Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku"

Transkrypt

1 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

2 SPIS TRECI I Wstp...3 II Podstawowe uwarunkowania prawne...5 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy na polskim rynku...12 IV Dostp do usług telekomunikacyjnych...23 V Telefonia stacjonarna...30 VI Telefonia ruchoma...44 VII Dostp do sieci Internet...56 VIII Dzierawa łczy...72 IX Współpraca midzyoperatorska...84 X Uytkownicy kocowi...97 XI Działalno kontrolna Prezesa URTiP w zakresie telekomunikacji. Rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym - istniejce problemy XII Cele regulacyjne Prezesa URTiP Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2

3 I Wstp Jednym z nowych obowizków nałoonych na Prezesa URTiP przez ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800 z pón. zm.) jest coroczne ogłoszenie do 30 kwietnia kadego roku - raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły. Raport ten w myl art. 192 ust 3. uwzgldnia równie działania na rzecz ochrony interesów uytkowników telekomunikacyjnych oraz przedstawia cele działalnoci regulacyjnej w danym roku. Stosownie do cytowanego przepisu, raport o stanie rynku jest opracowywany na podstawie informacji uzyskanych od przedsibiorców telekomunikacyjnych. Obecnie trwaj prace nad rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, okrelajcym wzory formularzy sprawozdawczych słucych do przekazywania Prezesowi URTiP danych dotyczcych rodzaju i zakresu wykonywanej działalnoci telekomunikacyjnej oraz wielkoci sprzeday usług telekomunikacyjnych. Zakres informacji, jaki znajdzie si w załczniku do ww. rozporzdzenia, zapewni porównywalno tych danych w skali rok do roku. Z uwagi na brak rozporzdzenia w 2005 r. porównywalno niektórych danych, jak równie dostp do nich był utrudniony. Dane, na podstawie których przygotowano niniejsze opracowanie, pochodz w duej mierze z informacji uzyskanych przez URTiP bezporednio od przedsibiorców telekomunikacyjnych ale równie i z innych ródeł pozyskanych przez Urzd, na przykład strony internetowe przedsibiorców telekomunikacyjnych. Ponadto do niektórych fragmentów analiz wykorzystano ogólnodostpne raporty oraz opracowania zamówione w 2004 roku na potrzeby URTiP. Do takich zamówionych przez URTiP opracowa zaliczy naley przeprowadzane po raz drugi - badanie konsumenckie Rynek telekomunikacyjny w Polsce. Dotyczy ono midzy innymi satysfakcji konsumentów z usług wiadczonych przez ich dostawców usług i pozwala pozna rynek telekomunikacyjny od strony uytkowników kocowych. Ponadto wykorzystano takie opracowania jak: Analiza rynku usług dostpu do sieci Internet opracowana na potrzeby URTiP przez firm Badanie Statystyczne Rynku (bsr) oraz The telecommunications market in Poland 2004, opracowanie firmy PMR obejmujce zakresem informacji dane do połowy 2004 roku. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 3

4 Dane w niniejszym Raporcie zostały przedstawione przede wszystkim w postaci udziałów przedsibiorców telekomunikacyjnych w poszczególnych dziedzinach działalnoci. Ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstw Raport nie zawiera niektórych danych przedsibiorców, jeli zostały one przez nich zastrzeone. W takich przypadkach Raport posiłkuje si danymi, które przedsibiorca publikuje na stronach sieci Internet lub w raportach giełdowych. Dane za rok 2004 prezentujemy głównie w zestawieniach wraz z danymi za lata ubiegłe. Jednak m.in. z uwagi na zmiany definicji niektórych usług telekomunikacyjnych - nie zawsze było moliwe dokonanie takich porówna. W zwizku z tym w niektórych miejscach umieszczono dane do 2003 roku w celu pokazania istniejcych na rynku trendów Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4

5 II Podstawowe uwarunkowania prawne Podstawowym celem działania Prezesa URTiP jest wspieranie równoprawnej i efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co w konsekwencji powinno prowadzi do zapewnienia powszechnego dostpu do usług telekomunikacyjnych. Powysze zadanie realizowane jest przy uyciu instrumentów prawnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Rok 2004 był rokiem obowizywania dwóch reimów prawnych obowizujcej do dnia 3 wrzenia 2004 r. ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z pón. zm.) oraz zastpujcej j ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz z pón. zm.). Wejcie w ycie Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r., implementujcego tzw. pakiet regulacyjny Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2002 r., stanowiło konsekwencj przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Istot nowych regulacji przyjtych w Prawie telekomunikacyjnym z 2004 r. jest przede wszystkim odejcie od sztywnej regulacji rynku telekomunikacyjnego do regulacji uwzgldniajcej rzeczywiste potrzeby rynku w tym zakresie (np. wprowadzenie mechanizmu regulacyjnego tam, gdzie mechanizmy konkurencji s niewystarczajce) oraz zmiany wynikajce z coraz dalej posunitej konwergencji w tej dziedzinie. Uwarunkowania prawne w zakresie podjcia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym Jednym z instrumentów słucych wspieraniu równoprawnej i efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym jest umoliwianie podmiotom nabycia uprawnie do prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej. W 2004 r. Prezes URTiP konsekwentnie kontynuował realizowan w poprzednich latach, liberaln polityk dopuszczenia nowych operatorów na polski rynek usług telefonicznych, bez formalnych utrudnie i administracyjnych barier, w atmosferze pełnego przyzwolenia na rzeczywisty rozwój konkurencji. Do wrzenia 2004 r. nabycie uprawnie, w zalenoci od przedmiotu prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej, nastpowało w drodze wydania przez Prezesa URTiP zezwolenia telekomunikacyjnego lub przyjcia zgłoszenia działalnoci telekomunikacyjnej. Od dnia wejcia w ycie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (PT), tj. od dnia 3 wrzenia 2004 r., sposób nabywania uprawnie do prowadzenia działalnoci Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 5

6 telekomunikacyjnej uległ znacznemu uproszczeniu. Działalno telekomunikacyjna podlega jedynie wpisowi do prowadzonego przez Prezesa URTiP rejestru przedsibiorców telekomunikacyjnych. Wpis do rejestru dokonany zostaje na podstawie złoonego przez przedsibiorc lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalnoci gospodarczej na podstawie odrbnych przepisów wniosku zawierajcego dane okrelone przepisami art. 10 ust. 4 ustawy PT. Przedsibiorcy telekomunikacyjni posiadajcy w dniu wejcia w ycie ustawy PT zezwolenia telekomunikacyjne lub zgłoszenie działalnoci telekomunikacyjnej, zostaj wpisani do rejestru z urzdu oraz otrzymuj zawiadczenie w terminie 8 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy. Przepisy nowego Prawa telekomunikacyjnego nie przewiduj pobierania opłat za nabycie uprawnie do prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej. Prezes URTiP tylko w okrelonych prawem przypadkach moe odmówi wpisu do rejestru. Od dnia 3 wrzenia 2004 r. do koca 2004 roku, w zwizku z biecym zadaniem Prezesa URTiP prowadzenia rejestru przedsibiorców telekomunikacyjnych, rozpatrzone zostały 562 wnioski o wpis do rejestru. Wpisanych do rejestru zostało 459 przedsibiorców telekomunikacyjnych, którym wydane zostały z urzdu zawiadczenia o wpisie. Na dzie 30 grudnia 2004 r. około podmiotów posiadało uprawnienia do prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym. Uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym Jakkolwiek kolejne regulacje prawne d do dalszej liberalizacji prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym, to działalno w tym zakresie wie si z ponoszeniem okrelonych ustaw obowizków i jest nadal działalnoci regulowan. Jako obowizki o charakterze administracyjnym naley wskaza przede wszystkim: - złoenie wniosku o wpis do rejestru, - obowizki sprawozdawcze z prowadzonej działalnoci corocznie do 31 marca oraz w zakresie analiz rynkowych na danie URTiP, - przekazywanie informacji (na wezwanie URTiP) o realizowaniu obowizków nałoonych ustaw lub decyzjami, - uiszczanie opłaty telekomunikacyjnej - dla przedsibiorców, których przychody przekraczaj 4 mln zł., Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 6

7 - uczestniczenie w pokryciu dopłaty do kosztów wiadczenia usługi powszechnej dla przedsibiorców, których przychody przekraczaj 4 mln zł. W zakresie obronnoci, bezpieczestwa pastwa oraz bezpieczestwa i porzdku publicznego, przedsibiorcy zobowizani s do: - posiadania aktualnego planu działa w sytuacji szczególnych zagroe, - podejmowania działa przewidzianych w planach w sytuacji szczególnych zagroe, - nieodpłatnego udostpniania urzdze telekomunikacyjnych do akcji ratowniczych, - wykonywania zada i obowizków w zakresie bezpieczestwa narodowego na zasadach okrelonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych midzy przedsibiorcami a uprawnionymi podmiotami, - prowadzenia elektronicznego wykazu abonentów, uytkowników lub zakocze sieci, - blokowania połcze na danie uprawnionych podmiotów. W zakresie dostpu telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, podmioty prowadzce działalno telekomunikacyjn zobowizane s bez wzgldu na posiadan pozycj rynkow do: - prowadzenia negocjacji o dostpie telekomunikacyjnym, - ustalania opłat za wzajemne korzystanie z sieci, zwizane z realizacj przenoszenia numerów midzy sieciami, z uwzgldnieniem ponoszonych kosztów, - przekazywanie Prezesowi URTiP oraz zainteresowanym podmiotom specyfikacji technicznych stosowanych zakocze sieci, - umoliwienie - w uzasadnionych sytuacjach okrelonych w ustawie - innym operatorom dostpu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, - udostpnianie numeracji podmiotom współpracujcym z sieci podmiotu, który uzyskał numeracj, oraz podmiotom dostarczajcym usługi telekomunikacyjne - o ile nie utrudnia to prowadzenia działalnoci przez ten podmiot. Istotne obowizki wynikajce z ustawy zwizane s ze wiadczeniem usług uytkownikom kocowym. Wród obowizków tych wskaza naley w szczególnoci: - zakaz uzaleniania zawarcia umowy od (a) zawarcia umowy o wiadczenie innych usług lub nabycia urzdzenia u okrelonego dostawcy, (b) niezawierania umowy o wiadczenie usług z innym przedsibiorc telekomunikacyjnym, (c) udzielania informacji lub danych innych ni wskazane w ustawie, Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 7

8 - zakaz utrudniania abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług, - realizacja wymogów ustawowych zwizanych z regulaminem wiadczenia usług i cennikiem, sprzyjajcych przejrzystoci oraz ochronie interesów uytkowników kocowych (np. wymóg informowania uytkowników z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o planowanych zmianach w cenniku wraz z informacj o moliwoci odstpienia od umowy i brakiem roszcze ze strony dostawcy usług z tego tytułu), - udostpnianie spisów abonentów, - wiadczenie usługi informacji o numerach telefonicznych, - zapewnienie połczenia z konsultantem dostawcy usług, - zapewnienie realizacji uprawnie abonentów w zakresie (a) zmiany numeru abonentowi, który wykae, e korzystanie z przydzielonego numeru jest dla niego uciliwe, (b) przeniesienia numeru w ramach sieci dostawcy usług, (c) przeniesienia numeru do sieci innego dostawcy, - zapewnienie uytkownikom kocowym moliwoci wybierania wieloczstotliwociowego (DTMF), - zapewnienie bezpłatnych połcze z numerami alarmowymi oraz udostpnianie informacji dotyczcych lokalizacji zakoczenia sieci, z którego zostało wykonane połczenie do numeru alarmowego, - realizacja połcze do numerów niegeograficznych, - dostarczanie (nieodpłatnie) podstawowego wykazu połcze oraz na danie abonenta szczegółowego wykazu (odpłatnie), - zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrona danych uytkowników kocowych, - pisemne powiadomienie abonentów o planowanych zmianach w numeracji i ich nowych numerach, co najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany, - zapewnienie bezpłatnej, automatycznej informacji słownej o zmianie numeracji przez okres nie krótszy ni 12 miesicy. Uwarunkowania prawne w zakresie regulacji ex ante Obok obowizków wynikajcych bezporednio z ustawy, podmioty o znaczcej pozycji rynkowej ponosz dodatkowe obowizki, wynikajce z tej pozycji. Istot regulacji ex ante jest nakładanie na podmioty - które z racji posiadanej siły rynkowej mog przeciwdziała rozwojowi konkurencji na rynku oraz narusza interesy kontrahentów okrelonych Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 8

9 obowizków, przeciwdziałajcych wykorzystywaniu pozycji rynkowej. Jako rynki poddane regulacji ex ante Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. wskazywało: - wiadczenie usług telefonicznych wiadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, - wiadczenie usług telefonicznych wiadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, - wiadczenie usług dzierawy łczy telekomunikacyjnych, - wiadczenie usług na krajowym rynku połcze midzyoperatorskich, w tym połcze wewntrzsieciowych. Podmioty, które posiadały znaczc pozycj na tych rynkach, zobligowane były do wykonywania obowizków wynikajcych z ustawy. Stosownie do Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r. rynki poddane regulacji okrelone zostały w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 padziernika 2004 r. w sprawie okrelenia rynków właciwych podlegajcych analizie przez Prezesa Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420), które zdefiniowało rynki zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Rozporzdzenie przewiduje 18 rynków właciwych, na których w przypadku stwierdzenia braku skutecznej konkurencji zostan wyznaczone podmioty o znaczcej pozycji rynkowej, zobligowane do ponoszenia okrelonych obowizków. Jako rynki poddane regulacji, wskazane zostały nastpujce rynki detaliczne: 1. wiadczenie usługi przyłczenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowoci do wiadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów, 2. wiadczenie usługi przyłczenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowoci do wiadczenia usług telekomunikacyjnych dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, 3. wiadczenie usługi krajowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów, 4. wiadczenie usługi krajowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, 5. wiadczenie usługi midzynarodowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów, 6. wiadczenie usługi midzynarodowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 9

10 7. wiadczenie usługi zapewnienia czci lub całoci minimalnego zestawu łczy dzierawionych o przepływnoci do 2 Mb/s włcznie. W zakresie rynków hurtowych rozporzdzenie definiuje nastpujce rynki produktowe: 1. wiadczenie usługi rozpoczynania połcze w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 2. wiadczenie usługi zakaczania połcze w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych 3. wiadczenie usługi tranzytu połcze w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 4. wiadczenie usługi dostpu do lokalnej ptli i podptli abonenckiej (łcznie z dostpem współdzielonym) realizowanego za pomoc pary przewodów metalowych w celu wiadczenia usług szerokopasmowych i głosowych, 5. wiadczenie usługi dostpu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych, 6. wiadczenie usługi dzierawy odcinków zakocze łczy, 7. wiadczenie usługi dzierawy odcinków łczy niebdcych zakoczeniami łczy, 8. wiadczenie usługi dostpu i rozpoczynania połcze w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 9. wiadczenie usługi zakaczania połcze głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 10. wiadczenie usługi roamingu midzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 11. wiadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treci radiofonicznych lub telewizyjnych uytkownikom kocowym. Istotn zmian w porównaniu do Prawa telekomunikacyjnego z 2000 r. jest fakt, e stosownie do nowych regulacji prawnych obowizki regulacyjne nakładane na przedsibiorców o znaczcej pozycji okrelane s decyzj Prezesa URTiP. Organ regulacyjny nakładajc obowizki powinien mie na wzgldzie cele ustawy a take adekwatno oraz proporcjonalno obowizków do zidentyfikowanych problemów w rozwoju konkurencji na rynku. W dniu 21 grudnia 2004 r. Prezes URTiP wszczł postpowania w sprawie stwierdzenia wystpowania skutecznej konkurencji na kadym z ww. rynków. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 10

11 Do czasu nałoenia obowizków regulacyjnych na gruncie przepisów Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r., podmioty, które przed dniem wejcia w ycie tej ustawy były operatorami o znaczcej pozycji - na mocy przepisów przejciowych - realizuj wyszczególnione w art. 221 ustawy, obowizki regulacyjne. Obowizki te spoczywaj na Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie: - wiadczenia usług telefonicznych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, - dzierawy łczy, - połcze midzyoperatorskich oraz na PTK Centertel Sp. z o.o. w zakresie wiadczenia usług telefonicznych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 11

12 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy na polskim rynku Ze wzgldu na zastrzeganie informacji przesyłanych przez przedsibiorców telekomunikacyjnych do Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, dane przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodz z dokumentacji oficjalnie dostpnej (strony internetowe operatorów). W zwizku z tym, cz z zamieszczonych w tym opracowaniu informacji datowanych jest na koniec 2003 roku lub na pocztek 2005 roku. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. najwikszy polski operator i dostawca usług telekomunikacyjnych na rynku telefonii stacjonarnej, powstał w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsibiorstwa pastwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono cz telekomunikacyjn w postaci spółki akcyjnej Skarbu Pastwa. 1 stycznia 1992 roku rozpoczła ona działalno pod nazw Telekomunikacja Polska S.A. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Jej akcje zaczły by notowane na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (globalnych kwitów depozytowych) na Giełdzie Papierów Wartociowych w Londynie. W połowie 2000 roku partnerem strategicznym TP zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding S.A, obejmujc 35 proc. udziałów w firmie. We wrzeniu 2001 roku konsorcjum zwikszyło swój udział do 47,5 proc. Obecnie, najwikszym akcjonariuszem Telekomunikacji Polskiej S.A. jest France Telekom posiadajcy 43,93 % udziałów. Wspólnie z Kulczyk Holding S.A., posiadajcym 3,57 % akcji, tworzy konsorcjum bdce inwestorem strategicznym TP. Udział Skarbu Pastwa wynosi 3,97 %. Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York dysponuj 9,98 % akcji, a pozostali akcjonariusze 38,65 %. W sumie daje to mln akcji o wartoci mln PLN. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 12

13 Aktualna struktura własnociowa TP S.A. (na dzie 31 marca 2005 roku) Akcjonariusz Liczba posiadanych Liczba głosów Udział w ogólnej Warto nominalna Udział w akcji (w szt.) na WZA liczbie głosów na WZA posiadanych akcji (w PLN) kapitale zakładowym France Telecom S.A ,93% ,93% Skarb Pastwa ,87% ,87% Kulczyk Holding S.A ,57% ,57% Posiadacze GDR reprezentowani przez ,98% ,98% Bank of New York Pozostali akcjonariusze ,65% ,65% RAZEM ,00% ,00% Struktura akcyjna TP S.A. 38,65% 43,93% 9,98% 3,57% 3,87% France Telecom S.A. Skarb Pastwa Kulczyk Holding S.A. Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York Pozostali akcjonariusze ródło: strona Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Telekomunikacj Polsk na koniec 2004 roku wyniosły ponad mln PLN. NETIA jest holdingiem spółek zalenych od spółki Netia S.A. W skład tej grupy wchodz w szczególnoci nastpujce spółki prowadzce działalno telekomunikacyjn: Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 13

14 Netia SA (100%) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. (100%) Spółki z grupy Netia wiat S.A. (100%) Uni-Net Sp. z o.o. (58%) Netia działa na bazie własnej wiatłowodowej sieci szkieletowej, obejmujcej swym zasigiem najwiksze miasta w Polsce oraz na bazie lokalnych sieci dostpowych. Firma wiadczy szerok gam usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefoniczne głosowe, usługi transmisji danych oraz sieciowe usługi hurtowe. W szczególnoci swoje usługi oferuje klientom biznesowych. Ze wzgldu na fakt, e Netia S.A. jest spółk giełdow, jej struktura akcyjna jest bardzo zrónicowana, a aden z akcjonariuszy nie posiada 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie struktura akcjonariatu Netii SA przedstawia si nastpujco:! " #$%& '( $ $)* $+ ',-./- 012!$3 ' ' 4 51)562 '( Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 14

15 Struktura akcyjna spółki NETIA S.A. 6,10% 5,43% 5,26% 7,43% 66,84% 4,43% 4,51% Montpelier Asset Management Ltd. SISU Capital Ltd. Griffin Capital Management Ltd. J.P. Morgan Chase & Co. Pioneer Pekao Investment Management SA PZU SA Obrót publiczny GPW Przychody spółki NETIA S.A. na koniec 2004 roku wyniosły: 749,7 mln PLN TELEFONIA PILICKA Sp. z o.o. - spółka jest lokalnym operatorem telekomunikacyjnym, wiadczcym usługi telefonii stacjonarnej na terenie byłych województw: radomskiego, piotrkowskiego i tarnobrzeskiego. Udziałowcami Pilickiej Telefonii s cztery firmy telekomunikacyjne działajce na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, oferujce usługi telefoniczne, usługi transmisji programów w sieci TVK, usługi transmisji danych oraz dostpu do sieci Internet. Obecna struktura udziałowa kształtuje si nastpujco: - D & E Investments Inc. 31,00 % udziałów, - HunTel Systems Inc. 26,29 % udziałów, - EuroTel L.L.C. 22,56 % udziałów, - Consolidated Companies Inc. 20,15 % udziałów. Przychody operatora uzyskane z działalnoci telekomunikacyjnej na koniec 2004 roku wyniosły: 41,6 mln PLN. TELEFONIA DIALOG S.A. spółka rozpoczła działalno ju w latach 90-tych jako Telefonia Lokalna S.A. Po przekształceniach i zmianie nazwy dolnolski operator rozszerzył Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 15

16 swoj działalno na cały kraj. Obecnie obszar, na którym powstaje sie Dialogu stanowi ok. 13 % powierzchni kraju, a zamieszkany jest przez ponad 6 mln ludzi. Zasig działalnoci Telefonii Dialog przedstawia si nastpujco (ciemniejszy kolor na mapie): Jedynym włacicielem ww. spółki jest inna spółka handlowa KGHM Polska Mied S.A. siódma spółka na wiecie w zakresie produkcji miedzi i druga co do wielkoci produkujca srebro. Na koniec 2004 roku spółka osignła przychód z działalnoci telekomunikacyjnej w wysokoci: 451,7 mln PLN. TELE2 Polska Sp. z o.o. spółka działa w Polsce od 1999 roku, oferujc usługi bezprzewodowego dostpu do Internetu, karty telefoniczne typu pre-paid umoliwiajce wykonywanie tanich rozmów midzynarodowych oraz usług połcze midzynarodowych i midzymiastowych w ramach umowy o prefiks i preselekcj, wprowadzon na rynek w 2003 roku. Jedynym włacicielem polskiej spółki Tele2 jest szwedzka spółka Tele2 AB notowana na giełdzie w Sztokholmie od 1996 roku a na nowojorskiej NASDAQ od 1997 roku. Tele2 jest europejskim alternatywnym wiodcym operatorem telekomunikacyjnym działajcym w 24 krajach gdzie pozyskała do tej pory ponad 28 mln klientów. W ofercie Tele2 znale mona produkty i usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostpu do Internetu, sieci transmisji danych, telewizji kablowej oraz oferowania treci. W Polsce oferta Tele2 Polska jest równie szeroka oraz bardzo konkurencyjna, a w zwizku z tym działalno tego Operatora charakteryzuje wysoka dynamika pozyskiwania nowych klientów. Najbardziej wymiernym efektem działa Tele2 Polska na polskim rynku Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 16

17 telekomunikacyjnym s na pewno przychody ze sprzeday usług osignita przez operatora Tele2 Polska Sp. z o.o. na koniec 2004 roku, które wyniosły 248,5 mln PLN i wzrosły prawie piciokrotnie w porównaniu z rokiem MEDIATEL S.A. (dawniej SM-Media S.A) - spółka została załoona w 1991 roku. Od 1995 roku prowadzi działalno telekomunikacyjn polegajc na wiadczeniu usług dostpu do sieci Internet oraz usług transmisji danych. W 2002 roku otrzymała zezwolenie na eksploatacj stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na terenie całego kraju, a tym samym dołczyła do grona operatorów publicznych. Mediatel S.A. dysponuje własnym zakresem numeracji. Obecnie akcjonariuszami spółki posiadajcymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy s: - Maciej Gawda 40,47 % głosów; - Wojciech Gawda 19,60 % głosów, - Maria Gawda 7,40 % głosów, - NASK 5,00 % głosów. Z prowadzonej działalnoci spółka osignła przychód na koniec 2004 roku w wysokoci: 34,6 mln PLN GTS Polska Sp. z o.o. operator telekomunikacyjny specjalizujcy si w wiadczeniu wysokiej klasy usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, głównie szerokopasmowego dostpu do sieci Internet, cyfrowej telefonii stacjonarnej oraz transmisji danych. Spółka powstała w 1999 roku z połczenia si firm Atom i Internet Technologies Polska oraz alternatywnego operatora midzynarodowej transmisji danych firmy ProNet Communications. Firma jest czci najwikszego działajcego w Europie Centralnej operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe, wiadczcego kompleksowe usługi dostpu do sieci Internet, transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Wgrzech, a take w Rumunii. GTS CE obsługuje aktualnie około 31 tysicy klientów, a skonsolidowana sprzeda grupy wyniosła w 2001 roku 133 mln EURO. Zasig i struktur sieci szkieletowej GTS Polska prezentuje poniszy rysunek. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 17

18 !2 4-1 /)!) 41,12 7 9:)"/ 1010!163) +! $ / 306) $1 4 1 $0) ) 306 ; 4 0 /-, )6 86 ;116 $9726 Włacicielem GTS CE jest Antel Holding Ltd. bdcy czci midzynarodowej grupy finansowej Group Menatep. Z prowadzonej działalnoci spółka osignła przychód na koniec 2003 roku w wysokoci: 13,2 mln PLN POLKOMTEL S.A. spółka jest jednym z trzech operatorów telefonii komórkowej w Polsce, oferujcym swoje usługi pod trzema markami: Plus GSM, Simplus Team oraz Sami Swoi. We wrzeniu 2004 roku POLKOMTEL S.A. jako pierwszy operator w Polsce uruchomił usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji. Firma dysponuje sieci salonów firmowych oraz wiadczy swoje usługi w drodze sprzeday bezporedniej. Na koniec 2003 roku struktura udziałowa spółki POLKOMTEL S.A. kształtowała si nastpujco: Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 18

19 Struktura akcyjna spółki POLKOMTEL S.A. 0,50% 4,00% 1,01% 19,61% 16,05% 19,61% 19,61% 19,61% TDC Mobile International A/S KGHM Mied Polska S.A. Polskie Sieci Energetyczne S.A. Tel-Energo S.A. Vodafone Americas Inc. PKN Orlen S.A. Wglokoks S.A. TelBank S.A. ródło: Raport roczny z działalnoci spólki za 2003 rok. Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej osignitych na koniec 2004 roku wyniosła: mln PLN, w tym ok mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. jest jednym z trzech operatorów sieci komórkowych działajcych w Polsce, oferujcym swoje usługi pod trzema markami: Era, Era TAK TAK i Era BIZNES. W 2003 roku operator wprowadził na rynek now mark zawierajc usługi i taryfy skierowane przede wszystkim do młodziey o nazwie HEYAH. Obecna struktura udziałowa spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 22,50% 48,00% 22,50% 1,10% 1,90% 4,00% T-Mobile Deutschland GmbH Polpager Sp. z o.o. Elektrim Autoinvest S.A. Media One International B.V. Carcom Warszawa Sp.z o.o. Elektrim S.A. ródło: KRS z dnia 3 marca 2005 roku.. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 19

20 Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej na koniec roku 2004 wyniosła prawie: mln PLN, w tym około: mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. PTK CENTERTEL Sp. z o.o. - jest jednym z trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce, za to jedynym, który wiadczy usługi w dwóch sieciach ruchomych cyfrowej Idei (GSM 900/1800) oraz analogowej NMT 450i (Centertel). Podobnie do pozostałych operatorów ze swojej brany PTK Centertel oferuje swoje usługi w pakietach jako: Idea POP, Jedna Idea oraz oferta dla klientów biznesowych Nowa Idea dla Firm. Udziałowcami spółki PTK Centertel Sp. z o.o. s obecnie: Telekomunikacja Polska S.A., posiadajca 66 % udziałów oraz France Telecom z 34 % udziałów. Obecnie struktura udziałowa spółki kształtuje si nastpujco: Struktura udziałowa spółki PTK Centertel na koniec 2004 roku. 34% 66% Telekomunikacja Polska S.A. France Telekom ródło: Dane uzyskane ze strony internetowej Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej osignitych przez operatora na koniec roku 2004 wyniosła około mln PLN, w tym około mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. PRO FUTURO S.A. spółka jest dostawc usług dostpu do sieci Internet. Strategicznym inwestorem Pro Futuro S.A. jest najwikszy pod wzgldem aktywów na Giełdzie Papierów Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 20

21 Wartociowych w Warszawie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Jupiter S.A., który posiada 74,92 % akcji. Dokładny akcjonariat przedstawiono w poniszej tabeli. Struktura własnociowa spółki Pro Futuro S.A. Podmiot (akcjonariusz) Udział w kapitale zakładowym NFInwestycyjny Jupiter S.A. 74,92% DataCOM S.A 16,00% Tel-Energo S.A. 0,95% Pozostali 8,13% Udział Akcyjny spółki PRO FUTURO S.A. 16,00% 0,95% 8,13% 74,92% NFInwestycyjny Jupiter S.A. DataCom S.A. Tel-Energo S.A. Pozostali Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Operatora na koniec 2004 roku wyniosły około 50, 4 mln PLN. EXATEL S.A. spółka wystpujca wczeniej pod nazw Tel-Energo. Jest telekomunikacyjnym podmiotem spółek działajcych na rynku dostaw i przesyłu energii elektrycznej. Posiada istotn pozycj zwłaszcza w zakresie dzierawy łczy. Akcjonariat Exatel a przedstawia ponisza tabela. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 21

22 Struktura własnociowa spółki Exatel S.A. Podmiot (akcjonariusz) Udział w kapitale akcyjnym (w %) PSE S.A. 94,94 Grupa Energetyczna ENEA SA w Poznaniu 2,21 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 0,87 TP S.A. 0,78 STOEN S.A. 0,54 Kredyt Bank S.A. 0,32 Pozostali 0,34 Pozycja Pozostali w powyszej tabeli oznacza kolejnych akcjonariuszy spółki Exatel, których udziały w zestawieniu zostały zsumowane dla poprawienia czytelnoci tabeli. Struktura akcyjna spółki EXATEL S.A. 0,78% 0,54% 0,32% 2,21% 0,87% 0,34% 94,94% PSE S.A. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. STOEN S.A. Pozostali Grupa Energetyczna ENEA SA w Poznaniu TP S.A. Kredyt Bank S.A. ródło: strona www. Exatel.pl Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Operatora na koniec 2004 roku wyniosły 338,9 mln PLN. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 22

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005)

LITWA. Przewodnik dla przedsibiorców. Wydanie drugie. Warszawa, padziernik 2004. z suplementem (maj 2005) LITWA Przewodnik dla przedsibiorców Wydanie drugie Warszawa, padziernik 2004 z suplementem (maj 2005) Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy przez Biuro Promocji Inwestycji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska

Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Prac sfinansowano ze rodków Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na zmówienie Ministra rodowiska Zespół autorski: Główny autor: mgr Anna Pasławska Współautorzy: mgr in. Jarosław Mroczek

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI...

SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE SPÓŁKI... 4 IV. DZIAŁALNO GOSPODARCZA SPÓŁKI... 2006 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI FABRYKI OBRABIAREK RAFAMET S.A. W KUNI RACIBORSKIEJ Kwiecie 2007 SPIS TRECI WSTP... 3 I. INFORMACJA OGÓLNA... 3 II. ORGANY SPÓŁKI... 3 III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Bardziej szczegółowo

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009

ATLAS ESTATES LIMITED SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOCZONY 31 GRUDNIA 2009 Atlas Estates Limited Intertrust Funds Services (Guernsey) Limited P.O. Box 119 Martello court Admiral Park St Peter Port Guernsey GY1 3HB Company

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU

RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU RAPORT NR 9/10 RYNEK STACJONARNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W POLSCE W 2005 ROKU Opracowanie dla Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wraz z Instytutem Rynku

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr ewid. 129/2005/P/04/138/LBY Informacja o wynikach kontroli Wykorzystanie rodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do udzielonych

Bardziej szczegółowo