SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ"

Transkrypt

1 Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Do zatwierdzenia przedkłada komisja przetargowa: Przewodniczący Komisji Paweł Rosiński Zastępca Przewodniczącego Komisji Monika Niewiadomska Sekretarz Karolina Ślusarczyk Członek Komisji Dariusz Mikucki Członek Komisji Maciej Jabłoński Członek Komisji Paweł Bocian ZATWIERDZAM. (data i podpis) Warszawa, marzec 2015 r. Strona 1 z 29

2 Część I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa 81, tel.: (022) ; faks: (022) adres strony internetowej: adres godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 Zamawiający zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Część II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Część III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia, jest świadczenie usług telekomunikacyjnych realizowanych poprzez sieci komórkowe, na terenie całej Polski, poprzez zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej oraz do sieci Internet w całym okresie obowiązywania umowy, w zakresie: a) świadczenia usług telefonicznych, SMS i MMS, b) świadczenia usług mobilnego dostępu do sieci Internet. c) w ramach potrzeb: przeniesienie numeracji posiadanych przez Zamawiającego. d) świadczenia usług wsparcia technicznego w konfiguracji urządzeń końcowych typu telefon, tablet, modem itp. e) świadczenia usługi konfiguracji usług abonenta zlecanej poprzez , telefon lub panel administracyjny przez wyznaczone osoby ze strony Zamawiającego. 2. Warunki ogólne: a) W ramach świadczenia usługi Wykonawca zapewnia dostęp do sieci komórkowej na terenie całego kraju, ponad to Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sygnał w technologii co najmniej 4G w lokalizacjach, gdzie znajdują się Oddziały Regionalne i Biuro Prezesa Zamawiającego oraz w obrębie minimum 100 metrów od wejścia głównego (Oddziałów i Biura Prezesa). b) Naliczanie kosztów za realizację usług będzie odbywać się wg stawek podanych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 1A), zgodnie z ofertą Wykonawcy. c) Koszt uruchomienia nowego numeru zawarty jest w Ofercie Wykonawcy pod pozycją Jednorazowa opłata instalacyjna za 1 numer podanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1A. d) Wymiana kart SIM do telefonów, modemów, tabletów oraz innych urządzeń musi odbywać się bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. e) Wymagana jest możliwość realizacji ruchu przychodzącego i wychodzącego - lokalnego, międzystrefowego i międzynarodowego - do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych (krajowych i zagranicznych), f) Wymagane jest aby koszty wiadomości SMS, MMS oraz połączeń głosowych krajowych do sieci stacjonarnych i komórkowych, z wyjątkiem numerów specjalnych (0-70x i 0-80x), były zawarte w opłacie abonamentowej. Strona 2 z 29

3 g) Wymagane jest naliczanie sekundowe, od pierwszej sekundy, przy realizacji połączeń podlegających opłacie (głównie połączenia zagraniczne), bez dodatkowych opłat za zainicjowanie połączenia. h) Wymagane jest zapewnienie wykonywania bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi. i) Wymagane jest zapewnienie wykonywania bezpłatnych połączeń pomiędzy wszystkimi numerami utrzymywanymi przez Wykonawcę, w czasie trwania umowy. j) Wymagane jest zapewnienie możliwości ograniczenia ruchu wychodzącego poprzez bezpłatną blokadę połączeń o podwyższonej opłacie, np. 0-70x, SMS y typu Premium oraz bezpłatną blokadę połączeń międzynarodowych. k) Wykonawca w ramach dostarczania nowej puli numerów, zapewni kolejność numeracji w obrębie jednostki organizacyjnej. l) Wymagane jest bezpłatne przeniesienie numeracji przez Wykonawcę od obecnego operatora Zamawiającego. 3. Wymagania dotyczące zasięgu i dostępności. a) Wymagane jest aby Wykonawca (Operator) posiadał zasięg sieci komórkowej obejmującej co najmniej 90% terytorium kraju w technologii co najmniej 3G. b) Wykonawca musi zapewnić pełną dostępność sieci w ramach realizowanych usług użytkownikom Zamawiającego, będących abonentami sieci Wykonawcy, na poziomie umożliwiającym realizację połączeń głosowych i transmisji danych. c) Wykonawca musi zapewnić dostępność usług przez 24h na dobę przez cały okres trwania umowy. 4. Wymagania dotyczące kart SIM. a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył na własny koszt do jednostek organizacyjnych Zamawiającego karty SIM w ilościach określonych w załączniku nr 7 do SIWZ, będących sumą Usług realizowanych w danej jednostce organizacyjnej. b) Wykonawca musi zabezpieczyć i dostarczyć na własny koszt czyste karty SIM (nieaktywne) do jednostek organizacyjnych w ilościach co najmniej 5% posiadanych aktywnych kart SIM w danej jednostce organizacyjnej. 5. Rodzaje usług na kartach SIM oraz ich zakres. a) Usługa głosowa wykorzystywana w telefonach komórkowych. Usługa ta składa się z usługi połączeń głosowych, SMS, MMS oraz usługi transmisji danych z transferem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ. b) Usługa danych wykorzystywana w modemach, tabletach oraz innych urządzeniach korzystających z transmisji danych. Usługa ta składa się z tylko i wyłącznie z usługi transmisji danych z transferem określonym w załączniku nr 9 do SIWZ. 6. Wymagania w stosunku do Wykonawcy a) Wymagany jest dostęp do aplikacji internetowej umożliwiającą samodzielną (przez wskazane osoby ze strony Zamawiającego) konfigurację podstawowych usług takich jak roaming, czasowa blokada lub zmiana pakietu danych. Aplikacja ta musi być dostępna przez 24h na dobę przez cały okres obowiązywania umowy. Niedopuszczalne jest stosowania jednego konta logowania do systemu, każda ze wskazanych osób przez Zamawiającego musi posiadać własne konto dostępowe. b) Wymagany jest dostęp do bilingu (dla wskazanych osób ze strony Zamawiającego) wykonanych połączeń poprzez stronę WWW z możliwością wyeksportowania do pliku typu CSV lub XLSX. Zakres wyeksportowanych danych musi zawierać co najmniej: źródłowy numer telefonu, docelowy numer telefonu, rodzaj opłaty (połączenie głosowe, SMS itp.), data i godzina połączenia, czas połączenia, koszt połączenia, stawka VAT. c) Wykonawca ma obowiązek uruchomić i utrzymywać cały okres obowiązywania umowy infolinię dla pracowników Zamawiającego za pośrednictwem, której konsultanci Wykonawcy będą udzielać informacji związanych z świadczonymi usługami oraz zagadnieniami technicznymi. d) Wymagane jest aby w przypadku zmiany karty SIM Wykonawca uruchomił usługi na nowej karcie w czasie nie dłuższym jak 24 godziny od zgłoszenia na wskazany przez Wykonawcę adres . e) Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z aplikacji internetowej określonej w podpunkcie 6. a) dla min. 3 wskazanych przez Zamawiającego pracowników. Strona 3 z 29

4 f) Wymagane jest aby Wykonawca wystawiał odrębne faktury za świadczone usługi dla każdej z jednostek organizacyjnych, w której będą one realizowane. Zestawienie jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Pozostałe wymagania. a) Wymagane jest aby, w zależności od potrzeb Zamawiającego, poszczególne aktywacje były wygaszane z końcem okresu rozliczeniowego, a co się z tym wiąże, nie będą naliczane koszty na kolejne miesiące za daną usługę. b) Roaming dla połączeń głosowych i transmisji danych domyślnie musi być wyłączony. c) Wysyłanie wiadomości SMS oraz MMS o zwiększonej opłacie lub innej stawce VAT (Premium, charytatywne i itp.) do wszystkich sieci domyślnie musi być wyłączone. d) Niedopuszczalne jest stosowanie mechanizmów automatycznego odnawiania pakietu transferu danych. Wykorzystanie całego pakietu danych musi skutkować ograniczeniem dostępu do sieci Internet, ewentualne zwiększenie pakietu może odbyć się jedynie poprzez wyznaczonych pracowników Zamawiającego. 8. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): : Usługi telefonii komórkowej 9. Warunki wykonania zamówienia zawarte są również w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca na podstawie art. 36 b) ust. 1 PZP ma obowiązek wskazać w ofercie nazwę firmy podwykonawców oraz części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiego wskazania oznacza, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 11. Zmiana podwykonawcy podczas realizacji umowy, możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego. Część IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji 42 miesiące od daty zawarcia umowy. Część V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 główne usługi świadczenia telefonii komórkowej dla klienta Strona 4 z 29

5 biznesowego o wartości brutto zł. każda wraz z załączeniem dowodów że główne usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór wykazu usług stanowi zał. nr 6 do SIWZ. 3) warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ; 4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny - ocena spełniania warunku dotyczącego posiadanych uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania dokonana będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ; 3. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części V SIWZ w ust. 1 i Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia warunki w zakresie: wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej i finansowej, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, mogą spełniać łącznie. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b i 2e ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Część VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych 3) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; zgodnie z wymogami zapisanymi w rozdz. V SIWZ), sporządzonego według wzoru, który stanowi załącznik 6 do SIWZ) 2. Uwaga Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 3) w przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego główne usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma Strona 5 z 29

6 obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, budzą wątpliwości zamawiającego, lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późń. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ, 5. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy załącznik nr 1A do SIWZ. 3) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ w ust. 2 pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,; 7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 8. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty. 9. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 10. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Strona 6 z 29

7 Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Część VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: 1) pisemnie na adres Zamawiającego, lub 2) faksem na numer: (22) , lub 3) drogą elektroniczną: 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: 1) w zakresie merytorycznym Paweł Rosiński, tel. (22) ) w zakresie proceduralnym Monika Niewiadomska, tel. (22) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w części VII SIWZ w ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 9. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza ją na stronie internetowej. 11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Strona 7 z 29

8 Część VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) za zgodą Zamawiającego: w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą, oraz w sytuacji określonej w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr z adnotacją: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Oryginał wadium, wnoszonego w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć, w oddzielnej kopercie z opisem jak w części X SIWZ ust. 15 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE, i dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 10. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Część IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Część X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. Strona 8 z 29

9 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 4. W Formularzu ofertowym należy podać cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 6. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, sporządzone przez Wykonawcę, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ). 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestrowym) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty, pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty. 8. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 10. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 12. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 13. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem. 14. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 15. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Strona 9 z 29

10 Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i adres Zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa Adres do korespondencji: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa Oferta na: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Nie otwierać przed: do godz. 11:15 UWAGA! Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 16. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien zastrzec, że określone informacje, nie mogą być udostępniane oraz winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U z 2003 r., Nr 159, poz z późn. zm.), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna ofert i część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Część XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy złożyć w terminie do r., do godziny w siedzibie Zamawiającego, na parterze w punkcie przyjęcia korespondencji lub przesłać pocztą na adres wskazany w Części X ust. 15 SIWZ. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, r., o godz w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Informacje, o których mowa w części XI SIWZ w ust. 4, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Strona 10 z 29

11 Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena brutto wykonania zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym szkolenia, cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę brutto wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę brutto wykonania zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 3. Przy rozbieżnościach polegających na różnym wpisaniu ceny w formie liczby i słownie Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie. 4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. 6. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy z zastrzeżeniem warunków i okoliczności zawartych w SIWZ w tym w projekcie umowy. 7. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Obliczenie najlepszej oferty odbywa się poprzez porównanie według następujących zasad. 3. Całość oceny składa się z czterech składników: 1) CKNU - Całkowita kwota umowy z wagą 87% Kwotą do porównania jest suma iloczynów wszystkich Usług liczonych według wzoru: (Ilość Usług danego typu* Okres obowiązywania Umowy * Cena za miesiąc Usługi danego typu) Kwota ta jest wartością graniczną Umowy. 2) WZT - Wskaźnik zwiększenia transferu z wagą 10 % Wartość pobierana bezpośrednio do wzoru. Wartości dopuszczalne są z zakresu od 0 do 5 z precyzją do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli nie będzie podana żadna wartość lub będzie nieczytelna Zamawiający przyjmie to jako 0, natomiast jeśli będzie podana wartość większa od 5 Zamawiający przyjmie do obliczeń 5. 3) BRG - Bezpłatny roaming w krajach Unii Europejskiej na połączenia głosowe, SMS i MMS z wagą 1 % Wartość określana przez Wykonawcę jako TAK lub NIE gdzie: TAK do obliczeń przyjmujemy wartość 1. NIE, nieczytelne, brak lub inna do obliczeń przyjmujemy wartość 0. Strona 11 z 29

12 4) BGD - Bezpłatny roaming w krajach Unii Europejskiej na transmisję danych z wagą 2 %. Wartość określana przez Wykonawcę jako TAK lub NIE gdzie: TAK do obliczeń przyjmujemy wartość 1. NIE, nieczytelne, brak lub inna do obliczeń przyjmujemy wartość 0. Obliczanie punktów w ofertach : Nazwa składnika Warga Formuła punktów pktcknu 87 % min(wwocknu) / CKNU * 0,87 pktwzt 10 % WZT / max(wwowzt) * 0,01 pktbrg 1 % Jeżeli BRG=1 to 0,01, jeżeli BRG=0 to 0 pktbrd 2 % Jeżeli BRD=1 to 0,02, jeżeli BRG=0 to 0 Wynik punktowy oferty Wykonawcy = pktcknu + pktwzt + pktbrg + pktbrd Gdzie: - min(wwocknu) najniższa wartość CKNU ze wszystkich ważnych ofert, - max(wwowzt) - najwyższa wartość WZT ze wszystkich ważnych ofert, 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. 5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 6. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia Wykonawcy, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu Strona 12 z 29

13 zawarcia umowy. Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, ogólne warunki umowy albo projekt umowy. 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zwarte w SIWZ. 4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy: 1) Zmiany podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez Wykonawcę w ofercie w przypadku urzędowej zmiany przepisów o podatku VAT. 2) Wszystkie pozostałe zawarte w projekcie umowy. 6. W celu dokonania zmiany zapisów niniejszej umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków niniejszej umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. Część XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Część XVIII. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Część XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Część XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Strona 13 z 29

14 Część XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. 1. Adres poczty elektronicznej: 2. Adres strony internetowej Zamawiającego: Część XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Część XXIV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Część XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Część XXV. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 ustawy. Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z zastosowaniem wymagań, dotyczących art. 29 ust. 4 ustawy. Część XXVI. Wykaz załączników do SIWZ 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykaz usług - załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Ilości użytkowanych aktywacji załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wykaz jednostek organizacyjnych załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Zestawienie usług realizowanych przez wykonawcę załącznik nr 9 do SIWZ. Strona 14 z 29

15 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy tel.... fax... REGON... NIP Oferta na Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę ofertową. zł. brutto (słownie:. ) zgodnie z wyliczeniem zawartym w formularzu cenowym zał. nr 1A do SIWZ: 3. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 42 miesięcy od daty zawarcia umowy. 4. AKCEPTUJEMY warunki płatności ustanowione we wzorze umowy. 5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 7. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki załączonego do SIWZ projektu umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 8. OŚWIADCZAMY, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 9. OŚWIADCZAMY, że powierzamy* / nie powierzamy* podwykonawcom następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:.... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę spółki cywilne lub konsorcja) Strona 15 z 29

16 11. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od do - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. 12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: Imię i nazwisko: tel. fax ; Załącznikami do składnej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... *niepotrzebne skreślić czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną miejscowość i data osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 16 z 29

17 Załącznik nr 1A do SIWZ. FORMULARZ CENOWY w formie arkusza Excel Strona 17 z 29

18 Numer sprawy: DO-DZP Załącznik nr 2 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 18 z 29

19 Numer sprawy: DO-DZP Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu na: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oświadczam o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób miejscowość i data upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Strona 19 z 29

20 Numer sprawy: DO-DZP Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... Załącznik nr 4 do SIWZ 1)* Oświadczenie Wykonawcy Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907). 2)* Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną miejscowość i data osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy * UWAGA: W przypadku, gdy wykonawca NIE NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić ramkę oznaczoną 2). W przypadku, gdy wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić ramkę oznaczoną 1) oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Strona 20 z 29

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa sukcesywnej rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-02/2015 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 17 marzec 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo