PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA ALICJA ŚLUSARCZYK UL. ROSPONTOWA 17/ CHRZANÓW PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 30 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. arch. Bartłomiej Stawarz MP-1867 mgr Dorota Bakun CHRZANÓW, PAŹDZIERNIK 2012 AKTUALIZACJA: MAJ 2013, GRUDZIEŃ 2013, KWIECIEŃ 2014, LIPIEC 2015

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 5 2 CEL OPRACOWANIA 6 3 ZAWARTOŚĆ I CELE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMETAMI 7 4 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 9 5 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALIZACJA AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE WARUNKI ŚRODOWISKOWE UKSZTAŁTOWANIE TERENU WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE BUDOWA GEOLOGICZNA OBSZARY OSUWISKOWE HYDROLOGIA I HYDROGEOLOGIA WARUNKI GLEBOWO ROLNICZE SUROWCE MINERALNE SZATA ROŚLINNA ŚWIAT ZWIERZĄT WALORY PRZYRODNICZO KRAJOBRAZOWE OBSZARY PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY DZIEDZICTWO KULTUROWE 15 6 OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJĄCA Z USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA EMISJĄ HAŁASU OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA WIBRACJAMI ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA EMISJĄ NIEJONIZUJĄCEGO PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO 19 2

3 6.4.2 ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIE POWIERZCHNI ZIEMI I POKRYWY GLEBOWEJ OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI EMISJA ODPADÓW OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI EMISJA ŚCIEKÓW OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA KOPALIN ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA TOPOKLIMATU OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI ZAGROŻENIA PRZYRODY I KRAJOBRAZU OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE UCIĄŻLIWOŚCI SKUTKI REALIZACJI USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH AWARII ZAGROŻENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZASADY OCHRONY 29 7 STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 30 8 PROPOZYCJE USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCE CELE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I ZDROWIA LUDZI 30 3

4 9 OCENA ODPORNOŚCI NA DEGRADACJĘ I ZDOLNOŚCI DO REGENERACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - JEGO ZASOBÓW, WYNIKAJĄCA Z REALIZACJI USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO OCENA USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 35 ŹRÓDŁA INFORMACJI 38 ZAŁĄCZNIKI 38 4

5 WSTĘP Potrzeba opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko Stawiska), zwanego dalej planem miejscowym, wynika z wymogów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Formalną podstawą do opracowania planu miejscowego jest uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 30 (Podmieścisko Stawiska). Opracowanie planu miejscowego dotyczy fragmentu obszaru Miasta Nowy Targ, o powierzchni 61,32 ha, którego granice pokazane zostały na załączniku graficznym do ww. uchwały. 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA Opracowanie to powstało na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz z późn. zm.). Wymagany zakres i stopnień szczegółowości informacji zawartych w prognozie uzgodniony został z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo z dnia 23 kwietnia 2012 r., znak: OO MN) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Targu (uzgodnienie Nr 3/12 z dnia 26 marca 2012 roku, znak: PSSE.NNZ /12). Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych: - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U nr 151 poz. 1220); - ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U nr 243 poz z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U nr 239 poz z późniejszymi zmianami); - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U nr 185 poz z późniejszymi zmianami); - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U nr 213 poz. 1397); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U nr 165 poz. 1359); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U nr 92 poz. 1029); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U nr 47 poz. 281); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U nr 16 poz. 87); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U nr 137 poz. 984); - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U nr 137 poz. 924); 5

6 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U nr 120 poz. 826); - Rozporządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 19 lutego 2014 r. poz. 1071). 2 CEL OPRACOWANIA Celem prognozy jest analiza środowiska i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów, wskazanie zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu miejscowego oraz sformułowanie alternatywnych rozwiązań. Analizę środowiska naturalnego przeprowadzono na podstawie dostępnych materiałów i opracowań oraz wizji terenowej. Sporządzony dokument, spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz z późn. zm.) tj. zgodnie z: art. 51 ust. 2 pkt 1) cyt. ustawy prognoza zawiera: informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, art. 51 ust. 2 pkt 2) cyt. ustawy prognoza określa, analizuje i ocenia: istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne 6

7 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. art. 51 ust. 2 pkt 3) cyt. ustawy prognoza przedstawia: rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 3 ZAWARTOŚĆ I CELE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z INNYMI DOKUMETAMI W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 4) granice terenów pod budowę urządzeń, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 7

8 zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko; 5) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m 2 ; 6) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 7) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku 8) publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012; 9) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 10) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady; 11) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych terenów zamkniętych; 12) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów; 13) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane; 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. Wejście w życie planu miejscowego umożliwi realizację następujących funkcji, oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi: MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MN/U tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, UP tereny zabudowy usługowej-usługi publiczne, U tereny zabudowy usługowej, P/U tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, R tereny rolnicze, ZN tereny zieleni, ZC tereny cmentarzy, WP tereny wałów przeciwpowodziowych, WS tereny wód powierzchniowych, śródlądowych KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D tereny dróg publicznych, KDW tereny dróg wewnętrznych. Głównym celem planu miejscowego jest stabilizowanie zasad zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalnoprzestrzenną, uwzględniającą: uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a zgodnie z art. 20 ust. 1 plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na terenie gminy obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowy Targ przyjęte uchwałą Nr XLV/503/2010 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 czerwca 2010 roku. 8

9 Studium wskazuje tereny objęte planem jako: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności (1.MN), tereny historycznych przedmieść-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywności (2.MN), tereny usług publicznych (UP), tereny usług komercyjnych (UC), tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o niskiej intensywności (PN), tereny lasów (prywatnych i państwowych) wg ewidencji gruntów (1.ZL), tereny rolnicze bez prawa zabudowy (RP), zabytkowy cmentarz żydowski-nieczynny (ZC.1), wody powierzchniowe potoki Czarny i Biały Dunajec (1.W), wody powierzchniowe pozostałe potoki (2.W), ulice główne (G) istniejące i projektowane, ulice zbiorcze (Z) istniejące i projektowane, ulice lokalne (L) istniejące i projektowane. Ustalenia planu miejscowego formułowano w oparciu o ustalenia studium zgodnie z przytoczonymi wytycznymi. Rysunek planu miejscowego zawiera wyrys ze studium co pozwala na porównanie obu dokumentów. 4 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY Prognoza została wykonana jako element procesu sporządzania planu miejscowego, a informacje zawarte w opracowaniu dotyczą następujących zagadnień: analizy i oceny ustaleń planu miejscowego, analizy i oceny środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu na obszarze planu miejscowego i w jego otoczeniu, prognozy skutków realizacji ustaleń planu miejscowego w środowisku przyrodniczym, kulturowym i w krajobrazie, z uwzględnieniem: wpływu ustaleń planu miejscowego na podstawowe elementy środowiska (np. klimat lokalny, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, roślinność), a także na jakość życia i zdrowie ludzi, podatności poszczególnych obszarów na degradację, ochrony terenów pełniących szczególne funkcje ekologiczne, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, ochrony terenów o wysokich walorach kulturowych i historycznych, infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi, waloryzacyjnymi oraz badaniami wybranych elementów środowiska. W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko wykorzystano metody analogii oraz prognozowania eksperckiego. Na podstawie powyższych danych i zastosowanych metod, sformułowane zostaną wnioski odnośnie rozwiązań przyjętych w planie, w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz sprecyzowane zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji negatywnych skutków. 9

10 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA LOKALIZACJA Obszar objęty planem miejscowym znajduje się w wschodniej części miasta, w całości w jego granicach administracyjnych. Po zachodniej stronie granica planu miejscowego przebiega korytem Białego Dunajca, sąsiadująco ze strefą centrum miasta. Od zachodu granica planu biegnie wzdłuż potoku Czerwonka. Po północnej stronie granica planu miejscowego biegnie w osi ul. Waksmundzkiej, a od południa osią drogi krajowej Nr 49 oraz drogi wojewódzkiej Nr 969. Rys. 1 Granice obszaru objętego planem miejscowym 5.2 AKTUALNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obecnie obszar planu miejscowego zagospodarowania oraz użytkowania terenu. charakteryzuje się dość dużym zróżnicowaniem Wzdłuż szlaków komunikacyjnych usytuowana jest dość intensywna zabudowa w przeważającej części mieszkaniowa jednorodzinna. W kilku miejscach znajdują się budynku usługowe. W północnowschodniej części obszaru (przy ul. Waksmundzkiej) zlokalizowany jest zakład produkcyjny. W centralnej części obszaru znajduje się szkoła publiczna (gimnazjum). Diagonalnie przez obszar planu przebiega ul. Jana Pawła II, która stanowi główną arterię komunikacyjną, obsługującą obszar planu miejscowego. W południowej części obszaru, przy skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 49, ul. Jana Pawła II i drogi wojewódzkiej Nr 969 znajduje się kilka obiektów z kategorii usług komercyjnych i produkcji. We wschodniej części obszaru opracowania znajdują się ekosystemy łąkowo - wodne rozciągającym się wzdłuż rzeki Dunajec. Podobnie zagospodarowania stwierdzono wzdłuż wschodniej granicy planu miejscowego, przy potoku Czerwonka. Występuje tu urozmaicona rzeźba terenu o deniwelacji około m, z przeważającym udziałem terenów otwartych, biologicznie czynnych, pozostających głównie w użytkowaniu zieleni łąkowej i pastwisk. W centralnej części obszaru planu miejscowego znajduje się nieczynny cmentarz żydowski. 10

11 Pozostała część obszaru to tereny niezabudowane wykorzystywane pod jako łąki, pastwiska i nieużytki. Przez obszar planu przebiega kilka napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia. 5.3 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Pod względem geograficznym Miasto Nowy Targ leży na obszarze dwóch regionów fizycznogeograficznych zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego: Kotlina Orawsko Nowotarska, Gorce. Kotlina Orawsko Nowotarska zaliczana jest do piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Posiada jednak swoiste cechy lokalne, między innymi skłonność do tworzenia się zastoiska zimnego powietrza zimą. Pod względem geobotanicznym kotlina tworzy odrębny podokręg nazywany Borami Nowotarskimi wytworzony na rozległych torfowiskach wysokich i stożkach napływowych. Miasto leży w rozległym obniżeniu Kotliny Nowotarskiej a jego północne dzielnice wkraczają na wzniesienia Gorców. 5.4 WARUNKI ŚRODOWISKOWE UKSZTAŁTOWANIE TERENU Obszar sporządzania planu miejscowego charakteryzuje się umiarkowanie zróżnicowaną konfiguracją terenu. Różnica pomiędzy najwyżej i najniżej położonym punktem nie przekracza 12 m. Średnia rzędna terenowa kształtuje się na poziomie 595 m n.p.m. Teren opada w kierunku północnym i zachodnim. Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby terenu w obszarze sporządzania planu miejscowego jest 10 metrowa skarpa w południowo-zachodniej części obszaru, będąca terasą zalewową Białego Dunajca WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE Temperatury Teren gminy pod względem klimatycznym odznaczają się znaczą surowością, właściwą dla dużych kotlin śródgórskich, położonych w sąsiedztwie wysokich masywów górskich. Zima jest tu długa i mroźna, wiosna późna i często deszczowa, lato krótkie, a jesień na ogół pogodna i wietrzna. Średnia roczna temperatura powietrza w Nowym Targu wynosi 5,5 0 C. Najzimniejszym miesiącem w roku jest luty (średnia temp. miesięczna -6 0 C), a najcieplejszym jest lipiec (średnia temp. miesięczna 16 0 C). Opady Wysokość opadów na tym terenie ma ścisły związek z ukształtowaniem terenu i wysokością nad poziomem morza. W samym Nowym Targu średnia roczna suma opadów nie jest wysoka i wynosi 815 mm. W latach wilgotnych wartość ta może wzrosnąć do 1170 mm, zaś w latach suchych spada do około 620 mm. Na Kowańcu opady są nieco wyższe - średnio 944 mm zaś w okolicach Turbacza wzrastają do około 1220 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, zwłaszcza lipiec - średnio 131 mm. Minimum występuje w zimie-w styczniu średnio 42 mm. W ciągu roku jest przeciętnie 155 dni z opadami. Opad w postaci śniegu stanowi 25% całej rocznej sumy opadów Pokrywa śnieżna w Nowym Targu występuje przez średnio 111 dni w roku i jest obserwowana od połowy listopada do połowy kwietnia (czasami okres jej trwania może się wydłużać). Średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi około 25 cm, maksymalna może przekraczać nawet metr. Krotki okres wegetacyjny-zaledwie 190 dni niezbyt sprzyja rolnictwu. Warunki klimatyczne Nowego Targu i okolicy umożliwiają rozwój turystyki i wypoczynku, szczególnie latem i zimą. Obszar południowych stoków Gorców jest znacznie bardziej uprzywilejowany klimatycznie niż dno Kotliny Nowotarskiej. 11

12 Stosunki anemologiczne Wiatry są częste i silne, głównie z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. Zaznacza się wyraźnie wpływ wiatru halnego, powodującego ocieplenie i szybkie tajanie śniegu BUDOWA GEOLOGICZNA Obszar Miasta Nowy Targ stanowił od milionów lat rozległą kotlinę śródgórską, położoną miedzy najwyższym masywem Karpat - Tatrami a pasmem Beskidów Zachodnich - Gorcami. Kotlina Nowotarska uległa wginaniu począwszy od okresu geologicznego eocenu. Wówczas to złożone zostały osady morskie o miąższości do 3000 m, z których powstał później łupkowo - piaskowcowy flisz podhalański. Również w następnych okresach: miocenie i pliocenie, w obniżeniu Podhala składane były grube pokłady iłów i żwirów. W okresie ostatniego miliona lat, w czwartorzędzie, dno kotliny wyścielone zostało grubymi osadami utworów rzeczno - lodowcowych i rzecznych wyniesionych z wnętrza Tatr przez wody Dunajca i jego dopływów. W kotlinie utworzone zostały trzy generacje stożków napływowych, związanych z plejstoceńskimi zlodowaceniami Tatr. Współcześnie Kotlina Nowotarska w dalszym ciągu wykazuje tendencje do wginania, zwłaszcza w stosunku do szybciej podnoszonych masywów Tatr i Gorców OBSZARY OSUWISKOWE Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują obszary osuwiskowe HYDROLOGIA I HYDROGEOLOGIA Wody powierzchniowe W obszarze opracowania znajduje się rzeka Biały Dunajec oraz potok Czerwonka. Biały Dunajec Powstaje z połączenia trzech potoków tatrzańskich: Cichej Wody, Strążyskiego i Bystrego. Ogólna długość potoku wynosi 31 km. Od ujścia Porońca przyjmuje swą właściwą nazwę, jako Biały Dunajec. W połączeniu z Czarnym Dunajcem (w km 199,2) daje początek rzece Dunajec. Wody Białego Dunajca ujmowane są do celów pitnych dla Nowego Targu. Ujęcie wody o nominalnej wydajności m 3 /d zlokalizowane jest w Szaflarach (km 6+600). Na jakość wód potoku wpływ ma wielkość ładunków zanieczyszczeń niesionych od Zakopanego (ścieki komunalne - dwie oczyszczalnie), o czym świadczy zmienność poziomu zanieczyszczenia jego wód w ciągu wieloletnich badań kontrolnych. Jakość wód potoku w Szaflarach powyżej ujęcia dla Nowego Targu była następująca: stężenia substancji organicznych kształtowały się na poziomie II klasy czystości (BZT-5 i ChZT-Cr), stężenia związków nieorganicznych występowały poniżej dopuszczalnych wartości wymaganych dla wód I klasy czystości, zawartość zawiesin ogólnych występowała na poziomie I klasy czystości, stężenia substancji biogennych odpowiadały III klasie czystości, z uwagi na 3,1-krotne przekroczenie we wskaźniku fosforany oraz 2,7-krotne we wskaźniku azot azotynowy, wartościom II klasy czystości odpowiadały stężenia fosforu ogólnego oraz azotu amonowego, stężenia zanieczyszczeń specyficznych odpowiadały I klasie czystości, wskaźnik hydrobiologiczny klasyfikował wody Dunajca w Szaflarach do III klasy czystości wód, stan sanitarny wód odpowiadał III klasie czystości (50-krotne przekroczenie normatywu I klasy czystości). Czerwonka Niewielki, bystry potok, prawobrzeżny dopływ Dunajca. Wody tego potoku nie były badane. Biegnie wzdłuż wschodniej granicy opracowania planu miejscowego. 12

13 Wody podziemne Obszar planu miejscowego obejmuje teren Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 440 Dolina Kopalna Nowy Targ. Zbiornik nr 440 utworzony jest ze skał wodonośnych o charakterze porowym (utwory piaszczysto żwirowe), wieku czwartorzędowego i zajmuje powierzchnię 280 km2 (teren kotliny Nowotarskiej). Średnia głębokość ujęć wynosi 35 m, a szacowane zasoby dyspozycyjne 86,0 tys. m 3 /d. Jest to podstawowy zbiornik wód podziemnych w regionie. Zbiornik rozciąga się od rejonu jeziora Czorsztyńskiego w kierunku zachodnim do granicy państwa. Związany jest z doliną kopalną występującą w obrębie Kotliny Nowotarskiej. Jest to najzasobniejszy zbiornik czwartorzędowy w regionie, spełniający podstawowe kryteria wydzielenia GZWP. Miąższość utworów wodonośnych waha się od kilku do ponad 100 m. Wody zbiornika są zagrożone bezpośrednim oddziaływaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Jakość wód zbiornika GZWP 440 została zbadana w punktach badawczych w Waksmundzie i Czarnym Dunajcu. W punkcie zlokalizowanym w Waksmundzie, na terenach zabudowanych stwierdzono III klasę czystości wód ze względu na stężenia N-NO3, HCO3, K. W punkcie pomiarowym w Czarnym Dunajcu położonym na gruntach ornych stwierdzono II klasę czystości ze względu na stężenie potasu. Wykonano również badania w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Szaflarach (źródło, poziom jurajski). Punkt położony jest poza obszarem GZWP na terenie zabudowanym. Wody źródła sklasyfikowano jako Ib. Wody scharakteryzowano w oparciu o klasyfikację stosowaną przez PIOŚ (wg Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla oceny jakości środowiska, PIOŚ 1995). Ocena jakości wód w oparciu o nowe rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 będzie możliwa po zakończeniu serii pomiarów wg nowej metodyki tj. w roku Obszar objęty planem częściowo znajduje się w granicach terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej - studni S-1 Baza w Nowym Targu ustanowionego rozporządzeniem Nr 12/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lutego 2014 roku. Zgodnie z ww. rozporządzeniem na terenie ochrony pośredniej zabrania sie: 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi; 2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków; 3) stosowania komunalnych osadów ściekowych; 4) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 5) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych ni niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 6) lokalizowania magazynów lub rurociągów do transportu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych określonych w przepisach odrębnych, z wyjątkiem: a) trwałych syntetycznie substancji oraz nietrwałych olejów mineralnych i węglowodorów ropopochodnych, b) rurociągów i urządzeń kanalizacyjnych prowadzących ścieki przemysłowe; 7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami; 8) lokalizowania cmentarzy; 9) grzebania zwłok zwierzęcych; 10) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych z wyjątkiem: a) studni zastępczych lub awaryjnych w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych istniejących studni, b) ujęć wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód; 11) wydobywania kopalin. 13

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO położonego w centralnej części Miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NADARZYN W GMINIE NADARZYN Opracowanie: mgr Agnieszka Grzeluk Warszawa, luty 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r.

Opracowanie: mgr inż. Sylwia Długosz. Olsztyn, 2013 r. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO MIEDZY ULICAMI BEHRINGA I FLORIANA W OLSZTYNKU Opracowanie: mgr inż. Sylwia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK

Opracowanie: mgr inż. Małgorzata Studenna. Bolesławiec 2014. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 352 51 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SADKÓW, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU strona 1 Prognoza oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 1 BURMISTRZ MONIEK PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOŃKI 2012 r. 2 1. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1. Cel zakres pracy, powiązanie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Drążna i Nowa Wieś, gmina Słupca Lokalizacja: wybrane tereny w m. Drążna wybrane

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA SZKOLNA WARSZAWA Nazwa opracowania: Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego

Bardziej szczegółowo

ASTA PLAN. Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2015 r. do 04 marca 2015 r.

ASTA PLAN. Egzemplarz wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 lutego 2015 r. do 04 marca 2015 r. WÓJT GMINY LUBIEŃ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUBIEŃ DLA TERENU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCI SKOMIELNA BIAŁA Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O

P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O P R O G N O Z A O D D Z I A Ł Y W A N I A N A Ś R O D O W I S K O DLA POTRZEB ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gmina Sochocin Wschód Ciechanów, październik 2013 rok 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Sołectwa Śladków Mały i części sołectwa Śladków Duży na terenie gminy Chmielnik NA ŚRODOWISKO Opracował Rafał

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN Wójt Gminy Liszki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI W CZĘŚCI WSI MNIKÓW I CHOLERZYN Kraków, czerwiec 2009 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Pracownia urbanistyczno-architektoniczna w Jabłonnie

Pracownia urbanistyczno-architektoniczna w Jabłonnie MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JABŁONNA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY ULICY GOLFOWEJ WE WSI RAJSZEW Zakres prac: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Opracowanie: mgr inż. arch. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LEŚNA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LEŚNA PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA GAMA s.c. ZBIGNIEW GAŁUSZKA. KRZYSZTOF MULARCZYK 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE; UL. H. POBOŻNEGO 12 tel/fax (071) 351 52 30 www.ppugama.z.pl e-mail: ppugama@op.pl PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków

Opracowanie: Monika Pierożyńska - Semenków PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I REKREACYJNEJ Z NIEZBĘDNYMI USŁUGAMI TOWARZYSZĄCYMI WE WSI ŚWIERCZYNA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODKOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODKOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wójt Gminy Zawidz PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODKOWISKO miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego: części obrębów Grąbiec, Żytowo, Jeżewo, Kęsice, Makomazy, Ostrowy, Rekowo, Krajewice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKT ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIASTO PUŁAWY JEDNOSTKA BILANSOWA B I C OPRACOWANIE: ANNA GIEZEK CZERWIEC 2011 Spis treści 1 WSTĘP INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU PRZYGRANICZNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO AKTYWNE POGRANICZE 1 AKTYWNE POGRANICZE NA LATA -2020 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Prognoza oddziaływania na środowisko Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul w dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Prognoza oddziaływania na środowisko Opracowanie: Jacek Skorupski Pracownia Ochrony Środowiska 00-831 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : 8 83-162- 76-22 R e g o n : 0 2 0 7 7 7 4 5 7

p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 NI P : 8 83-162- 76-22 R e g o n : 0 2 0 7 7 7 4 5 7 DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBACH KOMORNIKI, ŚWIĘTE, JUSZCZYN p r a c o w n i a 3 p J a s z k ow a D ol n a 8 57-3 0 0 K ł o d z k o NI P : 8 83-162-

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY GRODKÓW NA LATA 2014-2023 Grodków, 2014 r. ul. Niemodlińska

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo