 15. W istocie dokonuje on więc w tym przypadku wartościowania wtórnego, które jest uprawnione, tak jak uprawnione jest także wartościowanie pierwotne 16. Po trzecie, stanowisko w sprawie naturalnych praw pracowniczych (człowieka) T. Zieliński sformułował w kontekście pytania dotyczącego związania w porządku krajowym aktami prawnymi stanowionymi w zakresie prawa pracy przez Międzynarodową Organizację Pracy, w tym zwłaszcza nieratyfikowanymi przez nasz kraj konwencjami tej organizacji oraz wydawanymi przez nią zaleceniami. Po czwarte, od czasu sformułowania przytoczonych tu zapatrywań wiele się zmieniło. Polska przystąpiła do Rady Europy i między innymi ratyfikowała jej Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Europejską Kartę Społeczną (w jej wersji z 1961 r.). Stała się także członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym mają do niej zastosowanie przepisy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (Karta nicejska 2000 r.), która zgodnie z art. 6 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej ma taką samą moc prawną jak Traktaty 17, a ponadto należy m.in. uwzględnić (mimo że nie jest to akt prawnie wiążący) Wspólnotową Kartę Społecznych Praw Podstawowych Pracowników (1989 r.). Dla rozważań na temat aksjologicznych podstaw prawa unijnego, w tym unijnego prawa pracy, ale także i dla rozważań w kwestii wartości leżących u podłoża polskiego prawa (prawa pracy), istotne znaczenie ma art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w myśl którego prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa. W zasadach tych choć nie tylko wyraża się aksjologia prawa unijnego, a pośrednio także prawa krajowego. Zasady te mogą być traktowane jako rodzaj ocen i norm zrelatywizowanych do z jednej strony praw podstawowych zagwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a z drugiej strony do takich praw wynikających z tradycji konstytucyjnych wspólnych państwom członkowskim. Zakłada się tu, że tradycja taka istnieje i że da się ją ustalić. W moim przekonaniu zasady ogólne prawa, o których mowa w art. 6 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, mogą być z jednej strony traktowane jako wiążące reguły zobowiązujące instytucje unijne do określonych zachowań, a pośrednio także odpowiednie podmioty (organy) państw członkowskich oraz z drugiej strony mogą służyć do oceny i weryfikacji trafności (legalności, dopuszczalności) ustanawianych norm prawa unijnego i krajowego. Główne wewnętrzne źródła aksjologii prawa pracy Współcześnie aksjologia kształtowana jest w mojej ocenie głównie pod wpływem doktryn i ideologii praw człowieka. Prawa te są konkretyzowane i znajdują sformalizowany wyraz w dokumentach (aktach prawnych) ONZ, MOP, Rady Europy czy Unii Europejskiej. W wymiarze krajowym rolę taką pełni głównie Konstytucja RP z 1997 r., która między innymi określa wolności i prawa z zakresu prawa pracy, i to zarówno te, które należą do indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy 18. Polskie konstytucyjne unormowania tych wolności i praw w zasadniczej mierze ukształtowane zostały pod wpływem regulacji międzynarodowych i unijnych. Ponadto główne wartości, które mają być realizowane przez przepisy prawa pracy już w pierwotnym jego tekście ujęte zostały w kodeksie pracy jako podstawowe zasady prawa pracy. Katalog tych zasad został poważnie przebudowany w nowym ustroju politycznym i społeczno-gospodarczym uformowanym po 1989 r. Ważną racją dla utrzymania w kodeksie pracy rozdziału katalogującego podstawowe zasady prawa pracy jest przy tym to, że stanowi on jednocześnie określenie głównych aksjologicznych podstaw prawa pracy, wskazując na wartości, które akcentują jego aksjologiczną odrębność zwłaszcza w stosunku do prawa cywilnego i do prawa administracyjnego. Można więc stwierdzić, że system wartości naszego prawa pracy kształtowany jest głównie przez unormowania prawa unijnego, prawa międzynarodowego, przepisy Konstytucji RP oraz przepisy kodeksu pracy określające podstawowe zasady prawa pracy. Wartości te wskazywane są przez przepisy prawa (prawa pracy) i w związku z tym mogą zostać określone jako wartości wewnątrzsystemowe (wewnętrzne). Oprócz tego prawo pracy i jego poszczególne rozwiązania oceniane są także z innej perspektywy, np. z punktu widzenia zasad moralności i etyki, i w tym sensie można mówić o jego wartościach zewnętrznych (zewnętrznosystemowych). Uchwalenie w 1997 r. Konstytucji RP przyniosło ze sobą nowe rozwiązania i nowe spojrzenie na zagadnienia aksjologii rozwiązań ustrojowych 19. Związane jest to zwłaszcza z użytym w jej preambule zwrotem wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwer- PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 11/2013 5

6 salne wartości wywodzący z innych źródeł oraz ze sformułowaniami jej art. 30, zgodnie z którym przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ze sformułowań tych wynika, że istnieją uniwersalne wartości (w tym sprawiedliwość), a godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna i jednocześnie jest źródłem wolności i praw człowieka i obywatela, co prowadzi do wniosku, że także te wolności i prawa w tym wolności i prawa pracownicze (indywidualne i zbiorowe) są przyrodzone i niezbywalne. Można też wszakże argumentować, że tylko godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna, natomiast takiego przymiotu nie mają już wolności i prawa, które są z niej wywodzone (dla których stanowi ona źródło ). Jeżeli jednak przyjąć, że także indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze (wolności i prawa z obszaru prawa pracy) są przyrodzone i niezbywalne, to pojawia się pytanie, czy przymiot ten mają wszystkie te prawa, czy też tylko te, które zostały ujęte w Konstytucji lub które dadzą się z niej wywieść. Uwzględnić tu trzeba prawa i wolności wyrażone w aktach prawa międzynarodowego i unijnego, ale także wartości ujęte w kodeksie pracy jako podstawowe zasady prawa pracy. Taka optyka prowadzi zaś do wniosku, że także wolności i prawa ujęte w prawie międzynarodowym i unijnym oraz w regulacjach kodeksu pracy formułujących podstawowe zasady prawa pracy mają charakter przyrodzony i niezbywalny, ale nie oznacza to, że dotyczy to wszystkich praw pracowniczych. Przyjęcie, że określone prawa pracownicze są przyrodzone i niezbywalne, prowadzi także do konkluzji, że przepisy ich nie ustanawiają i nie tworzą, lecz jedynie potwierdzają czy też deklarują ich istnienie. W moim przekonaniu trafniejsze jest ujęcie, w którym przyjmuje się, że przyrodzona i niezbywalna jest tylko godność człowieka, ale już nie wolności i prawa, dla których stanowi tylko ona źródło, nie przenosząc na nie swojej przyrodzoności i niezbywalności. Prawa pracownicze wynikające z przepisów Konstytucji oraz z kodeksu pracy czerpią swoją moc prawną ( obowiązują ) z woli i nadania ustrojodawcy i ustawodawcy, a więc są przez nich tworzone, nie obowiązują natomiast niejako z mocy samej natury rzeczy. Terminologiczny aspekt wolności i praw jako wartości Wolnościami i prawami człowieka i obywatela są wolności i prawa ujęte w Konstytucji RP, ale między innymi także wolności i prawa unormowane w kodeksie pracy. Trzymając się przy tym litery art. 30 Konstytucji należałoby uznać, że godność człowieka nie stanowi źródła obowiązków, i to nie tylko tych, które ujęte zostały w Konstytucji (obowiązki człowieka i obywatela art ), ale także i tych, które zostały sformułowane jako podstawowe zasady prawa pracy (np. obowiązek pracodawcy szanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika art. 11 1, obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy art. 15, obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika art. 16, obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych art. 17). Supozycja taka nie w pełni jest wszakże uzasadniona, bo z reguły określone relacje prawne mogą być wysłowione bądź jako prawo jednego podmiotu względem innego czy innych podmiotów, bądź też jako obowiązek jednego podmiotu względem innego czy innych podmiotów. Dla przykładu w art. 15 k.p. za podstawową zasadę prawa pracy został uznany obowiązek pracodawcy zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, natomiast w art. 66 ust. 1 Konstytucji przewidziane jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Mimo że w Konstytucji brakuje przepisu wysławiającego ogólne prawo do sprawiedliwości, to na podstawie szeregu zawartych w niej sformułowań moim zdaniem prawo takie można starać się skonstruować, przy czym polegałoby ono nie tylko na prawie każdego do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji), ale także na prawie do sprawiedliwości szerzej pojmowanej, z uwzględnieniem zwłaszcza reguły, w myśl której Rzeczypospolita Polska urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji). W zakresie terminologii dotyczącej takich kategorii, jak wolności, wolności podstawowe, prawa człowieka, wolności i prawa człowieka i obywatela, prawa podstawowe Unii Europejskiej, istnieje spory zamęt, a w każdym razie brakuje jednolitości i konsekwencji, co oczywiście znakomicie utrudnia rozważania aksjologiczne w tym obszarze i jednocześnie jest źródłem różnego rodzaju nieporozumień oraz wątpliwości interpretacyjnych. Dowodzi tego terminologia zastosowana w naszej Konstytucji, ale także np. aparatura pojęciowa zastosowana w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Sam jej tytuł sugeruje, że nie zawiera ona praw osób, lecz prawa podstawowe Unii Europejskiej. Choć Karta ta zgodnie z jej tytułem formułuje prawa podstawowe, to jednak w swojej treści dzieli je na prawa, wolności i zasady, z tym że pod pojęciem zasad właściwie kryją się prawa socjalne. Ich moc wiążąca jest przy tym wyraźnie słabsza, bo zgodnie z jej art. 52 ust. 5 mogą one być wprowadzane w życie przez akty ustawodawcze i wykonawcze przyjęte przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii oraz przez akty państw członkowskich, gdy wykonują one prawo Unii, korzystając ze swoich odpowiednich uprawnień, przy czym można się na nie powoływać w sądzie jedynie w celu wykładni tych aktów i kontroli ich legalności. Ponadto z Karty nie wynika w sposób wyraźny, które z jej postanowień formułują zasady, a które prawa (wolności) 20. Konstytucja RP a podejście prawnonaturalne Niezależnie od powyższych rozważań należy stwierdzić, że rozwiązania przyjęte w Konstytucji RP dostarczają argumentów na rzecz tezy, że oparto się w niej na prawnonaturalnej koncepcji podstawowych wolności i praw. 6 11/2013 PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE

1. Zasady i wartości konstytucyjne

1. Zasady i wartości konstytucyjne 1. Zasady i wartości konstytucyjne Podejmując problem zasady demokratycznego państwa prawnego, musimy mieć świadomość faktu, że żadna z wcześniejszych konstytucji polskich takiego przepisu nie zawierała.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 1/2014. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 1/2014. Studia i opracowania. Wyk³adnia i praktyka Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Andriej Łusznikow, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy Spis treœci Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2

Anna Łabno 1. Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 Anna Łabno 1 Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw człowieka. Przyczynek do dyskusji 2 I. Konstytucjonalizm przełomu XX i XXI w. można w różny sposób opisywać i oceniać. Można przypisać mu różne

Bardziej szczegółowo

RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO Szymon Sternal * RÓWNOŚĆ PROCEDURALNA JAKO PODSTAWOWA IMPLIKACJA ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WSTĘP Postulat równości proceduralnej jest immanentnie zawarty w zasadzie dialogu partnerów społecznych 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Barbara Wagner. Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych

Prof. zw. dr hab. Barbara Wagner. Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych 1 Prof. zw. dr hab. Barbara Wagner Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych I.1. Problematyka równości od co najmniej pół wieku zajmuje poczesne miejsce wśród tematów badawczych budzących

Bardziej szczegółowo

AKSJOLOGIA PRAWA Jest subdyscypliną aksjologii, czyli ogólnej nauki o wartościach, będącą częścią obszerniejszych rozważań filozoficznych. Przedmiotem aksjologii prawa jest skomplikowany syndrom zależności

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2013. Z orzecznictwa Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp, Jerzy Oniszczuk,

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 -------

Robert Trzaskowski 1. Streszczenie. Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Przegląd Prawa Konstytucyjnego ------- Nr 2 (14)/2013 ------- Robert Trzaskowski 1 Czy istnieje możliwość ograniczenia drogi sądowej w dochodzeniu wolności lub praw? uwagi na marginesie art. 77 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA

SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego Tom XLVIII SKUTKI WYROKÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SFERZE STOSOWANIA PRAWA Redakcja Maciej Bernatt Jakub Królikowski Michał Ziółkowski Warszawa 2013 Redaktor

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spacer idei przez prawo

Spacer idei przez prawo GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Zdzisław Brodecki, Anna Łunecka-Bartkiewicz Uniwersytet Gdański Spacer idei przez prawo Komu bądź czemu służą idee? Wydawałoby się, że odpowiedź na to filozoficzne

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 *

WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * 34 WYROK z dnia 27 maja 2002 r. Sygn. akt K 20/01 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński przewodniczący Jerzy Ciemniewski Andrzej Mączyński sprawozdawca Marek Safjan Marian Zdyb, protokolant:

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych

Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Prawne aspekty wprowadzania e-learningu w szkołach wyższych Agnieszka Bednarczyk-Płachta Streszczenie Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zagadnienia e-learningu w programach nauczania szkół

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 5/2014. Z orzecznictwa S¹du Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy. WskaŸniki i sk³adki ZUS PiZS 5_2014.qxd 2014-05-14 17:39 Page 1 Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska,

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2014 roku Szanowny Pan Włodzimierz Albin Prezes Polskiej Izby Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4

Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Wiedza Prawnicza 4/2014 SPIS TREŚCI: Heterogeniczny charakter pojęcia organizacji pozarządowej 4 Ewa Kotecka Definicja przemocy w rodzinie na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...13

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo