Wirtualny świat i jakość kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualny świat i jakość kształcenia"

Transkrypt

1 Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny Wirtualny świat i jakość kształcenia Kilka słów na temat organizacji badań jakości kursów zdalnych 1 Nie ma bardziej praktycznej rzeczy na świecie niż dobra teoria. C. F. Gauss ( ) Na wstępie Każda szkoła wyższa nieważne: publiczna czy prywatna działa w środowisku rynkowym, czy tego chce, czy nie, i czy zostało to wpisane w jej misję, czy też nie. Rynek edukacyjny podlega więc analogicznym prawom ekonomii, jak pozostałe gałęzie gospodarki. Być może te dwa stwierdzenia wydadzą się komuś zbyt kontrowersyjne, niemniej zostały wypowiedziane z całą świadomością płynących z nich konsekwencji. Jeśli uzna się je za prawdziwe, można również przyjąć, że jakość kształcenia jest tym, co decyduje o wartości rynkowej uczelni, szkolenia lub programu edukacyjnego. Wydaje się bowiem, że szkoła oferująca studia i kursy kwalifikacyjne cechujące się wysoką jakością oraz efektywnością nauczania, a co za tym idzie ciesząca się sławą swej marki i prestiżem wśród innych szkół, znajduje większe uznanie w oczach potencjalnych klientów. Jesteśmy przekonani, iż zarządzanie przedsięwzięciem edukacyjnym to w dużej mierze zarządzanie informacją o nim. Przede wszystkim zaś informacją dotyczącą jakości oferowanych usług. Sądzimy, że taką wiedzę uzyskać można jedynie w toku systematycznych i dobrze zaplanowanych badań. Ponieważ w kręgu naszych zainteresowań leży przede wszystkim edukacja w świecie wirtualnym, chcielibyśmy zastanowić się nad organizacją tego typu badań na jej przykładzie. Nikt dziś nie przeczy temu, że szkolenia zdalne powinny być produktami wysokiej jakości. Co więcej, wielu zwolenników znajduje również teza, że materiały i projekt nauczania w kursach zdalnych powinny przewyższać te przygotowywane i realizowane tradycyjnie. Od czego jednak owa jakość zależy? W czym tkwi różnica między jakością kursów tradycyjnych a zdalnych? Na czym powinien polegać sposób badania jakości nauczania na odległość? I wreszcie, jak skutecznie badać tę jakość? Innymi słowy, co badać i jak. Próba odpowiedzi na powyższe pytania stanowi istotę tego, co chcemy napisać. Uprzedzając nieco tok naszego wywodu, chcielibyśmy wskazać sześć naszym zdaniem najważniejszych obszarówewaluacji szkoleń przez Internet: 1. Badanie wartości merytorycznej i metodycznej materiałów szkoleniowych oraz ocena niezawodności technicznej stosowanych rozwiązań informatycznych według standardów przyjętych w danej instytucji edukacyjnej. 2. Badanie potrzeb e-studenta i sprawność dostosowania do nich oferty szkoleniowej. 3. Badanie adekwatności założonych celów nauczania do wybranego modelu i stosowanych rozwiązań metodycznych, a także zidentyfikowanych wcześniej potrzeb szkoleniowych. 4. Badanie sprawności organizacyjnej instytucji edukacyjnej. 5. Badanie uzyskanych wyników e-studenta po ukończeniu szkolenia wraz z oceną poczynionych przez niego postępów w nauce. 6. Badania porównawcze efektywności e-kursów w zestawieniu ze szkoleniami przeprowadzonymi tradycyjnie lub w systemie blended learning. Myśląc o jakości e-kształcenia mamy więc na myśli przede wszystkim stopień realizacji przyjętych standardów metodycznych, technicznych i organizacyjnych kursu. Biorąc zaś pod uwagę tę trójwymiarowość szkolenia, ogólna jakość nauczania musi, naszym zdaniem, stanowić kompromis lub raczej wynik optymalizacji tych trzech elementów. Proponujemy, by za kryterium tej optymalizacji przyjąć skuteczność rynkową, czyli popyt na gotowy produkt edukacyjny. 1 Tekst przygotowany i wygłoszony na II Sympozjum nt. Kształcenie na odległość metody i narzędzia, zorganizowanym przez Akademię Morską w Gdyni i Politechnikę Gdańską w dniach października 2004 w Gdyni. Artykuł został opublikowany w materiałach Sympozjum dostępnych na płycie CD. J. M. Mischke i Anna K. Stanisławska 1

2 Standardy jakości e-kursów Jednym z uznawanych na świecie standardów dotyczących e-nauczania są tzw. standardy ecc (E-Learning Courseware Certification), sygnowane przez American Society for Training & Development, instytucję oceniającą i certyfikującą kursy zdalne na całym świecie. Kryteria ecc zaprojektowano jako wytyczne do badania walorów praktycznych, technicznych i metodycznych e-szkoleń. Kryteria praktyczne dotyczą tego, na ile kurs jest przyjazny dla jego użytkownika, a więc na ile intuicyjna jest jego nawigacja, przejrzyste menu, pomocna odpowiedź zwrotna oraz czy publikowany tekst jest czytelny i poprawnie zredagowany itp. Ocena jakości technicznej szkolenia powinna uwzględniać m.in. to, czy wykorzystywane przez kurs oprogramowanie jest licencjonowane i czy producent podał wystarczające informacje na temat wymagań sprzętowych stworzonej przez siebie aplikacji oraz jak szybkie są reakcje systemu na zapytanie użytkownika. Metodyka kursu w ujęciu ecc poddawana jest ewaluacji ze względu na sposób wskazania celów nauczania oraz tego, czy cele te uwzględniają praktyczne zastosowania wiedzy zdobytej w trakcie e-kursu. Ocenia się nadto stosowane techniki podtrzymywania zainteresowania i motywacji użytkownika kursu, strategie integrowania wiadomości, sposób ilustrowania treści oraz to, czy kurs zawiera system oceniania postępów kursanta. Czy jednak kryteria ecc są wystarczającym standardem dla kształcenia on-line? Naszym zdaniem z pewnością stanowią niezbędne minimum pozwalające rozstrzygnąć, czy dane szkolenie może zostać dopuszczone do obrotu rynkowego. Co więc należałoby jeszcze wziąć pod uwagę przygotowując dobry jakościowo kurs zdalny? Wydaje się, że w pierwszej kolejności powinien być brany pod uwagę merytoryczny poziom materiałów i stosowanych pomocy dydaktycznych. Chodzi nam nie tylko o jakość podręcznika wykorzystywanego w trakcie szkolenia, ale także o różnorodność aktywności studenta 2 i użyteczność materiałów dodatkowych, zarówno tekstowych, jak i multimedialnych. Ocena efektywności procesu dydaktycznego w e-kursach Jeśli jednak przez kurs on-line będziemy rozumieli nie tylko materiały dydaktyczne, którymi posługują się studenci i nauczyciel, ale i samą czynność nauczania lub uczenia się z wykorzystaniem środków technicznych, wówczas badanie jakości kształcenia powinno obejmować również i tę czynność. A zatem pełna ocena wartości szkolenia przez Internet powinna zostać uzupełniona o badanie efektywności przyjętego modelu nauczania i poziom realizacji złożonych celów dydaktycznych. Ocena ta także uwzględniać subiektywną opinię studenta o przebiegu szkolenia. Ewaluacja e-kursu (podobnie zresztą jak tradycyjnego) rozpoczyna się, naszym zdaniem, już na etapie identyfikacji potrzeb szkoleniowych. W przypadku kursu zdalnego taka identyfikacja odbywa się w dwóch krokach. W trakcie produkcji kursu jego projektanci (autor i zespół metodyków) określają założenia metodyczne kursu ze względu na domniemane potrzeby grupy docelowej. Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb e-studentów (a więc weryfikacja przyjętych założeń) jest jednak możliwe dopiero na etapie odbywania się zajęć w Internecie. Owa weryfikacja powinna pociągać za sobą każdorazowe dostosowanie aktywności kursu do deklarowanych oczekiwań kursantów. W naszym przekonaniu jakość nauczania on-line zależy więc przede wszystkim od stopnia realizacji celów nauczania, czyli od osiągnięć studenta w zakresie zdobytej wiedzy i umiejętności. Uważamy, że badając tę efektywność należy wziąć pod uwagę nie tylko różnorodność i adekwatność zastosowanych rozwiązań metodycznych odniesionych do celów, ale także sposób i styl prowadzenia zajęć oraz stopień zaangażowania e-nauczyciela i e-studentów. Ocena wybranego modelu kształcenia zależy od typu przedmiotu, obszerności materiału oraz proponowanego przez autora i projektantów kursu zestawu metod nauczania. I tak np., kursy doskonalące mogą być krótkie, za to intensywne. Kursy wprowadzające nową wiedzę dobrze jest również prowadzić intensywnie, choć niekoniecznie powinny być realizowane w krótkim czasie. Kursy prowadzone metodą projektu natomiast powinny być rozciągnięte czasowo ze szczególną dbałością o zachowanie systematyczności pracy studentów. Ewaluacja modelu nauczania ma oczywiście miejsce już na etapie produkcji e-kursu. Dobrze jest jednak, jeśli już w trakcie realizacji w Sieci zostanie on poddany ponownej ocenie pod tymi samymi względami. Taka ocena ma najczęściej charakter oceny eksperckiej (metodycznej) i jest przeprowadzana w trakcie obserwacji uczestniczącej. Ocenę adekwatności stosowanych metod oraz innych rozwiązań dydaktycznych względem założonych celów nauczania da się uzyskać, naszym zdaniem, na dwa sposoby. Otrzymanie niezależnej recenzji stanowi pierwszy z nich. Drugi to badanie skuteczności zastosowanej w kursie metodyki, zarówno w trakcie produkcji kursu, jak i podczas jego realizacji w Internecie. I tak np., w przypadku kursu, w którym istotną rolę odgrywa doskonalenie różnego rodzaju zalgorytmizowanych czynności, zadania dla studentów powinny zawierać dużą liczbę zadań do indywidualnego rozwiązania, a rola prowadzącego powinna sprowadzać się do komentowania uzyskanych wyników. Tego typu kurs powinien więc trwać na tyle długo, by student zdołał przećwiczyć wiele wariantów zadań. W przypadku zaś kursu, którego celem jest poznanie i umiejętność operowania zestawem abstrakcyjnych pojęć, np. socjologicznych, najlepiej jeśli jest prowadzony intensywnie, metodą sokratejskiej dyskusji lub też metodą projektu. Badanie skuteczności stosowanej w kursie metodyki, odbywające się w trakcie realizacji szkolenia, powinno naszym zdaniem przybrać formę zbierania opinii o kursie od studentów i prowadzącego, który nie był jego autorem. Uwzględnianie opinii studentów oraz uwag doświadczonego prowadzącego jest bowiem dobrą metodą weryfikacji zaplanowanego przez zespół projektowy i zrealizowanego w konkretnym czasie szkolenia. Uważamy, że opinia studenta ma i powinna mieć zasadnicze, a niekiedy rozstrzygające, znaczenie w oszacowaniu walorów kursu, a w końcowym efekcie decydować o rynkowym powodzenia lub fiasku oferowanego produktu szkoleniowego. Choć wiadomo, że nie powinien być to jedyny sposób ewaluacji e-kursu. Można założyć, że e-student, świadomie lub nie, ocenia kurs dokonując porównania włożonego wysiłku z uzyskanymi wynikami uczenia. Przez wysiłek rozumie on najczęściej poniesione koszty, czas nauki oraz osobiste zaangażowanie w proces 2 Przez aktywność kursu rozumiemy wszelkiego rodzaju zadania dla studenta, np. ćwiczenia, gry multimedialne, testy (zarówno sprawdzające, jak i samosprawdzające), dyskusje na forum i/lub czacie, wideokonferencje. J. M. Mischke i Anna K. Stanisławska 2

3 dydaktyczny. Uzyskane wyniki to dla niego z jednej strony realny przyrost wiedzy i umiejętności, tj. efekt poznawczy (ważny szczególnie dla osób o inklinacji do badań i poszukiwań, niezależnie od utylitarnego celu podjęcia przez nich nauki), z drugiej zaś realizacja celu, dla którego podjęta została nauka, rozumianego najczęściej jako poprawa osobistej pozycji na rynku pracy. Ponieważ mamy potrzebę obiektywizacji uzyskanych opinii studentów, badanie takie dobrze jest przeprowadzić metodą kwestionariuszową, najlepiej poprzez wygodny system ankiet dostępnych on-line. Drugim źródłem wiedzy o opinii kursantów są raporty składane przez prowadzących. Taki raport powinien zawierać zarówno chronologicznie zestawione informacje o indywidualnej pracy każdego studenta oraz jego osiągnięciach końcowych, jak i czynione na bieżąco notatki dotyczące przebiegu kursu i zawierające sugestie ewentualnych zmian w jego treści i metodach. Większość danych do raportu zbierana jest techniką obserwacji uczestniczącej. Kontrola wyników kształcenia może być przeprowadzona poprzez kwantyfikację wiedzy uzyskanej przez e-studenta w trakcie kursu. Jeżeli więc kurs zawiera jakąś formę badania stanu wiedzy początkowej kursanta, można również w miarę precyzyjnie zbadać stopień jej przyrostu po ukończeniu kursu. Najprostszą wersją takiego badania jest przeprowadzenie dwóch jednobrzmiących testów testu wstępnego i testu końcowego. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadza się test wstępny, zawierający pytania dotyczące nowego przedmiotu i jednocześnie bazujące na dotychczasowej wiedzy studenta. Do takiego testu dopuszczone są oczywiście wyłącznie te osoby, które spełniają wstępne wymagania kursu, tzn. takie, o których wiemy, że posiadają wiedzę z dziedzin pozwalających swobodnie zapoznać się z tematyką nowego szkolenia. Następnie, po zakończeniu zajęć, studenci rozwiązują dokładnie ten sam test. Na zasadzie prostego porównania uzyskanych wyników powinno dać się uchwycić, czy i na ile realizacja danego szkolenia zwiększyła potencjał wiedzy i umiejętności określonego studenta i/lub grupy. Innym ze sposobów badania efektywności e-nauczania jest pomiar tzw. luki kompetencyjnej. Polega on z grubsza na zestawieniu posiadanej przez studenta wiedzy i/lub umiejętności w danej dziedzinie z poziomem tychże zakładanym przez kurs. Po zakończeniu zajęć mierzy się, na ile owa luka została zmniejszona w wyniku podjętych działań edukacyjnych. Ocena instytucji e-edukacyjnej W ocenie uczestników kursu jakość obsługi organizacyjnej e-szkolenia ma, wbrew pozorom, równie istotne (a czasem nawet decydujące) znaczenie, co jakość materiałów kursu i metodyka nauczania. Organizacja e-szkoleń i studiów przez Internet, a więc szereg pozadydaktycznych czynności podejmowanych zwykle przez instytucję szkoleniową, jest naszym zdaniem ważnym ich elementem. Zaliczamy do nich obsługę ze strony dziekanatu, serwis techniczny, usługi ekspertów z zakresu metodyki oraz dziedzin kształcenia (przedmiotów), przyjęte metody kontroli postępów nauki i certyfikacja nabytych kompetencji, a przede wszystkim system i metody rekrutacji, stopień niezawodności systemów informatycznych oraz łatwość dostępu do informacji organizacyjnych niezbędnych w trakcie szkolenia. Czynniki organizacyjne znakomicie wpływają (pozytywnie lun negatywnie) na komfort pracy e-studenta i e-nauczyciela, tym samym pracują na markę instytucji szkoleniowej oraz rynkowy odbiór jej oferty. Co więcej, wszystkie one w kształceniu on-line mają znaczenie dużo większe niż w tradycyjnych formach nauczania, a ich jakość jak już wspomnieliśmy rozstrzyga o ostatecznej satysfakcji klienta. Jak badać jakość kształcenia on-line? Z punktu widzenia siły oddziaływania na całościową ocenę jakości kursu wymienione przez nas czynniki nie są równorzędne, lecz tworzą układ hierarchiczny. O ile nam wiadomo, jak dotąd nie badano ich właśnie w takim układzie. Co więcej, nie wszystkie z nich są kwantyfikowalne. Nie dysponujemy również jednoznacznymi wskazaniami metodologicznymi oraz uznanymi metodami szacowania siły korelacji między oceną wartości kursu a wymienionymi przez nas czynnikami. By dokonać odpowiedzialnej analizy wpływu poszczególnych czynników na jakość kursu, konieczne jest przyjęcie jednolitej miary tej jakości. Jedną z miar jakości kursu może być wspominana już przez nas skuteczność procesu nauczania w opinii kursantów. Tak zdefiniowana miara jakości kształcenia zawiera w sobie elementy zarówno potencjalnie kwantyfikowalne i mierzalne takie jak np. przyrost wiedzy uzyskany w trakcie kursu, poniesione wydatki finansowe, czas poświęcony na naukę jak i niekwantyfikowalne, do których zaliczamy pozytywny wpływ oddziaływań motywacyjnych ze strony e-nauczyciela, stres związany z utrzymaniem dyscypliny w pracy zdalnej itp. Badanie tych ostatnich nastręcza jednak sporo problemów metodologicznych, wynikających z oczywistych względów środowisko on-line jest wciąż dla nas środowiskiem nowym (filozoficznie, psychologicznie, socjologicznie, pedagogicznie, ekonomicznie). Zatem prowadząc obserwacje i stawiając hipotezy w oparciu o sytuacje dydaktyczne analogiczne do tych, które mają miejsce w tradycyjnym nauczaniu, należy brać pod uwagę specyfikę Internetu. Ale nawet te czynniki, które zaliczyliśmy do potencjalnie mierzalnych, zwłaszcza pomiar kompetencji, o którym pisaliśmy wyżej, nie jest taki łatwy, jak się nam początkowo wydawało. Choć bowiem określenie przekazywanej wiedzy i/lub umiejętności, które stanowią cel danego kursu, odbywa się na etapie jego przygotowania i zależy od przyjętych w danej instytucji edukacyjnej standardów nauczania, to sam pomiar wyników kształcenia uzyskanych po zrealizowaniu e-szkolenia czeka dopiero na opracowanie swojej metodologii. Jakości kształcenia on-line nie można też badać stosując pomiar tradycyjny, w postaci ocenianych przez nauczyciela odpowiedzi na pytania (ustne, pisemne czy nawet testowe), gdyż nie spełnia on podstawowych wymagań, które by go kwalifikowały jako dobrą metodę oceny efektywności szkoleń on-line 3. Do tego celu nie wystarczy bowiem uznać, że kursant dysponuje wiedzą wystarczającą, by zaliczył kurs, a taką w istocie funkcję spełnia tradycyjny egzamin. Trzeba jednocześnie, by taki egzamin pozwolił nam ocenić, 3 J. M. Mischke, Efektywność kształcenia, materiały seminarium zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w 2002; dostępny: J. M. Mischke i Anna K. Stanisławska 3

4 czy zmiany wprowadzone do e-kursu pomiędzy jego kolejnymi edycjami zmniejszyły czy też zwiększyły efektywność pracy studenta. Z tego wynika, że aby badanie można było uznać za idealne, pierwszy i drugi pomiar wiedzy przyswojonej przez kursanta powinien być przeprowadzony w identycznych warunkach i w dodatku na tej samej osobie. A jest to oczywiście niemożliwe. Jednak już zastępując pojedynczego studenta grupą o odpowiednio dużej liczebności można z wystarczającą dozą pewności założyć, że dwie kolejne grupy są statystycznie podobne. Nie można wszakże tego samego przyjąć w odniesieniu do tradycyjnej metody pomiaru wiedzy, jaką jest egzamin, choćby ze względu na różne osobowości egzaminatoróworaz ich indywidualne wyobrażenia na temat wartości poszczególnych fragmentów wykładanej przez siebie wiedzy. Na podstawie tego, co do tej pory napisaliśmy, udało się nam sformułować cztery warunki konieczne i wystarczające, by ocena efektywności kursu była stała w czasie i porównywalna dla różnych przedmiotów i edycji kursu. Są to: 1) warunek niezmienności kryteriów oceny w czasoprzestrzeni egzaminacyjnej 4, 2) warunek porównywalności ilości przekazywanej wiedzy i sprawdzanych kompetencji w odniesieniu do jednostki dydaktycznej dla różnych przedmiotów 5, 3) warunek obiektywizacji opinii egzaminatora (możliwie całkowite wyeliminowanie jego indywidualności lub uśrednienie opinii stabilnego zespołu egzaminatorów w czasoprzestrzeni egzaminacyjnej), 4) warunek odpowiednio wysokiej czułości oceny końcowej 6. Reasumując, odpowiedź na pytanie, jak badać jakość e-kształcenia, wymaga naszym zdaniem stworzenia spójnego języka metodologicznego dla tego typu badań. To którego wciąż chyba jeszcze nie mamy. A to, co już wiemy, i to, co się robi w tym zakresie, można streścić w kilku zdaniach. Prowadzone w tej chwili badania na temat kształcenia przez Internet dotyczą wyłącznie zagadnień praktycznych. Służą one nie tyle budowaniu teorii metodyki e-nauczania, ile rozwiązywaniu konkretnych problemów. Problemy te bywają dwojakie. Jedne związane są z jakąś trudnością występującą w systemach zdalnego nauczania, o przezwyciężenie której nam chodzi. Wówczas prowadzone badania mają charakter rozpoznawczy. W przypadku zaś, gdy zależy nam na weryfikacji skuteczności zastosowanych rozwiązań metodycznych i technologicznych charakter oceniający. Większość znanych nam schematów badawczych wydaje się więc dobrze służyć odpowiedzi na pytania stawiane przez praktyków e-nauczania. I tak, badania przeglądowe mają na celu przede wszystkim opis własności systemów e-nauczania i związków między poszczególnymi ich elementami. Wspomniane już przez nas badania etnograficzne koncentrują się natomiast na opisie konkretnych populacji e-szkoleń w danej instytucji edukacyjnej. Często też przybierają formę opisu jednostkowego zdarzenia e-edukacyjnego i/lub nowatorskiego sposobu rozwiązania określonego problemu, prowadząc tym samym do uogólnień opartych na studium przypadku. Jednakże należy być świadomym, że wymienione powyżej typy badań mają charakter wyjaśnień jakościowych, które nie wszyscy badacze uważają za w pełni miarodajne. Powiedzmy jednak otwarcie, że same dane liczbowe zawierające np. statystyki aktywności studenta w Sieci, procentowe wyniki z egzaminów nie wystarczą, by odpowiedzieć na wszystkie zadawane przez nas pytania. Sądzimy więc, że byłoby dobrze, gdyby badania dotyczące e-nauczania przybrały formę badań jakościowo-ilościowych. W naszym bowiem przekonaniu badania jakościowe w zakresie ewaluacji kursów przez Internet mogą na początek doprowadzić przynajmniej do interesujących typologii e-szkoleń, programów kształcenia zdalnego oraz instytucji e- edukacyjnych. Powinny one jednak równocześnie wspomóc planowanie badań ilościowych, m.in. poprzez opracowanie stosownych dla środowiska on-line narzędzi pomiaru. A wszystko to po to, abyśmy umieli wreszcie odpowiedzieć na pytanie, na ile e-nauczanie jest skutecznym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności, jakiej wiedzy i jakich umiejętności, i czy jest efektywniejsze czy nie od nauczania tradycyjnego. Zresztą badania porównawcze mające na celu wskazanie różnic między rzeczywistymi wynikami osiągniętymi przez studentów w trakcie określonych kursów realizowanych w ramach obu typów kształcenia są niezbędne do poprawy skuteczności systemu edukacyjnego w ogóle. A oto też powinno nam chodzić Literatura Brambley P.: Ocena efektywności szkoleń, Kraków: Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC 2001 Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu, Poznań: Wydawnictwo Moderski i S-ka 2000 Hyła M.: E-learning. Od pomysłu do wdrożenia, Kraków: Solidex 2003 Is Distance Education Effective?, dostępny także: Kirkpatrick D. L..: Ocena efektywności szkoleń, Warszawa: Studio EMKA 2001 Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe? Metodologia praktyczna, Warszawa: WSiP Przez czasoprzestrzeń egzaminacyjną rozumie się tu wszystkich egzaminatorów przedmiotu X wszystkich grup studenckich na wszystkich wydziałach w analizowanym przedziale czasu. 5 Podstawą takiego rozumowania jest założenie o podobnej wartości pracy studenta włożonej w opanowanie danej porcji materiału w trakcie jednostki lekcyjnej, niezależnie od przedmiotu lub zróżnicowania osobniczych cech studentów. 6 Wydaje się, że za wystarczającą czułość oceny można uznać taką, która pozwala, by w nocie końcowej odzwierciedlała się ocena odpowiedzi na jedno pytanie. Np. w ocenie 0 lub 1 każdego ze 100 pytań ocena końcowa winna wynosić 100 lub więcej punktów.??? J. M. Mischke i Anna K. Stanisławska 4

5 Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 1999 Mischke J. M.: Adaptation of education process to terms of information society, materiały 2003 EDEN Annual Conference 2003, zorganizowanej przez European Distance Education Network, Rhodos, June 2003; dostępny w wersji polskiej: Mischke J. M.: Efektywność kształcenia, materiały seminarium zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze w 2002, dostępny: Mischke J. M.: Rozważania efektywności kształcenia, opracowanie studyjne, dostępne: Mischke J. M.: Szanse otwartego kształcenia na odległość na poziomie wyższym, materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Informatyczne przygotowanie nauczycieli, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Kraków października 2000; dostępny: Mischke J. M., Stanisławska A. K.: Nauczanie, cybernetyka, jakość i efektywność, materiały I Międzynarodowej Konferencji Akademia on-line, zorganizowanej przez Polski Uniwersytet Wirtualny w dniach maja 2004, w Bronisławowie, udostępnione na CD-ROM Stanisławska A. K.: Różnice i podobieństwa, zalety i słabości nauczania przez Internet versus nauczanie tradycyjne, materiały konferencji szkoleniowej nt. E-learning w szkolnictwie wyższy. Fakty i prognozy, zorganizowanej przez Wyższą Pomorską Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy przy współudziale Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego, Bydgoszcz, kwietnia 2003, udostępnione na CD-ROM Kusiak J., Tadeusiewicz R.: Virtual versus Classical Learning and Teaching. Conflict or Mutual Strengthening?, w:: R. Cheung, R. Lau, Q. Li (eds.): New Horizon in Web-based Learning, World Scientific, London Singapore Beijing 2004, s Tadeusiewicz R.: Co można osiągnąć stosując Internet w nauczaniu?, w: Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. INFORMATYCZNE PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI: Kształcenie na odległość mit czy edukacyjna rzeczywistość, Kraków: RABID 2002, s Streszczenie Nikt nie przeczy temu, że szkolenia zdalne powinny być produktami wysokiej jakości. Co więcej, wielu zwolenników znajduje teza, że materiały i projekt nauczania w kursach zdalnych powinny przewyższać te przygotowywane i realizowane tradycyjnie. Od czego jednak owa jakość zależy? W czym tkwi różnica między jakością kursów tradycyjnych i zdalnych? Na czym powinien polegać sposób badania jakości nauczania na odległość? I wreszcie, jak skutecznie badać tę jakość? Innymi słowy, co badać i jak. Próba odpowiedzi na powyższe pytania stanowi istotę tego, co chcemy napisać. Myśląc o jakości kształcenia mamy na myśli przede wszystkim stopień realizacji przyjętych standardów metodycznych, technicznych i organizacyjnych kursu. Biorąc pod uwagę tę trójwymiarowość szkolenia, ogólna jakość nauczania musi, naszym zdaniem, stanowić kompromis lub raczej wynik optymalizacji tych trzech elementów. Proponujemy, by za kryterium tej optymalizacji przyjąć skuteczność rynkową, czyli popyt na gotowy produkt edukacyjny. Jakość nauczania on-line często bywa rozumiana także jako efektywność realizacji celów nauczania (ocena uzyskanych osiągnięć studenta). Uważamy, że przeprowadzając ewaluację szkolenia należy wziąć pod uwagę nie tylko efektywność zastosowanych rozwiązań metodycznych, lecz także skuteczność technik prowadzenia zajęć oraz stopień zaangażowania e- nauczyciela i e-studentów (adekwatne do przyjętego modelu nauczania). Odpowiedź na pytanie, co badać i jak, wymaga naszym zdaniem stworzenia spójnego języka opisu metodologii kontroli i badań jakości kształcenia zdalnego. Docelowo więc chcemy opracować zestaw metod i technik badań jakościowych w obrębie tego typu kształcenia. Zgodnie z podejściem K. Konarzewskiego spróbujemy zaproponować cele, typ, schemat i metody badań nad jakością kształcenia na odległość. O autorach Jerzy M. Mischke: doktor habilitowany inżynier, emerytowany profesor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Urodzony w 1933 r. w Krakowie. Absolwent I Gimnazjum i Liceum św. Anny im. Bartłomieja Nowodworskiego. Dyplom inżynierski uzyskał w roku 1956 w Katedrze Mechaniki AGH. Od 1963 r. związany z Instytutem Maszyn Hutniczych i Automatyki AGH. Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń do Przeróbki Plastycznej AGH. W latach dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej. Od lat próbuje przebudować świat, a zwłaszcza system nauczania akademickiego. Anna K. Stanisławska: metodyk zdalnego nauczania, e-nauczyciel, nauczyciel akademicki i wykładowca w szkołach ponadpodstawowych. Absolwentka filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ze specjalnością metodologia nauk (1987). W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pochodzi z Warszawy, w Lublinie od roku Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie pracuje w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, gdzie jej zadaniem jest projektowanie i prowadzenie szkoleń przez Internet. J. M. Mischke i Anna K. Stanisławska 5

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji

O czym chcemy mówić Wprowadzenie: trendy we współczesnej edukacji Jakość i efektywność: definicje Ocena jakości i pomiar efektywności: zarys koncepcji Organizacja pomiaru jakości i efektywności kursów zdalnych Jerzy Mischke, emerytowany profesor AGH, WSHE Polski Uniwersytet Wirtualny Anna K. Stanisławska, UMCS Polski Uniwersytet Wirtualny O czym chcemy

Bardziej szczegółowo

Wirtualny uniwersytet i efektywność e-nauczania

Wirtualny uniwersytet i efektywność e-nauczania Jerzy M. Mischke Polski Uniwersytet Wirtualny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi mischke@galaxy.uci.agh.edu.pl Anna Katarzyna Stanisławska Polski Uniwersytet Wirtualny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

Wirtualny uniwersytet i efektywność e-nauczania.

Wirtualny uniwersytet i efektywność e-nauczania. Jerzy M. Mischke Polski Uniwersytet Wirtualny Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi mischke@galaxy.uci.agh.edu.pl Anna Katarzyna Stanisławska Polski Uniwersytet Wirtualny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

E-nauczanie: pragmatyka projektu i jakość kształcenia

E-nauczanie: pragmatyka projektu i jakość kształcenia Jerzy M. Mischke, emerytowany profesor AGH Andrzej Wodecki, doktor, Polski Uniwersytet Wirtualny Anna Katarzyna Stanisławska, Polski Uniwersytet Wirtualny E-nauczanie: pragmatyka projektu i jakość kształcenia

Bardziej szczegółowo

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe

Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach Problem Based Learning - - Nauczanie problemowe Czym jest PBL? mgr Alina Stryjak Nauczanie problemowe (Problem Based Learning, PBL) To nauczanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K

Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA MATRIK. najlepiej! 2017 r. wybierz M A T R I K 2017 r. wybierz najlepiej! M A T R I K Kurs Trenerów ZARZĄDZANIA Zdobędziesz kluczowe kompetencje z zakresu metodologii prowadzenia szkoleń według metody M A T R I K Metodologia jest oparta na podejściu

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

podstawa: uchwała Senatu AGH nr.19/2007 z dnia 28 lutego 2007 Elementy systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia podstawa: uchwała Senatu AGH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Metody: sesja plakatowa, ćwiczenia, dyskusja, porównanie w parach, metaplan

Metody: sesja plakatowa, ćwiczenia, dyskusja, porównanie w parach, metaplan Moduł IV Ocenianie dr Anna Sternicka Sesja I Funkcje oceny szkolnej i oceniania (4 godz.) a. wyjaśnienie funkcji oceny szkolnej i celów oceniania b. charakterystyka oceniania wspomagającego i sumującego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Zasady dyplomowania na studiach pierwszego stopnia na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, dnia 20 sierpnia 2012 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych PROJEKT OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego Ramowy Program Studiów Podyplomowych w specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Czym nie jest, czym jest i czym może e być e-learning w szkole?

Czym nie jest, czym jest i czym może e być e-learning w szkole? Czym nie jest, czym jest i czym może e być e-learning w szkole? Seminarium I dla Zespołu u Ekspertów Młodzieżowej owej e-akademii e Nauk Matematyczno-Przyrodniczych dr inż. hab. Jerzy M. Mischke, em. prof.

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywności kształcenia

Podnoszenie efektywności kształcenia Podnoszenie efektywności kształcenia Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów Efektywność - sprawność - oznacza "robienie rzeczy we właściwy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Alina Mikuła NAUCZYCIEL MIANOWANY Data rozpoczęcia : 01.09.2009 r. Data zakończenia : 31.05.2012 r. Szubin, 1 września 2009 r. 1 Organizacja pracy związanej z awansem zawodowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Podstawy marketingu na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Rektora UZ z dnia 26 lutego 2015 r. KARTA SAMOOCENY KIERUNKU w roku akademickim... Jednostka... PROGRAMY KSZTAŁCENIA (należy wypełnić dla każdego prowadzonego przez wydział

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług:

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących usług: Strona1 07.08.2013 r. W związku z realizacją projektów: Łamigłówki dla Nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 016 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości Produkt finalny projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 1b uchwała nr 59/861/2017 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 6.07.2017

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego. Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Przedmiotowy System Oceniania z informatyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Specjalnego Przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lubsku Na rok szkolny 2008/2009 (4-6 szkoły podstawowej, oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Załącznik nr 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U.2011.196.1169);

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PRZEDMIOTU METODYKA STUDIOWANIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA

DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PRZEDMIOTU METODYKA STUDIOWANIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA DOŚWIADCZENIA Z REALIZACJI PRZEDMIOTU METODYKA STUDIOWANIA NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA Jarosław Makal Politechnika Białostocka etee 2017, Politechnika Gdańska, 27-28 kwietnia 2017 1 Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja nauczycielska) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno - Społeczny

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 października 015 r. dr Anna Scheibe adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Nowoczesna promocja marketingowa na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby

planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Badania naukowe w pielęgniarstwie Kod przedmiotu IP. NS/BNwP Kierunek studiów Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach

DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach DOMINANTY SENSORYCZNE UCZNIÓW A NAUKA SZKOLNA - EDUKACJA NOWEJ GENERACJI - innowacja pedagogiczna w SP im. JP II w Grzędzicach Wiadomym jest, iż nie ma dwóch takich samych ludzi, każdy wygląda inaczej,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo