Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku"

Transkrypt

1 Koncepcja techniczno-ekonomiczna i organizacyjna miejskiej sieci szerokopasmowej w Rybniku Opracowanie przygotowane przez InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J. dla Miasta Rybnik Listopad 2007

2 SPIS TREŚCI 1 STRESZCZENIE WSTĘP SIEĆ MIEJSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WSTĘPNE ZAŁOśENIA KONCEPCYJNE BUDOWY MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ W RYBNIKU AKTUALNY STAN INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ NA TERENIE MIASTA Stan infrastruktury teleinformatycznej jednostek organizacyjnych miasta Stan infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych PRZEWIDYWALNE PLANY ROZBUDOWY LUB BUDOWY INNYCH SIECI I SPOSOBY ICH PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ ANALIZA POTRZEB UśYTKOWNIKÓW SIECI, OKREŚLENIE USŁUG REALIZOWANYCH W OPARCIU O SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ Informacja ogólna Zastosowania sieci Instytucje publiczne Dostęp do sieci Internet dla jednostek miejskich Dostęp do sieci szerokopasmowej wszystkich jednostek publicznych UŜytkownicy indywidualni Operatorzy lokalni Pozostali operatorzy Wymagania techniczne dotyczące części aktywnej sieci szerokopasmowej wynikające z analizy potrzeb uŝytkowników sieci ANALIZA MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII XWDM PARAMETRY TECHNICZNE SIECI ANALIZA TOPOGRAFII MIASTA I ROZMIESZCZENIA UśYTKOWNIKÓW ZALECENIA DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ PARAMETRY TECHNICZNE WYTYCZNE DO PROJEKTU SIECI RADIOWEJ PARAMETRY TECHNICZNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE WĘZŁÓW SIECI SZEROKOPASMOWEJ Data: Strona: 2 / 107

3 4.5.1 Rdzeń sieci Brzeg sieci MPLS Brzeg kliencki Styki z zasobami zewnętrznymi Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) LOKALIZACJA WĘZŁÓW SIECI KONCEPCJA ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ MODELE ZAANGAśOWANIA MIASTA W REALIZACJĘ I EKSPLOATACJĘ PROJEKTU WARIANTY ORGANIZACYJNE NIEZBĘDNE ZASOBY REKOMENDACJE ODNOŚNIE WYBORU MODELU ORGANIZACYJNEGO SZACUNKOWY KOSZTORYS BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ NA OBSZARZE CAŁEGO MIASTA ZESTAWIENIE KOSZTÓW WARIANTU MIESZANEGO - SIEĆ KABLOWO - RADIOWA ZESTAWIENIE KOSZTÓW - WARIANT KABLOWY OPTYMALIZACJA BUDOWY SIECI PRZY UWZGLĘDNIENIU PLANOWANYCH INWESTYCJI MIEJSKICH (ROBÓT ZIEMNYCH) OKREŚLENIE SZACUNKOWYCH KOSZTÓW EKSPLOATACJI SIECI SZEROKOPASMOWEJ PO JEJ WYBUDOWANIU OKREŚLENIE ZAKRESU SIECI SZEROKOPASMOWEJ BUDOWANEJ W RAMACH 1 ETAPU SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT I KOSZTY HARMONOGRAM PRAC ZAŁĄCZNIK 1 - LOKALIZACJE I INSTYTUCJE NA TERENIE MIASTA DO PODŁĄCZENIA SIECIĄ MIEJSKĄ ZAŁĄCZNIK 2 - SPIS PODSTAWOWYCH NORM, KTÓRE POWINNA SPEŁNIAĆ KANALIZACJA TELETECHNICZNA ZAŁĄCZNIK 3 WYKAZ INWESTYCJI ZAŁĄCZNIK 4 - PROPONOWANE TRASY PRZEBIEGU KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ Data: Strona: 3 / 107

4 Słownik pojęć ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode), technika asynchronicznego przesyłu danych zaakceptowana przez ITU-T jako docelowa technika komutacyjna dla sieci szerokopasmowej B-ISDN (ang. Broadband Integrated Services Digital Network); na poziomie warstwy sieciowej dane przesyłane są w komórkach o wielkości 53 bajtów. BGP (ang. Border Gateway Protocol), zewnętrzny protokół routingu słuŝący do wymiany informacji o dostępnych sieciach IP pomiędzy systemami autonomicznymi, moŝe być stosowany jako wewnętrzny protokół routingu (ibgp) do wymiany informacji o dostępnych sieciach np. w sieci MPLS. BSA (ang. Bitstream Access), termin określający dostęp do lokalnej pętli abonenckiej na potrzeby sprzedaŝy usług szerokopasmowej transmisji danych. Cache (inaczej WWW cache lub W3cache) ma na celu zmniejszenie obciąŝenia istniejących łącz za pomocą sieci serwerów przechowujących lokalnie najczęściej ściągane strony WWW. Zwykle stosuje się go w ramach sieciowej usługi buforowania, która działa analogicznie do pamięci podręcznej przeglądarki internetowej. Polega to na przechowywaniu na bliŝszym serwerze (serwerze pośredniczącym) kopii strony internetowej i udostępnianiu (jeŝeli jest aktualna) tej kopii zamiast informacji pobieranych z odległego serwera. CoS (ang. Class of Services), CoS jest formą priorytowego kolejkowania, która jest uŝywana w protokołach sieciowych. To jest droga do klasyfikacji i priorytowania pakietów, bazując na typie aplikacji (głos, obraz, transmisja plików, typie uŝytkownika i innych ustawień). CoS jest dziedziną kolejkowania, podczas gdy QoS zawiera szerszy zakres technologii w zarządzaniu zasobami sieciowymi. CPE (ang. Customer Provided Equipment), urządzenie sieciowe klienta (w odróŝnieniu od urządzenia sieciowego operatora). CWDM (ang. Coarse WDM), zwykły WDM, patrz WDM. Data: Strona: 4 / 107

5 DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol), standardowy protokół przypisujący adres IP komputerom w sieci lokalnej. Serwer DHCP tworzy przypisanie, a komputer klienta wywołuje komputer serwera, aby otrzymać Ŝądany adres. DMZ (ang. DeMilitarised Zone), strefa zdemilitaryzowana bądź ograniczonego zaufania, wyodrębniona fizycznie część sieci chroniona częściowo przez firewall; jest to wydzielony na zaporze sieciowej (ang. firewall) obszar sieci komputerowej nie naleŝący ani do sieci wewnętrznej (tj. tej chronionej przez zaporę), ani do sieci zewnętrznej (tej przed zaporą; na ogół jest to Internet). W strefie zdemilitaryzowanej umieszczane są serwery "zwiększonego ryzyka włamania", przede wszystkim serwery świadczące usługi uŝytkownikom sieci zewnętrznej, którym ze względów bezpieczeństwa nie umoŝliwia się dostępu do sieci wewnętrznej (najczęściej są to serwery WWW i FTP). DWDM (ang. Dense WDM), gęsty WDM, patrz WDM. EoMPLS (ang. Ethernet over MPLS), przesyłanie ramek protokołu sieci lokalnej Ethernet przez sieć MPLS, tunelowanie. Falowanie kabla, zjawisko, któremu ulega kabel ułoŝony w kanalizacji teletechnicznej. Ze względu na giętkość kabel wprowadzony do rury nie będzie ułoŝony prosto lecz będzie pofalowany. W celu obliczenia długości instalacyjnej kabla w celu jego zakupu naleŝy pomnoŝyć długość poszczególnych odcinków kanalizacji przez odpowiedni współczynnik większy od 1. Firewall, zapora sieciowa (ang. firewall zapora przeciwogniowa). Jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Termin ten moŝe odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego straŝy stoi. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, np. Internetu. Data: Strona: 5 / 107

6 HDPE (ang. High Density PE), polietylen wysokiej gęstości stosowany jako materiał do produkcji m.in. rur kanalizacji teletechnicznej. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) - protokół przesyłania dokumentów hypertekstowych stosowany w sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC Za pomocą protokołu HTTP przesyła się Ŝądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji - natomiast protokół HTTP właśnie to umoŝliwia. Instytucja instytucje uŝyteczności publicznej, organy administracji państwowej oraz samorządowej, Jednostki Organizacyjne Miasta Rybnika itp., które zostały wytypowane (Załącznik nr 1) do roli węzłów sieci szerokopasmowej. ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) czyli sieć cyfrowa z integracją usług. Technologia sieci telekomunikacyjnych mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych uŝytkownikom końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (ang. end-toend circuit-switched digital services). Połączenia ISDN zalicza się do grupy połączeń dodzwanianych (komutowanych). WyróŜnia się 2 rodzaje dostępu do ISDN: BRI (2B + D) oraz PRI 30B+D, kanał B o przepływności 64kbps i kanał D do zarządzania połączeniem w przypadku BRI posiada 16kbps, a w przypadku PRI 64kbps. ISO-OSI, model OSI (ang. Open System Interconnection) to standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T, o pełnej nazwie ISO OSI RM, opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model ISO OSI RM (ang. ISO OSI Reference Model) (pol. model odniesienia łączenia systemów otwartych) jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym załoŝeniem modelu jest podział systemów sieciowych na 7 warstw (ang. layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Dla Internetu sformułowano uproszczony Model DoD, który ma tylko 4 warstwy. Data: Strona: 6 / 107

7 IXP (ang. Internet exchange Point), punkt styku sieci wewnętrznej z siecią publiczną Internet. Jitter, są to szybkozmienne fluktuacje fazy, czyli takie których częstotliwość jest powyŝej 10 Hz. Jednostką miary tych fluktuacji jest odstęp jednostkowy UI (ang. Unit Interval), który równa się szerokości jednego bitu w danym strumieniu transmisyjnym. I tak np. dla strumienia o przepływności 2,048 Mbit/s, jeden UI wynosi 488 ns, a dla 155,52 Mbit/s UI = 6,43 ns. LAN (ang. Local Area Network) sieć lokalna lub wewnętrzna, najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj ogranicza się do jednego biura lub budynku. LLU, dostęp do lokalnej pętli abonenckiej oznacza, zgodnie z określeniem zawartym w prawie telekomunikacyjnym, korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu moŝliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej. Lokalizacja - lokalizacja siedziby konkretnej instytucji na terenie Miasta Rybnika. W przypadku, gdy jedna lokalizacja jest siedzibą dla kilku instytucji, na potrzeby koncepcji, taka lokalizacja jest liczona raz. Jedna instytucja moŝę mieć siedzibę w więcej niŝ jednej lokalizacji. MAN (ang. Metropolitan Area Network) to duŝa sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego typu sieci uŝywają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład rozrzuconymi sieciami LAN. Sieci miejskie są budowane przede wszystkim przez duŝe organizacje samorządowe, edukacyjne lub prywatne, które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych pomiędzy punktami w ramach miejscowości bez udziału stron trzecich. Do technologii uŝywanych przy budowaniu takich sieci naleŝą ATM, FDDI, SMDS oraz ostatnio Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemoŝliwe jest uŝycie Data: Strona: 7 / 107

8 połączeń światłowodowych często stosuje się bezprzewodowe połączenia radiowe, laserowe lub podczerwone. MPEG-1, jest standardem kompresji dźwięku i ruchomych obrazów zaproponowanym przez MPEG. Format wideo MPEG-1 uŝywany jest na Video CD. Jakość obrazu przy zwykłej przepustowości VCD jest w przybliŝeniu porównywalna do tej znanych z kaset VHS. MPEG-1 audio layer 3 jest pełną nazwą popularnego formatu, MP3. MPLS (ang. Multiprotocol Label Switching), jest to technologia stosowana przez routery, w której routing pakietów został zastąpiony przez tzw. przełączanie etykiet. Na brzegu sieci z protokołem MPLS do pakietu dołączana jest dodatkowa informacja zwana etykietą (ang. Label). Router po odebraniu pakietu z etykietą (jest to z punktu widzenia danego routera etykieta wejściowa) uŝywa jej jako indeksu do wewnętrznej tablicy etykiet, w której znajduję się następny punkt sieciowy (ang. next hop) oraz nowa etykieta (etykieta wyjściowa). Etykieta wejściowa jest zastępowana wyjściową i pakiet jest wysyłany do następnego punktu sieciowego (np. do następnego routera). JeŜeli następny router nie obsługuje protokołu MPLS etykieta jest usuwana i pakiet kierowany jest dalej wg. standardowej tablicy routingu. Pomimo, Ŝe teoretycznie istnieje moŝliwość zastosowania MPLS do przełączania pakietów dowolnego protokołu rutowalnego (na co wskazuje słowo Multiprotocol w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczą jedynie protokołu IP. Multicast, to rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do wielu punktów (ale nie do wszystkich broadcast). Istnieje tylko jeden nadawca i wielu odbiorców. Przykładem takiej transmisji moŝe być transmisja sygnału radia internetowego z wykorzystaniem multicast. N-PE, jest to punkt w sieci MetroEthernet, gdzie terminowane są usługi sieciowe realizowane w warstwie 2 modelu ISO-OSI, a zaczynają być realizowane usługi warstwy trzeciej typowe usługi rdzenia sieci. Data: Strona: 8 / 107

9 Nadsubskrypcja (ang. overbooking) oznacza stosunek maksymalnego zapotrzebowania na pasmo do rzeczywistego dostarczanego uŝytkownikowi. Zwykle mieści się w przedziale 5:1 20:1. NAT (ang. Network Address Translation), nazywany teŝ w jednej ze swych odmian maskaradą (z ang. masquerade). Technika translacji adresów sieciowych stosowana gdy sieć lokalna uŝywa adresów prywatnych IP lub w celu zabezpieczenia sieci lokalnej przez atakami z zewnątrz. OSPF (ang. Open Shortest Path First), w wolnym tłumaczeniu "pierwszeństwo ma najkrótsza ścieŝka". Jest to wewnętrzny protokół routingu typu stanu łącza (ang. Link State). Opisany jest w dokumentach RFC Jest zalecanym protokołem wśród protokołów niezaleŝnych (np. RIP, ang. Routing Information Protocol). W przeciwieństwie do protokołu RIP, OSPF charakteryzuje się dobrą skalowalnością, wyborem optymalnych ścieŝek i brakiem ograniczenia skoków powyŝej 15, przyspieszoną zbieŝnoscią. Przeznaczony jest dla sieci posiadających do 50 routerów w wyznaczonym obszarze routingu. Cechami protokołu OSPF są: routing wielościeŝkowy, routing najmniejszym kosztem i równowaŝne obciąŝenia. Q-in-Q, rozszerzenia do 802.1ad Provider Bridge równieŝ znane jako stackowane VLANy. QoS (ang. Quality of Service), jakość usług. Wymagania nałoŝone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez daną sieć telekomunikacyjną. Aby zapewnić QoS, stosowane są następujące mechanizmy: kształtowanie i ograniczanie przepustowości zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych zarządzanie buforowaniem nadmiarowych pakietów: DRR, WFQ, WRR określenie charakterystyki gubienia pakietów Data: Strona: 9 / 107

10 unikanie przeciąŝeń: Connection Admission Control (CAC), Usage Parameter Control (UPC) PE (ang. Provider Edge), brzeg sieci operatora, do urządzeń PE włączane są urządzenia klienta (CPE). RIP (ang. Routing Information Protocol), czyli Protokół Informowania o Trasach naleŝący do grupy protokołów bram wewnętrznych (IGP), oparty jest na zestawie algorytmów wektorowych, słuŝących do obliczania najlepszej trasy do celu. RIX, Rybnicki Internet exchange. RIX to regionalny węzeł wymiany ruchu pomiędzy dostawcami Internetu na terenie ziemi rybnickiej. RSIP Rybnicki System Informacji Przestrzennej, udostępniony publicznie system informatyczny zawierający dane przestrzenne dotyczące Miasta Rybnik. System obejmuje szereg warstw, w wersji internetowej posiada 4 działy: plan miasta, miejscowy plan zagospodarowana przestrzennego, mapy tematyczne (m.in. okręgi wyborcze, objazdy, granice dzielnic, tereny inwestycyjne), ortofotomapa zdjęcia lotnicze i satelitarne z roku 1997 i SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy), czyli Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, jest to technologia sieci transportu informacji, charakteryzująca się tym, Ŝe wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem (w odróŝnieniu od takich technologii jak, np. ATM). WaŜną cechą jest równieŝ to, Ŝe podstawowa jednostka transportowa STM-N (Synchronous Transport Module - Synchroniczny Moduł Transportowy), w czasie zwielokrotniania ma przepływność będącą N-tą wielokrotnością STM-1 (155,52 Mbit/s). Ta właściwość nie występuje np. w technologii PDH. Sieci SDH charakteryzują się o wiele większą niezawodnością od innych oraz mniejszą podatnością na uszkodzenia wynikającą z budowy m.in. struktur Data: Strona: 10 / 107

11 pierścieniowych. Dzięki temu mają moŝliwość automatycznej rekonfiguracji w czasie krótszym niŝ 50 ms. Stosuje się następujące wielokrotności: STM-1 (155,52 Mbit/s), STM-4 (622,08 Mbit/s), STM-16 (2488,32 Mbit/s), STM-64 (9953,28 Mbit/s), STM-256 (39813,12 Mbit/s). SLA (ang. Service Level Agreement) jest to umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. SONET (ang. Synchronous Optical NETwork - Synchroniczna sieć optyczna) to standard transmisji optycznej uŝywający laserów lub diod LED do przesyłania informacji cyfrowej poprzez światłowody. Został on wprowadzony, aby zastąpić PDH (ang. Plesiochronous Digital Hierarchy - Plezjochroniczna Hierarchia Cyfrowa) do przesyłania duŝych ilości danych oraz aby pozwalał na bezkonfliktową współpracę urządzeń od róŝnych dostawców. STM-1 podstawowa jednostka transportowa systemu SDH o przepływności 155 Mbps (patrz SDH). STP (ang. Spanning-Tree Protocol), protokół drzewa rozpinającego, sporządzony przez IEEE (ang.institute of Electrical and Electronics Engineers) opisany w dokumencie (IEEE 802.1d). Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe (np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI. STP obsługiwany jest przez przełączniki (ang. network switch) i mostki sieciowe (ang. Data: Strona: 11 / 107

12 network bridge). Stworzony dla zwiększenia niezawodności środowisk sieciowych, umoŝliwia on konfigurację tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli. Protokół ten tworzy graf bez pętli w kształcie drzewa i ustala zapasowe łącza, w trakcie normalnej pracy sieci blokuje je tak by nie przekazywały one Ŝadnych danych, wykorzystywana jest tylko jedna ścieŝka, po której moŝe odbywać się komunikacja. Na szczycie grafu znajduje się główny przełącznik tzw. korzeń (ang. root), zarządzający siecią. Korzeniem zostaje przełącznik na podstawie identyfikatora. W momencie gdy STP wykryje problem np. zerwany link, to rekonfiguruje sieć uaktywniając łącze zapasowe, potrzebuje na to ok. 30 do 60 sekund. TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol / Internet Protocol) jest pakietem najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych sieci komputerowych. Najczęściej obecnie wykorzystywany standard sieciowy, stanowiący podstawę współczesnego Internetu. Nazwa pochodzi od dwóch najwaŝniejszych jego protokołów: TCP oraz IP. TDM (ang. Time Division Multiplexing). Technika przesyłu sygnałów cyfrowych polegając na zwielokrataniu w dziedzienie czasu. Przesyłane sygnały dzielone są na części, którym później przypisywane są czasy transmisji. Najpierw przesyłana jest pierwsza część pierwszego sygnału potem pierwsza część drugiego sygnału itd. Gdy zostaną przesłane wszystkie pierwsze części, do głosu dochodzą drugie części sygnału. Podstawowym sygnałem uŝywanym w telekomunikacji z komutacją kanałów jest strumień E1 (30 kanałów 64 kbps). Sygnał najczęściej fizycznie jest wyprowadzany stykiem G.703 lub V.35. U-PE (ang. User Provided Edge), Jest to styk stanowiący punkt, w którym kończy się sieć zarządzana przez operatora, a zaczyna się sieć klienta. UNI (ang. User-Network Interface), styk pomiędzy siecią a uŝytkownikiem realizuje urządzenie UNI. Najbardziej popularnym UNI jest karta sieciowa Ethernet. Unicast - to rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko jeden nadawca i tylko jeden odbiorca. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. Oparte Data: Strona: 12 / 107

13 na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP, który pierwsze Ŝądanie wysyła zawsze korzystając z transmisji broadcast. VLAN (ang. Virtual Local Area Network), sieć wirtualna jest siecią komputerową wydzieloną logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej. Do tworzenia VLAN-ów wykorzystuje się konfigurowalne switche, umoŝliwiające podział jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych, poprzez separację ruchu pomiędzy określonymi grupami portów. Komunikacja między VLANami jest moŝliwa tylko wtedy, gdy w VLAN-ach tych partycypuje port naleŝący do routera. W przełącznikach zarządzalnych zgodnych z IEEE 802.1Q moŝliwe jest znakowanie ramek (tagowanie) poprzez doklejenie do nich informacji o VLAN-ie, do którego naleŝą. Dzięki temu moŝliwe jest transmitowanie ramek naleŝących do wielu róŝnych VLAN-ów poprzez jedno fizyczne połączenie (trunking). VPLS MPLS pozwala na realizację między innymi następujących usług: MPLS IP VPN-y TE (ang. Traffic Engineering Tunnels) AToM (ang. Any Transport over MPLS) VPLS (ang. Virtual Private LAN Services) VPN (ang. Virtual Private Network), wirtualna sieć prywatna. MoŜna ją opisać jako "tunel", przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej, jak Internet) w taki sposób, Ŝe węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Taki kanał moŝe opcjonalnie kompresować lub szyfrować w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych danych. VRF (ang. VPN Routing and Forwarding), routing i przekazywanie dla VPN WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing) zwielokrotnianie w dziedzinie długości fali, jest to rodzaj technologii zwielokrotniania sygnałów, za pomocą światła laserowego. Zasada działania polega na podziale światła laserowego na kilka (nawet Data: Strona: 13 / 107

14 do kilkuset) fal o róŝnych długościach, przesyłanych w tym samym czasie, w tym samym medium transmisyjnym (włóknie optycznym). KaŜda długość tworzy osobny "kanał", który moŝe przenosić informacje. W zaleŝności od liczby kanałów rozróŝniamy technologię CWDM Coarse Wave Division Multiplexing i DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing. Przy CWDM jest do dyspozycji 8 długości fal, przy DWDM ich liczba moŝe sięgać 40, 80 i więcej. Data: Strona: 14 / 107

15 1 Streszczenie Miasto Rybnik, realizując działania w ramach rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, planuje zrealizować projekt Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku. W ramach projektu przewiduje się budowę szkieletu szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Miasta Rybnika. Sieć miejska (inaczej metropolitalna; MAN * Metropolitan Area Network) z zasady pokrywa swoim zasięgiem tereny miast. Sieci takie charakteryzują wysokie przepływności oraz stosowanie jako medium transmisyjnego kabli światłowodowych. Obecnie podstawową technologią stosowaną w sieciach metropolitalnych (w skrócie Metro) jest Ethernet. Technologia ta jest powszechnie stosowana w sieciach lokalnych (LAN Local Area Network). Nasze komputery osobiste pracujące w sieci lokalnej korzystają właśnie z protokołu Ethernet. W sieciach MAN rozwiązanie takie nazywane jest najczęściej Metro Ethernet. Podstawowa prędkość transmisji sieci lokalnych Ethernet wynosi 10 Mbps. Od wielu lat stosowane są juŝ sieci FastEthernet (szybki Ethernet) o prędkości transmisji 100 Mbps. W sieci Metro Ethernet stosowane są duŝo wyŝsze przepływności. Wynika to z konieczności zapewnienia komfortowej pracy wielu uŝytkownikom sieci (łączy ona przecieŝ wiele sieci lokalnych). Podstawową prędkością transmisji w sieci Metro jest 1 Gbps, a główne łącza takiej sieci mogą pracować z prędkością 10 Gbps. Jest to 1000 razy szybciej niŝ podstawowa prędkość sieci lokalnej. Aby zobrazować róŝnice w prędkości transmisji moŝna przytoczyć przykład przesłania zawartości płyty CD z jednego komputera w sieci lokalnej na drugi z prędkością 10 Mbps. Potrzeba na to czasu ok. 10 minut. W sieci o prędkości transmisji 10 Gbps zajmie to niecałą sekundę. Jednak sieć MetroEthernet to nie tylko wyŝsze przepływności. To takŝe zapewnienie odpowiedniej jakości usług (np. gwarancji pasma w obciąŝonej sieci czy gwarancji czasu opóźnienia pakietów danych). W sieciach lokalnych nie ma takiej * skróty i terminy techniczne uŝywane w dokumencie zebrano i opisano w Słowniku na stronie 4. Data: Strona: 15 / 107

16 potrzeby, gdyŝ korzysta z niej niewielka liczba uŝytkowników z tej samej organizacji. W szerokopasmowej sieci miejskiej przesyłany jest ruch wielu uŝytkowników (mogą to być setki tysięcy) z róŝnych organizacji. Stąd konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi oraz separacji ruchu róŝnych uŝytkowników. Urządzenia tworzące sieć MetroEthernet wspierają wiele mechanizmów, które pozwalają uŝytkować ją bez zakłóceń przez wielu uŝytkowników, którzy wykorzystują wiele róŝnych aplikacji do transmisji danych, transmisji głosu, a nawet transmisji video o jakości obrazu telewizyjnego lub lepszej. Sieć szerokopasmowa musi być przystosowana do transmisji danych od róŝnych uŝytkowników i z róŝnych źródeł. Mogą to być: wymiana informacji (połączenie sieci lokalnych) instytucji na terenie miasta, dostęp do zasobów sieci Internet, systemy komunikacji głosowej (telefonia IP), udostępnianie zasobów baz danych takich jak np. RSIP, aplikacje związane z systemem Elektronicznej Karty Miejskiej (e-karta), aplikacje związane z edukacją np. dostęp do zasobów bibliotek, monitoring miasta (przesyłanie obrazów z kamer), zapewnienie komunikacji dla Centrum Zarządzania Kryzysowego, zarządzanie transportem i ruchem drogowym np. sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyŝowaniach, dostęp do usług telemedycznych, w tym przede wszystkim konsultacje zdalne ze specjalistami w róŝnych szpitalach, i wiele innych zastosowań związanych z aspektami Ŝycia w mieście. Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury teleinformatycznej w mieście i zapewnienie jak największej ilości mieszkańcom dostępu do szerokopasmowej sieci. Obecny stan tej infrastruktury jest niewystarczający i nie dostosowany do potrzeb zarówno mieszkańców jak i firm oraz administracji publicznej. Hamuje to rozwój usług świadczonych za pomocą sieci Internet (zarówno publicznych jak i prywatnych). Budowa sieci szkieletowej miasta jest planowana w oparciu o instytucje miasta oraz obiekty uŝyteczności publicznej. W celu zapewnienia dostępu do zbudowanej Data: Strona: 16 / 107

17 infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, w lokalizacjach tych utworzone zostaną węzły dostępowe tak, aby umoŝliwić firmom świadczącym usługi internetowe dla mieszkańców oraz innym ewentualnym zainteresowanym dostęp do sieci (ze szczególnym uwzględnieniem peryferyjnych dzielnic miasta, w których z róŝnych względów świadczenie takich usług jest utrudnione). Rozwiązanie to pozwoli na zintegrowanie wszystkich jednostek organizacyjnych miasta we wspólnej sieci, a przez to lepszą jakość i efektywność oraz wzrost ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną, a zdecydowana większość mieszkańców będzie miała moŝliwość korzystania w swoich domach z dobrodziejstw szerokopasmowego Internetu. WaŜnym aspektem budowy sieci jest równieŝ moŝliwość jej wykorzystania w przyszłości do poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ponadto ulegnie poprawie wymiana informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami. Lista instytucji w ilości około 180 została przedstawiona w Załączniku nr 1. Niewątpliwie sprzyjającym czynnikiem w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowej miasta, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do sieci Internet są lokalni operatorzy Internetowi, posiadający infrastrukturę dostępową na terenie osiedli miejskich. Operatorzy tych sieci mogą być dobrymi uŝytkownikami planowanej sieci, gdyŝ posiadają własnych klientów oraz infrastrukturę, a poprzez zbudowaną sieć będą mogli mieć dostęp do globalnej sieci Internet po bardzo rozsądnych cenach w miejscu IXP. Operatorzy lokalni mogą wspólnie nabywać usługi o większej przepustowości w miejscu, gdzie będą obecni róŝni dostawcy. Mogą rozwijać się takie inicjatywy jak Internet exchange (IX), np. działający juŝ w Rybniku RIX. SłuŜą one wymianie ruchu lokalnego pomiędzy operatorami, co powoduje zmniejszenie ruchu na stykach płatnych. MoŜna pokusić się o stworzenie wspólnych zasobów takich jak np. wspólny cache dla usług HTTP czy wspólne lokalne serwery usług. W celu realizacji powyŝszych załoŝeń oraz na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb uŝytkowników sieci (rozdział 4.3), w koncepcji zaproponowano budowę sieci teleinformatycznej, na którą składają się: kanalizacja teletechniczna o łącznej długości ok. 72 km, sieć kablowa światłowodowa o łącznej długości ok. 105 km, Data: Strona: 17 / 107

18 przyłącza do ok. 150 budynków, 3 węzły rdzeniowe (główne) połączone ze sobą łączami o przepustowości 10 Gbps, 12 węzłów agregujących rozmieszczonych na terenie całego miasta, Centrum Przetwarzania Danych, punkt wymiany ruchu z siecią Internet. Propozycję przebiegu sieci kablowej przedstawiono na planie miasta Rybnik w Załączniku 4. Kanalizacja teletechniczna będzie zbudowana z rur HDPE (polietylen wysokiej gęstości) i studni kablowych. W kanalizacji będą umieszczone kable światłowodowe o liczbie włókien od 12 do 96. Na głównych ciągach będą to kable magistralne o liczbie włókien 96 oraz 48. Do poszczególnych budynków doprowadzane będą kable 12 włóknowe. Kabel taki łączy się z kablem magistralnym za pomocą mufy rozgałęźnej umieszczonej w studni kablowej. W budynku kable wprowadza się do przełącznic światłowodowych, a włókna wyprowadza się na odpowiednie złącza optyczne. Do złącz moŝna podpiąć urządzenia aktywne takie przełączniki i routery, które będą tworzyć sieć Metro Ethernet. Sieć podzielono na obszary obejmujące wszystkie dzielnice miasta. Obszar Centrum w skład, którego wchodzą dzielnice ograniczone od północy ulicą Wyzwolenia, Kotucza i Budowlanych, od wschodu ulicą Budowlanych, od południa Obwiednią Południową, następnie linią kolejową i stacją PKP, a od zachodu ulicą Sybiraków. W skład obszaru wchodzą osiedla i dzielnice: Śródmieście, Dworek, Sławików, Maroko-Nowiny, Smolna. W obszarze tym znajduje się juŝ część sieci, która została wybudowana lub zaprojektowana pod system monitoringu. Nitka śorska to odgałęzienie sieci, które zaczyna się na rondzie Mikołowskim i przechodzi przez dzielnice i osiedla Paruszowiec-Piaski, Meksyk, Piaski, Ligota- Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice, Nowy Dwór, Osiedle Południe, Kłokocin. Nitka Chwałowicka rozpoczyna się na rondzie Chwałowickim i zasila Kozie Góry oraz Chwałowice. Nitka Wodzisławska bierze początek na rondzie Wodzisławskim i przechodzi przez Zamysłów, Niedobczyce, Rymer, Osiedle Morcinka, Niewiadom, Buzowice, Kolonia Helenka, Popielów, Radziejów. Data: Strona: 18 / 107

19 Nitka Rudzka rozpoczyna się na rondzie Mezamet i zasila Orzepowice oraz Rybnicką Kuźnię. Nitka Gliwicka formalnie zaczyna się w punkcie przecięcia się sieci z ulicą Wyzwolenia, przechodzi przez dzielnicę Rybnik-Północ i dalej biegnie wzdłuŝ ulicy Gliwickiej, tworząc punkty dostępowe dla takich obszarów jak Wawok, Wielopole, Józefowiec, Strąkowiec,i kończy się na wysokości ul. Podmiejskiej i linii kolejowej do Elektrowni Rybnik. Do tego obszaru włączona jest takŝe dzielnica Kamień. W skład powyŝszych obszarów nie weszły następujące osiedla i dzielnice: Wrzosy, Zebrzydowice, Grabownia, Golejów, Chwałęcice, Stodoły, Ochojec. Połączenie tych obszarów do sieci miejskiej będzie tymczasowo realizowane poprzez budowę radiolinii o odpowiedniej przepływności. Na terenie dzielnic Grabownia oraz Chwałęcice planowana jest budowa kanalizacji łączącej poszczególne lokalizacje. W koncepcji przedstawiono takŝe docelowy wariant budowy kanalizacji dla wszystkich obszarów. Całkowita długość kanalizacji w tym wariancie wynosi ok. 85 km. W rozdziale 6.2 przedstawiono koszty takiego rozwiązania z podziałem na poszczególne obszary. Zestawienie takie pozwoli Zamawiającemu zdecydować, które obszary będzie moŝna zrealizować w ramach dostępnego budŝetu. Całkowity koszt budowy sieci w zaproponowanym wariancie kabloworadiowym wyniósł niecałe 16,5 mln zł netto. Koszt budowy w wariancie kablowym jest o ok. 1 mln zł wyŝszy. Do realizacji w ramach budŝetu projektu Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku wytypowano obszar Centrum oraz nitki: chwałowicką, wodzisławską, gliwicką wraz z obszarem Kamień oraz obszary podłączone radiolinią: Grabownia i osiedle Wrzosy. W obszarach tych znajduje się 138 jednostek organizacyjnych miasta wytypowanych do podłączenia, co stanowi 76% wszystkich jednostek. Sieć pokrywa dzielnice zamieszkałe przez 64,5% ludności miasta. Ze względu na ograniczony budŝet nie włączono m.in. nitki Ŝorskiej, której obszar obejmuje 23% mieszkańców. W pierwszej kolejności będzie zrealizowana budowa obszaru Centrum. Harmonogram przewiduje uruchomienie sieci szerokopasmowej w przeciągu 30 miesięcy od daty rozpoczęcia inwestycji. Kolejne obszary będą łączyć się z obszarem Centrum, a termin zakończenia inwestycji w tych obszarach będzie opóźniony o ok. 1 do 3 miesięcy, co wynika z czasu, jaki jest potrzebny na dokonanie Data: Strona: 19 / 107

20 odbioru i uruchomienie pierwszego obszaru. Realizacja całej inwestycji powinna zatem zakończyć się po ok. 33 miesiącach (2 lat i 9 miesiącach) od rozpoczęcia inwestycji. 2 Wstęp Celem projektu jest zwiększenie na terenie Miasta Rybnik moŝliwości uŝytkowania szerokopasmowej komunikacji elektronicznej poprzez zbudowanie miejskiej sieci szerokopasmowej. Powstała sieć tworzona będzie w oparciu o zasoby i lokalizacje instytucji na terenie Miasta Rybnik świadczących usługi publiczne na rzecz mieszkańców miasta i będzie wykorzystywana dla zaspokojenia potrzeb wszystkich mieszkańców i podmiotów działających na terenie Miasta. Celem niniejszego opracowania jest dokonanie analizy techniczno-ekonomicznej i zarekomendowanie rozwiązania pozwalającego na realizację celu projektu przy zachowaniu zasady ekonomiki nakładów w stosunku do rezultatów. 2.1 Sieć miejska Sieć miejska zwana inaczej metropolitalną (Metropolitan Area Network - w skrócie MAN) jak sama nazwa wskazuje pokrywa swoim obszarem powierzchnię miasta lub skupiska miast. Budowa sieci miejskiej moŝe odbywać się na wiele sposobów. Wynika to z uwarunkowań lokalnych, istniejących i planowanych połączeń światłowodowych, posiadanych urządzeń etc. W zaleŝności od wymagań oraz obszaru na którym dana sieć jest budowana, stosowane są róŝnego rodzaju technologie. Obecnie podstawową technologią dostępową wykorzystywaną w budowie sieci Metro jest Ethernet, stąd często uŝywana jest nazwa rozwiązania: Metro Ethernet. Ethernet wykorzystywany jest do realizacji ostatniej mili do uŝytkownika, jak równieŝ do budowy połączeń szkieletowych w sieci MAN. Niekiedy sieć Metro Ethernet jest porównywana z duŝą siecią kampusową. Wynika to z faktu, Data: Strona: 20 / 107

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

VPLS - Virtual Private LAN Service

VPLS - Virtual Private LAN Service VPLS - Virtual Private LAN Service 1.1 Opis usługi VPLS (Virtual Private LAN Service), czyli usługa wirtualnej prywatnej sieci LAN, jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem z kategorii transmisji

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Wstęp

Sieci komputerowe. Wstęp Sieci komputerowe Wstęp Sieć komputerowa to grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 5 Sieci szkieletowe Program wykładu Standardy TDM Zwielokrotnianie strumieni cyfrowych PDH a SDH Ochrona łączy Synchronizacja Sieci SDH na różnych poziomach WDM i DWDM 1

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokoły sieciowe - TCP/IP

Protokoły sieciowe - TCP/IP Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe - TCP/IP TCP/IP TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) działa na sprzęcie rożnych producentów może współpracować z rożnymi protokołami warstwy

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA

KONCEPCJA TECHNICZNA KONCEPCJA TECHNICZNA SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARANÓW SANDOMIERSKI Nazwa zadania: opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej

Bardziej szczegółowo

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny

Wykład 3: Internet i routing globalny. A. Kisiel, Internet i routing globalny Wykład 3: Internet i routing globalny 1 Internet sieć sieci Internet jest siecią rozproszoną, globalną, z komutacją pakietową Internet to sieć łącząca wiele sieci Działa na podstawie kombinacji protokołów

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3

HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 HYPERION-302-3 10-portowy przemysłowy przełącznik Gigabit Ethernet 8x 100/1000Mbit/s SFP + 2x 10/100/1000Mbit/s RJ45 + RS232/485 + współpraca z modemem GPRS + interfejs 1-wire + cyfrowe wejście + wyjścia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

IP VPN. 1.1 Opis usługi

IP VPN. 1.1 Opis usługi IP VPN 1.1 Opis usługi IPVPN MPLS to usługa transmisji danych umożliwiająca zbudowanie dla Twojej Firmy sieci WAN składającej się z oddalonych od siebie korporacyjnych sieci lokalnych (LAN). Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa

Beskid Cafe. Hufcowa Kawiarenka Internetowa Beskid Cafe Hufcowa Kawiarenka Internetowa Co to jest kawiarenka internetowa? Jest to kilka komputerów znajdujących się w jednym pomieszczeniu połączonych w sieć komputerową, która jest podłączona do Internetu.

Bardziej szczegółowo

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN

PBS. Wykład Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN PBS Wykład 7 1. Zabezpieczenie przełączników i dostępu do sieci LAN mgr inż. Roman Krzeszewski roman@kis.p.lodz.pl mgr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl mgr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE

TECHNOLOGIA W PRAKTYCE TECHNOLOGIA W PRAKTYCE INTERNET ŚWIATŁOWODOWY SEEV RADIOLINIA SEEV IM MNIEJ ABSORBUJĄCE ROZ- WIĄZANIE, TYM BARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA. Wykorzystanie dwóch różnych technologii transmisji danych umożliwia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92

MODEM. Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 SPRZĘT SIECIOWY Urządzenia sieciowe MODEM Wewnętrzny modem PCI, 56Kbps DATA/FAX/VOICE, V.92 Zewnętrzny modem USB 2.0 DATA/FAX/VOICE (V.92) 56Kbps Zewnętrzny modem 56Kbps DATA/FAX/VOICE V.92 (RS-232) MODEM

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego

Światłowodowa sieć. kujawsko-pomorskiego Światłowodowa sieć dystrybucyjna województwa kujawsko-pomorskiego Antoni Zabłudowski Ciechocinek, 03.09.2009 r. Aktualny stan sieci K-PSI Tuchola Grudziądz Sępólno Krajeńskie Świecie Sieć szkieletowa Chełmno

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka

Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin. Krzysztof Łątka Zarządzanie procesowe w Urzędzie Miasta Lublin wykorzystanie nowoczesnych technologii Krzysztof Łątka Poznań 28.02.2008 Agenda Lublin w liczbach Projekty IT UM Lublin Sieć i jej funkcjonalność Usługi w

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet

Sieci komputerowe. Zadania warstwy łącza danych. Ramka Ethernet. Adresacja Ethernet Sieci komputerowe Zadania warstwy łącza danych Wykład 3 Warstwa łącza, osprzęt i topologie sieci Ethernet Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak

Wykład 3 / Wykład 4. Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak Wykład 3 / Wykład 4 Na podstawie CCNA Exploration Moduł 3 streszczenie Dr inż. Robert Banasiak 1 Wprowadzenie do Modułu 3 CCNA-E Funkcje trzech wyższych warstw modelu OSI W jaki sposób ludzie wykorzystują

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie. Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim (SRSS)

Województwo Śląskie. Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim (SRSS) Opracowanie przygotowane przez Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o. Województwo Śląskie Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim (SRSS) (stan na dzień 25.08.2009r) Katowice, lipiec

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9. Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W KOSZALINIE Projekt lokalnej sieci komputerowej zapewniającej dostęp do Internetu. autorzy: mgr inŝ. Tomasz Pukiewicz mgr inŝ. Rafał Traczyk - 1 - 1. ZałoŜenia

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224

Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224 1 Zaawansowana konfiguracja przełącznika TP-Link TL-SG3224 2016 2 Zaawansowana konfiguracja 1. Konfiguracja Port Security 2. Ograniczenie prędkość ruchu przychodzącego/wychodzącego na porcie (Bandwidth

Bardziej szczegółowo

GTS Transmisja Danych

GTS Transmisja Danych Autoryzowany Partner GTS Poland - Biznes Integrator GTS Transmisja Danych Usługi komunikacji biznesowej w wirtualnych sieciach prywatnych VPN Wirtualne sieci prywatne VPN - narzędzie do zapewnienia bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej. Sieci konwergentne. Andrzej Grzywak Sieci konwergentne Andrzej Grzywak Sieci ich klasyfikacja i rozwój WAN MAN LAN SP transmisja modemowa transmisja w paśmie podstawowym transmisja w paśmie szerokim Systemy ISDN Technologia ATM Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM SIEĆ SZEROKOPASMOWA POLSKI WSCHODNIEJ - KONCEPCJA SIECI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Olsztyn, 22 maja 2013 Agenda ORSS podstawowe informacje Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii

Urządzenia sieciowe. Tutorial 1 Topologie sieci. Definicja sieci i rodzaje topologii Tutorial 1 Topologie sieci Definicja sieci i rodzaje topologii Definicja 1 Sieć komputerowa jest zbiorem mechanizmów umożliwiających komunikowanie się komputerów bądź urządzeń komputerowych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się.

1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk Sieć komputerowa 1 1. Sieć komputerowa to medium umożliwiające połączenie dwóch lub więcej komputerów w celu wzajemnego komunikowania się. i sieci komputerowe Szymon Wilk

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej

SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej SIECI KOMPUTEROWE mgr inż. Adam Mencwal Katedra Informatyki Stosowanej amencwal@kis.p.lodz.pl http://www.kis.p.lodz.pl/~amencwal/ Sieć komputerowa co to takiego? Sieć komputerowa - to grupa komputerów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi mgr inż. Krzysztof Szałajko Sieć komputerowa Zbiór urządzeń połączonych ze sobą za pomocą mediów transmisyjnych, umożliwiająca komunikowanie się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP

Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Model sieci OSI, protokoły sieciowe, adresy IP Podstawę działania internetu stanowi zestaw protokołów komunikacyjnych TCP/IP. Wiele z używanych obecnie protokołów zostało opartych na czterowarstwowym modelu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

Teraz MPLS Ale jak przez 20 lat do tego dochodziliśmy?

Teraz MPLS Ale jak przez 20 lat do tego dochodziliśmy? Teraz MPLS Ale jak przez 20 lat do tego dochodziliśmy? Piotr Szafran Główny Architekt Sieci EXATEL S.A. 30 września 2013 Exatel 20 lat doświadczenia Rodowód Telenergo Telbank Exatel = Telenergo + Telbank

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: Zamawiający

SEKCJA I: Zamawiający Ożarów Mazowiecki dn. 02 06 2014 KONKURS OFERT NR 3 /2014 Router IPv4/IPv6 z funkcjonalnością BRAS/service gateway dla potrzeb rozbudowy sieci STANSAT SEKCJA I: Zamawiający I. 1) Nazwa i adres: STANSAT

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/16/09 Załącznik A do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy systemu komputerowego z oprogramowaniem, instalacją

Bardziej szczegółowo

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa

Światłowody. Telekomunikacja światłowodowa Światłowody Telekomunikacja światłowodowa Cechy transmisji światłowodowej Tłumiennośd światłowodu (około 0,20dB/km) Przepustowośd nawet 6,875 Tb/s (2000 r.) Standardy - 10/20/40 Gb/s Odpornośd na działanie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R.

Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Konfiguracja połączenia G.SHDSL punkt-punkt w trybie routing w oparciu o routery P-791R. Topologia sieci: Lokalizacja B Lokalizacja A Niniejsza instrukcja nie obejmuje konfiguracji routera dostępowego

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH WŁASNOŚCI DANYCH W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DANE TEKSTOWE Dane tekstowe są najpopularniejszym typem przesyłanych mediów. Można je odnaleźć w usługach takich jak

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI DR INŻ. ROBERT WÓJCIK DR INŻ. JERZY DOMŻAŁ ORGANIZACJA ZAJĘĆ WSTĘP DO SIECI WSTĘP DO SIECI INTERNET Kraków, dn. 3 października 2016r. PLAN WYKŁADU Organizacja zajęć Modele komunikacji sieciowej Okablowanie

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI

OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI OKABLOWANIE W WYBRANYCH SYSTEMACH KOMUNIKACJI KLASYFIKACJA SIECI wielkość -odległość między najdalej położonymi węzłami sieć lokalna (LAN - Local Area Network) o zasięgu do kilku kilometrów sieć miejska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA

SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA SIECI KOMPUTEROWE PODSTAWOWE POJĘCIA WAN (Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) Sieć WAN sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski). Połączenie

Bardziej szczegółowo