PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WYSZKI NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WYSZKI NA LATA"

Transkrypt

1 GMINA WYSZKI Załącznik do uchwały Nr XX/194/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 29 grudnia 2004 r. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WYSZKI NA LATA Grudzień 2004 r.

2 SPIS TREŚCI I WSTĘP PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 II. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. 6 III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY WYSZKI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Położenie geograficzne gminy Powierzchnia gminy Sytuacja demograficzna ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Klimat Krajobraz i rzeźba terenu Zasoby glebowe Zasoby wodne Flora i fauna Obszary i obiekty prawnie chronione Zagrożenia środowiska SFERA SPOŁECZNA Ludność Rynek pracy Ochrona zdrowia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Bezpieczeństwo Kultura Turystyka GOSPODARKA Podmioty gospodarcze Rolnictwo INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Infrastruktura drogowa Zaopatrzenie w energię cieplną Gospodarka wodno ściekowa Gospodarka odpadami FINANSE GMINY IV. ANALIZA SWOT V. ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI NA OBSZARZE GMINY WYSZKI VI. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW... 53

3 VII. POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY WYSZKI VIII. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO IX. PLAN FINANSOWY NA LATA X. WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO XI. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SYSTEM MONITOROWANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PUBLIC RELATIONS PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO SPIS TABEL... 77

4 I WSTĘP 1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE OPRACOWANIA Opracowanie PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WYSZKI rozpoczęto w październiku 2004 r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Gminy Wyszki, reprezentowanym przez Ryszarda Perkowskiego Wójta Gminy, a Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. reprezentowanym przez Andrzeja Różalskiego Prezesa Zarządu. Prace nad PLANEM zakończone zostały w grudniu 2004 r. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY WYSZKI jest dokumentem o charakterze programowo-projektowym, przedstawiającym w syntetycznej formie cele rozwoju społecznogospodarczego oraz wynikające z nich działania, jakie będą realizowane na terenie gminy w latach Założono, iż przy rozwiązywaniu problemów i wyzwań, jakie stoją przed Gminą Wyszki należy przyjąć trzy, podstawowe tezy: a. wszystkie podejmowane działania nie mogą mieć charakteru pasywnego, nastawionego wyłącznie na likwidację tzw. momentów krytycznych (bariery i dysproporcje rozwoju, łagodzenie najdotkliwszych skutków transformacji), b. decyzje samorządu muszą mieć charakter aktywny tzn. nastawiony na planowanie przyszłości gminy poprzez optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości, prowadzących do ilościowych i jakościowych zmian w przyszłości, c. planowane działania muszą mieć akceptację mieszkańców gminy, a jednocześnie uwzględniać rolę partnerów społecznych. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Wyszki jest dokumentem otwartym i ma za zadanie z jednej strony zaplanowanie działań, zgodnych z potrzebami społeczności lokalnej, z drugiej zaś strony zapewnienie koncentracji i efektywności wykorzystania środków na działania, które zapewnią zarówno poprawę warunków życia mieszkańców, a jednocześnie podniosą konkurencyjność gminy i stworzą warunki do jej rozwoju zarówno w aspekcie społecznym jak i ekonomicznym. Informacje zawarte w dokumencie prezentują aktualną sytuację społecznogospodarczą Gminy Wyszki oraz ukazują kierunki jej rozwoju w kontekście absorbcji środków z funduszy unijnych. Odniesienie realizacji zaplanowanych zadań, zarówno do

5 zapisów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Wyszki oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego umożliwia porównanie spójności planowanych działań, określonych w w/w dokumentach. Przyjęte wskaźniki osiągnięć PLANU ROZWOJU LOKALNEGO odnoszą się do działań realizowanych w ramach przyjętych zadań, wynikających z programu operacyjnego. Natomiast przyjęte systemy wdrażania i monitorowania mają na celu usprawnienie procesu wdrażanie niniejszego dokumentu. Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt niniejszego dokumentu, wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów, będących wyrazem aspiracji i dążeń społeczności lokalnej.

6 II. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest gmina Wyszki, którą tworzy 59 miejscowości wiejskich, należą do nich: 1 Bogusze 21 Mierzwin Duży 41 Stacewicze 2 Budlewo 22 Mierzwin Mały 42 Stare Bagińskie 3 Bujnowo 23 Mieszuki 43 Strabla 4 Falki 24 Moskwin 44 Szczepany 5 Filipy 25 Mulawicze 45 Szpaki 6 Gawiny 26 Niewino Borowe 46 Topczewo 7 Godzieby 27 Niewino Kamieńskie 47 Trzeszczkowo 8 Górskie 28 Niewino Leśne 48 Tworki 9 Agnatki 29 Niewino Popławskie 49 Warpechy Nowe 10 Kalinówka 30 Niewino Stare 50 Warpechy Stare 11 Kamienny Dwór 31 Nowe Bagińskie 51 Wiktorzyn 12 Koćmiery 32 Olszanica 52 Wodźki 13 Kowale 33 Osówka 53 Wólka Pietkowska 14 Kożuszki 34 Ostrówek 54 Wolka Zaleska Krupice Łapcie Łubice Pierzchały Pulsze Samułki Duże Wypychy Wyszki Zakrzewo 18 Łuczaje 38 Samułki Małe 58 Zalesie 19 Łyse 39 Sasiny 59 Zdrojki 20 Malesze 40 Sieśki Przedmiotem opracowania niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego jest gmina wiejska Wyszki. Zakres planu obejmuje uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju lokalnego gminy na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej

7 III. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY WYSZKI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 1.1 Położenie geograficzne gminy Gmina Wyszki obejmuje obszar o powierzchni ha, leży w województwie podlaskim oraz w północnej części powiatu bielskiego. Gmina sąsiaduje z gminami Bielsk Podlaski, Brańsk, Suraż, Poświętne i Juchnowiec Kościelny. Odległość Gminy od Bielska Podlaskiego wynosi około 16 km, od Brańska 20 km, od gminy Poświętne 18 km, Juchnowiec Kościelny 22 km. Gmina w zasadniczej części zlokalizowana jest w obrębie mezoregionu Równina Bielska wchodząca w skład makroregionu Nizina Północnopodlaska, pozostała niewielka północna część obszaru gminy leży w obrębie mezoregionu Dolina Górnej Narwi. 1.2 Powierzchnia gminy Gmina Wyszki obejmuje obszar o powierzchni ha. Na obszarze gminy znajduje się 50 miejscowości wiejskich posiadających status sołectwa, do których należą: Tabela 1 Wykaz miejscowości w Gminie Wyszki Lp. Miejscowość Lp. Miejscowość 1 Bagińskie 26 Niewino Popławskie 2 Bogusze 27 Niewino Stare 3 Budlewo 28 Olszanica 4 Bujnowo 29 Osówka 5 Falki 30 Pulsze 6 Filipy 31 Samułki Duże 7 Gawiny 32 Samułki Małe 8 Godzieby 33 Sasiny 9 Górskie 34 Sieśki 10 Agnatki 35 Stacewicze 11 Kalinówka 36 Strabla Łyse 12 Koćmiery 37 Szczepany 13 Kowale Łubice 38 Szpaki 14 Kożuszki 39 Topczewo 15 Łapcie 40 Trzeszczkowo 16 Łuczaje 41 Tworki 17 Malesze 42 Warpechy Stare 18 Mierzwin Duży 43 Warpechy Nowe 19 Mierzwin Mały 44 Wodźki 20 Mieszuki 45 Wólka Pietkowska 21 Moskwin 46 Wólka Zaleska

8 Lp. Miejscowość Lp. Miejscowość 22 Mulawicze 47 Wypychy 23 Niewino Borowe 48 Wyszki 24 Niewino Kamieńskie 49 Zakrzewo 25 Niewino Leśne 50 Zalesie Źródło: Strategia Rozwoju Gminy Wyszki Struktura użytkowania powierzchni w gminie przedstawia się w następujący sposób: Tabela 2 Użytkowanie gruntów w Gminie Wyszki w 2002 r. Użytkowanie gruntów w Użytkowanie gruntów Wyszczególnienie gospodarstwach indywidualnych ha % ha % Powierzchnia (w ha) ogólna Użytki rolne razem w tym: , ,77 grunty orne , ,25 Sady 24 0, ,15 Łąki , ,01 Pastwiska , ,36 lasy i grunty leśne , ,09 pozostałe grunty 496 3, ,14 Źródło: Opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 2003 r. 1.3 Sytuacja demograficzna Gminę Wyszki zamieszkuje wg ewidencji ludności na dzień r osób. Liczba ludności z roku na rok zmniejsza się średnio o około 71 osób (w roku 2000 na terenie gminy mieszkały 5503 osoby).

9 Rysunek 1 Liczba ludności w gminie Wyszki w latach y = -90,94x ,6 Liczba ludności w gminie Liniowy (Liczba ludności w gminie) lata Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Wyszkach

10 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 2.1 Klimat Lp Bielskiej. Warunki klimatyczne gminy Wyszki odpowiadają warunkom panującym na Równinie Tabela 3 Rozkład temperatur w Gminie Wyszki Stacja Miesiące Rodzaj meteorolo obserwacji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII giczna Bielsk Podlaski Szepietowo śred. -4,4-4,2-0,6 7,2 12,8 16,5 17,8 16,8 12,8 7,7 2,4-1,4 max. 7,7 10,3 16,5 29,4 30,9 31,7 35,0 34,5 30,7 26,3 18,3 14,0 min. -38,0-31,4-24,1-9,9-5,5 0,7 5,4 0,8-3,1-9,0-19,0-23,5 śred. -4,3-4,1-0,6 7,1 12,7 16,5 17,7 16,8 12,8 7,7 2,3-1,5 max. 7,2 10,3 16,6-30,6 32,0 34,3 34,3 30,5 25,0 14,8 14,1 min ,2-23,3 - -4,1 0,8 5,4 2,2-2,1-9,3-18,0-22,3 Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszki Okres wegetacyjny na Równinie Bielskiej trwa przeciętnie 200 dni. Rozpoczyna się ok. 10 kwietnia, a kończy pod koniec października, lub na początku listopada. Średnie roczne opady to 529 mm (miń. 663 mm, max. 925 mm). Największe średnie opady przypadają na miesiąc sierpień. Najmniejsze opady przypadają na marzec (średnie 25 mm, max. 61 mm, min. 4 mm). Ponadto: - średnia roczna częstotliwość burz wynosi 10,0, - średnia roczna wilgotność powietrza utrzymuje się w granicach 81 82%, - liczba dni pochmurnych 150 dni, - liczba dni pogodnych 26,3 dni, - okres bez przymrozkowi wynosi 150 dni, - pokrywa śnieżna zalega przez około 92 dni. 2.2 Krajobraz i rzeźba terenu Obszar gminy Wyszki położony jest w obrębie dwóch mezoregionów tj. Doliny Górnej Narwi i Wysoczyzny Bielskiej. Obszar Doliny Górnej Narwi obejmuje północną część obszaru gminy osiągając szerokość obniżenia dochodzącą do 2,5 km. Cechuje się płaską powierzchnią o wysokość od 120,0 122,0 m. n.p.m. i tworzy taras zalewowy wykorzystywany do użytkowania łąkowego.

11 Rzeka Narew przebiegająca przez obszar gminy Wyszki charakteryzuje się dużym meandrowaniem tworzącym liczne starorzecza oraz wyniesieniem koryta na wysokość 119,2 121,5 m n.p.m. Pozostała część obszaru gminy leży w obrębie Wysoczyzny Bielskiej odznaczającej się stosunkowo łagodnym ukształtowaniem oraz grupami niewielkich wzniesień utworzonych przez ostańcowi wzgórza morenowe oraz płytkich obniżeń. W północnej i północno-zachodniej części gminy wzdłuż linii miejscowości Wólka Zaleska, Topczewo, Wypychy, Kowale i Kolonia Budy występują wzgórza czołowo morenowe o wysokościach dochodzących nawet do 170 m n.p.m. przy wysokościach względnych od m. W rejonie wsi Falki i Ignatki wzgórza te osiągają wysokość nawet powyżej 175 m n.p.m. Formy te stanowią maksymalny zasięg lądolodu stadiału północnomazowieckiego. Opisane formy otacza równinna i lekko falista morena denna gliniasta, wyniesiona na wysokość od m n.p.m. W rejonie wsi Wólka Pietkowska, Filipy i Samułki Duże występuje równina sandrowa o wysokości m n.p.m. Południowa i wschodnia część obszaru gminy objęta jest zasięgiem lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego. Występujące w tym rejonie formy są bardziej zdenudowane i osiągają mniejsze wysokości od m n.p.m. Zlokalizowane są one w rejonie miejscowości Pulsze, Warpechy Stare, Tworki, Niewina, Stacewicze oraz Mierzwina, a ich wysokości względne wynoszą od 5 8 m. W sąsiedztwie tych form występuje morena denna gliniasta charakteryzująca się zdenudowaną powierzchnią osiągającą wysokość m n.p.m. W okolicach miejscowości Mierzwin, Malesze, Bujnowo i Niewino występują równiny sandrowe w formie wielkich płatów powierzchniowych wznoszące się na wysokość 140 m n.p.m. W okolicy wsi Niewino znajdują się także równiny zastoiskowe położone na wysokościach m n.p.m. Krajobraz gminy Wyszki urozmaicają doliny niewielkich cieków wodnych, a w szczególności rzek Strabelki, Pulszanki i Bronki. 2.3 Zasoby glebowe Skałą macierzystą gleb obszaru gminy są utwory czwartorzędowe pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego wykształcone w postaci glin, piasków, lokalnie pyłów oraz w dolinach i zagłębieniach terenowych namułów, piasków rzecznych i lokalnie torfów.

12 Pod względem składu mechanicznego gleby obszaru gminy zaliczane są do glin lub piasków gliniastych mocnych i lekkich (miejscami pyłów) na glinie, względnie do piasków słabogliniastych na glinie oraz piasków słabogliniastych całkowitych lub podścielonych piaskiem luźnym i piasków luźnych Waloryzacja przyrodnicza gleb Udział powierzchniowy i procentowy klas bonitacyjnych w gruntach ornych i użytkach zielonych przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne. Tabela 4 Klasy bonitacyjne gleb w Gminie Wyszki Grunty orne i sady Użytki zielone Klasa Ha % klasa ha % II - - II - - III a 3 0,03 III 275 5,42 III b 623 6,42 IV ,88 IV a ,97 V ,20 IV b ,94 VI 263 5,18 V ,90 VI z 16 0,32 VI , VI z 68 0, Razem Razem Źródło: Opracowanie na podstawie Ocena warunków i wydzielenie obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolniczej ; IUNG Puławy 2002 r. Rysunek 2 Powierzchnia % gruntów ornych i sadów w Gminie Wyszki 27,90% 12,04% 0,70% 0,03% 6,43% 26,94% 25,97% Grunty orne i sady III b IV a IV b V VI VI z Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IUNG Puławy 2002 r.

13 Rysunek 3 Powierzchnia %-owa użytków zielonych w Gminie Wyszki Użytki zielone 5,18% 0,32% 5,42% 39,20% 49,88% Użytki zielone III IV V VI VI z Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych IUNG Puławy 2002 r. Razem użytki rolne (grunty orne + użytki zielone) w gminie wynoszą ha, co w stosunku do ogólnej powierzchni gminy ( ha) stanowi 71,54%. Kompleksy przydatności rolniczej gleb ilustruje poniższe zestawienie tabelaryczne.

14 Tabela 5 Kompleksy glebowe w Gminie Wyszki Nr kompleksu Nazwa kompleksu ha % Grunty orne 1 pszenny b. dobry pszenny dobry 833 4,03 3 pszenny wadliwy 40 0,20 4 żytni b. dobry ,45 5 żytni dobry ,98 6 żytni słaby ,23 7 żytni b. słaby ,32 8 zbożowo-pastewny mocny ,17 9 zbożowo-pastewny słaby 933 4,52 Razem ,90 Użytki zielone 1 z uż. zielone b. dobre i dobre z uż. zielone średnie ,01 3 z uż.zielone słabe i b.słabe ,22 Razem ,23 Gr. rolne nie przydatne 84 0,41 Razem użytki rolne ,54 Tereny pozostałe ,46 Ogólna pow. Geodezyjna Źródło: Ocena warunków i wydzielenie obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolniczej; IUNG Puławy 2002 r. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Tabela 6 Wskaźnik bonitacji gleb Gminy Wyszki Wskaźnik bonitacji Ogólny wskaźnik Wyszczególnienie jakości i jakości rolniczej rzeźby warunków przydatności agroklimatu przestrzeni terenu wodnych rolniczej produkcyjnej Powiat bielski 46,2 7,9 4,1 3,5 61,7 Gmina Wyszki 42,9 7,2 3,9 3,4 57,4 Źródło: Ocena warunków i wydzielenie obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolniczej; IUNG Puławy 2002 r. Gmina Wyszki posiada najniższy w powiecie bielskim ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 57,4.

15 2.4 Zasoby wodne Wody powierzchniowe Obszar gminy Wyszki położony jest w obrębie dwóch zlewni: rzeki Narew i rzeki Bug, której dopływem jest Nurzec. Narew jest prawostronnym dopływem Wisły I rzędu o powierzchni zlewni ,2 km 2. Długość całkowita rzeki wynosi 484 km. Rzeka bierze swój początek na Białorusi w bagnach wschodniego skraju Puszczy Białowieskiej. Zlewnię Górnej Narwi stanowią tereny słabo uprzemysłowione o charakterze typowo rolniczym oraz duże obszary leśne. Na terenie województwa podlaskiego rzeka przepływa przez obszar Narwiańskiego Parku Narodowego. Poniżej Parku Narew płynie zachodnią częścią Niziny Północno Podlaskiej, którą pod względem morfologicznym tworzą od północy Wysoczyzna Koleńska, od południa Wysoczyzna Mazowiecka, natomiast środek zajmuje Kotlina Biebrzańska, która w kierunku zachodnim przechodzi w wąską przełomową Dolinę Narwi. Rzeka wykorzystując obniżenie Kotliny Biebrzańskiej, płynie początkowo w kierunku zachodnim. Poniżej ujścia Biebrzy zmienia kierunek na południowo zachodni, wkraczając pod Łomżą w przełomowy odcinek doliny. Narew oraz jej lewobrzeżny dopływ Strabelka wraz ze swoim lewobrzeżnym dopływem Pulszanką tworzą główny układ sieci hydrograficznej gminy Wyszki. Rzeka Narew usytuowana jest skrajnie w północnej części gminy. Rzeka Strabelka (północna część gminy) poprzez swój lewobrzeżny dopływ odwadnia całą północno wschodnią i środkową część gminy. Tabela 7 Klasyfikacja jakości wód płynących w Gminie Wyszki Rzeka Narew w miejscowości Strabla Rok Rodzaj sieci Km. Brzegu rzeki Klasa wg. badań 1999 R 373,8 II Wskaźniki klasyfikujące II utlenialność, ChZT, fosfor, detergenty, seston, miano coli typu kałowego Wskaźniki występujące w II klasie czystości Wskaźniki pozaklasowe b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d R 373,8 III Chlorofil a Chlorofil a R 373,8 III ChZT Cr ChZT Cr - Źródło: Stan środowiska województwa podlaskiego w roku

16 Wody podziemne Wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w piaszczysto żwirowych utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych oraz węglowych utworach kredowych. Wodonośność utworów przed czwartorzędowych jest stosunkowo słabo rozpoznana. W utworach kredowych wody występują przede wszystkim w utworach piaszczystych oraz szczelinach opok, złogach kredy piszącej. Występowanie wód w warstwie utworów trzeciorzędowych ma ścisły związek z piaszczystą serią oligocenu i miocenu o miąższości dochodzącej nawet do 40 m. Warstwa stropowa utworów wodonośnych trzeciorzędowych zalega na głębokości m. Wody ujmowane z utworów oligoceńskich charakteryzują się dobrą jakością oraz dużą wydajnością (40 50 m 3 /h) z jednego utworu wiertniczego przy depresji m. Podstawowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną oraz na potrzeby gospodarcze na obszarze gminy są wody podziemne pochodzące z utworów czwartorzędowych. Osady czwartorzędowe zostały wykształcone w postaci naprzemianległych glin i serii piaszczysto żwirowych pełniących rolę poziomów wodonośnych. Poziomy te cechują się zróżnicowaną zasobnością i zasięgiem przestrzennym. Są to następujące utwory wodonośne: o poziom III spągowy o poziom II między morenowy (II b i II a) o poziom I przypowierzchniowy. Poziom wodonośny III (spągowy) zalega bezpośrednio na utworach trzeciorzędowych i charakteryzuje się następującymi parametrami: miąższość warstwy wodonośnej m, uzyskiwana wydajność w studniach m 3 /h przy średniej wydajności 48 m 3 /h. Poziom wodonośny II (między morenowy) stanowi główne źródło ujmowania wód podziemnych, w obrębie którego wyróżnia się dwa poziomy poziom IIb i IIa. Poziom IIb charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami oraz ciągłością jego występowania. Parametry hydrogeologiczne tego poziomu przedstawiają się w następujący sposób: głębokość zalegania m, miąższość warstwy wodonośnej 4 36 m (na obszarach wysoczyznowych), wydajność w studniach m 3 /h,

17 wydajność jednostkowa ok. 5m 3 /h/1ms. Poziom wodonośny I (przypowierzchniowy) występuje na całym obszarze gminy i układa się podobnie do rzeźby terenu, co dokumentują studnie kopane. Wody tego poziomu występują zarówno w dolinach rzecznych i zagłębieniach terenowych zbudowanych z piasków i namułów holoceńskich jak i na obszarach wysoczyznowych zbudowanych z piaszczystych utworów pochodzenia wodo lodowcowego oraz na obszarach zbudowanych z glin i ich przewarstwieniach piaszczysto żwirowych. Głębokość zalegania zwierciadła wody w dolinach rzecznych Narwi, Strabelki, Pulszanki, Bronki i innych cieków wodnych i zagłębieniach terenowych waha się w granicach od 0,2 1,0 m, a na obszarach wysoczyznowych do 5 6 m, lokalnie powyżej 8 m. W części gminy zbudowanej z gliny istnieje możliwość występowania tzw. wód zawieszonych zajmujących lokalne obniżenie stropu glin zwałowych wypełniających łatwo przepuszczalnymi piaskami. Głębokość zalegania zwierciadła wody tego poziomu zależna jest w dużej mierze od intensywności opadów i wiosennych roztopów wahania mogą wynieść ok. 1,5 m. Wody tego poziomu są szczególnie narażone na zanieczyszczenia bakteriologiczne. Ujmowanie wód z poziomu czwartorzędowego lub osadów trzeciorzędowych oligocenu powinno być źródłem zaopatrzenia ludności w dobrą wodę pitną. Gmina Wyszki należy do obszarów o ograniczonych lokalnie dobrych zasobach wód podziemnych. Na terenie gminy Wyszki brak jest punktów monitoringowych wód podziemnych w ramach badań przeprowadzonych przez WIOŚ. 2.5 Flora i fauna Lasy W podziale administracyjnym lasów województwa podlaskiego lasy gminy Wyszki należą do Nadleśnictwa Bielsk Podlaski i Nadleśnictwa Rudka. Powierzchnie lasów zajmują 21,8% gminy, co stanowi 4501,9 ha, z czego 1283,9 ha, to lasy skarbu państwa, czyli 28,5%, 3218 to lasy prywatne i gminne, czyli 71,5% powierzchni lasów. Do Nadleśnictwa Bielsk Podlaski należą lasy miejscowości: Strabli, Strabelki, Mieszuki, Pulsze, Grabina, Wyszki, natomiast do Nadleśnictwa Rudka należą: Zalesie, Wólka Zaleska, południowa część uroczyska Pietkowo. Dominującą funkcją lasów państwowych, jest produkcja surowca drzewnego,

18 podobnie jak lasów prywatnych, które zapewniają pokrycie zapotrzebowania na surowiec drzewny właścicieli lasów prywatnych. Tabela 8 Typy siedliskowe występujące na terenie Gminy Wyszki Nadleśnictwo Bielsk Podlaski Typy siedliskowe Powierzchnia % grup drzew w poszczególnych typach siedliskowych BŚW 50 80% Św i inne 20% BMŚ SO 50%, Św 30% Db i inne 20% BMb Św 50%, SO 30% Tp i inne 20% Bw SO 60%, Św 30% Bn i inne 20% BMw Św 50%, SO 40% Db i inne 10% LŚw Św 30%, SO 30% Db 30% Md inne 10% LMb Św 50%, SO 20% Bn 20% d inne samos 10% Lw Db 60%, Js 30% św inne 10% d Db 90%, Jsśw i inne 10% dj Js 60% d 30% św i inne 10% Tabela 9 Suma zrębów, odnowień i zalesień w latach w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski Wyszczególnienie Wielkość w ha Nakłady w tys. zł Zręby 6,07 Zalesienia - Zręby 6,07 16,3 Rębne złoże - - Halizny 0,85 2,2 Luki - - SUMA 6,92 18,5 Źródło: Informacje uzyskane w Nadleśnictwie Bielsk Podlaski Odnowienia Lasy gminy Wyszki stanowią 120 hektarów w Nadleśnictwie Rudka. Najwięcej drzewostanu stanowią drzewa letnie oraz letnie. Typy siedliskowe lasów w gminie Wyszki: Lśw Lw Lśw Mśw Lw Lś Db 50% Gb 50% Bn 40% Ol 40% Os 10% WZ 10% SO 90% Bn 10% SO 60% Db 30% Os 10% Db 100% Db 30% św 20% Js 20% d 10% Bn 10% Gb 10% Ogólnie lasy Nadleśnictwa Rudka charakteryzują się dużym udziałem drzewostanu z przewagą dębu. W ostatnich dwóch latach, czyli nie miało miejsca ani zręby ani też odnowienia i zalesienia.

19 Fauna Fauna gminy jest słabo rozpoznana. Występują tu gatunki charakterystyczne dla regionu Polski północno-wschodniej. Spośród większych ssaków spotyka się tu sarnę, jelenia, łosia, lisa, oraz zająca szaraka. Z drobnych ssaków spotkać można ryjówki, nietoperze, jeża, kunę i wiewiórkę. Z licznych gatunków ptaków występują m.in.: kruk, orzechówka, dzięcioł czarny, jerzyk, bocian biały, myszołów, krogulec i jastrząb. 2.6 Obszary i obiekty prawnie chronione Na terenie Gminy Wyszki powierzchnia obszarów prawnie chronionych wynosiła w 2003 r ha, w tym obszary chronionego krajobrazu 1050 ha i 4 pomniki przyrody. Do obszarów prawnie chronionych na obszarze gminy Wyszki należą: Obszar chronionego krajobrazu Dolina Górnej Narwi są to tereny charakteryzujące się mało zdegradowanym środowiskiem naturalnym o zachowanej równowadze ekologicznej i wysokich walorach krajobrazu naturalnego. Dolina Narwi stanowi istotny obszar łączący Puszczę Białowieską i Biebrzański Park Narodowy i stanowi element krajowego systemu przyrodniczego. Pomniki przyrody o Głaz narzutowy o obwodzie 7,5 m znajdujący się na terenie wsi Falki, o Dwa głazy narzutowe o obwodzie 11,0 i 11,6 m znajdujące się na terenie wsi Godzieby, o Jesion o obwodzie 251 cm, wysokości 26,0 m i wieku około 120 lat rosnący na terenie wsi Strabla, o Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 580 cm i wysokości 25 m rosnący na terenie miejscowości Osówka. 2.7 Zagrożenia środowiska Gmina Wyszki jest gminą słabo uprzemysłowioną, w związku z czym charakteryzuje się stosunkowo niewielkim zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, oraz niewielkimi zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Do głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego zaliczane są ciepłownie miejskie, przemysłowe, oraz źródła rozproszone z sektora komunalno bytowego,

20 a także sektor tzw. niskiej emisji ze źródeł małych i niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska domowe, małe kotłownie, obiekty rzemieślniczo usługowe oraz transport. Do substancji mających największy udział w emisji zanieczyszczeń pochodzących głównie z procesów spalania należą: dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenek węgla (CO), tlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek węgla i pyły. W zasięgu gminy nie ma zakładów emitujących zanieczyszczenia chemiczne. Suma emisji SO 2, CO 2, CO, NO 2 ze spalania surowców energetycznych (emisja kotłowni Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Białymstoku składnica zaopatrzenia Transportu w Strabli ( zlikwidowana sprzedana obecny właściciel PRONAR NAREW ) + sumaryczna emisja do spalania surowców energetycznych) na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim pochodzących z Banku Zanieczyszczeń Środowiska. Tabela 10 Ilość substancji emitowanych do atmosfery w latach na terenie Gminy Wyszki Ładunek w Mg Lp. Rok Źródło emisji CO 2 SO 2 CO NO 2 Sadza 0, , , , STW Białystok skład 37,8000 zaopatrzenia 00 Sumaryczne spalanie a) węgiel kamienny 688,894 5, , , , b) drewno - 0, , ,227 pył: 0, c) olej opałowy d) koks SUMA 726,694 5, , , Sumaryczne spalanie paliw a) węgiel kamienny 546,44 4, ,2949 0, , b) drewno 0,0017 0,0475 0,125 pył: 0,034 c) olej opałowy d) koks 14,064 0, ,1465 0,00879 pył: 0,00879 SUMA 560,504 4, ,4889 0,10701 Źródło: Obliczenia na podstawie informacji uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku Hałas komunikacyjny Największe zagrożenie hałasem stwarza hałas komunikacyjny szczególnie, jeżeli wśród ogólnej liczby pojazdów dużą część stanowią samochody ciężarowe. Dotyczy to dróg krajowych, po których przewożone są towary od granicy do granicy państwa. Hałas powoduje również wzmożony przewóz towarowy i osobowy koleją. Ze względu na fakt, że w gminie Wyszki brak jest jakichkolwiek zakładów przemysłowych stanowiących zagrożenie dla środowiska hałasem oraz brak jest dróg przelotowych do dużych miast nie było konieczności badania poziomu hałasu na terenie gminy.

21 W terminie późniejszym jednak konieczne będzie wykonanie badań poziomu hałasu na przedmiotowym terenie, gdyż Prawo Ochrony Środowiska zobowiązuje Starostwo Powiatowe do opracowania mapy akustycznej do roku Promieniowanie elektromagnetyczne Na terenie gminy Wyszki urządzeniami wytwarzającymi elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące szkodliwe dla ludzi i środowiska są: stacje bazowe generatorów komórkowych: Wyszki Era, Polkomtel Stacewicze Centertel Strabla Polkomtel

22 3. SFERA SPOŁECZNA 3.1. Ludność Struktura demograficzna ludności i analiza rozwoju zaludnienia w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stanowi podstawę budowy prognozy potrzeb społecznych, na których opierać się będzie polityka rozwoju gminy. Procesy demograficzne decydują o skali rozwoju gminy, jego dynamice oraz o skali potrzeb w sferze rynku pracy, mieszkań i całej grupy inwestycji demograficznych, jak szkoły, opieka społeczna itp. Tabela 11 Ludność Gminy Wyszki stan na r. Charakterystyka gminy Wyszki Ludność Powierzchnia w km 2 Sołectwa Miejscowości Ogółem Mężczyźni Kobiety Na 1 km 2 Kobiety na 100 mężczyzn 206, Źródło: Opracowanie własne Urzędu Gminy w Wyszkach Obserwuje się zjawisko, że w gminie w wieku lat zamieszkuje więcej mężczyzn niż kobiet. Jeśli zestawić dane w grupach wiekowych ludności w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku lat, mężczyźni lat) to na 100 kobiet przypada 117 mężczyzn lub odwrotnie na 100 mężczyzn przypada 85 kobiet. Może to świadczyć o niskiej atrakcyjności życia na wsi dla kobiet, brak miejsc pracy na wsi, niską rentowność działalności rolniczej. Według mieszkańców wsi jest bardzo duży procent gospodarstw prowadzonych przez osoby samotne (głównie mężczyzn). Dane statystyczne nie pokazują tych problemów wsi i docelowo gmin wiejskich. Tabela 12 Ludność Gminy Wyszki według wieku w 2003 r. Ludność gminy Wyszki według wieku Do 19 lat Dorośli 5 lat 15 lat 19 lat 60 lat 65 lat Pow. 60 lat Pow. 65 lat Razem lat Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ludność w województwie Podlaskim w 2003 r. Tabela 13 Ludność Gminy Wyszki w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (stan na r.) Ogółem Przedprodukcyjnym (do 19 lat) Produkcyjnym (20-60)K (20-65)M Poprodukcyjnym pow.60 K pow. 65 M Razem w tym mężczyzn razem w tym mężczyzn razem w tym mężczyzn Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

23 Tabela 14 Ruch naturalny ludności w Gminie Wyszki (stan na r.) W liczbach bezwzględnych Lata Małżeństwa Urodzenia żywe Zgony Przyrost naturalny Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Ludność w woj. Podlaskim w 2003 r. Gmina w ciągu ostatnich lat posiada ujemny przyrost naturalny, który jest odbiciem ogólnej tendencji spadkowej po stronie urodzeń w Polsce. Generalnie obserwuje się odpływ ludzi młodych, głównie do miast. Wskaźnik ludności na terenie gminy wykazuje typowe tendencje obserwowane w Polsce związane z przemieszczaniem się w początkowym okresie lat 90-tych mieszkańców terenów wiejskich do miast. Tabela 15 Poziom bezrobocia w Gminie Wyszki w 2002 r. Bezrobotni ogółem 203 Kobiety 99 Absolwenci 104 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy b.d. Z prawem do zasiłku b.d. W wieku lata b.d. Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy b.d. Źródło: Opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 2003 r. Tabela 16 Liczba bezrobotnych w Gminie Wyszki i powiecie bielskim na przestrzeni lat Obszar Gmina Wyszki Powiat bielski Źródło: Opracowanie na podstawie Rocznika Statystycznego Województwa Podlaskiego 2002 r. Na terenie gminy obserwuje się duże bezrobocie. Nie zawsze statystyki pokazują problem, gdyż często ludzie posiadają malutkie gospodarstwa i według prawa nie są już bezrobotnymi (posiadają gospodarstwa choć możliwy dochód do osiągnięcia jest poniżej granicy ubóstwa). Zjawisko bezrobocia dotyczy obu płci, jednak zagrożenie utratą pracy i trudności w jej podjęciu są znacznie większe w przypadku mężczyzn. Ciągły brak ofert pracy wywołuje zniechęcenie wśród szukających pracy, spowodowane koniecznością systematycznej rejestracji w urzędzie pracy i dojazdów.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB )

Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) Aneks tabelaryczny (potencjał demograficzny i gospodarczy LGD PB ) 1.1. Ludność Tabela 1.1. Powierzchnia i ludność w 2003 r. Powierzchnia (km 2 ) Liczba sołectw Ludność w tym: kobiety /100 mężcz. Gęstość

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/194/04 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata

UCHWAŁA NR XX/194/04 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata UCHWAŁA NR XX/194/04 RADY GMINY WYSZKI z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Wyszki na lata 2004-2013. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r.

Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. ... Data wypełnienia ankiety Ankieta dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w 2006 r. Nazwa zakładu: Adres: Gmina: Powiat: REGON: Branża (wg EKD): Gospodarka wodna w roku 2006 r. I. Pobór wody z ujęć własnych:

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki bazowe związane z celami

Wskaźniki bazowe związane z celami Wskaźniki bazowe związane z celami Załącznik 7 Wskaźnik 1 UE-25 gospodarczy Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w PPS, wyrażony jako średniej, UE-25 = 100, średnia z 3 lat Średnia z lat 2003 2003 46,9

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.5.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204

Zgłoszenie. Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną WZÓR 730-082-204 Zgłoszenie Instalacji przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną INWESTOR ADRES ZAMIESZKANIA ADRES INWESTYCJI DATA WNIOSKU Wykaz NORM oczyszczalni Gama Plastic EN-PN 12566-1 Spis

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI

1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI 1. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE WOJEWÓDZTWA I POLSKI Porównanie gminy Bogdaniec z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA WP

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU

KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH W 2003 ROKU W 2003 roku, w ramach realizacji Programu monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2003, Wojewódzki Inspektorat w Rzeszowie wykonał

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J.

BIBLIOGRAFIA Atlas Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Górniak A. Inwentaryzacja złóż Klasyfikacja jakości Komentarz Kondracki J. BIBLIOGRAFIA Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1993-1997. Bodziony B., Dziwiński R., Gniadzik P. Zagospodarowanie przestrzenne. PCB Sp. z o.o., Warszwa 1998. Górniak A. Klimat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Krzeszowice

Charakterystyka Gminy Krzeszowice ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 03 Charakterystyka Gminy Krzeszowice W 798.03 2/7 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż

Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4. Nieruchomość na sprzedaż Lubicz Dolny ul. Mostowa 1 Lokal użytkowy nr 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Lubicz Ulica, nr budynku Mostowa 1 Powierzchnia lokalu Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce Rok: 2015; okres: 09 (21.VI - 20.VIII) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia

Bardziej szczegółowo