SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestycja pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce 1

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.0. Spis treści 2.0. Dane ogólne 3.0. Podstawa opracowania 4.0. Przedmiot i zakres opracowania 5.0. ROBOTY BUDOWLANE 5.1. Roboty murowe Wstęp Materiał Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.2. Sufity podwieszane z płyt silikatowo cementowych, obudowy z płyt G-K Wstęp Materiał Sprzęt i transport Wykonanie robót Obmiar robót Kontrola jakości i odbiór Podstawa płatności Przepisy związane 5.3. Tynki, okładziny wewnętrzne Wstęp Materiał Sprzęt i transport Wykonanie robót Obmiar robót 2

3 Kontrola jakości i odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.4. Roboty malarskie wewnętrzne Wstęp Materiał Sprzęt i transport Wykonanie robót Obmiar robót Kontrola jakości i odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.5. Posadzki Wstęp Materiał Sprzęt i transport Wykonanie robót Obmiar robót Kontrola jakości i odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.6. Stolarka drzwiowa Wstęp Materiał Sprzęt i transport Wykonanie robót Obmiar robót Kontrola jakości i odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.7. Punkty wysokościowe Wstęp Materiały Transport Wykonanie robót 3

4 Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.8. Roboty ziemne Wstęp Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Obmiar robót Kontrola jakości i odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5.9. Zbrojenie Wstęp Materiały Sprzęt Transport i magazynowanie Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane Beton Wstęp Materiały Sprzęt Transport i magazynowanie Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót 4

5 Podstawa płatności Przepisy związane Strop Teriva III Wstęp Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane Pokrycia dachowe Wstęp Materiały Sprzęt Transport i składowanie Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane Konstrukcje dachowe Wstęp Materiały Sprzęt Transport i składowanie Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 5

6 5.14. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków i inne roboty izolacyjne Wstęp Materiały Sprzęt Transport Wykonanie robót Kontrola jakości robót Obmiar robót Odbiór robót Podstawa płatności Przepisy związane 2.0. DANE OGÓLNE Nazwa obiektu: dla inwestycji pn.: Budynek gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp na działce nr ewid. 726/1 położonej w Modliborzycach przy ul. Piłsudskiego, gmina Modliborzyce. Adres inwestycji: Modliborzyce działka numer ewidencyjny 726/1 Inwestor: GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO MODLIBORZYCE, UL. PIŁSUDSKIEGO PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt Budynku gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp 3.2. Aktualne przepisy i Polskie Normy związane z tematem opracowania Aktualnie obowiązujące przepisy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie: Szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Dz. U. Nr 202 poz PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 4.1. Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla robót budowlanych polegających na wykonaniu Budynku gminnej biblioteki publicznej dobudowany do południowej elewacji budynku remizy osp Zakres robót: 1.Roboty ogólnobudowlane: - wykonanie robót ziemnych 6

7 - betonowanie ław, wykonanie fundamentów z bloczków betonowych, - izolacje części fundamentowej, - wykonanie posadzek na gruncie, - stropów gęstożebrowych TERIVA III, - wykonanie schodów, słupów nadproży i belek żelbetowych, - wykonanie ścian konstrukcyjnych oraz działowych z pustaków ceramicznych, - wykonanie konstrukcji drewnianej dachowej, - montaż łat i pokrycia dachowego z blachy powlekanej dachówkowej, - montaż obróbek blacharskich, śniegołapów, drabinek kominiarskich, - montaż orynnowania, - wykonanie tynków cem-wap kat III na ścianach i sufitach, - położenie warstwy wyrównującej na posadzce, - wykonanie okładzin z płyt G-K, - gruntowanie sufitów, - montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz balustrad, - położenie glazury, - malowanie ścian i sufitów, - wykonanie posadzki z terakoty, - wykonanie elewacji w technologii BSO, - montaż uchwytów dla niepełnosprawnych MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach użyteczności publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom norm polskich lub aprobatom technicznym. Materiały i aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych powinny spełniać wymagania norm polskich i posiadać znak bezpieczeństwa B oraz odpowiedni certyfikat systemu jakości ISO. 1. Farba akrylowa silnego krycia np. Dekoral do malowania ścian i sufitów. 2.Pianka poliuretanowa jednoskładnikowa do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu. 3. Tynki wewnętrzne wykonać tynki cementowo wapienne kat. III ręcznie, po uprzednim oczyszczeniu i zwilżeniu wodą. 4. Terakota zastosować płytki terakotowe typu gress, jednorodnie ścieralne na całej grubości, grupa klasyfikacji skuteczności poślizgowej R 9, gat. I, klasa ścieralności IV, 7

8 5. Glazura ścienna płytki glazurowane gat.i, 6. Klej zastosować klej zapewniający trwałe połączenie z podkładem i który nie powinien oddziaływać szkodliwie na podkład 7. Masa do fugowania - zastosować masę odporną na ścieranie i nierozpuszczalną pod wpływem środków czyszczących. 8.Elementy stropu gęstożebrowego TERIVA III pustaki i belki stropowe producenta, 9.Stolarka okienna drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna PVC i aluminium zastosować skrzydła drzwiowe pełne o wzmocnionej konstrukcji i ościeżnice stalowe oraz drzwi antywłamaniowe w komplecie z zamkiem, samozamykaczem i antabą, klamką i szyldami, stolarka p.poż. W WC zastosować skrzydła z otworami w części dolnej. 10. Beton towarowy o klasach zgodnie z projektem, 11. Pustaki ceramiczne np. system Leier [Leier THERMOPOR 30 P+W] lub o parametrach równoważnych, 12. Elementy więźby dachowej: krokwie, murłaty słupy, łaty, 13 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, płotki śniegowe, drabinki kominiarskie, 14. Orynnowanie z blachy powlekanej, 15. Balustrady, uchwyty dla niepelnosprawnych 16. Cegła zwykła i klinkierowa, 17. Płyty G-K, gips maszynowy, luksfery, 18. Izolacje, folia PVC, wiatroizolacja płyty styropianowe, 19. Parapety z aglomarmuru, 20. Bramy z ościeżnicą pełne stalowe, ocieplane roletowe z napędem i zasilaniem, automatyczne na pilota ROBOTY MUROWE Wstęp Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych SST 8

9 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: B Ściany z cegły pełnej B Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. B Ścianki działowe Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera Materiały Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł Wyroby ceramiczne Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 3,3-4,0 kg Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły 10% cegieł badanych. Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 15 C i odmrażania brak uszkodzeń po badaniu. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie rozpadła się Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 Wymiary jak poz Masa 4,0-4,5 kg. Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 9

10 Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 2 na 15 sprawdzanych cegieł 3 na 25 sprawdzanych cegieł 5 na 40 sprawdzanych cegieł Cegła budowlana pełna klinkierowa i licówka klasy co najmniej 15 MPa Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz Cegła dziurawka klasy 50 Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm Masa 2,15-2,8 kg Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 15 C i odmrażania brak uszkodzeń po badaniu Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm Masa typ K1 2,3-2,9 kg Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm Masa typ K2 4,9-6,3 kg Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do 15 C i odmrażania brak uszkodzeń po badaniu. Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic Bloczki z betonu komórkowego Wymiary: cm, cm. Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 10

11 Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem Cegła silikatowa Cegły pełne i bloki drążone. Wymiary: 1NF 250±3 120±2 65±2 1,5NF 250±3 120±2 104±2 2NFD 250±3 120±2 138±2 3NFD 250±3x120±2 220±3 6NFD 250±3 250±2 220±3 Wymagania: nasiąkliwość 16% odporność na działanie mrozu po 20 cyklach brak uszkodzeń gęstość nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych Zaprawy budowlane cementowo-wapienne Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: cement: ciasto wapienne: piasek 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 1 : 1,7 : 5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 1 : 6 1 : 1 : 7 Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: cement: ciasto wapienne: piasek 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 cement: wapienne hydratyzowane: piasek 1 : 0,3 : 4 1 : 0,5 : 4,5 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5 C. 11

12 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu Transport Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko dzeniami lub utratą stateczności Wykonanie robót Wymagania ogólne: a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w mu rze polewać lub moczyć w wodzie. e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 C. g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy Mury z cegły pełnej Spoiny w murach ceglanych. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 12

13 Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne Mury z cegły dziurawki Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej Mury z cegły kratówki a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i osłonowych. b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i 2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm Ściany warstwowe Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznoepoksydowym (Materiał wg SST B ) Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 13

14 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokości spoin do 3 mm Kontrola jakości Materiały ceramiczne Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu) Zaprawy W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli Rodzaj odchyłek Zwichrowania i skrzywienia: na 1 metrze długości na całej powierzchni Odchylenia od pionu na wysokości 1 m na wysokości kondygnacji na całej wysokości Odchylenia każdej warstwy od poziomu na 1 m długości na całej długości Odchylenia górnej warstwy od poziomu na 1 m długości na całej długości Dopuszczalne odchyłki [mm] mury spoinowane mury niespoinowane

15 Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość +6, 3 +15, 1 +10, 5 +15, 10 +6, 3 +15, , 5 +15, Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze Odbiór robót Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: a) dokumentacja techniczna, b) dziennik budowy, c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku Wszystkie roboty objęte B podlegają zasadom odbioru robót zanikających Podstawa płatności Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów Przepisy związane PN-68/B Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 15

16 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-97/B Cement murarski 15. PN-88/B Cement hutniczy 25. PN-86/B Wapno. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. PN-80/B Beton komórkowy SUFITY z płyt G-K, OBUDOWY Z PŁYT G-K WSTĘP Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania wykonania i odbioru okładzin z, płyt gipsowo-kartonowych Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elementów ozdobnych sufitów z płyt silikatowo cementowych oraz okładzin z płyt gipsowo-kartonowych w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych ponadto obudowę słupów, belek, podciągów przewodów instalacji sanitarnej i elektrycznej. Okładziny i sufity objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt z silikatowo cementowych, płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 16

17 roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-włóknowe należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo -kartonowych i sufitów zgodnie z ustaleniami projektowymi, Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca w/w roboty budowlane, procedura dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. Ustalenia projektowe ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin i sufitów Ogólne wymagania dotyczące robót Przy wykonywaniu okładzin z płyt z silikatowo cementowych, płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B Roboty okładzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podane w ST B Wymagania ogólne pkt MATERIAŁ Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B (kod ) Wymagania ogólne pkt.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczeństwa. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie SPRZĘT I TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych 17

18 na budowie podano w ST B (kod ) Wymagania ogólne pkt. 3 i 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt( transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania zabudów z płyt, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych plandekami. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B (kod ) Wymagania ogólne pkt.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 18

19 przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca Zakres wykonania robót: Obudowa konstrukcji rur wentylacji, Obudowę instalacji-rur/ sanitarnych oraz elektrycznych. Sufit podwieszany Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B (kod ) Wymagania ogólne pkt. 7. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów, w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w ST B (kod ) Wymagania ogólne pkt. 6 i 8. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe, oraz PN-B

20 Przy montażu płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Zakres badań płyt powinien być zgodny z normą PN-B Wymagania dla płyt. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(pzj), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, Odbiorowi częściowemu, Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), Odbiorowi pogwarancyjnemu. Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty: Dokumentacja techniczna i SST, Dziennik budowy, Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających, Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów, Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13

Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 Specyfikacja techniczna PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI - PRZEBUDOWA BUDOWLANA III LO 18-400 ŁOMŻA UL. SENATORSKA 13 1 SPIS TREŚCI ST-00.00.00 Wymagania ogólne ST-0001 Kalkulacje własne ST-0002 Podłogi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remont łazienki na parterze w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Adres zadania: Łomża ul. Sadowa 12 SPIS TREŚCI ST-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH i INSTALACYJNYCH ST, SST-1, SST-2, SST-3, SST-4, SST-5, SST-6, ST-7, ST-8 Warszawa, 26.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - REMONTOWYCH NAZWA ZADANIA : Roboty dekarskie, naprawa kominów i muru

Bardziej szczegółowo

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN B.12.00.00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN (Kod CPV 45430000-0) B.12.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH (Kod CPV 45431000-7) 1 WSKAZÓWKI METODYCZNE

Bardziej szczegółowo