Ulica Partyzantów w Olsztynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ulica Partyzantów w Olsztynie"

Transkrypt

1 Ulica Partyzantów w Olsztynie Opinie o ulicy wyrażone przez mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów Raport podsumowujący sondę uliczną o ulicy Partyzantów Źródło: Archiwum własne Raport został przygotowany w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach Warsztatów Dialogu Społecznego oraz w oparciu o Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn zawartym kwietnia r. Przygotowanie i opracowanie Krzysztof Szulborski

2 Olsztyn lipiec Spis treści Wstęp.. ROZDZIAŁ. Cel badań i metoda badawcza ROZDZIAŁ. Mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów oraz okolic..... Charakterystyka respondentów Osadzenie w okolicy Związek z ulicą Ludzie ulicy Partyzantów - jacy są?.... ROZDZIAŁ. Mocne strony ulicy Partyzantów.. 6 ROZDZIAŁ 4. Słabe strony ulicy Partyzantów ROZDZIAŁ 5. Zmiana ulicy Partyzantów.... Zakończenie Spis wykresów...4 Spis tabel...4 ANEKS. Tabele wykorzystane w raporcie ZDJĘCIA

3 Wstęp czerwca r. Prezydent Olsztyna podpisał Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Modernizacji ulicy Partyzantów, które stanowi uzupełnienie programu rewitalizacji ulic Olsztyna. Program został stworzony w celu identyfikacji potrzeb w zakresie zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów i obiektów, znajdujących się na terenie Olsztyna. Jednym z obszarów, które zgodnie z tym programem objęte zostaną procesem rewitalizacji, czyli działaniami mającymi na celu przestrzenne, techniczne, społeczne lub gospodarcze zmiany podjęte w interesie publicznym, a których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych, jest ulica Partyzantów. W ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia, planowana jest modernizacja ulicy Partyzantów, której głównymi celami są odwodnienie i modernizacje nawierzchni ulicy i oświetlenia, modernizacje ciągów pieszych, uzupełnienie zieleni miejskiej i poprawienie estetyki otoczenia. Ulica Partyzantów jest główną ulicą północnej części śródmieścia Olsztyna. Rozpoczyna się od ulicy -go Maja i rozciąga się w kierunku północno-wschodnim. Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn na lata -5 Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miasta Olsztyn Zintegrowany Program Rozwoju Przestrzennego Śródmieścia - sfera PRZESTRZEŃ

4 ROZDZIAŁ Podstawowe założenia metodologiczne. Cel badań i metoda badawcza Priorytetem działań wynikających ze zmiany i koncepcji modernizacji ulicy Partyzantów jest uwzględnienie rzeczywistych interesów i potrzeb członków lokalnej wspólnoty oraz jej użytkowników i bywalców. W tym celu zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych z jej mieszkańcami oraz osobami i podmiotami zainteresowanymi, podczas których strony przedstawią swoje oczekiwania w stosunku do modernizacji ulicy Partyzantów. Warsztaty z mieszkańcami o planowanych zmianach na ulicy Partyzantów poprzedzone zostały sondą uliczną, przeprowadzoną przez studentów ostatnich lat kierunku politologia z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Celem badania było uzyskanie informacji dotyczących ulicy Partyzantów, które odnosiły się szczególnie do tego, jakie zdaniem mieszkańców i bywalców tej ulicy są jej mocne i słabe strony. Bardzo ważne były także uwagi osób biorących udział w sadzie związane z proponowanymi zmianami w tej części Olsztyna. Sondaże - zwane niekiedy sondażami ankietowymi lub badaniami ankietowymi - są jedną z metod badań ilościowych. Pozwalają na określenie zasięgu, stopnia, kierunku i natężenia interesującego nas zjawiska, a także występujących zależności miedzy cechami/kategoriami badanego przedmiotu. Sondaże mogą być zastosowane do celów opisowych, wyjaśniających, jak i eksploracyjnych. Uważane są za najlepszą dostępną metodę w zbieraniu oryginalnych danych w celu opisywania populacji zbyt dużej, by obserwować ją bezpośrednio oraz, gdy zdobycie danych w sposób łatwiejszy i tańszy z innych źródeł nie jest możliwe. Są jedną z podstawowych metod socjologii empirycznej. Wykorzystano technikę bezpośredniego wywiadu skategoryzowanego, przeprowadzanego przez ankieterów przy pomocy kwestionariusza, zawierającego szczegółowo skonstruowane pytania zadawane w identyczny sposób wszystkim 4

5 respondentom.4 Sondaże z zastosowaniem wywiadów prowadzonych przez ankietera są bardziej efektywne, otrzymuje się mniej niekompletnych danych, ankieter pilnuje, by respondent odpowiedział na wszystkie pytania.5 Sonda uliczna o ulicy Partyzantów przeprowadzona została w dniach czerwca (piątek) w godzinach -4 i 8 czerwca (sobota) w godzinach -. Uwzględnienie w badaniu dni pracujących i wolnych od pracy miało na celu dotarcie do jak najszerszego i różnorodnego grona użytkowników tego miejsca. Wykres. Dzień przeprowadzenia badania a osadzenie w ulicy Przyjęte założenie wydaje się poprawne, a potwierdza to struktura respondentów w poszczególnych dniach przeprowadzania badań. (Wykres ) W piątek większą grupę respondentów stanowili użytkownicy ulicy (4,9) w porównaniu z jej 4 5 Por. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 6-. Tamże. 5

6 mieszkańcami (,6). W sobotę tendencja się zachowała, też więcej było bywalców (,), zmieniły się jednak proporcje, mieszkańców było znacznie więcej (,9). Przeprowadzone badania pozwoliły na sporządzenie listy głównych potrzeb i oczekiwań względem modernizacji ulicy Partyzantów. Sonda uliczna przeprowadzona została w oparciu o wcześniej przygotowany kwestionariusz złożony z metryczki, czterech pytań zamkniętych oraz siedmiu pytań otwartych. W trakcie przeprowadzania badań ankieterzy spotkali się z życzliwym przyjęciem wśród respondentów oraz dużym zainteresowaniem problematyką. Zdarzały się jednak sytuacje odmowy odpowiedzi na pytania ankiety. W ten sposób udało się przepytać osób, a wyniki i ich interpretacja zostaną przedstawione i opisane w niniejszym raporcie. W związku z tym, że wywiady zostały przeprowadzane z przypadkowymi osobami, wyników przedstawionych w tym raporcie nie można generalizować na wszystkich mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów. 6

7 ROZDZIAŁ Mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów W rozdziale tym zostaną scharakteryzowani mieszkańcy i bywalcy ulicy Partyzantów. Przedstawione zostaną osoby, które wzięły udział w sondzie ulicznej, natomiast ich opinie dotyczące samej ulicy, jak i jej modernizacji zostaną przedstawione w kolejnych rozdziałach.. Charakterystyka respondentów W sondzie ulicznej o ulicy Partyzantów przeprowadzonej i 8 czerwca r. wzięło udział osób. Pytania dotyczące ulicy Partyzantów zadawane były wyłącznie osobom deklarującym mieszkanie na niej lub bywanie w tej okolicy, co miało zagwarantować, że opinie na temat mocnych i słabych stron ulicy oraz potrzebnych jej zmian, będą wynikały z doświadczenia i obserwacji osób, które mają częsty kontakt z tą ulicą. Wykres. Respondenci według płci Kobiety w przeprowadzonym badaniu stanowiły niewielką przewagę 5,4, w porównaniu z mężczyznami, których było 4,86. W liczbach bezwzględnych odpowiednio 64 kobiety do 48 mężczyzn. Wydaje się jednak, że to nie płeć, a wiek jest tą cechą, która o ile w ogóle, może w większym stopniu różnicować oczekiwania w stosunku do modernizacji ulicy.

8 Wykres przedstawia charakterystykę badanych mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów ze względu na wiek. Wykres. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów (w ) Największą grupę, spośród badanych osób, stanowią ludzie młodzi, mający 5 lat lub mniej - jest ich 8,5. Druga co do liczebności grupą są osoby między 46, a 55 rokiem życia, których jest,. Zaś trzecia i czwarta grupa jest zbliżona wielkością. W skład ich wchodzą respondenci mający 6 do 45 lat stanowiący 6, oraz 56 do 65 lat, których jest 5,8. Podobnie niewielkie różnice zaistniały między kolejnymi dwoma grupami wiekowymi. W przedziale wiekowym 6 do 5 lat było 9,8, a w wieku między 66 a 5 rokiem,4 badanych. Również w obu kategoriach większość respondentów stanowili mężczyźni, co było wyjątkową sytuacją w porównaniu z pozostałymi kategoriami. W najstarszej grupie wiekowej znalazł się tylko jeden respondent płci męskiej. Wydaje się, że struktura wiekowa badanej populacji jest zrównoważona i nie ma dysproporcji cech w żadnym z przyjętych przedziałów wiekowych, co daje możliwość przedstawienia poglądów mieszkańców w różnym wieku. 8

9 .. Osadzenie w ulicy Następna informacja na temat badanych osób dotyczy ich osadzenia w okolicy ulicy Partyzantów. Wśród respondentów niespełna trzydzieści procent (9,46) osób mieszka na ulicy Partyzantów, zaś pozostałe siedemdziesiąt procent (,54) badanych z różnych powodów na niej bywa (powody te zostaną przedstawione w dalszej części raportu). W gronie mieszkańców kobiety stanowiły 45,5 a mężczyźni 54,5. Wykres 4. Osadzenie w ulicy Partyzantów Jak przedstawia Tabela, osób (nie mieszkających na ulicy) pytanych o to, jak często bywa na ulicy Partyzantów wskazało odpowiedz kilka razy dziennie. Osoby przebywające na ulicy Partyzantów parę razy w tygodniu stanowią,4 respondentów, a 8,9 z nich bywa na tej ulicy raz w miesiącu. Pozostałe 6,5 osób biorących udział w sondzie odwiedza ulicę Partyzantów sporadycznie. Tabela. Osadzenie w ulicy Partyzantów a częstotliwość przebywania Liczba częstotliwość mieszkaniec bywalec Kilka razy dziennie ,9, 5, 6 8,9,4,9,89 8,9 9,8, 6,5 6,5 9 Liczba Parę razy w tygodniu Liczba Kilka razy w miesiącu Liczba Sporadycznie Liczba Ogół 9,46,54 9

10 Wykres 5. Długość zamieszkania na ulicy Partyzantów (w ) Pośród mieszkańców ulicy blisko 4 mieszka na niej od do lat. (Wykres 5) Na ulicy Partyzantów od urodzenia mieszka 6,4 osób deklarujących zamieszkanie na tej ulicy z czego, to mężczyźni a 9, to kobiety. Natomiast najliczniejszą grupę stanowią respondenci, których okres zamieszkania zawiera się między a latami. W trzech przedziałach długości zamieszkania do lat, -4 lat oraz 4-5 lat odsetek zamieszkujących badaną ulicę był identyczny i wynosił 5,. Prawie jedna dziesiąta respondentów (9,) wprowadziła sie na Partyzantów od do lat temu. I wreszcie 6, spośród badanych osób zamieszkuje tę okolicę ponad 5 lat. Powyżej przedstawione wyniki charakteryzujące uczestników sondy ulicznej pokazują, że są to zwykle osoby mocno osadzone w okolicy ulicy Partyzantów i pozwalają przypuszczać, że w związku z tym znają dobrze tę okolicę - jej mocne i słabe strony oraz potrzeby, które zostaną scharakteryzowane w kolejnych rozdziałach raportu.

11 Zanim jednak zostanie przedstawiona charakterystyka ulicy Partyzantów warto zobaczyć co ludzie robią na ulicy Partyzantów (co zostanie przedstawione w następnym podrozdziale) oraz jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów (zostanie to opisane w podrozdziale.4.).. Związek z ulicą Zamieszkanie było najczęstszym deklarowanym powodem przebywania na ulicy Partyzantów i dotyczyło 5, respondentów. Drugą, co do popularności wskazań przez badane osoby, przyczyną bywania na ulicy Partyzantów jest praca i czas wolny 6,96 spośród osób, które wzięły udział w sondzie, pracuje lub spędza czas wolny na ulicy Partyzantów. Wykres 6. Przyczyna bywania na ulicy Partyzantów (w ) Trzecim w kolejności deklarowanym powodem przebywania na ulicy Partyzantów jest transport. Na taki rodzaj związku z ulicą wskazuje,5 respondentów. Tutaj usytuowane są dwa strategiczne przystanki komunikacji miejskiej (ZDZiT). Jeden u zbiegu ulic Dąbrowszczaków i Partyzantów. Drugi pod zegarem, wykorzystywany w dużym stopniu przez mieszkańców Zatorza. (Zdjęcia i w aneksie) Zanim jednak scharakteryzowane zostaną kolejne powody przebywania badanych osób na ulicy Partyzantów, warto zatrzymać sie chwilę przy wspomnianym

12 transporcie, by zobaczyć, w jaki sposób mieszkańcy tej części Olsztyna poruszają się po ulicy Partyzantów. Respondenci ponownie mogli wskazać kilka odpowiedzi. Do dwóch najpopularniejszych sposobów poruszania sie po ulicy należą: pieszo (9,5 osób wskazało taką odpowiedź) oraz autobusem (,5 badanych wskazało taką odpowiedź). Mało osób porusza sie po ulicy samochodem (, wszystkich badanych zadeklarowało ten rodzaj transportu) oraz rowerem (tylko 8, osób jeździ po ulicy rowerem). Słaba popularność poruszania się rowerem może być tłumaczona brakiem ścieżek rowerowych, o których w rozmowie czasem wspominali respondenci. Następna, po transporcie, przyczyna bywania na Partyzantów to zakupy i spacer, ogółu badanych udzieliło takiej odpowiedzi. Dalsze w kolejności wskazań (,4) powody odwiedzania badanej ulicy, związane były z uczęszczaniem do szkoły odwiedzaniem urzędów i korzystaniem z usług. Analizując popularność wskazywanych odpowiedzi na to pytanie można zauważyć, że ludzie są głównie związani z ulicą Partyzantów poprzez zamieszkanie, spędzanie czasu wolnego lub transport. Inna grupa przyczyn sprowadza się do obowiązku czy codziennie wykonywanych czynności (praca, zakupy, szkoła). Ludzie zdecydowanie rzadziej bywają na ulicy Partyzantów by spędzać na niej (szeroko rozumiany) wolny czas - tylko, ogółu badanych osób chodzi na spacery po ulicy Partyzantów. Dane uzyskane w trakcie sondy ulicznej nie pozwalają stwierdzić, czy taka sytuacja wynika z tego czy nie, że ulica Partyzantów jest w jakiś sposób nieatrakcyjnym miejscem dla jej mieszkańców i bywalców do spędzania wolnego czasu..4. Ludzie ulicy Partyzantów - jacy są? Osoby biorące udział w sondzie ulicznej zostały także zapytane o to, jakie ich zdaniem osoby mieszkają na ulicy Partyzantów. Najczęstszym wskazaniem okazała się charakterystyka starsi, którą wymieniało 8,5 badanych. Nieco mniej wskazań,4 respondentów określiło mieszkańców jako osoby średnio zamożne. Również niewiele mniejszy odsetek badanych określił mieszkańców ulicy

13 Partyzantów jako różni, co oznacza, że respondenci nie potrafili wskazać konkretnych cech ludzi zamieszkujących tę ulicę. Taką odpowiedź wskazało 8,5 spośród osób, które wzięły udział w sondzie (Wykres ). Wykres. Jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów? (w ) Gdy pojawiały się konkretne charakterystyki mieszkańców ulicy Partyzantów, to okazywało się, że 4,9 osób, które wzięły udział w sondzie, uważa, że mieszkańcami ulicy są Cyganie. Sporadycznie wśród badanych osób, od cech wskazujących na wiek czy czas zamieszkiwania ulicy, pojawiały się odpowiedzi wskazujące na pozytywne cechy mieszkańców, oceniające osoby mieszkające na tej ulicy, jako np. życzliwe,68. Ponad dziesięć procent badanych powiedziało, że nie zna mieszkańców ulicy. Ponadto w charakterystyce mieszkańców ulicy pojawiły się pojedyncze określenia takie jak: średni wiek, robotnicy, pracujący, osoby niepracujące, zacni mieszkańcy, inteligencja, bardzo duży przekrój społeczny, słabo wykształceni, dużo dzieci, oraz pojawiły się epitety w opisie mieszkańców i samej ulicy że są to slumsy, zacofani ludzie.

14 Podsumowując można stwierdzić, że mieszkańcy ulicy Partyzantów mają raczej dobre zdanie o innych mieszkańcach tej ulicy. Istotne było pytanie, zadawane w trakcie sondy ulicznej, czy są, a jeśli tak, to kim są osoby dobrze zorientowane w sprawach ulicy, które są znane przez większość mieszkańców ulicy Partyzantów (Tabela ). 9, badanych osób nie potrafiło wskazać lokalnego autorytetu, który mógłby reprezentować jakąś grupę mieszkańców. Może to być potwierdzeniem faktu, że badani nie interesują się życiem ulicy i tym co się dzieje w najbliższej okolicy. Tabela. Znajomość osób które orientują się w sprawach ulicy Partyzantów a płeć Płeć Kobieta N=64 znam nie znam ,46 5,68 5,4 Mężczyzna N= ,46 8,9 4,86 8,9 9,, Innym potwierdzeniem faktu, że ludzie generalnie nie interesują się sprawami okolicy, a więc i nie znają osób, które są dobrze zorientowane w sprawach ulicy Partyzantów, jest sytuacja, w której znikoma część osób biorących udział w sondzie (8,9) wskazywało na konkretne osoby, grupy osób lub organizacje, które dobrze znają się na sprawach okolicy. Kogo wymieniały takie osoby? W większości są to osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub sprawowanej funkcji spędzają dużo czasu w okolicy i mają kontakt z mieszkańcami ulicy Partyzantów. Przykładem takiej sytuacji może być krawcowa, której respondent wskazał adres pracowni krawieckiej. Pojawiły się również ogólne stwierdzenia określające osoby znające problematykę ulicy i mogące reprezentować mieszkańców, 4

15 jako posiadające wyższe wykształcenie i z tego powodu ich kwalifikacje są wystarczające. Na skromnej liście ekspertów znających sie dobrze na sprawach okolicy, respondenci wymienili również organizacje społeczne tj. Obywatelski Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna oraz SPAK i ten fakt wydaje się wskazywać, że sprawy społeczne przestały być domeną indywidualną a stają się formą zinstytucjonalizowanego działania społecznego. Badani wymienili również siedem nazwisk osób, które ich zdaniem znają specyfikę ulicy Partyzantów i mogliby w jej sprawie zabrać głos reprezentując mieszkańców. 5

16 ROZDZIAŁ Mocne strony ulicy Partyzantów W tej części opracowania przedstawione zostaną elementy ulicy Partyzantów pozytywnie oceniane przez jej mieszkańców i użytkowników. Osoby, które wzięły udział w sondzie ulicznej proszone były o wskazanie rzeczy, które podobają im się na tej ulicy. Wypowiedzi były bardzo różne, ale udało się z nich stworzyć bardziej ogólne kategorie (Wykres 8). Wykres 8.Co podoba się na ulicy Partyzantów? (w ) Najwięcej osób dostrzegało atmosferę starego Olsztyna - przyznawali, że lubią przedwojenną architekturę kamienic, mniejszy ruch oraz wolniejsze tempo życia. Takie aspekty ulicy Partyzantów zauważa 4, ogółu badanych. Nieco mniej badanych 5, dostrzegało zieleń oraz drzewa i ich alejowy charakter, jako pozytywną stronę ulicy. Grupa, pytanych o pozytywną ocenę ulicy wskazało usługi, które się na niej znajdują. Sporadyczne były pochlebne oceny związane z szeroką jezdnią (,8) i tanimi parkingami (,9). Co więcej, ta wspomniana powyżej charakterystyka ulicy 6

17 Partyzantów, jest częściej wskazywana przez osoby, które mieszkają na tej ulicy niż przez jej bywalców (Aneks). Może to być tłumaczone tym, iż osoby tylko bywające na ulicy przychodzą tu w konkretnym celu (np. do szkoły, pracy) i nie mają czasu na dłuższe przyglądanie się okolicy. W ocenach respondentów znalazły się również pojedyncze stwierdzenia z których nie można było stworzyć osobnej kategorii do analiz. Zdaniem badanych na uwagę zasługuje6: charakter zabudowy, atmosfera, miejskość, klimat, historia ulicy, elementy historyczne, lokalizacja, stare budynki, budynek Kopernika i policji miejskiej, kamienica, bezpieczna ulica, mieszkańcy, dobrze chodniki odśnieżone w zimie, dobre chodniki, Szkoła Plastyczna, rzeźby przed szkołą, blisko sklepy, komunikacja, dwie komendy policji, lekarze specjaliści. 6 Wszystkie zamieszczone stwierdzenia, są opiniami respondentów, nie ingerowano w ich formę i treść.

18 ROZDZIAŁ 4 Słabe strony ulicy Partyzantów Ponad osiemdziesiąt procent (8,) badanych oceniło stan jezdni jako najsłabszą stronę ulicy Partyzantów. W wielu wypowiedziach towarzyszących wypełnianiu ankiety respondenci zwracali uwagę na jakość nawierzchni ulicy i jej zdewastowanie, niektórzy dodatkowo określali ulicę jako brudną i zaniedbaną Również liczna grupa badanych (,) zwracała uwagę na złą jakość chodników. Wykres 9. Co nie podoba się na ulicy Partyzantów? (w ) Szczególnie osoby starsze i kobiety z dziećmi, narzekały na nierówność chodników i wynikające z tego problemy z poruszaniem się. Stare kamienice, postrzegane jako jedna z głównych zalet Partyzantów są jednocześnie wskazywane jako jej istotna wada (Wykres 9). Nie podobają się one 8

19 , respondentom. Badani uważają, że należy zmienić ich elewacje, zrobić porządki na podwórkach czy zamalować graffiti. Niedogodnością wskazywaną przez osoby biorące udział w badaniu, jest duży ruch na ulicy i tworzące się korki. Taki mankament dostrzegało, ankietowanych. Często wymienianym problemem jest także niedostateczna ilość miejsc parkingowych oraz jakość istniejących parkingów (8,9 wybrało taką odpowiedź). Kierowcy wjeżdżający na chodniki lub trawniki utrudniają przejście pieszym. Z takim stanem rzeczy, w opinii badanych, mają najczęściej do czynienia petenci w pobliżu urzędów, które chcą odwiedzać. Warto także zauważyć, że odpowiedzi związane z niedogodnością ulicy, chodników, problem parkingów czy organizacji ruchu pieszego wskazywane były zdecydowanie częściej przez jej stałych mieszkańców niż bywalców. Świadczyć to może o tym, że elementy ulicy (droga, chodnik), które nie stwarzają problemów i nie stanowią wyraźnego utrudnienia w ruchu dla jej bywalców, są odczuwalne przez jej stałych mieszkańców, jako negatywne i utrudniające poruszanie się (Aneks). Przyglądając się temu, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu wiek różnicuje wskazywanie słabych stron ulicy Partyzantów, można zauważyć tendencje, że osobom młodszym częściej nie podoba się sytuacja parkingowa, niewyremontowane kamienice oraz narzekają one na zbyt małą ilość sklepów w okolicy. W opiniach respondentów znalazły się również pojedyncze stwierdzenia z których nie można było stworzyć osobnej kategorii do analiz. Badani zwrócili uwagę na : bałagan, brak sklepów, placów zabaw, brak koszy na śmieci, zagospodarowanie terenu zielonego, kiepski dojazd, hałas, brak podjazdów, brak placu zabaw, skweru, wszystko, psie odchody, zapobieganie zanieczyszczeniom właścicieli psów, brak zieleni, za mało koszy na śmieci, brudne ulice chodniki brak koszy na śmieci, wąska droga, brak studzienek zalewa, brak porządku. Wszystkie zamieszczone stwierdzenia, są opiniami respondentów, nie ingerowano w ich formę i treść. 9

20 ROZDZIAŁ 5 Zmiana ulicy Partyzantów Istotnym kryterium tego, co się nie podoba mieszkańcom i bywalcom ulicy Partyzantów w samej ulicy jest wskazanie tych elementów, które należałoby zmienić. Zdecydowana większość respondentów uznała ulice (8,6) i chodniki (,4) jako miejsca wymagające zmian. Również w opinii badanych żywotną kwestią jest odnowienie starych budynków - taką odpowiedź wskazało 8,6 respondentów (Wykres ). Potwierdza to wnioski przedstawione w poprzednim rozdziale, że mieszkańcom Partyzantów nie podoba się stan ulic, chodników oraz kamienic. Wykres. Co należy zmienić na ulicy Partyzantów? (w ) Kolejnymi potrzebnymi zmianami na ulicy Partyzantów, na które wskazywały osoby biorące udział w sondzie, jest stworzenie parkingów oraz uporanie się z korkami

21 i ograniczenie ruchu. Za zwiększeniem ilości parkingów opowiedziało się 5, respondentów. Za ograniczeniem ruchu samochodowego i rozładowaniem korków na ulicy opowiedziało się 6,. Zarówno potrzeba modernizacji starych budynków, jak i kolejne, wymieniane przez respondentów potrzeby wpisują się w plan modernizacji, przedstawiony w skrócie na początku niniejszego raportu. Wśród mieszkańców ulicy Partyzantów pojawiły się także inne pomysły na zmiany, jednak były to pojedyncze głosy, z których nie można było stworzyć jednolitej i licznej kategorii do analiz. Dotyczyły one zmiany oświetlenia, doprowadzenia linii tramwajowej, zbudowanie ścieżki rowerowej, pojawiło się hasło rewitalizacja. Innymi postulatami było zbudowanie widocznych pasów, zadbanie o trawniki i zieleń. Jeszcze inne sugestie miały charakter zażalenia na brak parków i ławek, złe rozlokowanie przystanków, psie odchody, brudno oraz prośba o to, by zadbać o okolicę. Warto zauważyć, że zmiany dotyczące remontu chodników, przejścia dla pieszych, czy poprawy oświetlenia, wskazywane były jako potrzebne zdecydowanie częściej przez mieszkańców ulicy niż jej bywalców, co można tłumaczyć tym, że mieszkańcy częściej (a pewnie i codziennie) bywają w okolicy ulicy Partyzantów, dlatego bardziej przeszkadzają im niektóre mankamenty ulicy (Aneks). Osoby tylko bywające w okolicy ulicy Partyzantów z kolei częściej chciałyby, by na ulicy dodano kolejny pas ruchu, bo prawdopodobnie częściej poruszają się po niej samochodem i dlatego bardziej zauważają problemy związane z ulicą niż z chodnikami. Wiek badanych osób nie wpływał w znaczący sposób na wymieniane przez nich potrzebne zmiany na ulicy Partyzantów (Aneks). Wykres przedstawia ogólne postulaty dotyczące tego, co należałoby zmienić na ulicy Partyzantów. Jest ich kilka i jak wiadomo nie od razu da się wszystkie zrealizować. Ważną informacją jest więc, które spośród nich są zdaniem mieszkańców i bywalców ulicy Partyzantów, najważniejsze? Okazuje się, że zdecydowanie najpilniejsze zmiany dotyczą naprawy ulic i chodników. Oczekiwało ich odpowiednio

22 , i 6, badanych. (Wykres ) Fakt, iż odnowienie chodnika jest uznana za jedną z najpilniejszych zmian jest niewątpliwie powiązany z tym, że 9,5 osób, które wzięły udział w sondzie, porusza się po ulicy Partyzantów miedzy innymi pieszo, dlatego te sprawy są dla nich priorytetowe. Kolejną najbardziej pilną zmianą, jest zdaniem badanych, zbudowanie parkingów (wskazało na nią 9,8 osób biorących udział w sondzie). Wykres. Najbardziej pilne zmiany (w ) Odnowienie budynków w rankingu spraw wymagających pilnych zmian na ulicy uplasowało się na kolejnym miejscu i było wyrażone postulatami 6,5 badanych.,8 respondentów uznało, że rozwiązanie problemu korków i ograniczenie ruchu ulicznego wchodzą w zakres najpilniejszych czynności przy modernizacji ulicy. Pojawiły się również pojedyncze postulaty badanych, traktujące o przystosowania ulicy dla potrzeb niepełnosprawnych, zbudowaniu placu zabaw, poprawieniu widoczności pasów oraz usprawnieniu ruchu komunikacyjnego. Pojawiło się również stwierdzenie, że po ulicy partyzantów jeżdżą tiry, choć nie powinny.

23 Zakończenie Z zaprezentowanych opinii respondentów wynika pewna prawidłowość. Oceniając słabe strony ulicy, zmiany jakie powinny być na niej dokonane oraz te które wymagają natychmiastowego wdrożenia, zdania osób biorących udział w badaniu są zbieżne i wyrażone zostały z podobnym zdecydowaniem. Warto też zwrócić uwagę na to, że oczekiwania mieszkańców i użytkowników ulicy Partyzantów związane z jej modernizacją ograniczają się do bardzo konkretnych i jasnych rozwiązań. Ponadto przedstawione w niniejszym raporcie wyniki sondy ulicznej o ulicy Partyzantów pokazują, że plany modernizacji ulicy Partyzantów odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby mieszkańców w tej kwestii. Zgodnie z planem modernizacji, po pierwsze w planie tym zostały założone: modernizacja nawierzchni ulicy i oświetlenia oraz ciągów pieszych, czyli elementy ulicy wskazywane przez osoby biorące udział w sondzie za słabe strony ulicy Partyzantów i które, ich zdaniem, powinny być zmieniane, remontowane w pierwszej kolejności.

24 Spis wykresów Wykres. Dzień przeprowadzenia badania a osadzenie w ulicy..5 Wykres. Respondenci według płci Wykres. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów. 8 Wykres 4. Osadzenie w ulicy Partyzantów.. 9 Wykres 5. Długość zamieszkania na ulicy Partyzantów. Wykres 6. Przyczyna bywania na ulicy Partyzantów.. Wykres. Jacy ludzie mieszkają na ulicy Partyzantów? Wykres 8.Co podoba się na ulicy Partyzantów?.6 Wykres 9. Co nie podoba się na ulicy Partyzantów?..8 Wykres. Co należy zmienić na ulicy Partyzantów?.. Wykres. Najbardziej pilne zmiany. Spis tabel Tabela. Osadzenie w ulicy Partyzantów a częstotliwość przebywania 9 Tabela. Znajomość osób które orientują się w sprawach ulicy Partyzantów a płeć.4 4

25 ANEKS Tabele wykorzystane w raporcie Tabela A. Struktura wieku i płci badanych mieszkańców ulicy Partyzantów Liczba Płeć wiek do 5 wiek 6-5 wiek 6-45 wiek wiek wiek 66-5 wiek powyżej 6 Kobieta ,8 9,8,89, 5, ,4 5,6 6,5,89 4,86 5 8,4,89,86,5 9,8 Liczba Mężczyzna, 6,5 6,5 Liczba Ogół 8 8,5 9,8 6,, 5,8 Tabela B. Mocne strony ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania architektura zieleń usługi nic tanie parkingi szeroka jezdnia Mieszka na ulicy N= 6 9 4,9,,68 8,4,, Bywa na ulicy N=9 8 5,4 5, 4,46 9,64,89,9 N= , 5,,4,68,89,9 Tabela C. Słabe strony ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki Mieszka na ulicy N= Bywa na ulicy N=9 N= 4 ulice zniszczone budynki brak parkingów korki, duży ruch 8 4,46,4,89 9 6,5 5,8 8,4 5,, 8,9 4,46,4 4, ,89 5,4 8 9, 8,5 5

26 Tabela D. Co należy zmienić na ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Mieszka na ulicy N= ,4,,5,68,5 Bywa na ulicy N= , 56,5 6,,5,68 N= 8 88,4 8,5 8,5 5,8 6,5 Tabela E. Prace które powinny być zrobione najszybciej na ul. Partyzantów a zamieszkanie Częstotliwość przebywania chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Mieszka na ulicy N= 4 4 9,64,4,5,89, Bywa na ulicy N= , 5,9,68 8,9,9 N= ,, 6,5 9,8,9 Tabela F. Mocne strony a wiek Wiek architektura zieleń usługi Do 5 N= 5,9 6-5 N= 6 5, N=8 6 5,6 5 nic 4,46,9 9,8 6,5,89,89 5 8,9,89 4,46 tanie parkingi szeroka jezdnia,,89,89,,, 6

27 46-55 N=5 4, N= 8, N=8,9 Powyżej 6 N=, N= 5 4, 5,6,89 4,46 4,68,68,5 5,89, 4,46,89,, 4 8 5,,4,68,,89,,,,,,,89,9 Tabela G. Słabe strony a wiek Wiek chodniki ulice zniszczone budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 8 4 6,,4 4 4,5,89,5 6-5 N= 9 9 8,4 8,4,68,68, N=8 6 5,68,9,89 4 6,5,68,5 6 5,6,89, N= N= 66-5 N=8 4,9,9,86 9,64 9,8,6 6

28 5,6 6,5,9,, Powyżej 6 N=,89,89,,, N= 8 9 5, 8,9,, 8,5 Tabela H. Co należy zmienić na ul. Partyzantów a wiek Wiek chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 8 6,,54 6,5,89,9 6-5 N= 4 5 8,9 8,9,5 4,46, 6-45 N= ,6,5, ,4 5,6,9 4,5,, N= N=,9, ,96 6,96 5 9,8, N=8 6 5,6 6,5,9,89, Powyżej 6 N=,89,,,, N= ,5 5,8 6,5,4 8,5 8

29 Tabela I. Najpilniejsze zmiany a wiek Wiek chodniki ulice odnowić budynki brak parkingów korki, duży ruch Do 5 N= 5,9,86,68,68, 6-5 N= 5 4,46 8,9,,89, 6-45 N=8 4,89,68,9,89,9,,89,89,,6, N=5 6 4,9, N=,6 9, N=8 5 4,46 6,5,89,89, Powyżej 6 N=,89,,,, N= ,5 9,8,9 6,, Tabela J. Mocne strony ul. Partyzantów a płeć Płeć architektura zieleń usługi Kobieta N=64 4,6 Mężczyzna N= nic 64 8,5,5 5,8,,9 5, tanie parkingi szeroka jezdnia 6,96 6,96,5,5,89, 4, , 5,,4,68,89,9, 8 9

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

"TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.

TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com. Dokument przygotowany przez: "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. ul. Krasińskiego 15a/5, 50-449 Wrocław, tel./fax: 71 799 87 53, e-mail: poczta@trako.com.pl www.trako.com.pl Spis rysunków Rys. 1. Płeć

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł na park w Charzewicach

Twój pomysł na park w Charzewicach Polski Klub Ekologiczny Przyjaciele Ziemi w Stalowej Woli www.przyjacieleziemi.eu Twój pomysł na park w Charzewicach Raport z badań ankietowych Stalowa Wola 2014 Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu

Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA ZARZĄDZENIE Nr 381 PREZYDENTA OLSZTYNA z dnia 24 sierpnia 2015 roku o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie Przebudowy ulicy Partyzantów wraz z budową zintegrowanego węzła przesiadkowego przy

Bardziej szczegółowo

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V

Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Polacy o planowanej zmianie napięcia z 220V na 230V Warszawa, październik 2002 r. Zdecydowana większość badanych (65%) potwierdza, że zetknęła się z informacją o tym, iż w najbliższej przyszłości zostanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI RAPORT Z BADAŃ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 RAPORT Z BADAŃ ZAŁĄCZNIK DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GRODZISK MAZOWIECKI 2014-2020 GRODZISK MAZOWIECKI 2014 1. METODYKA

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? NR 162/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 162/2016 ISSN 2353-5822 Jakiej pomocy potrzebują osoby starsze i kto jej im udziela? Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) ,

Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi, ul. Lubelska 77A, Piaski, tel./fax. (81) , Raport z badania ankietowego Stosunek mieszkańców do ich miejsca zamieszkania na obszarze LSR, tj. w gminie: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki. Niniejszy raport stanowi prezentację wyników

Bardziej szczegółowo

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding

Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Ocena postaw mieszkańców Krosna w stosunku do inwestycji planowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie Rzeszów, czerwiec 2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.)

Nowe Miasto Soli. Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni. wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Nowe Miasto Soli Wspólna wizja rozwoju Centrum Bochni wyniki ankiety online (21.03.-28.03.2014r.) Charakterystyka respondentów (liczebność próby 240) Kobieta 46% Płeć Mężczyzna 54% Wiek Poniżej 25 lat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata

Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orneta na lata 2015-2020 Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE?

JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? JAKIE ZNAMY JĘZYKI OBCE? Warszawa, październik 2000! Większość, niecałe trzy piąte (57%), Polaków twierdzi, że zna jakiś język obcy. Do braku umiejętności porozumienia się w innym języku niż ojczysty przyznaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania dotyczącego planowanych zmian komunikacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Izabelinie.

RAPORT. z badania dotyczącego planowanych zmian komunikacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Izabelinie. RAPORT z badania dotyczącego planowanych zmian komunikacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej przy ul. Wojska Polskiego w Izabelinie. Izabelin, Maj 2013 Wyniki ankiety i pomiaru ruchu Raport powstał z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kamila Walenciak, e-mail: kamila.walenciak@o2.pl

Opracowanie: Kamila Walenciak, e-mail: kamila.walenciak@o2.pl Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji pracy magisterskiej pt. Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS

Bardziej szczegółowo

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa

Polacy na temat łowiectwa. Raport TNS Polska dla. Polacy na temat łowiectwa Raport TNS Polska dla Spis treści 1 O badaniu 4 2 3 Aneks 13 Wyniki badania 7 2 Raport przygotowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Zespół Badań Społecznych w TNS Polska. Projekt sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych w formule kawiarenek obywatelskich 4 października 2016 dotyczących rewitalizacji Parku Miejskiego im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach Starachowice

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Udział kobiet i mężczyzn

Udział kobiet i mężczyzn ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO MIESZKAŃCÓW GMINY CHORZÓW ZADANIE: Raport Klimatyczny Działanie: Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców Badania ankietowe przeprowadzono w ramach realizacji ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT REWITALIZACJI OBSZARÓW WYZNACZONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE REWITALIZACJI

OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT REWITALIZACJI OBSZARÓW WYZNACZONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE REWITALIZACJI OPINIE MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY NA TEMAT REWITALIZACJI OBSZARÓW WYZNACZONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE REWITALIZACJI RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH przeprowadzonych 4-5 sierpnia 2008 Podczas ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Tylko te, które uważam za ważne Tylko te, które mogą zmienić moją sytuację Wszystkie, które dotyczą mojej miejscowości

Tylko te, które uważam za ważne Tylko te, które mogą zmienić moją sytuację Wszystkie, które dotyczą mojej miejscowości Anita Basińska Raport z badań Badania zostały przeprowadzone 7 kwietnia 017r. na 1 osobach biorących udział w spotkaniu mającym na cel m.in. aktywizację mieszkańców gminy. Badanie było dwuetapowe przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006

Walentynki. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 Walentynki Raport z badania przeprowadzonego w dniach 2 66 lutego 2006 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...25 2 O badaniu 3 O badaniu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania

Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Rtęć - postrzeganie właściwości i zastosowanie Raport z badania Badanie zrealizowane w ramach kampanii: Partnerzy kampanii: Badanie zrealizował: Badanie, w ramach którego respondentom zadano pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, czerwiec 2011 BS/70/2011 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIEDZA O PRAWACH PACJENTA BS/70/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, CZERWIEC 2001 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego w ramach projektu

Raport z badania ankietowego w ramach projektu Raport z badania ankietowego w ramach projektu Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Parczew 1. Metodologia badania W dniach 03.10.2016.-28.10.2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY. 1 /

WYNIKI ANKIETY.  1 / WYNIKI ANKIETY W dniach od 6 do 8 lutego 2015 podczas targów Rybomania 2015 w Poznaniu przeprowadziliśmy badania ankietowe. Impulsem do przeprowadzenia tej ankiety były ostatnie zawirowania z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIA PUBLICZNA O KONTRAKCIE Z NORWEGIĄ NA DOSTAWĘ GAZU DO POLSKI BS/166/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów.

Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. Badanie opinii mieszkańców Miasteczka Wilanów na temat planowanej inwestycji Galeria Wilanów. W y n i k i b a d a n i a i l o ś c i o w e g o Warszawa, październik 2014 Główne wnioski Wiedza o planowanej

Bardziej szczegółowo

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus

Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły. Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus Piesze Autobusy przyjemna droga do szkoły Małgorzata Ratkowska Mimosa Civitas Plus OBECNA SYTUACJA Od kilku lat obserwuje się niepokojący wzrost liczby dzieci, podwożonych samochodami do szkoły i na zajęcia

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ. Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie RAPORT KOŃCOWY. Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego RAPORT KOŃCOWY Badanie ankietowe uczniów klas trzecich gimnazjów powiatu węgrowskiego Węgrów 014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA O BADANIU... 3 1.1. Cel główny badania oraz cele szczegółowe.... 3 1.. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie

2 Pytania badawcze: 3 Wyjaśnienie pojęć z pytań badawczych: 3.1 Pytanie pierwsze. 3.2 Pytanie drugie Prezentacja podsumowująca projekt Zagrożenie dla uczniów Gimnazjum w Birczy ze względu na brak ograniczenia prędkości na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy samej szkole. Opracował: EFGMORS 1 Spis

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia. ( ) (wersja skrócona)*

Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia. ( ) (wersja skrócona)* Wyniki ankiety dotyczącej Straży Miejskiej przeprowadzonej wśród mieszkańców Jarosławia (26.06.2003 19.09.2003) (wersja skrócona)* WSTĘP Jarosławska Straż Miejska istnieje 14 lat. W tym czasie mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem.

Z racji, że większość wypełniających była w wieku między rokiem życia, nie dziwi wynik, jaki widzimy w słupku ze średnim wykształceniem. Za nami pierwszy Powiatowy Festiwal Książki- impreza odbywająca się w powiecie piaseczyńskim, która ma charakter cykliczny. Czy jednak w Piasecznie i okolicach czytanie jest popularną rozrywką? Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej

W Mordorze na Domaniewskiej. Raport TNS Polska. W Mordorze na Domaniewskiej Raport TNS Polska Gdzie, z kim i po co rozmawialiśmy? Mordor na Domaniewskiej to biurowe zagłębie na warszawskim Mokotowie. Popularność tego miejsca urasta już do rangi symbolu pracy korporacyjnej. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aquasfera pół roku po otwarciu

Aquasfera pół roku po otwarciu Aquasfera pół roku po otwarciu 2 września 2012 roku minęła połowa roku od otwarcia Wodnego Centrum Rekreacjno- Sportowego Aquasfera w Olsztynie. W tym czasie obiekt odwiedziło około 200 000 osób. W dniach

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza

Płeć respondentów. Raport miesiąca - Idealny pracodawca. 1. Próba badawcza Raport miesiąca - Idealny pracodawca We wrześniu Zielona Linia rozpoczęła realizację nowego cyklu badań ankietowych skupionych wokół tematu wymarzonego pracodawcy w opinii Polaków. W pierwszym badaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022.

Raport z konsultacji społecznych. Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Raport z konsultacji społecznych Rewitalizacja Gminy Łącko w latach 2015-2022. Nowy Sącz, Grudzień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Udział społeczeństwa w pracach nad dokumentem... 4 2. Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej

CEM. Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze Wyniki badania ilościowego zrealizowanego na zlecenie Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY dot. analizy popytu na usługi związane z realizacją projektu pn. Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska Zajazd Krasny Las W celu zebrania opinii na temat popytu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , KONFLIKTY I PRZEMOC W RODZINIE - OPINIE POLAKÓW I WĘGRÓW

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ , , KONFLIKTY I PRZEMOC W RODZINIE - OPINIE POLAKÓW I WĘGRÓW CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, marzec 2010 BS/36/2010 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa. Raport TNS Polska dla PSEW. Energetyka wiatrowa Raport TNS Polska dla PSEW Spis treści 1 Podsumowanie 3 2 Charakterystyka badania 6 3 Wyniki 11 2 1 Podsumowanie Podsumowanie Zdecydowana większość (78%) mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego widzi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Polacy wobec wypadków drogowych NR 96/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 96/ ISSN 233-822 Polacy wobec wypadków drogowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA?

CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? CZY POSIADANIE BRONI ZAPEWNIA POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA? Warszawa, maj 2001 roku Zdecydowana większość respondentów (97%) nie ma broni palnej. Zaledwie co setny Polak przyznaje, że posiada pistolet. Co pięćdziesiąty

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku

Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 2010 roku Sondaż przed II turą wyborów prezydenta Stalowej Woli w 1 roku Badania sondażowe dotyczące deklaracji przedwyborczych mieszkańców Stalowej Woli zostały przeprowadzone na zlecenie Telewizji Miejskiej Stalowa

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015

Konsultacje społeczne. Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Konsultacje społeczne Podsumowanie działań konsultacyjnych z dnia 4 października 2015 Cele I etapu konsultacji informowanie o rozpoczynających się konsultacjach i kolejnych spotkania zebranie opinii na

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Używanie telefonów komórkowych za kierownicą NR 82/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 82/2017 ISSN 2353-5822 Używanie telefonów komórkowych za kierownicą Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w opiniach przedstawicieli zakładów pracy dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1 Cele badania Określenie cech jakimi charakteryzują

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE. 1. Jak często Pani/Pan spędza czas w Parku Miejskim? (poza przechodzeniem)

BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE. 1. Jak często Pani/Pan spędza czas w Parku Miejskim? (poza przechodzeniem) BADANIE ANKIETOWE DOTYCZĄCE PARKU MIEJSKIEGO W TCZEWIE Badanie zostało przeprowadzone w ramach akcji Fundacji Batorego Masz głos, Masz wybór, działanie Przestrzeń dla ludzi. Jego celu było zbadanie opinii

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski

Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski Ubóstwo kobiet badanie Eurobarometru wnioski dla Polski 17% kobiet w UE znajduje się na granicy ubóstwa. Wyniki badania Eurobarometru przeprowadzonego we wrześniu 2009 roku, wskazują, że w każdej grupie

Bardziej szczegółowo

Raport z sondy ulicznej

Raport z sondy ulicznej INICJATYWA LOKALNA Raport z sondy ulicznej Przygotowanie i opracowanie: Paulina Zajkowska Inicjatywa lokalna jest nową formą realizacji zadań publicznych przez samorząd we współpracy z mieszkańcami. Została

Bardziej szczegółowo

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r.

Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej. Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Jak jeżdżą Polacy? Czy akceptujemy ograniczenia prędkości? Raport z badań opinii publicznej Konferencja prasowa Warszawa, 28 października 2013 r. Prędkość a liczba zabitych 3 przyczyny powodujące największą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY

RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY RAPORT Z DIAGNOZY PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY TUSZÓW NARODOWY Badaniu zostali poddani mieszkańcy gminy Tuszów Narodowy. Wzięło w nim udział 78 osób. 54 osoby z pośród badanych to kobiety, natomiast

Bardziej szczegółowo

Leki bez recepty RAPORT Z BADANIA

Leki bez recepty RAPORT Z BADANIA 2015 Leki bez recepty RAPORT Z BADANIA Spis treści: CEL BADANIA... 3 METODOLOGIA... 3 PRÓBA BADAWCZA I TERMIN REALIZACJI... 4 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ... 4 DECYZJA O ZAKUPIE I PRZEZNACZENIE LEKÓW

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce

Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce Analiza badania ankietowego w sprawie budowy targowiska na osiedlu Koszyce I. Opis badania ankietowego i charakterystyka respondentów. Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców osiedla Koszyce

Bardziej szczegółowo