Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku"

Transkrypt

1 Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2004 roku URZD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

2 SPIS TRECI I Wstp...3 II Podstawowe uwarunkowania prawne...5 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy na polskim rynku...12 IV Dostp do usług telekomunikacyjnych...23 V Telefonia stacjonarna...30 VI Telefonia ruchoma...44 VII Dostp do sieci Internet...56 VIII Dzierawa łczy...72 IX Współpraca midzyoperatorska...84 X Uytkownicy kocowi...97 XI Działalno kontrolna Prezesa URTiP w zakresie telekomunikacji. Rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym - istniejce problemy XII Cele regulacyjne Prezesa URTiP Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 2

3 I Wstp Jednym z nowych obowizków nałoonych na Prezesa URTiP przez ustaw z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.1800 z pón. zm.) jest coroczne ogłoszenie do 30 kwietnia kadego roku - raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego za rok ubiegły. Raport ten w myl art. 192 ust 3. uwzgldnia równie działania na rzecz ochrony interesów uytkowników telekomunikacyjnych oraz przedstawia cele działalnoci regulacyjnej w danym roku. Stosownie do cytowanego przepisu, raport o stanie rynku jest opracowywany na podstawie informacji uzyskanych od przedsibiorców telekomunikacyjnych. Obecnie trwaj prace nad rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne, okrelajcym wzory formularzy sprawozdawczych słucych do przekazywania Prezesowi URTiP danych dotyczcych rodzaju i zakresu wykonywanej działalnoci telekomunikacyjnej oraz wielkoci sprzeday usług telekomunikacyjnych. Zakres informacji, jaki znajdzie si w załczniku do ww. rozporzdzenia, zapewni porównywalno tych danych w skali rok do roku. Z uwagi na brak rozporzdzenia w 2005 r. porównywalno niektórych danych, jak równie dostp do nich był utrudniony. Dane, na podstawie których przygotowano niniejsze opracowanie, pochodz w duej mierze z informacji uzyskanych przez URTiP bezporednio od przedsibiorców telekomunikacyjnych ale równie i z innych ródeł pozyskanych przez Urzd, na przykład strony internetowe przedsibiorców telekomunikacyjnych. Ponadto do niektórych fragmentów analiz wykorzystano ogólnodostpne raporty oraz opracowania zamówione w 2004 roku na potrzeby URTiP. Do takich zamówionych przez URTiP opracowa zaliczy naley przeprowadzane po raz drugi - badanie konsumenckie Rynek telekomunikacyjny w Polsce. Dotyczy ono midzy innymi satysfakcji konsumentów z usług wiadczonych przez ich dostawców usług i pozwala pozna rynek telekomunikacyjny od strony uytkowników kocowych. Ponadto wykorzystano takie opracowania jak: Analiza rynku usług dostpu do sieci Internet opracowana na potrzeby URTiP przez firm Badanie Statystyczne Rynku (bsr) oraz The telecommunications market in Poland 2004, opracowanie firmy PMR obejmujce zakresem informacji dane do połowy 2004 roku. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 3

4 Dane w niniejszym Raporcie zostały przedstawione przede wszystkim w postaci udziałów przedsibiorców telekomunikacyjnych w poszczególnych dziedzinach działalnoci. Ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstw Raport nie zawiera niektórych danych przedsibiorców, jeli zostały one przez nich zastrzeone. W takich przypadkach Raport posiłkuje si danymi, które przedsibiorca publikuje na stronach sieci Internet lub w raportach giełdowych. Dane za rok 2004 prezentujemy głównie w zestawieniach wraz z danymi za lata ubiegłe. Jednak m.in. z uwagi na zmiany definicji niektórych usług telekomunikacyjnych - nie zawsze było moliwe dokonanie takich porówna. W zwizku z tym w niektórych miejscach umieszczono dane do 2003 roku w celu pokazania istniejcych na rynku trendów Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4

5 II Podstawowe uwarunkowania prawne Podstawowym celem działania Prezesa URTiP jest wspieranie równoprawnej i efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, co w konsekwencji powinno prowadzi do zapewnienia powszechnego dostpu do usług telekomunikacyjnych. Powysze zadanie realizowane jest przy uyciu instrumentów prawnych przewidzianych w Prawie telekomunikacyjnym oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Rok 2004 był rokiem obowizywania dwóch reimów prawnych obowizujcej do dnia 3 wrzenia 2004 r. ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 73, poz. 852 z pón. zm.) oraz zastpujcej j ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz z pón. zm.). Wejcie w ycie Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r., implementujcego tzw. pakiet regulacyjny Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2002 r., stanowiło konsekwencj przystpienia Polski do Unii Europejskiej. Istot nowych regulacji przyjtych w Prawie telekomunikacyjnym z 2004 r. jest przede wszystkim odejcie od sztywnej regulacji rynku telekomunikacyjnego do regulacji uwzgldniajcej rzeczywiste potrzeby rynku w tym zakresie (np. wprowadzenie mechanizmu regulacyjnego tam, gdzie mechanizmy konkurencji s niewystarczajce) oraz zmiany wynikajce z coraz dalej posunitej konwergencji w tej dziedzinie. Uwarunkowania prawne w zakresie podjcia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym Jednym z instrumentów słucych wspieraniu równoprawnej i efektywnej konkurencji na rynku telekomunikacyjnym jest umoliwianie podmiotom nabycia uprawnie do prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej. W 2004 r. Prezes URTiP konsekwentnie kontynuował realizowan w poprzednich latach, liberaln polityk dopuszczenia nowych operatorów na polski rynek usług telefonicznych, bez formalnych utrudnie i administracyjnych barier, w atmosferze pełnego przyzwolenia na rzeczywisty rozwój konkurencji. Do wrzenia 2004 r. nabycie uprawnie, w zalenoci od przedmiotu prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej, nastpowało w drodze wydania przez Prezesa URTiP zezwolenia telekomunikacyjnego lub przyjcia zgłoszenia działalnoci telekomunikacyjnej. Od dnia wejcia w ycie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (PT), tj. od dnia 3 wrzenia 2004 r., sposób nabywania uprawnie do prowadzenia działalnoci Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 5

6 telekomunikacyjnej uległ znacznemu uproszczeniu. Działalno telekomunikacyjna podlega jedynie wpisowi do prowadzonego przez Prezesa URTiP rejestru przedsibiorców telekomunikacyjnych. Wpis do rejestru dokonany zostaje na podstawie złoonego przez przedsibiorc lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalnoci gospodarczej na podstawie odrbnych przepisów wniosku zawierajcego dane okrelone przepisami art. 10 ust. 4 ustawy PT. Przedsibiorcy telekomunikacyjni posiadajcy w dniu wejcia w ycie ustawy PT zezwolenia telekomunikacyjne lub zgłoszenie działalnoci telekomunikacyjnej, zostaj wpisani do rejestru z urzdu oraz otrzymuj zawiadczenie w terminie 8 miesicy od dnia wejcia w ycie ustawy. Przepisy nowego Prawa telekomunikacyjnego nie przewiduj pobierania opłat za nabycie uprawnie do prowadzenia działalnoci telekomunikacyjnej. Prezes URTiP tylko w okrelonych prawem przypadkach moe odmówi wpisu do rejestru. Od dnia 3 wrzenia 2004 r. do koca 2004 roku, w zwizku z biecym zadaniem Prezesa URTiP prowadzenia rejestru przedsibiorców telekomunikacyjnych, rozpatrzone zostały 562 wnioski o wpis do rejestru. Wpisanych do rejestru zostało 459 przedsibiorców telekomunikacyjnych, którym wydane zostały z urzdu zawiadczenia o wpisie. Na dzie 30 grudnia 2004 r. około podmiotów posiadało uprawnienia do prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym. Uwarunkowania prawne w zakresie prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym Jakkolwiek kolejne regulacje prawne d do dalszej liberalizacji prowadzenia działalnoci na rynku telekomunikacyjnym, to działalno w tym zakresie wie si z ponoszeniem okrelonych ustaw obowizków i jest nadal działalnoci regulowan. Jako obowizki o charakterze administracyjnym naley wskaza przede wszystkim: - złoenie wniosku o wpis do rejestru, - obowizki sprawozdawcze z prowadzonej działalnoci corocznie do 31 marca oraz w zakresie analiz rynkowych na danie URTiP, - przekazywanie informacji (na wezwanie URTiP) o realizowaniu obowizków nałoonych ustaw lub decyzjami, - uiszczanie opłaty telekomunikacyjnej - dla przedsibiorców, których przychody przekraczaj 4 mln zł., Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 6

7 - uczestniczenie w pokryciu dopłaty do kosztów wiadczenia usługi powszechnej dla przedsibiorców, których przychody przekraczaj 4 mln zł. W zakresie obronnoci, bezpieczestwa pastwa oraz bezpieczestwa i porzdku publicznego, przedsibiorcy zobowizani s do: - posiadania aktualnego planu działa w sytuacji szczególnych zagroe, - podejmowania działa przewidzianych w planach w sytuacji szczególnych zagroe, - nieodpłatnego udostpniania urzdze telekomunikacyjnych do akcji ratowniczych, - wykonywania zada i obowizków w zakresie bezpieczestwa narodowego na zasadach okrelonych w planach, decyzjach lub umowach zawartych midzy przedsibiorcami a uprawnionymi podmiotami, - prowadzenia elektronicznego wykazu abonentów, uytkowników lub zakocze sieci, - blokowania połcze na danie uprawnionych podmiotów. W zakresie dostpu telekomunikacyjnego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, podmioty prowadzce działalno telekomunikacyjn zobowizane s bez wzgldu na posiadan pozycj rynkow do: - prowadzenia negocjacji o dostpie telekomunikacyjnym, - ustalania opłat za wzajemne korzystanie z sieci, zwizane z realizacj przenoszenia numerów midzy sieciami, z uwzgldnieniem ponoszonych kosztów, - przekazywanie Prezesowi URTiP oraz zainteresowanym podmiotom specyfikacji technicznych stosowanych zakocze sieci, - umoliwienie - w uzasadnionych sytuacjach okrelonych w ustawie - innym operatorom dostpu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej, - udostpnianie numeracji podmiotom współpracujcym z sieci podmiotu, który uzyskał numeracj, oraz podmiotom dostarczajcym usługi telekomunikacyjne - o ile nie utrudnia to prowadzenia działalnoci przez ten podmiot. Istotne obowizki wynikajce z ustawy zwizane s ze wiadczeniem usług uytkownikom kocowym. Wród obowizków tych wskaza naley w szczególnoci: - zakaz uzaleniania zawarcia umowy od (a) zawarcia umowy o wiadczenie innych usług lub nabycia urzdzenia u okrelonego dostawcy, (b) niezawierania umowy o wiadczenie usług z innym przedsibiorc telekomunikacyjnym, (c) udzielania informacji lub danych innych ni wskazane w ustawie, Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 7

8 - zakaz utrudniania abonentowi korzystania z prawa do zmiany dostawcy usług, - realizacja wymogów ustawowych zwizanych z regulaminem wiadczenia usług i cennikiem, sprzyjajcych przejrzystoci oraz ochronie interesów uytkowników kocowych (np. wymóg informowania uytkowników z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego o planowanych zmianach w cenniku wraz z informacj o moliwoci odstpienia od umowy i brakiem roszcze ze strony dostawcy usług z tego tytułu), - udostpnianie spisów abonentów, - wiadczenie usługi informacji o numerach telefonicznych, - zapewnienie połczenia z konsultantem dostawcy usług, - zapewnienie realizacji uprawnie abonentów w zakresie (a) zmiany numeru abonentowi, który wykae, e korzystanie z przydzielonego numeru jest dla niego uciliwe, (b) przeniesienia numeru w ramach sieci dostawcy usług, (c) przeniesienia numeru do sieci innego dostawcy, - zapewnienie uytkownikom kocowym moliwoci wybierania wieloczstotliwociowego (DTMF), - zapewnienie bezpłatnych połcze z numerami alarmowymi oraz udostpnianie informacji dotyczcych lokalizacji zakoczenia sieci, z którego zostało wykonane połczenie do numeru alarmowego, - realizacja połcze do numerów niegeograficznych, - dostarczanie (nieodpłatnie) podstawowego wykazu połcze oraz na danie abonenta szczegółowego wykazu (odpłatnie), - zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrona danych uytkowników kocowych, - pisemne powiadomienie abonentów o planowanych zmianach w numeracji i ich nowych numerach, co najmniej na 90 dni przed terminem wprowadzenia zmiany, - zapewnienie bezpłatnej, automatycznej informacji słownej o zmianie numeracji przez okres nie krótszy ni 12 miesicy. Uwarunkowania prawne w zakresie regulacji ex ante Obok obowizków wynikajcych bezporednio z ustawy, podmioty o znaczcej pozycji rynkowej ponosz dodatkowe obowizki, wynikajce z tej pozycji. Istot regulacji ex ante jest nakładanie na podmioty - które z racji posiadanej siły rynkowej mog przeciwdziała rozwojowi konkurencji na rynku oraz narusza interesy kontrahentów okrelonych Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 8

9 obowizków, przeciwdziałajcych wykorzystywaniu pozycji rynkowej. Jako rynki poddane regulacji ex ante Prawo telekomunikacyjne z 2000 r. wskazywało: - wiadczenie usług telefonicznych wiadczonych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, - wiadczenie usług telefonicznych wiadczonych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, - wiadczenie usług dzierawy łczy telekomunikacyjnych, - wiadczenie usług na krajowym rynku połcze midzyoperatorskich, w tym połcze wewntrzsieciowych. Podmioty, które posiadały znaczc pozycj na tych rynkach, zobligowane były do wykonywania obowizków wynikajcych z ustawy. Stosownie do Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r. rynki poddane regulacji okrelone zostały w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 padziernika 2004 r. w sprawie okrelenia rynków właciwych podlegajcych analizie przez Prezesa Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Dz. U. Nr 242, poz. 2420), które zdefiniowało rynki zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Rozporzdzenie przewiduje 18 rynków właciwych, na których w przypadku stwierdzenia braku skutecznej konkurencji zostan wyznaczone podmioty o znaczcej pozycji rynkowej, zobligowane do ponoszenia okrelonych obowizków. Jako rynki poddane regulacji, wskazane zostały nastpujce rynki detaliczne: 1. wiadczenie usługi przyłczenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowoci do wiadczenia usług telekomunikacyjnych dla konsumentów, 2. wiadczenie usługi przyłczenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowoci do wiadczenia usług telekomunikacyjnych dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, 3. wiadczenie usługi krajowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów, 4. wiadczenie usługi krajowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, 5. wiadczenie usługi midzynarodowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów, 6. wiadczenie usługi midzynarodowych połcze telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla uytkowników kocowych z wyłczeniem konsumentów, Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 9

10 7. wiadczenie usługi zapewnienia czci lub całoci minimalnego zestawu łczy dzierawionych o przepływnoci do 2 Mb/s włcznie. W zakresie rynków hurtowych rozporzdzenie definiuje nastpujce rynki produktowe: 1. wiadczenie usługi rozpoczynania połcze w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 2. wiadczenie usługi zakaczania połcze w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych 3. wiadczenie usługi tranzytu połcze w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, 4. wiadczenie usługi dostpu do lokalnej ptli i podptli abonenckiej (łcznie z dostpem współdzielonym) realizowanego za pomoc pary przewodów metalowych w celu wiadczenia usług szerokopasmowych i głosowych, 5. wiadczenie usługi dostpu szerokopasmowego, w tym szerokopasmowej transmisji danych, 6. wiadczenie usługi dzierawy odcinków zakocze łczy, 7. wiadczenie usługi dzierawy odcinków łczy niebdcych zakoczeniami łczy, 8. wiadczenie usługi dostpu i rozpoczynania połcze w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 9. wiadczenie usługi zakaczania połcze głosowych w poszczególnych ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 10. wiadczenie usługi roamingu midzynarodowego w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych, 11. wiadczenie usługi transmisji programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treci radiofonicznych lub telewizyjnych uytkownikom kocowym. Istotn zmian w porównaniu do Prawa telekomunikacyjnego z 2000 r. jest fakt, e stosownie do nowych regulacji prawnych obowizki regulacyjne nakładane na przedsibiorców o znaczcej pozycji okrelane s decyzj Prezesa URTiP. Organ regulacyjny nakładajc obowizki powinien mie na wzgldzie cele ustawy a take adekwatno oraz proporcjonalno obowizków do zidentyfikowanych problemów w rozwoju konkurencji na rynku. W dniu 21 grudnia 2004 r. Prezes URTiP wszczł postpowania w sprawie stwierdzenia wystpowania skutecznej konkurencji na kadym z ww. rynków. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 10

11 Do czasu nałoenia obowizków regulacyjnych na gruncie przepisów Prawa telekomunikacyjnego z 2004 r., podmioty, które przed dniem wejcia w ycie tej ustawy były operatorami o znaczcej pozycji - na mocy przepisów przejciowych - realizuj wyszczególnione w art. 221 ustawy, obowizki regulacyjne. Obowizki te spoczywaj na Telekomunikacji Polskiej S.A. w zakresie: - wiadczenia usług telefonicznych w stacjonarnych publicznych sieciach telefonicznych, - dzierawy łczy, - połcze midzyoperatorskich oraz na PTK Centertel Sp. z o.o. w zakresie wiadczenia usług telefonicznych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 11

12 III Główni przedsibiorcy telekomunikacyjni działajcy na polskim rynku Ze wzgldu na zastrzeganie informacji przesyłanych przez przedsibiorców telekomunikacyjnych do Urzdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, dane przedstawione w niniejszym opracowaniu pochodz z dokumentacji oficjalnie dostpnej (strony internetowe operatorów). W zwizku z tym, cz z zamieszczonych w tym opracowaniu informacji datowanych jest na koniec 2003 roku lub na pocztek 2005 roku. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. najwikszy polski operator i dostawca usług telekomunikacyjnych na rynku telefonii stacjonarnej, powstał w grudniu 1991 roku. Wówczas z przedsibiorstwa pastwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon wydzielono cz telekomunikacyjn w postaci spółki akcyjnej Skarbu Pastwa. 1 stycznia 1992 roku rozpoczła ona działalno pod nazw Telekomunikacja Polska S.A. W 1998 roku spółka została sprywatyzowana. Jej akcje zaczły by notowane na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie oraz w formie GDR-ów (globalnych kwitów depozytowych) na Giełdzie Papierów Wartociowych w Londynie. W połowie 2000 roku partnerem strategicznym TP zostało konsorcjum France Telecom i Kulczyk Holding S.A, obejmujc 35 proc. udziałów w firmie. We wrzeniu 2001 roku konsorcjum zwikszyło swój udział do 47,5 proc. Obecnie, najwikszym akcjonariuszem Telekomunikacji Polskiej S.A. jest France Telekom posiadajcy 43,93 % udziałów. Wspólnie z Kulczyk Holding S.A., posiadajcym 3,57 % akcji, tworzy konsorcjum bdce inwestorem strategicznym TP. Udział Skarbu Pastwa wynosi 3,97 %. Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York dysponuj 9,98 % akcji, a pozostali akcjonariusze 38,65 %. W sumie daje to mln akcji o wartoci mln PLN. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 12

13 Aktualna struktura własnociowa TP S.A. (na dzie 31 marca 2005 roku) Akcjonariusz Liczba posiadanych Liczba głosów Udział w ogólnej Warto nominalna Udział w akcji (w szt.) na WZA liczbie głosów na WZA posiadanych akcji (w PLN) kapitale zakładowym France Telecom S.A ,93% ,93% Skarb Pastwa ,87% ,87% Kulczyk Holding S.A ,57% ,57% Posiadacze GDR reprezentowani przez ,98% ,98% Bank of New York Pozostali akcjonariusze ,65% ,65% RAZEM ,00% ,00% Struktura akcyjna TP S.A. 38,65% 43,93% 9,98% 3,57% 3,87% France Telecom S.A. Skarb Pastwa Kulczyk Holding S.A. Posiadacze GDR reprezentowani przez Bank of New York Pozostali akcjonariusze ródło: strona Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Telekomunikacj Polsk na koniec 2004 roku wyniosły ponad mln PLN. NETIA jest holdingiem spółek zalenych od spółki Netia S.A. W skład tej grupy wchodz w szczególnoci nastpujce spółki prowadzce działalno telekomunikacyjn: Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 13

14 Netia SA (100%) Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net S.A. (100%) Spółki z grupy Netia wiat S.A. (100%) Uni-Net Sp. z o.o. (58%) Netia działa na bazie własnej wiatłowodowej sieci szkieletowej, obejmujcej swym zasigiem najwiksze miasta w Polsce oraz na bazie lokalnych sieci dostpowych. Firma wiadczy szerok gam usług telekomunikacyjnych, w tym usługi telefoniczne głosowe, usługi transmisji danych oraz sieciowe usługi hurtowe. W szczególnoci swoje usługi oferuje klientom biznesowych. Ze wzgldu na fakt, e Netia S.A. jest spółk giełdow, jej struktura akcyjna jest bardzo zrónicowana, a aden z akcjonariuszy nie posiada 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie struktura akcjonariatu Netii SA przedstawia si nastpujco:! " #$%& '( $ $)* $+ ',-./- 012!$3 ' ' 4 51)562 '( Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 14

15 Struktura akcyjna spółki NETIA S.A. 6,10% 5,43% 5,26% 7,43% 66,84% 4,43% 4,51% Montpelier Asset Management Ltd. SISU Capital Ltd. Griffin Capital Management Ltd. J.P. Morgan Chase & Co. Pioneer Pekao Investment Management SA PZU SA Obrót publiczny GPW Przychody spółki NETIA S.A. na koniec 2004 roku wyniosły: 749,7 mln PLN TELEFONIA PILICKA Sp. z o.o. - spółka jest lokalnym operatorem telekomunikacyjnym, wiadczcym usługi telefonii stacjonarnej na terenie byłych województw: radomskiego, piotrkowskiego i tarnobrzeskiego. Udziałowcami Pilickiej Telefonii s cztery firmy telekomunikacyjne działajce na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, oferujce usługi telefoniczne, usługi transmisji programów w sieci TVK, usługi transmisji danych oraz dostpu do sieci Internet. Obecna struktura udziałowa kształtuje si nastpujco: - D & E Investments Inc. 31,00 % udziałów, - HunTel Systems Inc. 26,29 % udziałów, - EuroTel L.L.C. 22,56 % udziałów, - Consolidated Companies Inc. 20,15 % udziałów. Przychody operatora uzyskane z działalnoci telekomunikacyjnej na koniec 2004 roku wyniosły: 41,6 mln PLN. TELEFONIA DIALOG S.A. spółka rozpoczła działalno ju w latach 90-tych jako Telefonia Lokalna S.A. Po przekształceniach i zmianie nazwy dolnolski operator rozszerzył Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 15

16 swoj działalno na cały kraj. Obecnie obszar, na którym powstaje sie Dialogu stanowi ok. 13 % powierzchni kraju, a zamieszkany jest przez ponad 6 mln ludzi. Zasig działalnoci Telefonii Dialog przedstawia si nastpujco (ciemniejszy kolor na mapie): Jedynym włacicielem ww. spółki jest inna spółka handlowa KGHM Polska Mied S.A. siódma spółka na wiecie w zakresie produkcji miedzi i druga co do wielkoci produkujca srebro. Na koniec 2004 roku spółka osignła przychód z działalnoci telekomunikacyjnej w wysokoci: 451,7 mln PLN. TELE2 Polska Sp. z o.o. spółka działa w Polsce od 1999 roku, oferujc usługi bezprzewodowego dostpu do Internetu, karty telefoniczne typu pre-paid umoliwiajce wykonywanie tanich rozmów midzynarodowych oraz usług połcze midzynarodowych i midzymiastowych w ramach umowy o prefiks i preselekcj, wprowadzon na rynek w 2003 roku. Jedynym włacicielem polskiej spółki Tele2 jest szwedzka spółka Tele2 AB notowana na giełdzie w Sztokholmie od 1996 roku a na nowojorskiej NASDAQ od 1997 roku. Tele2 jest europejskim alternatywnym wiodcym operatorem telekomunikacyjnym działajcym w 24 krajach gdzie pozyskała do tej pory ponad 28 mln klientów. W ofercie Tele2 znale mona produkty i usługi w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostpu do Internetu, sieci transmisji danych, telewizji kablowej oraz oferowania treci. W Polsce oferta Tele2 Polska jest równie szeroka oraz bardzo konkurencyjna, a w zwizku z tym działalno tego Operatora charakteryzuje wysoka dynamika pozyskiwania nowych klientów. Najbardziej wymiernym efektem działa Tele2 Polska na polskim rynku Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 16

17 telekomunikacyjnym s na pewno przychody ze sprzeday usług osignita przez operatora Tele2 Polska Sp. z o.o. na koniec 2004 roku, które wyniosły 248,5 mln PLN i wzrosły prawie piciokrotnie w porównaniu z rokiem MEDIATEL S.A. (dawniej SM-Media S.A) - spółka została załoona w 1991 roku. Od 1995 roku prowadzi działalno telekomunikacyjn polegajc na wiadczeniu usług dostpu do sieci Internet oraz usług transmisji danych. W 2002 roku otrzymała zezwolenie na eksploatacj stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na terenie całego kraju, a tym samym dołczyła do grona operatorów publicznych. Mediatel S.A. dysponuje własnym zakresem numeracji. Obecnie akcjonariuszami spółki posiadajcymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy s: - Maciej Gawda 40,47 % głosów; - Wojciech Gawda 19,60 % głosów, - Maria Gawda 7,40 % głosów, - NASK 5,00 % głosów. Z prowadzonej działalnoci spółka osignła przychód na koniec 2004 roku w wysokoci: 34,6 mln PLN GTS Polska Sp. z o.o. operator telekomunikacyjny specjalizujcy si w wiadczeniu wysokiej klasy usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, głównie szerokopasmowego dostpu do sieci Internet, cyfrowej telefonii stacjonarnej oraz transmisji danych. Spółka powstała w 1999 roku z połczenia si firm Atom i Internet Technologies Polska oraz alternatywnego operatora midzynarodowej transmisji danych firmy ProNet Communications. Firma jest czci najwikszego działajcego w Europie Centralnej operatora telekomunikacyjnego GTS Central Europe, wiadczcego kompleksowe usługi dostpu do sieci Internet, transmisji danych oraz telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych w Polsce, Czechach, na Słowacji i Wgrzech, a take w Rumunii. GTS CE obsługuje aktualnie około 31 tysicy klientów, a skonsolidowana sprzeda grupy wyniosła w 2001 roku 133 mln EURO. Zasig i struktur sieci szkieletowej GTS Polska prezentuje poniszy rysunek. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 17

18 !2 4-1 /)!) 41,12 7 9:)"/ 1010!163) +! $ / 306) $1 4 1 $0) ) 306 ; 4 0 /-, )6 86 ;116 $9726 Włacicielem GTS CE jest Antel Holding Ltd. bdcy czci midzynarodowej grupy finansowej Group Menatep. Z prowadzonej działalnoci spółka osignła przychód na koniec 2003 roku w wysokoci: 13,2 mln PLN POLKOMTEL S.A. spółka jest jednym z trzech operatorów telefonii komórkowej w Polsce, oferujcym swoje usługi pod trzema markami: Plus GSM, Simplus Team oraz Sami Swoi. We wrzeniu 2004 roku POLKOMTEL S.A. jako pierwszy operator w Polsce uruchomił usługi telefonii komórkowej trzeciej generacji. Firma dysponuje sieci salonów firmowych oraz wiadczy swoje usługi w drodze sprzeday bezporedniej. Na koniec 2003 roku struktura udziałowa spółki POLKOMTEL S.A. kształtowała si nastpujco: Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 18

19 Struktura akcyjna spółki POLKOMTEL S.A. 0,50% 4,00% 1,01% 19,61% 16,05% 19,61% 19,61% 19,61% TDC Mobile International A/S KGHM Mied Polska S.A. Polskie Sieci Energetyczne S.A. Tel-Energo S.A. Vodafone Americas Inc. PKN Orlen S.A. Wglokoks S.A. TelBank S.A. ródło: Raport roczny z działalnoci spólki za 2003 rok. Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej osignitych na koniec 2004 roku wyniosła: mln PLN, w tym ok mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. jest jednym z trzech operatorów sieci komórkowych działajcych w Polsce, oferujcym swoje usługi pod trzema markami: Era, Era TAK TAK i Era BIZNES. W 2003 roku operator wprowadził na rynek now mark zawierajc usługi i taryfy skierowane przede wszystkim do młodziey o nazwie HEYAH. Obecna struktura udziałowa spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 22,50% 48,00% 22,50% 1,10% 1,90% 4,00% T-Mobile Deutschland GmbH Polpager Sp. z o.o. Elektrim Autoinvest S.A. Media One International B.V. Carcom Warszawa Sp.z o.o. Elektrim S.A. ródło: KRS z dnia 3 marca 2005 roku.. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 19

20 Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej na koniec roku 2004 wyniosła prawie: mln PLN, w tym około: mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. PTK CENTERTEL Sp. z o.o. - jest jednym z trzech operatorów sieci komórkowych w Polsce, za to jedynym, który wiadczy usługi w dwóch sieciach ruchomych cyfrowej Idei (GSM 900/1800) oraz analogowej NMT 450i (Centertel). Podobnie do pozostałych operatorów ze swojej brany PTK Centertel oferuje swoje usługi w pakietach jako: Idea POP, Jedna Idea oraz oferta dla klientów biznesowych Nowa Idea dla Firm. Udziałowcami spółki PTK Centertel Sp. z o.o. s obecnie: Telekomunikacja Polska S.A., posiadajca 66 % udziałów oraz France Telecom z 34 % udziałów. Obecnie struktura udziałowa spółki kształtuje si nastpujco: Struktura udziałowa spółki PTK Centertel na koniec 2004 roku. 34% 66% Telekomunikacja Polska S.A. France Telekom ródło: Dane uzyskane ze strony internetowej Wielko przychodów z działalnoci telekomunikacyjnej osignitych przez operatora na koniec roku 2004 wyniosła około mln PLN, w tym około mln PLN ze współpracy midzyoperatorskiej. PRO FUTURO S.A. spółka jest dostawc usług dostpu do sieci Internet. Strategicznym inwestorem Pro Futuro S.A. jest najwikszy pod wzgldem aktywów na Giełdzie Papierów Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 20

21 Wartociowych w Warszawie Narodowy Fundusz Inwestycyjny Jupiter S.A., który posiada 74,92 % akcji. Dokładny akcjonariat przedstawiono w poniszej tabeli. Struktura własnociowa spółki Pro Futuro S.A. Podmiot (akcjonariusz) Udział w kapitale zakładowym NFInwestycyjny Jupiter S.A. 74,92% DataCOM S.A 16,00% Tel-Energo S.A. 0,95% Pozostali 8,13% Udział Akcyjny spółki PRO FUTURO S.A. 16,00% 0,95% 8,13% 74,92% NFInwestycyjny Jupiter S.A. DataCom S.A. Tel-Energo S.A. Pozostali Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Operatora na koniec 2004 roku wyniosły około 50, 4 mln PLN. EXATEL S.A. spółka wystpujca wczeniej pod nazw Tel-Energo. Jest telekomunikacyjnym podmiotem spółek działajcych na rynku dostaw i przesyłu energii elektrycznej. Posiada istotn pozycj zwłaszcza w zakresie dzierawy łczy. Akcjonariat Exatel a przedstawia ponisza tabela. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 21

22 Struktura własnociowa spółki Exatel S.A. Podmiot (akcjonariusz) Udział w kapitale akcyjnym (w %) PSE S.A. 94,94 Grupa Energetyczna ENEA SA w Poznaniu 2,21 Koncern Energetyczny ENERGA S.A. 0,87 TP S.A. 0,78 STOEN S.A. 0,54 Kredyt Bank S.A. 0,32 Pozostali 0,34 Pozycja Pozostali w powyszej tabeli oznacza kolejnych akcjonariuszy spółki Exatel, których udziały w zestawieniu zostały zsumowane dla poprawienia czytelnoci tabeli. Struktura akcyjna spółki EXATEL S.A. 0,78% 0,54% 0,32% 2,21% 0,87% 0,34% 94,94% PSE S.A. Koncern Energetyczny ENERGA S.A. STOEN S.A. Pozostali Grupa Energetyczna ENEA SA w Poznaniu TP S.A. Kredyt Bank S.A. ródło: strona www. Exatel.pl Przychody z działalnoci telekomunikacyjnej osignite przez Operatora na koniec 2004 roku wyniosły 338,9 mln PLN. Urzd Regulacji Telekomunikacji i Poczty 22

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku. Warszawa, czerwiec 2006 r

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku. Warszawa, czerwiec 2006 r URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2005 roku Warszawa, czerwiec 2006 r Spis treści I WSTĘP... 3 II PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE... 4 III GŁÓWNI PRZEDSIĘBIORCY

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA

REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA REGULAMIN PROMOCJI BIZNES KLASA BEZPŁATNA PITKA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Biznes Klasa Bezpłatna Pitka ( Promocja ) jest organizowana przez ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób prawnych, osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r.

Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Materiał na konferencję prasową Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty 4 stycznia 2006 r. Opracowanie na podstawie raportu PMR: The telecommunications market in Poland 2005 2008 1.1. Polski

Bardziej szczegółowo

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004

POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 URZĄD REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 Warszawa, 12 stycznia 2005 roku POZIOM CEN USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W LATACH 2001-2004 TELEFONIA STACJONARNA

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania

Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania Regulamin promocji Ekstra Nagrody obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2011 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw U S T A W A z dnia 1), 2) o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pón. zm. 3)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymaga dotyczcych wiadczenia usługi powszechnej oraz wymaga dotyczcych wiadczenia usługi szerokopasmowego dostpu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA..

Projekt. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. Projekt UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Z DNIA.. W sprawie: Zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod dla gminy Łaziska Górne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Analiza cen usług telefonii ruchomej w Polsce w latach 2005-2007 Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/37 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Ceny krajowe...4 2.1. Ceny średnie...4 2.1.1 Metoda analizy...4

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 08.05.2009 Zmiany w Prospekcie Informacyjnym PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek 1. W Rozdziale II pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wysoko kapitału własnego Towarzystwa na dzie

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH

CZĘŚĆ I OPŁATY DLA LINII ANALOGOWYCH CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. WYCIĄG Cennik Usługi Telefonicznej Multimedia Polska-Południe S.A. obowiązuje dla Umów Abonenckich i Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r.

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r. Warszawa, 14 luty 2008 r. Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego MediaTel SA za IV kwartał 2007 r. Działajc na podstawie 91 ust. 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku

Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Cennik usług w roamingu dla Firm z dnia 30 kwietnia 2016 roku Postanowienia ogólne 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów Mobilnej Sieci Orange, którzy są stroną pisemnej umowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010

Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Analiza cen detalicznych za usługi połączeń do sieci ruchomych oferowane przez operatorów stacjonarnych (F2M) Stan w oparciu o dane na 1 maja 2010 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007

Załcznik do Uchwały Zarzdu Banku BPH S.A. Nr 20/2007 Sprawozdanie Zarzdu Banku BPH S.A. uzasadniajce podział Banku BPH S.A. przez przeniesienie czci majtku Banku BPH S.A. w postaci zorganizowanej czci przedsibiorstwa na Bank Pekao S.A., sporzdzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw

Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Definicja mikro, małych i rednich przedsibiorstw Z dniem 1 stycznia 2005 r. załcznik I do rozporzdzenia 364/2004 zastpi dotychczas obowizujcy załcznik I do rozporzdzenia 70/2001. Zmianie ulegnie zatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa

Warszawa, 27 lutego Informacja Prasowa Warszawa, 27 lutego 2009 Informacja Prasowa Dynamiczny rozwój PTC w 2008 roku Rosnące przychody Spółki Wzrost liczby klientów abonamentowych o 17 % w porównaniu do roku 2007 Ponad 12% wzrost wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A.

CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. CENNIK USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ VECTRA S.A. Cennik obowiązujący dla Usług nabywanych i/lub Umów zawieranych od 19 maja 2016 roku. I. Opłaty Abonamentowe (plany taryfowe oraz pakiety dodatkowe) A. Opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 4.12.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej SA. Usługa Telefoniczna na sieci TP

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych

CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG. CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ MULTIMEDIA POLSKA S.A. - WYCIĄG CZĘŚĆ I - opłaty dla linii analogowych I. Opłata za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej 4 Aktywacja linii telefonicznej dla posiadaczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2006 DO 30.06.2006 ROKU I. WANIEJSZE ZDARZENIA MAJCE WPŁYW NA DZIAŁALNO SPÓŁKI W pierwszym półroczu 2006r. najwikszy wpływ na działalno MediaTel

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł

BRUTTO Abonament telefoniczny 30,00 zł 23% 36,90 zł. BRUTTO Ceny obowiązują we wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę 0,57 zł 23% 0,70 zł Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny

PODSTAWOWYCH W OFERCIE DOM BEZ LIMITU II. CENNIK POŁĄCZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH. OPŁATA MIESIĘCZNA NETTO VAT BRUTTO Abonament telefoniczny Wszystkie stawki oraz opłaty podane są w polskich złotych. W przypadku połączeń wskazywane są opłaty za minutę połączenia. Opłaty za połączenia są naliczane za każdą sekundę połączenia w wysokości 1/60

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników

Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników Regulamin wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL S.A. dla Uytkowników 1 Uyte w niniejszym Regulaminie okrelenia posiadaj nastpujce znaczenie: 1. adapter - urzdzenie telekomunikacyjne umoliwiajce

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r.

Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. NJU/PDF23/2013 Cennik usług w ofercie nju na kartę z dnia 16 kwietnia 2013r. nju mobile w rozumieniu niniejszego Cennika oznacza sieć telekomunikacyjną, której operatorem jest spółka pod firmą Polska Telefonia

Bardziej szczegółowo

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska

Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek motoryzacyjny 2011 Europa vs Polska Rynek cz!"ci motoryzacyjnych nierozerwalnie #$czy si! z parkiem samochodowym, dlatego te% podczas oceny wyników sprzeda%y samochodowych cz!"ci zamiennych nie mo%na

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile

Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fi zycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji luty 2007 r. Według stanu na 31 stycznia 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2007 roku URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, kwiecień 2008 1. Wstęp...3 2. Metodologia opracowania Raportu...3 2.1. Strategia Regulacyjna...3 2.2. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo

Cennik * Non Stop Świat

Cennik * Non Stop Świat Cennik * Non Stop Świat Obowiązuje od 4.04.0 r. Dotyczy umów podpisanych po 4.04.0 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Internetia Sp.z o.o.) na łączu Operatora w

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych

Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego Wydział Analiz Analiza ofert telefonii stacjonarnej dla klientów biznesowych Wrzesień 2008 Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dz.U.2008.141.888 tekst pierwotny: 2008.09.20 888 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r.

Rynek telekomunikacyjny Warszawa, 28 października 2011r. Rynek telekomunikacyjny 2010 Warszawa, 28 października 2011r. Agenda Ogólna charakterystyka rynku Telefonia stacjonarna Telefonia ruchoma Dostęp do Internetu Ogólna charakterystyka rynku Wartość rynku

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4)

tabela nr 1 połączenia głosowe, przesyłanie danych CSD, przesyłanie (transmisja) faksów 1) 2), wiadomości 1) 3) 4) Cennik usług w roamingu Obowiązuje od dnia 03.10.2016 r. 1. Cennik usług w roamingu (dalej: Cennik ) obowiązuje Abonentów oferty nju mobile będących stroną pisemnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 ROKU MediaTel SA Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci MediaTel SA w I półroczu 2007 1 SPRAWOZDANIE ZARZDU Z DZIAŁALNOCI MEDIATEL SA ZA OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 ROKU SPIS TRECI 1. WSTP 2. WANIEJSZE ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z TABELAMI TARYF KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Obowiązuje od dnia 01.01.2011 r. 1 SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.... 3 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia

klient osobicie albo pełnomocnik charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia charakterze szczególnym do zawarcia Załcznik nr 1 Załcznik nr 1 do Regulaminu wiadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Regulamin obowizuje od 07 padziernika 2003 r. Tabela A Status klienta: osoba fizyczna Osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce

Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce + Raport o penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, październik 2012 r. 1. Cel i zakres analizy...3 2. Urząd Komunikacji Elektronicznej dane zbierane

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagielloska 74 03 301 Warszawa Warszawa, dnia 06.11.2007 r. WOA/ZP/D-335-9/07 Uczestnicy postpowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy: postpowania

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży" obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Internet dla Firm Pro w E-sklepie i Telesprzedaży obowiązuje od dnia 13 lipca 2012 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji w E-sklepie i 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja (dalej Promocja ), jest ofertą spółki pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku.

Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. Komentarz do raportu za IV kwartał 2004 roku. nkt cables S.A. jest Spółk Akcyjn, przedmiotem działalnoci jest produkcja, marketing, sprzeda kabli elektrycznych i innych towarów wg EKD 3130. Wpis do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej

Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Rynku Detalicznego Komunikacji Elektronicznej Analiza zmiany cen połączeń w telefonii stacjonarnej Wstęp oraz podstawowe wnioski Niniejsza analiza została opracowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo