Ulica Partyzantów w Olsztynie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulica Partyzantów w Olsztynie"

Transkrypt

1 Ulica Partyzantów w Olsztynie Opinie o ulicy wyrażone przez mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów Raport podsumowujący sondę uliczną o ulicy Partyzantów Źródło: Archiwum własne Raport został przygotowany w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Warsztatów Dialogu Społecznego oraz w oparciu o Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn zawartym kwietnia r. Przygotowanie i opracowanie Krzysztof Szulborski

2 Olsztyn lipiec Spis treści Wstęp.. ROZDZIAŁ. Cel badań i metoda badawcza ROZDZIAŁ. Mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów oraz okolic..... Charakterystyka respondentów Osadzenie w okolicy Związek z ulicą Ludzie ulicy Partyzantów - jacy są?.... ROZDZIAŁ. Mocne strony ulicy Partyzantów.. 6 ROZDZIAŁ 4. Słabe strony ulicy Partyzantów ROZDZIAŁ 5. Zmiana ulicy Partyzantów.... Zakończenie Spis wykresów...4 Spis tabel...4 ANEKS. Tabele wykorzystane w raporcie ZDJĘCIA

3 Wstęp czerwca r. Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Modernizacji ulicy Partyzantów, które stanowi uzupełnienie programu rewitalizacji ulic Olsztyna. Program został stworzony w celu identyfikacji potrzeb w zakresie zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów, znajdujących się na terenie Olsztyna. Jednym z obszarów, które zgodnie z tym programem objęte zostaną procesem rewitalizacji, czyli działaniami mającymi na celu przestrzenne, techniczne, społeczne lub gospodarcze zmiany podjęte w interesie publicznym, a których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych, jest ulica Partyzantów. W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia, planowana jest modernizacja ulicy Partyzantów, której głównymi celami są odwodnienie i modernizacje nawierzchni ulicy i oświetlenia, modernizacje ciągów pieszych, uzupełnienie zieleni miejskiej i poprawienie estetyki otoczenia. Ulica Partyzantów jest główną ulicą północnej części śródmieścia Olsztyna. Rozpoczyna się od ulicy -go Maja i rozciąga się w kierunku północno-wschodnim. Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata -5 Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia - sfera PRZESTRZEŃ

4 ROZDZIAŁ Podstawowe założenia metodologiczne. Cel badań i metoda badawcza Priorytetem działań wynikających ze zmiany i koncepcji modernizacji ulicy Partyzantów jest uwzględnienie rzeczywistych interesów i potrzeb członków lokalnej wspólnoty oraz jej użytkowników i bywalców. W tym celu zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych z jej mieszkańcami oraz osobami i podmiotami zainteresowanymi, podczas których strony przedstawią swoje oczekiwania w stosunku do modernizacji ulicy Partyzantów. Warsztaty z mieszkańcami o planowanych zmianach na ulicy Partyzantów poprzedzone zostały sondą uliczną, przeprowadzoną przez studentów ostatnich lat kierunku politologia z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem badania było uzyskanie informacji dotyczących ulicy Partyzantów, które odnosiły się szczególnie do tego, jakie zdaniem mieszkańców i bywalców tej ulicy są jej mocne i słabe strony. Bardzo ważne były także uwagi osób biorących udział w sadzie związane z proponowanymi zmianami w tej części Olsztyna. Sondaże - zwane niekiedy sondażami ankietowymi lub badaniami ankietowymi - są jedną z metod badań ilościowych. Pozwalają na określenie zasięgu, stopnia, kierunku i natężenia interesującego nas zjawiska, a także występujących zależności miedzy cechami/kategoriami badanego przedmiotu. Sondaże mogą być zastosowane do celów opisowych, wyjaśniających, jak i eksploracyjnych. Uważane są za najlepszą dostępną metodę w zbieraniu oryginalnych danych w celu opisywania populacji zbyt dużej, by obserwować ją bezpośrednio oraz, gdy zdobycie danych w sposób łatwiejszy i tańszy z innych źródeł nie jest możliwe. Są jedną z podstawowych metod socjologii empirycznej. Wykorzystano technikę bezpośredniego wywiadu skategoryzowanego, przeprowadzanego przez ankieterów przy pomocy kwestionariusza, zawierającego szczegółowo skonstruowane pytania zadawane w identyczny sposób wszystkim 4

5 respondentom.4 Sondaże z zastosowaniem wywiadów prowadzonych przez ankietera są bardziej efektywne, otrzymuje się mniej niekompletnych danych, ankieter pilnuje, by respondent odpowiedział na wszystkie pytania.5 Sonda uliczna o ulicy Partyzantów przeprowadzona została w dniach czerwca (piątek) w godzinach -4 i 8 czerwca (sobota) w godzinach -. Uwzględnienie w badaniu dni pracujących i wolnych od pracy miało na celu dotarcie do jak najszerszego i różnorodnego grona użytkowników tego miejsca. Wykres. Dzień przeprowadzenia badania a osadzenie w ulicy Przyjęte założenie wydaje się poprawne, a potwierdza to struktura respondentów w poszczególnych dniach przeprowadzania badań. (Wykres ) W piątek większą grupę respondentów stanowili użytkownicy ulicy (4,9) w porównaniu z jej 4 5 Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 6-. Tamże. 5

6 mieszkańcami (,6). W sobotę tendencja się zachowała, też więcej było bywalców (,), zmieniły się jednak proporcje, mieszkańców było znacznie więcej (,9). Przeprowadzone badania pozwoliły na sporządzenie listy głównych potrzeb i oczekiwań względem modernizacji ulicy Partyzantów. Sonda uliczna przeprowadzona została w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz złożony z metryczki, czterech pytań zamkniętych oraz siedmiu pytań otwartych. W trakcie przeprowadzania badań ankieterzy spotkali się z życzliwym przyjęciem wśród respondentów oraz dużym zainteresowaniem problematyką. Zdarzały się jednak sytuacje odmowy odpowiedzi na pytania ankiety. W ten sposób udało się przepytać osób, a wyniki i ich interpretacja zostaną przedstawione i opisane w niniejszym raporcie. W związku z tym, że wywiady zostały przeprowadzane z przypadkowymi osobami, wyników przedstawionych w tym raporcie nie można generalizować na wszystkich mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów. 6

7 ROZDZIAŁ Mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów W rozdziale tym zostaną scharakteryzowani mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów. Przedstawione zostaną osoby, które wzięły udział w sondzie ulicznej, natomiast ich opinie dotyczące samej ulicy, jak i jej modernizacji zostaną przedstawione w kolejnych rozdziałach.. Charakterystyka respondentów W sondzie ulicznej o ulicy Partyzantów przeprowadzonej i 8 czerwca r. wzięło udział osób. Pytania dotyczące ulicy Partyzantów zadawane były wyłącznie osobom deklarującym mieszkanie na niej lub bywanie w tej okolicy, co miało zagwarantować, że opinie na temat mocnych i słabych stron ulicy oraz potrzebnych jej zmian, będą wynikały z doświadczenia i obserwacji osób, które mają częsty kontakt z tą ulicą. Wykres. Respondenci według płci Kobiety w przeprowadzonym badaniu stanowiły niewielką przewagę 5,4, w porównaniu z mężczyznami, których było 4,86. W liczbach bezwzględnych odpowiednio 64 kobiety do 48 mężczyzn. Wydaje się jednak, że to nie płeć, a wiek jest tą cechą, która o ile w ogóle, może w większym stopniu różnicować oczekiwania w stosunku do modernizacji ulicy.

8 Wykres przedstawia charakterystykę badanych mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów ze względu na wiek. Wykres. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów (w ) Największą grupę, spośród badanych osób, stanowią ludzie młodzi, mający 5 lat lub mniej - jest ich 8,5. Druga co do liczebności grupą są osoby między 46, a 55 rokiem życia, których jest,. Zaś trzecia i czwarta grupa jest zbliżona wielkością. W skład ich wchodzą respondenci mający 6 do 45 lat stanowiący 6, oraz 56 do 65 lat, których jest 5,8. Podobnie niewielkie różnice zaistniały między kolejnymi dwoma grupami wiekowymi. W przedziale wiekowym 6 do 5 lat było 9,8, a w wieku między 66 a 5 rokiem,4 badanych. Również w obu kategoriach większość respondentów stanowili mężczyźni, co było wyjątkową sytuacją w porównaniu z pozostałymi kategoriami. W najstarszej grupie wiekowej znalazł się tylko jeden respondent płci męskiej. Wydaje się, że struktura wiekowa badanej populacji jest zrównoważona i nie ma dysproporcji cech w żadnym z przyjętych przedziałów wiekowych, co daje możliwość przedstawienia poglądów mieszkańców w różnym wieku. 8

9 .. Osadzenie w ulicy Następna informacja na temat badanych osób dotyczy ich osadzenia w okolicy ulicy Partyzantów. Wśród respondentów niespełna trzydzieści procent (9,46) osób mieszka na ulicy Partyzantów, zaś pozostałe siedemdziesiąt procent (,54) badanych z różnych powodów na niej bywa (powody te zostaną przedstawione w dalszej części raportu). W gronie mieszkańców kobiety stanowiły 45,5 a mężczyźni 54,5. Wykres 4. Osadzenie w ulicy Partyzantów Jak przedstawia Tabela, osób (nie mieszkających na ulicy) pytanych o to, jak często bywa na ulicy Partyzantów wskazało odpowiedz kilka razy dziennie. Osoby przebywające na ulicy Partyzantów parę razy w tygodniu stanowią,4 respondentów, a 8,9 z nich bywa na tej ulicy raz w miesiącu. Pozostałe 6,5 osób biorących udział w sondzie odwiedza ulicę Partyzantów sporadycznie. Tabela. Osadzenie w ulicy Partyzantów a częstotliwość przebywania Liczba częstotliwość mieszkaniec bywalec Kilka razy dziennie ,9, 5, 6 8,9,4,9,89 8,9 9,8, 6,5 6,5 9 Liczba Parę razy w tygodniu Liczba Kilka razy w miesiącu Liczba Sporadycznie Liczba Ogół 9,46,54 9

10 Wykres 5. Długość zamieszkania na ulicy Partyzantów (w ) Pośród mieszkańców ulicy blisko 4 mieszka na niej od do lat. (Wykres 5) Na ulicy Partyzantów od urodzenia mieszka 6,4 osób deklarujących zamieszkanie na tej ulicy z czego, to mężczyźni a 9, to kobiety. Natomiast najliczniejszą grupę stanowią respondenci, których okres zamieszkania zawiera się między a latami. W trzech przedziałach długości zamieszkania do lat, -4 lat oraz 4-5 lat odsetek zamieszkujących badaną ulicę był identyczny i wynosił 5,. Prawie jedna dziesiąta respondentów (9,) wprowadziła sie na Partyzantów od do lat temu. I wreszcie 6, spośród badanych osób zamieszkuje tę okolicę ponad 5 lat. Powyżej przedstawione wyniki charakteryzujące uczestników sondy ulicznej pokazują, że są to zwykle osoby mocno osadzone w okolicy ulicy Partyzantów i pozwalają przypuszczać, że w związku z tym znają dobrze tę okolicę - jej mocne i słabe strony oraz potrzeby, które zostaną scharakteryzowane w kolejnych rozdziałach raportu.

11 Zanim jednak zostanie przedstawiona charakterystyka ulicy Partyzantów warto zobaczyć co ludzie robią na ulicy Partyzantów (co zostanie przedstawione w następnym podrozdziale) oraz jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów (zostanie to opisane w podrozdziale.4.).. Związek z ulicą Zamieszkanie było najczęstszym deklarowanym powodem przebywania na ulicy Partyzantów i dotyczyło 5, respondentów. Drugą, co do popularności wskazań przez badane osoby, przyczyną bywania na ulicy Partyzantów jest praca i czas wolny 6,96 spośród osób, które wzięły udział w sondzie, pracuje lub spędza czas wolny na ulicy Partyzantów. Wykres 6. Przyczyna bywania na ulicy Partyzantów (w ) Trzecim w kolejności deklarowanym powodem przebywania na ulicy Partyzantów jest transport. Na taki rodzaj związku z ulicą wskazuje,5 respondentów. Tutaj usytuowane są dwa strategiczne przystanki komunikacji miejskiej (ZDZiT). Jeden u zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Partyzantów. Drugi pod zegarem, wykorzystywany w dużym stopniu przez mieszkańców Zatorza. (Zdjęcia i w aneksie) Zanim jednak scharakteryzowane zostaną kolejne powody przebywania badanych osób na ulicy Partyzantów, warto zatrzymać sie chwilę przy wspomnianym

12 transporcie, by zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy tej części Olsztyna poruszają się po ulicy Partyzantów. Respondenci ponownie mogli wskazać kilka odpowiedzi. Do dwóch najpopularniejszych sposobów poruszania sie po ulicy należą: pieszo (9,5 osób wskazało taką odpowiedź) oraz autobusem (,5 badanych wskazało taką odpowiedź). Mało osób porusza sie po ulicy samochodem (, wszystkich badanych zadeklarowało ten rodzaj transportu) oraz rowerem (tylko 8, osób jeździ po ulicy rowerem). Słaba popularność poruszania się rowerem może być tłumaczona brakiem ścieżek rowerowych, o których w rozmowie czasem wspominali respondenci. Następna, po transporcie, przyczyna bywania na Partyzantów to zakupy i spacer, ogółu badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Dalsze w kolejności wskazań (,4) powody odwiedzania badanej ulicy, związane były z uczęszczaniem do szkoły odwiedzaniem urzędów i korzystaniem z usług. Analizując popularność wskazywanych odpowiedzi na to pytanie można zauważyć, że ludzie są głównie związani z ulicą Partyzantów poprzez zamieszkanie, spędzanie czasu wolnego lub transport. Inna grupa przyczyn sprowadza się do obowiązku czy codziennie wykonywanych czynności (praca, zakupy, szkoła). Ludzie zdecydowanie rzadziej bywają na ulicy Partyzantów by spędzać na niej (szeroko rozumiany) wolny czas - tylko, ogółu badanych osób chodzi na spacery po ulicy Partyzantów. Dane uzyskane w trakcie sondy ulicznej nie pozwalają stwierdzić, czy taka sytuacja wynika z tego czy nie, że ulica Partyzantów jest w jakiś sposób nieatrakcyjnym miejscem dla jej mieszkańców i bywalców do spędzania wolnego czasu..4. Ludzie ulicy Partyzantów - jacy są? Osoby biorące udział w sondzie ulicznej zostały także zapytane o to, jakie ich zdaniem osoby mieszkają na ulicy Partyzantów. Najczęstszym wskazaniem okazała się charakterystyka starsi, którą wymieniało 8,5 badanych. Nieco mniej wskazań,4 respondentów określiło mieszkańców jako osoby średnio zamożne. Również niewiele mniejszy odsetek badanych określił mieszkańców ulicy

13 Partyzantów jako różni, co oznacza, że respondenci nie potrafili wskazać konkretnych cech ludzi zamieszkujących tę ulicę. Taką odpowiedź wskazało 8,5 spośród osób, które wzięły udział w sondzie (Wykres ). Wykres. Jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów? (w ) Gdy pojawiały się konkretne charakterystyki mieszkańców ulicy Partyzantów, to okazywało się, że 4,9 osób, które wzięły udział w sondzie, uważa, że mieszkańcami ulicy są Cyganie. Sporadycznie wśród badanych osób, od cech wskazujących na wiek czy czas zamieszkiwania ulicy, pojawiały się odpowiedzi wskazujące na pozytywne cechy mieszkańców, oceniające osoby mieszkające na tej ulicy, jako np. życzliwe,68. Ponad dziesięć procent badanych powiedziało, że nie zna mieszkańców ulicy. Ponadto w charakterystyce mieszkańców ulicy pojawiły się pojedyncze określenia takie jak: średni wiek, robotnicy, pracujący, osoby niepracujące, zacni mieszkańcy, inteligencja, bardzo duży przekrój społeczny, słabo wykształceni, dużo dzieci, oraz pojawiły się epitety w opisie mieszkańców i samej ulicy że są to slumsy, zacofani ludzie.

14 Podsumowując można stwierdzić, że mieszkańcy ulicy Partyzantów mają raczej dobre zdanie o innych mieszkańcach tej ulicy. Istotne było pytanie, zadawane w trakcie sondy ulicznej, czy są, a jeśli tak, to kim są osoby dobrze zorientowane w sprawach ulicy, które są znane przez większość mieszkańców ulicy Partyzantów (Tabela ). 9, badanych osób nie potrafiło wskazać lokalnego autorytetu, który mógłby reprezentować jakąś grupę mieszkańców. Może to być potwierdzeniem faktu, że badani nie interesują się życiem ulicy i tym co się dzieje w najbliższej okolicy. Tabela. Znajomość osób które orientują się w sprawach ulicy Partyzantów a płeć Płeć Kobieta N=64 znam nie znam ,46 5,68 5,4 Mężczyzna N= ,46 8,9 4,86 8,9 9,, Innym potwierdzeniem faktu, że ludzie generalnie nie interesują się sprawami okolicy, a więc i nie znają osób, które są dobrze zorientowane w sprawach ulicy Partyzantów, jest sytuacja, w której znikoma część osób biorących udział w sondzie (8,9) wskazywało na konkretne osoby, grupy osób lub organizacje, które dobrze znają się na sprawach okolicy. Kogo wymieniały takie osoby? W większości są to osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub sprawowanej funkcji spędzają dużo czasu w okolicy i mają kontakt z mieszkańcami ulicy Partyzantów. Przykładem takiej sytuacji może być krawcowa, której respondent wskazał adres pracowni krawieckiej. Pojawiły się również ogólne stwierdzenia określające osoby znające problematykę ulicy i mogące reprezentować mieszkańców, 4

15 jako posiadające wyższe wykształcenie i z tego powodu ich kwalifikacje są wystarczające. Na skromnej liście ekspertów znających sie dobrze na sprawach okolicy, respondenci wymienili również organizacje społeczne tj. Obywatelski Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna oraz SPAK i ten fakt wydaje się wskazywać, że sprawy społeczne przestały być domeną indywidualną a stają się formą zinstytucjonalizowanego działania społecznego. Badani wymienili również siedem nazwisk osób, które ich zdaniem znają specyfikę ulicy Partyzantów i mogliby w jej sprawie zabrać głos reprezentując mieszkańców. 5

16 ROZDZIAŁ Mocne strony ulicy Partyzantów W tej części opracowania przedstawione zostaną elementy ulicy Partyzantów pozytywnie oceniane przez jej mieszkańców i użytkowników. Osoby, które wzięły udział w sondzie ulicznej proszone były o wskazanie rzeczy, które podobają im się na tej ulicy. Wypowiedzi były bardzo różne, ale udało się z nich stworzyć bardziej ogólne kategorie (Wykres 8). Wykres 8.Co podoba się na ulicy Partyzantów? (w ) Najwięcej osób dostrzegało atmosferę starego Olsztyna - przyznawali, że lubią przedwojenną architekturę kamienic, mniejszy ruch oraz wolniejsze tempo życia. Takie aspekty ulicy Partyzantów zauważa 4, ogółu badanych. Nieco mniej badanych 5, dostrzegało zieleń oraz drzewa i ich alejowy charakter, jako pozytywną stronę ulicy. Grupa, pytanych o pozytywną ocenę ulicy wskazało usługi, które się na niej znajdują. Sporadyczne były pochlebne oceny związane z szeroką jezdnią (,8) i tanimi parkingami (,9). Co więcej, ta wspomniana powyżej charakterystyka ulicy 6

17 Partyzantów, jest częściej wskazywana przez osoby, które mieszkają na tej ulicy niż przez jej bywalców (Aneks). Może to być tłumaczone tym, iż osoby tylko bywające na ulicy przychodzą tu w konkretnym celu (np. do szkoły, pracy) i nie mają czasu na dłuższe przyglądanie się okolicy. W ocenach respondentów znalazły się również pojedyncze stwierdzenia z których nie można było stworzyć osobnej kategorii do analiz. Zdaniem badanych na uwagę zasługuje6: charakter zabudowy, atmosfera, miejskość, klimat, historia ulicy, elementy historyczne, lokalizacja, stare budynki, budynek Kopernika i policji miejskiej, kamienica, bezpieczna ulica, mieszkańcy, dobrze chodniki odśnieżone w zimie, dobre chodniki, Szkoła Plastyczna, rzeźby przed szkołą, blisko sklepy, komunikacja, dwie komendy policji, lekarze specjaliści. 6 Wszystkie zamieszczone stwierdzenia, są opiniami respondentów, nie ingerowano w ich formę i treść.

18 ROZDZIAŁ 4 Słabe strony ulicy Partyzantów Ponad osiemdziesiąt procent (8,) badanych oceniło stan jezdni jako najsłabszą stronę ulicy Partyzantów. W wielu wypowiedziach towarzyszących wypełnianiu ankiety respondenci zwracali uwagę na jakość nawierzchni ulicy i jej zdewastowanie, niektórzy dodatkowo określali ulicę jako brudną i zaniedbaną Również liczna grupa badanych (,) zwracała uwagę na złą jakość chodników. Wykres 9. Co nie podoba się na ulicy Partyzantów? (w ) Szczególnie osoby starsze i kobiety z dziećmi, narzekały na nierówność chodników i wynikające z tego problemy z poruszaniem się. Stare kamienice, postrzegane jako jedna z głównych zalet Partyzantów są jednocześnie wskazywane jako jej istotna wada (Wykres 9). Nie podobają się one 8

19 , respondentom. Badani uważają, że należy zmienić ich elewacje, zrobić porządki na podwórkach czy zamalować graffiti. Niedogodnością wskazywaną przez osoby biorące udział w badaniu, jest duży ruch na ulicy i tworzące się korki. Taki mankament dostrzegało, ankietowanych. Często wymienianym problemem jest także niedostateczna ilość miejsc parkingowych oraz jakość istniejących parkingów (8,9 wybrało taką odpowiedź). Kierowcy wjeżdżający na chodniki lub trawniki utrudniają przejście pieszym. Z takim stanem rzeczy, w opinii badanych, mają najczęściej do czynienia petenci w pobliżu urzędów, które chcą odwiedzać. Warto także zauważyć, że odpowiedzi związane z niedogodnością ulicy, chodników, problem parkingów czy organizacji ruchu pieszego wskazywane były zdecydowanie częściej przez jej stałych mieszkańców niż bywalców. Świadczyć to może o tym, że elementy ulicy (droga, chodnik), które nie stwarzają problemów i nie stanowią wyraźnego utrudnienia w ruchu dla jej bywalców, są odczuwalne przez jej stałych mieszkańców, jako negatywne i utrudniające poruszanie się (Aneks). Przyglądając się temu, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wiek różnicuje wskazywanie słabych stron ulicy Partyzantów, można zauważyć tendencje, że osobom młodszym częściej nie podoba się sytuacja parkingowa, niewyremontowane kamienice oraz narzekają one na zbyt małą ilość sklepów w okolicy. W opiniach respondentów znalazły się również pojedyncze stwierdzenia z których nie można było stworzyć osobnej kategorii do analiz. Badani zwrócili uwagę na : bałagan, brak sklepów, placów zabaw, brak koszy na śmieci, zagospodarowanie terenu zielonego, kiepski dojazd, hałas, brak podjazdów, brak placu zabaw, skweru, wszystko, psie odchody, zapobieganie zanieczyszczeniom właścicieli psów, brak zieleni, za mało koszy na śmieci, brudne ulice chodniki brak koszy na śmieci, wąska droga, brak studzienek zalewa, brak porządku. Wszystkie zamieszczone stwierdzenia, są opiniami respondentów, nie ingerowano w ich formę i treść. 9

20 ROZDZIAŁ 5 Zmiana ulicy Partyzantów Istotnym kryterium tego, co się nie podoba mieszkańcom i bywalcom ulicy Partyzantów w samej ulicy jest wskazanie tych elementów, które należałoby zmienić. Zdecydowana większość respondentów uznała ulice (8,6) i chodniki (,4) jako miejsca wymagające zmian. Również w opinii badanych żywotną kwestią jest odnowienie starych budynków - taką odpowiedź wskazało 8,6 respondentów (Wykres ). Potwierdza to wnioski przedstawione w poprzednim rozdziale, że mieszkańcom Partyzantów nie podoba się stan ulic, chodników oraz kamienic. Wykres. Co należy zmienić na ulicy Partyzantów? (w ) Kolejnymi potrzebnymi zmianami na ulicy Partyzantów, na które wskazywały osoby biorące udział w sondzie, jest stworzenie parkingów oraz uporanie się z korkami

21 i ograniczenie ruchu. Za zwiększeniem ilości parkingów opowiedziało się 5, respondentów. Za ograniczeniem ruchu samochodowego i rozładowaniem korków na ulicy opowiedziało się 6,. Zarówno potrzeba modernizacji starych budynków, jak i kolejne, wymieniane przez respondentów potrzeby wpisują się w plan modernizacji, przedstawiony w skrócie na początku niniejszego raportu. Wśród mieszkańców ulicy Partyzantów pojawiły się także inne pomysły na zmiany, jednak były to pojedyncze głosy, z których nie można było stworzyć jednolitej i licznej kategorii do analiz. Dotyczyły one zmiany oświetlenia, doprowadzenia linii tramwajowej, zbudowanie ścieżki rowerowej, pojawiło się hasło rewitalizacja. Innymi postulatami było zbudowanie widocznych pasów, zadbanie o trawniki i zieleń. Jeszcze inne sugestie miały charakter zażalenia na brak parków i ławek, złe rozlokowanie przystanków, psie odchody, brudno oraz prośba o to, by zadbać o okolicę. Warto zauważyć, że zmiany dotyczące remontu chodników, przejścia dla pieszych, czy poprawy oświetlenia, wskazywane były jako potrzebne zdecydowanie częściej przez mieszkańców ulicy niż jej bywalców, co można tłumaczyć tym, że mieszkańcy częściej (a pewnie i codziennie) bywają w okolicy ulicy Partyzantów, dlatego bardziej przeszkadzają im niektóre mankamenty ulicy (Aneks). Osoby tylko bywające w okolicy ulicy Partyzantów z kolei częściej chciałyby, by na ulicy dodano kolejny pas ruchu, bo prawdopodobnie częściej poruszają się po niej samochodem i dlatego bardziej zauważają problemy związane z ulicą niż z chodnikami. Wiek badanych osób nie wpływał w znaczący sposób na wymieniane przez nich potrzebne zmiany na ulicy Partyzantów (Aneks). Wykres przedstawia ogólne postulaty dotyczące tego, co należałoby zmienić na ulicy Partyzantów. Jest ich kilka i jak wiadomo nie od razu da się wszystkie zrealizować. Ważną informacją jest więc, które spośród nich są zdaniem mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów, najważniejsze? Okazuje się, że zdecydowanie najpilniejsze zmiany dotyczą naprawy ulic i chodników. Oczekiwało ich odpowiednio

22 , i 6, badanych. (Wykres ) Fakt, iż odnowienie chodnika jest uznana za jedną z najpilniejszych zmian jest niewątpliwie powiązany z tym, że 9,5 osób, które wzięły udział w sondzie, porusza się po ulicy Partyzantów miedzy innymi pieszo, dlatego te sprawy są dla nich priorytetowe. Kolejną najbardziej pilną zmianą, jest zdaniem badanych, zbudowanie parkingów (wskazało na nią 9,8 osób biorących udział w sondzie). Wykres. Najbardziej pilne zmiany (w ) Odnowienie budynków w rankingu spraw wymagających pilnych zmian na ulicy uplasowało się na kolejnym miejscu i było wyrażone postulatami 6,5 badanych.,8 respondentów uznało, że rozwiązanie problemu korków i ograniczenie ruchu ulicznego wchodzą w zakres najpilniejszych czynności przy modernizacji ulicy. Pojawiły się również pojedyncze postulaty badanych, traktujące o przystosowania ulicy dla potrzeb niepełnosprawnych, zbudowaniu placu zabaw, poprawieniu widoczności pasów oraz usprawnieniu ruchu komunikacyjnego. Pojawiło się również stwierdzenie, że po ulicy partyzantów jeżdżą tiry, choć nie powinny.

23 Zakończenie Z zaprezentowanych opinii respondentów wynika pewna prawidłowość. Oceniając słabe strony ulicy, zmiany jakie powinny być na niej dokonane oraz te które wymagają natychmiastowego wdrożenia, zdania osób biorących udział w badaniu są zbieżne i wyrażone zostały z podobnym zdecydowaniem. Warto też zwrócić uwagę na to, że oczekiwania mieszkańców i użytkowników ulicy Partyzantów związane z jej modernizacją ograniczają się do bardzo konkretnych i jasnych rozwiązań. Ponadto przedstawione w niniejszym raporcie wyniki sondy ulicznej o ulicy Partyzantów pokazują, że plany modernizacji ulicy Partyzantów odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby mieszkańców w tej kwestii. Zgodnie z planem modernizacji, po pierwsze w planie tym zostały założone: modernizacja nawierzchni ulicy i oświetlenia oraz ciągów pieszych, czyli elementy ulicy wskazywane przez osoby biorące udział w sondzie za słabe strony ulicy Partyzantów i które, ich zdaniem, powinny być zmieniane, remontowane w pierwszej kolejności.

24 Spis wykresów Wykres. Dzień przeprowadzenia badania a osadzenie w ulicy..5 Wykres. Respondenci według płci Wykres. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów. 8 Wykres 4. Osadzenie w ulicy Partyzantów.. 9 Wykres 5. Długość zamieszkania na ulicy Partyzantów. Wykres 6. Przyczyna bywania na ulicy Partyzantów.. Wykres. Jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów? Wykres 8.Co podoba się na ulicy Partyzantów?.6 Wykres 9. Co nie podoba się na ulicy Partyzantów?..8 Wykres. Co należy zmienić na ulicy Partyzantów?.. Wykres. Najbardziej pilne zmiany. Spis tabel Tabela. Osadzenie w ulicy Partyzantów a częstotliwość przebywania 9 Tabela. Znajomość osób które orientują się w sprawach ulicy Partyzantów a płeć.4 4

25 ANEKS Tabele wykorzystane w raporcie Tabela A. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów Liczba Płeć wiek do 5 wiek 6-5 wiek 6-45 wiek wiek wiek 66-5 wiek powyżej 6 Kobieta ,8 9,8,89, 5, ,4 5,6 6,5,89 4,86 5 8,4,89,86,5 9,8 Liczba Mężczyzna, 6,5 6,5 Liczba Ogół 8 8,5 9,8 6,, 5,8 Tabela B. Mocne strony ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania architektura zieleń usługi nic tanie parkingi szeroka jezdnia Mieszka na ulicy N= 6 9 4,9,,68 8,4,, Bywa na ulicy N=9 8 5,4 5, 4,46 9,64,89,9 N= , 5,,4,68,89,9 Tabela C. Słabe strony ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki Mieszka na ulicy N= Bywa na ulicy N=9 N= 4 ulice zniszczone budynki brak parkingów korki, duży ruch 8 4,46,4,89 9 6,5 5,8 8,4 5,, 8,9 4,46,4 4, ,89 5,4 8 9, 8,5 5

26 Tabela D. Co należy zmienić na ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Mieszka na ulicy N= ,4,,5,68,5 Bywa na ulicy N= , 56,5 6,,5,68 N= 8 88,4 8,5 8,5 5,8 6,5 Tabela E. Prace które powinny być zrobione najszybciej na ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Mieszka na ulicy N= 4 4 9,64,4,5,89, Bywa na ulicy N= , 5,9,68 8,9,9 N= ,, 6,5 9,8,9 Tabela F. Mocne strony a wiek Wiek architektura zieleń usługi Do 5 N= 5,9 6-5 N= 6 5, N=8 6 5,6 5 nic 4,46,9 9,8 6,5,89,89 5 8,9,89 4,46 tanie parkingi szeroka jezdnia,,89,89,,, 6

27 46-55 N=5 4, N= 8, N=8,9 Powyżej 6 N=, N= 5 4, 5,6,89 4,46 4,68,68,5 5,89, 4,46,89,, 4 8 5,,4,68,,89,,,,,,,89,9 Tabela G. Słabe strony a wiek Wiek chodniki ulice zniszczone budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 8 4 6,,4 4 4,5,89,5 6-5 N= 9 9 8,4 8,4,68,68, N=8 6 5,68,9,89 4 6,5,68,5 6 5,6,89, N= N= 66-5 N=8 4,9,9,86 9,64 9,8,6 6

28 5,6 6,5,9,, Powyżej 6 N=,89,89,,, N= 8 9 5, 8,9,, 8,5 Tabela H. Co należy zmienić na ul. Partyzantów a wiek Wiek chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 8 6,,54 6,5,89,9 6-5 N= 4 5 8,9 8,9,5 4,46, 6-45 N= ,6,5, ,4 5,6,9 4,5,, N= N=,9, ,96 6,96 5 9,8, N=8 6 5,6 6,5,9,89, Powyżej 6 N=,89,,,, N= ,5 5,8 6,5,4 8,5 8

29 Tabela I. Najpilniejsze zmiany a wiek Wiek chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 5,9,86,68,68, 6-5 N= 5 4,46 8,9,,89, 6-45 N=8 4,89,68,9,89,9,,89,89,,6, N=5 6 4,9, N=,6 9, N=8 5 4,46 6,5,89,89, Powyżej 6 N=,89,,,, N= ,5 9,8,9 6,, Tabela J. Mocne strony ul. Partyzantów a płeć Płeć architektura zieleń usługi Kobieta N=64 4,6 Mężczyzna N= nic 64 8,5,5 5,8,,9 5, tanie parkingi szeroka jezdnia 6,96 6,96,5,5,89, 4, , 5,,4,68,89,9, 8 9

Raport z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego

Raport z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego TOWARZYSTWO URBANISTÓW POLSKICH ODDZIAŁ W GDAŃSKU Raport z badań socjologicznych wykonanych w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Starogardu Gdańskiego Autor opracowania dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE OBSZARU FUKCJONALNEGO ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ Wrocław, październik 2014 Strona1 Spis treści 1. WSTĘP... 2 1.1. Badanie z mieszkańcami...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Metodologia badań założenia wstępne 3. 2.Charakterystyka respondentów 6. 3.Analiza wypowiedzi respondentów 13

SPIS TREŚCI. 1.Metodologia badań założenia wstępne 3. 2.Charakterystyka respondentów 6. 3.Analiza wypowiedzi respondentów 13 SPIS TREŚCI 1.Metodologia badań założenia wstępne 3 2.Charakterystyka respondentów 6 3.Analiza wypowiedzi respondentów 13 4.Podsumowanie i zalecenia 50 2 1. Metodologia badań założenia wstępne Celem przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych

RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH. Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Powiat Kluczborski w opinii mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Cel i metoda badań 1.2. Charakterystyka próby badawczej 2. Powiat

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PARKU OPACZEWSKIEGO RAPORT Z BADAŃ W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

MODERNIZACJA PARKU OPACZEWSKIEGO RAPORT Z BADAŃ W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH MODERNIZACJA PARKU OPACZEWSKIEGO RAPORT Z BADAŃ W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH On jest specyficzny, proszę pani, to jest taki, przydomowy prawie, że ogród, ja bym to tak określił. Lifespace Joanna Szczepańska

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA

ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice tel.: (32) 730-68-68, fax: (32) 730-68-71 rops@rops-katowice.pl, www.rops-katowice.pl RAPORT Z BADANIA RAPORT Z BADANIA Projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO

DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO Celem poniższego raportu z badań pilotażowych jest wskazanie zasadności dalszych analiz dotyczących opinii społecznych na temat zagospodarowania obiektów TS

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M

Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M International Association for the Evaluation of Educational Achievement Teacher Education and Development Study in Mathematics Nauczyciele matematyki w Polsce raport z badania TEDS-M Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami.

Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka Ul. Salwatorska 5/8 30-109 Kraków www.miedzyuszami. 1 Copyright by: Między Uszami Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, Kraków 2014 Copyright by: Bartosz Kosiński Far Beyond Business, Kraków 2014 ISBN 978-83-63278-30-4 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw społeczeostwa względem bezpieczeostwa ruchu drogowego

Badanie postaw społeczeostwa względem bezpieczeostwa ruchu drogowego Badanie postaw społeczeostwa względem bezpieczeostwa ruchu drogowego Sopot, grudzień 2014 Spis treści 1. Metodologia 3 Podstawowe informacje o projekcie 4 Nota metodologiczna 5 2. Wnioski 6 3. Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu

Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu Badanie ewaluacyjne projektu Nowoczesna Spółka Szkoleniowa potwierdzona jakość w nauczaniu nr UDA-POKL.09.03.00-062/10-00 RAPORT wersja skrócona - listopad 2011 - Zamawiający: Spółka Szkoleniowa Sp. z

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT

Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Ewaluacja ex-post Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka RAPORT Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Puszcza Kozienicka Kozienice, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020

Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020 Program rewitalizacji osiedla Grunwaldzkiego w Gnieźnie na lata 2014-2020 Gniezno, 2014 Spis treści 2. Częśd II Założenia do Programu rewitalizacji 5 2.1. Istota Założeo do Programu rewitalizacji osiedla

Bardziej szczegółowo

DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI

DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI DOROTA GUTTFELD DARIA JANKOWIAK STANISŁAW KRAWCZYK FANTASTYCZNI 2012 BADANIE CZYTELNICTWA FANTASTYKI 2013 Spis treści Słowo wstępne... 5 1. Wprowadzenie metodologiczne... 6 1.1. Czytelnicy czy miłośnicy?...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7

Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Alicja Grześkowiak RAPORT Z BADAŃ ILOŚCIOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KADR 7 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ 1 PRÓBA GŁÓWNA (n=400)... 4 1.1. Charakterystyka próby... 4 1.2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

Sondaż CATI. w a r u n k a c h ż y c i a i o c z e k i w a n i a c h w o b e c w ł a d z m i e j s k i c h. M a j 2 0 1 4

Sondaż CATI. w a r u n k a c h ż y c i a i o c z e k i w a n i a c h w o b e c w ł a d z m i e j s k i c h. M a j 2 0 1 4 Sondaż CATI O p i n i a m i e s z k a ń c ó w J a w o r z n a o s t a n i e m i a s t a, w a r u n k a c h ż y c i a i o c z e k i w a n i a c h w o b e c w ł a d z m i e j s k i c h M a j 2 0 1 4 Nota

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia

WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia WyŜsza Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera Wydział Nauk Stosowanych Kierunek: Socjologia RAPORT Z BADAŃ ANALIZA POZIOMU SATYSFAKCJI CZYTELNIKÓW Z MIESIĘCZNIKA CZAS CZCHOWA ORAZ STRONY INTERNETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywności Seniora. Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania

Centrum Aktywności Seniora. Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora Raport podsumowujący proces partycypacyjnego recenzowania oferty i sposobu funkcjonowania 1 Zespół po stronie Stoczni: Maria Nowak, Maria Pechuć, Ewa Stokłuska Analizy wyników

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA

STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA Wstępny raport z badań: STATYSTYCZNY POLAK W NORWEGII: UCZESTNICTWO W KULTURZE ORAZ INTEGRACJA www.mojanorwegia.pl 6. maja 2013 Oslo Materiał opracowany przez Aleksandrę Janaczyk W dniach od 02 do 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo