CZEŚĆ III WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZEŚĆ III WS-04.00 ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE"

Transkrypt

1 PROJEKT Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic współfinansowany przez Unię Europejską, przyczyni się do zmniejszenia róŝnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Związek Międzygminny Puszcza Zielonka Nowy Rynek Murowana Goślina CZĘŚĆ III SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 1/72

2 CZEŚĆ III WS ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE Spis treści: 1. WSTĘP Przedmiot STWiORB Zakres stosowania STWiORB Zakres robót objętych STWiORB Określenia podstawowe MATERIAŁY Roboty betonowe i Ŝelbetowe Cement wymagania i badania Kruszywo Woda zarobowa wymagania i badania Domieszki i dodatki do betonu Beton Stal zbrojeniowa Drut montaŝowy Podkładki dystansowe Konstrukcje stalowe Cegła kanalizacyjna Cegła klinkierowa Cegła ceramiczna pełna Bloczki betonowe Zaprawa cementowa Uszczelnienia włazów, przejść szczelnych Obróbki blacharskie Zaprawy montaŝowe, materiały do uszczelnień i zabezpieczenia powierzchni betonowych Taśmy dylatacyjne i uszczelniające do betonu Materiały do izolacji Materiały stosowane do robót malarskich i zabezpieczeń przeciwkorozyjnych Materiały do robót wykończeniowych SPRZĘT Sprzęt do robót betonowych i Ŝelbetowych Sprzęt do montaŝu konstrukcji stalowych, robót dekarskich Sprzęt do robót murarskich Sprzęt do robót montaŝowych z uŝyciem zapraw i środków uszczelniających Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót izolacyjnych Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót wykończeniowych TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT Wymagania ogólne Roboty betonowe i Ŝelbetowe Konstrukcje stalowe Podpory pod przewody i urządzenia Roboty dekarskie Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych Roboty z uŝyciem zapraw montaŝowych i materiałów uszczelniających Zabezpieczenie przerw roboczych, przeciwskurczowych i dylatacyjnych taśmami systemowymi Zabezpieczenie szczelności przejść szczelnych, zaślepienie przerw i otworów w przegrodach betonowych i Ŝelbetowych Roboty murarskie Opis konstrukcji objętych niniejszą STWiORB Wymogi i zalecenia dotyczące zewnętrznej hydroizolacji obiektów budowlanych, powierzchni betonowych i Ŝelbetowych Izolacje cieplne obiektów budowlanych Wykonanie tynków cienkowarstwowych Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 2/72

3 5.2. Izolacje termiczne rurociągów Roboty malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych przez malowanie Wymagania dotyczące powłok malarskich Rusztowania KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Szczegółowe zasady kontroli robót OBMIAR ROBÓT PRZEJĘCIE ROBÓT Warunki ogólne Warunki szczegółowe PODSTAWA PŁATNOŚCI Ustalenia ogólne Cena wykonania robót PRZEPISY ZWIĄZANE Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 3/72

4 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych dla Zadania VIa - Gmina Murowana Goślina Kamińsko, Okoniec, Pławno w zakresie Kontraktu III - Zlewnia Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie wchodzącego w zakres Projektu - Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Okolic współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , pod numerem 2009/00/00/0/00/000. Wymagania Szczegółowe (WS) są Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WO). JeŜeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty składowej uwzględnionej w pozycji Przedmiaru Robót, naleŝy wykonać ją zgodnie z odpowiednimi przepisami branŝowymi wymienionymi w pkt. 10 Przepisy Związane. Kod CPV wg słownika zamówień: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŝynierii lądowej i wodnej Roboty izolacyjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 1.2.Zakres stosowania STWiORB STWiORB jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), naleŝy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branŝe) opisanych w pkt Zakres robót objętych STWiORB Zakres prac realizowanych w ramach robót budowlano-konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych obejmuje: Roboty przygotowawcze: 1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WS Roboty geodezyjne. 2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 3) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 4) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 6) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków. 7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (ciągów komunikacyjnych). 8) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 9) Oczyszczenie elementów przewidzianych do wykonania izolacji, 10) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych Roboty zasadnicze: 1) Roboty betonowe, 2) Roboty Ŝelbetowe, 3) Roboty w zakresie montaŝu i wykonania konstrukcji stalowych, 4) Roboty w zakresie montaŝu struktur z płyt warstwowych, 5) Roboty w zakresie montaŝu i wykonania przejść szczelnych, 6) Zabezpieczenie i pielęgnacja wykonanych elementów w zakresie robót budowlano konstrukcyjnych, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 4/72

5 7) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych warstwowych i przeciwwilgociowych powłokowych, 8) Wykonanie uszczelnienia przejść szczelnych, 9) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, 10) Wykonanie izolacji termicznych rurociągów, 11) Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu lub wełny mineralnej, Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 1) Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń, badań laboratoryjnych, odbiorów Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w WO Postanowienia podstawowe pkt 1.4. Ponadto: Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb G (np. beton klasy B25 przy Rb G = 25 MPa). Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuŝszym niŝ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. Przejście szczelne rozwiązanie techniczne polegające na zastosowaniu specjalnej kształtki lub materiału uszczelniającego doszczelniających miejsce przejścia przewodu przez przegrodę budowlaną. Przejście szczelne zapobiega przedostawaniu się par, gazów, cieczy itp. zanieczyszczeń przez przestrzeń pomiędzy przewodem i przegrodą budowlaną. Rusztowania niosące - rusztowania słuŝące do przenoszenia obciąŝeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i z betonu spręŝonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŝaru sprzętu i ludzi. Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŝania i odmraŝania próbek betonowych. Stopień wodoodporności symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym nie zauwaŝa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, Izolacja przeciwwilgociowa warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu albo podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Uszczelnienie uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., Materiał izolacyjny materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku, elektryczności, gazów, zabezpieczający przed czynnikami i procesami korozyjnymi (niszczącymi mikrostrukturę materiału) Zabezpieczenie antykorozyjne powłoka materiałowa na elemencie chronionym odporna na oddziaływanie czynników zewnętrznych, zabezpieczająca dany element przed procesami lub czynnikami niszczącymi, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 5/72

6 Izolacja chemoodporna (przed działaniem środowisk agresywnych) - powłoka materiałowa na elemencie chronionym zabezpieczająca go przed niszczącym oddziaływaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci, Izolacja termiczna - warstwa lub arkusz materiału na stropie, na ścianie lub w jej wnętrzu albo na rurociągach, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem (stratami) ciepła, Posadzka wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni, Wykończenie ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiału, umieszczona wewnątrz ściany, ściany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci, Izolacja przeciwwilgociowa warstwa lub arkusz materiału wewnątrz stropu, na ścianie fundamentowej albo podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w ścianie, mająca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci, Uszczelnienie uformowany materiał stosowany w połączeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu, wilgoci, wiatru, itp., Materiał izolacyjny materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku, elektryczności, gazów, zabezpieczający przed czynnikami i procesami korozyjnymi (niszczącymi mikrostrukturę materiału) Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja antykorozyjna powłoka materiałowa na elemencie chronionym odporna na oddziaływanie czynników zewnętrznych, zabezpieczająca dany element przed procesami lub czynnikami niszczącymi, PodłoŜe malarskie - Surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia na której będzie wykonywana powłoka malarska. Powłoka malarska - Stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŝona i rozprowadzona na podłoŝu, decydująca o właściwościach uŝytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. Powłoka gruntowa - Pierwsza powłoka systemu malarskiego, otrzymana przez nałoŝenie farby do gruntowania. Powłoka między warstwowa Powłoka między powłoką gruntową i nawierzchniową. Powłoka nawierzchniowa - Ostatnia powłoka systemu malarskiego, przeznaczona do ochrony znajdujących się pod nią powłok, przed wpływem środowiska, przyczyniająca się do całkowitej, deklarowanej przez system, ochrony przed korozją oraz nadająca odpowiednią barwę. Farba - Płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu barwnika i wypełniaczy) w roztworze spoiwa. Lakier - Nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. Emalia - Lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. Pigment - Naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Farba dyspersyjna - Zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych - Zawiesina pigmentów i obciąŝników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi. Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą - Zawiesina pigmentów i obciąŝników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. Farba na spoiwach mineralnych - Mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. Farba na spoiwach mineralno-organicznych - Mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. Grubość powłoki - Grubość powłoki po utwardzeniu warstwy nałoŝonej na podłoŝe. Nominalna grubość powłoki - Grubość określona dla kaŝdej powłoki lub kompletnego systemu malarskiego, zapewniająca wymaganą trwałość. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 6/72

7 Trwałość systemu malarskiego - Oczekiwany czas działania ochronnego systemu malarskiego do pierwszej większej renowacji. Punkt rosy - Temperatura, przy której wilgoć zawarta w powietrzu będzie kondensowała na stałej powierzchni. Powierzchnie referencyjne - Powierzchnie wyznaczone w odpowiednich miejscach konstrukcji, słuŝące do oceny czy wytypowany ochronny system malarski wykazuje właściwości takie jak załoŝono oraz stanowiące wzorzec, na podstawie którego ocenia się przygotowanie powierzchni i właściwości powłok malarskich. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO Postanowienia podstawowe pkt 2. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami InŜyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia InŜynierowi. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z załoŝeniami PZJ. 2.1.Roboty betonowe i Ŝelbetowe Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej STWiORB są: beton hydrotechniczny B45 W-10 F150, beton zwykły klasy B25, beton zwykły klasy B20, beton zwykły klasy B15, beton podkładowy klasy B10 (podłoŝa, betony spadkowe) stal zbrojeniowa: o A0 - St0S, o AI - St3SX, St3S, o AII-18G2-b, o AIII - 34GS, o AIIIN - BSt500, RB500W. Uwaga: naleŝy stosować beton zgodnie z Dokumentacją Projektową dla danego elementu Cement wymagania i badania Cement pochodzący z kaŝdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN-197-1:2002, PN-S-10040:1999. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: dla betonu klasy B25 klasa cementu 32,5 NA, dla betonu klasy B30 klasa cementu 42,5 NA, dla betonu klasy B45 klasa cementu 52,5 NA. Do kaŝdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). KaŜda partia dostarczonego cementu przed jej uŝyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację InŜyniera. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeŝeli nie ma pewności, Ŝe dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uŝyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 7/72

8 sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki wyŝej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut, koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: wg próby Le Chateliera nie więcej niŝ 8 mm, wg próby na plackach normalna. Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niŝ 20% cięŝaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki naleŝy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaŝą niezgodność z normami, cement nie moŝe być uŝyty do wykonania betonu. Magazynowanie: cement pakowany (workowany) składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); cement luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Ŝelbetowe przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŝny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moŝe być uŝyty do betonu po okresie: 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. KaŜda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umoŝliwiający jej łatwe rozróŝnienie. 2.3.Kruszywo Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłoŝu w sposób uniemoŝliwiający mieszanie się. Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŝ: 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leŝącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas B30 i wyŝszych naleŝy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 8/72

9 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, Ŝe zostały one zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: zawartość pyłów mineralnych do 1%, zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłuŝonych płaskich) do 20%, wskaźnik rozkruszenia: dla grysów granitowych do 16%, dla grysów bazaltowych i innych do 8%, nasiąkliwość do 1,2%, mrozoodporność według metody bezpośredniej do 2%, mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki do 0,1%, zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: do 0,25 mm 14 19%, do 0,50 mm 33 48%, do 1,00 mm 53 76%. Piasek powinien spełniać następujące wymagania: zawartość pyłów mineralnych do 1,5%, reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, zawartość związków siarki do 0,2%, zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B , w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z kaŝdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B , oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B , oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla kaŝdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg normy PN-B oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez InŜyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaŝe niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uŝycie takiego kruszywa moŝe nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleŜy prowadzić bieŝącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B dla korygowania receptury roboczej betonu. 2.4.Woda zarobowa wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 9/72

10 ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Bez badań laboratoryjnych moŝe być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 2.5.Domieszki i dodatki do betonu Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco-uplastyczniających, przyśpieszająco-uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 2.6.Beton Beton do konstrukcji obiektów technologicznych powinien spełniać następujące wymagania - nie niŝsze niŝ: nasiąkliwość do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, mrozoodporność ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niŝ 20% po 150 cyklach zamraŝania i odmraŝania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, wodoszczelność W10, badanie wg normy PN-EN 206-1:2003. wskaźnik wodno-cementowy (w/c) ma być mniejszy od 0,5, wytrzymałość zgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiORB, badanie wg normy PN-EN 206-1:2003, Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułoŝenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Krzysztof Wi eleba InŜynier K ontraktu Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niŝ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających róŝną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową naleŝy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o róŝnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance moŝna skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilości cementu w zaleŝności od klasy betonu są następujące: 400 kg/m3 dla betonu klas B25 i B30, 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyŝszych. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 10/72

11 Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niŝsza niŝ 10ºC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie naleŝy określić jako równą 1,3 RbG. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczać: wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, wartości 3,5 5,5% dla betonu naraŝonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, wartości 4,5 6,5% dla betonu naraŝonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: metodą Ve-Be, metodą stoŝka opadowego. RóŜnice pomiędzy załoŝoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać: - ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, - ±10 mm przy pomiarze stoŝkiem opadowym. Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stoŝka opadowego. Mieszanka betonowa moŝe być produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez InŜyniera receptury laboratoryjnej. Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie wyników badań materiałów, wyŝej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odwaŝanie, czas mieszania i opróŝniania). Wytwórnia podlega akceptacji InŜyniera. W przypadku kaŝdej dostarczanej partii betonu przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia Wykonawca winien przedłoŝyć dokumenty dostawy zawierające co najmniej następujące informacje: nazwę lub numer składu betonu towarowego, numer serii dokumentu dostawy, datę, numer betonowozu, nazwę nabywcy, nazwę i lokalizację miejsca budowy, gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeŝeli została określona, określoną urabialność, typ cementu, maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, rodzaj lub nazwę domieszki, jeŝeli została dodana, ilość betonu w metrach sześciennych, godzinę załadunku. W dokumencie Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, które mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy: godzina wyjazdu i przyjazdu cięŝarówki, godzina zakończenia rozładunku, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 11/72

12 informacje o dodatkowej ilości wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 2.7.Stal zbrojeniowa Asortyment stali zbrojeniowej Do zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klasy i gatunków wg dokumentacji projektowej i wg normy PN-82/H-93215, PN-96/H , PN-ISO , PN-H /01. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/ ) wg PN-ISO o następujących parametrach: średnica pręta w mm 8 40 granica plastyczności Re (min) w MPa 500 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 wydłuŝenie (min) w % 10 zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku 18G2-b, 34GS wg normy PN-96/H-84023/06 i PN-82/H o następujących parametrach: średnica pręta w mm 8 32 granica plastyczności Re (min) w MPa 355 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 wydłuŝenie (min) w % 20 zginanie do kąta 60 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe Ŝebrowane ze stali gatunku St3SX wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: średnica pręta w mm 5,5 12,5 granica plastyczności Re (min) w MPa 240 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370 wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 wydłuŝenie (min) w % 24 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-96/H o następujących parametrach: średnica pręta w mm 5,5 12,5 granica plastyczności Re (min) w MPa 220 wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 wydłuŝenie (min) w % 22 zginanie do kąta 180 brak pęknięć i rys w złączu. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. Wymagania przy odbiorze Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-82/H Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: nazwa wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H numer wytopu lub numer partii, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 12/72

13 wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, masa partii, rodzaj obróbki cieplnej. Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaŝdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do kaŝdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: znak wytwórcy, średnica nominalna, znak stali, numer wytopu lub numer partii, znak obróbki cieplnej. 2.8.Drut montaŝowy Do montaŝu prętów zbrojenia naleŝy uŝywać wyŝarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 2.9.Podkładki dystansowe Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów Konstrukcje stalowe Ogólne wymagania dla materiałów do konstrukcji stalowych Wyroby (materiały) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadać: atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, trwałe ocechowanie. Stal konstrukcyjna Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyŝej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN :1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto: Wyroby walcowane kształtowniki: dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H :1997; PN-H-93452:2005 oraz PN-EN 10024:1998, ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451; PN-H :2003 oraz PN-EN 10279:2003, teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999, kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN :2000 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210:2000 Wyroby walcowane blachy: blachy powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H , Wyroby zimnogięte kształtowniki: kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219:2000, kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom normy, PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. Inne materiały: Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudów, kraty pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Stal nierdzewna - gatunek minimum OH18N9; powierzchnie półmatowe. Łączniki Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 13/72

14 Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Śruby fundamentowe powinny być wykonane według PN-72/M Kotwy do mocowania konstrukcji i elementów naleŝy stosować wg rozwiązań systemowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M ,a ponadto: śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, własności mechaniczne wg PN-EN :1997. nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakrętki sześciokątne z kołnierzem stoŝkowym samozabezpieczające (z niemetalową wkładką). podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN- ISO 10673:2002. Materiały do spawania Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 759:2000, a ponadto: elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1600:2002, elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002. Powłoki malarskie Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania stosownej STWiORB Konstrukcje stalowe obiektów technologicznych - Do wykonania konstrukcji stalowych, mogących mieć kontakt ze środowiskiem agresywnym jakim są ścieki, np. do konstrukcji pompowni (włazów oprócz standardowych włazów Ŝeliwnych, pomostów, drabinek, wsporników, kominków wentylacyjnych), krat separatorów części stałych, elementów mocowania, obramowania fundamentów, itd. stosować naleŝy: - profile i blachy ze stali nierdzewnej konstrukcyjnej (0H18N9,), - kraty pomostowe ze stali nierdzewnej konstrukcyjnej wg PN-EN (0H18N9), - NaleŜy stosować elektrody E199 lub równowaŝne. - kotwy do betonu ze stali nierdzewnej wg PN-EN (0H18N9) wklejane (do mocowania elementów konstrukcji i wyposaŝenia trwałego do elementów betonowych lub Ŝelbetowych), - elementy złączne (śruby, uchwyty, podpory, mocowania, kotwy) wykonane ze stali nierdzewnej wg PN-EN (0H18N9), - podpory i mocowania rurociągów wykonać naleŝy ze stali nierdzewnej wg PN-EN (0H18N9) lub stosować mocowania systemowe dostarczane przez producenta z systemem rur, pod warunkiem dopuszczenia ich do mocowania w danym środowisku, zapewniających odpowiednią trwałość, - przekładki z tworzyw sztucznych zabezpieczające przed korozja elektrochemiczną (w przypadku łączenia stali róŝnych gatunków o potencjale). Elementy kotwiące i przekładki z tworzyw sztucznych powinny posiadać dopuszczenia do stosowania w środowisku ścieków bytowo-gospodarczych Konstrukcje stalowe obiektów kubaturowych Do wykonania konstrukcji stalowych w obiektach kubaturowych (np. budynek zespołu prądotwórczego), nie mających bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem agresywnym jakim są ścieki, dopuszcza się stosowanie stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia wg. PN-88/H gatunku St3SX lub St3S. Do wykonywania w/w konstrukcji naleŝy stosować: - kotwy do betonu stalowe wklejane (do mocowania elementów konstrukcji i wyposaŝenia trwałego do elementów betonowych lub Ŝelbetowych), - elementy złączne (śruby, uchwyty, podpory, mocowania, kotwy) wykonane ze stali tego samego rodzaju jak konstrukcja podstawowa, Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 14/72

15 - przekładki z tworzyw sztucznych zabezpieczające przed korozja elektrochemiczną (w przypadku łączenia stali róŝnych gatunków o potencjale), - wykonane elementy stalowe naleŝy bezwzględnie zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi galwanicznymi i farbami epoksydowymi. Kolorystkę uzgodnić naleŝy z Zamawiającym, - do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosować naleŝy spawanie elektryczne przy uŝyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M Zastępczo moŝna stosować elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraŝonych na obciąŝenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny posiadać: zaświadczenie jakości, spełniać wymagania norm przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta, - podpory i mocowania rurociągów wykonać naleŝy ze stali nierdzewnej wg PN-EN (0H18N9) lub konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia (St3SX lub St3S) zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie. Dopuszczalne jest zastosowanie mocowań systemowych dostarczanych przez producenta z systemem rur, pod warunkiem dopuszczenia ich do mocowania w danym środowisku, zapewniających odpowiednią trwałość Cegła kanalizacyjna NaleŜy stosować proste cegły kanalizacyjne pełne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 cm. kl. 25 wypalane z gliny, odpowiadające wymaganiom PN-B-12037:1998. Cegły układać naleŝy na zaprawie cementowej marki M8 (Rz=8,0 MPa) Cegła klinkierowa NaleŜy stosować cegły klinkierowe pełne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 kl. 35 wypalane z gliny, odpowiadające wymaganiom PN-B-12008:1996 ze zmianą Az1:2002. Cegły układać naleŝy na zaprawie cementowej marki M8 (Rz=8,0 MPa) Cegła ceramiczna pełna NaleŜy stosować cegły ceramiczne pełne o wymiarach 6,5 x 12,0 x 25,0 kl. 10 wypalane z gliny, odpowiadające wymaganiom PN-B-12050:1996. Cegły układać naleŝy na zaprawie cementowej M5 (Rz=5,0 MPa) i M8 (Rz=8,0 MPa) Bloczki betonowe Bloczki betonowe powinny spełniać następujące wymagania: - Wymiary: 38 x 12 x 25 cm - Wytrzymałość średnia na ściskanie: 15 MPa - Reakcja na ogień: A1 - Kategoria odchyłek: D1 - Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm 2 - ZuŜycie: 11 szt/m 2 przy grubości muru 12 cm Bloczki betonowe układać naleŝy na zaprawie cementowej M5 (Rz=5,0 MPa) Zaprawa cementowa NaleŜy stosować zaprawy cementowe marki M8 (Rz=8,0 MPa), Proporcje składników zaprawy przy określonej marce zaprawy oraz zastosowanie marki w zaleŝności od przeznaczenia naleŝy przyjmować wg PN-B Zaprawy budowlane cementowe". MoŜna stosować zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie pod warunkiem spełnienia wymagań STWiORB i PN. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 15/72

16 Woda do zaprawy Do przygotowania zapraw stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN EN :2004. Woda zaborowa do betonów. Bez badań moŝna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŝycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł Kruszywo do zaprawy Do zapraw naleŝy stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy Piasek do zapraw budowlanych: - nie moŝe zawierać domieszek organicznych, - powinien mieć frakcje róŝnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek średnioziarnisty 0,50-1,00 mm i piasek gruboziarnisty Cement do zaprawy Do zapraw cementowych stosować naleŝy cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 lub z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 32,5 B pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŝycia zaprawy nie będzie niŝsza niŝ +5 C. Cement powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŝytku Uszczelnienia włazów, przejść szczelnych Uszczelnienia włazów, przejść szczelnych naleŝy wykonywać z gumy EPDM (woda) NBR (ścieki), lub stosować uszczelnienia właściwe dla wybranego systemu, odporne na działanie środowiska w jakim będą zainstalowane. Profil uszczelek i odchyłki wymiarów powinny gwarantować zachowanie pełnej szczelności dla warunków eksploatacyjnych w jakich uszczelnienie będzie zastosowane Obróbki blacharskie Obróbki blacharskie wykonać naleŝy z blachy stalowej grubości min. 0,75 mm ocynkowanej i powlekanej powłoką poliestrową wysokiej jakości w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. NaleŜy stosować kotwy, łączniki dekarskie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grubość powłoki cynku wynosić powinna min. 275 g/m2 zgodnie z normą EN Grubość powłoki poliestrowej min. 25 µm obustronnie. Jeśli producent zapewnia dostarczenie gotowych obróbek blacharskich to naleŝy wykorzystać rozwiązanie systemowe, gwarantujące jednolitość systemu. Rozwiązanie systemowe obróbek blacharskich naleŝy zatwierdzić przez InŜyniera Zaprawy montaŝowe, materiały do uszczelnień i zabezpieczenia powierzchni betonowych NaleŜy stosować: Zaprawy montaŝowe wysokiej jakości, wodoszczelne, odporne na ciśnienie hydrostatyczne do min. 0,1 MPa, (do zastosowania w odpowiednim środowisku: ścieków lub wody pitnej) do uzgodnienia z InŜynierem. Systemowe zaprawy do uszczelnień i wykończenia powierzchni betonowych wysokiej jakości, wodoszczelne, odporne na ciśnienie hydrostatyczne wody do min. 0,1 MPa (do zastosowania w odpowiednim środowisku: ścieków lub wody pitnej) do uzgodnienia z InŜynierem. Trójwarstwowe powłoki (dwuskładnikowy kompozyt epoksydowo-smołowy) zapewniającą szczelność do 5kPa oraz odporność chemiczną na substancje: CH4, CO2, H2, H2S do zastosowania w systemach kanalizacyjnych i uzgodnienia z InŜynierem. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 16/72

17 UWAGA: Zaleca się stosowanie wysokiej jakości zapraw montaŝowych i uszczelniających charakteryzujących się wysoką odpornością na oddziaływanie środowiska, trwałością, wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością (zaprawy doszczelniające). Rozwiązana te wymagają zatwierdzenia przez InŜyniera Taśmy dylatacyjne i uszczelniające do betonu Rozwiązania systemowe uszczelniające i dylatacyjne z tworzyw sztucznych i bentonitu wysokiej jakości (do zastosowania w odpowiednim środowisku (ścieków lub wody pitnej) do uzgodnienia z InŜynierem: Taśmy dylatacyjne systemowe PVC wysokiej jakości do zgrzewania. Taśmy elastyczne bentonitowo-kauczukowe (lub równowaŝne) wysokiej jakości do uszczelnień przerw roboczych, doszczelniania przejść szczelnych Materiały do izolacji Materiałami stosowanymi do wykonania robót izolacyjnych są: Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN- 90/B-04615, PN-92/B-27618, PN-92/B oraz PN-B-27620:1998. Papa asfaltowa izolacyjna o parametrach: Do wykonania izolacji naleŝy stosować papę 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m2. wymagania wg PN-89/B wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Dopuszcza się piaskowanie powierzchni papy. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŝsze niŝ 30 mm, nie więcej niŝ w 3 miejscach na 1 m długości. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. wymiary papy w rolce: dł. 20m m 40m m 60m m szer. 90, 95, 100, 105, 110 cm określonymi w normie. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa sie z tkaniny z włókien szklanych z obustronna powłoka asfaltowa PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B /A1:1997. wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŝsze niŝ 30 mm, nie więcej niŝ w 3 miejscach na 1 m długości. Papa podkładowa polimerowo-asfaltowa o parametrach: naleŝy stosować papę 1/250 na osnowie z włókniny poliestrowej, modyfikowana SBS o gramaturze 250g/m2, płaska lub profilowana wymagania wg PN-EN-13707:2006 grubość papy: 4,7 mm, średnia grubość powłoki asfaltowej wodoodpornej (nad osnową / suma nad i pod osnową): 2,0/3,8 mm średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuŝ / w poprzek: 1200/900 N średnie wydłuŝenie (elastyczność) wzdłuŝ / w poprzek: 50/60 % papa mocowana do podłoŝa metodą zgrzewania wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 17/72

18 powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŝsze niŝ 30 mm, nie więcej niŝ w 3 miejscach na 1 m długości. wymiary papy w rolce: dł. Od 20m m do 60m m, produkowana szerokość rolek od 90 do 120 cm. Papa termozgrzewalna powinna spełniać wymagania: Papa termozgrzewalna podkładowa: papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Jej spodnia strona powinna być zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 3,4 mm ±5%. Papa mocowana do podłoŝa metodą zgrzewania. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Spodnia strona papy pokryta powinna być folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,4 ±0,2 mm. Papę mocuje się do podłoŝa metodą zgrzewania. Płyty styropianowe fasadowe samo gasnące o parametrach: klasa styropianu FS20 grubość 5 14 cm i wym. 100 cm x 50 cm. Parametry: klasa reakcji na ogień E napręŝenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - CS(10)70 70 kpa współczynnik przewodzenia ciepła - λ 0,040 W/mk deklarowany opór cieplny - RD m² K/W 3,75 m² K/W długość - klasa tolerancji L2 (+ 0.2 mm) szerokość - klasa tolerancji W2 (+ 0.2 mm) grubość - klasa tolerancji T2 (+ 1 mm) płaskość - klasa tolerancji P4 (+ 5 mm na 1000 mm) prostokątność - klasa tolerancji S2 (+ 2 mm na 1000mm) stabilność wymiarowa w warunkach laboratoryjnych DS (N)2 ± 0,2% stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS (70,-)2-2% wytrzymałość na rozciąganie do powierzchni czołowych - TR kpa wytrzymałość na zginanie BS kpa wymiary standardowe: 100 cm x50 cm, grubość 12 cm nietoksyczne i chemicznie obojętne, i nie zawierają chlorofluoropochodnych węglowodorów (CFC), hydrochlorofluoropochodnych węglowodorów (HCFC) lub formaldehydu dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: - dla płyt o grubości poniŝej 30mm - o głębokości do 4 mm - dla płyt o grubości powyŝej 30mm - o głębokości do 5 mm - łączna powierzchnia wad nie moŝe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. Polistyren ekstrudowany o parametrach: Przeznaczenie: do izolacji termicznej ścian poniŝej poziomu gruntu i podłóg na gruncie Grubość 3 i 5 cm, wym. 60 cm x 125 cm Gęstość: 35 kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła: λ 0,035 W/mK (50-80 mm); 0,037 W/mK ( mm) NapręŜenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:cs(10/y) kpa Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50) kpa Zamkniętokomórkowość: 95% Moduł elastyczności: 20 N/mm² Podciąganie kapilarne: 0 Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3 3% Odporność na cykle zamraŝania i odmraŝania: FT1 Klasa reakcji na ogień: E, samogasnący Temperatura zastosowania: 650C Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 18/72

19 Płyty nie zawierające FCKW i HFCKW długość - klasa tolerancji L1 szerokość - klasa tolerancji W1 grubość - klasa tolerancji T1 płaskość - klasa tolerancji P3 prostokątność - klasa tolerancji S1 Deklaracja zgodności z PN-EN /2003 Atest higieniczny PZH dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniŝej 30mm -o głębokości do 4 mm dla płyt o grubości powyŝej 30mm - o głębokości do 5 mm łączna powierzchnia wad nie moŝe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. Siatka zbrojeniowa do izolacji termicznej: Tkanina z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie układana w warstwie ochronnej na izolacji termicznej Gramatura siatki min. 165 g/m2 Najmniejsza wielkość oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm. Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą niŝ 1250 N. Zaprawa do przyklejania płyt styropianowych sucha zaprawa mineralna na bazie cementu do klejenia i egalizowania: odporność na ściskanie - min. 6,90 N/mm² odporność na zginanie - min. 2,80 N/mm² odporność na zrywanie - min. 0,72 N/mm² moduł dynamiczny - E=6300 N/mm² Zaprawa zbrojąca ulepszona masa zbrojeniowa na bazie białego cementu, zbrojona mikrowłóknem: odporność na ściskanie - min. 10,0 N/mm² odporność na zginanie - min. 3,80 N/mm² odporność na zrywanie - min. 0,53 N/mm² moduł dynamiczny - E=7300 N/mm² Folia kubełkowa wg PN-EN 13967:2006 o parametrach: wykonana na bazie polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przeznaczona do izolacji fundamentów oraz osłony elementów obiektów budowlanych mających kontakt z gruntem gramatura nie mniejsza niŝ 400 grubość folii: 0,4mm wysokość wytłoczeń:8mm liczba wytłoczeń: 1860/m2 zdolność odprowadzania wody: 4,61/s/m wytrzymałość na ściskanie: 250kN/m2 25t/m2) zakres temperatur stosowania: -40 C do +80 C szerokość standardowa: 1,5m, długość standardowa: 20mb klasyfikacja ogniowa: B2 folia powinna posiadać atest ITB. Folia budowlana wg PN-EN 13967:2006 o parametrach: Grubość: 0,3 mm (± 10 %) wg PN-92/C metoda A Szerokość 2,0 m Długość 33 m Wygląd zewnętrzny: powierzchnie równe, gładkie, bez pęcherzy, kraterków, uszkodzeń mechanicznych o krawędziach prostych, równych i bez pofałdowań Max. napręŝenie przy rozciąganiu: wzdłuŝ i w poprzek 10 MPa wg PN-61/C v = 100 mm/min szer. próbki 15 mm WydłuŜenie względne przy zerwaniu, [%] wzdłuŝ w poprzek 350 wg PN-81/C v = 100 mm/min szer. próbki 15 mm Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 19/72

20 Wytrzymałość na rozdzieranie, [N/mm] wzdłuŝ 70 - w poprzek 70 wg PN- 81/C metoda A Stabilizacja wymiarów w temperaturze 80 C, [%] - wzdłuŝ ± 0,5 - w poprzek ± 0,5 Giętkość przy przeginaniu na półobwodzie wałka o średnicy 5 mm, w temp C - niedopuszczalne pękanie Wodochłonność, [%] <0,5 Przesiąkliwość przy działaniem słupa wody o wysokości 1000 mm w czasie 100 h: niedopuszczalne przesiąkanie Opór dyfuzyjny, [m2*h*hpa/g] 360 Lepik asfaltowy na gorąco: Wymagania wg PN-B-24625:1998. temperatura mięknienia C temperatura zapłonu 200 C zawartość wody nie więcej niŝ 0,5% spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50 C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45 zdolność klejenia lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18 C. Roztwory i lepiki asfaltowe na zimno do gruntowania powierzchni betonowych: Wymagania wg PN-B-24620:1998 oraz: Abizol R wg normy PN-B-24006R:1997: postać: półciekła masa przeznaczony jest do gruntowania podłoŝy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne na ławach, fundamentach, podziemnych częściach budowli oraz pod róŝnego rodzaju papy termozgrzewalne. MoŜe być teŝ stosowany do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych bezpapowych i na podkładzie z papy. stosowania na podłoŝa betonowe, cementowe (tynki tradycyjne) oraz na papy asfaltowe z wyługowanym częściowo asfaltem i/lub resztkami posypki wnika w pory podłoŝa moŝna stosować na lekko wilgotnych podłoŝach moŝe być stosowany samodzielnie jako izolacja przeciwwilgociowa temperatura powietrza i podłoŝa podczas stosowania: od +5oC do +35oC pyłosuchość: po 6 godzinach czas schnięcia: 12 godzin zuŝycie: 0,5-0,7 kg / m2 na jedną warstwę ilość warstw: 2-3 w zaleŝności od zastosowania Abizol P wg normy: PN-B-24006:1997: postać: półciekły lepik asfaltowy, bez wypełniaczy, do stosowania na zimno stanowi samodzielną zewnętrzną powłokę izolacyjną typu średniego fundamentów, podziemnych części budowli czy stropów betonowych. UŜywany do powłok hydroizolacyjnych na podkładzie z papy, wierzchnich właściwych izolacji przeciwwodne podziemnych części budowli oraz zbiorników po wyschnięciu tworzy związaną z podłoŝem, elastyczną powłokę temperatura powietrza i podłoŝa podczas stosowania: od +5 o C do +35 o C pyłosuchość: po 6 godzinach czas schnięcia: 12 godzin zuŝycie: 0,5-0,7 kg / m2 na jedną warstwę ilość warstw: 2-3 w zaleŝności od zastosowania Abizol G wg normy: PN-B-24620:1998: postać: gęsta tiksotropowa plastyczna masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym i zbrojona włóknami do stosowania na zimno przeznaczenie: do podklejania papy, prac dekarskich i uszczelniających w budownictwie kolor czarny Numer Zamówienia: 2009/00/00/0/00/000-III/VIa 20/72

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1)

ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) ST 2.1. S.T.-2.1.4. Beton nie konstrukcyjny klasy B-10,B-15 bez deskowania (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY PIECZYSKA LOKALIZACJA: PIECZYSKA Działka Nr 258/2 GMINA BRZEZINY Pow. KALISZ woj..wielkopolskie INWESTOR: URZĄD GMINY BRZEZINY Pow. KALISZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 02.05 MontaŜ konstrukcji stalowych Specyfikacje techniczne ST-02.05 Konstrukcje stal owe ( CPV 45223100-7) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Mokre KONTENER POTRZEB WŁASNYCH TPW 1 Materiały wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1)

ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki. S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST 2.2. S.T.-2.2.5. Posadzki S.T.-2.2.5.1. Posadzki betonowe (CPV 45262000-1) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data:

IZOLACJE. mgr inż. Diana Pijanowska. Data: IZOLACJE Sporządził Podpis mgr inż. Diana Pijanowska Data: II 2010 93 IZOLACJE WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ GRUPY ROBÓT: 452 KLASY: 4521, 4523 KATEGORIE: 45213, 45233 Spis treści 1. Wstęp...95 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000)

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-04 ROBOTY W ZAKRESIE POKRYĆ DACHOWYCH (Kod CPV 45260000) 46 Spis treści 1. WSTĘP... 48 2. MATERIAŁY... 48 3. SPRZĘT... 50 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY IZOLACYJNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY IZOLACYJNE CPV 45320000-6 roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 1. WSTĘP 1. 1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B2- ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE Kod CPV 45453000-7 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot SST 1.2 Zakres stosowania SST 1.3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST 2/02/8 - Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Przepusty pod zjazdami Nr D 06.02.01 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania

Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ. Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz. Materiały wykorzystane do realizacji zadania ATLAS Sp. z o.o. Przybysławice 43 A 63-440 Raszków Prefabrykowana betonowa obudowa stacji typ ASTD-GPZ Stacja Elektroenergetyczna 110/15 kv Skarbimierz Materiały wykorzystane do realizacji zadania Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 skrzydło sali gimnastycznej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.02 POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY OBRÓBKI BLACHARSKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce

PAK SP. Z O.O. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PARKU MIEJSKIEGO - TOR DO JAZDY NA ROLKACH w Ostrołęce PAK SP. Z O.O. PRACOWNIE ARCHITEKTURY i KRAJOBRAZU tel.: 0*29 764-38 - 02 07-410 OSTROŁĘKA ul. SKRYTA 15 kom.: 0 604 226 499 nr identyfikacyjny VAT - 758-000 - 14-44 Temat: EGZEMPLARZ ARCHIWALNY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POSADZKI CPV- 45431100-8 kładzenie terakoty 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT AśUROWYCH Rzepin, 2009 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV : - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych -45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne -45312311-0

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- B 6 Roboty murowe Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW I N Ż Y N I E R I A L Ą D O W A Magdalena Radlak 45-355 OPOLE, UL 1 - GO MAJA 97/2 NIP: 754-214-19-47, REGON: 532179560 mail: magproj@o2.pl, tel. +48 885 599 251 SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 147 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr B.03.00.00 Roboty murowe Kod CPV 45262522 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe określenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1. Wstęp SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 4 6.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007

REMONT DACHU STRAZNICY W DOPIEWIE PRZY UL. SZKOLNEJ 21 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROZDZIAŁ 2 ARCHITEKTURA LUTY 2007 2.2. POKRYCIA DACHOWE POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 1.Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE

SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE SZCZEGŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 07.00 POSADZKI BETONOWE I IZOLACJE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01 POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV ROBOTY IZOLACYJNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV ROBOTY IZOLACYJNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, WODOSZCZELNE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W

Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń systemami GREINPLAST W, GREINPLAST WGS i GREINPLAST WGF GREINPLAST W Dekllaracja zgodnościi nr W/0211 1. Producent wyrobu budowlanego: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B Zakład Produkcyjny: Greinplast Sp. z o.o. 36-007 Krasne 512B 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Zestawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5

INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU IZOLMAT PLAN aquastoper Al. Nr IT-38-CE/2011 z dnia 01.04.2011 r. Str.1/5 INFORMCJ TECHNICZN WYROBU IZOLMT PLN aquastoper l Przedsiębiorstwo Produkcji IZOLMT Sp. z o.o. Nr IT-38-CE/2011 z dnia r. Str.1/5 1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa podkładowa IZOLMT PLN aquastoper

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Warszawa 1998 Opracowanie wykonano na zlecenie G e n e r a l n e j D y r e k c j i D r ó g P u b l

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Przedmiar. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Przedmiar PRZEDMIAR ZAKTUALIZOWANY PO ZAPYTANIACH OFERENTÓW REMONT STACJI KONTROLI POJAZDÓW W SIEDZIBIE MZK W śywcu NA OKRĘGOWĄ STACJE KONTROLI POJAZDÓW Data: 2009-10-09 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...2 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...3 5. WYKONANIE ROBÓT...3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...7

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wjazdów do posesji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Podkonstrukcja pod agregaty skraplające SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt budowlany: Budynek Administracyjny Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 Podkonstrukcja pod agregaty

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

Wartość netto 4 x 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Kształtowniki stal.profilowane U przyścienne do płyt k-g 30x30

Wartość netto 4 x 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Kształtowniki stal.profilowane U przyścienne do płyt k-g 30x30 MZUK 271-1/13 Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy na dostawę materiałów budowlanych Lp. Nazwa Jedn. Ilość Cena jednostkowa netto str 1 Wartość netto 4 x 5 Wartość podatku VAT Wartość brutto 6 + 7 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot stosowania ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zagospodarowanie terenu, nawierzchnie, place, chodniki, schody terenowe. B-12. Roboty remontowe kod. 45453000-7 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr...

Przedmiar robót. UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012. Załącznik nr... Przedmiar robót Załącznik nr... UTRZYMANIE OBIEKTÓW INśYNIERSKICH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA W LATACH 2010-2012 Przedmiar robót dotyczy zakresu przewidzianego do realizacji w ciągu 1 roku Lp. Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. Ogrodzenie SPIS TREŚCI : 1. CPV - 45342000-6 Ogrodzenie boisk Sporządził : SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGRODZENIE CPV 45342000-6

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST B 01.03. MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT...5 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU Strona 1 z 5 Zakres stosowania Główne zalety produktu Silikatowo-silikonowa masa tynkarska służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemie ociepleń Akrys 3000 ze styropianem i

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo