SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do euro

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro"

Transkrypt

1 Jelenia Góra r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze zgodnie z procedurą przewidzianą ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. nr 223 z 2007r., poz.1655 ) KOD CPV: usługi telefonii komórkowej telefony komórkowe urządzenia przesyłu danych telefony GSM Załączniki: Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania ZATWIERDZAM Michał Ostrowski p.f. Prokurator Okręgowy Wyk.AO/ao

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Oznaczenie postępowania: ZP IIIG.230/ 118/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 075/ fax. 075/ (adres, telefon, faks, ) Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM i modemów do urządzeń mobilnych dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze KOD CPV: usługi telefonii komórkowej telefony komórkowe urządzenia przesyłu danych telefony GSM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie powyższe udziela się w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następnymi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej ustawą, w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych., modemów do urządzeń mobilnych (laptopy, PDA) do bezprzewodowego Internetu, w zależności od specyfikacji urządzenia (interface): KOD CPV: usługi telefonii komórkowej, urządzenia przesyłu danych, telefony GSM 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych (w nienaruszonym opakowaniu) oraz fabrycznie nowych modemów (w nienaruszonym opakowaniu) dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Cena aparatu telefonicznego 1 zł + VAT Cena modemu 1 zł + VAT Informacje dla Wykonawców: 1.1. Ilość numerów obecnie świadczących usługi w zakresie telefonii komórkowej oraz ich operatorzy: ERA 17, Plus 22, CENTERTEL 11, CENTERTEL 3 (Internet) Razem: 53 aktywne numery telefonii komórkowej

3 1.2. Zamawiający wymaga aby okres obowiązywania umowy wynosił 24 miesiące, rozumiane jako 24 pełne okresy rozliczeniowe za świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Wykonawcy. Okresem rozliczeniowym za świadczenie usług jest miesiąc kalendarzowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na modemy, aparaty telefoniczne i akcesoria a w przypadku awarii telefonu lub modemu udostępni Zamawiającemu, na czas naprawy lub wymiany zastępczy telefon komórkowy lub zastępczy modem o parametrach odpowiadających parametrom użytkowym towaru oddanego do naprawy. Wielkość zamówienia: - ilość aktywnych kart SIM: 53 szt. - ilość telefonów komórkowych : 50 szt. - ilość modemów : 3 szt Wymagania ogólne. Zasięg świadczonych usług telefonii komórkowej co najmniej 90% powierzchni Polski zgodnie z mapą zasięgu Wykonawcy Usługi będą świadczone 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wykonawca będzie dostarczał miesięczne, bezpłatne wykazy rozmów oraz pozostałych usług świadczonych na rzecz Zamawiającego (tzw. bilingi). Bilingi dostarczane będą nie później niż wystawiane za dany miesiąc faktury VAT w dwóch formach: a) ogólnego bilingu w wersji papierowej przesyłanego na adres pocztowy Zamawiającego, b) szczegółowego bilingu w formie elektronicznej przesyłanego na podany w umowie przez Zamawiającego adres . Wykonawca wyznaczy opiekuna handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi zamówienia drogą ową oraz telefoniczną. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do serwisu telefonicznego (Call Center) przez 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zapewni przeniesienie numerów użytkowanych przez Zamawiającego. Kary powstałe w wyniku wcześniejszego zerwania umów jak również koszty przeniesienia numerów pokrywa Wykonawca. Wysokości kar przedstawiona poniżej wysokość ma charakter orientacyjny. Zamawiający w swojej siedzibie udostępni do wglądu umowy, których rozwiązanie skutkować będzie zapłaceniem kar. I. Na 22 umowach kary na łączną kwotę zł (za karty SIM w sieci Plus) II. Na 17 umowach kary na łączną kwotę zł (za karty SIM w sieci ERA) III. Na 14 numerach kary na łączną kwotę zł zł (za karty SIM w sieci CENTERTEL)

4 Wykonawca nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. Wykonawca zapewni aktywację każdej nowej Karty SIM w terminie 24 h od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamówienie składane będzie w formie pisma przesłanego fax-em, pocztą, em do siedziby Wykonawcy. Za otrzymanie zamówienia uważane będzie potwierdzenie fax-u, potwierdzenie odbioru a lub zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na wszystkie świadczone usługi przez okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany aparatów na fabrycznie nowe co 6 miesięcy na 5 numerach. W ramach wymiany Zamawiający będzie mógł wybrać aparaty, których charakterystyka została określona w pkt III Abonament za aktywne Karty SIM Zamawiający wymaga aby dla każdej aktywnej karty SIM zakupionej w ramach niniejszego postępowania obowiązywał abonament miesięczny, który w całości będzie wykorzystany: 1/ na rozmowy i sms-y dla 50 kart SIM wskazanych przez Zamawiającego (wykaz konkretnych numerów telefonicznych zostanie przygotowany jako załącznik do umowy) 2/ nieograniczony bezprzewodowy dostęp do internetu za pośrednictwem aktywnych numerów telefonii komórkowej w sieci Wykonawcy przy użyciu modemów do urządzeń mobilnych (laptopy, PDA), w zależności od specyfikacji urządzenia (interface) dla 3 kart SIM wskazanych przez Zamawiającego. Rodzaje wymaganych abonamentów: - Taryfa I - co najmniej 240 minut w abonamencie do wykorzystania na połączenia do wszystkich sieci komórkowych i numery stacjonarne - Taryfa II nieograniczony bezprzewodowy dostęp do internetu za pośrednictwem aktywnych numerów telefonii komórkowej w sieci Wykonawcy przy użyciu modemów do urządzeń mobilnych (laptopy, PDA), w zależności od specyfikacji urządzenia (interface) Lp Rodzaj Abonamentu Liczba Abonamentów 1 Taryfa I 50 2 Taryfa II ( Internet) 3 Razem Wymagania szczegółowe Zamawiającego Cena za aktywację numerów (kart SIM) nie wyższa niż 1 zł (netto) Połączenia głosowe: Wykonawca zapewni transmisję głosu w sieci GSM w tym połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych, połączenia krajowe, międzynarodowe oraz roamingowe.

5 Dostęp do Internetu: koszt abonamentu powinien objąć usługę nieograniczonego dostępu do internetu w technologiach GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA lub nowszych (dla min. 5 GB wysłanych i odebranych danych przy minimalnej gwarantowanej przez dostawcę szybkości zależnej od technologii) Wykonawca zapewni uruchomienie Sieci Firmowej za cenę nie wyższą niż 1 zł (netto) obejmującej wszystkie aktywne Karty SIM Zamawiającego zakupione w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Połączenia w ramach Sieci Firmowej będą bezpłatne lub będą tratyfikowane w oparciu o możliwie najniższą stawkę za minutę połączenia (stawka ta zostanie określona w ofercie przez Wykonawcę). Wykonawca zapewni naliczanie sekundowe od pierwszej do ostatniej sekundy każdego połączenia. Wykonawca w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej dotyczącej taryfy zaoferowanej dla każdego numeru zapewni Zamawiającemu: bezpłatne włączenie usługi roamingu, bezpłatne przeniesienie niewykorzystanej puli minut na następny okres rozliczeniowy i kumulowanie na czas obowiązywania umowy (indywidualnie dla każdego numeru), bezpłatne informowanie o wykorzystaniu przez każdego użytkownika Zamawiającego ustalonego limitu, pakiet aktywnych usług tj. oczekiwanie na połączenie, dokonanie połączeń, zawieszenie połączeń, połączenia z numerami alarmowymi, wymiana wadliwej karty SIM, bezpłatne inicjowanie połączeń telefonicznych, bezpłatne świadczenie usługi poczty głosowej, bezpłatne świadczenie usługi ukrywania przez użytkownika identyfikacji numeru, bezpłatną zmianę numerów telefonicznych w okresie obowiązywania umowy. Usługa poczty głosowej musi zapewnić realizację następujących funkcjonalności (pod warunkiem, że Wykonawca posiada takie funkcjonalności w swojej ofercie dla klientów biznesowych): a) możliwość powiadamiania o nowych wiadomościach pozostawionych w poczcie głosowej poprzez: - powiadamianie SMS-em, - powiadamianie przez oddzwonienie, b) możliwość zarejestrowania próby połączeń od osób, które próbowały się dodzwonić, ale nie pozostawiły wiadomości. Po włączeniu telefonu poczta głosowa powinna przekazać informację, kto i kiedy dzwonił, c) możliwość ustawienia własnego powitania.

6 4. Przesyłanie SMS i MMS Wykonawca zapewni możliwość przesyłania wiadomości typu SMS i MMS 5. Dostęp do Internetu i transmisji danych. Wykonawca zapewni możliwość dostępu do Internetu (poczta , WAP, przeglądanie stron www) dla wskazanych kart SIM. Wykonawca zapewni możliwość transmisji danych przy wykorzystaniu technologii GPRS/ EGDE/ UMTS/ HSDPA lub nowszych (stosownie do zasięgu posiadanych stacji bazowych przekaźnikowych). 6. Usługi dodatkowe. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość dowolnego włączania i wyłączania usług dodatkowych, będących w ofercie Wykonawcy dla wskazanych przez Zamawiającego kart SIM po cenach zgodnych z cennikiem operatorskim Wykonawcy dla klientów biznesowych. 7. Dodatkowe wymagania. Kolory obudowy telefonów stonowane ciemne lub srebrne. W przypadku obniżenia cen na rynku telefonii komórkowej w trakcie trwania umowy zawartej z Wykonawcą, Wykonawca wprowadzi korzystniejsze zmiany do rozliczeń z Zamawiającym. 8. Szczegółowe wymagania w zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów: W zakresie dostawy komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów stanowiących przedmiot zamówienia, oferta Wykonawcy musi spełniać następujące wymagania: Dostarczone komórkowe aparaty telefoniczne oraz modemy będą fabrycznie nowe, telefony będą wyposażone w standardowe akcesoria oferowane w komplecie z telefonem przez producenta oraz będą wyposażone w karty SIM. Wykonawca wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów dostarczy pisemne gwarancje jakości. Okresy gwarancji będą zgodne z podanymi w ofercie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby naprawy gwarancyjne uszkodzonych komórkowych aparatów telefonicznych oraz modemów były realizowane przez producenta lub wyznaczony przez niego autoryzowany serwis.

7 Zamawiający wymaga aby aparaty telefoniczne stanowiące przedmiot zamówienia pochodziły z następujących firm: NOKIA, SONY ERICSSON, MOTOROLA, SAMSUNG. Oferowane przez Wykonawcę komórkowe aparaty telefoniczne będą podzielone na następujące grupy spełniające następujące minimalne parametry techniczne: Zakres częstotliwości pracy UMTS, GSM 900/1800/1900 Sposób połączenia z komputerem PC: Bluetooth, USB, Irda Standardowy akumulator : min. 900 mah Czas czuwania min.250 godz. Antena wewnętrzna Transmisja: WAP, GPRS, EDGE, HSDPA Obsługa Javy Wyświetlacz kolorowy TFT min.16 mln. kolorów Wbudowany aparat cyfrowy: min. 2 Mpx Przesyłanie wiadomości MMS Pamięć wewnętrzna min. 30 MB Pamięć rozszerzalna za pomocą karty (mini lub micro SD) Obsługa konta Oprogramowanie Kalendarz Organizer Zegar Budzik Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru od jednego do czterech modeli aparatów telefonicznych spośród 6 modeli zaoferowanych przez Wykonawcę i spełniających powyższe kryteria (Tabela 3 - formularz oferty) IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Termin wykonania zamówienia wymagana gotowość Wykonawcy do świadczenia usług telefonii komórkowej (obejmująca usługi głosowe oraz dostęp do Internetu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych telefonów komórkowych oraz modemów - do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Miejsce dostawy telefonów Prokuratura Okręgowa, ul. Muzealna 9, Jelenia Góra VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, tzn. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

8 b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy pzp. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. VII. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów: a) oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1-3 ustawy pzp według Załącznika do SIWZ Nr 2, b) oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według Załącznika do SIWZ Nr 3, c) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty składa zgodnie z 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U r. Nr 87, poz. 605). 3) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,

9 b) formularz stanowiący Załącznik do SIWZ 3 (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania) każdy z Wykonawców podpisuje oddzielnie, c) formularz stanowiący Załącznik do SIWZ nr 2 (Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1-3 ustawy pzp) podpisuje Pełnomocnik. d) dokumenty wymienione w punkcie 1 c Wykonawcy składają oddzielnie, w punkcie 2 łącznie. VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ZAMAWIAJĄCY NIE ŻĄDA WNIESIENIA WADIUM IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem pod warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia. 2) Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Janusz Koliszko tel X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1) Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do siwz w jednym egzemplarzu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać iż oferowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W ofercie należy podać informacje umożliwiające jednoznaczne porównanie oferty ze specyfikacją. Wszystkie pozycje składanego formularza ofertowego muszą zostać wypełnione. Złożenie oferty na przedmiot zamówienia nie spełniający wszystkich parametrów lub posiadający parametry gorsze niż zapisane w niniejszej siwz, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Niespełnienie tych wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty z powodu jej niezgodności z treścią specyfikacji.

10 2) Do oferty należy dołączyć: dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt VII specyfikacji, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3) Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale bądź w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 4) Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 5) Oferta musi być zapakowana w nieprzeźroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem i opieczętowaną pieczęcią firmową wykonawcy, zawierającą następujące oznaczenie: Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM dla Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Nie otwierać przed r. godz Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, firma wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi rejestrowymi / ewidencyjnymi. 6) Wszystkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Oferty należy składać w Biurze Podawczym, mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa Jelenia Góra, ul. Muzealna 9

11 2) Oferty należy składać do dnia r. do godz Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w przetargu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 4) Zamawiający otworzy koperty z ofertami w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, sala konferencyjna - II piętro, dnia r. godz Otwarcie ofert jest jawne. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1) Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Wykonawca ma obowiązek zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 2) Ceny jednostkowe w ofercie będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres ważności ofert (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku obniżenia cen na rynku telefonii komórkowej w trakcie trwania umowy zawartej z Wykonawcą, Wykonawca wprowadzi korzystniejsze zmiany do rozliczeń z Zamawiającym. 3) Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego z uwzględnieniem upustów i rabatów. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Kryteria oceny: najniższa cena 100%. 2. W celu ustalenia, która oferta zawiera najniższą cenę, Zamawiający przyjmuje, iż będzie oceniał: - Cenę abonamentów; - Stawki połączeń i transmisji danych po przekroczeniu abonamentu; 3. Zamawiający przyzna punkty wg następujących kryteriów: - Cena abonamentów - waga 80 %; - Stawki połączeń i transmisji danych po przekroczeniu abonamentu - waga 20 %; 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów obliczoną na podstawie wzoru: liczba punktów = A+ B gdzie : A - oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium cena abonamentów, B - oznacza ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium stawki połączeń i transmisji danych po przekroczeniu abonamentu 5. Liczba punktów w kryteriach wskazanych w ust. 4 będzie obliczana w następujący sposób: 1) A = (An / Abo) x 100pkt x 80% gdzie: An - najniższa cena abonamentów spośród ofert złożonych przez Wykonawców, Abo - cena abonamentów oferty rozpatrywanej (formularz ofertowy, tabela 1, kolumna 7, wiersz 3) 100 pkt - wskaźnik stały 80% - procentowe znaczenie kryterium cena abonamentów miesięczny,

12 2) B = [(Bdw/Bdwb x 100pkt x 10%) +(Bwn / Bwnb x 100pkt x 30%) + (Btn / Btnb x 100pkt x 20%) + (Bws/Bwsb x 100pkt x 30%) + (Bsmsn / Bsmsnb x 100pkt x 10%)] x20% gdzie: Bdw najniższa cena za 1 minutę połączenia do sieci własnej, Bdwb cena za 1 minutę połączenia do sieci własnej oferty rozpatrywanej (formularz ofertowy, tabela 2 kolumna 5, wiersz 1) Bwn - najniższa cena za 1 minutę połączenia do innych sieci komórkowych, Bwnb - cena za 1 minutę połączenia do innych sieci komórkowych oferty rozpatrywanej (formularz ofertowy, tabela 2, kolumna 5, wiersz 2) Btn - najniższa cena za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej, Btnb - cena za l minutę połączenia do telefonii stacjonarnej oferty rozpatrywanej (formularz ofertowy, tabela 2, kolumna 5, wiersz 3) Bws najniższa cena za 1 minutę połączenia dla własnej sieci firmowej - powyżej 0 zł., Bwsb cena za 1 minutę połączenia dla własnej sieci firmowej oferty rozpatrywanej - powyżej 0 zł, (formularz ofertowy tabela 2, kolumna 5, wiersz 4) W przypadku zaoferowania połączeń w ramach własnej sieci firmowej bezpłatnie w ramach abonamentu, Zamawiający przyznaje ofercie w tym podkryterium 30 pkt. Bsmsn- najniższa cena za 1 sms do wszystkich sieci komórkowych, Bsmsnb - cena za 1 sms do wszystkich sieci komórkowych oferty rozpatrywanej (formularz ofertowy, tabela 2, kolumna 5, wiersz 5) 100 pkt - wskaźnik stały, 10 % - procentowe znaczenie podkryterium 1 minuta połączenia do sieci własnej 30 % - procentowe znaczenie podkryterium - 1 minuta połączenia do innych operatorów sieci komórkowych, 20 % - procentowe znaczenie podkryterium - 1 minuta połączenia do telefonii stacjonarnej, 30 % - procentowe znaczenie podkryterium - 1 minuta połączenia dla własnej sieci firmowej, 10 % - procentowe znaczenie podkryterium -1 sms do wszystkich sieci, 20 % - procentowe znaczenie kryterium stawki połączeń i przesyłu danych jednakowe dla wszystkich taryf po przekroczeniu abonamentu. XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 2. Cena określona przez Wykonawcę podana w ofercie będzie stała przez okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, iż w przypadku obniżenia cen na rynku telefonii komórkowej w trakcie trwania umowy zawartej z Wykonawcą, Wykonawca wprowadzi korzystniejsze zmiany do rozliczeń z Zamawiającym. 3. Termin płatności będzie wynosił minimum 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

13 umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Uwaga: W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyraził na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku zamówienia. XVI. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich współpracę. 2) Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o przyznaniu mu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. Nie zgłoszenie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako uchylenie się od zawarcia umowy. 4) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy art XVIII. POZOSTAŁE INFORMACJE: Zamawiający nie przewiduje: żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych, porozumiewania się drogą elektroniczną, rozliczeń w walutach obcych, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, aukcji elektronicznej.

14 Załączniki: Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego. Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

15 Nr sprawy ZP IIIG 230/ 118/08 FORMULARZ OFERTOWY Cena ofert: Tabela 1. Abonament miesięczny - waga 80% Załącznik nr 1 do SIWZ Lp 1 2 Rodzaj abonamentu Taryfa I Taryfa II Ilość abonamentów Cena netto za 1 abonament za miesiąc w zł Cena netto za wszystkie abonamenty dla każdej taryfy w zł (poz.2 poz.3) x Kwota VAT za 1abonament za miesiąc w zł Cena brutto za 1 abonament za miesiąc w zł Cena brutto za wszystkie abonamenty dla każdej taryfy w zł (poz.2 poz.6) Razem 53 x x x x I. Cena za wszystkie abonamenty w okresie 24 miesięcy: Σ wiersza 3 z kolumny 7 x 24 miesiące = zł brutto. Uwaga: Dla Taryfy I przewidzianych jest 50 telefonów komórkowych Dla taryfy II przewidziane są 3 modemy dostępowe do Internetu Tabela 2. Dotyczy stawek połączeń i przesyłu danych po przekroczeniu abonamentu waga 20% Lp Połączenia i przesył danych Waga oceny Cena netto w zł Kwota VAT w zł Cena brutto w zł Cena za 1 minutę połączenia do sieci własnej Cena za 1 minutę połączenia do innych operatorów sieci komórkowych Cena za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej Cena za 1 minutę połączenia dla tzw. własnej sieci firmowej Cena 1 SMS do wszystkich sieci komórkowych 10% 30% 20% 30% 10% Prognozowana kwota przewidziana na połączenia poza abonamentem nie przekroczy 20% wartości wszystkich abonamentów. II. Cena za aktywację jednego numeru telefonicznego. zł x 53 =...zł netto,..zł brutto. III. Cena za uruchomienie własnej sieci firmowej.... zł x 53 =...zł netto, zł brutto

16 IV. Prognozowana cena za połączenia poza abonamentem: Cena za wszystkie abonamenty w okresie 24 miesięcy x 20% = zł netto,...zł brutto Wartość oferty: I + II + III + IV =. zł netto (słownie:..).. zł brutto (słownie:...) Tabela 3. Informacje o oferowanych telefonach. Wykonawca w kolumnie oferowane telefony poda minimum 6 modeli telefonów spełniających parametry techniczne określone przez Zamawiającego w pkt 8 SIWZ Liczba Oferowane telefony Tel Producent... Model. 2. Producent... Model.. 3. Producent.... Model.. 4. Producent Model.. 5. Producent Model.. 6. Producent Model..

17 Załącznik Nr 2 do SIWZ /Pieczęć Wykonawcy/ Oświadczenie (o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych nr sprawy ZP IIIG 230/118/08, oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia... /Miejscowość, data i podpis wykonawcy/

18 Załącznik Nr 3 do SIWZ /Pieczęć Wykonawcy/ Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych nr sprawy ZP IIIG 230/118/08 oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 9 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).... /miejscowość/ /data/ /podpis Wykonawcy/

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 07 lutego 2014 r.

Warszawa, 07 lutego 2014 r. Numer sprawy: BPSP - 331-1/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: KANCELARIA SENATU ul. Wiejska 6 00-902 Warszawa tel.: 22 694-90-35 fax.: 22 694-92-13 strona internetowa: www.senat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie CPV: 09132100-4, 09134100-8, 09211100-2, 09211000-1,

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego dla Komendy Miejskiej PSP w Łodzi Zamawiający: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Zgierska 47 91-446 Łódź Znak sprawy MK.2370.12.2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/51/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do ewidencji majątku

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo