Czermin, sierpień 2006r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czermin, sierpień 2006r"

Transkrypt

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czermin na lata Czermin, sierpień 2006r

2 Spis treści WSTĘP 4 I. DIAGNOZA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 6 1. Charakterystyka gminy Informacje ogólne Struktura demograficzna społeczności lokalnej Sytuacja i tendencje gospodarcze w gminie Sytuacja tendencje na lokalnym rynku pracy Sytuacja mieszkaniowa i infrastruktura Zasoby transportowe i komunikacyjne Stan bezpieczeństwa Infrastruktura społeczna Opieka przedszkolna i szkolnictwo Kultura i sport Opieka zdrowotna Partnerzy obecni i potencjalni 42 3.Pomoc społeczna Informacje ogólne Rodzaje świadczeń Obszary występujących problemów społecznych Ubóstwo Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Bezrobocie 62 2

3 3.3.4.Wielodzietność, rodziny niepełne i samotne Podeszły wiek, choroba, niepełnosprawność UzaleŜnienia Przemoc w rodzinie Pozostałe 76 II. ANALIZA PROBLEMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 76 III. ANALIZA SWOT 77 IV. WIZJA I MISJA 83 V. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 84 VI. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 94 VII. MONITORING STRATEGII 103 VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 104 3

4 Wstęp Podstawą prawną strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Czermin jest Ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z tą Ustawą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z róŝnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, kultura, słuŝba zdrowia. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Gminie, nie koncentruje się wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym. W ramach wypracowanej strategii przyjęto podejście do tak waŝnej sfery, jaką jest problematyka społeczna nastawione na: - wzmocnienie postaw aktywnych, - wdroŝenie modelu pomocy zintegrowanej, - ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych : sfery oświaty, kultury, słuŝby zdrowia w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi. Identyfikacja głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Czermin została dokonana na spotkaniu zespołu problemowego. Dokonując kolejnych przybliŝeń, na zasadzie konsensusu, wyodrębnione zostaną główne obszary problemowe. Dla poszczególnych problemów wyodrębniono priorytety, które są źródłami (przyczynami) tworzącymi te problemy. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych a następnie pomocy społecznej jako całości. Formułowanie tych celów poprzedzono analizą moŝliwości oraz ograniczeń istniejących w samym systemie pomocy społecznej jak i poza nim. Analizy dokonały zespoły robocze z udziałem specjalistów z poszczególnych obszarów problemowych. Pozwoliło to określić rzeczywisty obraz warunków realizacji strategii i formułowania programów operacyjnych w gminie. 4

5 Na spotkaniach z członkami poszczególnych grup roboczych, składających się ze specjalistów z danej dziedziny, określono analizy problemów, celów oraz działań realizacyjnych w poszczególnych sferach. Spotkania grup roboczych odbywały się w czasie dwóch jednodniowych posiedzeń. Praca w zespołach prowadzona była zgodnie z metodą MAPS (metoda aktywnego planowania strategicznego) oraz zespołowymi technikami rozwiązywania problemów. Podstawowe etapy pracy nad strategią w poszczególnych sferach obejmowały: 1. Przegląd istniejącej sytuacji (diagnoza stanu) w poszczególnych sferach. Na tym etapie planowania strategicznego następuje konfrontacja uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w analizowanych sferach. 2. Drugim etapem prac było określenie problemów w poszczególnych sferach. Problemy musiały dotyczyć poszczególnej sfery w zakresie pomocy społecznej. Przeprowadzenie analizy problemów obejmowało analizę problemów w poszczególnych sferach przeprowadzono na podstawie: przeglądu istniejącej sytuacji w analizowanym obszarze; wyboru spośród problemów tych, które moŝna uznać za najwaŝniejsze. 3. Formułowanie celów. Etap ten składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przeprowadzeniu analizy celów poprzez przeformułowanie zdefiniowanych problemów na cele. Natomiast druga część na przypisaniu mierników oraz ich źródeł dla kaŝdego zdefiniowanego celu. Uzyskuje się to wychodząc od stanu negatywnego (problemu) poprzez proces przekształcania go w stan przyszłościowy (pozytywny). 4. W ostatnim etapie grupy robocze określiły dla kaŝdego z celów zbiór działań (harmonogramy). 5

6 I. DIAGNOZA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 1.Charakterystyka gminy 1.1. Informacje ogólne Gmina Czermin jest gminą wiejską, połoŝoną w północno zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie sandomierskiej. Sąsiaduje z trzema większymi formacjami geologicznymi: PłaskowyŜem Tarnowskim, PłaskowyŜem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką. Teren ten pod względem klimatycznym, glebowym oraz botanicznym i biologicznym zalicza się do równin akumulacji wodnej. Z rzadka występują obszary o charakterze wydmowym. Obszar gminy wznosi się od 157,2 m n.p.m. przy północnej granicy do 172,5 m n.p.m. w części południowo wschodniej. Pod względem administracyjnym gmina przynaleŝy do powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Wykres 1 Powierzchnia gminy Czermin na tle powiatu mieleckiego 10% 10% 19% 15% 5% 6% 9% 4% 14% 8% Mielec miasto Borowa Czermin Gawłuszowice w Mielec Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2005r. Powierzchnia gminy wynosi 8032 ha, co stanowi ok. 0,45 % obszaru województwa i odpowiednio 9% powiatu. (wykres 1) Gmina Czermin jest gminą średniej wielkości i na tle pozostałych gmin powiatu lokuje się na 6 pozycji. Największą w powiecie jest gmina Radomyśl Wielki, której udział w powierzchni powiatu wynosi 19%, najmniejszą natomiast gmina 6

7 Gawłuszowice 4%. W powiecie mieleckim sąsiaduje z gminami: Borowa, Mielec, Wadowice Górne, a na zachodzie z gminą Szczucin w powiecie Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie oraz graniczy przez Wisłę z gminą Łubnice w powiecie staszowskim, woj. świętokrzyskie. Pod względem gleb gmina Czermin leŝy w tzw. okręgu Sandomiersko Lubelskim. Typy gleb występujących w gminie to: bielice, mady, ziemie brunatne kwaśne. Dodatkowo występują tu piaski gliniaste mocne i lekkie, piaski słabo gliniaste, iły, pylice, gliny lekkie i średnie oraz kompleksy gleb: Ŝytni dobry, pszenny dobry, Ŝytni słaby i zboŝowo pastewny mocny. Pod względem klimatycznym obszar gminy znajduje się w zasięgu klimatu typu podgórskich nizin i kotlin. Średnia roczna temperatura wynosi 8 C, a średni opad roczny 720 mm. Teren gminy leŝy w dorzeczu rzeki Wisły i jej prawobrzeŝnych dopływów Brnia i Brnia Starego oraz ich dopływów. Zachodnia część odwadniana jest przez Wisłę i Breń oraz jego dopływ Rybicę, środkową i wschodnią część odwadnia Stary Breń z dopływami Wiśnia Łukawiec i Brnik. Sieć rzeczną gminy stanowią Wisła, Nowy Breń i Stary Breń oraz bezimienne cieki wodne i rowy melioracyjne. Rolniczy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, w którym dominują pola uprawne przeplatane łąkami i pastwiskami. Wśród pól pojawiają się kępy zadrzewień i zakrzewień oraz niewielkie laski. Walory krajobrazowe podnoszą równieŝ śródpolne oczka wodne, kępy szuwarów, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne. W północno zachodniej części gminy wyróŝnia się dolina Wisły z fragmentami lasów łęgowych i wiklin. Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest południowo wschodnia część gminy porośnięta stosunkowo duŝym kompleksem leśnym, przeplatanym śródleśnymi łąkami, mokradłami, oczkami wodnymi Do najbardziej interesujących elementów flory naleŝą rośliny objęte ochroną gatunkową. Z uwagi na znaczny stopień przekształcenia szaty roślinnej są one reprezentowane tu nielicznie. Na uwagę zasługuje: grąŝel Ŝółty, podkolan biały, konwalia majowa, kruszyna pospolita i kalina koralowa występujące w rejonie Szafranowa, Trzciany, OtałęŜy, Brenia Osuchowskiego. 7

8 Ochrona środowiska Gmina dysponuję własną oczyszczalnią ścieków, oraz rozbudowuje sieć kanalizacyjną, nie posiada własnego wysypiska śmieci. Na podstawie umowy nieczystości komunalne wywoŝone są przez MPGK na wysypisko do gminy Borowa. Pomimo zorganizowanego systemu wywózki nieczystości część gospodarstw domowych nie ma zawartych umów w tym zakresie. Nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Zdechłe zwierzęta usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną w ramach zawartej umowy. Wpływ na stan środowiska, zwłaszcza w skali lokalnej posiada emisja niekontrolowana z nie punktowych źródeł. Zalicza się do nich emisje z: sektora transportowego; sektora komunalnego z małych kotłowni i palenisk domowych, gdzie podstawowym źródłem energii cieplnej jest spalanie węgla i koksu, 8

9 rolnictwa (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne). W zasadzie na terenie gminy uciąŝliwość związana z nadmierną emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych nie występuje. Środowisko atmosferyczne gminy w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem oddziaływania przemysłu spoza granic gminy, na terenie samej gminy z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu lokalnego, brak punktowych szczególnie uciąŝliwych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza mogących znacząco wpływać na pogorszenie warunków aerosanitarnych. Reasumując naleŝy stwierdzić, iŝ gmina charakteryzuje się dość korzystnymi warunkami czystości powietrza, o czym świadczy zdrowotność lasów (w drzewostanach występują jedynie uszkodzenia słabe I strefa zagroŝeń przemysłowych), środowiska szczególnie wraŝliwego na zanieczyszczenia zwłaszcza gazowe. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się systematyczną poprawę w tym zakresie (ograniczenie emisji z zakładów uciąŝliwych). Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem środowiska w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania nadmiernej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym stopniu oczyszczenia. Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze spływów powierzchniowych (głównie w czasie występowania obfitych opadów topnienia pokrywy śnieŝnej), wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej. Sytuacja taka dotyczy, terenu gminy Czermin, gdzie 100% gospodarstw posiada dostęp do wodociągów przy braku kanalizacji we wszystkich gospodarstwach. Pomimo stale rosnącej sieci uzbrojenia infrastrukturalnego występuje zjawisko nie korzystania ze zbiorczych mediów ze względów ekonomicznych. Problem dotyczy nieczystości komunalnych gdzie nie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają zawarte umowy na wywóz śmieci, spalania w piecach c.o. odpadów, wywoŝenia nieczystości płynnych na pole. Bogactwa naturalne to bogate złoŝa pospółek i piasków wykorzystywanych w budownictwie oraz mady rzeczne o składzie glin piaszczystych uŝywane do produkcji cegły. Na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych. 9

10 Wspólnota samorządowa Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Do zakresu działania gminy naleŝą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeŝone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy naleŝy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki terenami, gminnych dróg, wodociągów, kanalizacji, ścieków komunalnych, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, porządku publicznego itp. W celu wykonywania zadań gmina moŝe tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać z tymi podmiotami umowy. Gminą zarządza wójt, natomiast organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada, wszyscy wybierani w wyborach powszechnych. W 15-to osobowej Radzie zasiada jedna kobieta. Jednocześnie w/g stanu na koniec 2005r. nie było wśród radnych osób do 39-tego roku Ŝycia, zaś 11 radnych znajdowało się w grupie wiekowej lat, a 4 w grupie powyŝej 60 lat. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, OtałęŜ, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów. Sołectwa Sołectwa gminy Czermin Powierzchnia (w ha) Breń Osuchowski Czermin Dąbrówka Osuchowska Łysaków OtałęŜ Szafranów Trzciana Wola Otałęska Ziempniów RAZEM: Źródło:. Urząd Gminy Czermin Mieszkańcy Stan Tabela 1 Trzcianie. Prawie 46% mieszkańców gminy mieszka w 2-ch największych wsiach: Czerminie i 10

11 Dziewięć miejscowości wiejskich połoŝonych na terenie gminy stanowi 8,1% miejscowości wiejskich powiatu co sprawia, Ŝe znajduje się na 7 miejscu pod względem ilości miejscowości wiejskich, przed gminą Gawłuszowice. Wśród sołtysów wybieranych w wyborach bezpośrednich w sołectwach Czermin i Szafranów funkcje te pełnią kobiety co stanowi 22% wszystkich sołtysów w gminie Struktura demograficzna społeczności lokalnej. Społeczeństwo (ludność gminy) w procesie rozwoju lokalnego odgrywa rolę podmiotu tego procesu. Wynika to z rozstrzygania przez nie o kształcie ustroju i systemu gospodarczego oraz o charakterze i składzie organów władzy samorządowej, która decyduje o kierunku strategii rozwoju. Z tego względu ocena sytuacji demograficznej jest jednym z czynników warunkującym moŝliwości i potrzeby rozwoju gminy. Do oceny tego stanu w gminie Czermin wybrano takie czynniki jak: gęstość zaludnienia, płeć, przyrost naturalny, migrację, zawierane małŝeństwa, strukturę wieku ludności. Konfiguracja wyodrębnionych wskaźników wywierać będzie wpływ na przyszłą strukturę i dynamikę ludności na danym obszarze. Podstawowe wskaźniki demograficzne charakteryzujące gminę na tle otoczenia przedstawia poniŝsze zestawienie. Podstawowe dane demograficzne gminy Czermin na tle powiatu, woj. podkarpackiego i Polski r Wyszczególnienie Polska Woj. Podkarpackie Powiat Tabela 2 Czermin ludność na 1 km2 osoba kobiety na 100 męŝczyzn osoba małŝeństwa na 1000 ludności para 5 5,3 5,6 5 urodzenia Ŝywe na 1000 ludności osoba 9,3 9,7 10,1 10 zgony na 1000 ludności osoba 9,5 8,5 7,9 9,6 przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -0,2 1,2 2,2 0,4 Źródło: Bank danych regionalnych GUS Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 84 osób/km 2 i jest prawie dwukrotnie mniejsza od wielkości tego wskaźnika dla powiatu, a takŝe mniejsza od średniej dla gmin 11

12 wiejskich powiatu mieleckiego, liczącej około 87 osób/km 2. Jest równieŝ znacząco niŝsza od średniej gęstości zaludnienia województwa podkarpackiego, liczącej około 118 osób/km 2, od średniej w kraju, liczącej 122 osoby/km 2. Niemniej jednak w porównaniu do gmin wiejskich województwa (średnio 75 osób/1km 2 ), obszar gminy charakteryzuje się znacznie większym zagęszczeniem ludności. Wśród gmin powiatu mieleckiego gmina Czermin posiada zbliŝoną gęstość zaludnienia jak gmina Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne. Wskaźnik femininizacji w gminie wynosi 98 kobiet na 100 męŝczyzn i jest poniŝej nie tylko w porównaniu ze średnią powiatową, wojewódzką, czy krajową ale takŝe ze średnią dla gmin wiejskich powiatu mieleckiego wynoszącą 100, oraz średnią dla gmin wiejskich woj. podkarpackiego 101. W analizowanym okresie liczba zgonów na 1tys mieszkańców była na terenie gminy wyŝsza niŝ średnia dla kraju i aŝ o 21% wyŝsza niŝ średnia dla powiatu i prawie 13% przekraczała ten wskaźnik dla województwa. Ludność gminy w ujęciu dynamicznym na tle gmin powiatu mieleckiego przedstawia tabela 3. Tabela 3 Zmiany ludności gmin powiatu mieleckiego Jednostka terytorialna Liczba mieszkańców w osobach 2001r 2002r 2003r. 2004r. 2005r. Powiat mielecki Mielec - miasto Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne Źródło: Bank danych regionalnych GUS Gminę zamieszkuje 6736 mieszkańców z tego 3331 kobiet tj. 49,5% ogółu mieszkańców. W horyzoncie czasowym 2001r r zaobserwowano powolne wygaszanie trendu przyrostu ludności gminy, oraz utrzymanie się liczby mieszkańców w ostatnich dwóch latach na 12

13 jednakowym poziomie. Liczba ludności gminy Czermin rosła do 2003r. po czym nastąpił spadek a obecnie od 2-ch lat utrzymuje się na tym samym poziomie i naleŝy do grupy gmin notujących w ostatnim pięcioleciu zarówno spadki jak i przyrosty liczby mieszkańców ( Gawłuszowice, Padew, Mielec miasto). Tylko gmina Borowa notuje systematyczny spadek ludności a pozostałe gminy ciągły wzrost. Na atrakcyjność gminy pod względem zamieszkania niekorzystnie oddziałują: sieć dróg, odległość od centralnego miasta regionu, dostępność terenów budowlanych, zagroŝenie powodziowe, pozytywnie: systematycznie poprawiająca się infrastruktura techniczna, poziom bezpieczeństwa, wysoki poziom oświaty. Pod względem liczby ludności gmina porównywalna jest z przeciętną gminą wiejską w kraju, liczącą 6,6 tysięcy mieszkańców. Mniejsza jest od przeciętnej gminy wiejskiej powiatu mieleckiego, liczącej około 8,88 tysięcy mieszkańców i od przeciętnej gminy wiejskiej województwa podkarpackiego, liczącej 8,7 tysięcy mieszkańców. Dla kształtowania się liczby mieszkańców podstawowe znaczenie ma przyrost naturalny rozumiany jako róŝnica pomiędzy liczbą urodzin a liczba zgonów występujący na terenie gminy. W ostatnim dziesięcioleciu przyrost naturalny w gminie spadał osiągając wartość ujemną w 2003r. a w następnym roku powrócił do wartości dodatnich. Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Czermin osoby Serie1 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank danych regionalnych GUS W ruchu naturalnym ludności według danych statystycznych GUS w latach zaznaczył się spadek liczby urodzeń, zgonów i spadek przyrostu naturalnego. 13

14 W 2003r. odnotowano ujemny przyrost naturalny Wskaźnik przyrostu naturalnego wykazuje trwałą tendencję spadkową. Wskaźnik urodzeń na 1000 mieszkańców w 2005r. wynosił 11 osób. Średni wskaźnik dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego wynosił 10 osób. a dla powiatu 10 osób. Niepokojącym zjawiskiem zanotowanym w kolejnych trzech latach jest fakt zwiększenia się liczby zgonów na tys. mieszkańców w porównaniu do tego wskaźnika dla powiatu, województwa i kraju. Tabela 4 Porównawcze wskaźniki zgonów Liczba zgonów na Jednostka terytorialna Gmina Czermin Powiat mielecki Województwo podkarpackie Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank danych regionalnych GUS 1000 ludności ,5,5, ,4,6,5 W krajach o rozwiniętej gospodarce, zmniejszanie się liczby mieszkańców na terenach wiejskich spowodowane migracją, jest uznawane za zjawisko negatywne, ze względu na potrzeby i moŝliwości rozwojowe obszarów wiejskich. W polskich warunkach tereny wiejskie charakteryzują się duŝym bezrobociem wśród mieszkańców niezwiązanych z rolnictwem oraz znacznymi nadwyŝkami siły roboczej w rolnictwie. W tej sytuacji odpływ mieszkańców z terenu gminy wydaje się zjawiskiem naturalnym. Osoby decydujące się na migrację czynią to w większości z przyczyn ekonomicznych. Z punktu widzenia przyszłych potrzeb rozwojowych gminy migracja jest zjawiskiem negatywnym, poniewaŝ utrzymywanie się migracji (głównie młodzieŝy) prowadzi do deformacji struktury demograficznej w gminie, co z kolei ograniczyć moŝe w przyszłości moŝliwości 14

15 rozwojowe. Gwałtowne zmiany dodatnie salda migracji przedstawione na rysunku pokrywają się z latami w których następowały zmiany uregulowań ulg budowlanych stąd nasuwa się wniosek, Ŝe gmina dysponuje potencjalnymi moŝliwościami wpływania na dodatni ruch migracyjny poprzez stwarzanie warunków do osiedlania się na jej terenie. Czynnikiem sprzyjającym jest trend zmiany miejsca zamieszkania ludności miejskiej ( z miasta na tereny wiejskie ). Wykres 3 Saldo migracji w gminie osoby r 1997r r 1999r 2000r 2001r r 2003r 2004r Źródło: Bank danych regionalnych GUS Liczba zawieranych małŝeństw świadcząca potencjalnie o wysokości wskaźnika urodzeń w przyszłości kształtowała się w latach na poziomie 32,4 zawartych związków małŝeńskich średnio rocznie, po spadku w roku 2002 posiada tendencję rosnącą co jest zjawiskiem pozytywnym. Wykres 4 15

16 Zawarte małŝeństwa ilość r r r r r. Serie1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank danych regionalnych GUS Struktura ludności pod względem wieku ma znaczenie ekonomiczne, poprzez rodzaj i rozmieszczenie działalności gospodarczej. Podstawowy podział społeczeństwa pod względem wieku dzieli je na trzy grupy: 1. ludność w wieku przedprodukcyjnym, 2. produkcyjnym, 3. poprodukcyjnym. W strukturze ludności według ekonomicznych grup wiekowych dominuje grupa w wieku produkcyjnym. Udział tej grupy wynosi poniŝej 58,2% ogółu mieszkańców i jest niŝszy od wskaźnika dla powiatu mieleckiego (61,1%), województwa podkarpackiego (61,4%) oraz od wskaźnika ogólnopolskiego (63,5%). Zjawiska wynikające z prezentowanego zestawienia świadczą, Ŝe gmina była zapleczem wychowującym dzieci i młodzieŝ, które po osiągnięciu wieku produkcyjnego w poszukiwaniu pracy opuszczały rodzinne strony. Struktura wieku mieszkańców gminy na tle powiatu, województwa, kraju 2004r. Tabela 5 Ludność (udział w %) Ludność w wieku Jednostka terytorialna wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 16

17 gmina Czermin 27,2 58,2 14,6 71,9 powiat mielecki 24,5 61,1 14,4 63,7 województwo 23,9 61,4 14,7 62,9 podkarpackie Polska 21,2 63,5 15,3 57,5 Źródło: Bank Danych GUS NiezaleŜnie od wyŝszego udziału grupy w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z krajem województwem i powiatem liczba dzieci i młodzieŝy systematycznie spada. Wynika to ze zmian (dobrowolnych i wymuszonych) modelu rodziny występujących na terenie całego kraju. Pomimo to gmina pod względem zasobów ludzkich jest gminą młodą, co wiąŝe się z kosztami utrzymania populacji nieprodukcyjnej, która ze względu na wiek nie dysponuje własnymi dochodami. Wykres 5 Osoby w wieku przedprodukcyjnym w Gminie Czermin osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005 W latach liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 243 osoby co przedstawia poniŝszy wykres 5. Powodem systematycznego wzrostu zasobów ludzkich w wieku produkcyjnym były kolejne roczniki wyŝy demograficznego wchodzące na rynek pracy. Wykres 6 17

18 Mieszkańcy gminy Czermin w wieku produkcyjnym osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005 Co ciekawe liczba osób w wieku poprodukcyjnym w analizowanym okresie pięciu lat zmniejszyła się o 0,5%, (5 osób) co w połączeniu z wyŝszym wskaźnikiem umieralności w gminie niŝ powiecie, województwie i kraju rodzi pytanie o warunki Ŝycia i kondycję osób starszych. Statystycznie w 2004r mieszkaniec gminy (podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego) miał szanse doŝycia 72,2 lat (męŝczyzna) i 80,5 lat (kobieta) a więc powyŝej średniej krajowej, która wynosiła odpowiednio 70,67 lat ( w przypadku męŝczyzn) i 79,23 lat w (przypadku kobiet). Wartości te były najwyŝsze w skali kraju. Wykres 7 Mieszkańcy gminy Czermin w wieku poprodukcyjnym osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r 18

19 Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005r Strukturę wieku mieszkańców gminy w ujęciu dynamicznym przedstawia poniŝsze zestawienie. Tabela 6 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności gminy Czermin ogółem w latach w wieku przedprodukcyjnym % 28,6 28,1 27,2 w wieku produkcyjnym % 56,5 57,2 58,2 w wieku poprodukcyjnym % 14,9 14,8 14,6 Źródło: Bank Danych GUS Trendy ukształtowane historycznie nie zawsze muszą przekładać się na okresy przyszłe. Projekcją sytuacji demograficznej Polski jest Prognoza ludności GUS na lata ZałoŜenia do prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, Ŝe trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieŝy. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się w rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliŝszych latach naleŝy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach moŝna oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2. W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości Ŝycia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niŝ w ostatniej dekadzie. W najbliŝszych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji, z obecnych kilkunastu tysięcy osób rocznie do 24 tysięcy osób około 2010 r. 19

20 W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji. Prognozowane trendy w skali gminy nie będą znacząco odbiegać powiatu mieleckiego dla którego prognoza przedstawia wykres 8. W perspektywie najbliŝszych 25 lat nastąpi spadek liczby dzieci i młodzieŝy, ludności w wieku produkcyjnym, a przyrastać będzie grupa wieku nieprodukcyjnego. Skala spadku liczebności grup w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym moŝe być głębsza jeŝeli utrzyma się zjawisko wyjeŝdŝania za granicę w poszukiwaniu pracy. Brak jest materiału statystycznego do analizy tego zjawiska tym niemniej na poziomie gminy występuje ono z tendencją rosnącą. Główne kierunki wyjazdów: Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy ostatnio Wielka Brytania. Wykres 8 Prognozowana struktura wieku ludności powiatu mieleckiego liczba mieszkańców 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 2002r 2005r 2010r 2015r 2020r 2025r 2030r Źródło: Prognoza ludności GUS na lata Sytuacja i tendencje gospodarcze w gminie Na terenie gminy zarejestrowanych było na koniec 31. XII. 2004r. w rejestrze REGON 286 podmiotów z czego na sektor prywatny przypadało 271 firmy tj. 95% wszystkich firm. W zdecydowanej większości przypadków (238 podmiotów) była to działalność prowadzona przez osoby fizyczne, dotycząca głównie handlu, usług budowlanych i napraw, transportu oraz 20

21 drobnego przemysłu. Na terenie gminy nie działał Ŝaden podmiot z udziałem obcego kapitału. Z dokumentacji ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy wynika, Ŝe zarówno w 2004r. jak i w2005r. przewaŝała liczba wykreśleń z ewidencji nad nowymi wpisami odpowiednio o 2 pozycje w 2004r i 21 w roku następnym. Sieć usług handlu, funkcjonująca na obszarze gminy, naleŝy do sektora prywatnego. Ogółem w gminie funkcjonuje 35 sklepów o łącznej powierzchni 1395 m 2 i zatrudnieniu 66 osób. Liczba sklepów w latach wzrosła o 5 placówek przy wzroście zatrudnienia o 18 osób. Zakres obsługi obejmuje poziom elementarny i podstawowy i w tym zakresie zapewnia obsługę mieszkańców gminy. Baza lokalowa handlu obejmuje pomieszczenia wolnostojące lub wybudowane łącznie z innymi urządzeniami usługowymi w obiektach uŝyteczności publicznej lub w budynkach mieszkalnych. Stan techniczny urządzeń jest zróŝnicowany pod względem technicznym i funkcjonalnym. Ponadto w gminie funkcjonuje targowisko o powierzchni około 500 m 2. Sieć urządzeń rzemiosła usługowego nie jest bogata i obejmuje głównie branŝe ślusarskie, naprawy samochodów, fryzjerstwo, usługi remontowo-budowlane. Słabo rozwinięta sieć warsztatów naprawczych i gastronomicznych świadczy o małej aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. Niewątpliwy wpływ na taki stan ma bliskość miasta Mielca z rozwiniętą siecią usług w tym zakresie. Sektor mikrofirm dominujących na terenie gminy jest specyficzną zbiorowością podmiotów gospodarczych, rządzących się własnymi prawami, napotykającymi znacznie inne problemy w działalności niŝ firmy duŝe czy nawet średnie. Jest to jednocześnie grupa firm, które działają w bardzo niesprzyjających warunkach ekonomicznych i borykają się z duŝymi trudnościami. Niesprzyjające czynniki otoczenia, zarówno o charakterze makro (ustawodawstwo, podatki, biurokracja), jak i mikro (trudności ze zbytem, mała płynność finansowa) powodują, Ŝe przez ostatnich parę lat wskaźnik przeŝycia pierwszego roku oscylował wokół 60% - częściej niŝ co trzecie nowo załoŝone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymywało się po pierwszym roku działalności na rynku. Podstawowy wpływ na sytuację gospodarczą w gminie ma rozwój gospodarczy miasta Mielca, które jest centrum regionalnym. Niewątpliwie głównym elementem rozwoju jest stworzenie SSE Europark, która oprócz utworzonych w niej miejsc pracy generuje następne w jej otoczeniu. Efektem są wskaźniki rejestrowanego bezrobocia na poziomie 14,4% dla powiatu, 21

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM we wrześniu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM

PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM PODAś NA RYNKU PRACY ORAZ POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM I. Osoby pracujące Prognoza rozwoju rynku pracy powiatu chrzanowskiego od strony podaŝowej musi uwzględniać generalne tendencje, dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI W końcu 2007 r. liczba ludności województwa świętokrzyskiego wyniosła 1275,6 tys. osób, co odpowiadało

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035

Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035 Notatka dla nauczyciela: Ludność Polski w perspektywie roku 2035 Wprowadzenie Problematyka rozwoju demograficznego Polski naleŝy do tych tematów w nauczaniu geografii, które budzą duŝe zaciekawienie ze

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2010 ROKU W końcu 2010 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowanych było 3419 osób niepełnosprawnych, czyli o 140 osób (tj. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu

Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Dane uczestnika Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu Objaśnienia do ankiety dane osobowe uczestnika projektu Pole wiek uzupełniane jest automatycznie po

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia

Lokalna Grupa Działania. Perły Ponidzia Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia Analiza SWOT Październik 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Luty 2015. Opracowanie: ŚWIATOWID CENTRUM KREACJI I KOMPETENCJI Sp. z o.o. UL.KRASIŃSKIEGO 5/5 33-100 TARNÓW

Luty 2015. Opracowanie: ŚWIATOWID CENTRUM KREACJI I KOMPETENCJI Sp. z o.o. UL.KRASIŃSKIEGO 5/5 33-100 TARNÓW Załącznik do uchwały Nr / /15 Rady Gminy Czermin Z dnia. STRATEGIA ROZWOJU PAŹDZIERNIK 2014 SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2015-2020 Opracowanie: ŚWIATOWID CENTRUM KREACJI I KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo