Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych"

Transkrypt

1 PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych The evaluation of craniofacial morphology parameters at edentulous patients during complete dentures exchange Teresa Sierpińska, Joanna Kuć, Maria Gołębiewska Z Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kierownik: dr hab. n. med. M. Gołębiewska HASŁA INDEKSOWE: zwarcie centralne, analiza kefalometryczna, kość gnykowa KEY WORDS: occlusal vertical dimention, cephalometric analysis, hyoid bone Streszczenie Cel pracy. Ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki u osób bezzębnych podczas wymiany protez całkowitych. Materiał i metody. 25 osób (14 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku lat, średnio 70,5 ± 9, z całkowitymi brakami w uzębieniu. Wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu klinicznemu, które kwalifikowało do wymiany użytkowanych uzupełnień protetycznych z powodu znacznego obniżenia zwarcia centralnego. Podczas ustalania zwarcia centralnego posłużono się metodą anatomo-fizjologiczną, a dodatkowo, w celu dokładnego określenia wysokości zwarcia w nowych protezach zastosowano kefalometryczne zdjęcia rtg wykonane przy obecności aktualnie użytkowanych protez w jamie ustnej w położeniu zwarcia centralnego, które poddano analizie zgodnie z procedurą Rickettsa i Mc Namary. Prawidłowość postępowania oceniono 3-krotnie w pierwszym dniu oddania nowych protez, po 2 tygodniach i po 3 miesiącach. Wyniki. We wszystkich przypadkach wstępne kefalogramy (w obecności starych protez) wykazały obniżenie wysokości zwarcia centralnego. Na skutek przeprowadzonej rehabilitacji przywrócone zostały właściwe relacje pionowe. W efekcie obserwowano wydłużenie odcinków N-Me, Ans Me, G -Me, Sn -Me. Wartość kąta Ans-Xi-Pm oscylowała w zakresie normy referencyjnej i była inna niż w przypadku starych uzupełnień. Różnice w stosunku do starych uzupełnień obserwowano także Summary Aim of the study. To evaluate morphological parameters in edentulous persons during complete dentures exchange. Material and method. Twenty five edentulous patients (14 females and 11 males; age range, 44 86; mean, 70.5 ± 9 years) were covered by the study. All persons were subjected to clinical assessment and old complete dentures were qualified to be exchanged for new ones. In all cases, oclusal vertical dimension was lower than normal one We established vertical dimension applying the method of physiologic rest position of the mandible additionally. We used cephalometric radiograms, made with old dentures, in the intercuspal position. Cephalograms were analysed according to the method by Ricketts and Mc Namara. The accurateness of our procedure was assessed three times on the first day of the new dentures delivery, after two weeks and after three months. Results. At first (with old dentures) we observed lower than expected height of the oclusal vertical dimension. After rehabilitation, the correct vertical relation was observed in all cases. We obtained elongation of the N Me, Ans Me, G Me and Sn -Me segments. The angle between anterior nasal spine, Xi and suprapogonion (Ans- -Xi-Pm) was close to standard values. There was statistically significant difference as compared to old dentures. Furthermore, we observed altered position of the hyoid bone and different values of ANB angle. 227

2 T. Sierpińska i inni W celu oceny prawidłowości postępowania wykonano powtórnie badanie rtg w pierwszym dniu oddania protez weryfikując otrzymaną wysokość zwarcia z wcześniej dokonanymi pomiarami, po 2 tygodniach użytkowania (wstępna adaptacja) oraz po 3 miesiącach (całkowita adaptacja) z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnych zmian. W badaniu rozpatrywano również położenie kow położeniu kości gnykowej a także wielkości kąta ANB determinującego klasę szkieletową. Wniosek. Podwyższenie wysokości zwarcia centralnego u pacjentów użytkujących protezy całkowite istotnie wpływa na położenie kości gnykowej. Conclusion. The increase in the oclusal vertical dimension in patients wearing complete dentures significantly influences the position of the hyoid bone. Utrata zębów naturalnych jest przyczyną szeregu zmian w układzie stomatognatycznym, które dotyczą struktur kostnych, tkanek miękkich oraz błony śluzowej (1, 2, 3). Przebudowa struktury kostnej osób bezzębnych, kompensowana adaptacją układu nerwowo-mięśniowego prowadzi do anteriorotacji (rotacja przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w profilu prawym), jak i prognatyzmu żuchwy (4). Konsekwencją tych zmian jest obniżenie wysokości zwarcia centralnego wraz z jego następstwami oraz zmiana położenia kości gnykowej w stosunku do struktur twarzoczaszki (5, 6). Zdefiniowanie parametrów morfologicznych w diagnostyce kefalometrycznej osób bezzębnych sprzyja tworzeniu norm ułatwiających prognozowanie wyników leczenia. Dlatego też względnie stałe zależności geometryczne w obrębie struktur twarzoczaszki skłaniają do podjęcia prób rehabilitacji osób bezzębnych z wykorzystaniem diagnostyki kefalometrycznej. Wstępna ocena tkanek miękkich skorelowana z ustaleniem wzorca szkieletowego w kontekście etiologii istniejących relacji, umożliwia przywrócenie harmonii twarzy. Od wielu lat budowa twarzoczaszki stanowi przedmiot badań w protetyce. Wspomnieć należy o próbach wykorzystania kefalometrii w celu ustalenia położenia płaszczyzny protetycznej, wielkości szpary spoczynkowej czy też samej konstrukcji protez całkowitych (2). C3 wg Eichnera). Czas użytkowania starych uzupełnień protetycznych wynosił 5 15 lat, średnio 9,8± 5,2. Okres bezzębia wynosił średnio 17 ± 10 lat. Czynnikami wykluczającymi udział w badaniu były zaburzenia w obrębie tkanek twardych i miękkich jamy ustnej, dysfunkcje i patologie żuchwy mające wpływ na jej położenie oraz obecność przewlekłych schorzeń ze strony innych układów. Metody Nowe protezy wykonano zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami Zakładu Protetyki Stomatologicznej AMB uwzględniając uzyskane podczas obliczeń dane. Podczas ustalania zwarcia centralnego posłużono się metodą anatomo-fizjologiczną, a dodatkowo w celu dokładnego określenia wysokości zwarcia centralnego w nowych protezach zastosowano kefalometryczne zdjęcia rtg wykonane przy obecności w jamie ustnej dotychczas użytkowanych protez w położeniu zwarcia centralnego, które poddano analizie zgodnie z procedurą Rickettsa i Mc Namary (ryc. 1). Uwzględniając rotację żuchwy, w ustaleniu wysokości zwarcia centralnego dla nowych uzupełnień protetycznych, zaproponowano użycie następującej formuły matematycznej (ryc. 2): Cel pracy Celem pracy była ocena parametrów morfologicznych twarzoczaszki podczas wymiany protez całkowitych u osób bezzębnych. Materiał Badania przeprowadzono w grupie 25 osób (14 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku lat, średnio 70,5 ± 9, z całkowitymi brakami w uzębieniu (Klasa 228 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4

3 Protezy całkowite Ryc. 1. Punkty referencyjne w analizie kefalometrycznej wg Rickettsa i McNamary. ści gnykowej w stosunku do płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy. Orientacji pionowej dokonywano w odniesieniu do prostej prostopadłej do linii żuchwy (ML) wyprowadzonej z punktu hy (punkt położony najbardziej do przodu i do góry w obrębie przedniego zarysu kości gnykowej). Położenie poziome określone było długością odcinka (MLP) usytuowanego równolegle wobec ML, zawartego miedzy punktem hy a prostą prostopadłą względem ML wyprowadzoną z punktu Pg (Pogonion). Zdjęcia kefalometryczne wykonała jedna osoba, przy użyciu tego samego aparatu rentgenowskiego (Orthoceph OC 100), w stałych warunkach badania. Odległość pomiędzy ogniskową a płaszczyzną środkowo strzałkową wynosiła 152 cm, a pomiędzy tą samą płaszczyzną a kliszą 10 cm. Dane poddano analizie statystycznej. Stosując test zgodności Kołmogorowa-Smirnowa zweryfikowano hipotezę czy rozkład badanych parametrów jest zgodny z rozkładem normalnym. Do oceny współzależności między cechami zastosowano współczynnik korelacji liniowej Pearsona i oceniono istotność skorelowania testem t-studenta dla współczynnika korelacji. Za istotne statystycznie przyjęto różnice, dla których p < 0,05. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu statystycznego Statistica 5.0. Ryc. 2. Schemat rotacji żuchwy w wyniku zmian pionowego wymiaru dolnego odcinka twarzy w odniesieniu do analizy matematycznej. R środek głowy wyrostka kłykciowego żuchwy; oba punkty R (prawy i lewy) determinują oś rotacji żuchwy, Ans (Spina Nasalis Anterior) punkt położony w obrębie kolca nosowego przedniego, Xi (Xilion) punkt położony w centralnym punkcie gałęzi żuchwy, określony płaszczyzną Frankfurcką i szczeliną skrzydłowo-szczękową, Pm (Suprapogonion) punkt położony w obrębie przedniego konturu bródki w miejscu zmiany krzywizny z wklęsłej na wypukłą (dotyczy sytuacji z obecnością starych protez w jamie ustnej), Pm przesunięcie geometryczne punktu Pm w przestrzeni, w wyniku rotacji żuchwy wywołanej sugerowaną obliczeniami zmianą wysokości zwarcia centralnego (dotyczy nowowykonanych uzpełnień protetycznych), M punkt na okręgu o promieniu R Pm. Jego położenie determinowane jest wartością kąta M-Xi-Pm wynoszącą 47 0, kąt M-Xi-Pm kąt o wartości 47 0 wykreślany standardowo na wstępnych kefalogramach wykonanych w obecności starych protez, niezbędny w przewidywaniu potencjalnego położenia punktu Pm (dotyczy nowowykonanych uzpełnień protetycznych); odpowiada oczekiwanej wartości kąta Ans-Xi-Pm po przeprowadzonej rehabilitacji, kąt Ans-Xi-Pm kąt o wstępnej wartości innej niż sugerowane 47 0 (dotyczy sytuacji z obecnością starych protez w jamie ustnej), Pm-Pm odległość, o którą należy podnieść wysokość zwarcia, aby uzyskać kąt Ans-Xi-Pm o wartości PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4 229

4 T. Sierpińska i inni Wyniki We wszystkich przypadkach, wstępne kefalogramy wykonane w obecności starych protez wykazały obniżenie wysokości zwarcia centralnego. W odpowiedzi na wymuszoną skróceniem dolnego odcinka twarzy rotację żuchwy, skróceniu uległy odcinki N-Me oraz Ans-Me. Podobnie też zachowywały się odległości pomiędzy G Me i Sn-Me mierzone w warunkach klinicznych na tkankach miękkich. Obserwowano zmniejszenie kąta Ans- Xi-Pm. Wzrost pionowego wymiaru zwarciowego dolnego odcinka twarzy w przypadku nowowykonanych uzupełnień protetycznych spowodował wydłużenie odcinków N Me, Ans-Me oraz G Me i Sn-Me (tabela I). Efektem wywołanej pod- T a b e l a I. Analiza pomiarów liniowych wg Rickettsa i McNamary. Punkty kostne i skórne (odległości) Stare protezy 1 dzień oddania 2 tygodnie później 3 miesiące później N-Ans 56,2±4,2 56,6±4,3 57,9±4,7 56,3±5,1 N-Me 123±10,2 129,4±8,2* 128,4±7,9* 128,1±10,1* Wartości referencyjne 51,37± 4,03 mm, 37,7 mm 62,6 mm N-Ans / Ans-Me 0,837 0,771 0,798 0,788 0,8 ± 0,2 Ans-Me 67,1±9,3 73,4±6,3* 72,5±6,2* 72,3±8,3* Co-Gn 127±6,6 126,5±6,7 126,3±5,5 127,5±7,0 Co-Go 67,9±10,4 65,1±6,0 64,3±6,4 64,5±5,3 G Sn 75,4 ± 4,7 75,2 ± 4,1 75,2 ± 4,4 74,5 ± 5,9 G Me 142,6 +/-11,8 148,2 ± 9,1 142,7+/-18,33 143,0± 12,7 Sn-Me 67,8 ± 8,8 74,3 +/-5,8 75,9 ± 16,7 71,0 ± 6,1 70,44 ± 5,46 mm, 61,3 mm 88,6 mm 130 mm mężczyźni 120 mm kobiety N-Ans odległość pomiędzy punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N) a punktem kostnym zlokalizowanym na wierzchołku kolca nosowego przedniego (Ans), N-Me odległość pomiędzy punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N) a punktem kostnym położonym na dolnej krawędzi bródki, w miejscu przecięcia się tej płaszczyzny z zarysem spojenia żuchwy (Me), Ans-Me odległość pomiędzy punktem kostnym zlokalizowanym na wierzchołku kolca nosowego przedniego (Ans) a punktem kostnym położonym na dolnej krawędzi bródki, w miejscu przecięcia się tej płaszczyzny z zarysem spojenia żuchwy (Me), Co-Gn odległość pomiędzy punktem kostnym zlokalizowanym w obrębie tylnej górnej części głowy wyrostka kłykciowego żuchwy (Co) a punktem kostnym położonym najbardziej ku przodowi i dołowi w obrębie zarysu bródki (Gn); określa długość żuchwy, Co-Go odległość pomiędzy punktem kostnym zlokalizowanym w obrębie tylnej górnej części głowy wyrostka kłykciowego żuchwy (Co) a punktem kostnym leżącym na przejściu trzonu w gałąź żuchwy (Go); określa długość gałęzi żuchwy, G -Sn odległość zawarta pomiędzy punktem skórnym najbardziej wysuniętym do przodu, w dolnej części czoła na linii brwi (G ) a punktem skórnym leżącym w zagłębieniu podnosowym na przejściu skórnej przegrody nosa w wargę górną (Sn ), G -Me odległość zawarta pomiędzy punktem skórnym najbardziej wysuniętym do przodu, w dolnej części czoła na linii brwi (G ) a punktem skórnym położonym najniżej na dolnym zarysie bródki (Me ), Sn -Me odległość pomiędzy punktem skórnym leżącym w zagłębieniu podnosowym na przejściu skórnej przegrody nosa w wargę górną (Sn ) a punktem skórnym położonym najniżej na dolnym zarysie bródki (Me ). * średnie wartości istotne statystycznie (p<0,05) w stosunku do starych protez. 230 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4

5 Protezy całkowite wyższeniem wysokości zwarcia posteriorotacji żuchwy (rotacja zgodna z ruchem wskazówek zegara w profilu prawym) była zmiana położenia punktu Pm wobec podstaw szczęk. W rezultacie wartość kąta Ans-Xi-Pm została ustalona w granicach normy, a różnica w porównaniu do starych uzupełnień była statystycznie istotna (p<0,01). Wielkość kąta żuchwy determinowana specyfiką grupy poddanej badaniu odbiegała od wartości referencyjnych. Z kolei wartość kąta N-Fc-A, po uwzględnieniu tendencji zwyżkowej +0,4 º/ rok, w różnych etapach badania była zbliżona do wartości referencyjnych (tabela II). Wartość kąta ANB przed leczeniem wskazywałaby na III klasę szkieletową, a po zmianie wysokości zwarcia uzyskano I klasę z tendencją do klasy III. T a b e l a I I. Badane kąty wg Rickettsa i McNamary Stare protezy 1 dzień oddania 2 tygodnie później 3 miesiące później Wartości referencyjne N-FC-A 58,8 ± 4,1 58,3 ± 3,8 58,6 ± 3,3 58,5 ± 4,0 53º 0,4º na rok ANS-Xi-Pm 40,7 ± 6,0 46,5 ± 3,1* 46,6 ± 2,9* 46,9 ± 3,6* 47º ± 4º Kąt żuchwy 129,9 ± 6,0 128,9 ± 6,6 128,6 ± 5,4 129,1 ± 7,3 122º ±6,9º Oś twarzy 94,2 ± 6,8 91,2 ± 3,8 91,2 ± 4,7 91,6 ± 4,7 90º ± 3º SNA 78,7º ± 6,9º 78,8º ± 4,2º 79,0º ± 3,2º 78,7º ± 3,5º 82º ± 3,5º SNB 81,6º ± 6,0º 77,5º ± 4,1º 77,9º ± 3,1º 78,6 ± 3,0 80º ± 3,5º ANB -2,9º ± 3,3º 1,3º ± 1,8º 1,14º ± 1,4º 0,08º ± 1,6º < 1º III klasa 1-5º I klasa > 5º II klasa N-FC-A kąt zawarty między punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N), punktem określonym przez przecięcie płaszczyzny Frankfurckiej przez prostą prostopadłą do tylnej ściany szczeliny skrzydłowo-szczękowej (FC) a punktem kostnym leżącym w największym zagłębieniu pod kolcem nosowym przednim (A), ANS-Xi-Pm kąt zawarty pomiędzy punktem kostnym zlokalizowanym na wierzchołku kolca nosowego przedniego (Ans), punktem położonym centralnie w obrębie gałęzi żuchwy, określonym płaszczyzną Frankfurcką i szczeliną skrzydłowo-szczękową i punktem kostnym położonym w obrębie przedniego konturu bródki w miejscu zmiany krzywizny z wklęsłej na wypukłą (Pm), Kąt żuchwy kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną podstawy trzonu żuchwy a styczną do tylnego brzegu gałęzi żuchwy, Oś twarzy (Ba-N/ Pt-Gn) określona kątem utworzonym przez przecięcie dwóch prostych zdeterminowanych punktami kostnymi Ba (punkt położony najbardziej do tyłu i do dołu w obrębie clivus, na płaszczyźnie pośrodkowo-sagitalnej) i N (punktem leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego) oraz PT (punkt określony przecięciem tylnego brzegu szczeliny skrzydłowo-szczękowej prostą Ba-N) i Gn (punktem położonym najbardziej ku przodowi i dołowi w obrębie dolnego zarysu bródki), SNA kąt zawarty pomiędzy punktem położonym w geometrycznym środku siodła tureckiego (S), punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N) oraz punktem kostnym leżącym w największym zagłębieniu pod kolcem nosowym przednim (A); wielkość zależy od przednio-tylnego położenia szczęk, SNB kąt zawarty pomiędzy punktem położonym w geometrycznym środku siodła tureckiego (S), punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N) oraz punktem kostnym leżącym w największym zagłębieniu na przednim zarysie żuchwy, powyżej kostnej bródki (B); wielkość tego kąta zależy od przednio-tylnego położenia żuchwy, ANB kąt zawarty pomiędzy punktem kostnym leżącym w największym zagłębieniu pod kolcem nosowym przednim (A), punktem kostnym leżącym w obrębie szwu nosowo-czołowego (N) oraz punktem kostnym leżącym w największym zagłębieniu na przednim zarysie żuchwy, powyżej kostnej bródki (B). PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4 231

6 T. Sierpińska i inni T a b e l a I I I. Ocena położenia kości gnykowej względem płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy Stare protezy 1 dzień oddania 2 tygodnie później 3 miesiące później hy ML 22,6 ± 5,8 18,7 ± 5,4* 19,0 ± 5,2* 18,9 ± 4,6* hy MLP 45,6 ± 8,2 42,8 ± 5,3* 43,5 ± 5,8 45,1 ± 6,5 hy ML pozycja pionowa = odległość punktu Hy do płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy ML, hy MLP pozycja pozioma = odległość punktu Hy do prostej prostopadłej do płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy MLP poprowadzonej z punktu Pg. * średnie wartości istotne statystycznie (p<0,05) w stosunku do starych protez. Jednym z rezultatów zmiany wysokości zwarcia centralnego u rehabilitowanej grupy była odmienna orientacja przestrzenna kości gnykowej (tabela III). W stosunku do starych protez, po zakończonej rehabilitacji, w relacji pionowej obserwowano zbliżenie punktu hy do płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy (ML) (p<0,05). Również w przypadku położenia poziomego (hy MLP) zauważalna była zmiana położenia, ale różnica nie była statystycznie istotna. Ujemną korelację zanotowano pomiędzy pionowym położeniem kości gnykowej (hy ML) a osią twarzy (p<0,05). Z kolei dodatnia zależność pomiędzy tą samą osią obserwowana była w odniesieniu do położenia poziomego kości gnykowej (hy MLP), p<0,05). Ujemne korelacje dotyczyły odległości N-Me, Ans Me a także kąta Ans Xi Pm (p<0,05). Dyskusja Sukces postępowania rehabilitacyjnego w grupie bezzębia w znacznej mierze uzależniony jest od klinicznych umiejętności lekarza prowadzącego (7). Brak precyzji w ustalaniu wysokości zwarcia centralnego sprzyja poszukiwaniu nowych rozwiązań gwarantujących zarówno powtarzalność, jak i obiektywizm metody. Mając na uwadze indywidualizm morfologiczny rehabilitowanych pacjentów, w badaniu wykorzystano analizę kefalometryczną. Jednym z aspektów naszego postępowania była rehabilitacja osób bezzębnych z uwzględnieniem wzorca kefalometrycznego osób o pełnych łukach zębowych. Należy podkreślić, iż wielkość pionowego wymiaru zwarciowego dolnego odcinka twarzy w grupie pacjentów z bezzębiem, ulega obniżeniu proporcjonalnie do czasu użytkowania uzupełnień protetycznych (8). Nie należy również zapominać, iż w przypadku niekorzystnych warunków podłoża, koncepcja ustalania wysokości zwarcia nieco niżej niż wynikałoby to z pomiarów, stanowi kompromis na rzecz stabilności wykonywanych uzupełnień (2, 9). Stosowana powszechnie w ustalaniu zwarcia centralnego metoda anatomofizjologiczna obarczona jest pewnym błędem. Położenie spoczynkowe żuchwy zależy bowiem od wielu czynników takich jak obecność lub brak protez w jamie ustnej, stres, osłabienie organizmu, ustny tor oddychania a także zmienna orientacja głowy w przestrzeni, co czyni tę metodę nieobiektywną (8, 10, 11, 12). Liczne doniesienia wskazują, iż nawet na jednej wizycie istnieje możliwość zarejestrowania kilku różnych wartości (8, 12, 13, 14). W toku 3-miesięcznych obserwacji ustalono, iż przedrehabilitacyjna analiza zależności szkieletowych ma istotne znaczenie prognostyczne w kontekście efektów planowanego leczenia. Należy podkreślić, iż przywrócenie właściwej wysokości zwarcia centralnego jest jednym z głównych kryteriów oceny prawidłowości przeprowadzonej terapii. Zmienność analizowanych parametrów w znacznej mierze dyktowana jest możliwościami pozycjonowania żuchwy w stosunku do podstawy czaszki. Wymuszony czynnościami klinicznymi kierunek oraz kąt rotacji narzucają przesunięcie geometryczne punktów referencyjnych, modyfikując relacje pionowe z należnymi konsekwencjami w profilu tkanek miękkich. Wynikająca z morfologii lokalizacja punktów odniesienia po- 232 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4

7 Protezy całkowite zostaje w zasadzie niezmienna, a obserwowane zmiany pomiędzy sytuacją wstępną (stare protezy) a końcową (nowe uzupełnienia) wywołane są różnicą w inklinacji płaszczyzny podstawy trzonu żuchwy wobec podstaw szczęk. Proponowane geometryczne przesunięcie punktu Pm (ryc. 1) wpływa nieuchronnie na zmianę wartości kąta Ans Xi Pm. Osiągnięta drogą czynności klinicznych wartość zbliżona do referencyjnej (47º±4º) zapewnia harmonię profilu (N-Ans /Ans-Me = 0,8±0,2). Efektem omawianej rotacji, a tym samym innej niż wstępna relacji przednio-tylnej żuchwy jest przesunięcie geometryczne punktu B. W rezultacie wartość kątów SNB i ANB ulega modyfikacji. Wspomniane parametry mają istotne znaczenie w klinicznej ocenie potencjalnego przodożuchwia. Właściwe rozpoznanie morfologiczno- -czynnościowe warunkuje pomyślność rokowania planowanej rehabilitacji. Z uwagi na względnie stałe położenie punktu referencyjnego A Downsa, wartości kątów SNA i N-Fc-A w odstępie 3-miesięcznym nie uległy istotnej zmianie. Średnie miary oscylowały w granicach sugerowanej normy. Aktywność procesów przemodelowania tkanki kostnej, jakkolwiek pewna na poziomie molekularnym, z uwagi na względnie krótki okres obserwacji, nie doprowadziła w badanej grupie do istotnych makroskopowo zmian w zakresie gałęzi oraz kąta żuchwy. Obserwacje dotyczące kości gnykowej ujawniły pewną zależność pomiędzy jej położeniem a wysokością zwarcia centralnego. Obniżenie pionowego wymiaru zwarciowego dolnego odcinka twarzy koreluje z obniżaniem punktu hy względem ML. Trudno określić, czy wpływa to na resorpcję części zębodołowej żuchwy, a w konsekwencji utratę stabilizacji protezy dolnej, czy też nie (5). Okres stabilności położenia kości gnykowej po zakończonej rehabilitacji pozostaje niewiadomą, a zmienność orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej wydaje się być dyktowana aktywnością poszczególnych mięśni. Wnioski Podwyższenie wysokości zwarcia centralnego u pacjentów użytkujących protezy całkowite istotnie wpływa na położenie kości gnykowej. Analiza kefalometryczna może być przydatną metodą podczas weryfikacji ustalania wysokości zwarcia centralnego ze względu na jej obiektywizm. Piśmiennictwo 1. Preti G.: Load transfer, tissue reaction and oral function in mandibular implant-retained overdentures. In: Zarb G., Lekholm U. Albrektsson T., Tenenbaum H. eds. Aging, osteoporosis and dental implants. Hong Kong: Quintessence Pub., 2002, Bassi F., Deregibus A., Previgliano V., Bracco P., Preti G.: Evaluation of the utility of cephalometric parameters in constructing complete denture. Part I: Placement of posterior teeth. J. Oral Rehabil., 2001, 28, Piancino M. G., Farina D., Talpone F., Castroflorio T., Gassino G., Margarino V., Bracco P.: Surface EMG of jaw-elevator muscles and chewing pattern in complete denture wearers. J. Oral Rehabil., 2005, 32, Douglass J. B., Meader L., Kaplan A., Ellinger C. W.: Cephalometric evaluation of the changes in patients wearing complete dentures: A 20 year study. J. Prothet. Dent., 1993, 69, Tallgren A., Lang B. R., Walker G. F.: Changes in jaw relations, hyoid position, and head posture in complete denture wearers. Remov. Prosth., 1983, 50, Slavicek R.: The masticatory organ. Functions and dysfunctions. 2002, Gamma Medizinisch-Wissenschaftliche Fortbildungs-AG. 7. Moriya Y., Tuchda K., Moriya Y., Sawada T., Koga J., Sato J., Nishikawa M., Takizawa T., Uematsu H., Ozaki T., Gionhakau N.: The influence of craniofacial form on bite force and EMG activity of masticatory muscles VIII-1. Bite force of complete dentures wearers. J. Oral Sci., 1999, 41, Unger J. W.: Comparison of vertical morphologic measurements on dentulous and edentulous patients. J. Prosthet. Dent., 1990, 64, Boucher C. O.: Occlusion for the edentulous patient. 11th ed., Zarb GA., Bolender C.L., Carlsson G.E. eds., Mosby St.Louis, Turrell A. J. W.: Clinical assessment of vertical dimension. J. Prosthet. Dent., 2006, 96, Gatozzi J. G., Nicol B. R., Somes G. W.: Variations in mandibular rest positions with and without dentures in place. J. Prosthet. Dent., 1976, 36, Atwood D. A.: A cephalometric study of the clinical rest position of the mandible. Part III. Clinical factors related to variability of the clinical rest position following the removal of occlusal contacts. J. Prosthet. Dent., 1958, 8, Atwood D. A.: A cephalometric study PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4 233

8 T. Sierpińska i inni of the clinical rest position of the mandible. Part I. The variability of the clinical rest position following the removal of occlusal contacts. J. Prosthet. Dent., 1956, 6, Tallgren A.: Changes in adult face height due to aging, wear and loss of teeth and prosthetic treatment; a roentgencephalometric study mainly on Finnish women. Acta Odontol. Scand., 1957, 15 suppl. 24, Brzoza D., Barrera N., Contrasti G., Hernandez A.: Predicting vertical dimension with cephalograms for edentulous patients. Gerodontol., 2005, 22, Zaakceptowano do druku: 10.VII.2008 r. Adres autorów: Białystok, ul. M.C.Skłodowskiej 24a. Zarząd Główny PTS PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, 2008, LVIII, 4

Czy analiza kefalometryczna może być przydatna w rehabilitacji protetycznej pacjentów z bezzębiem? Przegląd piśmiennictwa

Czy analiza kefalometryczna może być przydatna w rehabilitacji protetycznej pacjentów z bezzębiem? Przegląd piśmiennictwa PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 1, 29-34 Czy analiza kefalometryczna może być przydatna w rehabilitacji protetycznej pacjentów z bezzębiem? Przegląd piśmiennictwa May the cephalometric analysis be useful

Bardziej szczegółowo

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w

Pacjenci zostali podzieleni na trzy grupy liczące po 20 osób. Grupa I i II to osoby, u których na podstawie wartości pomiaru kąta ANB oraz WITS w STRESZCZENIE Wady zgryzu klasy III wg Angle'a uwarunkowane są niedorozwojem szczęki lub nadmiernym wzrostem żuchwy, a często połączeniem obu nieprawidłowości. Pacjenci z przodożuchwiem morfologicznym ze

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ

Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 2, 106-113 Leczenie protetyczne pacjentów z częściowymi brakami uzębienia przyjmowanych w ramach NFZ Prosthodontic rehabilitation of partially edentulous patients under the

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA

6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA 6.6.5. WSKAŹNIK BOLTONA Wskaźnik Boltona określa zależność pomiędzy sumą mezjodystalnych szerokości zębów stałych szczęki i żuchwy. Overall ratio (wskaźnik całkowity): Suma ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych

Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 3, 189-195 Ocena powtarzalności pozycji referencyjnej dla instrumentalnej analizy czynności stawów skroniowo-żuchwowych Evaluation of the reference position repeatability

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA WAD ZGRYZU

DIAGNOSTYKA WAD ZGRYZU DIAGNOSTYKA WAD ZGRYZU DIAGNOSTYKA WAD ZGRYZU Polska diagnostyka ortodontyczna oparta jest na klasyfikacji zaburzeń wg. Orlik-Grzybowskiej. ( wprowadzonej w 1958r. przez Sekcję Ortodontyczną PTS ). KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 47-51, 38-42 Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku An attempt at the mandible bone core augmentation with osseous

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu

Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 266-272 Badania ankietowe funkcji żucia w grupie pacjentów z częściowymi brakami uzębienia w zależności od jego stanu A survey on masticatory ability and dental state in

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne

Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Ocena rozkładu kontaktów okluzyjnych u pacjentów z pojedynczymi brakami uzębienia doniesienie wstępne Evaluation of occlusal contacts in patients with single tooth loss preliminary report Katedra Protetyki

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchów podczas żucia w warunkach normy fizjologicznej

Analiza ruchów podczas żucia w warunkach normy fizjologicznej PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 6, 389-393 Analiza ruchów podczas żucia w warunkach normy fizjologicznej An analysis of mastication movements in physiological conditions Stanisław Majewski, Aneta Wieczorek,

Bardziej szczegółowo

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku

Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 4, 295-299 Leczenie protetyczne pacjentki z hipodoncją. Opis przypadku Prosthetic treatment of the patient with hipodontia. A case report Jacek Kasperski 1, Przemysław Rosak

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku

Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*

Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego* Czas. Stomatol., 2010, 63, 12, 773-778 2010 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Nagryz pionowy, a wysokość górnotwarzowa u studentów kierunku lekarsko-dentystycznego Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU

TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI SYSTEMU ŻUCHWOWO-GNYKOWO-CZASZKOWEGO PROGRAM KURSU Dla stomatologów, foniatrów, laryngologów, okulistów i fizjoterapeutów WERSJA 2014.2 20 godzin akademickich zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. - - - - - www.prot.stomat.net PROTET. STOMATOL., 2012, LXII, 4, 259-263 Rehabilitacja narządu żucia dorosłych pacjentów z rozszczepem podniebienia nie leczonych wcześniej protetycznie opis przypadków*

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia*

Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Ocena wyników leczenia pacjentów z zastosowaniem akrylowych protez ruchomych prowadzonego w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia* Evaluation of patients treatment with use of removable, acrylic dentures

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając

szczęki, objawy i sposoby Natalia Zając Etiologia wybranych grup rozszczepów szczęki, objawy i sposoby ich zespołowego leczenia. Natalia Zając Promotor: dr n. med., prof. Vaclav Bednar Wstęp Wśród wad rozwojowych występujących u noworodków w

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją

Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją Czas. Stomat., 2005, LVIII, 10 Zmiany w morfologii twarzowej części czaszki u pacjentów z oligodoncją Irregularities and deviations in the morphology of the facial skeleton in patients with oligodontia

Bardziej szczegółowo

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku

Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 274-278 Specyfika rehabilitacji protetycznej z zastosowaniem uzupełnień stałych u pacjentów zawodowo wykorzystujących emisję głosu opis przypadku The specificity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży

Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Ewa Racicka-Pawlukiewicz Ocena wpływu nasilenia objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej na masę ciała i BMI u dzieci i młodzieży Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych PROMOTOR: Dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku

Leczenie zgryzu krzyżowego zęba 21 systemem clear aligner - opis przypadku W DENTAL FORUM 2/2012 str. 133-136 wydanym w ramach 16 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Poznaniu opisano po raz pierwszy pacjenta leczonego systemem Clear-Aligner. Jest to pierwszy artykuł

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ

SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOŃCZYNY DOLNEJ DZIELI SIĘ NA: kości obręczy kończyny dolnej, który stanowią kości miedniczne, kości części wolnej kończyny dolnej: - kość udowa

Bardziej szczegółowo

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego*

Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 325-330 Analiza ruchu wysuwania żuchwy u chorych ze złożonymi przemieszczeniami krążka stawowego stawu skroniowo-żuchwowego* Analysis of protrusive mandibular movement

Bardziej szczegółowo

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia

Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 4, 267-273 Ocena nasilenia objawów dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia u pacjentów z brakami uzębienia Prevalence of temporomandibular disorders and masticatory system

Bardziej szczegółowo

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie*

Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 6, 479-483 Natychmiastowa proteza typu overdenture na implantach w żuchwie* Immediate overdenture retained on implants in the mandible Piotr Stendera, Piotr Grochowski Ze Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza

Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza Borgis Wczesna terapia zaburzeń zębowo-zgryzowych z wykorzystaniem płytki Schwarza Teresa Matthews-Brzozowska 1, Małgorzata Pobol-Aidi 1, 2, Maja Matthews-Kozanecka 3, *Dorota Cudziło 4 1 Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Protetyka stomatologiczna Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Protetyka stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania

Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Zdjęcie rentgenowskie oraz tomografia komputerowa u chorych z mechanicznym wspomaganiem oddychania Jan Głowacki Współcześnie stosowane metody w diagnostyce chorób KLP: -zdjęcie sumacyjne P-A i boczne -zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej

Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Ocena międzyzębowych kontaktów interproksymalnych u pacjentów ze zredukowanym łukiem zębowym w aspekcie zasadności rehabilitacji protetycznej Evaluation of interdental spacing in patients with shortened

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zakład Ortodoncji Marzena Onoszko Analiza zmian morfologii twarzowej części czaszki oraz warunków zgryzowych pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Wydział Lekarski. Jarosław Woźniak. Rozprawa doktorska Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Lekarski Jarosław Woźniak Rozprawa doktorska Ocena funkcji stawu skokowego po leczeniu operacyjnym złamań kostek goleni z uszkodzeniem więzozrostu piszczelowo-strzałkowego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI

NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI NOWOCZESNE METODY REKONSTRUKCJI UZĘBIENIA U PACJENTÓW W WIEKU PODESZŁYM Z BEZZĘBIEM ŻUCHWY I SZCZĘKI MODERN DENTAL RECONSTRUCTIVE METHODS FOR GERIATRIC PATIENTS WITH EDENTULOUS MANDIBLE AND MAXILLA Ryszard

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH Dr inż. Artur JAWORSKI, Dr inż. Hubert KUSZEWSKI, Dr inż. Adam USTRZYCKI W artykule przedstawiono wyniki analizy symulacyjnej

Bardziej szczegółowo

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II

Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 5, 346-351 Depresja czynnik wpływający na brak efektywności leczenia protetycznego (wyniki badań) część II Depression the factor influencing on lack of effectivity of prosthetic

Bardziej szczegółowo

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych

Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 4, 280-284 Dobór transferów i metod wyciskowych na przykładzie systemu implantologicznego Osteoplant. Część II. Opis przypadków klinicznych Selection of impression copings

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. ORAL HEALTH PROBLEMS OF YEAR-OLD INHABITANTS of THE LODZ REGION PRZEGL EPIDEMIOL 212; 66: 133-138 Zdrowie publiczne Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Beata Lubowiedzka-Gontarek, Magdalena Wochna-Sobańska PROBLEMY ZDROWOTNE JAMY USTNEJ 35-44-LETNICH MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności

Czynniki warunkujące proces gojenia. Uwaga! Badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe. Wywiad. Urazy zębów mlecznych. Utrata przytomności Urazy zębów mlecznych Czynniki warunkujące proces gojenia zależne od pacjenta wiek i stopień rozwoju korzenia stan higieny jamy ustnej i uzębienia ogólny stan zdrowia czas zgłoszenia się do lekarza Emil

Bardziej szczegółowo

Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku*

Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku* PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 4, 282-286 Protetyczne leczenie pacjentów ze zmianami przerostowymi błony śluzowej jamy ustnej opis przypadku* Prosthodontic treatment in patients with hypertrophical changes:

Bardziej szczegółowo

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat

Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku lat PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Kultura Fizyczna 00, z. VIII Inga Kordel Związki cech somatycznych z wybranymi zdolnościami motorycznymi chłopców w wieku 1 lat Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3

Monika Weber-Dubaniewicz 1, Zdzisław Bereznowski 1, Anna Kędzia 2, Jolanta Ochocińska 3 PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 5, 339-343 Stężenie białka całkowitego, immunoglobuliny A (IgA,) laktoferyny i lizozymu w ślinie użytkowników akrylowych protez ruchomych z objawami stomatopatii protetycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej...

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I PODSTAWY TEORETYCZNE... 1. ROZDZIAŁ 1 Protetyka stomatologiczna jako dziedzina współczesnej nauki i praktyki medycznej... SPIS TREŚCI Notka biograficzna.............................. xi Wykaz podręczników akademickich i monografii książkowych autorstwa lub współautorstwa prof. Stanisława Majewskiego..........................

Bardziej szczegółowo

Wydział Medycyny Osteopatycznej Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

Wydział Medycyny Osteopatycznej Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Wydział Medycyny Osteopatycznej Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna Diagnostyka osteopatyczna stawów krzyżowo biodrowych i przegląd osteopatycznych zabiegów Dysfunkcje somatyczne/uszkodzenia somatyczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków*

Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków* PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 6, 419-424 Zastosowanie aparatu Arcus digma w diagnostyce i leczeniu bólowej postaci dysfunkcji narządu żucia opis przypadków* Application of the Arcus digma system in the

Bardziej szczegółowo

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów

Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów Wpływ zębów na zatoki lek. stom. Barbara Urbanowicz-Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran, inż. fizyki medycznej, tech. radiolog Rozalia Kołodziej Katar, bóle głowy i zębów, ból w okolicy oczodołów mogą

Bardziej szczegółowo

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą

PL B1. Metoda wykonania protezy zębowej i proteza zębowa górna oraz proteza zębowa żuchwowa wykonana tą metodą RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368957 (51) Int.Cl. A61C 13/23 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.07.2004

Bardziej szczegółowo

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77

Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77 Ann. Acad. Med. Gedan. 2011, 41, 71 77 Maria Prośba-Mackiewicz 1, Jurand Mackiewicz 2, Marek Grzybiak 3, Anna Wytrykowska 1, Joanna Hebel 1 Anatomiczne uwarunkowania procedur leczniczych stosowanych we

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy

W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy W leczeniu implantologicznym lekarze dentyści najwięcej problemów napotykają w tylnym odcinku wyrostka zębodołowego szczęki (szczególnie przy całkowitym bezzębiu), gdzie często występuje niewystarczająca

Bardziej szczegółowo

SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ

SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ SZKIELET KOOCZYNY DOLNEJ DZIELI SIĘ NA: kości obręczy kooczyny dolnej, który stanowią kości miedniczne, kości części wolnej kooczyny dolnej: - kośd udowa, - kości goleni, - kości

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych

Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków zębodołowych z zastosowaniem uzupełnień stałych Z C O D Z I E N N E J P R A K T Y K I lek. stom. Michał Sypień Współpraca: dr n. med. lek. stom. Katarzyna Bindek-Sypień, lek. stom. Tomasz Sypień Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębnych wyrostków

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 6, 483-488 www.prot.stomat.net Zastosowanie stożkowych koron teleskopowych u pacjenta z rozległymi brakami zębowymi. Opis przypadku Use of conical telescopic crowns in a

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy

Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy Leczenie implantologiczne znacznego zaniku części zębodołowej żuchwy The implantological treatment of severely atrophic alveolar part of the mandible Autor_ Damian Dudek, Oliwia Segiet, Edyta Reichman-Warmusz,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha

Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha Przewodnik pozycjonowania Ray Scan Alpha Procedura pozycjonowania dla Panoramy 1 Przygotowanie 1. Usuń wszystkie przedmioty metalowe. (Np. Okulary, kolczyki, naszyjnik, spinki do włosów ) 2. Pacjent powinien

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral

Results: The study found that among respondents using only. Conclusion: The study revealed a significantly lower oral Pomeranian J Life Sci 7;6():56-6 Status i potrzeby leczenia protetycznego braków zębowych u osób w wieku 65 7 lat w województwie zachodniopomorskim w zależności od źródła finansowania* Comparing prosthetic

Bardziej szczegółowo

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi

Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi Geometryczne podstawy obróbki CNC. Układy współrzędnych, punkty zerowe i referencyjne. Korekcja narzędzi 1 Geometryczne podstawy obróbki CNC 1.1. Układy współrzędnych. Układy współrzędnych umożliwiają

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2013, LXIII, 5, 414-421 www.prot.stomat.net Streszczenie Cel pracy. Opis przypadku wczesnej rehabilitacji protetycznej pacjenta po zabiegu częściowej resekcji żuchwy, bez zachowania

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl

CENNIK. Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa. tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Świętokrzyska 18 00-052 Warszawa tel.: (22) 418 24 09 tel.: 665 164 411 www.panoramikcd.com.pl kontakt@panoramikcd.com.pl Godziny otwarcia poniedziałek - piątek: 8.00-20.00 sobota: 9.00-15.00 CENNIK ZDJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych

Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Skuteczność aparatu Clarka w leczeniu tyłozgryzu całkowitego z protruzją górnych zębów siecznych Mateusz Kurzawski Effectiveness of Clark s appliance in the management of

Bardziej szczegółowo

POMIAR POTENCJAŁÓW CZYNNOŚCIOWYCH MIĘŚNI U DZIECI METODĄ EMG

POMIAR POTENCJAŁÓW CZYNNOŚCIOWYCH MIĘŚNI U DZIECI METODĄ EMG MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 38, s. 237-242, Gliwice 2009 POMIAR POTENCJAŁÓW CZYNNOŚCIOWYCH MIĘŚNI U DZIECI METODĄ EMG EUGENIUSZ ŚWITOŃSKI*, AGNIESZKA GŁOWACKA-KWIECIEŃ*, KATARZYNA JOCHYMCZYK*,

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych*

Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* PROTET. STOMATOL., 2010, LX, 2, 94-101 Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych* Closed bite restorations with implant-supported fixed dentures in elderly patients

Bardziej szczegółowo

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku

Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2011, LXI, 4, 312-316 Mini implanty proste wyjście z trudnej sytuacji doświadczenia własne. Opis przypadku Mini implants a simple way out of a difficult situation: A case report Marek

Bardziej szczegółowo

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos

RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos RAK JAMY USTNEJ, WARG I JĘZYKA (Carcinomas of the Lip and Oral Cavity) Józef Kobos 1. Opis umiejscowienia materiału (wycinka) Otrzymano Materiał świeŝy (nieutrwalony) Materiał utrwalony w formalinie Nieokreślono

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 404 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 21 2004 MIŁOSZ STĘPIŃSKI JUSTYNA DĘBICKA PORÓWNANIE CZASU REAKCJI KOŃCZYNĄ DOLNĄ I GÓRNĄ PIŁKARZY NOŻNYCH I OSÓB

Bardziej szczegółowo

Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznego ustawiania zębów przednich górnych w protezach całkowitych

Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznego ustawiania zębów przednich górnych w protezach całkowitych PROT. STOM., 2005, LV, 6 Fonetyczne porównanie dwóch metod estetycznego ustawiania zębów przednich górnych w protezach całkowitych Phonetic comparison of two methods of anterior upper teeth positioning

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Zadanie 1: wiek 7 8 9 1 11 11,5 12 13 14 14 15 16 17 18 18,5 19 wzrost 12 122 125 131 135 14 142 145 15 1 154 159 162 164 168 17 Wykres

Bardziej szczegółowo

Wpływ środków adhezyjnych na wielkość siły utrzymania protezy całkowitej górnej u pacjentów z przewlekłą suchością jamy ustnej w badaniach in vivo

Wpływ środków adhezyjnych na wielkość siły utrzymania protezy całkowitej górnej u pacjentów z przewlekłą suchością jamy ustnej w badaniach in vivo PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 424-430 Wpływ środków adhezyjnych na wielkość siły utrzymania protezy całkowitej górnej u pacjentów z przewlekłą suchością jamy ustnej w badaniach in vivo Effects of

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu.

Grafika inżynierska geometria wykreślna. 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. Grafika inżynierska geometria wykreślna 5a. Obroty i kłady. Rozwinięcie wielościanu. dr inż. arch. Anna Wancław Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Studia inżynierskie, kierunek Gospodarka przestrzenna,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym

Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska. Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Przemysław Kopczyński, Rafał Flieger, Teresa Matthews- Brzozowska Zastosowanie miniimplantów w leczeniu ortodontyczno - protetycznym Klinika Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

KATEDRA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ ZAKŁAD CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII SEMESTR VI (LETNI) 1. Zapoznanie z organizacją Katedry, w szczególności z organizacją Zakładu Chirurgii Stomatologicznej. Powiązania chirurgii stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Wpływ stanu uzębienia na ukształtowanie wybranych parametrów morfometrycznych głowy żuchwy (doniesienie wstępne)

Wpływ stanu uzębienia na ukształtowanie wybranych parametrów morfometrycznych głowy żuchwy (doniesienie wstępne) Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 65 70 Jurand Mackiewicz*, Marek Grzybiak**, Maria Prośba-Mackiewicz***, Jolanta Hreczecha**, Magdalena Skwarek** Wpływ stanu uzębienia na ukształtowanie wybranych parametrów

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 128-133 www.prot.stomat.net Streszczenie U pacjentów z brakami całkowitymi w uzębieniu wraz z upływem czasu dochodzi do zmian zanikowych w strukturach jamy ustnej, które

Bardziej szczegółowo

lek. Piotr Morasiewicz

lek. Piotr Morasiewicz lek. Piotr Morasiewicz Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu UM we Wrocławiu Korekcja złożonych zniekształceń okołokolanowych metodą Ilizarowa badania kliniczne i doświadczalne Rozprawa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do zadań testowych. Matura 2016

Wskazówki do zadań testowych. Matura 2016 Wskazówki do zadań testowych. Matura 2016 Zadanie 1 la każdej dodatniej liczby a iloraz jest równy.. C.. Korzystamy ze wzoru Zadanie 2 Liczba jest równa.. 2 C.. 3 Zadanie 3 Liczby a i c są dodatnie. Liczba

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym

Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Adamski Ryszard, Tura Krzysztof 1 Stabilizacja krótkoodcinkowa w leczeniu schorzeń i urazów kręgosłupa -w materiale własnym Wstęp Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM

Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia. Zakład Ortodoncji WUM Ekstrakcje zębów ze wskazań ortodontycznych planowanie leczenia Zakład Ortodoncji WUM 1 Rys historyczny 636 r. Paweł z Eginy, 994r. Hali Abbas zalecali usuwanie zębów nadliczbowych i zębów stojących poza

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków

Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków 2008, tom IX, nr 1 (30) Jolanta Loster, Krzysztof Gronkiewicz, Paweł Witek, Barbara Panna-Babicz Rehabilitacja protetyczna pacjentów w wieku poniżej 25 lat opis przypadków Prosthodontic treatment of young

Bardziej szczegółowo

Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia Profil pacjenta użytkującego protezy osiadające refundowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia The profile of patients with removable dental restorations funded by the National Health Fund Edyta Brzozowska

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka

Osteologia. SZKIELET OSIOWY- Czaszka Osteologia SZKIELET OSIOWY- Czaszka Lemiesz vomer a. skrzydło lemiesza ala vomeris b. tylna krawędź lemiesza a b Lemiesz vomer c. blaszka pionowa lamina perpendicularis d. bruzda lemiesza sulcus vomeris

Bardziej szczegółowo

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu

Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu Solidna struktura kostna to podstawa zdrowego uśmiechu TAJEMNICA PIĘKNEGO UŚMIECHU Uśmiech jest ważny w wyrażaniu uczuć oraz świadczy o naszej osobowości. Dla poczucia pewności siebie istotne jest utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział:

SYLABUS Część A- Opis przedmiotu kształcenia Nazwa. Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: SYLABUS Część A- Opis przedmiotu Nazwa Propedeutyka ortodoncji Kod modułu O modułu/przedmiotu: Wydział: Lekarsko-Stomatologiczny Kierunek studiów: Lekarsko-Stomatologiczny Specjalności: Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. Optoelektroniczne pomiary aksjograficzne stawu skroniowo-żuchwowego człowieka

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. Optoelektroniczne pomiary aksjograficzne stawu skroniowo-żuchwowego człowieka dr inż. Witold MICKIEWICZ dr inż. Jerzy SAWICKI Optoelektroniczne pomiary aksjograficzne stawu skroniowo-żuchwowego człowieka Aksjografia obrazowanie ruchu osi zawiasowej żuchwy - Nowa metoda pomiarów

Bardziej szczegółowo