P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) , fax (22) , BDG-V KB/14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O L S K A A K A D E M I A N A U K. tel. (22) 6978841, fax (22) 6206221, e-mail: igipz@twarda.pan.pl, http://www.igipz.pan.pl BDG-V-281-23-KB/14"

Transkrypt

1 P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. S. Leszczyckiego Warszawa, ul. Twarda 51/55, tel. (22) , fax (22) , BDG-V KB/14 Oszacowanie wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG (izochrona drogowa 60 i 90 minut) Raport przygotowany w ramach III etapu projektu: Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej Zespół ekspercki: Prof. dr hab. Tomasz Komornicki (kierownik zespołu) Dr Piotr Rosik Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński Dr Marcin Stępniak Warszawa, marzec

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE. ZAŁOŻENIA BADANIA 3 2. DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE 3. REZULTATY BADANIA DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA WZGLĘDEM 18 MIAST WOJEWÓDZKICH 4. REZULTATY BADANIA DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA DO SIECI MIAST WOJEWÓDZKICH WZGLĘDEM OBSZARÓW PERYFERYJNYCH 5. WNIOSKI I REKOMENDACJE LITERATURA 25 2

3 1. WPROWADZENIE. ZAŁOŻENIA BADANIA Niniejszy raport prezentuje wyliczenia wartości wskaźnika dostępności czasowej na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG oraz interpretację wyników. Raport został wykonany w ramach badania Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej realizowanego w latach przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i stanowi element prac przewidzianych do realizacji w ramach trzeciego etapu badania. Prognoza zmian dostępności kumulatywnej została, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, przygotowana z wykorzystaniem czasu podróży samochodem osobowym 1. Wartość wskaźnika dostępności kumulatywnej (czasowej) mierzona z wykorzystaniem izochrony została oszacowana na potrzeby dokumentów strategicznych, których postępy są monitorowane w ramach bazy STRATEG, tj. Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska Trzecia fala nowoczesności (DSRK), Strategii Rozwoju Kraju 2020 (SRK), Strategii Rozwoju Transportu 2020 (z perspektywą do roku 2030) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR). Dokonano również interpretacji i oceny wyników. Przeprowadzone analizy zostały przygotowane w oparciu o ujednolicone bazy danych sieci drogowej. Źródłem danych wykorzystanych do stworzenia podkładów sieciowych na koniec 2015 i 2023 były informacje na temat aktualnie (tj. na początku 2015 roku) prowadzonych inwestycji oraz inwestycji planowanych do realizacji do 2023 r. Obliczenia dla inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł w okresie programowania zostały wykonane na podstawie list inwestycji zakładanych do realizacji w okresie programowania przesłanych w okresie od lipca do października 2014 do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przez największych beneficjentów inwestycji drogowych: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (inwestycje na drogach krajowych, lista na podstawie Dokumentu Implementacyjnego w wersji dostępnej w lipcu 2014 r.; lista do poz. 22), 16 Urzędów Marszałkowskich (inwestycje na drogach wojewódzkich) oraz Prezydentów Miast na prawach powiatu (inwestycje na drogach w miastach na prawach powiatów). Wykorzystanie tych samych baz danych zapewniło kompatybilność i komplementarność zaplanowanych obliczeń ze wskaźnikiem WMDT II. W oparciu o bazę danych czasów/prędkości na sieci drogowej, za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS (TransCad w wersji 5.0) służącego do analiz dostępności przestrzennej, zostały wygenerowane warstwy izochron 60- i 90-minutowej względem 18 miast wojewódzkich. Pod pojęciem miasta wojewódzkie rozumiano, zgodnie z definicją GUS, miasta które od r. są siedzibą wojewody i (lub) sejmiku województwa (Miasta wojewódzkie podstawowe dane statystyczne, 2009). Wyróżniono 18 miast wojewódzkich, w tym Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski w województwie lubuskim oraz Bydgoszcz i Toruń w województwie kujawskopomorskim. 1 Tym samym przedstawione wnioski dotyczą w sposób bezpośredni transportu indywidualnego. Jednocześnie, zwłaszcza w przypadku izochrony 60 minut, mają one pośrednie zastosowanie także dla transportu publicznego, który w strefie dojazdów pracowniczych bardzo często odbywa się tzw. busami, których prędkość jest tylko nieznacznie niższa od samochodów prywatnych. 3

4 Źródłem podróży (tj. punktem względem którego wyznaczana została izochrona) są centralne punkty 18 miast wojewódzkich. Za pomocą technik GIS obliczony został odsetek ludności objętej analizowaną izochroną (tj. 60- lub 90- minutową) w skali poszczególnych województw i w układzie miast wojewódzkich, jak i dla całego kraju. Ze względu na zastosowaną metodologię obliczeń i charakter danych źródłowych (szczegółowe dane o rozmieszczeniu ludności), badania objęły wyniki dla roku 2013 (liczba ludności na poziomie gminnym według banku danych lokalnych GUS) oraz prognozy dla lat 2015 i 2023 (z wykorzystaniem prognozy GUS). Rezultaty analiz zostały przedstawione za pomocą map wykonanych metodą izolinii (dla przedstawienia wyników statycznych) oraz map pokazujących zmiany zasięgu izochrony 60- / 90-minutowej, a także w postaci tabel. Wskaźnik bazuje na zróżnicowaniu i urealnieniu prędkości na sieci drogowej w transporcie osób (motoryzacja indywidualna). Wykorzystano model prędkości ruchu zbudowany w IGiPZ PAN i szerzej opisany w Rosik (2012). Model prędkości ruchu dla Polski został opracowany przy założeniu wpływu trzech zmiennych na prędkość pojazdów, tj. 2 : liczby ludności w buforze 5 km w otoczeniu odcinka, obszaru zabudowanego oraz ukształtowania terenu. Źródłem powyższych zmiennych są wykorzystywane w IGiPZ PAN bazy danych. Skrótowa charakterystyka baz danych została przedstawiona w tab. 1. Tab. 1. Źródła danych o parametrach w modelu prędkości ruchu Nazwa parametru Opis Źródło danych Sposób agregacji danych Ludność Liczba ludności w buforze 5 kilometrów Obszar zabudowany Ukształtowanie terenu Źródło: Komornicki i in. (2008a) Odsetek obszaru zabudowanego w buforze 100 metrów. Stumetrowy odcinek traktowano jako przebiegający przez teren zabudowany w przypadku gdy wynik obliczeń przekraczał 30% Wartość odchylenia standardowego różnic wysokości w heksagonie o boku 3 kilometrów Rozmieszczenie ludności w rejonach spisowych w 2008 roku Warstwa obszar zabudowany ze zbiorów IGiPZ PAN Baza wysokościowa numerycznego modelu terenu według SRTM-3 Średnia dla stumetrowych fragmentów tworzących dany odcinek Odsetek długości odcinka znajdujący się na terenie zabudowanym Średnia dla stumetrowych fragmentów tworzących dany odcinek Sieć drogową podzielono na kilkanaście kategorii dróg. Kategorie dróg oraz ich oznaczenia w modelu zaprezentowano w tab Model prędkości ruchu w tej postaci z drobnymi zmianami został przygotowany w ramach projektów wykonywanych przez IGiPZ PAN, por. m.in. Komornicki in. (2008a), Rosik i Śleszyński (2009), Rosik i in. (2011) oraz Rosik (2012). 4

5 Tab. 2. Drogi według kategorii Kategoria drogi Szerokość jezdni Oznaczenie dróg w modelu Autostrada A Ekspresowa dwujezdniowa E2 Ekspresowa jednojezdniowa E1 Krajowa dwujezdniowa K2m zmodernizowana Krajowa dwujezdniowa K2 Krajowa jednojezdniowa Szeroka (>9,5 m) K1sz Średnio szeroka (7,5-9,5 m) K1sr Wąska (6,5-7,5 m) K1w Bardzo wąska (do 6,5 m) K1bw Wojewódzka dwujezdniowa W2m zmodernizowana Wojewódzka dwujezdniowa W2 Wojewódzka jednojezdniowa Szeroka (>9,5 m) W1sz Średnio szeroka (7,5-9,5 m) W1sr Wąska (6,5-7,5 m) W1w Bardzo wąska (do 6,5 m) W1bw Powiatowa i gminna PiG Funkcje, które opisują zależności między prędkością pojazdu a zmiennymi ją warunkującymi mają s-kształtny charakter. Redukcja prędkości ma charakter ciągły w zależności od liczby ludności w buforze odcinka, odsetka obszaru zabudowanego lub ukształtowania powierzchni terenu. Przy niskich wartościach zmiennych redukujących prędkość funkcja opada lekko skutkując niewielkimi spadkami prędkości. Przy większych wartościach zmiennych redukujących prędkość, redukcja prędkości jest już znacznie wyższa. Przy bardzo wysokich wartościach zmiennych warunkujących prędkość, prędkość jest coraz niższa choć jej spadek nie jest już tak duży (granicą funkcji jest prędkość minimalna, bliska zerowej, dla zmiennych warunkujących prędkość dążących do nieskończoności). 5

6 2. DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Dostępność kumulatywna jest jednym ze sposobów obliczania dostępności. Na podstawie przeglądu literatury przedmiotu można zaproponować następujący podział wyróżniający cztery podstawowe metody badania dostępności transportowej wykorzystywane w badaniach ewaluacyjnych (do tego zbioru dochodzą jeszcze inne metody, których aplikacyjność w badaniach ewaluacyjnych na poziomie kraju jest trudna ze względu na brak danych empirycznych w postaci kompleksowych badań ruchu) (por. Komornicki i in. 2010, Rosik 2012): dostępność mierzona wyposażeniem infrastrukturalnym (infrastructure-based accessibility measure), tj. za pomocą wskaźników wyposażenia infrastrukturalnego danego obszaru, np. ilość infrastruktury, jakość infrastruktury, poziom kongestii, dostępność mierzona odległością (distance-based accessibility measure), tj. dostępność mierzona odległością fizyczną, fizyczną rzeczywistą, czasową lub ekonomiczną do celu lub zbioru celów podróży, np. średni lub całkowity koszt podróży między źródłem podróży, a pozostałymi interesującymi dla użytkownika sieci celami podróży (np. miastami powyżej 100 tys. mieszk.), dostępność kumulatywna mierzona izochronami (cumulative isochronic-based accessibility measure), tj. dostępność mierzona poprzez oszacowanie zbioru celów podróży dostępnych w określonym czasie, względnie przy określonym koszcie podróży 3, np. badanie za pomocą izochron dostępności do celów podróży (np. ludności) w odległości czasowej 15, 30, 45, 60, 90 minut od źródła podróży (np. miasta wojewódzkiego), dostępność potencjałowa (potential-based accessibility measure), tj. dostępność mierzona potencjalną możliwością zajścia interakcji między źródłem podróży a zbiorem celów podróży z wykorzystaniem modelu potencjału (np. dostępność obliczana w ramach wskaźnika WMDT). Podstawowym narzędziem obliczania zbioru celów podróży w założonej odległości czasowej od miasta wojewódzkiego jest izochrona. Wyliczenie liczby ludności w obrębie danej izochrony wymaga umiejętności wykorzystywania tego narzędzia. Istnieją dwa sposoby konstrukcji izochron, oparte na interpolacji, ale wychodzące z nieco odmiennych założeń. Pierwszy z nich polega na krokowym (kroczącym) odliczaniu kolejnych, sąsiadujących ze sobą odcinków na mapie od danego punktu w kierunku odśrodkowym zgodnie ze skalą mapy i przyjętą prędkością poruszania się. Ściślejsze techniczne metody takiego wyznaczania izochron powstały wraz z rozwojem kartografii, zwłaszcza wojskowej. Sama zasada wytyczania izochron jest zatem stosunkowo prosta, ale ponieważ polega na żmudnym, ręcznym obliczaniu odległości wzdłuż tras przemieszczeń według założonej prędkości, przed pojawieniem się technik komputerowych mapy izochronowe należały do rzadkości. Jak wspomniano wcześniej, pierwsze sformalizowane podstawy wyrysowania w ten sposób izochron dał Schjering (1903), a następnie rozwinął je Riedel (1911), uwzględniając m.in. czas oczekiwania na przystankach, w tym przypadku kolejowych. Metody te w Polsce szczegółowo omawia Baja (1948), a następnie Pietrusiewicz (1996). 3 Przy obliczaniu kosztu podróży zamiast pojęcia izochrony wprowadza się izodapany. 6

7 DOŚRODKOWE centripetal ODŚRODKOWE centrifugal Drugi sposób wyznaczenia izochron wymaga zebrania informacji z punktów pomiarowych o czasie podróży pomiędzy tymi punktami a docelowym miejscem podróży. Siatka punktów musi być odpowiednio gęsta, aby umożliwiała wyrysowanie izolinii według jednej z metod interpolacji (triangulacji TIN, ważonych odwrotności odległością IDW, trendu powierzchniowego/naturalnego sąsiedztwa, kriging i in.). Bielecka i Filipczak (2012) konstruują w ten sposób izochrony dojazdu do warszawskiej Wojskowej Akademii Medycznej na podstawie 240 punktów pomiarowych. Wyznaczenie linii jednakowej odległości czasowej może być prowadzone z jednego danego punktu, albo od ich zbioru. Pierwsze z rozwiązań analitycznych pozwala na otrzymanie izochron monocentrycznych, drugie policentrycznych. Jeszcze inny sposób klasyfikacji mógłby uwzględniać kierunek wyznaczania, tj. na zewnątrz lub do wewnątrz analizowanego obszaru, tj. odśrodkowo lub dośrodkowo (ryc. 1). Ponadto w szczególnym przypadku wyznaczenie izochron może następować z linii składającej się z nieskończenie wielu punktów. MONOCENTRYCZNE monocentric POLICENTRYCZNE policentric Ryc. 1. Typologia izochron ze względu na liczbę punktów źródłowych i kierunek dostępności czasowej (wg Śleszyńskiego 2014). Z praktycznego punktu widzenia problem szczegółowego wyznaczenia izochron stanowił niegdyś istotne wyzwanie techniczne, ze względu na dużą pracochłonność. Współcześnie wyznaczenie czasów dojazdu i izochron ułatwiło wprowadzenie technik komputerowych, w tym zwłaszcza systemów informacji geograficznej. Obecnie istnieje dosyć duży wybór oprogramowania, zarówno w postaci odrębnych, specjalistycznych pakietów, jak też dodatkowych uzupełnień bądź funkcji w istniejących, kompleksowych rozwiązaniach informatycznych. Największą popularnością cieszą się: ArcInfo z modułem Network Analyst (ESRI), TransCad (Caliper Corporation), MapInfo DriveTime (Pitney Bowes). Istniejące funkcje pozwalają m.in. automatycznie wyznaczać ekwidystanty, izochrony, izochory, izodapany itd., według ustalonych założeń. Programy te oferują co najmniej kilka metod interpolacji, wraz z możliwościami ustalania ich parametrów (np. wielkości komórki w metodach trendu powierzchniowego). Wyznaczenie izochron przy pomocy technik komputerowych jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiednich podkładów topograficznych, zawierających cyfrowy (wektorowy) przebieg dróg. Do niedawna szczegółowe analizy były tutaj bardzo ograniczone ze względów technicznych. W Polsce pierwsze komputerowe analizy izochronowe bazujące na dużych zbiorach odcinków dróg (powyżej 100 tys.), a zatem z dokładnością w skali około 1:100 tys. dla całego kraju, były wykonywane 7

8 w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN z użyciem oprogramowania TransCad (Komornicki i Śleszyński 2009). 8

9 3. REZULTATY BADANIA DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA WZGLĘDEM 18 MIAST WOJEWÓDZKICH Dostępność kumulatywną analizowano odrębnie w odniesieniu do izochron 60 i 90 minut. Izochrona 60 minut często utożsamiana jest z zasięgiem rynku pracy (jako umowna wartość graniczna dla regularnych dojazdów pracowniczych). Izochrona 90 minut bywa wykorzystywana przy badaniach dostępności do usług wyższego rzędu, jako odległość czasowa odpowiadająca relatywnie dogodnym przemieszczeniom fakultatywnym. Obie izochrony były wykorzystane w badaniu dostępności realizowanym w roku 2008 na potrzeby przygotowywanej wówczas Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Komornicki i in. 2008b). Badanie to symulowało przewidywany poziom koncentracji ludności w izochronach dla roku 2013 oraz w dwóch wariantach dla sytuacji docelowej (2030). Obecnie możliwe jest porównanie przewidywanych rezultatów kolejnego okresu (do 2023 r.) z punktu widzenia wypełniania założeń KPZK Oddawane do użytkowania w ciągu ostatnich dwóch lat ( ) i kończone w 2015 r. inwestycje drogowe w największym stopniu powiększyły bezwzględną liczbę osób mieszkających wewnątrz izochrony 60 minut (tabela 3) w przypadku Gorzowa Wielkopolskiego (dzięki oddanemu do eksploatacji odcinkowi drogi ekspresowej S3) oraz Rzeszowa (dzięki planowanemu ukończeniu autostrady A4 na całym przebiegu do granicy polsko-ukraińskiej). W pierwszym przypadku liczba ludności zwiększyła się o ponad 100 tys. osób, a w drugim (co pośrednio jest również związane z relatywnie wyższą gęstością zaludnienia Podkarpacia) aż o 180 tys. Wzrosły także wartości wskaźnika dla Katowic i Warszawy. Jednocześnie kilka miast wojewódzkich zanotowało niewielki bezwzględny spadek ludności w obrębie izochrony godzinnej. Wynikało to z procesów depopulacyjnych (przy jednoczesnej małej skali inwestycji drogowych) i miało miejsce w przypadku Białegostoku, Kielc i Opola. W pozostałych miastach wojewódzkich wzrost liczby ludności w obrębie izochrony 60 minut nie przekroczył 35 tysięcy. Analiza przeprowadzona w dłuższej perspektywie, tj. od 2015 r. do 2023 r. (działania przewidywane w obecnej perspektywie programowej UE) przedstawia się odmiennie. Największe przyrosty odnotowują te miasta wojewódzkie, do których doprowadzone będą nowe inwestycje drogowe. W szczególny sposób zyska stolica kraju. Umowny rynek pracy Warszawy powiększy się o blisko 300 tys. osób, co jest efektem kilku powstających równolegle dróg ekspresowych w różnych kierunkach. Bardzo duże będą też korzyści miast położonych w ciągu drogi ekspresowej S5, a więc Bydgoszczy (wzrost o 280 tys.), Poznania (wzrost o 240 tys.) i Wrocławia (wzrost o 160 tys.). Znacząco zyskają ponadto Kielce (przede wszystkim w wyniku kontynuacji prac na drodze ekspresowej S7) oraz Katowice (zyskujące na realizacji brakującego odcinka autostrady A1 do Częstochowy), Gdańsk (budowa drogi ekspresowej S6 w kierunku Szczecina), Kraków (realizacja drogi ekspresowej S7 w stronę Podhala) i Rzeszów (kontynuacja budowy drogi ekspresowej S19). Wymienione inwestycje wskazują, że zdecydowanie największe znaczenie dla przyrostów liczby ludności w obrębie izochrony 60 minut mieć będą odcinki oddawane współfinansowane ze środków unijnych w ramach nowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Jedynym miastem, w którym dojdzie do zmniejszenia liczby osób zamieszkałych w obrębie 60-minutowej izochrony dojazdu będzie Łódź (strata rzędu prawie 40 tys.). Przyczyną jest w tym przypadku niekorzystna prognoza demograficzna oraz fakt, że większość planowanych inwestycji jest 9

10 lub będzie zrealizowana do 2015 r. Wyraźne zwiększenie wysiłku inwestycyjnego w Polsce Wschodniej spowoduje, że pomimo postępującej depopulacji, bilans będzie korzystny dla wszystkich ośrodków wojewódzkich w tym makroregionie Polski. Sytuacja w Łodzi oraz niektórych województwach Polski Wschodniej pozwala na postawienie tezy o istnieniu okresowej kompensacji rzeczywistego ubytku ludności poprzez poprawę dostępu do regionalnych rynków pracy (substytucja migracji stałych poprzez dojazdy do pracy). Kompensacja taka jest możliwa przede wszystkim w okresie szybkiego rozwoju infrastruktury, co np. miało miejsce obecnie w województwie łódzkim (perspektywa ), a będzie miało w Polsce wschodniej ( ). Po zrealizowaniu podstawowej sieci powiązań drogowych, poprawa dostępności wyhamowuje i nie jest już w stanie zrównoważyć ubytku naturalnego i migracyjnego ludności. Gdyby czynnik poprawy dostępności odegrał pozytywną rolę w zatrzymaniu procesów migracyjnych, przedstawiony ubytek (np. w województwie łódzkim) może teoretycznie okazać się mniejszy. Tab. 3. Ludność w zasięgu izochrony 60-minutowej według miast wojewódzkich w 2013, 2015 i 2023 r. (w tys. mieszk.) Diagnoza Zmiany Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra Warto ponadto zaznaczyć, że biorąc pod uwagę szacowaną skalę migracji nierejestrowanych, liczba ludności w obrębie godzinnej izochrony wokół niektórych ośrodków jest z pewnością większa. Dotyczy to ośrodków najbardziej atrakcyjnych pod względem migracyjnym, a niedoszacowanie jest powodowane brakiem zameldowania i umykaniem rzeczywistych stanów ludnościowych oficjalnej statystyce (Śleszyński 2005). Przykładowe szacunki wykonane według różnych założeń metodologicznych wskazują, że w aglomeracji warszawskiej może przebywać tys. mieszkańców więcej, niż podają to oficjalne statystyki (Śleszyński 2011, Śleszyński 2012). Z drugiej 10

11 strony, tereny bardziej oddalone od największych aglomeracji są przeszacowane pod względem stanów ludnościowych ze wspomnianych powodów emigracyjnych (zarówno zagranicznych, jak też mniejszym stopniu krajowych). W przypadku mniejszych miast, odległość w której niedoszacowanie ludnościowe stref podmiejskich zanika, a zamiast niego ujawnia się przeszacowanie regionów odpływowych, mieści się już w dużym stopniu w obrębie izochrony jednogodzinnej. Szczegółowe analizy pokazują, że w przypadku niniejszego opracowania, dotyczy to takich miast, jak zwłaszcza Opole (różnica kilkunastoprocentowa), a następnie Katowice, Rzeszów, Olsztyn i Białystok (różnica kilkuprocentowa; Śleszyński 2013). W całym analizowanym okresie największymi beneficjentami (w sensie przyrostu ludności w obrębie izochrony 60 minut) będzie Warszawa (prawie 360 tys. osób) i Rzeszów (ok. 310 tys.). Zaskakująco wysoka pozycja Rzeszowa uwarunkowana jest zarówno inwestycjami drogowymi, jak i rozproszonym układem osadniczym województwa (choć należy pamiętać o stosunkowo dużej skali nierejestrowanej emigracji wokół tego ośrodka nie mniej niż 30 tys. osób w 2014 r.). W oparciu o uzyskany wynik, można zaryzykować stwierdzenie, że inwestycje drogowe będą przyczyniać się do konsolidacji podkarpackiego rynku pracy oraz wzmocnienia roli Rzeszowa w układzie osadniczym kraju. Ponad 200 tys. osób w zasięgu godzinnego dojazdu "zyskają" także Bydgoszcz, Poznań, Kielce i Katowice. Jedynym miastem, którego ostateczny bilans dekady pozostanie ujemny będzie Łódź. Tylko nieznacznie dodatnią wartość wskaźnika zanotuje także Opole. Przedstawiona analiza skłania do ogólniejszej refleksji, że wysoki poziom dostępności oraz jej znaczna poprawa, jak to miało miejsce w ostatnich latach w centralnej Polsce, nie musi skutkować zwiększeniem potencjału demograficznego ośrodków. Zła sytuacja demograficzna i odpływ migracyjny mogą okazać się czynnikami skutecznie redukującymi pozytywne impulsy ze strony nowych inwestycji. Odrębnym problemem jest ocena samego potencjału głównych metropolii (ośrodków wojewódzkich) przez pryzmat wielkości ich umownych rynków pracy (bez ograniczeń administracyjnych, a jedynie w oparciu o dostępność czasową i izochronę 60 minut). Tak rozumiane obszary metropolitalne układają się według kolejności od największego: Katowice, Kraków, Warszawa, Łódź. Należy jednak pamiętać, że izochrony obu par miast (Katowice-Kraków i Warszawa- Łódź) nakładają się. Realizowane oraz planowane inwestycje spowodują, że w rankingu tym nastąpią istotne zmiany. Potencjały demograficzne Warszawy i Krakowa wyrównają się, zaś do poziomu Łodzi dorównają Poznań, Wrocław i Gdańsk. Na kolejnych pozycjach znajdą się natomiast (nie wyróżniające się wcześniej) Rzeszów i Bydgoszcz. Przedstawiony umowny ranking może nabrać znaczenia w docelowym roku 2023 z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku pracy (czynnik demograficzny). Ubytek ludności w wieku produkcyjnym w strefach depopulacyjnych jest i pozostanie relatywnie większy niż ogólne zmniejszenie się liczby mieszkańców. Tym samym, wspomniana wyżej, kompensacja na drodze poprawy dostępności (i zwiększenia zasięgu dojazdów do pracy) musiałaby być jeszcze większa w odniesieniu do samej tylko ludności w wieku produkcyjnym. Faktyczny przestrzenny zasięg izochron przedstawiono na rycinie 2. Obrazuje on tereny, które bądź to już objęte są izolinią 60 minutowego dojazdu do miast wojewódzkich, bądź też znajdą się w tym zasięgu w roku 2015 i Największe zwarte obszary, które wejdą w zasięg oddziaływania macierzystych miast regionalnych znajdują się w otoczeniu Warszawy (widoczny wzrost prawie we wszystkich kierunkach), Poznania (widoczny efekt drogi ekspresowej S5 w kierunku Bydgoszczy i Wrocławia) i Gdańska (inwestycje na drogach ekspresowych S6 oraz S7), a także pomiędzy Łodzią i Toruniem (ukończenie autostrady A1 na tym odcinku w latach ) oraz Lublinem a 11

12 Rzeszowem (kontynuacja prac na drodze ekspresowej S19). Powiększenie się zasięgu pozostaje niewidoczne tam gdzie wyznaczone strefy dwóch sąsiadujących miast wojewódzkich nakładają się. Jednocześnie są to miejsca gdzie sąsiednie metropolie pozostawać będą w silnym oddziaływaniu wzajemnym, które może przybrać postać konkurencji (m.in. o dojeżdżającego pracownika) lub komplementarnej współpracy (dojazdy dwukierunkowe). Już obecnie sytuacja taka ma miejsce (pomijając województwa z dwoma ośrodkami administracyjnymi) pomiędzy Krakowem a konurbacją górnośląską, konurbacją górnośląską a Opolem, Opolem a Wrocławiem oraz Warszawą i Łodzią. Nowe inwestycje drogowe spowodują, że wystąpi ona także m.in. między Poznaniem a Wrocławiem, Rzeszowem a Lublinem, Gdańskiem a Bydgoszczą, a także między Krakowem i Kielcami (ryc. 2). Ryc. 2. Zasięg izochrony 60-minutowej wyznaczonej od właściwego miasta wojewódzkiego w latach 2013, 2015 i 2023 Jednocześnie na mapie kraju pozostaną zwarte i rozległe przestrzennie obszary pozostające także po roku 2023 poza zasięgiem izochrony 60 minut do właściwego ośrodka wojewódzkiego. Największe z nich to środkowe Pomorze, północne Mazowsze, przygraniczny styk województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, południowa Wielkopolska, a także Karpaty i Sudety. Układ ten stanowi silną przesłankę bądź to do dalszej rozbudowy infrastruktury transportowej w kierunku stolic właściwych województw bądź też do wzmacniania wybranych ośrodków subregionalnych położonych na tych obszarach. 12

13 Wykonane obliczenia, uzupełnione o prezentację kartograficzną pozwalają też na stwierdzenie, że liczba ludności w izochronach jest w oczywisty sposób zdeterminowana przez samą wielkość jednostek oraz ich gęstość zaludnienia. Przykładowo obszerne peryferie wewnętrzne województwa mazowieckiego, wynikają z jego dużego obszaru. Wysokie wskaźniki innych województw zależą niekiedy od objęcia izochroną 60 minut dużych ośrodków miejskich położonych w województwach ościennych. Analiza przebiegu izochron na rycinie 2 pozwala dodatkowo na wskazanie miejsc, w których o zwiększeniu zasięgu izochrony 60 minut (a tym samym o przyroście wskaźnika dostępności skumulowanej) decydować będą inne programy, aniżeli PO Infrastruktura i Środowisko (projekty oddawane do użytku w obu okresach programowania). Poza południową częścią województwa łódzkiego (planowany odcinek autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową), są to zazwyczaj wąskie strefy będące efektem inwestycji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Są one widoczne przede wszystkim w regionach, w których modernizowane będą drogi rozchodzące się promieniście ze stolicy województwa. Sytuację taka obserwujemy np. we wschodniej i zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w północnej części województwa opolskiego, a także w południowej podkarpackiego. W przypadku liczby ludności wewnątrz izochrony 90-minutowej (tabela 4) największymi beneficjentami obecnych ( ) działań są ponownie Rzeszów i Gorzów Wielkopolski (aktualne są tu także uwagi odnśnie różnic w rejestrowanej i rzeczywistej liczbie ludności). Nieznaczne pogorszenie sytuacji notują Katowice, Olsztyn i Białystok. Jest to spowodowane znalezieniem się w strefie 90-minutowego dojazdu do tych miast także obszarów depopulacyjnych (przy jednoczesnym braku dużych inwestycji drogowych). W czasie rozpoczynajacej się perspektywy (analiza dla lat ) najbardziej zwiększy się liczba ludności w izochronie 90 minut w przypadku Kielc (o ponad 1,4 mln osób, przede wszystkim jako efekt budowy drogi ekspresowej S7 w kierunku Krakowa) i Bydgoszczy (tu wyraźny efekt drogi ekspresowej S5). Jest charakterystyczne, że tym razem nie ma już miast wojewódzkich, dla których wskaźnik uległby zmniejszeniu. Dowodzi to pośrednio, że w kolejnej perspektywie osiagnięty zostanie efekt sieciowy i nawet miasta regionalne otoczone przez obszary wyludniajace się oraz bez wielu nowych inwestycji drogowych w swoim bezpośrednim sąsiedztwie będą przybliżały się do innych ośrodków, zwiększając umowne zaplecze dla swoich usług. Ponadto niektóre miasta wojewódzkie znajdą się w zasięgu 90-minutowego dojazdu z sąsiednich miast tej samej rangi. Konkurencja metropolii i innych miast regionalnych w pozyskiwaniu klientów usług wyższego rzędu będzie zatem wzrastała. Obraz przestrzenny zasięgu izochrony 90 minut od właściwego miasta wojewódzkiego oraz jej zmian (do roku 2023) potwierdza postawione wyżej tezy (rycina 3). Już w roku 2013 zdecydowana większość powierzchni kraju znajdowała się w zasięgu 90-minutowego dojazdu do stolicy własnego województwa. W efekcie zmiany jakie są i będą efektem kolejnych inwestycji drogowych dokonują się przede wszystkim na obszarze sąsiednich województw, a tym samym nie są widoczne w obrazie kartograficznym. Największe efekty nowych inwestycji drogowych są zatem obserwowalne na terenach, które położone są daleko do stolicy województwa, czyli przede wszystkim w regionach największych obszarowo (posiadających najrozleglejsze peryferie wewnętrzne). Dotyczy to w pierwszej kolejności województwa mazowieckiego (powiększenie zasięgu izochrony 90 minut zwłaszcza w północnej i południowej części regionu dzięki planowanej realizacji drogi ekspresowej S7), zachodniopomorskiego i pomorskiego (w obu wypadkach efekt budowy drogi ekspresowej S6). 13

14 W kilku innych przypadkach nowe inwestycje doprowadzą do likwidacji wysp będących dotąd poza zasięgiem półtoragodzinnego dojazdu (np. na północnych rubieżach województw śląskiego i dolnośląskiego oraz południowych krańców województwa łódzkiego) (ryc. 3). Tab. 4. Ludność w zasięgu izochrony 90-minutowej według miast wojewódzkich w 2013, 2015 i 2023 r. (w tys. mieszk.) Diagnoza Zmiany Białystok Bydgoszcz Gdańsk Gorzów Wielkopolski Katowice Kielce Kraków Lublin Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra Mimo opisanych zmian na terenie kraju pozostaną zwarte obszary, z których dojazd do stolic własnych regionów pozostanie dłuższy niż 90 minut. Największy z nich znajdować się będzie na Pomorzu Środkowym, inne rozległe w pasie od północnego Mazowsza po Suwałki, na południowej i północnej Wielkopolsce, wschodniej Lubelszczyźnie i w Karpatach. Układ terenów najsłabiej dostępnych (zgodnie z logiką opisywanego wskaźnika) jest ponownie zdeterminowany wielkością województw, a także położeniem geograficznym ich stolic (np. duże tereny poza izochroną 90 minut w obu województwach nadmorskich wynikają z położenia Szczecina i Gdańska odpowiednio na zachodnich i wschodnich rubieżach własnych regionów). Nie bez znaczenia jest także sam przebieg inwestycji przewidzianych do realizacji. Przykładem może być planowana droga ekspresowa S61 (Via Baltica), która omijając Białystok i Olsztyn nie przyczynia się do poprawy dostępności do tych miast z peryferyjnych terenów obu województw (pomimo, że przez te peryferia przebiega). 14

15 Ryc. 3. Zasięg izochrony 90-minutowej wyznaczonej od właściwego miasta wojewódzkiego w latach 2013, 2015 i 2023 W porównaniu do zmian wskaźnika odnośnie izochrony godzinnej, przedstawiony układ prognozowanych zmian dostępności w ramach izochrony 90 minut jest w jeszcze większym stopniu uzależniony od inwestycji w ramach POIŚ Przy dłuższych podróżach znaczenie modernizacji dróg wojewódzkich okazuje się niewielkie. Do wyjątków należy przykładowo sytuacja na północno-wschodniej Lubelszczyźnie. W przypadku dużych zwartych obszarów położonych poza izochroną półtoragodzinną (jak Pomorze Środkowe, Karpaty, Sudety lub wschodnie Mazury) inwestycje na drogach wojewódzkich nie przyczynią się prawie wcale do ich przybliżenia względem macierzystych stolic regionalnych. Prowadzi to do wniosku, że inwestycje regionalne mogą znacząco poprawić dostępność poszczególnych małych ośrodków w sieci krajowej, względnie w niektórych wypadkach zwiększyć zasięg rynku pracy miast wojewódzkich (izochrona 60 minut). Jednocześnie, także w skali wojewódzkiej, poprawa dostępności do usług wyższego rzędu (izochrona 90 minut) może nastąpić głównie dzięki dużym inwestycjom (drogi ekspresowe), podejmowanym obecnie na szczeblu centralnym. Uzyskany obraz pokazuje także, które odcinki z docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych (nie planowane do realizacji w perspektywie ), mogłyby w pierwszej kolejności przyczynić się do eliminacji terenów pozostających poza zasięgiem izochrony 90- minutowego dojazdu do własnych miast wojewódzkich. Są to w pierwszej kolejności droga 15

16 ekspresowa S11 (południowa i północna Wielkopolska), droga ekspresowa S17 (odcinek do granicy z Ukrainą w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie), droga ekspresowa S10 z Płońska do Torunia, droga ekspresowa S12 z Radomia do Lublina, a także autostrada A2 (odcinek wschodni przebiegający przez Polesie Lubelskie i wschodnie rubieże Mazowsza). Niektóre inne obszary mogłyby przybliżyć się do własnych miast regionalnych tylko w wypadku powstania tras zapisanych obecnie w KPZK 2030 (nie wymienionych w innych dokumentach rządowych). Do takich szlaków należą np. droga ekspresowa S16 przez województwo warmińsko-mazurskie, potencjalne trasa z Wrocławia do Brna przez Kotlinę Kłodzką i z rejonu Tarnowa do Nowego Sącza. W tabeli 5 zestawiono odsetek ludności kraju w zasięgu obu analizowanych izochron (względem właściwych miast wojewódzkich) w trzech badanych przekrojach czasowych. Zróżnicowanie wartości wskaźnika (izochrona 60 minut) było znaczne już w roku 2013 i wahało się od zaledwie 46% w warmińsko mazurskim i 47% w zachodniopomorskim do ponad 90% w regionach posiadających dwa ośrodki administracyjne. Spośród województw o jednej stolicy najwyższy wskaźnik (około 80% i więcej) notowano w opolskim i śląskim. Zmiany w okresie były w tym zakresie nieznaczne. Potwierdza to wcześniejsza tezę, że przyrosty liczby mieszkańców w zasięgu godzinnego dojazdu dokonywały się często już na terenie województw sąsiednich. Najwyższy wzrost odsetka miał miejsce w województwie podkarpackim (około 3 punkty procentowe). W kolejnych latach można oczekiwać już poważniejszych zmian. W skali kraju odsetek ludności mieszkającej w zasięgu maksimum 60-minutowego dojazdu do własnego ośrodka regionalnego w całej dekadzie zwiększy się z 67 do ponad 71%. Duże przyrosty wskaźnika wystąpią w Polsce Wschodniej, a relatywnie mniejsze w tych województwach zachodniej i centralnej części kraju, gdzie sieć drogowa prowadząca do właściwych miast wojewódzkich została rozbudowana przed rokiem W przypadku izochrony 90 minut, regiony z podwójnymi stolicami już w roku 2013 charakteryzowały się 100% odsetkiem ludności w zasięgu 90-minutowego dojazdu do jednego z ośrodków administracyjnych. Wskaźnik bardzo bliski 100% notowało kilka innych województw odznaczających się małą powierzchnią i centralnym położeniem stolicy (opolskie, świętokrzyskie, śląskie). W skali kraju wskaźnik wynosił prawie 89%. Najniższą wartość około 65% notowano w zachodniopomorskim, zaś niskie wartości (nieznacznie poniżej 80%) w wielkopolskim i warmińskomazurskim. Poprawa w latach jest na ogół bardzo mała (za wyjątkiem województwa łódzkiego), zaś w kolejnych latach ( ) dość proporcjonalna. Generalnie zmiany nie są spektakularne (z reguły mniejsze niż w przypadku izochrony 60 minut). Wyjątkami od tej reguły pozostają mazowieckie (kilka dróg ekspresowych poprawiających dostęp Warszawy z peryferii) oraz oba województwa nadmorskie (efekt budowy drogi ekspresowej S6 przybliżającej m.in. Koszalin do Szczecina i Słupsk do Gdańska). W skali kraju wartość wskaźnika wzrasta z niecałych 89% w roku 2013 do blisko 92% w Jednym z elementów tłumaczących niskie wartości wskaźnika w niektórych województwach (we wszystkich lub tylko wcześniejszych przekrojach czasowych) jest nie objęcie (jak dotąd) systemem autostrad i dróg ekspresowych niektórych relatywnie dużych subregionalnych ośrodków miejskich. W efekcie pozostają one poza zasięgiem badanych izochron wpływając w istotny sposób na odsetki przypisane niektórym regionom. Dotyczy to np. województwa wielkopolskiego (pozycja Kalisza), zachodniopomorskiego (Koszalin), pomorskiego (Słupsk), dolnośląskiego (Jelenia Góra), a także mazowieckiego (Płock i Ostrołęka) i małopolskiego (Nowy Sącz). Jest to zarazem wskazanie jakie inwestycje (obejmujące wymienione miasta) mogłyby relatywnie łatwo poprawić wartość wskaźnika w wymienionych województwach. 16

17 Tab. 5. Odsetek ludności w zasięgu izochrony do właściwego miasta wojewódzkiego (według województw) Izochrona 60-minutowa Izochrona 90-minutowa Dolnośląskie 56,5 57,0 59,8 86,0 86,1 89,0 Kujawsko-pomorskie 90,6 91,7 94,2 100,0 100,0 100,0 Lubelskie 56,7 57,5 61,4 82,7 82,8 84,4 Lubuskie 92,4 92,5 93,6 100,0 100,0 100,0 Łódzkie 77,8 79,7 81,0 95,4 98,5 98,8 Małopolskie 71,7 71,9 74,2 90,8 92,0 92,5 Mazowieckie 63,8 64,5 68,5 84,8 85,5 91,7 Opolskie 84,0 84,0 86,9 99,8 99,9 100,0 Podkarpackie 61,9 64,8 70,1 96,1 96,4 96,9 Podlaskie 57,9 58,1 62,2 86,9 87,0 87,6 Pomorskie 69,9 70,0 73,7 84,6 84,7 91,5 Śląskie 81,2 82,9 87,3 99,1 99,1 99,8 Świętokrzyskie 70,6 70,9 73,7 99,9 99,9 99,9 Warmińsko-mazurskie 45,9 46,1 49,5 79,7 79,7 82,5 Wielkopolskie 49,9 50,1 55,7 78,2 78,7 81,7 Zachodniopomorskie 47,3 47,3 50,2 64,7 64,8 71,9 Polska 66,9 67,7 71,2 88,8 89,3 91,7 W tym miejscu możliwa jest także refleksja odnośnie układu sieci autostrad i dróg ekspresowych, który oceniać można nie tylko z punktu widzenia krajowego, ale także wewnątrzregionalnego. Część miast wojewódzkich wskutek inwestycji w trasy szybkiego ruchu staje się głównymi węzłami transportowymi własnych regionów, co będzie sprzyjało ich spójności wewnętrznej oraz efektom synergicznym, wynikającym z najbardziej efektywnego modelu sieci transportowo-osadniczej w skali regionalnej. Niestety, dla pewnej części miast wojewódzkich przyjmowane rozwiązania z punktu widzenia popytu wewnętrznego nie są optymalne i miasta te w jakimś stopniu pozostają na uboczu, gdyż realizowane na ich terenie inwestycje służą raczej celom ogólnokrajowym lub międzynarodowym (np. droga ekspresowa S61 w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim). Sytuacje takie są często spowodowane czynnikami obiektywnymi (np. konflikty z funkcjami ochrony środowiska na terenie województwa podlaskiego). Mimo to poprawa dostępności wewnątrzregionalnej jest w wielu wypadkach możliwa poprzez stosunkowo niewielkie uzupełnienia sieci dróg ekspresowych lub nawet budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. 17

18 4. REZULTATY BADANIA DOSTĘPNOŚĆ KUMULATYWNA DO SIECI MIAST WOJEWÓDZKICH WZGLĘDEM OBSZARÓW PERYFERYJNYCH Odrębnym zagadnieniem jest dostępność kumulatywna do całej sieci miast wojewódzkich. W tym wypadku nie ma znaczenia do jakiego ośrodka można dotrzeć w przeciągu 60 lub 90 minut. W przypadku izochrony 60 minut (rycina 4) różnice nie są znaczące (tylko w nielicznych sytuacjach wykracza ona poza granice województwa). Obserwujemy je przede wszystkim dla roku 2023 w północnej części województwa dolnośląskiego (zasięg dojazdu godzinnego do Zielonej Góry, a nie Wrocławia), południowej wielkopolskiego (lepszy dojazd do Wrocławia niż Poznania), południowej mazowieckiego (lepszy dojazd do Kielc niż do Warszawy) oraz w zachodniej części Warmii (znajdującej się już obecnie w zasięgu szybszego dojazdu do Gdańska niż Olsztyna). W roku 2023 realizacja dróg ekspresowych na Mazowszu spowoduje także, że niektóre, peryferyjne gminy regionu znajdą się w zasięgu 60-minutowego dojazdu do Olsztyna (efekt realizacji inwestycji na drodze ekspresowej S7), Białegostoku (kontynuacja budowy na drodze ekspresowej S8) i Lublina (droga ekspresowa S17) (ryc. 4). Ryc. 4. Zasięg izochrony 60-minutowej wyznaczonej od najbliższego miasta wojewódzkiego w latach 2013, 2015 i

19 Uzyskane wyniki możemy interpretować w kontekście adekwatności podziału administracyjnego oraz przynależności niektórych większych miast do rynków pracy województw ościennych. Oprócz oczywistego faktu odmienności sytuacji w największych obszarowo województwach mazowieckim i wielkopolskim (co z czasem może potencjalnie skutkować postępującym, w miarę rozwoju infrastruktury, ciążeniem ich obszarów peryferyjnych do województw sąsiednich), uwagę w tym kontekście zwraca sytuacja zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego (z Elblągiem), które pozostaje wyraźnie w zasięgu oddziaływania (w tym zasięgu rynku pracy) Trójmiasta. O wiele większe różnice w obu rozkładach przestrzennych odnotowujemy w przypadku izochrony 90 minut (ryc. 5). Ryc. 5. Zasięg izochron 90-minutowych wyznaczonych od najbliższego miasta wojewódzkiego w latach 2013, 2015 i 2023 Odniesienie się do całej sieci miast wojewódzkich powoduje, że praktycznie znikają wszystkie wyspy złej, tzn. ponad 90-minutowej, dostępności do ośrodków regionalnych wewnątrz kraju. Nieliczne jednostki wchodzą w obręb izochrony półtoragodzinnej do najbliższego miasta wojewódzkiego na skutek inwestycji planowanych do roku Na mapie nie dostrzegamy już obszarów poza izochroną 90 minut w południowej Wielkopolsce (z wyjątkiem paru gmin na południe od Kalisza) oraz na południowym i zachodnim Mazowszu. Ich istnienie nie jest zatem wcale 19

20 uwarunkowane układem istniejącej i planowanej sieci drogowej, a zależy jedynie od obecnego podziału administracyjnego (nierówna wielkość województw). Jednocześnie w obrazie kartograficznym nadal widoczne są, w prawie nie zmienionym kształcie, największe terytoria złej dostępności położone na peryferiach całego kraju (Pomorze Środkowe, wschodnie Mazury i Suwalszczyzna, południowe Podlasie, południowo-wschodnia Lubelszczyzna, Karpaty i Sudety). W ich wypadku poprawa sytuacji może nastąpić tylko na drodze nowych inwestycji drogowych (ryc. 5). Interpretacja obu rozkładów (w przypadku każdej z izochron) może być różna zależnie od interesujących nas faktycznych celów podróży. Generalnie czas dojazdu do własnego ośrodka wojewódzkiego jest właściwy w przypadku przemieszczeń do szeroko rozumianych usług pożytku publicznego o silnym umocowaniu administracyjnym (administracja publiczna, usługi zrejonizowane jak sądy, część służby zdrowia). W przypadku pozostałych usług wyższego rzędu, a także w odniesieniu do rynków pracy, właściwszy będzie czas dojazdu do dowolnego najbliższego z ośrodków wojewódzkich. W przeciwieństwie do dostępności do własnego ośrodka w przypadku sieci miast wojewódzkich ujawnia się znaczenie niektórych inwestycji poza POIŚ Dotyczy to m.in. wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie inwestycje w ramach CEF (droga ekspresowa S61) powodują zbliżenie niektórych obszarów do Białegostoku. W tabeli 6 zestawiono wskaźniki dla całego kraju obliczone oddzielnie dla obu izochron i w obu ujęciach ( własne miasto oraz sieć miast wojewódzkich). Jak już wspomniano, w skali kraju odsetek ludności mieszkającej w zasięgu maksimum 60-minutowego dojazdu do swoich ośrodków regionalnych w całej dekadzie zwiększy się z 67 do ponad 71%, a w przypadku izochrony 90 minut będzie to odpowiednio niecałe 89% i blisko 92%. Analogiczne miary dla sieci województw są z oczywistych względów wyższe. Różnica ta jest obecnie dużo większa dla izochrony 90 minut (w 2013 roku 4,4 punktu procentowego) niż dla izochrony godzinnej (odpowiednio 2,1 puntu). W roku 2023 dysproporcja ta zostanie zniwelowana i wyniesie w obu wypadkach po około 3,3 3,4 punktu procentowego. Można to tłumaczyć stopniową koncentracją ludności w obszarach przylegających do największych ośrodków, a prawdopodobnie dopiero w drugiej kolejności rozmieszczeniem nowych inwestycji drogowych. Z drugiej strony wyprowadzenie sieci dróg ekspresowych z Warszawy na peryferia Mazowsza oraz budowa drogi S5 między Poznaniem a Wrocławiem może mieć tu pewne znaczenie. Tab. 6. Odsetek ludności w zasięgu izochrony do właściwego miasta wojewódzkiego oraz sieci miast wojewódzkich w skali całego kraju Ludność w zasięgu izochrony 60 minutowej w roku 90 minutowej w roku Właściwe miasto wojewódzkie Sieć miast wojewódzkich w tysiącach % ludności kraju 66,9 67,7 71,2 88,8 89,3 91,7 w tysiącach % ludności kraju 69 69,9 74,6 93,2 93,5 95,0 20

Regionalnych Programów Operacyjnych

Regionalnych Programów Operacyjnych Ocena wpływu projektów drogowych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Zespół wykonawców: dr Piotr ROSIK (koordynator badania) dr hab. Tomasz KOMORNICKI, prof. PAN dr Marcin STĘPNIAK

Bardziej szczegółowo

Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030

Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030 Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030 (w tym monitoring zmian dostępności w latach 2004-2006 i 2007-2015 oraz według zapisów KPZK 2030) Raport koocowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU pod redakcją Tomasza Komornickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.

Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r. Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) 24 SIERPNIA 2015 Spis treści Wykaz skrótów... 2 1 Wstęp... 3 2 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

V Wnioski i rekomendacje

V Wnioski i rekomendacje V Wnioski i rekomendacje 1 Ocena miast Małopolski ze względu na ich rolę, potencjał i tendencje rozwojowe Bolesław Domański, Aleksander Noworól, Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś Wychodząc z założenia, że

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan.

Doc. dr hab. Tomasz Komornicki Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polska Akademia Nauk, Warszawa t.komorn@twarda.pan. Rozwój infrastruktury transportowej a Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskich) Ekspertyza przygotowana na zamówienie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI DIAGNOZA STRATEGICZNA ŁÓDZKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ŁÓDŹ, STYCZEŃ 2014 R. 1 Projekt pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ realizuje

Bardziej szczegółowo

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim

Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim Raport przygotował zespół pracowników i doktorantów Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Bolesław Domański (konsultacje merytoryczne),

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035

www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 www.pwc.pl/miasta Wyzwania inwestycyjne głównych miast Polski perspektywa 2035 Marzec 2012 Raport powstał przy współpracy z Unią Metropolii Polskich Patronem medialnym Raportu jest Gazeta Wyborcza, Gazeta.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28.05.2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego

Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego 17 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego Jacek Szlachta Szkoła Główna Handlowa Wojciech Dziemianowicz Katarzyna Szmigiel Paulina Nowicka Uniwersytet Warszawski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA

WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA WARSZAWA I OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY A ROZWÓJ MAZOWSZA Warszawa 2012 seria Trendy rozwojowe Mazowsza nr 8/2012 finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie

Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Z Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Raport końcowy Akademia Leona Koźmińskiego SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...4 2. Pomiar efektu netto zmian płynności

Bardziej szczegółowo

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak

Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Jan Misiąg, Wojciech Misiąg, Marcin Tomalak Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia Rzeszów

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY

LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY PAWEŁ CHMIELIŃSKI LUDNOŚĆ WIEJSKA NA RYNKU PRACY ZAROBKOWANIE, BEZROBOCIE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRACA ZA GRANICĄ W LATACH 2005-2011 PROJEKT BADAWCZY nr 0021/B/H03/2011/40 PROJEKT ZOSTAŁ SFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo