MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁY SZKOLENIOWE"

Transkrypt

1 Strona1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Części: 26, 27, 28 Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły B i a ł y s t o k Projekt

2 Strona2 I. Spis treści I. Koncepcja EWD Słownik EWD Błąd pomiaru... 5 Błąd próbkowania... 5 Estymacja... 5 Korelacja... 5 Przedział ufności dla EWD... 6 Regresja... 6 Reszta... 7 Skala centylowa... 7 Skala staninowa... 7 Wartość przewidywana (wynik przewidywany)... 8 Wartość odstająca... 8 Współczynnik ufności... 9 Zmienne kontrolne w równaniu regresji Skala 100/ Znaczenie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły Korzyści z analizowania trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów, a) b) c) Dlaczego wskaźniki trzyletnie? Jakie dane wykorzystywane są do szacowania wskaźników? Na jakiej skali prezentowane są wyniki? Szkoły neutralne Szkoły sukcesu Szkoły wspierające Szkoły wymagające pomocy Szkoły niewykorzystanych możliwości Rozkład wyników Jak odczytywać wykresy? Porównuje wyniki własnej placówki z wynikami innych szkół, Projekt

3 Strona3 II. Przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus oraz Kalkulatora EWD Możliwości Kalkulatora EWD Plus i EWD a) b) c) d) Kalkulator EWD Plus Najważniejsze możliwości Kalkulatora EWD Plus Jak przygotować dane do kalkulatora? Kalkulator EWD Przygotowanie i wczytanie danych do Kalkulatora EWD 100, a) b) c) d) e) Przygotowanie danych Wczytywanie danych Wykonywanie analiz Przykłady wykresów Zapis projektów III. Analiza planowanych i podejmowanych przez szkołę działań skierowanych na jej rozwój, pod kątem wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku analiz z wykorzystaniem kalkulatora EWD Użyteczności wskaźników EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły Czynnikach efektywności nauczania Projektowanie analiz wewnątrzszkolnych z wykorzystaniem EWD IV. Wskaźniki EWD a monitorowanie Monitorowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Czy wszyscy nauczyciele jednakowo stosują wymagania? V. Podsumowanie VI. Literatura VII. Strony internetowe: Projekt

4 Strona4 I. Koncepcja EWD. Termin edukacyjna wartość dodana oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony zgodnie z tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne (najczęściej wykorzystywane są modele regresji liniowej lub modele wielopoziomowe) pozwalające na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik na egzaminie poprzedniego etapu kształcenia, informacja o zasobach materialnych szkoły, środowisku, nakładach na szkołę) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym dla danego etapu kształcenia), oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Rysunek 1 Model ideowy szacowania wskaźników EWD dla szkół 1. Słownik EWD. Błąd pomiaru Błąd próbkowania Estymacja Korelacja Przedział ufności dla EWD Regresja Reszta Skala centylowa Projekt

5 Strona5 Skala staninowa Wartość przewidywana Wartość odstająca Współczynnik ufności Zmienne kontrolne w równaniu regresji Błąd pomiaru Każdy pomiar obarczony jest błędem. W przypadku pomiaru osiągnięć szkolnych błąd pomiaru wynika z działania takich czynników jak: dyspozycja ucznia w danym dniu, zgadywanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, efekt egzaminatora w zadaniach otwartych, ściąganie, przypadkowość w doborze zadań testowych. Błąd próbkowania Estymacja EWD jest obarczona błędem, ponieważ absolwenci danego rocznika są tylko próbą uczniów szkoły, na podstawie której wypowiadamy się o efektywności nauczania w danym gimnazjum Estymacja Metoda statystyczna wyznaczania interesującego nas parametru (np. średnia, odchylenie standardowe) na podstawie skończonego zbioru obserwacji. W przypadku EWD estymujemy średnią z reszt równania regresji dla danej placówki, którą następnie nazywamy edukacyjną wartością dodaną danej szkoły (to przykład estymacji punktowej). Estymujemy także granice przedziałów ufności EWD wykorzystując fakt, że rozkład średniej z próby jest zbliżony do normalnego (to przykład estymacji przedziałowej). Korelacja Powiązanie dwóch zmiennych. Mówiąc, że "wyniki sprawdzianu silnie korelują z wynikami egzaminu gimnazjalnego" mamy na myśli, że za pomocą wyników sprawdzianu można w dużym stopniu przewidzieć wynik egzaminu gimnazjalnego. Korelacja dodatnia tych wyników oznacza, że w większości przypadków wraz ze wzrostem wyników sprawdzianu wzrastają wyniki egzaminu gimnazjalnego. Współczynnik korelacji może przyjmować wartości od -1 do 1. Znak oznacza Projekt

6 Strona6 kierunek zależności, wartość bezwzględna - siłę powiązania między zmiennymi. Przedział ufności dla EWD Estymacja punktowa EWD obarczona jest dwojakim błędem: po pierwsze, błędem pomiaru na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym; po drugie, błędem próbkowania. To powoduje konieczność wyznaczenia przedziału ufności oszacowanej wartości EWD dla analizowanej grupy uczniów. Przedział ufności, to przedział, który z określonym współczynnikiem ufności zawiera prawdziwą wartość interesującego nas parametru. Wyznaczone dla EWD przedziały ufności możemy traktować jako regułę decyzyjną. Jeżeli chcemy w sposób odpowiedzialny formułować na podstawie EWD oceny typu szkoła A lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez egzamin gimnazjalnym od szkoły B, to warto wiedzieć, jakie jest ryzyko popełnienia błędu. Przedziały ufności pozwalają nam to ryzyku oszacować. Jeżeli wyznaczymy 95% przedziały ufności EWD dla porównywanych szkół i przedziały te są rozłączne, to ryzyko sformułowania nietrafnej oceny jest niewielkie. Gdy przedziały częściowo pokrywają się, formułowanie oceny staje się bardziej ryzykowna - należy się od niej powstrzymać. W przypadku EWD szkoły przyjmujemy 95% współczynnik ufności, a dla klas lub innych grup uczniów porównywanych w obrębie jednej szkoły można przyjąć niższy współczynnik ufności np. 90%. Przyjęcie niższego współczynnika ufności dla tych grup związane jest z mniej dotkliwymi konsekwencjami sformułowania nietrafnej oceny. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach większe ryzyko wiąże się z niedocenianiem różnicy niż jej przecenieniem. Gdy oceniamy szkoły i za oceną idą decyzje ważne dla szkoły, przede wszystkim należy wystrzegać się ocen pochopnych. Ale gdy analiza wykaże na przykład, że w danej szkole relatywnie gorzej nauczani są uczniowie słabsi, być może warto podejmować działania, nawet gdy diagnozy nie możemy być pewni. Regresja Metoda statystyczna określenia zależności między zmienną zależną (inaczej: zwaną zmienną objaśnianą), a zmiennymi niezależnymi (inaczej: zmiennymi objaśniającymi). Posługując się równaniem regresji można przewidywać - w sensie Projekt

7 Strona7 statystycznym - wartości zmiennej zależnej na podstawie wartości zmiennych niezależnych. W modelach EWD zmienną zależną jest wynik egzaminu gimnazjalnego, a zmiennymi niezależnymi są wyniki sprawdzianu oraz oznaczenia dla płci i dysleksji uczniów (por. zmienne kontrolne). Najczęściej w metodzie regresji analizujemy współczynniki równania regresji, jednak w przypadku EWD najwięcej uwagi poświęcamy wartościom przewidywanym oraz tzw. resztom, a więc różnicom między wartością przewidywaną przez równanie regresji a wartością rzeczywistą. Reszta W modelach EWD: różnica między uzyskanym przez ucznia wynikiem na egzaminie gimnazjalnym a wynikiem przewidywanym na podstawie równania regresji. Ponieważ reszta jest wartością nieprecyzyjną (obarczoną zarówno błędem pomiaru na sprawdzianie jak i błędem pomiaru na egzaminie gimnazjalnym) nie należy jej wykorzystywać jako indywidualnej miary postępu ucznia w czasie nauki w gimnazjum. Reszty należy używać jedynie do analizowania EWD szkoły lub innej badanej grupy. Skala centylowa Skala pozycyjna wyników uporządkowanych rosnąco; aby ustalić wartości centyli, porządkujemy wyniki od najniższych do najwyższych, dzielimy ich zbiór na 100 równych części, a następnie określamy położenie granic między tymi częściami na skali wyników i oznaczamy je jako centyle C1, C2, C3, C4, C5,... C99. Liczba centyli wynosi dziewięćdziesiąt dziewięć. Numer kolejny najbliższego centyla stanowi rangę centylową danego wyniku testowania, to jest procent wyników niższych od danego. Np. wynik szkoły w 45 centylu oznacza, że 44% szkół uzyskało wynik niższy od tej szkoły. W kalkulatorze EWD w skali centylowej podawany jest przedział ufności dla EWD szkół (dokładniej rangi centylowe odpowiadające krańcom przedziału ufności). Skala staninowa (od ang. standard nine), standardowa dziewiątka - dziewięciostopniowa znormalizowana skala wyników. Kolejne stopnie tej skali zawierają odpowiednio 4%, Projekt

8 Strona8 7%, 12%, 17%, 20%, 17%, 12%, 7%, 4% wyników uporządkowanych rosnąco. Skala pozwala pozycjonować wynik ucznia (wynik szkoły, np. średni wynik lub EWD) i porównywać z wynikami innych uczniów (szkół). Kolejne stopnie skali przyjęto nazywać: najniższy, bardzo niski, niski, niżej średni, średni, wyżej średni, wysoki, bardzo wysoki, najwyższy. Np. wynik szkoły w staninie 8. (bardzo wysokim) oznacza, że 4% szkół uzyskało wynik wyższy, 7% - porównywalny, a 89% - wynik niższy iż ta szkoła. Rysunek 2 Skala staninowa Wartość przewidywana (wynik przewidywany) Wartość przewidywana - w metodzie regresji, zastosowanej przy ocenie EWD, jest to wartość zmiennej zależnej (wyniku egzaminu gimnazjalnego) przewidywana na podstawie równania regresji oszacowanego dla całej populacji uczniów w Polsce. Wartość odstająca wartość znacząco odbiegająca od pozostałych wartości w próbie. W metodzie EWD chodzi o wartości reszt drastycznie różniące się od pozostałych wartości reszt w szkole. Na przykład, w 56 osobowym gimnazjum wartości reszt 54 uczniów mieszczą się w przedziale (-10 ; +10). Wyniki dwu pozostałych to +19,5 oraz -21,1. Te wartości uznamy za odstające, bo znacznie Projekt

9 Strona9 różnią się od pozostałych. Można przypuszczać, że wartości odstające są wynikiem działania czynników losowych, więc wskazane jest minimalizowanie ich wpływu na szacowanie EWD szkoły. Współczynnik ufności Prawdopodobieństwo, że oszacowany przedział ufności będzie zawierał prawdziwą wartość parametru. Zmienne kontrolne w równaniu regresji w metodzie EWD zmienne uwzględnione w równaniu regresji w celu lepszego określenie wyniku przewidywanego na egzaminie gimnazjalnym. Mogą to być to takie zmienne jak: płeć ucznia, dysleksja. 2. Skala 100/15 Skala 100/15 jest standardową skalą o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15. W przypadku informowania o wynikach egzaminacyjnych kluczowe są dwie sprawy: 1) możliwość określenia wartości indywidualnego wyniku 2) możliwość dokonania porównań między latami. W pierwszym przypadku można porównywać wynik ze średnim wynikiem w populacji zdających i określać wartość indywidualnego wyniku jako odległość od średniej. W drugim przypadku ważny jest kształt rozkładu - wyniki można porównywać między latami, jeśli kształty rozkładów z kolejnych lat są podobne. Spełnienie tych dwóch warunków osiąga poprzez normalizację wyników (sprowadzenie rozkładu do rozkładu normalnego), a następnie standaryzację, to jest ustalenie wartości średniej i odchylenia standardowego. Przykładem takiej skali jest dziewięciostopniowa skala staninowa, którą dotychczas powszechnie używano do komunikowania wyników egzaminacyjnych w Polsce. Skala staninowa jest jednak zbyt krótka, aby móc precyzyjne określać wartość wyniku, dlatego proponujemy korzystać ze skali 100/15. W tej skali prezentowane są trzyletnie wyniki egzaminacyjne i EWD (gimnazjum.ewd.edu.pl), teraz również jednoroczne wskaźniki EWD można wyliczać w skali 100/15. Wyniki egzaminacyjne uzyskane przez uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2011 roku i ich przekształcona postać na skali 100/15: Projekt

10 Strona10 Rysunek 3 Porównanie skal Projekt

11 Strona11 Miarą odległości od średniej (100) jest odchylenie standardowe. Typowe wyniki egzaminacyjne znajdują się w odległości jednego odchylenia od średniej. Wyniki powyżej jednego odchylenia standardowe to wyniki wysokie, poniżej jednego odchylenia standardowego - wyniki niskie. Wyniki w odległości większej niż dwa odchylenia standardowe są wynikami wyjątkowymi: wyjątkowo wysokimi lub wyjątkowo niskimi. Odległości na skali 100/15 i odpowiadające im odsetki wyników: Rysunek 4 Odległości na skali 100/15 i odpowiadające im odsetki wyników 3. Znaczenie wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkoły. 1. Wskaźniki liczone dla jednego rocznika uczniów pozwalają ocenić, jak skutecznie zdołano w szkole wykorzystać potencjał uczniowski (w porównaniu ze szkołą o podobnych zasobach uczniowskich). Ich interpretacja powinna zmierzać do tego, by w swojej szkole rozpoznać, jakie czynniki wewnątrzszkolne i jak wpływają na efektywność nauczania w zakresie sprawdzanym na egzaminach zewnętrznych. 2. Wskaźników EWD można użyć do określenia stanu lub śledzenia zachodzących zmian w każdym z obszarów wskazanych w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Ewaluacja prowadzona przez samą szkołę w celu poprawy swojego funkcjonowania to najważniejszy obszar wykorzystania wyników egzaminacyjnych, a tym samym i metody edukacyjnej wartości dodanej. Beneficjentami skutecznej autoewaluacji stają się uczniowie, którzy mają szansę uczyć się w skuteczniej nauczających szkołach 3. Wskaźniki EWD wzbogacają repertuar miar jakości pracy szkoły i powinny być traktowane jako dopełniające wobec nich. Projekt

12 Strona12 4. Metoda EWD może być z powodzeniem stosowana do ewaluacji wewnątrzszkolnej. EWD pozwala analizować takie problemy jak: efektywność nauczania w poszczególnych klasach, skutki segregacyjnych metod dzielenia uczniów na oddziały, problemy równości szans edukacyjnych różnych grup uczniów, ocena skuteczności różnych działań zmierzających do podniesienia jakości nauczania. Mimo wymienionych powyżej zalet, metoda EWD ma swoje problemy: 5. Posługiwanie się pojęciem efektywności opartym na metodzie nie dostarcza informacji, jakie praktyki edukacyjne za tę efektywność odpowiadają. Efektywność to wysokie wyniki w testach, wysokie wyniki w testach to efektywność. Co zmienić w swoim działaniu, by podnieść swą efektywność? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi. 6. EWD jak i inne metody szacowania wartości dodanej - opiera się na założeniu, że nie ma interakcji między kapitałem kulturowym ucznia a skutecznością różnych sposobów nauczania. Jeżeli coś jest dobre dla ucznia X, dobre będzie dla wszystkich uczniów; jeżeli coś przynosi owoce w danej klasie to będzie efektywne dla wszystkich klas. Założenie to jest w najwyższym stopniu wątpliwe. Istnieje wiele dowodów na rzecz hipotezy zgodności kulturowej, która mówi, że nauczanie szkolne jest najbardziej efektywne wtedy, gdy metody oddziaływania stosowane przez nauczyciela są zgodne z wzorcami uczenia się znanymi dziecku z doświadczeń kulturowych Podsumowując należy stwierdzić, iż metoda EWD jest niejako z definicji trafną miarą efektywności nauczania przy pewnym bardzo ważnym zastrzeżeniu - efektywności nauczania w zakresie sprawdzanym przez egzaminy zewnętrzne. Świadomość tego ograniczenia skłania do próby korekty nazwy metody. Czy nie bardziej trafny byłby termin egzaminacyjna wartość dodana? Przy obecnym stanie wiedzy o polskiej aplikacji EWD to zasadna ostrożność. Należy podkreślać, że EWD to miara o ograniczonej wartości i jest tylko sposobem lepszego - co nie znaczy doskonałego - wykorzystania wyników egzaminacyjnych. Projekt

13 Strona13 4. Korzyści z analizowania trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów, a) Dlaczego wskaźniki trzyletnie? W szacowaniu wskaźników wykorzystujemy wyniki z trzech kolejnych lat. Dlatego mówimy o wskaźnikach trzyletnich. Sposób liczenia trzyletnich wskaźników dobrze pokazuje poniższy wykres. Rysunek 5 Sposób liczenia trzyletnich wskaźników Co roku odrzucane są dane z najstarszego uprzednio uwzględnionego rocznika, a dodawane są wyniki aktualne. Obliczanie trzyletnich wskaźników uzasadnione jest z kilku powodów. Najważniejszy to fakt, że wyniki egzaminacyjne obarczone są niepewnością pomiarową. Im większą pulą danych dysponujemy, tym mniejszy wpływ tej niepewności na szacowanie wskaźników dla szkoły. Używając wyników z trzech kolejnych lat, zyskujemy trzy razy więcej danych, a duża ilość informacji oznacza większą precyzję szacowania. Ewaluacja szkoły nie jest dzięki temu uzależniona od chwilowych zmian, jednorazowych statystycznych kaprysów zwiększających lub zmniejszających wartość wskaźników. Jednak wskaźniki trzyletnie mają też swoją wadę - są mniej wrażliwe na realne zmiany dokonujące się w krótkim czasie. Dlatego szkoła nie powinna poprzestawać na analizie wskaźników wieloletnich i w ramach analiz wewnątrzszkolnych powinna obliczać za pomocą Kalkulatora EWD (patrz: miary jednoroczne. b) Jakie dane wykorzystywane są do szacowania wskaźników? Do szacowania wskaźników wykorzystujemy wyniki testów egzaminacyjnych w wersji standardowej dla uczniów zdających w terminie głównym. do 2011 roku w analizach nie uwzględniano wyników uczniów drugorocznych. Od trzylatki Projekt

14 Strona do szacowania EWD używa się również wyników uczniów o przedłużonym o rok cyklu kształcenia. Włączenie tych uczniów jest możliwe ponieważ opracowano specjalny sposób szacowania EWD uwzględniający specyfikę tej kategorii uczniów. c) Na jakiej skali prezentowane są wyniki? Korzystanie z wyników z różnych edycji egzaminów zewnętrznych rodzi znaczący problem. Surowe wyniki egzaminów nie są porównywalne między kolejnymi edycjami egzaminu. Przed przystąpieniem do analiz efektywności nauczania musimy więc je sprowadzić do porównywalnej postaci. W pierwszej fazie wyniki każdej edycji egzaminu tak przekształcono, by ich rozkłady maksymalnie zbliżyły się do rozkładu normalnego (normalizacja). W drugim kroku znormalizowane wyniki egzaminacyjne w każdym roku przeliczono na wspólną skalę, tak by średnia krajowa wyniosła 100 punktów, a odchylenie standardowe wyniosło 15 punktów (standaryzacja). Zakładany rozkład wyników egzaminacyjnych po normalizacji i standaryzacji wygląda następująco: Rysunek 6 Rozkład normalny Zwróćmy uwagę, że dzięki standaryzacji wyniki można łatwo interpretować ilościowo. Wiadomo, że 100 to zawsze wynik średni w kraju, 115 to wynik przewyższający przeciętną krajową o jedno odchylenie standardowe, dodatkowo wiemy z własności rozkładu normalnego, że wynik wyższy od 115 uzyskało w kraju Projekt

15 Strona15 około 16% zdających. Zastosowana procedura umożliwia wykorzystywanie w ewaluacji szkół wyników z różnych lat. Znormalizowana i wystandaryzowana skala wyników uczniowskich służy zarówno do prezentacji wyniku egzaminacyjnego danego gimnazjum, jak i do prezentacji wartości wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. W wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza, że przeciętny uczeń tego gimnazjum otrzymał na egzaminie gimnazjalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na sprawdzianie po szkole podstawowej. Od trzylatki wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego są skalowane za pomocą nowoczesnej techniki pomiarowej IRT. Pozwala to na bardziej efektywne szacowanie poziomu umiejętności uczniów na podstawie surowych wyników egzaminacyjnych. Ta nowa procedura skalowania nie zmienia interpretacji prezentowanych wyników. Dlaczego w ewaluacji szkoły należy uwzględniać zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD? Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary komplementarne, łącznie dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik egzaminacyjny jak i wskaźnik EWD jest sposób pokazywania wyniku szkoły pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły. By uwzględnić statystyczną niepewność szacowania wskaźników pozycja szkoły prezentowana jest nie jako punkt, a jako obszar w kształcie elipsy. Jak już wspominaliśmy wyniki wszelkich pomiarów, też testów egzaminacyjnych, cechuje niepewność pomiarowa. Lokując gimnazjum na wykresie należy wziąć to pod uwagę. Robimy to wyznaczając dla każdego gimnazjum obszar, w którym z 95% pewnością znajduje się gimnazjum ze względu na dwa interesujące nas wskaźniki: wynik egzaminu i EWD. Rezygnacja z dokładnego (tzw. punktowego) szacowania interesujących nas wartości nie jest wynikiem asekuranctwa, czy statystycznej bojaźliwości, jest normalną procedurą statystyczną stosowaną wszędzie tam, gdzie na podstawie wartości szacunkowych musimy formułować odpowiedzialne oceny. Projekt

16 Strona16 Wielkość elipsy, czyli niepewność szacowania wskaźników dla szkoły, zależy przede wszystkim od liczby informacji. Im większą liczbą wyników egzaminacyjnych dysponujemy, tym mniejsza niepewność i mniejsza elipsa. Opis położenia elipsy (szkoły) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie pięciu punktów odniesienia. Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania. Powyższe punkty odniesienia opatrzone umownymi nazwami mają pomóc w interpretacji, a nie kategoryzacji szkół. Oprócz typów głównych można zaobserwować również typy pośrednie: szkoły o przeciętnych wynikach i niskiej/wysokiej EWD oraz szkoły o przeciętnej efektywności (EWD) i niskich/wysokich wynikach egzaminacyjnych. w tych przypadkach elipsy szkół leżą na osi pionowej lub poziomej, odpowiednio. 5. Rozkład wyników Rozkład wyników wyrażonych na skali 100/15 pozwala ocenić, w jaki sposób wyniki uczniów różnią się od rozkładu normalnego. W przypadku wyników egzaminu gimnazjalnego dodatkowo wyrysowywany jest rozkład wyników przewidywanych. Różnica średniej w rozkładzie wyników rzeczywistych i średniej w rozkładzie wyników przewidywanych jest równa wskaźnikowi EWD dla rozpatrywanej grupy uczniów. Dla określenia kategorii gimnazjum dla poszczególnych części przyjęto następujące założenia: Projekt

17 Strona17 1.Szkoła neutralna EWD = 0 wynik egzaminu = 100; 2.Szkoła sukcesu EWD > 0 wynik egzaminu > 100; 3.Szkoła wspierająca EWD > 0 wynik egzaminu 100; 4.Szkoła wymagająca pomocy -EWD 0 wynik egzaminu < 100; 5.Szkoła niewykorzystanych możliwości -EWD 0 wynik egzaminu > 100 Rysunek 7 Określenie kategorii gimnazjum dla poszczególnych części 6. Jak odczytywać wykresy? By ułatwić statystyczną interpretację pozycji szkoły, w układzie współrzędnych wyrysowano dwie elipsy. Mniejsza z nich, ciemnoszara, wskazuje obszar, w którym mieści się 50% gimnazjów. Druga elipsa, jasno szara, wyznacza obszar, w którym mieści się 90% gimnazjów. Środkiem symetrii tych elips jest punkt (100;0). Przykład 1. Gimnazjum A. Część matematyczno-przyrodnicza Pozycja zielonej elipsy na wykresie wskazuje, że mamy do czynienia ze szkołą neutralną (część matematyczno-przyrodnicza egzaminu). Tak będziemy nazywać gimnazja, których pozycja w układzie współrzędnych bliska jest punktowi Projekt

18 Strona18 (100;0). Jeżeli obszar ufności (zielona elipsa) zawiera punkt (100;0), mamy do czynienia z tego typu szkołą. Szkoła neutralna, to placówka statystycznie przeciętna. Chcąc jednak uniknąć określeń przeciętna, średnia, proponujemy dla szkół o średniej wyników egzaminacyjnych zbliżonej do średniej krajowej i wskaźniku EWD bliskiemu zero nazwę szkoła neutralna. Szkoły neutralne, to najliczniejsza kategoria gimnazjów. Dzieje się tak dlatego, że zarówno wynik egzaminacyjny, jak i wskaźnik EWD najczęściej przyjmuje wartości bliskie lub niezbyt odległe od średniej. Przykład 2. Gimnazjum B i C. Część matematyczno-przyrodnicza Co różni Gimnazjum B i C? Wyniki końcowe. Średnie dla tych gimnazjów są na wymiarze wyniku egzaminacyjnego oddalone o około 10 punktów (2/3 odchylenia standardowego). Co natomiast je łączy? Ponadprzeciętna efektywność nauczania mierzona wskaźnikiem EWD. Możemy tak powiedzieć, bo obszary ufności dla obu szkół znajdują się ponad linią poziomą oznaczającą zerową wartość EWD (oś pozioma). Dotychczasowe sposoby analizowania wyników egzaminacyjnych Projekt

19 Strona19 ulokowałyby te szkoły w odległych staninach i nie przyszłoby nam do głowy, że te placówki coś może łączyć. Wprowadzenie wymiaru EWD pozwoliło dojrzeć coś, co było przed okiem obserwatora nieuzbrojonego w odpowiednie instrumenty statystyczne ukryte. 7. Porównuje wyniki własnej placówki z wynikami innych szkół, Porównania możemy dokonać na stronie wpisując nazwy szkół które chcemy w wyszukiwarce. Rysunek 8 Zrzut ekrany strony do porównywania wyników EWD własnej placówki z wynikami innych szkół. Projekt

20 Strona20 II. Przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem Kalkulatora EWD Plus oraz Kalkulatora EWD Możliwości Kalkulatora EWD Plus i EWD 100 a) Kalkulator EWD Plus Kalkulator EWD Plus jest propozycją Zespołu EWD dla osób, które wykonują wewnątrzszkolne analizy wyników egzaminacyjnych z zastosowaniem metody edukacyjnej wartości dodanej. Kalkulator jest samodzielnym programem, który należy zainstalować na swoim komputerze. Rysunek 9 Zrzut ekrany Kalkulatora EWD Plus b) Najważniejsze możliwości Kalkulatora EWD Plus Rysowanie pięciu typów wykresów: o o o o o wykresy rozrzutu, wykresy z przedziałami ufności, rozkłady reszt, rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym; skumulowane rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym; Wykonywanie analiz z podziałem na grupy (według klas, potencjału, płci, dysleksji lub dodatkowych kryteriów określonych przez użytkownika); Projekt

21 Strona21 Tworzenie tabel z wynikami analiz; Obliczanie wskaźników EWD za 2007, 2008, 2009, 2010 oraz 2011 rok; Import danych z arkuszy MS Excel oraz plików CSV (w tym import z klasycznych kalkulatorów EWD); Tworzenie raportów w formacie DOC lub PDF. c) Jak przygotować dane do kalkulatora? Najlepiej jest przygotować dane do wklejenia do kalkulatora w osobnym skoroszycie Excela. Dla każdego ucznia, który rozwiązywał zadania arkusza standardowego w głównym terminie na sprawdzianie i na egzaminie gimnazjalnym potrzebna jest: informacja o płci (dziewczynka -1, chłopiec - 0) informacja o tym, czy korzystał z dostosowań dla dyslektyków na sprawdzianie (jeśli tak wpisujemy 1, jeśli nie - wpisujemy 0) informacja o tym, czy korzystał z dostosowań dla dyslektyków na egzaminie gimnazjalnym (jeśli tak wpisujemy 1, jeśli nie - wpisujemy 0) jego wynik na sprawdzianie (od 1 do 40 pkt) jego wynik na egzaminie gimnazjalnym w części GH oraz GMP (od 0 do50 pkt) Rysunek 10 Zrzut ekrany dane do kalkulatora W obliczeniach EWD nie uwzględniamy: uczniów, którzy rozwiązywali zadania z arkuszy dostosowanych A4, A5, A6, A7, A8 uczniów drugorocznych Projekt

22 Strona22 d) Kalkulator EWD 100 Skala 100/15. Wyniki i analizy są przedstawiane na standardowej skali, o średnim wyniku 100 i odchyleniu standardowym 15. Obsługa nowej formuły egzaminu gimnazjalnego. W Kalkulatorze EWD 100 można wyliczyć wskaźniki, odpowiadające czterem arkuszom gimnazjalnym: GH-P, GH-H, GM-M, GM-P oraz wskaźniki złożone dla części humanistycznej (GH) oraz matematyczno-przyrodniczej (GMP). Złożone wskaźniki pozwalają porównywać wyniki z wcześniejszymi rocznikami (2009, 2010 i 2011). o o Nowa struktura danych. Dane importowane do Kalkulatora są dzielone na szkoły, roczniki i klasy; dzięki temu można przeprowadzać bardziej elastyczny podział na grupy uczniowskie (grupowanie, filtry, dodatkowe cechy zdefiniowane przez użytkownika). Model jednorocznej EWD uwzględniający uczniów drugorocznych. W kalkulatorze zaimplementowane są modele jednorocznej EWD dla gimnazjów na skali 100/15 za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 uwzględniające uczniów drugorocznych. Porównywanie między latami. Kalkulator pozwala na porównywanie danych między różnymi latami, z jednej bądź kilku szkół. Nowe rodzaje wykresów Oprócz analiz znanych z poprzedniego Kalkulatora, dostępne są nowe wykresy: Rozkład wyników, Rozkład wyników przewidywanych oraz Rozkład potencjałów, a od wersji 1.2 także Średnie wyniki oraz Krzywe przewidywanego wyniku Od wersji moduł maturalny Możliwe jest analizowanie wyników maturalnych z matematyki (poziom podstawowy). Zaimplementowane są modele jednorocznej EWD na skali 100/15 za lata 2010, 2011, 2012 uwzględniające uczniów drugorocznych. Kalkulator EWD 100 jest rozszerzeniem i bezpośrednim następcą Kalkulatora EWD Plus. Podstawowa zmiana polega na zastosowaniu skali 100/15, zarówno w przypadku wyników na sprawdzianie, jak i na wyników egzaminu gimnazjalnego. Konsekwencją zastosowania skali 100/15 jest możliwość Projekt

23 Strona23 porównania wyników między latami oraz uwzględnienia w modelach uczniów o wydłużonym toku kształcenia. W module maturalnym również zastosowano skalę 100/15, na której przedstawiono wyniki egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej oraz wyniki z matematyki maturalnej (poziom podstawowy). 2. Przygotowanie i wczytanie danych do Kalkulatora EWD 100, a) Przygotowanie danych Dane do kalkulatora EWD 100 z danymi z egzaminu gimnazjalnego od roku 2012 najlepiej przygotować w następującym formacie: Rysunek 11 Zrzut ekrany szablon danych do kalkulatora Pliki z danymi z roku 2010 i 2011 roku będą różniły się jedynie kolumnami z wynikami egzaminu gimnazjalnego: zamiast czterech kolumn z danymi będą dwie kolumny: z wynikami GH (części humanistycznej) oraz GMP (części matematycznoprzyrodniczej). Ważne! Proszę zwrócić uwagę na oznaczenia części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Należy rozróżnić zapis GM-P (część matematycznoprzyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych od 2012 roku) oraz zapis GMP (część matematyczno-przyrodnicza wg formuły do 2012 roku, a od roku połączone wyniki GM-M oraz GM-P). Dane do kalkulatora EWD 100 z danymi z egzaminu maturalnego od 2010 roku najlepiej przygotować w następującym formacie: Projekt

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy:

Statystyczną ideę szacowania wskaźników EWD dobrze ilustrują dwa poniższe wykresy: 1 Metoda EWD (edukacyjna wartość dodana) to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD Strona1 Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD 1. Instalacja Kalkulatora Wymagania techniczne Windows XP, Vista, 7 lub nowszy; NET Framework 4.0 (do pobrania ze strony Microsoft 2. Przygotowanie danych do

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE Strona1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły O p r a c o w a ł : M i r o s ł a w L e s z c z y ń s k i Strona2 Spis treści Koncepcja EWD 4 1 Ewaluacja wewnętrzna 4 2 Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD?

Dlaczego należy uwzględniać zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD? EWD co to jest? Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne. Wkład ten nazywamy właśnie edukacyjną wartością dodaną. EWD jest egzaminacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowa miara edukacyjna EWD

Nowa miara edukacyjna EWD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nowa miara edukacyjna EWD Materiały dla jednostek samorządu terytorialnego Anna Rappe Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

Kalkulator EWD 100 co warto wiedzieć? materiały Pracowni EWD

Kalkulator EWD 100 co warto wiedzieć? materiały Pracowni EWD Kalkulator EWD 100 co warto wiedzieć? materiały Pracowni EWD Struktury danych Podstawowa struktura danych szkoła-rocznik-klasauczeń-cecha Podstawowa struktura danych szkoła-rocznik-klasauczeń-cecha cechy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminacyjnych 2013

Analiza wyników egzaminacyjnych 2013 Analiza wyników egzaminacyjnych 2013 z wykorzystaniem wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) 1. Zestawienie ogólne wskaźników EWD dla egzaminu 2013 Wskaźniki EWD dla tegorocznego egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół. materiały Pracowni EWD

Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół. materiały Pracowni EWD Wykorzystanie danych egzaminacyjnych w ewaluacji szkół materiały Pracowni EWD Funkcje systemu egzaminacyjnego ocena osiągnięć szkolnych uczniów w świetle wymagań programowych (funkcja selekcyjna) diagnoza

Bardziej szczegółowo

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę?

TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? Białystok, 11 marca 2011 r. TRUDNE DECYZJE Jak wybrać dobrą szkołę? System oceniania zewnętrznego CELE OCENIANIA ZEWNĘTRZNEGO: EGZAMIN GIMNAZJALNY diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum"

Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum Ewa Stożek Raport analityczny Analiza wyników nauczania i efektywności nauczania na podstawie danych egzaminacyjnych dla wybranego gimnazjum" W niniejszym raporcie analizie poddane zostanie gimnazjum wiejskie,

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Przemysław Majkut Gimnazjum N analiza efektów kształcenia na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych Opis szkoły Opisywane gimnazjum znajduje się w niewielkiej miejscowości, liczącej niewiele ponad tysiąc

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA EWD KALKULATOR EWD 100

ANALIZA I INTERPRETACJA EWD KALKULATOR EWD 100 ANALIZA I INTERPRETACJA EWD KALKULATOR EWD 100 1 Analiza ilościowa egzaminu zewnętrznego 1. wynik minimalny 2. wynik maksymalny 3. rozstęp wyników 4. wynik średni 5. łatwość zadania (umiejętności, testu)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych EWD jako

Bardziej szczegółowo

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu

EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu W Krakowie, podobnie jak w każdym wielkim mieście, jest grupa szkół ciesząca się bardzo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie EWD. ponadgimnazjalnych

Wykorzystanie EWD. ponadgimnazjalnych Seminarium Wykorzystanie EWD w szkołach ponadgimnazjalnych kończ czących cych się maturą OPRACOWANIE: KONSULTANCI RODN WOM KATOWICE i BIELSKO BIAŁA Tematyka seminarium 1.Idea EWD. 2.Dotychczasowe doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana: Czy nasza szkoła dobrze uczy?

Edukacyjna wartość dodana: Czy nasza szkoła dobrze uczy? Edukacyjna wartość dodana: Czy nasza szkoła dobrze uczy? rok szkolny 2014/2015 Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających określić wkład szkoły w wyniki nauczania. Wyniki egzaminacyjne uczniów

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna wartość dodana

Edukacyjna wartość dodana Edukacyjna wartość dodana Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Edukację - treść kształcenia może zdefiniować jako system czynności

Bardziej szczegółowo

Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym

Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH. Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym ͳ Raport dla szkoły Z BADANIA PODŁUŻNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Efektywność nauczania na I etapie edukacyjnym Dane szkoły Nr identyfikacyjny: Nazwa szkoły: Miejscowość: Adres: Instytut Badań Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Efektywna szkoła to niewiele więcej niż szkoła składająca się z efektywnych klas Dylan Wiliam

Efektywna szkoła to niewiele więcej niż szkoła składająca się z efektywnych klas Dylan Wiliam EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia Efektywna szkoła to niewiele więcej niż szkoła składająca się z efektywnych klas Dylan Wiliam Edukacyjna wartość dodana jest cechą szkoły i pokazuje, jak

Bardziej szczegółowo

Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie?

Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie? Analiza studiów przypadku Gimnazjum ST Gimnazjum ST jest warszawską szkołą, jedną z 7 w swojej dzielnicy. Jest to stosunkowo duża placówka, której mury co roku opuszcza ok. 200 absolwentów. Szkoła ma budynek

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA I WYKORZYSTANIE JEJ WYNIKÓW

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA I WYKORZYSTANIE JEJ WYNIKÓW EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA I WYKORZYSTANIE JEJ WYNIKÓW Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne:

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie?

... Które analizy w kalkulatorze możesz wykonać, by odpowiedzieć na to pytanie? Analiza studiów przypadku Gimnazjum J Gimnazjum J jest zlokalizowane w dużym mieście na prawach powiatu (powyżej 500 tys. mieszkańców). Jest to jedna z ponad 70 szkół gimnazjalnych w tym mieście i ponad

Bardziej szczegółowo

EWD nowym elementem wizerunku szkoły

EWD nowym elementem wizerunku szkoły EWD nowym elementem wizerunku szkoły Tadeusz Marczewski MCDN ODN Kraków Kraków, 19.10.2011 r. Pochodzenie slajdów, ilustracji, czy komentarzy słownych: bezpośrednie lub adaptacja: -materiałów ze strony

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Ewa Kędracka, Anna Rappe, Ewa Stożek Zakopane, 13.04.2014 Historia rozwoju metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD)

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-KKKPKPK

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-KKKPKPK Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-KKKPKPK K Ten dokument pomoże Ci rozpocząć pracę z Kalkulatorem EWD Plus, a także

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Centralna Komisja Egzaminacyjna. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Centralna Komisja Egzaminacyjna Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykzrzystaniem metzdy EWD w ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Ozimku rok szkolny 2012/ 2013

PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Ozimku rok szkolny 2012/ 2013 PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Ozimku rok szkolny 2012/ 2013 1. Określenie przedmiotu ewaluacji Jakie czynniki wpływają na wyniki egzaminów zewnętrznych? 2. Cele projektu - podniesienie efektów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół Analiza wyników egzaminów zewnętrznych szkół prowadzonych przez Miasto Przemyśl Przemyśl, 2013 Szkoły podstawowe Wyniki z egzaminów w 2012 roku porównanie między miastami. Wyniki egzaminów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących

Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Przykład diagnozy lokalnej z wykorzystaniem wyników egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Porównywalne między latami wyniki egzaminacyjne (PWE)

Porównywalne między latami wyniki egzaminacyjne (PWE) Porównywalne między latami wyniki egzaminacyjne (PWE) Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie się z porównywalnymi między latami średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w latach 2002-2011

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów i diagnoz

Analiza wyników egzaminów i diagnoz Zespół Szkół Medycznych w Bydgoszczy rok szkolny 2012/2013 Analiza wyników egzaminów i diagnoz Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się różnorodne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006

ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole. Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 ANALIZA WYNIKÓW MATUR co i jak można analizować w szkole Wydział Badań i Analiz OKE Łódź wrzesień 2006 Przed przystąpieniem do analizy wyników warto przypomnieć, że mnogość przedmiotów do wyboru na maturze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji

Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji Statystyka dla jakości produktów i usług Six sigma i inne strategie Wprowadzenie do analizy korelacji i regresji StatSoft Polska Wybrane zagadnienia analizy korelacji Przy analizie zjawisk i procesów stanowiących

Bardziej szczegółowo

Kalkulator EWD tylko gimnazja kalkulatora EWD, po egzaminie

Kalkulator EWD tylko gimnazja kalkulatora EWD, po egzaminie Analizując wyniki egzaminów zewnętrznych, moŝemy skorzystać z gotowych narzędzi (programów ) publikowanych na stronach internetowych. Szczególnie polecam: www.wynikiegzaminow.pl - znajdziemy tam wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (KLASAMI) HISTORIA, WOS (KLASAMI) JĘZYK POLSKI(KLASAMI) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA (KLASAMI)

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum. Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl

Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum. Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl Pytania badawcze 1. W jakim stopniu szkoły zapobiegająściąganiu na sprawdzianie i egzaminie? 2.

Bardziej szczegółowo

Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011

Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dwuletnie maturalne wskaźniki EWD 2010-2011 Ewaluacyjne wskaźniki egzaminacyjne IX Konferencja OSKKO 9-11.03.2012

Bardziej szczegółowo

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej

Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Filip Kulon 1 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej Wstęp Edukacyjna wartość dodana to sposób na mierzenie wkładu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Sposoby prezentacji problemów w statystyce

Sposoby prezentacji problemów w statystyce S t r o n a 1 Dr Anna Rybak Instytut Informatyki Uniwersytet w Białymstoku Sposoby prezentacji problemów w statystyce Wprowadzenie W artykule zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 Barbara Przychodzeń Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2012-2013 W 2012 roku po raz pierwszy został przeprowadzony egzamin gimnazjalny według nowych zasad.

Bardziej szczegółowo

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r.

Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Prywatne Gimnazjum Nr 8 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z egzaminu gimnazjalnego kwiecień 2012r. Analiza wyników Warszawa, 2012 rok Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był na nowych zasadach.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część humanistyczna język polski Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 16,1 p., co stanowi 5,31%. Średni

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji o wynikach egzaminacyjnych w pracy nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem EWD

Wykorzystanie informacji o wynikach egzaminacyjnych w pracy nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem EWD Wykorzystanie informacji o wynikach egzaminacyjnych w pracy nadzoru pedagogicznego, ze szczególnym uwzględnieniem EWD Wersja 1.2 Opracowanie: Anna Rappe Zespół Badawczy EWD Serdeczne podziękowania dla

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza matematyka Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 10,44 p., co stanowi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013

Zespół Szkół Publicznych w Łasinie. Szkoła Podstawowa. Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty. kwiecień 2013 Zespół Szkół Publicznych w Łasinie Szkoła Podstawowa Analiza statystyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty kwiecień 2013 Opracował: Michał Chyliński, Krzysztof Olender Zestaw standardowy składał się

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Krystyna Szmigel Ewa Stożek. Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.

Autorzy: Krystyna Szmigel Ewa Stożek. Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu. Autorzy: Krystyna Szmigel Ewa Stożek Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 01-180 Warszawa tel. (22) 241 71 00; www.ibe.edu.pl Materiały opracowana w ramach projektu systemowego: Badania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012. WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w GIMNAZJUM nr 1 KWIECIEŃ 2012 WYNIKI ZESTAWU W CZĘŚCI matematycznej Dane statystyczne o uczniach (słuchaczach) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego Liczbę uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Propozycje analizy wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz przyrostów osiągnięć gimnazjalistów w gminie

Propozycje analizy wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz przyrostów osiągnięć gimnazjalistów w gminie O K E Gdańsk Propozycje analizy wyników sprawdzianów i egzaminów gimnazjalnych oraz przyrostów osiągnięć gimnazjalistów w gminie (województwo pomorskie) Gdańsk, październik 2008 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI

SPOSÓB POSŁUGIWANIA SI SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI SŁUŻĄCE DO UPROSZCZONEJ OCENY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ OPARTEJ NA PRÓBACH MINI TESTU. 1. SPOSÓB POSŁUGIWANIA SIĘ TABELAMI Na stronach Animatora Sportu (animatorsdim.szs.pl)

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w roku szkolnym 2011/2012 w części matematyczno przyrodniczej z zakresu matematyki Zestaw zadań egzaminacyjnych zawierał 23, w tym 20 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46.

W tym celu korzystam z programu do grafiki wektorowej Inkscape 0.46. 1. Wprowadzenie Priorytetem projektu jest zbadanie zależności pomiędzy wartościami średnich szybkości przemieszczeń terenu, a głębokością eksploatacji węgla kamiennego. Podstawowe dane potrzebne do wykonania

Bardziej szczegółowo

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie:

( x) Równanie regresji liniowej ma postać. By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : Gdzie: ma postać y = ax + b Równanie regresji liniowej By obliczyć współczynniki a i b należy posłużyć się następującymi wzorami 1 : xy b = a = b lub x Gdzie: xy = też a = x = ( b ) i to dane empiryczne, a ilość

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach

Analiza wyników sprawdzianu. zewnętrznego klas szóstych. - kwiecień 2014 - PSP nr 1 w Pionkach Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych - kwiecień 201 - PSP nr 1 w Pionkach 1 Uczestnicy sprawdzianu Ogólnopolski sprawdzian klas szóstych odbył się 01 kwietnia 201r. Pisało go 51 szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Porównanie umiejętności matematycznych uczniów, którzy w 2007 roku pisali próbną maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Porównanie umiejętności matematycznych uczniów, którzy w 2007 roku pisali próbną maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5-7..27 Anna Dubiecka, Jacek Stańdo 2 Matematyka 2_Gimnazjum, WSiP 2 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie i rozkład t

Oszacowanie i rozkład t Oszacowanie i rozkład t Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Oszacowanie i rozkład t 1 / 31 Oszacowanie 1 Na podstawie danych z próby szacuje się wiele wartości w populacji, np.: jakie jest poparcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część języka obcego nowożytnego j. angielski rozszerzony Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 15,20

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne dla zmiennych numerycznych Porównywanie dwóch średnich Boot-strapping Analiza

Bardziej szczegółowo

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW

ODRZUCANIE WYNIKÓW POJEDYNCZYCH POMIARÓW ODRZUCANIE WYNIKÓW OJEDYNCZYCH OMIARÓW W praktyce pomiarowej zdarzają się sytuacje gdy jeden z pomiarów odstaje od pozostałych. Jeżeli wykorzystamy fakt, że wyniki pomiarów są zmienną losową opisywaną

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji

Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Weryfikacja hipotez statystycznych, parametryczne testy istotności w populacji Dr Joanna Banaś Zakład Badań Systemowych Instytut Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych Wydział Informatyki Politechniki

Bardziej szczegółowo

Jakość edukacji matematycznej na półmetku kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych

Jakość edukacji matematycznej na półmetku kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Elżbieta Ostaficzuk Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Andrzej Wawrzyniak Honorowy doradca metodyczny m. st. Warszawy Andrzej Werner Doradca metodyczny m. st. Warszawy Jakość edukacji

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

MATURA 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie MATURA 215 w kraju: Do egzaminu w nowej formule w kraju przystąpiło 176 415 tegorocznych

Bardziej szczegółowo

Porównywanie wyników egzaminów propozycja metody

Porównywanie wyników egzaminów propozycja metody Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Sławomir Sapanowski Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Porównywanie wyników egzaminów propozycja metody Egzaminy zewnętrzne funkcjonujące

Bardziej szczegółowo

Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej

Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej dr Ewa Stożek Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w polskich szkołach od 2002 roku - sześć lat, siedem

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM

PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM Autor: Justyna Czarnomska 1 PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA KOMPUTERA NA LEKCJACH MATEMATYKI W GIMNAZJUM Dostępne na rynku programy komputerowe do matematyki w szkole podstawowej przeznaczone są przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2013 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013 r. - komentarz Poniżej publikujemy wyniki egzaminu gimnazjalnego tarnowskich szkół. Informujemy, że wyniki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek podnoszenia jakości pracy szkoły W roku szkolnym 2009/2010 weszło w życie nowe rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego

Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego Strona tytułowa (AM-W) Analiza wieloletnia wyników egzaminu maturalnego lo39 2012 Strona 1 Zestawienie systemowe Analiza wieloletnia prezentuje zestaw poniżej wymienionych raportów szkolnych. Raporty te

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu

Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Raport z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu Data sporządzenia raportu: 26.06.2015 r. Autorzy raportu: Teresa Goździejewska

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2013 r. Test matematyczno-przyrodniczy (matematyka) Test GM-M1-132 Zestaw zadań z zakresu matematyki posłużył w dniu 24 kwietnia 2013 roku do sprawdzenia u uczniów

Bardziej szczegółowo

Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska

Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska Czy szkoły, w których uczniowie korzystają z korepetycji, mają wyższe EWD? Anna Hawrot Aleksandra Jasińska Dlaczego należy zajmować się korepetycjami badając trafność EWD? wyniki na wejściu sprawdzian

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 Jerzy Matwijko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 W Pracowni

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji.

Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. Ćwiczenie: Wybrane zagadnienia z korelacji i regresji. W statystyce stopień zależności między cechami można wyrazić wg następującej skali: Skala Guillforda Przedział Zależność Współczynnik [0,00±0,20)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Szkoła Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Egzamin gimnazjalny. Część matematyczno-przyrodnicza przedmioty przyrodnicze Średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wynosi 14,24

Bardziej szczegółowo

Wersje arkuszy egzaminacyjnych a niesamodzielność pracy uczniów

Wersje arkuszy egzaminacyjnych a niesamodzielność pracy uczniów XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5-7.10.2007 Jakub Lis i Piotr Świędrych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wersje arkuszy egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r.

Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Myszyniec, dnia 27.10.2014 r. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu matematyki przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 w Publicznym Gimnazjum w Myszyńcu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po raporcie

Przewodnik po raporcie Przewodnik po raporcie ŁomŜa 2010 Spis treści 1. System egzaminów zewnętrznych 3 1.1. Sprawdzian 4 1.2. Egzamin gimnazjalny... 5 1.3. Egzamin maturalny.. 6 1.4. Egzamin zawodowy. 7 1.5. Uczniowie o specjalnych

Bardziej szczegółowo