SPIS TREŚCI. Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin Puszczy Knyszyńskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin Puszczy Knyszyńskiej"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.2.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Białystok, styczeń 2009

2 SPIS TREŚCI STRATEGIA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO ORAZ KREACJI MARKI DLA OBSZARU GMIN LGD PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ (CZ.2.) PROGRAM ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SEGMENTACJA KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU KSIĘGA PUSZCZY PRODUKT WIODĄCY, SCALAJĄCY PRODUKT WIODĄCY WĘDRÓWKI KRESOWE PRODUKTY PASMOWE MARKOWE SZLAKI TEMATYCZNE PRODUKTY STREFOWE PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE PROGRAMOWANIE OFERT TURYSTYCZNYCH PRODUKTY LOKALNE SPECJAŁY, WYROBY ARTYSTYCZNE PROGRAMOWANIE ROZWOJU IMPREZ TURYSTYCZNYCH ELEMENTY PROGRAMOWANIA MARKETINGU MIEJSC METODOLOGIA MARKETING INFRASTRUKTURY MARKETING ATRAKCJI MARKETING USŁUG KONCEPCJA ROZWOJU MARKI I BUDOWY WIZERUNKU DIAGRAM MARKI ANALIZA OBECNEGO WIZERUNKU REGIONU KONCEPCJA POZYCJONOWANIA REGIONU ZAŁOŻENIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ REGIONU REKOMENDOWANE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ KONCEPCJA WDROŻENIA PRODUKTU OKREŚLENIE PRIORYTETÓW WDROŻENIA ZAŁOŻENIA DO WDROŻENIA PROGRAMY STRATEGICZNE WDROŻENIA - DUKTY WIODĄCE ORGANIZACJA WDROŻENIA MONITOROWANIE EFEKTÓW WDROŻENIA PRZEDSTAWIENIE ZAKŁADANYCH EFEKTÓW

3 8 Program rozwoju produktu turystycznego 8.1. Główne założenia Założeniem Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego dla obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej jest wykreowanie rozwiązań, których celem będzie: Wykorzystanie możliwości aktywizacji oraz optymalizacji ruchu turystycznego Zaproponowanie rozwiązań promocja krzyżowa, oferty pakietowe, podróże gwiaździste (1 dniowe wycieczki), objazd Regionu, oferty scenariuszowe, dynamiczna zamiana miejsc, system przesiadek, Zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej Regionu, głównie poprzez rozwój turystyki aktywnej i kwalifikowanej oraz kulturowouczestniczącej i zdrowotnej. Wydzielenie stref turystycznych obszaru PK podstawa komunikacji, aktywizacji turystyki aktywnej, efektywnej promocji, rozwoju ofert Wykreowanie produktów wiodących i scalających wizerunkowo Region, wzmacniających konkurencyjność oraz ofertę turystyczną obszaru PK Wypromowanie szlaków wiodących jako osi rozwoju turystyki aktywnej, podróży po Regionie Wsparcie międzyregionalne Suwalszczyzna, Puszcza Białowieska (współpraca transgraniczna Białoruś, Litwa, trasa ViaBaltica - Obwód Kaliningradzki) Zharmonizowany rozwój infrastruktury zgodny z wizją turystyczną, zasadami zrównoważonego rozwoju, koncentracja wokół węzłów turystycznych i szlaków wiodących, opracowanie systemu założeń architektonicznych (konkurs). System sterowania przepływem ruchu turystycznego, aktywizacja obszarów zagrożonych marginalizacją. Budowa silnego wizerunku Regionu - jako atrakcyjnego turystycznie obszaru, o dominujących walorach przyrodniczych oraz kulturowych (etnicznych i historycznych). Zintegrowany produkt turystyczny to zbiór korzyści materialnych i niematerialnych dla klienta, integrujący walory naturalne i antropogeniczne oraz elementy infrastruktury turystycznej w atrakcyjny rynkowo pakiet. Produkt markowy powinien zostać oparty na specjalnej korzyści, stanowiącej o jego trwałym potencjale rynkowym, unikalnej wartości produktu dostarczanej klientowi, istotnej z punktu widzenia procesu decyzyjnego. Dla sformułowania silnie konkurencyjnych podstaw budowy zintegrowanego produktu turystycznego obszaru PK, przyjęto następujące założenia: "Niepodrabialna wartość" - budowa marki w oparciu o unikalne korzyści (trudne lub niemożliwe do podrobienia) wpływające na wartość dodaną oferty. 3

4 "Wyróżnij się albo zgiń" - wyróżnienie na rynku wśród konkurencyjnych miejscowości i ofert turystycznych "Wartość dodana" - zwiększenie psychologicznej korzyści dla klienta - wpływającej istotnie na zachęcenie grup docelowych ofertą Regionu. "Wiarygodność i istotność" - wskazanie na wartości marki, korzyści istotne i wiarygodne dla grup docelowych. Przeprowadzona analiza wskazała, iż do najważniejszych walorów i wyróżników najsilniej wpływających na atrakcyjność oferty turystycznej Regionu należą: różnorodność wyznaniowa i wielonarodowość katolicyzm, prawosławie, islam, dziedzictwo kulturowe, w tym głównie tradycje związane z zanikającymi zawodami tj. łyżkarz, bednarz, garncarz, wikliniarz itp. walory uzdrowiskowe i zdrowotne borowiny, bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz czyste środowisko. Za główny czynnik wyróżniający oraz stanowiący podstawę budowy konkurencyjnego produktu turystycznego uznano las i dziedzictwo leśne oraz związane z tym elementy tj. zbieractwo leśne (runa leśnego, owoców lasu), zawody związane z lasem (cieśla, drwal, flisacy), transport drewna (kolejka leśna, spławianie drewna). Leśny charakter Regionu powinien zostać wykorzystany jako atut, istotny wyróżnik oferty turystycznej m.in. poprzez odpowiednie kreowanie oferty imprez, kilkudniowych programów pobytowych, wspieranie rozwoju usług i produktów zwiększających atrakcyjność obszarów przygranicznych, położonych poza główną osią zainteresowania turystycznego. Koncepcja wskazuje także na zrównoważony rozwój PK, jako obszaru atrakcyjnego dla turystów kulturowych i uczestniczących oraz całosezonowego centrum turystyki aktywnej i kwalifikowanej Wizja i misja 4

5 Pożądana wizja 1 turystyczna została określona jako: REGION LGD PUSZCZA KNYSZYŃSKA - WIZJA Region o rozwiniętych przyjaznych dla środowiska formach turystyki aktywnej i kwalifikowanej, wykorzystujących niepowtarzalne walory przyrodnicze i kulturowo-etniczne LGD Puszczy Knyszyńskiej. Atutami regionu są: przyjazna dla turysty infrastruktura oraz bogata sieć szlaków o różnej randze, dostosowanych do uprawiania różnych form turystyki. LGD Puszcza Knyszyńska to raj dla rowerzystów, wędkarzy, żeglarzy, pasjonatów historii oraz osób chcących aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym regionu, poznawać tradycje i legendy puszczańskie. Puszcza Knyszyńska to miejsce lubiane i odwiedzane przez turystów polskich i zagranicznych, oferujące markowe produkty i imprezy oparte m.in. o różnorodność kulturowo-etniczną, tradycyjne rzemiosło, kuchnie regionalną i wytwórczość ludową. Określenie misji 2 rozwoju turystyki na obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej. MISJA TURYSTYKI W REGIONIE LGD PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ Misją turystyki na obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej jest rozwój społeczno-gospodarczy regionu i poprawa poziomu życia mieszkańców oraz aktywizacja rynku pracy poprzez proekologiczne wykorzystanie walorów naturalnych i antropogenicznych, a także zrównoważony rozwój infrastruktury technicznej i społecznej Segmentacja Nowoczesny marketing usług turystycznych nie może być zorientowany na anonimowego czy przeciętnego odbiorcę - turystę. Musi być skierowany do określonej grupy nabywców. W tym celu niezbędne jest dokonanie podziału rynku na możliwie jednorodne grupy konsumentów, które ujawnią podobny popyt. Proces ten, nazwany segmentacją rynku, daje możliwość wyodrębnienia grup, charakteryzujących się wspólnymi cechami, podobnymi potrzebami i preferencjami. 1 Wizja opisuje przyszły stan turystyki na terenie LGD Puszczy Knyszyńskiej osiągnięty przy możliwie najbardziej korzystnych uwarunkowaniach rozwoju. 2 Misja to cel nadrzędny oraz wartości, które towarzyszyć będą podczas realizacji celu nadrzędnego. Misja określa istotę funkcjonowania turystyki na terenie LGD Puszczy Knyszyńskiej uzasadniając powody jej rozwoju. 5

6 Biorąc pod uwagę specyfikę produktu turystycznego, proces segmentacji składa się z następujących etapów: Rysunek 1. Proces segmentacji rynku dla produktu turystycznego Źródło: Opracowanie własne PART S.A na podstawie Marketing w turystyce J.Altkorn Profile segmentów Etap ten polega na określeniu, które zmienne - z punktu widzenia rynku i produktu - najlepiej charakteryzują homogeniczne grupy klientów. Dla celów turystyki stosuje się zmienne: geograficzne - region, typ obszaru, klimat, demograficzne: wiek, płeć, dochód, zawód, wykształcenie, psychograficzne: styl życia, osobowość, klasa społeczna. Identyfikacja obecnych i potencjalnych segmentów rynku dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej oparta została o następujące prace: workshop (opinie osób uczestniczących w workshopie, bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką), wizja lokalna przeprowadzona przez konsultantów PART, analiza źródeł wtórnych: dokumentów, folderów, ulotek, przewodników itp., opinie turystów przyjeżdżających do Regionu, treść oficjalnych i prywatnych stron internetowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, zidentyfikowano dla projektowanego produktu turystycznego, zgodnie z przyjętymi założeniami, następujące segmenty rynku.: Rysunek 2. Zidentyfikowane podstawowe segmenty turystów na analizowanym obszarze 6

7 Źródło: Opracowanie własne PART S.A. Poniżej przedstawiona została krótka charakterystyka podstawowych segmentów rynku z uwypukleniem kryteriów demograficznych i motywów przyjazdów. Segment: Turyści wypoczynkowi Charakterystyka Są to najczęściej rodziny, model 2+2 lub 2+1 oraz tzw. puste gniazda. Jest to grupa osób średnio zamożnych, mieszkających w miastach i miasteczkach, głównie w części wschodniej kraju. Motywy przyjazdów atrakcyjne obszary przyrodniczo-krajobrazowe możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju przebywanie w czystym, ekologicznym środowisku budowanie więzi rodzinnych uatrakcyjnianie pobytu wydarzeniami kulturalnymi i imprezami zwiedzanie pobliskich zabytków edukacja dzieci poprzez zabawę wyjazdy z dziećmi w czasie urlopów Segment: Pasjonaci turystyki aktywnej i kwalifikowanej Charakterystyka To głównie osoby w wieku lat, kobiety i mężczyźni, które preferują aktywny wypoczynek. Uprawiają różnego rodzaju sporty. To grupa osób średnio zamożnych z całego kraju, w szczególności z Białegostoku. Motywy przyjazdów wykorzystywanie bogactwa szlaków i tras turystyki aktywnej walory naturalne i krajobrazowe, czyste środowisko poszukiwanie możliwości aktywnego wypoczynku, uprawiania sportów rozwijanie sprawności fizycznej, poprawa kondycji psychofizycznej możliwość realizacji swoich zainteresowań: żeglarstwo, narciarstwo biegowe, wędkarstwo 7

8 Segment: Turyści uczestniczący Charakterystyka Są to osoby w różnym wieku, z przewagą ludzi młodych, którzy charakteryzują się nowatorskim sposobem poznawania regionu poprzez aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, imprezach. Są to bardzo często osoby z wyższym wykształceniem oraz młodzież szkolna. Motywy przyjazdów chęć poznania historii, tradycji regionu poprzez uczestniczenie w imprezach, pokazach, warsztatach ciekawy krajobraz kulturowy i interesująca historia poszukiwanie niekonwencjonalnych form rozrywki poszukiwanie inspiracji twórczej możliwość rozwijania swoich pasji, talentów aktywne spędzanie czasu Segment: Hobbyści Charakterystyka Motywy przyjazdów Jest to grupa amatorów i profesjonalistów, osób zainteresowanych rozwijaniem swoich zainteresowań, związanych głównie z przyrodą czy historią danego regionu. realizacja pasji i zainteresowań zainteresowani kulturą, folklorem i historią odpoczynek w ciszy, spokoju, kontakt z przyrodą wypoczynek w gronie przyjaciół i znajomych, wymiana poglądów uczestniczenie w imprezach, warsztatach, kursach, zawodach poszukiwanie niekonwencjonalnych form spędzania czasu Segment: Turyści zagraniczni Charakterystyka Grupa turystów przyjezdnych z zagranicy, zainteresowanych uprawianiem turystyki krajoznawczo-kulturowej, aktywnej i sentymentalnej. Są to zazwyczaj osoby zamożne. Motywy przyjazdów poznania regionalnej kultury i tradycji atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe ciekawy krajobraz kulturowy, zabytki historyczne kuchnia regionalna możliwość aktywnego spędzania czasu, czyste środowisko Segment: Turyści pielgrzymkowi Charakterystyka Są to osoby w bardzo różnym wieku z różnych zakątków Polski. Wyróżnia ich głęboka wiara i przekonanie o słuszności odbywania podróży do miejsc świętych. Są to zazwyczaj osoby mało zamożne. Motywy przyjazdów chęć odwiedzenia miejsc świętych, kultowych, związanych z religią możliwość odnowienia wiary, odzyskania sił psychicznych Segment: Turyści zdrowotni Charakterystyka Motywy przyjazdów Można wyróżnić dwie grupy turystów zdrowotnych. Pierwsza grupa to osoby starsze, średnio zamożne, zainteresowane poprawą swojego stanu zdrowia. Druga grupa to osoby młode, wyróżniające się zazwyczaj wysokim statusem społecznym i zamożnością. Wyjeżdżają w celu profilaktycznym i paraleczniczym. poprawa stanu zdrowia, profilaktyka walory uzdrowiskowe, klimatyczne, czystość środowiska 8

9 wypoczynek w ciszy i spokoju interesująca oferta towarzysząca, w tym imprezy i wydarzenia kulturalne odreagowanie stresu Ocena atrakcyjności segmentów Marketingowa ocena atrakcyjności segmentów rynku skupia się przede wszystkim na ocenie wyznaczników popytu, nie uwzględniając w dostatecznej mierze innych czynników, jak zasoby finansowe, baza materialna i pracownicy dysponujący kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia działalności w danym segmencie. W przypadku produktu turystycznego, przed podjęciem decyzji o wyborze docelowych segmentów rynku, należałoby przyjąć pewne kryteria selekcjonujące segmenty. Są to kryteria: identyfikowalności segment musi stanowić wyraźnie odrębny fragment rynku, skupiać konsumentów o homogenicznych potrzebach, komunikatywności czytelna informacja o produkcie dla wybranego segmentu turystów, dostępności przedstawiciele danego segmentu powinni być dostępni, uchwytni na rynku. Uwzględniając powyższe kryteria, ocenić należy także wpływ tych segmentów na potencjał rozwojowy projektowanego produktu turystycznego i rozwój społeczno-gospodarczy Regionu LGD Puszczy Knyszyńskiej oraz możliwość wypełnienia luk w ofercie rynkowej. Tak zdefiniowane segmenty rynku stanowią punkt wyjścia przy tworzeniu strategii promocji i komunikacji marketingowej, gdyż dla każdej grupy konsumentów należy zastosować inne narzędzia promocji i kanały dystrybucji Wybór segmentów docelowych Etap analizy aktywności obecnych segmentów oraz oczekiwań samorządów i gestorów turystyki doprowadził do wyboru docelowych segmentów rynku, odpowiadających obecnej i planowanej atrakcyjności turystycznej obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej. W toku prac nad definiowaniem segmentów oceniano również ich znaczenie dla gospodarki turystycznej Regionu oraz potencjał wzrostowy. W wyniku rozmów z przedstawicielami samorządów i ich oceny sytuacji na rynku turystycznym, ustalono hierarchię segmentów docelowych według ich znaczenia gospodarczego, możliwości rozwoju oferty oraz wykorzystania walorów turystycznych regionu. Hierarchia segmentów została przedstawiona na poniższym schemacie, poszczególne części trójkąta odpowiadają naszym oczekiwaniom w zakresie przychodów z poszczególnych grup turystów: Rysunek 3 Hierarchia segmentów docelowych 9

10 Źródło: Opracowanie własne PART S.A Koncepcja rozwoju produktu Koncepcję rozwoju produktu turystycznego dla LGD Puszczy Knyszyńskiej oparto na wnioskach określonych w części analitycznej oraz założeniach strategii turystyki, w tym wzięto pod uwagę takie elementy determinujące produkt, jak: Potrzeby i oczekiwania strategicznych segmentów turystów. Wyróżniki decydujące o pozycjonowaniu i możliwości wyróżnienia obszaru LGD Puszczy Knyszyńskiej. Potencjał walorów turystycznych, w tym elementy perspektywiczne dla rozwoju turystyki w obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej. Główne założenia wzięte pod uwagę przy projektowaniu struktury produktowej zostały przedstawione na poniższym schemacie. Rysunek 4 Obszary definiowanej koncepcji produktu zintegrowanego LGD Puszczy Knyszyńskiej Główne wyróżniki produktu Opowieści Wędrowanie - podróż Tajemnice Puszczy Skarby, dary Puszczy - Dziedzictwo Lasu 10

11 Formy wypoczynku Wypoczynek aktywny i specjalistyczny Przyjazdy po zdrowie Rekreacja i wypoczynek w obszarze puszczy Wypoczynek uczestniczący Przyjazdy religijno pielgrzymkowe Przyjazdy motywacyjne, integracyjne Turystyka objazdowa i tranzytowa Walory uzdrowiskowo-zdrowotne Walory kulturowe (różne wyznania, narody, święta) Walory przyrodnicze Walory społeczne rzemiosło, sztuka ludowa, artyści Źródło: opracowanie własne PART S.A. Walory potencjał turystyczny Opowieści - legendy, przekazy i podania ludowe, także historie i opowieści współczesne np. dotyczące cudownych uzdrowień, ducha lasu, bogactwa natury, życia mieszkańców, mozaiki wielokulturowej. Wątki opowieści staną się podstawą scenariuszy wielu składowych programów i ofert turystycznych. Wędrowanie Kresowe wędrówki, podróżowanie po obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej, głównie z wykorzystaniem szlaków turystyki aktywnej (pieszej, wodnej, konnej, rowerowej), powrót do idei poznawania regionu w formie pieszych marszów, wycieczek terenowych, wypraw kombinowanych. Tajemnice to, co stanowi o tożsamości Regionu, sile oddziaływania na wyobraźnie, to nie tylko rzeczy opowiedziane wprost, fakty i wierne relacje z wydarzeń. Często właśnie mity, legendy, wierzenia stanowią silną otoczkę produktu, główną wartość niematerialną, szczególnie w regionach tak bogatych kulturowo i historycznie jak LGD Puszcza Knyszyńska. Tajemnice Puszczy Knyszyńskiej to także przepisy kulinarne, receptury produktów (np. nalewki, syropy ziołowe), tatarskie, mnichów, paralecznictwo, sekrety mistrzów artystów, rzemieślników (wyroby rękodzielnicze), tajemnice związane z historią Regionu, dawnymi szlakami handlowymi, zagadkowe księgi, symbole, znaki itp. Dary Lasu pełen koszyk skarbów Puszczy, stanowiący niejednokrotnie główną zachętę dla turystów przyjeżdżających na tereny obszarów zalesionych. Dary Puszczy Knyszyńskiej to bogate leśne runo, ale także słynne sosny masztowe, liczne źródliska, urozmaicony świat zwierzęco - roślinny (raj dla ptasich obserwatorów, bogate stada zwierząt łownych, rzadkie gatunki roślin). LGD Puszcza Knyszyńska stała się także domem dla zwierząt ściśle chronionych np. żubra czy wilka (możliwość ich obserwacji, fotografowania). Rozwój wiodących form turystyki Idea budowy produktów markowych Założenie spójności rozwoju strategicznych form turystyki wpłynie na kształtowanie charakteru markowego zintegrowanego produktu regionu. Punktem wyjścia jest określenie korzeni tzw. źródeł produktów oraz podstawy rozwoju, czyli rdzenia produktu, stanowiącego niezmienną wartość, kształtującą ewolucję oferty produktowo-usługowej. Poniższy schemat wykorzystuje metodę tzw. rozwoju drzewa marki, czyli silnie z sobą powiązanych elementów i składników produktowych. Tak jak drzewo potrzebuje korzeni, zaś pień drzewa zapewnia niezbędną siłę rozwoju poszczególnych gałęzi, koncepcja dominujących form turystyki stanowi o charakterze produktów dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej. 11

12 Rysunek 5 Określenie koncepcji strategicznych form i obszarów turystyki dla obszaru gmin Puszczy Knyszyńskiej na podstawie analizy walorów turystycznych oraz strategicznych segmentów rynku Pensjonaty zdrowia (borowinowe okłady)* Ścieżki zdrowia Ośrodki Rekreacyjno- Wypoczynkowe Zakład Przyrodoleczniczy* Miejsca magiczne Miejsca wypoczynku z kulturą (skanseny, gospodarstwa) Atrakcje kulturowe (zabytki, muzea) Szlaki tematyczne Wyprawy, spływy, rajdy Marsze, wędrówki Wycieczki zorganizowane Centra, węzły turystyki aktywnej Szlaki SPECJALISTYCZNE Szlaki AKTYWNE popularne Turystyka zdrowotnowypoczynkowa Turystyka kulturowo - poznawcza Turystyka Edukacyjna Walory przyrodniczo zdrowotne (także uzdrowiskowe) Dziedzictwo kulturowe, historyczne, społeczne Turystyka motywacyjna Turystyka aktywno - specjalistyczna Infrastruktura turystyczna, walory przyrodnicze, edukacyjne *elementy projektowane Jednym z głównych założeń niniejszej strategii jest budowa zintegrowanej oferty produktów turystycznych obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej, z określeniem zadań i działań w obszarze równoważenia rozwoju, podnoszenia konkurencyjności oraz określeniem struktury przestrzenne W proponowanej strukturze produktowej, rolę organizacji i zarządzania w obszarze produktów wiodących powinna spełniać LGD Puszcza Knyszyńska 3. Struktura oferty produktowej została przedstawiona na poniższym schemacie. 3 LGD PK 12

13 Rysunek 6 Schemat ideowy portfeli produktów w strategii turystyki LGD Puszczy Knyszyńskiej Puszcza Knyszyńska Produkty wiodące Produkty Małych Stref Turystycznych Produkty pasmowe szlaki markowe Skansen Księga Puszczy Strefa Archeologii Strefa zdrowotnowypoczynkowa Strefa Rzemiosła Serce Puszczy Strefa Białorusińsk a Wędrówki Kresowe Strefa Tatarska Strefa Egzotyczna Produkty miejscowe Duch Puszczy Źródło: opracowanie własne PART S.A. Zarządzanie na poziomie Regionu Zarządzanie na poziomie lokalnym Zarządzanie w formie porozumienia PPP Podmioty prywatne Zarządzani e rodzinne Legenda Podróże aktywne schematy dot. funkcjonowania węzłów turystycznych oraz ideowego przepływu ruchu turystycznego Jednym z głównych założeń strategii turystyki w obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej jest wykorzystanie potencjału rynku w zakresie miłośników wypoczynku aktywnego oraz walorów regionu w zakresie możliwości zagospodarowania posiadanych walorów na cele kreacji konkurencyjnych ofert. Głównym odbiorcą będzie zarówno turysta już przyjeżdżający w celach wypoczynkowych do Regionu, w tym korzystający z ośrodków wczasowych, licznych kwater agroturystycznych na analizowanym obszarze, a także liczna grupa miłośników wypoczynku aktywnego, spędzająca popołudnia, weekendy oraz urlopy na wycieczkach, spływach kajakowych czy tzw. wczasach w siodle. Sprawne i efektywne wykorzystanie potencjału rynkowego wiąże się nie tylko z odpowiednią promocją Regionu, ale przede wszystkim ze stworzeniem odpowiedniej infrastruktury oraz zaplecza usługowo technicznego, istotnego dla jakości w zakresie obsługi turysty. 13

14 Oprócz systemu oznakowanych szlaków, kluczowe znaczenie przypadnie tzw. punktom węzłowym naturalnym centrom turystycznym, położonym na przecięciu szlaków turystycznych, w tym tras wiodących strategicznych Regionu. Wokół centrów powinien skupić się w pierwszej kolejności rozwój bazy turystycznej (stanice, pomosty, gastronomia, miejsca noclegowe 4 ), uzupełniającej (zaplecze kulturalne, sportowe) oraz atrakcji (galerie, imprezy). Drugi istotny element strategii zagospodarowania ruchu turystycznego to odpowiednio zachęcająca oferta turystyczna, scalająca rozproszony potencjał walorów turystycznych w atrakcyjne pakiety (indywidualne i zorganizowane). System szlaków oraz tzw. aktywnych przesiadek, zostanie zorganizowany poprzez profesjonalne wytyczenie szlaków wiodących, łączników (odcinków scalających) oraz ścieżek specjalnych, a także przygotowanie pakietu odpowiednich usług, gwarantujących odpowiednią obsługę i zabezpieczenie turystów na szlaku (serwis, przechowalnie rowerów, dowóz kajaków, wypożyczalnie sprzętu itp. 5 ) Swoboda wyboru Podróżowanie bez granic 6 4 Rozwój Infrastruktury szerzej opisany w części podrozdziału Marketing Infrastruktury 5 Program rozwoju usług wokół szlaków, w części podrozdziału Marketing Usług 6 Założenie zastosowane przy modelowych rozwiązaniu w Programie Cztery Pory Roku Pojezierze Drawskie PART S.A

15 Rysunek 7. Schemat punktów węzłowych oraz aktywnych przesiadek. Czarna Wieś Kościelna Czarna Białostocka Sokółka Bohoniki Krynki Knyszyn Kopna Góra W. S. Kruszyniany - punkty węzłowe Białystok Juchnowiec Kościelny Zabłudów Michałowo Gródek Źródło: opracowanie własne PART S.A. Bardzo ważnym elementem strategii rozwoju turystyki jest wykształcenie centrów oraz produktów strefowych Regionu, zapewniających dodatkowo własny, indywidualny charakter atrakcji i ofert turystycznych, wzbogacających podstawowe usługi i formy turystyki. Dzięki tej strategii turysta urlopowicz powinien zostać zachęcony do podróżowania po Regionie PK, z założeniem możliwości powrotu do obranego centrum lub aktywnej zmiany centrum noclegowego (współpraca ośrodków) w trakcie dłuższych wypraw turystycznych (np. wędrówek kresowych ). 15

16 Rysunek 8 Strategia kilku centrów turystycznych idea przepływu ruchu turystycznego podróżowanie po Regionie (swobodne podróżowanie, aktywne kierowanie ruchem stymulacja ruchu w Regionie) Serce Puszczy Wypoczynek w Puszczy, Urlop w Puszczy Aktywne wieczory, pory (popołudnia, godziny) Aktywne Poranki Kulturalne wieczory Centra Stref PK Wyprawy (wędrówki) 1-dniowe Podróż po szlaku linowa (X-Y) lub okrężna przystankowa Wyprawy z noclegiem Rysunek 9 TOP Segment Źródło: opracowanie własne PART S.A. Wdrożenie planowanych działań zapewni większe zróżnicowanie oferty turystycznej Regionu, w tym większą indywidualizację oraz dopasowanie do potrzeb rynku. Zmiana filozofii wypoczynku transformacja wypoczynku biernego w kierunku aktywnego Różnicowanie oferty wg potrzeb segmentów Różnicowanie ofert Kierunek docelowy profilu ofert Segment ekonomiczny Pozycja obecna profilu ofert Turystyka bierna (wypoczynek) Dominujący profil docelowy Wypoczynek bierny połączony z turystyką aktywną wędrówki, rajdy, spływy Dywersyfikacje ofert Pozycje docelowe Turystyka aktywna Źródło: opracowanie własne PART S.A Modelowanie ruchu turystycznego Dla aktywizacji i odpowiedniego pokierowania ruchem turystycznym na obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej opracowano kilka różnych wariantów podróżowania i spędzania czasu, pozwalających na optymalne dostosowanie systemu turystycznego do potrzeb różnych grup turystów. Poniżej przedstawione zostały wybrane modele: Model bumerangu model, który powinien dominować na obszarze PK. Polega na organizowaniu podróży (głównie jednodniowych) z jednego punktu wypadowego do wybranych miejsc PK (atrakcji, obiektów 16

17 historycznych, imprez, szlaków itd.). Ważnym elementem jest uatrakcyjnienie pobytu po powrocie do miejscowości wypadowych poprzez organizowanie programów wieczornych - imprezy kulturalne, konkursy, zabawy, gry terenowe (nocne) itp. Model pętlowy (objazdowy) objazd regionu różnymi trasami, podróżowanie poprzez region od punktu A do punktu B oraz podróżowanie okrężne - z założeniem powrotu do punktu A inną trasą. Przystanki w małych miasteczkach. Wieczorem organizowanie wydarzeń kulturalnych oraz imprez wykorzystanie gospód, amfiteatrów. Model dynamiczny liniowy penetrowanie regionu, przemieszczanie się w dowolny sposób, bez wcześniej ustalonej trasy i noclegów. Wykorzystanie chatek leśnych, pól namiotowych. poranki zdrowia i urody organizowanie grupowych porannych biegów połączonych z różnymi zajęciami ruchowymi oraz organizowanie seansów urody dla kobiet, gdzie prezentowane byłyby najnowsze techniki relaksacyjne wpływające na stan zdrowia i urodę. sportowe wyprawy całodzienne wyprawy związane z uprawianiem sportów. Najczęściej w formie gier (np. scenariuszowych, podchody) lub zawodów sportowych (biegi na orientację, biegi przełajowe, sporty wodne). wieczorne biesiady programy wieczorne uatrakcyjniające pobyt w regionie. Mogą to być typowe biesiady lub imprezy czy spektakle kulturalne. Przedstawione modele podróżowania i spędzania czasu pozwalają na popularyzację turystyki w regionie oraz odpowiednie pokierowanie potokiem turystów. Poniżej przedstawiony został ideowy schemat rozłożenia ruchu turystycznego w Regionie. 17

18 Rysunek 10. Schemat przepływu ruchu turystycznego Sokółka Bohoniki Knyszyn Czarna Wieś Kościelna Czarna Białostocka W. S. Kopna Góra Krynki Kruszyniany Białystok Warszawa Michałowo Gródek Juchnowiec Kościelny Zabłudów Źródło: Opracowanie własne PART S.A. Powyższy schemat ukazuje jak przykładowo może wyglądać penetrowanie obszaru przez turystów przybywających PK przez Białystok. Wyznaczone zostały główne węzły turystyczne, które jednocześnie pełnić będą funkcję miejsc wypadowych, z których turyści będą odbywać podróże z wykorzystaniem wymienionych wcześniej modeli podróżowania. Do poprawy konkurencyjności oferty wypoczynku aktywnego w LGD Puszczy Knyszyńskiej, przyczyni się także zwiększenie możliwości w zakresie udogodnień dla poszczególnych środków transportu, w tym z założeniem swobodnego wyboru trasy ( swoboda podróżowania ) i rozwoju systemu udogodnień dla turystów Księga Puszczy produkt wiodący, scalający Księga Puszczy to produkt scalający o charakterze wizerunkowym, pozwalający na prezentację wybranych walorów PK, w spójnej formie oraz w określonym charakterze przekazu (komunikacji) oraz kreacji. Księga Puszczy ma za zadanie wzmocnienie charakteru przekazu promocyjno i nformacyjnego oraz powiązanie rozproszonych dla turysty elementów w logiczną całość. 18

19 Genezą produktu jest potrzeba opracowania ciekawej formy powiązania turystyki wypoczynkowej i aktywnej z turystyką edukacyjną, kulturową i poznawczą. Motyw Księgi... nawiązuje zarówno do znanej Powieści Księga Dżungli Kiplinga, jak i ma swoje korzenie w historii Supraśla, gdzie funkcjonowała jedna z pierwszych drukarni w Polsce oraz przechowywany był tzw. Kodeks Supraski jeden z najstarszych na świcie zabytków piśmiennictwa prasłowiańskiego. Powiązanie różnych atrakcji, walorów wspólnym mianownikiem Księgi, jako formy opowieści, mapy, scenariusza, wskazówek i podpowiedzi, a także zachęty do ciekawego spędzenia czasu w obszarze LGD Puszczy Knyszyńskiej. Cechy koncepcji Księga Puszczy Opowieść, tajemnica oraz zachęcenie do wędrowania, przemierzania obszaru LGD Puszczy, jej zakamarków i dzięki temu odkrywanie kolejnych rozdziałów Księgi Dzięki jednolitej idei przekazu turysta zyskuje wrażenie przebywania na obszarze o spójnej historii i tożsamości Wzbogacenie wartości innych produktów i ofert funkcjonujących na obszarze PK Umiejętne wyróżnienie oraz nadanie klimatu już funkcjonującym formom turystyki Uniwersalność segmentowa, Księga stanowi ciekawy sposób przekazu i wyrazu zarówno dla młodzieży, jak i osób w wieku starszym. Komplementarność w stosunku do idei produktu w regionie sąsiednim Suwalszczyzna Kraina piękna jak baśń Estetyzacja obszaru oraz oferty turystycznej Puszczy Knyszyńskiej (w tym infrastruktury turystycznej) Wykorzystanie potencjału ludzkiego, w tym tutejszych artystów (szkoła plastyczna, artyści ludowi, rzeźbiarze, rzemiosło artystyczne) Tabela 1 Komercjalizacja rynkowa formy oferty Rodzaj Wyprawy samodzielne według zapisków i wskazówek, poszczególnych części księgi (turystyka aktywna + edukacja) Uwagi organizacyjne 3-5 dni Wyprawy indywidualne oparte na wybranych scenariuszach 1-2 dni Wycieczki z przewodnikiem, w tym wycieczki scenariuszowe 1-2 dni Gry scenariuszowe możliwość aktywizacji turystyki motywacyjnej, przygodowej (uczestnictwo w grze + edukacja) Inne formy, pośrednio związane z produktem KP np. - Pobyty wypoczynkowo rekreacyjne na obszarze gmin PK (korzystanie z Księgi Puszczy jako dodatkowej atrakcji) - Pobyty zdrowotne, rehabilitacyjne, leczniczo-uzdrowiskowe Źródło: opracowanie PART S.A. 1-3 dni (w zależności od wariantu) W zależności od ich specyfiki i przeznaczenia 19

20 Części lub dodatki Księgi Puszczy (rozdziały) Treść składniki produktu oparte na opowieści pisanej i słownej oraz przedstawionej obrazem (rysunkach, rycinach, ilustracjach) Kodeks Puszczy Legendy Puszczy Puszcza Egzotyczna Zapiski Mnichów (Bazylianów) Księga hetmańska Tajemne Receptury Źródliska Kroniki źródeł Kroniki Puszczy, Supraśla, Tatarska Opowieści Ducha Puszczy Ptasi Przewodnik Atlas Knyszyński (ryciny) Zielnik Knyszyński (Zielnik Puszczy) Bedeker Kulinarny Puszczy Dzieła Mistrzów Albumy Puszczy Elementy opowieści, historii i tożsamości Regionu, podawane turyście w sposób inspirujący, niekonwencjonalny, poprzez ich rozmieszczenie w otwartej przestrzeni (terenie), turysta ma możliwość aktywnej formy wypoczynku połączonej z elementem poznawczym, czytelniczym i przygodowym Atrybuty Narzędzia księgi Wartości Marki Tabela 2 Zakładki Księgi miejsca rozwidleń, (lub zapiski oznaczające przeczytanie danego rozdziału np. w formie symbolu wpisywanego do przewodnika) Karty Księgi charakterystyczne tablice informacyjne, z opisem elementów historii, kultury, przyrody PK Ryciny Puszczy specjalne malowane, stylizowane przedstawienia scen, map, ilustracji, w formie malowanych tablic ilustrujących atrakcję, historię (np. przemarszu wojsk Napoleona, orszaku Królowej Bony), wyróżniki tutejszej przyrody (ilustracje ptaków, roślin jako powiększone ryciny), specjały lokalne Ekslibrisy symboliczne oznakowanie Stref Opowieści puszczy wg miejsc obszaru gmin Puszczy Knyszyńskiej (np. królowa Bona, Karol Chodkiewicz) Kulinaria oraz wyroby lokalne Mini Księgi tematyczne Tablice informacyjne, czyli Ryciny Puszczy oraz Karty Księgi Szyldy, czyli Tytuły rozdziałów Mapy do księgi (Przypisy, objaśnienia, instrukcje) Klucze do księgi (Podpowiedzi, wskazówki) Magiczne Krążki (podpowiedzi na małych płytach CD) Przewozy specjalne mini busy, tratwy, wozy konne itp. Poznawcza inspirująca, wielowątkowa opowieść Edukacyjna niesie przesłanie, uczy wielu zachowań w obszarze puszczy Emocjonalna niesie ładunek dodatkowej energii, artystyczne przesłanie, w tym literacko plastyczne nie pozwalające na obojętność Oryginalna i tajemnicza indywidualne podejście Proturystyczna i rozrywkowa pozwala na ciekawe spędzenie czasu, urozmaicenie wypoczynku Zestawienie głównych cech produktu Atrybuty programu określają jego charakter, stanowią o jego potencjale odróżnienia się od produktów i obszarów konkurencyjnych, czyli będą charakteryzowały w sposób ciągły i niezmienny Produkt Księgę Puszczy Narzędzia programu stanowią element ułatwienia dla turysty, wsparcia informacyjno logistycznego, pozwalają na komercjalizację produktu, właściwe zgranie idei, pomysłu z wymogami rynku, czyli potrzebami klienta 20

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych

Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo poprzez rozwój szlaków kulturowych Wydział Zarządzania Katedra Turystyki i Rekreacji POTENCJAŁ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO PODLASIA NA RZECZ ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU TURYSTYKI Kreowanie marki turystycznej obszarów cennych przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Wędruj z nami i poznawaj świat

Wędruj z nami i poznawaj świat Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Sanoku Wędruj z nami i poznawaj świat czyli kilka słów o szkolnych wycieczkach Sanok 2009 Działalność turystyczno-krajoznawcza to jeden z priorytetów pracy polskich

Bardziej szczegółowo

Turystyka aktywna w województwie podlaskim

Turystyka aktywna w województwie podlaskim Podlaskie, kraina zielono-błękitna Jest to broszura zawierająca podstawowe informacje dotyczące naszego województwa. Znajdziemy w niej, zatem nie tylko wiadomości teoretyczne, ale także przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy

Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy Turystyka i Rekreacja pytania na egzamin dyplomowy ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH 1. Podstawowe typy i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych w Polsce. Zakres ich funkcjonowania. Struktury organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Szlak jako markowy produkt turystyczny

Szlak jako markowy produkt turystyczny Szlak jako markowy produkt turystyczny Instytut Geografii Miast i Turyzmu WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTET ŁÓDZKI dr Andrzej Stasiak Produkt turystyczny Zagospodarowanie turystyczne Atrakcja turystyczna

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia

EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia EKOLOGIA = EKONOMIA Szkolenia dla przedsiębiorców branży turystycznej z Podkarpacia Trener: Bogusław Pyzocha Temat: Ekoturystyka jako preferowana forma turystyki Część I. Ekoturystyka - wstęp do zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017

Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017 Strategiczny plan wieloletni działalności Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. na lata 2013-2017 Warszawa, maj 2014 1 1 Charakterystyka Spółki Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 1.1 Przedmiot działań Spółki Spółka

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 5 Podstawowe i komplementarne dobra turystyczne dr inż. Jerzy Koszałka MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Dobro turystyczne Dobro lub zespół dóbr

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH WYKORZYSTANIE WARTOŚCI OBSZARÓW CENNYCH EKOLOGICZNIE W CELU URZĄDZANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH THE USAGE OF WORTH OF ECOLOGICALLY VALUABLE AREAS FOR ARRANGING TOURIST TRAILS Katarzyna Ruszczycka, Marzena

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej

Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej Opole, lipiec 2013 r. Turystyka jako istotny element rozwoju Aglomeracji Opolskiej PORZĄDEK PREZENTACJI 1. Turystyka w dokumentach programowych AO 2. Jak duży jest potencjał turystyczny AO? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO POMORSKIE 1 Turystyka Sport i zdrowie Edukacja Produkty lokalne Ekologia Tradycja Lider projektu Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE

PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE PROGRAM POWSTANIA I ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GÓRY SOWIE Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich Opracowanie: Ireneusz Rogalski, Bielawa, VIII 2015 r. SCENARIUSZ 1. Co, gdzie, kiedy, po co i jak,

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014

WARSZTAT KREATYWNY. Malbork, 17 marca 2014 WARSZTAT KREATYWNY Malbork, 17 marca 2014 Projekt Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław realizowany jest w ramach działania 421 wdrażanie projektów współpracy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i ogrodnictwo Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Pakiet przeznaczony jest dla wszystkich miłośników ogrodnictwa i

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Prof. dr hab. inż. Ewa Cieślik Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Ważną dziedziną turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna. Wykorzystanie polskiej regionalnej kuchni w turystyce i stworzenie z niej atrakcji

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia

Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologicznego- Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie Program aktywizacji ruchowej Wiosłując i pedałując do zdrowia Tadeusz Karpowicz doradca metodyczny ODM

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i wieś mazurska Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli potrzebujesz relaksu, wyciszenia oraz

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r.

ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego. Kwidzyn, 08.05.2014 r. ZAŁOŻENIA do strategii marki produktu turystycznego Kwidzyn, 08.05.2014 r. Plan prezentacji Zakres opracowywanego dokumentu Metodologia pracy Harmonogram realizacji Zakres opracowywanego dokumentu 1. Określenie

Bardziej szczegółowo

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r.

Termin zgłoszenia produktów do konkursu mija 17 czerwca 2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" zaprasza wszystkich zainteresowanych, amatorów i profesjonalistów, organizacje działające na obszarze LGD, do udziału w Konkursie na Najlepszy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie

Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Lokalna Grupa Działania Roztocze Tomaszowskie Wizja rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Roztocze Tomaszowskie zielona, gościnna i atrakcyjna dla turystów nadgraniczna kraina rozwijająca się w oparciu o swe

Bardziej szczegółowo

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej

W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej W dniu 8.01.2014r Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Dla Kwisy, dla Natury przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM PROMOCJI I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU Metodologia badania 2013.

Bardziej szczegółowo

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej Rola zielonych szkół w promocji obszarów Natura 2000 dr Maria Palińska Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej www.wcee.org.pl Konferencja pn. Co dalej z nami pytają obszary Natura 2000 Walory przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. dla grup 3-18 osób

OFERTA PROGRAMU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. dla grup 3-18 osób OFERTA PROGRAMU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU dla grup 3-18 osób Doświadczenie i kwalifikacje Jesteśmy stowarzyszeniem, którego misją jest kształtowanie obywateli w duchu dawnych wartości Szkoły Rycerskiej. Istniejemy

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA NA ŚWIECIE

TURYSTYKA NA ŚWIECIE TURYSTYKA NA ŚWIECIE TURYSTYKA Słowo turystyka" pochodzi od francuskiego wyrazu tour, przyjętego także przez język angielski, który oznacza wycieczkę lub podróż kończącą się powrotem do punktu wyjścia.

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r.

RAPORT Z WYJAZDU STUDYJNEGO Do Bawarii / Niemcy w terminie 16 20 października 2012 r. STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA KASZUBY Wieżyca 1 83-315 Szymbark Tel/fax: 58 684 35 80 e-mail: biuro@lgrkaszuby.pl www.lgrkaszuby.pl STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA 84-120

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość

BIZNESPLAN ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU ZAWIERCIE. Pełna nazwa szkoły. Miejscowość BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA STASZICA W ZAWIERCIU Miejscowość ZAWIERCIE 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU

9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE I PROMOCJA PRODUKTÓW LOKALNYCH OBSZARU 9. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ CEL GŁÓWNY 1 POPRAWA JAKOŚCI śycia NA OBSZARACH WIEJSKICH GMIN BIAŁA, KORFANTÓW I PRUDNIK CEL GŁÓWNY 2 WSPARCIE

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności. Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Agroturystyka jako sposób aktywizacji lokalnej społeczności Anna Bakierska Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 1 Rozwój agroturystyki wymaga zgodności z: warunkami przyrodniczymi: ochrona krajobrazu, uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA

PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA PROGRAM INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA POLSKA Szczegółowy opis działań dofinansowywanych w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia W ramach

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje:

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje: Mazury Zachodnie i gry terenowe Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli chcesz aktywnie, kreatywnie i niezwykle ciekawie

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i jeździectwo Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników

Bardziej szczegółowo

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju. Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Turystyka zrównoważona w Karpatach partycypacyjny model rozwoju Bernadetta Zawilińska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zrównoważony rozwój turystyki Oznacza gospodarowanie wszelkimi zasobami w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA

ARKUSZ OCENY INDYWIDUALNEJ WARTOŚĆ MERYTORYCZNA Przedsięwzięcie 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków 1. Wartość zabytkowa i historyczna obiektu na tle innych zabytków regionu 2. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zachowania lub odtworzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

LISTEN TO VOICE OF VILLAGES

LISTEN TO VOICE OF VILLAGES LISTEN TO VOICE OF VILLAGES O PROJEKCIE: Priorytet: Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów Czas trwania: 36 miesięcy (styczeń 2009-grudzień 2011) Budżet projektu: 2 495 572,00 euro

Bardziej szczegółowo

Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej. Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński

Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej. Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński Turystyka jako forma różnicowania działalności rybackiej Zbigniew Głąbiński Katedra Turystyki Uniwersytet Szczeciński Diagnoza sytuacji Ograniczenie działalności rybackiej na skutek uregulowań wynikających

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Tworzenie produktu turystycznego dr Agnieszka Pobłocka Uniwersytet Gdański 17 listopada 2015 roku Organizatorzy EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA LUBLIN DO ROKU 2025 WPROWADZENIE 2 Spis treści 1. Wstęp do Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025...3 2. Metodyka prac...5 3. Uwagi końcowe...6 3 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 1 Sport i zdrowie Produkty lokalne Ekologia Tradycja Turystyka Edukacja Lider projektu Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy Partnerzy Obszar Okres realizacji Budżet Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking

Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Instrukcja znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking Opracowanie instrukcji znakowania szlaków turystycznych Nordic Walking: Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl na podstawie opracowania

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2010 ROKU Raport badania opinii turystów sezon

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badań Marzena Pasak

Prezentacja wyników badań Marzena Pasak Analiza potrzeb mieszkańców Wrocławia i sąsiednich gmin na produkty turystyczne związane z terenami otwartymi na obszarze WROM, autor dr Arkadiusz Dołęga, 2013 r. Prezentacja wyników badań Marzena Pasak

Bardziej szczegółowo

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1

Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek. Zestaw nr 1 Egzamin teoretyczny część ustna dla kandydatów na pilotów wycieczek Zestaw nr 1 1. Scharakteryzuj podstawowe słabości polskiej turystyki (min 3 elementy). 2. Omów prawa i obowiązki pilota wg obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację projektu

Konferencja podsumowująca realizację projektu Konferencja podsumowująca realizację projektu Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza Polski i Białorusi 25.07.2007r. Tworzenie i promocja zintegrowanego systemu szlaków pogranicza

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Strategia Rozwoju Kultury Miasta do roku 2020 Dokument przygotowany na zlecenie Urzędu Miasta 1 WIZJA STRATEGICZNA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę miar Mikołaja Kopernika. Toruń

Bardziej szczegółowo

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020

Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Wyniki warsztatów GRUPA 1:: Jakość usług jako podstawa rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 22 Podlesie

Katalog projektów lokalnych. JP 22 Podlesie Katalog projektów lokalnych JP 22 Podlesie L/1/22/2015 Klub Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu LOKALIZACJA ZADANIA Miejski Dom Kultury Południe, Filia nr 4 w Podlesiu,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja

Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Miejsce na logo, zdjęcie, itp. Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru Trójstyku Polska Czechy Słowacja Zofia Stompor www.viaregiaplus.eu DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ GÓRNOŚLĄSKĄ AGENCJĘ PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU TURYSTYKI KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM na podstawie Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach 2010-2015 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA Opracowała Dorota Wolińska Obszar Między Wieprzem a Bugiem to trzy powiaty na terenie których występują parki krajobrazowe: Nadwieprzański,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim

Formularz zgłaszania projektów. do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim Formularz zgłaszania projektów do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich w Województwie Podlaskim 1. Podstawowe informacje* a) Tytuł projektu: Poprzez sztukę do własnej kultury b) Pomysłodawca/y:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania.

ZAŁĄCZNIK NR 76. do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA. wynikające z występowania. ZAŁĄCZNIK NR 76 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. UWARUNKOWANIA wynikające z występowania OBIEKTÓW I TERENÓW związanych z TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I SPORTEM Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15

Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 Wykaz skrótów str. 11 Od autora str. 13 Rozdział 1. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia i wychowania str. 15 1. Pojęcie krajoznawstwa i turystyki str. 15 1.1. Turystyka str. 15 1.2. Krajoznawstwo

Bardziej szczegółowo

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach

KURS PILOTA WYCIECZEK. OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT. lub 900 zl przy min. 15 osobach KURS PILOTA WYCIECZEK OFERTA DLA OSÓB, KTÓRE PRAGNĄ ZDOBYĆ NOWY ZAWÓD i POZNAĆ ŚWIAT Zasady przyjęcia: min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami, miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna,

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo