CZEŚĆ III WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE"

Transkrypt

1 PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Związek Międzygminny Puszcza Zielonka Nowy Rynek Murowana Goślina CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 1/72

2 CZEŚĆ III WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE Spis treści: 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres robót objętych STWiORB Określenia podstawowe MATERIAŁY Roboty betonowe i Ŝelbetowe Cement wymagania i badania Kruszywo Woda zarobowa wymagania i badania Domieszki i dodatki do betonu Beton Stal zbrojeniowa Drut montaŝowy Podkładki dystansowe Konstrukcje stalowe Cegła kanalizacyjna Cegła klinkierowa Cegła ceramiczna pełna Bloczki betonowe Zaprawa cementowa Uszczelnienia włazów, przejść szczelnych Obróbki blacharskie Zaprawy montaŝowe, materiały do uszczelnień i zabezpieczenia powierzchni betonowych Taśmy dylatacyjne i uszczelniające do betonu Materiały do izolacji Materiały stosowane do robót malarskich i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Materiały do robót wykończeniowych SPRZĘT Sprzęt do robót betonowych i Ŝelbetowych Sprzęt do montaŝu konstrukcji stalowych, robót dekarskich Sprzęt do robót murarskich Sprzęt do robót montaŝowych z uŝyciem zapraw i środków uszczelniających Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót izolacyjnych Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót wykończeniowych TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Roboty betonowe i Ŝelbetowe Konstrukcje stalowe Podpory pod przewody i urządzenia Roboty dekarskie Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych Roboty z uŝyciem zapraw montaŝowych i materiałów uszczelniających Zabezpieczenie przerw roboczych, przeciwskurczowych i dylatacyjnych taśmami systemowymi Zabezpieczenie szczelności przejść szczelnych, zaślepienie przerw i otworów w przegrodach betonowych i Ŝelbetowych Roboty murarskie Opis konstrukcji objętych niniejszą STWiORB Wymogi i zalecenia dotyczące zewnętrznej hydroizolacji obiektów budowlanych, powierzchni betonowych i Ŝelbetowych Izolacje cieplne obiektów budowlanych Wykonanie tynków cienkowarstwowych Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 2/72

3 5.2. Izolacje termiczne rurociągów Roboty malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych przez malowanie Wymagania dotyczące powłok malarskich Rusztowania KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Szczegółowe zasady kontroli robót OBMIAR ROBÓT PRZEJĘCIE ROBÓT Warunki ogólne Warunki szczegółowe PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne Cena wykonania robót PRZEPISY ZWIĄZANE Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 3/72

4 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych dla Zadania VIa - Gmina Murowana Goślina Kamińsko, Okoniec, Pławno w zakresie Kontraktu III - Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie wchodzącego w zakres Projektu - Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , pod numerem 2009/00/00/0/00/000. Wymagania Szczegółowe (WS) są Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WO). JeŜeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji Przedmiaru Robót, naleŝy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branŝowymi wymienionymi w pkt. 10 Przepisy Związane. Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 1.2.Zakres stosowania STWiORB STWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŝe) opisanych w pkt Zakres robót objętych STWiORB Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych obejmuje: Roboty przygotowawcze: 1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WS Roboty geodezyjne. 2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 6) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (ciągów komunikacyjnych). 8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 9) Oczyszczenie elementów przewidzianych do wykonania izolacji, 10) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych Roboty zasadnicze: 1) Roboty betonowe, 2) Roboty Ŝelbetowe, 3) Roboty w zakresie montaŝu i wykonania konstrukcji stalowych, 4) Roboty w zakresie montaŝu struktur z płyt warstwowych, 5) Roboty w zakresie montaŝu i wykonania przejść szczelnych, 6) Zabezpieczenie i pielęgnacja wykonanych elementów w zakresie robót budowlano konstrukcyjnych, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 4/72

5 7) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych warstwowych i przeciwwilgociowych powłokowych, 8) Wykonanie uszczelnienia przejść szczelnych, 9) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, 10) Wykonanie izolacji termicznych rurociągów, 11) Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej, Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń, badań laboratoryjnych, odbiorów Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO Postanowienia podstawowe pkt 1.4. Ponadto: Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np. beton klasy B25 przy Rb G = 25 MPa). Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŝszym niŝ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. Przejście szczelne rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu specjalnej kształtki lub materiału uszczelniającego doszczelniających miejsce przejścia przewodu przez przegrodę budowlaną. Przejście szczelne zapobiega przedostawaniu się par, gazów, cieczy itp. zanieczyszczeń przez przestrzeń pomiędzy przewodem i przegrodą budowlaną. Rusztowania niosące - rusztowania słuŝące do przenoszenia obciąŝeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŝonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŝaru sprzętu i ludzi. Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŝania i odmraŝania próbek betonowych. Stopień wodoodporności symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauwaŝa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, Izolacja przeciwwilgociowa warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Uszczelnienie uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., Materiał izolacyjny materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku, elektryczności, gazów, zabezpieczający przed czynnikami i procesami korozyjnymi (niszczącymi mikrostrukturę materiału) Zabezpieczenie antykorozyjne powłoka materiałowa na elemencie chronionym odporna na oddziaływanie czynników zewnętrznych, zabezpieczająca dany element przed procesami lub czynnikami niszczącymi, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 5/72

6 Izolacja chemoodporna (przed działaniem środowisk agresywnych) - powłoka materiałowa na elemencie chronionym zabezpieczająca go przed niszczącym oddziaływaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci, Izolacja termiczna - warstwa lub arkusz materiału na stropie, na ścianie lub w jej wnętrzu albo na rurociągach, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem (stratami) ciepła, Posadzka wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, Wykończenie ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, Izolacja przeciwwilgociowa warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu, na ścianie fundamentowej albo podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Uszczelnienie uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., Materiał izolacyjny materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku, elektryczności, gazów, zabezpieczający przed czynnikami i procesami korozyjnymi (niszczącymi mikrostrukturę materiału) Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja antykorozyjna powłoka materiałowa na elemencie chronionym odporna na oddziaływanie czynników zewnętrznych, zabezpieczająca dany element przed procesami lub czynnikami niszczącymi, PodłoŜe malarskie - Surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska. Powłoka malarska - Stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŝona i rozprowadzona na podłoŝu, decydująca o właściwościach uŝytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. Powłoka gruntowa - Pierwsza powłoka systemu malarskiego, otrzymana przez nałoŝenie farby do gruntowania. Powłoka między warstwowa Powłoka między powłoką gruntową i nawierzchniową. Powłoka nawierzchniowa - Ostatnia powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca odpowiednią barwę. Farba - Płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa. Lakier - Nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. Emalia - Lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. Pigment - Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Farba dyspersyjna - Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - Zawiesina pigmentów i obciąŝników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi. Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą - Zawiesina pigmentów i obciąŝników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. Farba na spoiwach mineralnych - Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. Grubość powłoki - Grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałoŝonej na podłoŝe. Nominalna grubość powłoki - Grubość określona dla kaŝdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 6/72

7 Trwałość systemu malarskiego - Oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej większej renowacji. Punkt rosy - Temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni. Powierzchnie referencyjne - Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, słuŝące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak załoŝono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO Postanowienia podstawowe pkt 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŝeniami PZJ. 2.1.Roboty betonowe i Ŝelbetowe Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej STWiORB są: beton hydrotechniczny B45 W-10 F150, beton zwykły klasy B25, beton zwykły klasy B20, beton zwykły klasy B15, beton podkładowy klasy B10 (podłoŝa, betony spadkowe) stal zbrojeniowa: o A0 - St0S, o AI - St3SX, St3S, o AII-18G2-b, o AIII - 34GS, o AIIIN - BSt500, RB500W. Uwaga: naleŝy stosować beton zgodnie z Dokumentacją Projektową dla danego elementu Cement wymagania i badania Cement pochodzący z kaŝdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN-197-1:2002, PN-S-10040:1999. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla betonu klasy B25 klasa cementu 32,5 NA, dla betonu klasy B30 klasa cementu 42,5 NA, dla betonu klasy B45 klasa cementu 52,5 NA. Do kaŝdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŝyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację InŜyniera. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŝeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 7/72

8 sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyŝej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: wg próby Le Chateliera nie więcej niŝ 8 mm, wg próby na plackach normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŝ 20% cięŝaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŝy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŝą niezgodność z normami, cement nie moŝe być uŝyty do wykonania betonu. Magazynowanie: cement pakowany (workowany) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŝny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŝe być uŝyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŝliwiający jej łatwe rozróŝnienie. 2.3.Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŝu w sposób uniemoŝliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŝ: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŝącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas B30 i wyŝszych naleŝy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 8/72

9 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: zawartość pyłów mineralnych do 1%, zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŝonych płaskich) do 20%, wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych do 16%, dla grysów bazaltowych i innych do 8%, nasiąkliwość do 1,2%, mrozoodporność według metody bezpośredniej do 2%, mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki do 0,1%, zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: do 0,25 mm 14 19%, do 0,50 mm 33 48%, do 1,00 mm 53 76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych do 1,5%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki do 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B , w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŝdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B , oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B , oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŝdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaŝe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŝycie takiego kruszywa moŝe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŝącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B dla korygowania receptury roboczej betonu. 2.4.Woda zarobowa wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 9/72

10 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych moŝe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 2.5.Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 2.6.Beton Beton do konstrukcji obiektów technologicznych powinien spełniać następujące wymagania - nie niŝsze niŝ: nasiąkliwość do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŝ 20% po 150 cyklach zamraŝania i odmraŝania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, wodoszczelność W10, badanie wg normy PN-EN 206-1:2003. wskaźnik wodno-cementowy (w/c) ma być mniejszy od 0,5, wytrzymałość zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB, badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŝenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŝ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŝną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŝy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŝnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŝna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zaleŝności od klasy betonu są następujące: 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30, 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyŝszych. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 10/72

11 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŝsza niŝ 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŝy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, wartości 3,5 5,5% dla betonu naraŝonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, wartości 4,5 6,5% dla betonu naraŝonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: metodą Ve-Be, metodą stoŝka opadowego. RóŜnice pomiędzy załoŝoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: - ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, - ±10 mm przy pomiarze stoŝkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŝka opadowego. Mieszanka betonowa moŝe być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez InŜyniera receptury laboratoryjnej. Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyŝej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odwaŝanie, czas mieszania i opróŝniania). Wytwórnia podlega akceptacji InŜyniera. W przypadku kaŝdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien przedłoŝyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje: nazwę lub numer składu betonu towarowego, numer serii dokumentu dostawy, datę, numer betonowozu, nazwę nabywcy, nazwę i lokalizację miejsca budowy, gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeŝeli została określona, określoną urabialność, typ cementu, maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, rodzaj lub nazwę domieszki, jeŝeli została dodana, ilość betonu w metrach sześciennych, godzinę załadunku. W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: godzina wyjazdu i przyjazdu cięŝarówki, godzina zakończenia rozładunku, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 11/72

12 informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 2.7.Stal zbrojeniowa Asortyment stali zbrojeniowej Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klasy i gatunków wg dokumentacji projektowej i wg normy PN-82/H-93215, PN-96/H , PN-ISO , PN-H /01. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ ) wg PN-ISO o następujących parametrach: średnica pręta w mm 8 40 granica plastyczności Re (min) w MPa 500 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 wydłuŝenie (min) w % 10 zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b, 34GS wg normy PN-96/H-84023/06 i PN-82/H o następujących parametrach: średnica pręta w mm 8 32 granica plastyczności Re (min) w MPa 355 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 wydłuŝenie (min) w % 20 zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku St3SX wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: średnica pręta w mm 5,5 12,5 granica plastyczności Re (min) w MPa 240 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 wydłuŝenie (min) w % 24 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-96/H o następujących parametrach: średnica pręta w mm 5,5 12,5 granica plastyczności Re (min) w MPa 220 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 wydłuŝenie (min) w % 22 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H numer wytopu lub numer partii, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 12/72

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt : Budynek Poradni zdrowia Psychicznego - Przychodni Psychiatrycznej w Kościanie Adres budowy: Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A, działka nr 1894 /

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. INWESTYCJA: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO AKTULANYCH PRZEPISÓW P.POś ADRES : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY,KONTROLI I ODBIORU 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO ) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

OST 01 Wymagania ogólne.

OST 01 Wymagania ogólne. 1 BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH mgr inż. arch. Zdzisław Wawrzczak 76-200 Słupsk, ul.gen. Bora-Komorowskiego 4/17, tel. 0-604 980 645 e-mail: wawrzczak@onet.pl REGON-770618962, NIP- 839-100-99-36, Nr ew. działalności

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POPRAWA JAKOŚCI WODY DO PICIA NA TERENIE SOŁECTW SĄPY, WARSZEWO, SOKOLNIK STARE MONASTERZYSKO I ZAŚCIANKI GMINA MŁYNARY SPIS TREŚCI: Str. A-00.00. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

KOD 45320000-6. Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE Specyfikacja Techniczna - ST-02 Roboty izolacyjne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 KOD 45320000-6 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL.

SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. SST 02.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE REMONT ELEWACJI I OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 ST 02.01.00 PRACE WYKOŃCZENIOWE DOTYCZĄCE ZEWNĘTRZNYCH CZĘŚCI BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kulczyński Architekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT IZOL Sp. z o.o. Konto: PKO BP S.A. Oddział 1 Włocławek Nr 36 1020 5170 0000 1302 0070 8552 NIP 888-286-26-17 REGON 340035038 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy ul. Łęgska 51b 87-800 Włocławek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - wymagania realizacji robót budowlanych SST 10.1 ROZBIÓRKI I WYWÓZ ODPADÓW SST 10.2 ROBOTY ZIEMNE SST 10.3 ŻELBET SST 10.4 ROBOTY MURARSKIE SST 10.5 ROBOTY IZOLACYJNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-950 Ruszów, działka nr 379, 200 Inwestor: Opracował: Gmina i Miasto

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE) POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) Wydanie 2 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: Przebudowa boiska sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 Adres inwestycji: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Parkowa, działka nr 223/31 Inwestor: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo