Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa"

Transkrypt

1 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Wschowa, maj

2 SPIS TREŚCI IDEA REWITALIZACJI W GMINIE WSCHOWA 3 I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE WSCHOWA 6 1. Zagospodarowanie przestrzenne 6 2. Gospodarka Sfera społeczna 14 II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA TERENIE WYMAGAJĄCYM 21 REWITALIZACJI NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW 1. Zagospodarowanie przestrzenne Gospodarka Sfera społeczna 28 III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU 32 IV. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 37 V. DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W LATACH I NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM 48 VI. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU 58 VII. SCHIERARCHIZOWANE POTRZEBY I CELE REWITALIZACJI 60 VIII. PLAN FINANSOWY REALIZACJI REWITALIZACJI NA LATA IX. SYSTEM WDRAśANIA 70 X. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 72 PODSUMOWANIE 75 2

3 IDEA REWITALIZACJI W GMINIE WSCHOWA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Pojęciem rewitalizacja określa się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Zasadniczym celem rewitalizacji jest oŝywienie gospodarcze i społeczne terenów zdegradowanych. Jest ono osiągane przez rozwijanie nowych form działalności gospodarczej, zwiększanie potencjału turystycznego i kulturalnego, nadanie obiektom i obszarom rewitalizowanym nowych funkcji, oferowanie infrastruktury do prowadzenia działalności dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw. Opisane przemiany przyczyniają się on do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, przywracania ładu przestrzennego, oŝywienia gospodarczego oraz odbudowy więzi społecznych. W działaniach rewitalizacyjnych brane pod uwagę zagadnienia ochrony stanu środowiska naturalnego i zrównowaŝony rozwój gospodarczospołeczny. W Gminie Wschowa zidentyfikowano dwa rodzaje obszarów rewitalizacyjnych: tereny popegeerowskie na wsiach oraz Stare Miasto i rejon Placu Kosynierów we Wschowie. Przed przemianami ustrojowymi na terenach wiejskich funkcjonowały dwa duŝe pegeery: Osowa Sień i Górczyna. KaŜdy z ośrodków miał swoje filie w mniejszych miejscowościach, rozrzuconych po całej gminie. Pod Osową Sień podlegały m.in. Siedlnica, Konradowo, Dębowa Łęka. Natomiast filie Górczyny znajdowały się w Wygnańczycach i Tylewicach. W wyniku przemian ustrojowych gospodarstwa przeszły w ręce prywatne albo są zarządzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze względu na powyŝszą strukturę własności oraz pręŝny rozwój przedsiębiorstwa Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa Sień, skupiającego gospodarstwa popegeerowskie, Gmina Wschowa nie prowadzi działań rewitalizacyjnych na tych obszarach. W związku z powyŝszym Lokalny Program Rewitalizacji został ukierunkowany na działania w obrębie Wschowy. Miasto wymaga interwencji ze względu na uwarunkowania, jakimi są, z jednej strony, sytuacja społecznoekonomiczna: duŝe bezrobocie oraz brak perspektyw do rozwijania na duŝą skalę 3

4 działalności przemysłowej; A z drugiej strony moŝliwości, jakie tworzą walory kulturowe i przyrodnicze Wschowy i okolicy, skłaniają do poszukiwania nowych moŝliwości tworzenia miejsc pracy dla mieszkańców oraz wzrostu atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej miasta. W pierwszej kolejności działania rewitalizacyjne skoncentrowano na Placu Kosynierów ze względu na jego funkcję jako drugiego centrum administracyjno-oświatowego Wschowy. W tym rejonie swoją siedzibę ma Sąd Rejonowy, Starostwo Powiatowe, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole nr 3. W okresie programowania nastąpi skupienie działań rewitalizacyjnych na obszarze Starego Miasta. Wynika to z istniejącego na starówce deficytu prac remontowych i związanego z nim wysokiego stopnia degradacji starej zabudowy, między innymi w postaci zaawansowanego zuŝycia technicznego i zestarzenia funkcjonalnego budynków i infrastruktury. Jest to szczególnie waŝne w przypadku cennych budowli zabytkowych zlokalizowanych w obrębie centrum. Dlatego zadaniem rewitalizacji jest równieŝ poprawa estetyki przestrzeni śródmiejskiej, podniesienie atrakcyjności Starego Miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, stworzenie mechanizmu zachęt do inwestowania w nowe i istniejące w otoczeniu obiekty oraz przyciągnięcie mieszkańców miasta i okolic do spędzania tu swojego wolnego czasu, co w dłuŝszej perspektywie przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe. Rewitalizacja ma na celu takŝe podniesienie standardu Ŝycia najuboŝszych mieszkańców poprzez poprawę warunków zamieszkania i infrastruktury, tzw. prewencję socjalną, uprzedzającą degradację osób i grup zagroŝonych marginalizacją lub wykluczeniem, naprawę tj. włączenie osób i grup bezrobotnych w rynek pracy, a takŝe zwiększenie oferty mieszkaniowej dla ludzi o róŝnym stopniu zamoŝności, w tym dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku. Proces rewitalizacji przyczynia się do ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzrostu świadomości lokalnej i regionalnej mieszkańców. Wschowa jest jednym z najstarszych miast województwa lubuskiego. Potwierdzenie uzyskania praw miejskich uzyskała w 1273r., jednak wzmianki o miejscowości pojawiają się juŝ w XII w. Wschowa moŝe poszczycić się bogatą historią, wielowiekowymi tradycjami i rodowodem Miasta Królewskiego. LeŜąca przy waŝnym szlaku handlowym, do XVIII w. odgrywała równorzędną rolę w stosunku do Poznania i Krakowa. W wyniku XIX-wiecznych przesunięć granic państwowych Wschowa 4

5 znalazła się pod panowaniem niemieckim, przez co straciła wysoką pozycję w Ŝyciu gospodarczym. Z czasem stała się małym prowincjonalnym miasteczkiem o niewątpliwym uroku i klimacie. Znajomość własnej historii jest szczególnie waŝna w kontekście integracji europejskiej. Dlatego zaangaŝowanie społeczności lokalnej, stowarzyszeń, w tworzenie i realizację programu rewitalizacji ma szansę pozytywnie wpłynąć na wzrost świadomości historycznej, aktywności obywatelskiej, angaŝowanie mieszkańców w Ŝycie społeczne miasta, a takŝe we współpracę z administracją publiczną i biznesem. Lokalny Program Rewitalizacji został stworzony by ukierunkować opisane wyŝej przemiany. Pierwsza część dokumentu jest diagnozą stanu w mieście. Bazuje na ustaleniach Narodowego Spisu Powszechnego, danych GUS i innych podmiotów oraz informacjach znajdujących się w posiadaniu Gminy i innych jednostek organizacyjnych. Na ich podstawie określono najwaŝniejsze obszary problemowe w centrum Wschowy. Problemy nie dotyczą, jak mogłoby się wydawać, wyłącznie stanu infrastruktury komunalnej w zabytkowym centrum. Zidentyfikowano równieŝ szereg problemów niewidocznych na co dzień a dotyczących sfery społecznej i gospodarczej. W dalszej części przeprowadzone zostały analizy i prognozy. Z przeprowadzonej analizy czynników krytycznych wpływających na sytuację w centrum wyłonił się ramowy plan działań mających na celu poprawienie niekorzystnej sytuacji. Zaproponowane w niniejszym dokumencie rozwiązania zostały zaczerpnięte z literatury i doświadczeń innych samorządów w Polsce i innych krajach Europy. Ich przyjęcie nie gwarantuje pełnego sukcesu, daje jednak pewność skorzystania z najlepszych praktyk wypracowanych przez inne społeczności. 5

6 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE 1. Zagospodarowanie przestrzenne Granice stref konserwatorskich Miasto Wschowa jest cennym zespołem urbanistyczno-krajobrazowym, posiadającym wybitne wartości. W skład zespołu wchodzą monumentalne obiekty architektury, takie jak: ratusz, kościół farny, klasztor i kościół franciszkanów, kościół poewangelicki, Collegium Jezuickie oraz kompleks miejskiej zabudowy mieszkalnej. Zespół jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 1295/2181, a jego granice określono w załączniku do decyzji WKZ w Zielonej Górze z dnia r. Dodatkowo ochroną krajobrazową objęto teren w promieniu 1 km od granicy ścisłej strefy. Wschowa, jako jedno z nielicznych miast Województwa Lubuskiego, zachowała średniowieczny układ urbanistyczny, tworzący z głównych ulic kształt krzyŝa greckiego. 6

7 Uwarunkowania ochrony środowiska Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Stan gospodarki wodnej miasta Wschowa Miasto korzysta z głębinowego ujęcia wody usytuowanego w jego południowej części, gdzie znajduje się stacja uzdatniania. W jej skład wchodzi m.in 6 studni głębinowych. Stacja działa w oparciu o pozwolenie wodno-prawne waŝne do r. określające maksymalne pobory na poziomie Q max 260 m 3 /h, Q max 6240 m 3 /dobę. W 2008r. dokonano wymiany istniejącej rozdzielnicy do sterowania pompami głębinowymi na nowoczesną, wyposaŝoną w sterownik PLC. Inwestycja ta zabezpiecza w znaczący sposób bezpieczeństwo dostawy wody do odbiorców. Od kilku lat obserwuje się systematyczny roczny spadek poboru wody z 1 mln m3 w 2003r. do m3 w 2007 i m3 w 2008 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przede wszystkim likwidacja zakładów wykorzystujących wodę do procesów produkcyjnych (mleczarnia, cukrownia) oraz racjonalizacja poboru u odbiorców (liczniki wody). Miasto jest w całości zwodociągowane. Ogólna długość sieci wynosi 44,7 km, w tym: azbestowo-cementowych 7,2 km, Ŝeliwnych 28,9 km, z PCV: 7,9km i stalowych 0,7km. Właścicielem wszystkich zewnętrznych sieci wodociągowych na terenie miasta jest Spółka Komunalna Wschowa spółka z o.o., w której 100% udziałów ma Gmina Wschowa Stan gospodarki ściekowej miasta Wschowy Miasto posiada mechaniczno-biologiczna oczyszczalnię ścieków o przepustowości średniej 3500 m 3 /d i maksymalnej 4530 m 3 /d. W 2007 roku ilość oczyszczonych ścieków wyniosła m3, natomiast w 2008r. nastąpił spadek do poziomu m3 (w tym: ścieki socjalno bytowe m3; ścieki produkcyjne i inne m3; ścieki dowoŝone m3). Oznacza to, Ŝe moc oczyszczalni wykorzystywana jest w 1/3. ZauwaŜalny jest niski poziom ścieków produkcyjnych, co spowodowane jest małą ilością zakładów przemysłowych na terenie Miasta Wschowa. Właścicielem wszystkich zewnętrznych sieci kanalizacyjnych na terenie miasta jest Spółka Komunalna Wschowa spółka z o.o., w której 100% udziałów ma Gmina Wschowa r. Spółka Komunalna Wschowa uzyskała certyfikat 7

8 Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, potwierdzający najwyŝszą jakość usług w zakresie poboru i badań fizykochemicznych wody i ścieków. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego Podstawowymi zanieczyszczeniami atmosfery w mieście są związki chemiczne i pyły powstające w procesie spalania paliw stałych, płynnych i gazowych. Jednym z podstawowych czynników kształtujących jakość środowiska w mieście jest stan czystości powietrza. Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w porównaniu do obszarów uprzemysłowionych jest stosunkowo niska. Ponadto w ciągu ostatnich lat obserwowano jej systematyczny spadek, co jest spowodowane stosowaniem urządzeń redukujących oraz zmianą paliw grzewczych. Nie było takŝe przekroczenia normy opadu pyłu. Emisja z zakładów uciąŝliwych zanieczyszczeń powietrza dotyczy przede wszystkim huty miedzi w Głogowie. W mieście funkcjonuje stacja monitoringu powietrza włączona w krajową sieć monitorującą. Hałas UciąŜliwość akustyczna powodują: obiekty prowadzące działalność gospodarczą (hałas przemysłowy) oraz transport drogowy (hałas komunikacyjny). Większość podmiotów prowadzących działalność gospodarczą we Wschowie powoduje emisję hałasu uciąŝliwą tylko dla najbliŝszego otoczenia. Z uwagi na słabe uprzemysłowienie hałas powstający w zakładach przemysłowych nie stanowi uciąŝliwości w mieście. Podstawowym źródłem hałasu w mieście jest ruch pojazdów powodujących hałas komunikacyjny. Źródłem hałasu stają się głównie drogi i ulice z występującą wysoką emisją hałasu, której poziom przekracza tzw. poziom progowy Lp. W mieście brak jest punktów monitoringu hałasu komunikacyjnego. Głównym źródłem uciąŝliwości akustycznej jest przejazd pojazdów cięŝkich, zwłaszcza kolumn TIR zwiększających natęŝenie hałasu do 90 db. Takie obciąŝenie występuje przede wszystkim wzdłuŝ drogi krajowej nr 12 tj. ulic: 55 Pozn. Pułku Piechoty Moniuszki Kazimierza Wielkiego, oraz drogi wojewódzkiej nr 305 tj. ulic Ks.Kostki, Niepodległości i Wolsztyńska. Z uwagi na aktualny komunikacyjny układ miasta nie ma moŝliwości zmiany kierunków przebiegu głównych strumieni ruchu tranzytowego w mieście. 8

9 Hałas komunikacyjny kolejowy jest ograniczony z dwóch powodów: oddalenia linii kolejowej od terenów zwartej zabudowy miejskiej oraz zdecydowanie mniejszego niŝ w latach poprzednich natęŝenie ruchu pociągów. Gospodarka odpadami Na terenie Gminy Wschowa system gospodarki odpadami obejmuje zarówno zbiórkę odpadów komunalnych jak i selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych wraz z działalnością w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców. System gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych to system pojemnikowo workowy, oparty na gromadzeniu odpadów w pojemnikach, jak równieŝ w odpowiedniej kolorystyce workach. Są to pojemniki o pojemności: 1100 dm3, 240 dm3, 120 dm3, 80 dm3, 60 dm3, kontenery KP-7 o poj. 7 m3. W obrębie Gminy usytuowano 31 gniazd do selektywnej zbiórki odpadów: 17 w mieście Wschowa i 17 na terenach wiejskich. Ponadto system zbiórki selektywnej obejmuje równieŝ odbiór odpadów w specjalnie przeznaczonych w tym celu workach z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe, plastik oraz papier. Najnowsze analizy wskazują na dwukrotny wzrost selektywnie zebranych odpadów w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy Wschowa w roku 2008 w stosunku do 2007r. Na terenie Gminy Wschowa wprowadzona została zgodnie z przepisami zbiórka zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Obecnie 15 pojemników do zbiórki baterii znajduje się w róŝnego rodzaju placówkach oświatowych, a 31 pojemników rozmieszczono w placówkach handlowych i instytucjach publicznych. Własności gruntów i budynków Na terenie Miasta i Gminy Wschowa stan zasobów gminnych i przysługującego prawa własności kształtuje się następująco (stan na r.) : - tereny zabudowane 28,11 ha - tereny niezabudowane - 136,01 ha - lasy - 33 ha - drogi - 336,20 ha - Tereny wypoczynkowe (skwery, boiska, place zabaw) - 15,28 ha - Tereny rolnicze - 138,09 ha 9

10 - Tereny róŝne (nieuŝytki, wody stojące) 67,64 ha - Grunty przekazane w trwały zarząd, uŝyczenie, uŝytkowanie 24,60 ha Powierzchnia gruntów oodanych w uŝytkowanie wieczyste osób fizycznych, prawnych, spółdzielni mieszkaniowej, ogrody działkowe 100,39 ha Wykres 1. Stan zasobów gminnych Stan zasobów gminnych na dzień r. t. zabudowane 67,64 24,6 28,11 136,01 t. niezabudowane lasy 138,09 15,28 33 drogi t. wypoczynkowe t. rolnicze 336,2 t. różne grunty przekazane w zarząd/użytkowanie Infrastruktura techniczna Wschowa posiada stosunkowo dobrze rozwinięte sieci infrastrukturalne. Niemal 100% terenów zurbanizowanych, bądź przeznaczonych do zabudowy posiada dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej, a 100% do sieci kanalizacyjnej. Miasto posiada pełną sieć telefonii przewodowej i jest dostępne w sieciach telefonii komórkowych. W strefie śródmiejskiej obejmującej starą zabudowę mieszkaniowo-uŝytkową istnieje 100% zaopatrzenie medialne. Centralne sieci grzewcze zaopatrują w energię cieplną przede wszystkim nową część miasta. W strefie śródmiejskiej zaopatrzenie w ciepło odbywa się z indywidualnych węzłów cieplnych oraz tradycyjnego ogrzewania piecowego. Tereny zurbanizowane, bądź przewidziane do zurbanizowania posiadają dostępność komunikacyjną. Standardy techniczne nawierzchni jezdni są jednak zróŝnicowane, od nieutwardzonych nawierzchni dróg w obszarach nowej zabudowy mieszkaniowej, przez nawierzchnie twarde o złym stanie technicznym po nowobudowane i modernizowane ciągi komunikacyjne. 10

11 Identyfikacja problemów Obszary problemowe zaczerpnięto ze Strategii sukcesu Gminy Wschowa. Lista dziedzin problemów do rozwiązania w latach jest następująca: 1. Warunki Ŝycia mieszkańców. 2. Ekologia i ochrona środowiska. 3. Infrastruktura obsługi ruchu turystycznego. 4. Ruch drogowy w mieście. 5. Społeczeństwo obywatelskie. 6. Miejsca pracy. 8. Liczba mieszkańców. Do dalszego horyzontu czasowego (lata ) zaliczone zostały problemy: 1. Standard obsługi mieszkańców przez jednostki organizacyjne gminy. 2. Szeroki wachlarz działań zapobiegających zjawiskom patologii i marginalizacji społecznej oraz łagodzenia skutków tych zjawisk. 3. Gazyfikacja terenów wiejskich. 4. Miejsca i instytucje aktywności mieszkańców. 5. Baza materialna oświaty oraz szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne Obszary problemowe miasta, niezaleŝne od działań własnych samorządu to: wzrost bezrobocia, brak perspektyw zawodowych dla młodzieŝy, odpływ wykształconej kadry i lokalnego kapitału, zły stan dróg, połączeń tranzytowych oraz duŝy ruch samochodów cięŝarowych w obrębie miasta, duŝe opóźnienia w budowie społeczeństwa obywatelskiego, zniechęcenie społeczeństwa do aktywności w ogóle z powodu złej polityki państwa. 2. Gospodarka Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba podmiotów gospodarczych wzrosła 1741 w 2002r. do 1977 w 2007r. W samym mieście liczba podmiotów osiągnęła 1536, z których większość to podmioty sektora prywatnego. Stanowią one prawie 97% wszystkich podmiotów. Wśród nich największą grupę stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1429, co wynosi 72% ogólnej liczby. 11

12 Tab. 1 Podmioty gospodarcze wg rejestru REGON (dane GUS) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Tab. 2 Osoby fizyczne prowadzące działalność wg wybranych sekcji (dane GUS) 12

13 Bardzo mały odsetek podmiotów to spółki handlowe. W całym Powiecie Wschowskim pod koniec 2007r. funkcjonowało 126 spółek o róŝnej formie prawnej, z czego aŝ 106 (84%) to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykres 2. Spółki handlowe wg form prawnych (dane GUS) Spółki handlowe wg form prawnych - stan na r 1% 14% 1% spółki akcyjne spółki z o.o. spółki osobowe spółki osobowe jawne 84% Większość firm to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 10 osób. Takich podmiotów jest aŝ 98%. Firmy małe i średnie stanowią zaledwie 2% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych. Wykres 3. Podział przedsiębiorstw wg liczby zatrudnionych osób-opracowane własne na podstawie danych UMiG Podział przedsiębiorstwa wg liczby zatrudnianych osób 2% Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie firmy 98% 13

14 Na podstawie próbki 40 małych przedsiębiorstw z Gminy Wschowa moŝna oszacować kondycję mikroprzedsiębiorstw. Podstawowym wskaźnikiem jest średnie zatrudnienie. Z analizowanych danych wynika, Ŝe w ciągu ostatniego roku zatrudnienie w mikroprzedsiębiortwach spadło o 2%. W próbce znalazły się głównie podmioty zlokalizowane w mieście. Wyników nie moŝna uogólnić wprost na wszystkie podmioty z gminy. MoŜna je potraktować jako pewne przybliŝenie trendów zauwaŝalnych w Ŝyciu gospodarczym Wschowy. 3. Sfera społeczna W Gminie Wschowa liczba ludności gwałtownie spada, co ilustruje poniŝsza tabela. Zjawisko to dotyka większość miejscowości oddalonych od duŝych centrów społeczno gospodarczych. W poszczególnych kategoriach wiekowych dostrzegamy zmiany następujące na przestrzeni analizowanych lat. Wiek PowyŜej 65 lat Razem Płeć M K M K M K M K M +K W wyniku Narodowego Spisu Powszechnego dokładnie określono liczbę mieszkańców miasta i ich cechy demograficzne. W 2002 Wschowę zamieszkiwało mieszkańców, w tym 7006 męŝczyzn. Obecnie Wschowę zamieszkuje mieszkańców. Oznacza to, Ŝe gwałtowny odpływ mieszkańców dotyka głównie tereny wiejskie. Na przestrzeni sześciu lat liczba ludności Wschowy zmniejszyła się o 88 os., gdy tymczasem na terenie całej Gminy Wschowa nastąpił spadek o os. Jest to spadek o 13%. Aktualną sytuację (stan na r.) prezentuje poniŝsza tabela: 14

15 Tab. 3 Struktura ludności w Gminie Wschowa - opracowane własne na podstawie danych UMiG OGÓŁEM MęŜczyźni Kobiety Ludność w wieku: przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym Wykształcenie mieszkańców miasta jest wynikiem jego przemysłowo rolniczej przeszłości. Wśród starszych mieszkańców dominują ludzie z wykształceniem średnim i zawodowym. Są to pracownicy większych zakładów maszynowych i przetwórczych, które są lub były zlokalizowane w mieście lub jego bezpośredniej bliskości. Młodsi mieszkańcy częściej są absolwentami szkół wyŝszych. Struktura wykształcenia nie odpowiada wymogom współczesnej gospodarki. Tab. 4 Stopa bezrobocia - opracowane własne na podstawie danych PUP ROK Aktywność zawodową mieszkańców silnie róŝnicuje poziom wykształcenia. Aktywni zawodowo stanowią 40% mieszkańców miasta. Najmniejszy odsetek biernych zawodowo bądź bezrobotnych występuje wśród mieszkańców z wyŝszym wykształceniem 28%. Kolorem szarym w tabeli zaznaczono kategorie wymagające interwencji i współpracy jednostek: Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminy Wschowa. Obejmują one biernych zawodowo i bezrobotnych. Działania wspierające mogłyby mieć na celu aktywizacje i dopasowanie kompetencji bezrobotnych i biernych do wymogów lokalnego rynku pracy. STOPA BEZROBOCIA , , (I kwartał) 16,6 15

16 Tab. 5 Bezrobotni w Gminie Wschowa stan na r. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa wyszczególnienie ogółem Wg okresu poszukiwania pracy w miesiącach Do < 24 ogółem męŝczyźni kobiety Bezrobotni określeni w powyŝszej tabeli jako kategoria wymagająca wsparcia dzielą się dodatkowo w zaleŝności od długości pozostawania w tej sytuacji. Uderzająca jest duŝa liczba długotrwale bezrobotnych. Są oni kategorią wymagającą szczególnego wsparcia. NaleŜy podjąć działania w celu ich aktywizacji bądź przekwalifikowania. Tab. 6 Liczba bezrobotnych w Gminie Wschowa na tle Powiatu Wschowskiego w lutym i marcu 2009r. oraz analogicznego okresu roku poprzedniego - opracowane własne na podstawie danych PUP Jak wskazują powyŝsze analizy w ciągu ostatniego roku wzrosła w Gminie Wschowa zarówno stopa bezrobocia, jak i liczba osób bezrobotnych. Wg danych tylko w marcu 2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie zarejestrowano 330 nowych osób. Niepokoi fakt, Ŝe najczęstsze powody utraty pracy to: - nie przedłuŝenie przez pracodawcę umowy zawartej na czas określony - wypowiedzenie - rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron 16

17 Wykres 4. Przyczyny rejestracji w PUP - opracowane własne na podstawie danych PUP Przyczyny rejestracji w PUP 18% 23% wygaśnięcie umowy wypowiedzenie 22% 15% 22% rozwiązanie umowy za porozumieniem brak gotowości do pracy inne 45% nowozarejestrowanych straciło pracę z przyczyn od nich niezaleŝnych. Świadczy to o symptomach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na lokalnym rynku pracy. W Powiecie Wschowskim zamieszkuje pokaźna liczba niepełnosprawnych. Od kilku lat prowadzone są intensywne działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej tej grupy. We wrześniu 2003r. został przyjęty Program Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim. Głównym realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, a podstawowym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudnieniu. Tab. 7 Liczba osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim Osoby niepełnosprawne Liczba osób niepełnosprawnych Osoby niepełnosprawne w wieku 0-14 lat 206 Osoby niepełnosprawne w wieku 15 lat i więcej Osoby niepełnosprawne ogółem:

18 Od 2004 r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieŝące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz moŝliwości dofinansowania ze środków PFRON z tytułu: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, poŝyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP Tab. 8 Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Powiecie Wschowskim Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej ogółem w tym kobiet ze znacznym stopniem niepełn. z umiarkowanym stopniem niepełn. z lekkim stopniem niepełn. Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy Tab. 9 Osoby niepełnosprawne - klienci ośrodków pomocy społecznej ośrodek pomocy społecznej Liczba osób niepełnosprawnych ogółem w tym kobiet OPS Wschowa MGOPS Szlichtyngowa OPS Sława Ogółem:

19 MoŜna zaobserwować znaczący postęp w procesie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. W 2000r. pomoc opierała się głównie na działaniach Ośrodków Pomocy Społecznej, miała aspekt finansowy, obecnie ma charakter kompleksowy, odnosi się do wielu sfer Ŝycia osób niepełnosprawnych. Od 2005r. nastąpił rozwój aktywnośći społeczności lokalnej w Gminie Wschowa. Liczba organizacji pozarządowych wzrosła z 9 do 30. W zaleŝności od prowadzonego typu działalności i celów statutowych moŝna wyróŝnić: I. Uczniowskie Kluby Sportowe. II. Kluby Sportowe nie prowadzące działalności gospodarczej. III. Organizacje pozarządowe stowarzyszenia: 1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy we Wschowie, ul. Łazienna 10; 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Koło we Wschowie, ul. Daszyńskiego 2; 3. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko Gminny we Wschowie, ul. Łazienna 10 (prowadzą Klub Seniora); 4. Polski Związek Diabetyków Zarząd Koła we Wschowie, ul. Łazienna 10; 5. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Pocztowa 7; 6. Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP - Zarząd Gminny we Wschowie, ul. Rynek 1, Wschowa; Zarząd Powiatowy we Wschowie, ul. Rynek 1; 7. Akcja Katolicka przy Parafii Św. Biskupa we Wschowie, Plac Farny 2; 8. Parafialny Zespół CARITAS przy parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, ul. Zacisze 3 9. Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA Oddział Terenowy we Wschowie, ul. Kilińskiego 8; 10. Związek Sybiraków, Koło we Wschowie, ul. Ogrodowa 6a/4; 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Nasze Dzieci w Przyczynie Górnej 34; 12. Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich ul. Garbarska 11 a; 13. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum we Wschowie, ul.matejki Stowarzyszenie Usamodzielnionych Wychowanków Domu Dziecka im. T. Kościuszki we Wschowie, ul. Reymonta 1; 15. Komitet ds. Współpracy Wschowy z Oirschot ul. Rynek 1; 16. Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa ul. Lipowa 1; 19

20 17. Stowarzyszenie ds. Renowacji Zboru Poewangelickiego we Wschowie, ul. Osiedle Jagiellonów 13; 18. Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Sławskiego, ul. H. PoboŜnego 13; 19. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gorzowskiej, Zarząd Dekanalny Wschowa, ul. Powstańców Wlkp. 12; 20. Klub Inteligencji Katolickiej Pl. Farny 2; 21. Stowarzyszenie Nasza Wieś w Wygnańczycach; 22. Stowarzyszenie Pacyfistyczna oaza we Wschowie, ul. Orzechowa 12; 23. Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej Pl. Farny 4; 24. Stowarzyszenie Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Pomocna Dłoń Wschowa, ul. Garbarska 11a; 25. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie Nasz Ośrodek, ul. Kościuszki 25; 26. Stowarzyszenie Nasze Miasto ul. Niepodległości 15; 27. Stowarzyszenie Turystyczne Ziemi Wschowskiej, ul. Jagiellońska 10c/6; 28. Wschowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe Podaj Dalej ul. Gospody 2/21; 29. Stowarzyszenie Zmotoryzowana Wschowa ul. Staroleszczyńska 9; 30. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Kulturalnych Twórcze Horyzonty - Wschowa ul. Obrońców Warszawy 12/4; Stowarzyszenia prowadzą róŝnorodną działalność na rzecz rozwoju grup społecznych oraz Miasta i Gminy Wschowa. Przykładowo: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nasze Dzieci w Przyczynie Górnej prowadzi szkołę podstawową, organizuje zajęcia, szkolenia, festyny oraz podejmuje działania na rzecz rozwoju wsi; Stowarzyszenie Amazonek Wschowskich zajmuje się udzielaniem wsparcia, podnoszeniem kondycji psychicznej i fizycznej członków, profilaktyką chorób nowotworowych oraz promocją zdrowia; Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa propaguje ideę samorządowości, integruje społeczność lokalną, dąŝy do rozwoju społeczno-kulturalnego regionu tworzenia małej ojczyzny. Jak wskazują powyŝsze przykłady, kierunek działań podejmowanych przez stowarzyszenia wynika z załoŝonych przez nie celów statutowych. 20

21 II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA TERENIE WYMAGAJĄCYM REWITALIZACJI NA PODSTAWIE WSKAŹNIKÓW Granice obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Wschowa wyznaczono na podstawie wieloaspektowych badań. Szczegółowe analizy poziomu ubóstwa, bezrobocia, stanu infrastruktury mieszkaniowej i zabytków oraz aktywności gospodarczej prywatnych przedsiębiorców, poparte analizą SWOT wskazały newralgiczne obszary na terenie Wschowy. Za rejony wymagające natychmiastowej interwencji uznano Stare Miasto oraz Plac Kosynierów. Przyczyn takiego stanu naleŝy upatrywać w przesunięciu ośrodka aktywności gospodarczo społecznej. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat powstały dwa duŝe osiedla mieszkaniowe w płn. - zach. części Wschowy. Osoby zamoŝne przenoszą się poza centrum, do powstających na obrzeŝach płn. zach. Wschowy osiedli domków jednorodzinnych. W efekcie w obszarze rewitalizacji zostają osoby o niŝszym statusie materialnym, często niezaradne i w trudnej sytuacji Ŝyciowej. W wyniku przesunięcia środka aktywności społecznej mieszkańców w sposób niekorzystny zmienia się struktura ludności. W okolicy nowych osiedli powstały nowe sklepy, przedsiębiorstwa świadczące róŝnorodne usługi, rozwinęła się baza oświatowa (przedszkole oraz gimnazjum), powstał ośrodek zdrowia, utworzono nową parafię i wybudowano kaplicę. Natomiast Stare Miasto traci swoją funkcję, liczba przedsiębiorstw maleje, a poziom ubóstwa i bezrobocia wskazują na konieczność uznania starówki za obszar zdegradowany. Przeprowadzając analizy starano się uwzględnić wszystkie te czynniki, które wpływają na sytuację miasta i jego mieszkańców. Wielokierunkowe badania rozwoju egzogenicznego miasta wskazały najbardziej zdegradowane obszary. Przyjęto, Ŝe obszar moŝna określić jako szczególnie zagroŝony, gdy występują na nim jednocześnie trzy z poniŝszych zjawisk : 1. wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, 2. wysoka stopa długotrwałego bezrobocia, 3. niski wskaźnik prowadzenia aktywności gospodarczej, 4. wysoki poziom przestępczości i wykroczeń, 5. porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 21

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

III. Konsultacje społeczne 28. 7. Konsultacje i wyniki ankiet 28

III. Konsultacje społeczne 28. 7. Konsultacje i wyniki ankiet 28 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej dzielnicy 4 1. Zagospodarowanie przestrzenne 4 2. Uwarunkowania ochrony środowiska w dzielnicy Ursus 7 3. Własność gruntów i

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Załącznik nr 13 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DLA DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata 2007-2013 Sieradz, 2007 r. Spis treści Wstęp... 4 I. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej Sieradza... 6 1. Zagospodarowanie przestrzenne...

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Gryfów Śląski, 2010 Autorzy: Edyta Wilczacka- Celina Buca Krystyna Samborska Stella Suhako-Wróblewska Helena

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. Lokalny Program Rewitalizacji centrum Zgierza październik 2004 2 I. CELE STRATEGICZNE REWITALIZACJI Istnieje powszechna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23

2.3.1. Zagadnienia własnościowe 18 2.3.2. Obiekty zabytkowe 19. 2.4.1. Komunikacja i układ drogowy 20 2.4.2. Pozostała infrastruktura techniczna 23 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GIŻYCKO Giżycko, grudzień 2010 SPIS TREŚCI Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Giżycko 1. Wstęp 4 2. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji... 6 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 1.3 Dokumenty źródłowe wykorzystane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/128 /2011 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 26 października 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI NA LATA 2011-2018 Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Pruszcz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca:

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO. Wykonawca: STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY PAŁECZNICA KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Wykonawca: EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego 25 604 Kielce, ul. Szkolna 36 A

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzegom PAŹDZIERNIK 2008 1 To piękne gdy człowiek jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne. Abraham Lincoln Ilustracja

Bardziej szczegółowo

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski 2014 Spis treści 1. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji... 5 1.1 Prezentacja metody sporządzania LPR...

Bardziej szczegółowo