Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Wschowa, maj

2 SPIS TREŚCI IDEA REWITALIZACJI W GMINIE WSCHOWA 3 I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE WSCHOWA 6 1. Zagospodarowanie przestrzenne 6 2. Gospodarka Sfera społeczna 14 II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA TERENIE WYMAGAJĄCYM 21 REWITALIZACJI NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW 1. Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka Sfera społeczna 28 III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU 32 IV. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 37 V. DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH I NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 48 VI. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU 58 VII. SCHIERARCHIZOWANE POTRZEBY I CELE REWITALIZACJI 60 VIII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA IX. SYSTEM WDRAśANIA 70 X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 72 PODSUMOWANIE 75 2

3 IDEA REWITALIZACJI W GMINIE WSCHOWA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Pojęciem rewitalizacja określa się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Zasadniczym celem rewitalizacji jest oŝywienie gospodarcze i społeczne terenów zdegradowanych. Jest ono osiągane przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwiększanie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie obiektom i obszarom rewitalizowanym nowych funkcji, oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw. Opisane przemiany przyczyniają się on do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, przywracania ładu przestrzennego, oŝywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych. W działaniach rewitalizacyjnych brane pod uwagę zagadnienia ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównowaŝony rozwój gospodarczospołeczny. W Gminie Wschowa zidentyfikowano dwa rodzaje obszarów rewitalizacyjnych: tereny popegeerowskie na wsiach oraz Stare Miasto i rejon Placu Kosynierów we Wschowie. Przed przemianami ustrojowymi na terenach wiejskich funkcjonowały dwa duŝe pegeery: Osowa Sień i Górczyna. KaŜdy z ośrodków miał swoje filie w mniejszych miejscowościach, rozrzuconych po całej gminie. Pod Osową Sień podlegały m.in. Siedlnica, Konradowo, Dębowa Łęka. Natomiast filie Górczyny znajdowały się w Wygnańczycach i Tylewicach. W wyniku przemian ustrojowych gospodarstwa przeszły w ręce prywatne albo są zarządzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na powyŝszą strukturę własności oraz pręŝny rozwój przedsiębiorstwa Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, skupiającego gospodarstwa popegeerowskie, Gmina Wschowa nie prowadzi działań rewitalizacyjnych na tych obszarach. W związku z powyŝszym Lokalny Program Rewitalizacji został ukierunkowany na działania w obrębie Wschowy. Miasto wymaga interwencji ze względu na uwarunkowania, jakimi są, z jednej strony, sytuacja społecznoekonomiczna: duŝe bezrobocie oraz brak perspektyw do rozwijania na duŝą skalę 3

4 działalności przemysłowej; A z drugiej strony moŝliwości, jakie tworzą walory kulturowe i przyrodnicze Wschowy i okolicy, skłaniają do poszukiwania nowych moŝliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta. W pierwszej kolejności działania rewitalizacyjne skoncentrowano na Placu Kosynierów ze względu na jego funkcję jako drugiego centrum administracyjno-oświatowego Wschowy. W tym rejonie swoją siedzibę ma Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole nr 3. W okresie programowania nastąpi skupienie działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta. Wynika to z istniejącego na starówce deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy, między innymi w postaci zaawansowanego zuŝycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego budynków i infrastruktury. Jest to szczególnie waŝne w przypadku cennych budowli zabytkowych zlokalizowanych w obrębie centrum. Dlatego zadaniem rewitalizacji jest równieŝ poprawa estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności Starego Miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, stworzenie mechanizmu zachęt do inwestowania w nowe i istniejące w otoczeniu obiekty oraz przyciągnięcie mieszkańców miasta i okolic do spędzania tu swojego wolnego czasu, co w dłuŝszej perspektywie przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe. Rewitalizacja ma na celu takŝe podniesienie standardu Ŝycia najuboŝszych mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania i infrastruktury, tzw. prewencję socjalną, uprzedzającą degradację osób i grup zagroŝonych marginalizacją lub wykluczeniem, naprawę tj. włączenie osób i grup bezrobotnych w rynek pracy, a takŝe zwiększenie oferty mieszkaniowej dla ludzi o róŝnym stopniu zamoŝności, w tym dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku. Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości lokalnej i regionalnej mieszkańców. Wschowa jest jednym z najstarszych miast województwa lubuskiego. Potwierdzenie uzyskania praw miejskich uzyskała w 1273r., jednak wzmianki o miejscowości pojawiają się juŝ w XII w. Wschowa moŝe poszczycić się bogatą historią, wielowiekowymi tradycjami i rodowodem Miasta Królewskiego. LeŜąca przy waŝnym szlaku handlowym, do XVIII w. odgrywała równorzędną rolę w stosunku do Poznania i Krakowa. W wyniku XIX-wiecznych przesunięć granic państwowych Wschowa 4

5 znalazła się pod panowaniem niemieckim, przez co straciła wysoką pozycję w Ŝyciu gospodarczym. Z czasem stała się małym prowincjonalnym miasteczkiem o niewątpliwym uroku i klimacie. Znajomość własnej historii jest szczególnie waŝna w kontekście integracji europejskiej. Dlatego zaangaŝowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost świadomości historycznej, aktywności obywatelskiej, angaŝowanie mieszkańców w Ŝycie społeczne miasta, a takŝe we współpracę z administracją publiczną i biznesem. Lokalny Program Rewitalizacji został stworzony by ukierunkować opisane wyŝej przemiany. Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu w mieście. Bazuje na ustaleniach Narodowego Spisu Powszechnego, danych GUS i innych podmiotów oraz informacjach znajdujących się w posiadaniu Gminy i innych jednostek organizacyjnych. Na ich podstawie określono najwaŝniejsze obszary problemowe w centrum Wschowy. Problemy nie dotyczą, jak mogłoby się wydawać, wyłącznie stanu infrastruktury komunalnej w zabytkowym centrum. Zidentyfikowano równieŝ szereg problemów niewidocznych na co dzień a dotyczących sfery społecznej i gospodarczej. W dalszej części przeprowadzone zostały analizy i prognozy. Z przeprowadzonej analizy czynników krytycznych wpływających na sytuację w centrum wyłonił się ramowy plan działań mających na celu poprawienie niekorzystnej sytuacji. Zaproponowane w niniejszym dokumencie rozwiązania zostały zaczerpnięte z literatury i doświadczeń innych samorządów w Polsce i innych krajach Europy. Ich przyjęcie nie gwarantuje pełnego sukcesu, daje jednak pewność skorzystania z najlepszych praktyk wypracowanych przez inne społeczności. 5

6 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE 1. Zagospodarowanie przestrzenne Granice stref konserwatorskich Miasto Wschowa jest cennym zespołem urbanistyczno-krajobrazowym, posiadającym wybitne wartości. W skład zespołu wchodzą monumentalne obiekty architektury, takie jak: ratusz, kościół farny, klasztor i kościół franciszkanów, kościół poewangelicki, Collegium Jezuickie oraz kompleks miejskiej zabudowy mieszkalnej. Zespół jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 1295/2181, a jego granice określono w załączniku do decyzji WKZ w Zielonej Górze z dnia r. Dodatkowo ochroną krajobrazową objęto teren w promieniu 1 km od granicy ścisłej strefy. Wschowa, jako jedno z nielicznych miast Województwa Lubuskiego, zachowała średniowieczny układ urbanistyczny, tworzący z głównych ulic kształt krzyŝa greckiego. 6

7 Uwarunkowania ochrony środowiska Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Stan gospodarki wodnej miasta Wschowa Miasto korzysta z głębinowego ujęcia wody usytuowanego w jego południowej części, gdzie znajduje się stacja uzdatniania. W jej skład wchodzi m.in 6 studni głębinowych. Stacja działa w oparciu o pozwolenie wodno-prawne waŝne do r. określające maksymalne pobory na poziomie Q max 260 m 3 /h, Q max 6240 m 3 /dobę. W 2008r. dokonano wymiany istniejącej rozdzielnicy do sterowania pompami głębinowymi na nowoczesną, wyposaŝoną w sterownik PLC. Inwestycja ta zabezpiecza w znaczący sposób bezpieczeństwo dostawy wody do odbiorców. Od kilku lat obserwuje się systematyczny roczny spadek poboru wody z 1 mln m3 w 2003r. do m3 w 2007 i m3 w 2008 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim likwidacja zakładów wykorzystujących wodę do procesów produkcyjnych (mleczarnia, cukrownia) oraz racjonalizacja poboru u odbiorców (liczniki wody). Miasto jest w całości zwodociągowane. Ogólna długość sieci wynosi 44,7 km, w tym: azbestowo-cementowych 7,2 km, Ŝeliwnych 28,9 km, z PCV: 7,9km i stalowych 0,7km. Właścicielem wszystkich zewnętrznych sieci wodociągowych na terenie miasta jest Spółka Komunalna Wschowa spółka z o.o., w której 100% udziałów ma Gmina Wschowa Stan gospodarki ściekowej miasta Wschowy Miasto posiada mechaniczno-biologiczna oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej 3500 m 3 /d i maksymalnej 4530 m 3 /d. W 2007 roku ilość oczyszczonych ścieków wyniosła m3, natomiast w 2008r. nastąpił spadek do poziomu m3 (w tym: ścieki socjalno bytowe m3; ścieki produkcyjne i inne m3; ścieki dowoŝone m3). Oznacza to, Ŝe moc oczyszczalni wykorzystywana jest w 1/3. ZauwaŜalny jest niski poziom ścieków produkcyjnych, co spowodowane jest małą ilością zakładów przemysłowych na terenie Miasta Wschowa. Właścicielem wszystkich zewnętrznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta jest Spółka Komunalna Wschowa spółka z o.o., w której 100% udziałów ma Gmina Wschowa r. Spółka Komunalna Wschowa uzyskała certyfikat 7

8 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, potwierdzający najwyŝszą jakość usług w zakresie poboru i badań fizykochemicznych wody i ścieków. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Podstawowymi zanieczyszczeniami atmosfery w mieście są związki chemiczne i pyły powstające w procesie spalania paliw stałych, płynnych i gazowych. Jednym z podstawowych czynników kształtujących jakość środowiska w mieście jest stan czystości powietrza. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w porównaniu do obszarów uprzemysłowionych jest stosunkowo niska. Ponadto w ciągu ostatnich lat obserwowano jej systematyczny spadek, co jest spowodowane stosowaniem urządzeń redukujących oraz zmianą paliw grzewczych. Nie było takŝe przekroczenia normy opadu pyłu. Emisja z zakładów uciąŝliwych zanieczyszczeń powietrza dotyczy przede wszystkim huty miedzi w Głogowie. W mieście funkcjonuje stacja monitoringu powietrza włączona w krajową sieć monitorującą. Hałas UciąŜliwość akustyczna powodują: obiekty prowadzące działalność gospodarczą (hałas przemysłowy) oraz transport drogowy (hałas komunikacyjny). Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we Wschowie powoduje emisję hałasu uciąŝliwą tylko dla najbliŝszego otoczenia. Z uwagi na słabe uprzemysłowienie hałas powstający w zakładach przemysłowych nie stanowi uciąŝliwości w mieście. Podstawowym źródłem hałasu w mieście jest ruch pojazdów powodujących hałas komunikacyjny. Źródłem hałasu stają się głównie drogi i ulice z występującą wysoką emisją hałasu, której poziom przekracza tzw. poziom progowy Lp. W mieście brak jest punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego. Głównym źródłem uciąŝliwości akustycznej jest przejazd pojazdów cięŝkich, zwłaszcza kolumn TIR zwiększających natęŝenie hałasu do 90 db. Takie obciąŝenie występuje przede wszystkim wzdłuŝ drogi krajowej nr 12 tj. ulic: 55 Pozn. Pułku Piechoty Moniuszki Kazimierza Wielkiego, oraz drogi wojewódzkiej nr 305 tj. ulic Ks.Kostki, Niepodległości i Wolsztyńska. Z uwagi na aktualny komunikacyjny układ miasta nie ma moŝliwości zmiany kierunków przebiegu głównych strumieni ruchu tranzytowego w mieście. 8

9 Hałas komunikacyjny kolejowy jest ograniczony z dwóch powodów: oddalenia linii kolejowej od terenów zwartej zabudowy miejskiej oraz zdecydowanie mniejszego niŝ w latach poprzednich natęŝenie ruchu pociągów. Gospodarka odpadami Na terenie Gminy Wschowa system gospodarki odpadami obejmuje zarówno zbiórkę odpadów komunalnych jak i selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych wraz z działalnością w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców. System gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to system pojemnikowo workowy, oparty na gromadzeniu odpadów w pojemnikach, jak równieŝ w odpowiedniej kolorystyce workach. Są to pojemniki o pojemności: 1100 dm3, 240 dm3, 120 dm3, 80 dm3, 60 dm3, kontenery KP-7 o poj. 7 m3. W obrębie Gminy usytuowano 31 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów: 17 w mieście Wschowa i 17 na terenach wiejskich. Ponadto system zbiórki selektywnej obejmuje równieŝ odbiór odpadów w specjalnie przeznaczonych w tym celu workach z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, plastik oraz papier. Najnowsze analizy wskazują na dwukrotny wzrost selektywnie zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Wschowa w roku 2008 w stosunku do 2007r. Na terenie Gminy Wschowa wprowadzona została zgodnie z przepisami zbiórka zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Obecnie 15 pojemników do zbiórki baterii znajduje się w róŝnego rodzaju placówkach oświatowych, a 31 pojemników rozmieszczono w placówkach handlowych i instytucjach publicznych. Własności gruntów i budynków Na terenie Miasta i Gminy Wschowa stan zasobów gminnych i przysługującego prawa własności kształtuje się następująco (stan na r.) : - tereny zabudowane 28,11 ha - tereny niezabudowane - 136,01 ha - lasy - 33 ha - drogi - 336,20 ha - Tereny wypoczynkowe (skwery, boiska, place zabaw) - 15,28 ha - Tereny rolnicze - 138,09 ha 9

10 - Tereny róŝne (nieuŝytki, wody stojące) 67,64 ha - Grunty przekazane w trwały zarząd, uŝyczenie, uŝytkowanie 24,60 ha Powierzchnia gruntów oodanych w uŝytkowanie wieczyste osób fizycznych, prawnych, spółdzielni mieszkaniowej, ogrody działkowe 100,39 ha Wykres 1. Stan zasobów gminnych Stan zasobów gminnych na dzień r. t. zabudowane 67,64 24,6 28,11 136,01 t. niezabudowane lasy 138,09 15,28 33 drogi t. wypoczynkowe t. rolnicze 336,2 t. różne grunty przekazane w zarząd/użytkowanie Infrastruktura techniczna Wschowa posiada stosunkowo dobrze rozwinięte sieci infrastrukturalne. Niemal 100% terenów zurbanizowanych, bądź przeznaczonych do zabudowy posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, a 100% do sieci kanalizacyjnej. Miasto posiada pełną sieć telefonii przewodowej i jest dostępne w sieciach telefonii komórkowych. W strefie śródmiejskiej obejmującej starą zabudowę mieszkaniowo-uŝytkową istnieje 100% zaopatrzenie medialne. Centralne sieci grzewcze zaopatrują w energię cieplną przede wszystkim nową część miasta. W strefie śródmiejskiej zaopatrzenie w ciepło odbywa się z indywidualnych węzłów cieplnych oraz tradycyjnego ogrzewania piecowego. Tereny zurbanizowane, bądź przewidziane do zurbanizowania posiadają dostępność komunikacyjną. Standardy techniczne nawierzchni jezdni są jednak zróŝnicowane, od nieutwardzonych nawierzchni dróg w obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, przez nawierzchnie twarde o złym stanie technicznym po nowobudowane i modernizowane ciągi komunikacyjne. 10

11 Identyfikacja problemów Obszary problemowe zaczerpnięto ze Strategii sukcesu Gminy Wschowa. Lista dziedzin problemów do rozwiązania w latach jest następująca: 1. Warunki Ŝycia mieszkańców. 2. Ekologia i ochrona środowiska. 3. Infrastruktura obsługi ruchu turystycznego. 4. Ruch drogowy w mieście. 5. Społeczeństwo obywatelskie. 6. Miejsca pracy. 8. Liczba mieszkańców. Do dalszego horyzontu czasowego (lata ) zaliczone zostały problemy: 1. Standard obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne gminy. 2. Szeroki wachlarz działań zapobiegających zjawiskom patologii i marginalizacji społecznej oraz łagodzenia skutków tych zjawisk. 3. Gazyfikacja terenów wiejskich. 4. Miejsca i instytucje aktywności mieszkańców. 5. Baza materialna oświaty oraz szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne Obszary problemowe miasta, niezaleŝne od działań własnych samorządu to: wzrost bezrobocia, brak perspektyw zawodowych dla młodzieŝy, odpływ wykształconej kadry i lokalnego kapitału, zły stan dróg, połączeń tranzytowych oraz duŝy ruch samochodów cięŝarowych w obrębie miasta, duŝe opóźnienia w budowie społeczeństwa obywatelskiego, zniechęcenie społeczeństwa do aktywności w ogóle z powodu złej polityki państwa. 2. Gospodarka Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba podmiotów gospodarczych wzrosła 1741 w 2002r. do 1977 w 2007r. W samym mieście liczba podmiotów osiągnęła 1536, z których większość to podmioty sektora prywatnego. Stanowią one prawie 97% wszystkich podmiotów. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1429, co wynosi 72% ogólnej liczby. 11

12 Tab. 1 Podmioty gospodarcze wg rejestru REGON (dane GUS) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Tab. 2 Osoby fizyczne prowadzące działalność wg wybranych sekcji (dane GUS) 12

13 Bardzo mały odsetek podmiotów to spółki handlowe. W całym Powiecie Wschowskim pod koniec 2007r. funkcjonowało 126 spółek o róŝnej formie prawnej, z czego aŝ 106 (84%) to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykres 2. Spółki handlowe wg form prawnych (dane GUS) Spółki handlowe wg form prawnych - stan na r 1% 14% 1% spółki akcyjne spółki z o.o. spółki osobowe spółki osobowe jawne 84% Większość firm to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób. Takich podmiotów jest aŝ 98%. Firmy małe i średnie stanowią zaledwie 2% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Wykres 3. Podział przedsiębiorstw wg liczby zatrudnionych osób-opracowane własne na podstawie danych UMiG Podział przedsiębiorstwa wg liczby zatrudnianych osób 2% Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie firmy 98% 13

14 Na podstawie próbki 40 małych przedsiębiorstw z Gminy Wschowa moŝna oszacować kondycję mikroprzedsiębiorstw. Podstawowym wskaźnikiem jest średnie zatrudnienie. Z analizowanych danych wynika, Ŝe w ciągu ostatniego roku zatrudnienie w mikroprzedsiębiortwach spadło o 2%. W próbce znalazły się głównie podmioty zlokalizowane w mieście. Wyników nie moŝna uogólnić wprost na wszystkie podmioty z gminy. MoŜna je potraktować jako pewne przybliŝenie trendów zauwaŝalnych w Ŝyciu gospodarczym Wschowy. 3. Sfera społeczna W Gminie Wschowa liczba ludności gwałtownie spada, co ilustruje poniŝsza tabela. Zjawisko to dotyka większość miejscowości oddalonych od duŝych centrów społeczno gospodarczych. W poszczególnych kategoriach wiekowych dostrzegamy zmiany następujące na przestrzeni analizowanych lat. Wiek PowyŜej 65 lat Razem Płeć M K M K M K M K M +K W wyniku Narodowego Spisu Powszechnego dokładnie określono liczbę mieszkańców miasta i ich cechy demograficzne. W 2002 Wschowę zamieszkiwało mieszkańców, w tym 7006 męŝczyzn. Obecnie Wschowę zamieszkuje mieszkańców. Oznacza to, Ŝe gwałtowny odpływ mieszkańców dotyka głównie tereny wiejskie. Na przestrzeni sześciu lat liczba ludności Wschowy zmniejszyła się o 88 os., gdy tymczasem na terenie całej Gminy Wschowa nastąpił spadek o os. Jest to spadek o 13%. Aktualną sytuację (stan na r.) prezentuje poniŝsza tabela: 14

15 Tab. 3 Struktura ludności w Gminie Wschowa - opracowane własne na podstawie danych UMiG OGÓŁEM MęŜczyźni Kobiety Ludność w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym Wykształcenie mieszkańców miasta jest wynikiem jego przemysłowo rolniczej przeszłości. Wśród starszych mieszkańców dominują ludzie z wykształceniem średnim i zawodowym. Są to pracownicy większych zakładów maszynowych i przetwórczych, które są lub były zlokalizowane w mieście lub jego bezpośredniej bliskości. Młodsi mieszkańcy częściej są absolwentami szkół wyŝszych. Struktura wykształcenia nie odpowiada wymogom współczesnej gospodarki. Tab. 4 Stopa bezrobocia - opracowane własne na podstawie danych PUP ROK Aktywność zawodową mieszkańców silnie róŝnicuje poziom wykształcenia. Aktywni zawodowo stanowią 40% mieszkańców miasta. Najmniejszy odsetek biernych zawodowo bądź bezrobotnych występuje wśród mieszkańców z wyŝszym wykształceniem 28%. Kolorem szarym w tabeli zaznaczono kategorie wymagające interwencji i współpracy jednostek: Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminy Wschowa. Obejmują one biernych zawodowo i bezrobotnych. Działania wspierające mogłyby mieć na celu aktywizacje i dopasowanie kompetencji bezrobotnych i biernych do wymogów lokalnego rynku pracy. STOPA BEZROBOCIA , , (I kwartał) 16,6 15

16 Tab. 5 Bezrobotni w Gminie Wschowa stan na r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa wyszczególnienie ogółem Wg okresu poszukiwania pracy w miesiącach Do < 24 ogółem męŝczyźni kobiety Bezrobotni określeni w powyŝszej tabeli jako kategoria wymagająca wsparcia dzielą się dodatkowo w zaleŝności od długości pozostawania w tej sytuacji. Uderzająca jest duŝa liczba długotrwale bezrobotnych. Są oni kategorią wymagającą szczególnego wsparcia. NaleŜy podjąć działania w celu ich aktywizacji bądź przekwalifikowania. Tab. 6 Liczba bezrobotnych w Gminie Wschowa na tle Powiatu Wschowskiego w lutym i marcu 2009r. oraz analogicznego okresu roku poprzedniego - opracowane własne na podstawie danych PUP Jak wskazują powyŝsze analizy w ciągu ostatniego roku wzrosła w Gminie Wschowa zarówno stopa bezrobocia, jak i liczba osób bezrobotnych. Wg danych tylko w marcu 2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie zarejestrowano 330 nowych osób. Niepokoi fakt, Ŝe najczęstsze powody utraty pracy to: - nie przedłuŝenie przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony - wypowiedzenie - rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 16

17 Wykres 4. Przyczyny rejestracji w PUP - opracowane własne na podstawie danych PUP Przyczyny rejestracji w PUP 18% 23% wygaśnięcie umowy wypowiedzenie 22% 15% 22% rozwiązanie umowy za porozumieniem brak gotowości do pracy inne 45% nowozarejestrowanych straciło pracę z przyczyn od nich niezaleŝnych. Świadczy to o symptomach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na lokalnym rynku pracy. W Powiecie Wschowskim zamieszkuje pokaźna liczba niepełnosprawnych. Od kilku lat prowadzone są intensywne działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej tej grupy. We wrześniu 2003r. został przyjęty Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim. Głównym realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, a podstawowym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnieniu. Tab. 7 Liczba osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim Osoby niepełnosprawne Liczba osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat 206 Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej Osoby niepełnosprawne ogółem:

18 Od 2004 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieŝące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz moŝliwości dofinansowania ze środków PFRON z tytułu: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP Tab. 8 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej ogółem w tym kobiet ze znacznym stopniem niepełn. z umiarkowanym stopniem niepełn. z lekkim stopniem niepełn. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy Tab. 9 Osoby niepełnosprawne - klienci ośrodków pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej Liczba osób niepełnosprawnych ogółem w tym kobiet OPS Wschowa MGOPS Szlichtyngowa OPS Sława Ogółem:

19 MoŜna zaobserwować znaczący postęp w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2000r. pomoc opierała się głównie na działaniach Ośrodków Pomocy Społecznej, miała aspekt finansowy, obecnie ma charakter kompleksowy, odnosi się do wielu sfer Ŝycia osób niepełnosprawnych. Od 2005r. nastąpił rozwój aktywnośći społeczności lokalnej w Gminie Wschowa. Liczba organizacji pozarządowych wzrosła z 9 do 30. W zaleŝności od prowadzonego typu działalności i celów statutowych moŝna wyróŝnić: I. Uczniowskie Kluby Sportowe. II. Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej. III. Organizacje pozarządowe stowarzyszenia: 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wschowie, ul. Łazienna 10; 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło we Wschowie, ul. Daszyńskiego 2; 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie, ul. Łazienna 10 (prowadzą Klub Seniora); 4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Koła we Wschowie, ul. Łazienna 10; 5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Pocztowa 7; 6. Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP - Zarząd Gminny we Wschowie, ul. Rynek 1, Wschowa; Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Rynek 1; 7. Akcja Katolicka przy Parafii Św. Biskupa we Wschowie, Plac Farny 2; 8. Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, ul. Zacisze 3 9. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Terenowy we Wschowie, ul. Kilińskiego 8; 10. Związek Sybiraków, Koło we Wschowie, ul. Ogrodowa 6a/4; 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Przyczynie Górnej 34; 12. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich ul. Garbarska 11 a; 13. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie, ul.matejki Stowarzyszenie Usamodzielnionych Wychowanków Domu Dziecka im. T. Kościuszki we Wschowie, ul. Reymonta 1; 15. Komitet ds. Współpracy Wschowy z Oirschot ul. Rynek 1; 16. Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa ul. Lipowa 1; 19

20 17. Stowarzyszenie ds. Renowacji Zboru Poewangelickiego we Wschowie, ul. Osiedle Jagiellonów 13; 18. Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Sławskiego, ul. H. PoboŜnego 13; 19. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gorzowskiej, Zarząd Dekanalny Wschowa, ul. Powstańców Wlkp. 12; 20. Klub Inteligencji Katolickiej Pl. Farny 2; 21. Stowarzyszenie Nasza Wieś w Wygnańczycach; 22. Stowarzyszenie Pacyfistyczna oaza we Wschowie, ul. Orzechowa 12; 23. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej Pl. Farny 4; 24. Stowarzyszenie Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Pomocna Dłoń Wschowa, ul. Garbarska 11a; 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie Nasz Ośrodek, ul. Kościuszki 25; 26. Stowarzyszenie Nasze Miasto ul. Niepodległości 15; 27. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, ul. Jagiellońska 10c/6; 28. Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Podaj Dalej ul. Gospody 2/21; 29. Stowarzyszenie Zmotoryzowana Wschowa ul. Staroleszczyńska 9; 30. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Kulturalnych Twórcze Horyzonty - Wschowa ul. Obrońców Warszawy 12/4; Stowarzyszenia prowadzą róŝnorodną działalność na rzecz rozwoju grup społecznych oraz Miasta i Gminy Wschowa. Przykładowo: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nasze Dzieci w Przyczynie Górnej prowadzi szkołę podstawową, organizuje zajęcia, szkolenia, festyny oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju wsi; Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich zajmuje się udzielaniem wsparcia, podnoszeniem kondycji psychicznej i fizycznej członków, profilaktyką chorób nowotworowych oraz promocją zdrowia; Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa propaguje ideę samorządowości, integruje społeczność lokalną, dąŝy do rozwoju społeczno-kulturalnego regionu tworzenia małej ojczyzny. Jak wskazują powyŝsze przykłady, kierunek działań podejmowanych przez stowarzyszenia wynika z załoŝonych przez nie celów statutowych. 20

21 II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA TERENIE WYMAGAJĄCYM REWITALIZACJI NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW Granice obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wschowa wyznaczono na podstawie wieloaspektowych badań. Szczegółowe analizy poziomu ubóstwa, bezrobocia, stanu infrastruktury mieszkaniowej i zabytków oraz aktywności gospodarczej prywatnych przedsiębiorców, poparte analizą SWOT wskazały newralgiczne obszary na terenie Wschowy. Za rejony wymagające natychmiastowej interwencji uznano Stare Miasto oraz Plac Kosynierów. Przyczyn takiego stanu naleŝy upatrywać w przesunięciu ośrodka aktywności gospodarczo społecznej. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat powstały dwa duŝe osiedla mieszkaniowe w płn. - zach. części Wschowy. Osoby zamoŝne przenoszą się poza centrum, do powstających na obrzeŝach płn. zach. Wschowy osiedli domków jednorodzinnych. W efekcie w obszarze rewitalizacji zostają osoby o niŝszym statusie materialnym, często niezaradne i w trudnej sytuacji Ŝyciowej. W wyniku przesunięcia środka aktywności społecznej mieszkańców w sposób niekorzystny zmienia się struktura ludności. W okolicy nowych osiedli powstały nowe sklepy, przedsiębiorstwa świadczące róŝnorodne usługi, rozwinęła się baza oświatowa (przedszkole oraz gimnazjum), powstał ośrodek zdrowia, utworzono nową parafię i wybudowano kaplicę. Natomiast Stare Miasto traci swoją funkcję, liczba przedsiębiorstw maleje, a poziom ubóstwa i bezrobocia wskazują na konieczność uznania starówki za obszar zdegradowany. Przeprowadzając analizy starano się uwzględnić wszystkie te czynniki, które wpływają na sytuację miasta i jego mieszkańców. Wielokierunkowe badania rozwoju egzogenicznego miasta wskazały najbardziej zdegradowane obszary. Przyjęto, Ŝe obszar moŝna określić jako szczególnie zagroŝony, gdy występują na nim jednocześnie trzy z poniŝszych zjawisk : 1. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, 2. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 3. niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej, 4. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 5. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 21

Ośrodek Rejonowy ZLOP we Wschowie Pl. Kosynierów 1c, pokój 313 (III piętro) Wschowa tel

Ośrodek Rejonowy ZLOP we Wschowie Pl. Kosynierów 1c, pokój 313 (III piętro) Wschowa tel W Starostwie Powiatowym we Wschowie został otwarty Ośrodek Regionalny Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Ośrodek będzie świadczył bezpłatne usługi doradcze i prawnicze dla organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PSZCZYNA NA LATA 2015-2023 REWITALIZACJA W PROGRAMOWNIU 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777). Wytyczne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO

ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO ANKIETA WYZNACZENIE OBSZARU REWITALIZOWANEGO Szanowni Mieszkańcy! Gmina Bardo przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Bardo na lata 2016-2023. Dokument ten jest dokumentem

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu.

NA LATA Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu. ANKIETA PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA I GMINY PIEŃSK NA LATA 2015-2022 Gmina przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2015-2022. Dokument ten odgrywać będzie bardzo

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. czynników i zjawisk kryzysowych. opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016

Diagnoza. czynników i zjawisk kryzysowych. opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016 Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych opracowanie: Inis Advice Project Managing, Gorzów Wlkp. październik 2016 Zakres diagnozy CEL BADANIA METODOLOGIA ANALIZA SPOŁECZNA ANALIZA GOSPODARCZA ANALIZA ŚRODOWISKOWA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE

ZDEGRADOWANE OBSZARY MIEJSKIE I POPRZEMYSŁOWE Skutki DRZEWO PROBLEMÓW Negatywny odbiór społeczny Ograniczone rozwoju Nieład urbanistyczny Niewykorzystany potencjał Patologie Mała konkurencyjność Brak zagospodarowania Brak zainteresowania ze strony

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Opoczno Klaudia Swat Dominika Kochanowska 6 październik 2016 rok Rewitalizacja do 2013 roku: Cegły, beton, asfalt, tynk (działania inwestycyjne w przestrzeni) Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r.

Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy. z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Załącznik nr 2 do Uchwały XXXVIII/550/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 listopada 2008r. Uzasadnienie Lokalny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach

Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach Diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji w Krzeszowicach materiał informacyjny WWW.NOWOROL.EU Krzeszowice, maj-czerwiec 2016 Rewitalizacja jak rozumie ją Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Gmina Osiek Aneks nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Osiek na lata 2007-2015 Osiek, luty 2009

Gmina Osiek Aneks nr 1 do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Osiek na lata 2007-2015 Osiek, luty 2009 Załącznik do Uchwały Nr XXV/169/09 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/126/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008 roku w sprawie Uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br.

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do ww. kancelarii Urzędu do dnia 15 września br. Szanowni Państwo, w związku z prowadzonymi pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2013-2020, zachęcamy Państwa do wypełnienia niniejszej ankiety. Opracowywany dokument

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Załącznik do uchwały Nr L/353/10 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2010r. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE CHODZIESKIM NA LATA 2011 2020 Chodzież, 2010 I.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata

Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023 Plan spotkania 1. Cel spotkania 2. Streszczenie pierwszych konsultacji 3. Cele Programu Rewitalizacji 4. Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne 5.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA

Ankieta A. Słabe strony i zagroŝenia. PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA Ankieta A PROBLEMY, SŁABE STRONY I ZAGROśENIA HIERARCHIZACJA (USTALENIE WAśNOŚCI) PROBLEMÓW - SŁABE STRONY ORAZ ZAGROśENIA Proszę o ocenę poniŝszych zagadnień w kontekście waŝności u jaki stanowią one

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r.

Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r. Obszary wskazane do rewitalizacji na terenie miasta Inowrocławia w ramach 23 listopada 2016 r. Rewitalizacja Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA

DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA DELIMITACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W PRZESTRZENI MIASTA MALBORKA ETAP I LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MARZEC 2015 REWITALIZACJA WYPROWADZENIE ZE STANU KRYZYSOWEGO OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH POPRZEZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo