Umowa o dzieło nr /2013/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/"

Transkrypt

1 Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/ Umowa o dzieło nr /2013/ Zawarta dnia / / w Markach Dotyczy: opracowania studium możliwości wykorzystania mikro- i małoskalowych kotłów na biomasę (pellet) w powiecie monieckim. ZAMAWIAJĄCY OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW, ul. Odrowąża 24, Marki, wpisany do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS ; NIP ; REGON , w dalszej treści zwany Zamawiającym, którego reprezentuje: Izabela Flor Dyrektor Sekretariatu OTOP WYKONAWCA.., z siedzibą w.. i adresem: ul.,., NIP., REGON., w dalszej treści zwany Wykonawcą, którego reprezentuje:... Każdy z wyżej wymienionych podmiotów będzie też zwany Stroną, a łącznie będą zwane Stronami. 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego studium możliwości wykorzystania mikro- i małoskalowych kotłów na biomasę (pellet) w powiecie monieckim. 2. Wynikiem przeprowadzonych prac jest opracowanie studium, zwanego dalej Studium. 3. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączniku 1 do niniejszej umowy, zwany Zakres prac. 1

2 2. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się: a) wypełniać przypisane mu w umowie obowiązki, b) dostarczać Wykonawcy zgodnie z najlepszą wiedzą Zamawiającego, dane i posiadane informacje do wykonania niniejszej umowy, c) zapewniać właściwą i terminową współpracę odpowiednich pracowników przedsiębiorstwa Zamawiającego związanych z obszarami, które będą objęte przedmiotem prac, d) podejmować decyzje bez zbędnej zwłoki w rozsądnym terminie. 2. Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i wniosków do wykonywanych przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy. 3. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać niniejszą umowę z należytą starannością, jak również współpracować z Zamawiającym w celu pomyślnego jej wykonania. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszą umową w sposób profesjonalny. 3. Pracownicy Wykonawcy prowadzący prace powinni posiadać kwalifikacje i umiejętności umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu prac. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 niniejszej umowy, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej. W przypadku powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej Wykonawca odpowiada za jej działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania. 6. Wykonawca oświadcza, że umowa zostanie wykonana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego z zachowaniem wszelkich standardów zawodowych mających zastosowanie w danym przypadku oraz należytej staranności. 7. Strony zgadzają się wymieniać korespondencję i przekazywać informacje, także za pomocą poczty elektronicznej. 4. OKRES TRWANIA UMOWY 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace objęte przedmiotem niniejszej umowy od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Terminy wykonania prac mogą ulec zmianie w następujących przypadkach: a) obustronnie uzgodnionych zmian zakresu prac, b) opóźnienia lub wstrzymania prac z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w tym nie dostarczenia w terminie wyników badań biomasy (pelletu), na podstawie których ma być wykonane Studium, c) wystąpienia zdarzeń określonych, jako siła wyższa. 2

3 5. PRZEDSTAWICIELE STRON 1. W sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy Strony ustanawiają swoich przedstawicieli, którymi są: a) przedstawiciel Zamawiającego do spraw organizacyjnych: Berenika Dąbrowska, nr tel.: (22) wew. 301, b) przedstawiciel Zamawiającego do spraw merytoryczno-technicznych: Dariusz Tatarczuk, nr tel.: (22) wew. 801, tel. kom.: , c) przedstawiciel Wykonawcy:.. 2. Obok lub zamiast osób wymienionych w punkcie 1 Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji niniejszej umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 6. WYNAGRODZENIE 1. Łączne wynagrodzenie za wykonanie wszystkich prac objętych niniejszą umową wynosi.., PLN (słownie:.. ) brutto. W kwocie tej mieści się wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wykonanego na podstawie niniejszej umowy Studium. 2. W przypadku nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania obniżenia kwoty wynagrodzenia. 7. FAKTURY 1. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przez Wykonawcę i odebranie przez Zamawiającego Studium jest obustronnie podpisany protokół odbioru prac. Protokół ten Wykonawca dołącza do składanej faktury. 2. Jako nabywcę faktura będzie wskazywać: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z siedzibą w Markach k/warszawy i winna być przesłana na adres: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, Marki (woj. mazowieckie, pow. wołomiński). 3. Wykonawca jest zobowiązany wystawić fakturę w ciągu 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokołu odbioru prac oraz protokołu finansowego i niezwłocznie przesłać ją adresatowi podanemu w punkcie 2. 3

4 8. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Płatność za fakturę jest realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. 2. Strony przyjmują, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE STUDIUM 1. Wykonawca sporządza Studium w języku polskim i przekazuje Zamawiającemu do oceny. 2. Wszystkie zasadne uwagi do Studium zgłoszone przez Zamawiającego, Wykonawca winien uwzględnić bez prawa do żądania od Zamawiającego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia. 10. PRAWA AUTORSKIE DO STUDIUM 1. Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, iż w momencie wydania Zamawiającemu Studium, będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do Studium, oraz że prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. 2. Z chwilą wydania Studium Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Studium na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i powielania Studium wytwarzania określoną techniką drukarską i techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Studium pierwotnie utrwalono wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub kolejnych egzemplarzy; 3. Wykonawca przenosi również na Zamawiającego prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalone zostało Studium. 11. ODBIÓR PRAC 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu Studium w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 2. Zamawiający zobowiązuje się przedstawić Wykonawcy protokół odbioru (zwany dalej Protokołem Odbioru Prac ). Niezwłocznie po przyjęciu Studium Zamawiający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy podpisany Protokół Odbioru Prac. Nie przekazanie Wykonawcy pisemnych uwag do Studium w terminie 14 dni roboczych od dnia przedstawienia go Zamawiającemu oznacza przyjęcie Studium. 3. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Studium Wykonawca, w odpowiednim terminie uzależnionym od istotności i stopnia złożoności zgłoszonych uwag, lecz nie dłuższym niż 10 dni roboczych, uwzględni zgłoszone uwagi, dokonując na własny koszt poprawek do Studium w zakresie uznanym za 4

5 uzasadniony. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania poprawionej wersji Studium ustosunkuje się do wprowadzonych zmian, zgłaszając kolejne uwagi albo zaakceptuje wykonanie Studium poprzez złożenie podpisu na Protokole Odbioru Prac. 12. INFORMACJE POUFNE 1. Każda ze Stron ma obowiązek zachowania w tajemnicy postanowień umowy oraz informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek postaci: ustnie, na piśmie, na nośniku elektronicznym lub innej, w wyniku zawarcia umowy lub w związku z zawarciem umowy, zwanych w dalszej treści tego paragrafu informacjami. 2. Strony ustalają, że wszelkie informacje mają charakter poufny chyba, że Strona przekazująca informację ustaliła inaczej. 3. Ujawnienie informacji poufnej przez jedną ze Stron jest dozwolone za zgodą drugiej Strony. 4. Informacja nie jest poufna, jeżeli: ma charakter publiczny lub w inny sposób jest informacją ogólnie dostępną, bez winy Strony, która tę informację otrzymała, była znana Stronie lub jej podmiotom zależnym przed jej przekazaniem przez drugą Stronę, przy czym źródłem wiedzy nie była druga Strona, a jeżeli źródłem wiedzy była ta Strona, to nie zastrzegła ona wcześniej obowiązku zachowania tej informacji w tajemnicy, została otrzymana od osoby trzeciej, która ją otrzymała od drugiej Strony bez zaznaczenia, iż podlega ona ograniczeniu co do ujawnienia lub korzystania. 5. Zobowiązanie obu Stron do zachowania w tajemnicy informacji trwa przez cały okres wykonywania umowy, a także po jej wykonaniu - przez czas nieoznaczony. 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Zamawiającego i jego podmioty powiązane, będące bezpośrednim następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za utracone korzyści albo krzywdy moralne powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 14. GWARANCJA Wykonawca udziela gwarancji na dobrą, jakość Studium, tzn. gwarantuje, że zastosowane w Studium rozwiązania będą prawidłowe pod względem prawnym i technicznym oraz ekonomiczne i nowoczesne. 15. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 5

6 a) za przekroczenie określonego w 4 punkt 1 niniejszej umowy terminu przekazania Studium w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, b) w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. 2. Kara umowna z tytułu opóźnienia w wykonaniu świadczenia przez Wykonawcę przysługuje Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, przy czym przy jej naliczaniu uwzględnia się kolejne dni kalendarzowe i liczy się od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy. 3. Zapłata kary umownej przez zobowiązanego następuje na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. 4. Zamawiający zachowuje prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, gdyby kwota kary umownej nie pokryła rzeczywistej szkody. 16. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub części dopóki Wykonawca nie wykona wszystkich objętych niniejszą umową prac, za zapłatą umówionego wynagrodzenia, przy czym może odliczyć wszystko to, co Wykonawca oszczędził z powodu niewykonania w całości tych prac. 2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy w całości lub części, jeżeli z powodu zwłoki Zamawiającego w spełnieniu świadczenia prace objęte niniejszą umową nie mogą być przez Wykonawcę wykonywane przez okres przekraczający 14 dni. Przed wykonaniem prawa odstąpienia Wykonawca wzywa Zamawiającego do spełnienia świadczenia w oznaczonym odpowiednio terminie, z zagrożeniem odstąpienia od niniejszej umowy 3. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem objętych niniejszą umową prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby ukończył je w terminie. Uprawnienie to przysługuje mu w szczególności wtedy, gdy Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 14 dni od umownego terminu rozpoczęcia prac. Przed wykonaniem prawa odstąpienia Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia naruszenia niniejszej umowy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, z zagrożeniem odstąpienia od niniejszej umowy po bezskutecznym upływie tego terminu. 4. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy z powodu zwłoki Wykonawcy w wykonaniu prac, a także w razie zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru lub w okresie rękojmi. Przed wykonaniem prawa odstąpienia Zamawiający wzywa Wykonawcę do spełnienia świadczenia w oznaczonym odpowiednio terminie, z zagrożeniem odstąpienia od niniejszej umowy po bezskutecznym upływie tego terminu. 5. Strony mogą odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego. 6. Prawo odstąpienia wykonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie niniejszej umowy. 6

7 7. Strona odpowiadająca za przyczyny, z powodu, których nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy, jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej przez to drugiej Stronie. 17. CESJA WIERZYTELNOŚCI 1. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne. 2. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża i nie będzie wyrażał zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 18. SPORY 1. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień. W razie powstania sporu każda ze Stron wyznaczy swego przedstawiciela, który będzie upoważniony do prowadzenia wzajemnych uzgodnień. 2. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony porozumienia lub nie zawarcia ugody w ciągu 30 dni od otrzymania przez Stronę pisemnego wniosku o przeprowadzenie wzajemnych uzgodnień, tak powstały spór Strony poddają rozstrzygnięciu przed sądem polubownym w Warszawie, a postępowanie będzie się toczyć w języku polskim. 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy obowiązującego prawa. 3. Niniejsza umowa sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, wchodzi w życie po podpisaniu przez Strony. Marki, dnia 2013 r. W imieniu: OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW WYKONAWCA 7

8 Załącznik 1: ZAKRES PRAC 1. Przedstawienie warunków (parametrów technicznych), które powinny spełniać kotły mikro- i małoskalowe, by efektywnie spalać biomasę wodniczkową. Jest to agrobiomasa z domieszką zanieczyszczeń nieorganicznych, produkowana przez zakład w Trzciannem (województwo Podlaskie, powiat Moniecki), należący do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Właściwości opałowe biomasy wodniczkowej charakteryzują się dużą ilość popiołu i tworzeniem się szlaki. 2. Przedstawienie przykładowych, najbardziej efektywnych, kotłów (producent, typ, specyfikacja, cena) spełniające ww. parametry. Trzy przykłady dla kotłów mikroskalowych oraz po trzy przykłady dla kotłów małoskalowych w dwóch przedziałach: kw oraz powyżej 100 kw. 3. Opłacalność eksploatacji kotłów na biomasę wodniczkową w porównaniu z kosztami użytkowania tradycyjnych urządzeń grzewczych na węgiel kamienny, olej opałowy oraz drewno: a) Kwotowe i procentowe porównanie kosztów eksploatacji (koszty paliwa, obsługi, serwisu, opłat środowiskowych, składowania odpadów) tradycyjnych materiałów opałowych i biomasy wodniczkowej (pellet), w perspektywie jednego roku: na tonę węgla kamiennego, na tonę oleju opałowego, na metr przestrzenny drewna. b) Porównanie kosztów rocznej eksploatacji obiektów opalanych biomasą wodniczkową z kosztami opalania innymi materiałami, na trzech wybranych przykładach: dom mieszkalny o powierzchni 100 m 2, opalany drewnem, budynek użyteczności publicznej o powierzchni 500 m 2, opalany węglem kamiennym, lokal usługowy o powierzchni 60 m 2, opalany olejem opałowym. 4. Przedstawienie kosztów przystosowania kotłowni do opalania pelletem z biomasy wodniczkowej, w czterech wariantach: obligatoryjna wymiana węglowego kotła zasypowego na kocioł biomasowy z ruchomym rusztem, obligatoryjna wymiana kotła olejowego na kocioł biomasowy z ruchomym rusztem, opcjonalne dostosowanie układu hydraulicznego, opcjonalne dostosowanie układu spalinowego. 5. Przedstawienie liczby potencjalnych odbiorców pelletu z biomasy wodniczkowej w Powiecie Monieckim, w podziale na gminy, w dwóch kategoriach: obiekty użyteczności publicznej (nazwa, rodzaj, lokalizacja, powierzchnia z wyszczególnieniem wszystkich budynków, rodzaj materiału opałowego, zużycie energetyczne w perspektywie rocznej), domy jednorodzinne (liczba w poszczególnych gminach). 8

9 6. Przedstawienie argumentów finansowych i pozafinansowych, które przemawiają za przystosowaniem kotłowni do opalania pelletem z biomasy z domieszką zanieczyszczeń o charakterze nieorganicznym. 7. Prezentacja potencjalnych źródeł finansowania kotłów mikro- i małoskalowych w powiecie monieckim do końca roku 2013 oraz w latach r. 9

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Wersja zaktualizowana dnia 30/07/2012 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Lhoist w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo