Czermin, sierpień 2006r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czermin, sierpień 2006r"

Transkrypt

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Czermin na lata Czermin, sierpień 2006r

2 Spis treści WSTĘP 4 I. DIAGNOZA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 6 1. Charakterystyka gminy Informacje ogólne Struktura demograficzna społeczności lokalnej Sytuacja i tendencje gospodarcze w gminie Sytuacja tendencje na lokalnym rynku pracy Sytuacja mieszkaniowa i infrastruktura Zasoby transportowe i komunikacyjne Stan bezpieczeństwa Infrastruktura społeczna Opieka przedszkolna i szkolnictwo Kultura i sport Opieka zdrowotna Partnerzy obecni i potencjalni 42 3.Pomoc społeczna Informacje ogólne Rodzaje świadczeń Obszary występujących problemów społecznych Ubóstwo Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych Bezrobocie 62 2

3 3.3.4.Wielodzietność, rodziny niepełne i samotne Podeszły wiek, choroba, niepełnosprawność UzaleŜnienia Przemoc w rodzinie Pozostałe 76 II. ANALIZA PROBLEMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 76 III. ANALIZA SWOT 77 IV. WIZJA I MISJA 83 V. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 84 VI. ZGODNOŚĆ STRATEGII Z INNYMI DOKUMENTAMI PLANISTYCZNYMI 94 VII. MONITORING STRATEGII 103 VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 104 3

4 Wstęp Podstawą prawną strategii rozwiązywania problemów społecznych w gminie Czermin jest Ustawa o pomocy społecznej. Zgodnie z tą Ustawą do zadań własnych o charakterze obowiązkowym gminy naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia rozwiązywania problemów społecznych zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z róŝnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w gminie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, kultura, słuŝba zdrowia. W ujęciu strategicznym pomoc społeczna w Gminie, nie koncentruje się wyłącznie na udzielaniu wsparcia materialnego potrzebującym. W ramach wypracowanej strategii przyjęto podejście do tak waŝnej sfery, jaką jest problematyka społeczna nastawione na: - wzmocnienie postaw aktywnych, - wdroŝenie modelu pomocy zintegrowanej, - ścisłe powiązanie działań instytucji i organizacji społecznych : sfery oświaty, kultury, słuŝby zdrowia w wypracowaniu lokalnego systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób z problemami społecznymi. Identyfikacja głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Czermin została dokonana na spotkaniu zespołu problemowego. Dokonując kolejnych przybliŝeń, na zasadzie konsensusu, wyodrębnione zostaną główne obszary problemowe. Dla poszczególnych problemów wyodrębniono priorytety, które są źródłami (przyczynami) tworzącymi te problemy. Ułatwiło to sformułowanie celów strategicznych dla poszczególnych obszarów problemowych a następnie pomocy społecznej jako całości. Formułowanie tych celów poprzedzono analizą moŝliwości oraz ograniczeń istniejących w samym systemie pomocy społecznej jak i poza nim. Analizy dokonały zespoły robocze z udziałem specjalistów z poszczególnych obszarów problemowych. Pozwoliło to określić rzeczywisty obraz warunków realizacji strategii i formułowania programów operacyjnych w gminie. 4

5 Na spotkaniach z członkami poszczególnych grup roboczych, składających się ze specjalistów z danej dziedziny, określono analizy problemów, celów oraz działań realizacyjnych w poszczególnych sferach. Spotkania grup roboczych odbywały się w czasie dwóch jednodniowych posiedzeń. Praca w zespołach prowadzona była zgodnie z metodą MAPS (metoda aktywnego planowania strategicznego) oraz zespołowymi technikami rozwiązywania problemów. Podstawowe etapy pracy nad strategią w poszczególnych sferach obejmowały: 1. Przegląd istniejącej sytuacji (diagnoza stanu) w poszczególnych sferach. Na tym etapie planowania strategicznego następuje konfrontacja uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych w analizowanych sferach. 2. Drugim etapem prac było określenie problemów w poszczególnych sferach. Problemy musiały dotyczyć poszczególnej sfery w zakresie pomocy społecznej. Przeprowadzenie analizy problemów obejmowało analizę problemów w poszczególnych sferach przeprowadzono na podstawie: przeglądu istniejącej sytuacji w analizowanym obszarze; wyboru spośród problemów tych, które moŝna uznać za najwaŝniejsze. 3. Formułowanie celów. Etap ten składa się z dwóch części. Pierwsza część polega na przeprowadzeniu analizy celów poprzez przeformułowanie zdefiniowanych problemów na cele. Natomiast druga część na przypisaniu mierników oraz ich źródeł dla kaŝdego zdefiniowanego celu. Uzyskuje się to wychodząc od stanu negatywnego (problemu) poprzez proces przekształcania go w stan przyszłościowy (pozytywny). 4. W ostatnim etapie grupy robocze określiły dla kaŝdego z celów zbiór działań (harmonogramy). 5

6 I. DIAGNOZA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE CZERMIN 1.Charakterystyka gminy 1.1. Informacje ogólne Gmina Czermin jest gminą wiejską, połoŝoną w północno zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie sandomierskiej. Sąsiaduje z trzema większymi formacjami geologicznymi: PłaskowyŜem Tarnowskim, PłaskowyŜem Kolbuszowskim oraz Pradoliną Podkarpacką. Teren ten pod względem klimatycznym, glebowym oraz botanicznym i biologicznym zalicza się do równin akumulacji wodnej. Z rzadka występują obszary o charakterze wydmowym. Obszar gminy wznosi się od 157,2 m n.p.m. przy północnej granicy do 172,5 m n.p.m. w części południowo wschodniej. Pod względem administracyjnym gmina przynaleŝy do powiatu mieleckiego i województwa podkarpackiego. Wykres 1 Powierzchnia gminy Czermin na tle powiatu mieleckiego 10% 10% 19% 15% 5% 6% 9% 4% 14% 8% Mielec miasto Borowa Czermin Gawłuszowice w Mielec Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne Źródło: Rocznik statystyczny GUS 2005r. Powierzchnia gminy wynosi 8032 ha, co stanowi ok. 0,45 % obszaru województwa i odpowiednio 9% powiatu. (wykres 1) Gmina Czermin jest gminą średniej wielkości i na tle pozostałych gmin powiatu lokuje się na 6 pozycji. Największą w powiecie jest gmina Radomyśl Wielki, której udział w powierzchni powiatu wynosi 19%, najmniejszą natomiast gmina 6

7 Gawłuszowice 4%. W powiecie mieleckim sąsiaduje z gminami: Borowa, Mielec, Wadowice Górne, a na zachodzie z gminą Szczucin w powiecie Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie oraz graniczy przez Wisłę z gminą Łubnice w powiecie staszowskim, woj. świętokrzyskie. Pod względem gleb gmina Czermin leŝy w tzw. okręgu Sandomiersko Lubelskim. Typy gleb występujących w gminie to: bielice, mady, ziemie brunatne kwaśne. Dodatkowo występują tu piaski gliniaste mocne i lekkie, piaski słabo gliniaste, iły, pylice, gliny lekkie i średnie oraz kompleksy gleb: Ŝytni dobry, pszenny dobry, Ŝytni słaby i zboŝowo pastewny mocny. Pod względem klimatycznym obszar gminy znajduje się w zasięgu klimatu typu podgórskich nizin i kotlin. Średnia roczna temperatura wynosi 8 C, a średni opad roczny 720 mm. Teren gminy leŝy w dorzeczu rzeki Wisły i jej prawobrzeŝnych dopływów Brnia i Brnia Starego oraz ich dopływów. Zachodnia część odwadniana jest przez Wisłę i Breń oraz jego dopływ Rybicę, środkową i wschodnią część odwadnia Stary Breń z dopływami Wiśnia Łukawiec i Brnik. Sieć rzeczną gminy stanowią Wisła, Nowy Breń i Stary Breń oraz bezimienne cieki wodne i rowy melioracyjne. Rolniczy charakter gminy znajduje odzwierciedlenie w krajobrazie, w którym dominują pola uprawne przeplatane łąkami i pastwiskami. Wśród pól pojawiają się kępy zadrzewień i zakrzewień oraz niewielkie laski. Walory krajobrazowe podnoszą równieŝ śródpolne oczka wodne, kępy szuwarów, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne. W północno zachodniej części gminy wyróŝnia się dolina Wisły z fragmentami lasów łęgowych i wiklin. Najbardziej atrakcyjna krajobrazowo jest południowo wschodnia część gminy porośnięta stosunkowo duŝym kompleksem leśnym, przeplatanym śródleśnymi łąkami, mokradłami, oczkami wodnymi Do najbardziej interesujących elementów flory naleŝą rośliny objęte ochroną gatunkową. Z uwagi na znaczny stopień przekształcenia szaty roślinnej są one reprezentowane tu nielicznie. Na uwagę zasługuje: grąŝel Ŝółty, podkolan biały, konwalia majowa, kruszyna pospolita i kalina koralowa występujące w rejonie Szafranowa, Trzciany, OtałęŜy, Brenia Osuchowskiego. 7

8 Ochrona środowiska Gmina dysponuję własną oczyszczalnią ścieków, oraz rozbudowuje sieć kanalizacyjną, nie posiada własnego wysypiska śmieci. Na podstawie umowy nieczystości komunalne wywoŝone są przez MPGK na wysypisko do gminy Borowa. Pomimo zorganizowanego systemu wywózki nieczystości część gospodarstw domowych nie ma zawartych umów w tym zakresie. Nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów. Zdechłe zwierzęta usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną w ramach zawartej umowy. Wpływ na stan środowiska, zwłaszcza w skali lokalnej posiada emisja niekontrolowana z nie punktowych źródeł. Zalicza się do nich emisje z: sektora transportowego; sektora komunalnego z małych kotłowni i palenisk domowych, gdzie podstawowym źródłem energii cieplnej jest spalanie węgla i koksu, 8

9 rolnictwa (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne). W zasadzie na terenie gminy uciąŝliwość związana z nadmierną emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych nie występuje. Środowisko atmosferyczne gminy w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem oddziaływania przemysłu spoza granic gminy, na terenie samej gminy z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu lokalnego, brak punktowych szczególnie uciąŝliwych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza mogących znacząco wpływać na pogorszenie warunków aerosanitarnych. Reasumując naleŝy stwierdzić, iŝ gmina charakteryzuje się dość korzystnymi warunkami czystości powietrza, o czym świadczy zdrowotność lasów (w drzewostanach występują jedynie uszkodzenia słabe I strefa zagroŝeń przemysłowych), środowiska szczególnie wraŝliwego na zanieczyszczenia zwłaszcza gazowe. Ponadto na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się systematyczną poprawę w tym zakresie (ograniczenie emisji z zakładów uciąŝliwych). Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem środowiska w Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania nadmiernej ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym stopniu oczyszczenia. Istotnym czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze spływów powierzchniowych (głównie w czasie występowania obfitych opadów topnienia pokrywy śnieŝnej), wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące rezultatem stosowania praktyki nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania gospodarki ściekowej. Sytuacja taka dotyczy, terenu gminy Czermin, gdzie 100% gospodarstw posiada dostęp do wodociągów przy braku kanalizacji we wszystkich gospodarstwach. Pomimo stale rosnącej sieci uzbrojenia infrastrukturalnego występuje zjawisko nie korzystania ze zbiorczych mediów ze względów ekonomicznych. Problem dotyczy nieczystości komunalnych gdzie nie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają zawarte umowy na wywóz śmieci, spalania w piecach c.o. odpadów, wywoŝenia nieczystości płynnych na pole. Bogactwa naturalne to bogate złoŝa pospółek i piasków wykorzystywanych w budownictwie oraz mady rzeczne o składzie glin piaszczystych uŝywane do produkcji cegły. Na terenie gminy stwierdzono występowanie wód mineralnych. 9

10 Wspólnota samorządowa Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Do zakresu działania gminy naleŝą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeŝone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy naleŝy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki terenami, gminnych dróg, wodociągów, kanalizacji, ścieków komunalnych, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, porządku publicznego itp. W celu wykonywania zadań gmina moŝe tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać z tymi podmiotami umowy. Gminą zarządza wójt, natomiast organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada, wszyscy wybierani w wyborach powszechnych. W 15-to osobowej Radzie zasiada jedna kobieta. Jednocześnie w/g stanu na koniec 2005r. nie było wśród radnych osób do 39-tego roku Ŝycia, zaś 11 radnych znajdowało się w grupie wiekowej lat, a 4 w grupie powyŝej 60 lat. W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Breń Osuchowski, Czermin, Dąbrówka Osuchowska, Łysaków, OtałęŜ, Szafranów, Trzciana, Wola Otałęska, Ziempniów. Sołectwa Sołectwa gminy Czermin Powierzchnia (w ha) Breń Osuchowski Czermin Dąbrówka Osuchowska Łysaków OtałęŜ Szafranów Trzciana Wola Otałęska Ziempniów RAZEM: Źródło:. Urząd Gminy Czermin Mieszkańcy Stan Tabela 1 Trzcianie. Prawie 46% mieszkańców gminy mieszka w 2-ch największych wsiach: Czerminie i 10

11 Dziewięć miejscowości wiejskich połoŝonych na terenie gminy stanowi 8,1% miejscowości wiejskich powiatu co sprawia, Ŝe znajduje się na 7 miejscu pod względem ilości miejscowości wiejskich, przed gminą Gawłuszowice. Wśród sołtysów wybieranych w wyborach bezpośrednich w sołectwach Czermin i Szafranów funkcje te pełnią kobiety co stanowi 22% wszystkich sołtysów w gminie Struktura demograficzna społeczności lokalnej. Społeczeństwo (ludność gminy) w procesie rozwoju lokalnego odgrywa rolę podmiotu tego procesu. Wynika to z rozstrzygania przez nie o kształcie ustroju i systemu gospodarczego oraz o charakterze i składzie organów władzy samorządowej, która decyduje o kierunku strategii rozwoju. Z tego względu ocena sytuacji demograficznej jest jednym z czynników warunkującym moŝliwości i potrzeby rozwoju gminy. Do oceny tego stanu w gminie Czermin wybrano takie czynniki jak: gęstość zaludnienia, płeć, przyrost naturalny, migrację, zawierane małŝeństwa, strukturę wieku ludności. Konfiguracja wyodrębnionych wskaźników wywierać będzie wpływ na przyszłą strukturę i dynamikę ludności na danym obszarze. Podstawowe wskaźniki demograficzne charakteryzujące gminę na tle otoczenia przedstawia poniŝsze zestawienie. Podstawowe dane demograficzne gminy Czermin na tle powiatu, woj. podkarpackiego i Polski r Wyszczególnienie Polska Woj. Podkarpackie Powiat Tabela 2 Czermin ludność na 1 km2 osoba kobiety na 100 męŝczyzn osoba małŝeństwa na 1000 ludności para 5 5,3 5,6 5 urodzenia Ŝywe na 1000 ludności osoba 9,3 9,7 10,1 10 zgony na 1000 ludności osoba 9,5 8,5 7,9 9,6 przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -0,2 1,2 2,2 0,4 Źródło: Bank danych regionalnych GUS Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 84 osób/km 2 i jest prawie dwukrotnie mniejsza od wielkości tego wskaźnika dla powiatu, a takŝe mniejsza od średniej dla gmin 11

12 wiejskich powiatu mieleckiego, liczącej około 87 osób/km 2. Jest równieŝ znacząco niŝsza od średniej gęstości zaludnienia województwa podkarpackiego, liczącej około 118 osób/km 2, od średniej w kraju, liczącej 122 osoby/km 2. Niemniej jednak w porównaniu do gmin wiejskich województwa (średnio 75 osób/1km 2 ), obszar gminy charakteryzuje się znacznie większym zagęszczeniem ludności. Wśród gmin powiatu mieleckiego gmina Czermin posiada zbliŝoną gęstość zaludnienia jak gmina Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne. Wskaźnik femininizacji w gminie wynosi 98 kobiet na 100 męŝczyzn i jest poniŝej nie tylko w porównaniu ze średnią powiatową, wojewódzką, czy krajową ale takŝe ze średnią dla gmin wiejskich powiatu mieleckiego wynoszącą 100, oraz średnią dla gmin wiejskich woj. podkarpackiego 101. W analizowanym okresie liczba zgonów na 1tys mieszkańców była na terenie gminy wyŝsza niŝ średnia dla kraju i aŝ o 21% wyŝsza niŝ średnia dla powiatu i prawie 13% przekraczała ten wskaźnik dla województwa. Ludność gminy w ujęciu dynamicznym na tle gmin powiatu mieleckiego przedstawia tabela 3. Tabela 3 Zmiany ludności gmin powiatu mieleckiego Jednostka terytorialna Liczba mieszkańców w osobach 2001r 2002r 2003r. 2004r. 2005r. Powiat mielecki Mielec - miasto Borowa Czermin Gawłuszowice Mielec Padew Narodowa Przecław Radomyśl Wielki Tuszów Narodowy Wadowice Górne Źródło: Bank danych regionalnych GUS Gminę zamieszkuje 6736 mieszkańców z tego 3331 kobiet tj. 49,5% ogółu mieszkańców. W horyzoncie czasowym 2001r r zaobserwowano powolne wygaszanie trendu przyrostu ludności gminy, oraz utrzymanie się liczby mieszkańców w ostatnich dwóch latach na 12

13 jednakowym poziomie. Liczba ludności gminy Czermin rosła do 2003r. po czym nastąpił spadek a obecnie od 2-ch lat utrzymuje się na tym samym poziomie i naleŝy do grupy gmin notujących w ostatnim pięcioleciu zarówno spadki jak i przyrosty liczby mieszkańców ( Gawłuszowice, Padew, Mielec miasto). Tylko gmina Borowa notuje systematyczny spadek ludności a pozostałe gminy ciągły wzrost. Na atrakcyjność gminy pod względem zamieszkania niekorzystnie oddziałują: sieć dróg, odległość od centralnego miasta regionu, dostępność terenów budowlanych, zagroŝenie powodziowe, pozytywnie: systematycznie poprawiająca się infrastruktura techniczna, poziom bezpieczeństwa, wysoki poziom oświaty. Pod względem liczby ludności gmina porównywalna jest z przeciętną gminą wiejską w kraju, liczącą 6,6 tysięcy mieszkańców. Mniejsza jest od przeciętnej gminy wiejskiej powiatu mieleckiego, liczącej około 8,88 tysięcy mieszkańców i od przeciętnej gminy wiejskiej województwa podkarpackiego, liczącej 8,7 tysięcy mieszkańców. Dla kształtowania się liczby mieszkańców podstawowe znaczenie ma przyrost naturalny rozumiany jako róŝnica pomiędzy liczbą urodzin a liczba zgonów występujący na terenie gminy. W ostatnim dziesięcioleciu przyrost naturalny w gminie spadał osiągając wartość ujemną w 2003r. a w następnym roku powrócił do wartości dodatnich. Wykres 2 Przyrost naturalny w gminie Czermin osoby Serie1 Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank danych regionalnych GUS W ruchu naturalnym ludności według danych statystycznych GUS w latach zaznaczył się spadek liczby urodzeń, zgonów i spadek przyrostu naturalnego. 13

14 W 2003r. odnotowano ujemny przyrost naturalny Wskaźnik przyrostu naturalnego wykazuje trwałą tendencję spadkową. Wskaźnik urodzeń na 1000 mieszkańców w 2005r. wynosił 11 osób. Średni wskaźnik dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu mieleckiego wynosił 10 osób. a dla powiatu 10 osób. Niepokojącym zjawiskiem zanotowanym w kolejnych trzech latach jest fakt zwiększenia się liczby zgonów na tys. mieszkańców w porównaniu do tego wskaźnika dla powiatu, województwa i kraju. Tabela 4 Porównawcze wskaźniki zgonów Liczba zgonów na Jednostka terytorialna Gmina Czermin Powiat mielecki Województwo podkarpackie Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank danych regionalnych GUS 1000 ludności ,5,5, ,4,6,5 W krajach o rozwiniętej gospodarce, zmniejszanie się liczby mieszkańców na terenach wiejskich spowodowane migracją, jest uznawane za zjawisko negatywne, ze względu na potrzeby i moŝliwości rozwojowe obszarów wiejskich. W polskich warunkach tereny wiejskie charakteryzują się duŝym bezrobociem wśród mieszkańców niezwiązanych z rolnictwem oraz znacznymi nadwyŝkami siły roboczej w rolnictwie. W tej sytuacji odpływ mieszkańców z terenu gminy wydaje się zjawiskiem naturalnym. Osoby decydujące się na migrację czynią to w większości z przyczyn ekonomicznych. Z punktu widzenia przyszłych potrzeb rozwojowych gminy migracja jest zjawiskiem negatywnym, poniewaŝ utrzymywanie się migracji (głównie młodzieŝy) prowadzi do deformacji struktury demograficznej w gminie, co z kolei ograniczyć moŝe w przyszłości moŝliwości 14

15 rozwojowe. Gwałtowne zmiany dodatnie salda migracji przedstawione na rysunku pokrywają się z latami w których następowały zmiany uregulowań ulg budowlanych stąd nasuwa się wniosek, Ŝe gmina dysponuje potencjalnymi moŝliwościami wpływania na dodatni ruch migracyjny poprzez stwarzanie warunków do osiedlania się na jej terenie. Czynnikiem sprzyjającym jest trend zmiany miejsca zamieszkania ludności miejskiej ( z miasta na tereny wiejskie ). Wykres 3 Saldo migracji w gminie osoby r 1997r r 1999r 2000r 2001r r 2003r 2004r Źródło: Bank danych regionalnych GUS Liczba zawieranych małŝeństw świadcząca potencjalnie o wysokości wskaźnika urodzeń w przyszłości kształtowała się w latach na poziomie 32,4 zawartych związków małŝeńskich średnio rocznie, po spadku w roku 2002 posiada tendencję rosnącą co jest zjawiskiem pozytywnym. Wykres 4 15

16 Zawarte małŝeństwa ilość r r r r r. Serie1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Bank danych regionalnych GUS Struktura ludności pod względem wieku ma znaczenie ekonomiczne, poprzez rodzaj i rozmieszczenie działalności gospodarczej. Podstawowy podział społeczeństwa pod względem wieku dzieli je na trzy grupy: 1. ludność w wieku przedprodukcyjnym, 2. produkcyjnym, 3. poprodukcyjnym. W strukturze ludności według ekonomicznych grup wiekowych dominuje grupa w wieku produkcyjnym. Udział tej grupy wynosi poniŝej 58,2% ogółu mieszkańców i jest niŝszy od wskaźnika dla powiatu mieleckiego (61,1%), województwa podkarpackiego (61,4%) oraz od wskaźnika ogólnopolskiego (63,5%). Zjawiska wynikające z prezentowanego zestawienia świadczą, Ŝe gmina była zapleczem wychowującym dzieci i młodzieŝ, które po osiągnięciu wieku produkcyjnego w poszukiwaniu pracy opuszczały rodzinne strony. Struktura wieku mieszkańców gminy na tle powiatu, województwa, kraju 2004r. Tabela 5 Ludność (udział w %) Ludność w wieku Jednostka terytorialna wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 16

17 gmina Czermin 27,2 58,2 14,6 71,9 powiat mielecki 24,5 61,1 14,4 63,7 województwo 23,9 61,4 14,7 62,9 podkarpackie Polska 21,2 63,5 15,3 57,5 Źródło: Bank Danych GUS NiezaleŜnie od wyŝszego udziału grupy w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu z krajem województwem i powiatem liczba dzieci i młodzieŝy systematycznie spada. Wynika to ze zmian (dobrowolnych i wymuszonych) modelu rodziny występujących na terenie całego kraju. Pomimo to gmina pod względem zasobów ludzkich jest gminą młodą, co wiąŝe się z kosztami utrzymania populacji nieprodukcyjnej, która ze względu na wiek nie dysponuje własnymi dochodami. Wykres 5 Osoby w wieku przedprodukcyjnym w Gminie Czermin osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005 W latach liczba ludności w wieku produkcyjnym wzrosła o 243 osoby co przedstawia poniŝszy wykres 5. Powodem systematycznego wzrostu zasobów ludzkich w wieku produkcyjnym były kolejne roczniki wyŝy demograficznego wchodzące na rynek pracy. Wykres 6 17

18 Mieszkańcy gminy Czermin w wieku produkcyjnym osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005 Co ciekawe liczba osób w wieku poprodukcyjnym w analizowanym okresie pięciu lat zmniejszyła się o 0,5%, (5 osób) co w połączeniu z wyŝszym wskaźnikiem umieralności w gminie niŝ powiecie, województwie i kraju rodzi pytanie o warunki Ŝycia i kondycję osób starszych. Statystycznie w 2004r mieszkaniec gminy (podregionu rzeszowsko-tarnobrzeskiego) miał szanse doŝycia 72,2 lat (męŝczyzna) i 80,5 lat (kobieta) a więc powyŝej średniej krajowej, która wynosiła odpowiednio 70,67 lat ( w przypadku męŝczyzn) i 79,23 lat w (przypadku kobiet). Wartości te były najwyŝsze w skali kraju. Wykres 7 Mieszkańcy gminy Czermin w wieku poprodukcyjnym osoby Serie r 2001r 2002r 2003r 2004r 18

19 Źródło: Rocznik Statystyczny GUS 2005r Strukturę wieku mieszkańców gminy w ujęciu dynamicznym przedstawia poniŝsze zestawienie. Tabela 6 Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności gminy Czermin ogółem w latach w wieku przedprodukcyjnym % 28,6 28,1 27,2 w wieku produkcyjnym % 56,5 57,2 58,2 w wieku poprodukcyjnym % 14,9 14,8 14,6 Źródło: Bank Danych GUS Trendy ukształtowane historycznie nie zawsze muszą przekładać się na okresy przyszłe. Projekcją sytuacji demograficznej Polski jest Prognoza ludności GUS na lata ZałoŜenia do prognozy ludności są wynikiem ustaleń ekspertów Głównego Urzędu Statystycznego, Rządowej Rady Ludnościowej i Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Prowadzone przez demografów badania i analizy wskazują, Ŝe trwający od kilkunastu lat spadek rozrodczości jeszcze nie jest procesem zakończonym i dotyczy w coraz większym stopniu kolejnych roczników młodzieŝy. Wśród przyczyn tego zjawiska wymienia się w rosnący poziom wykształcenia, trudności na rynku pracy, zmniejszenie świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, brak w polityce społecznej filozofii umacniania rodziny i generalnie trudne warunki społeczno-ekonomiczne, w jakich znalazło się pokolenie w wieku prokreacyjnym. Zgodnie z opiniami ekspertów, w najbliŝszych latach naleŝy liczyć się z dalszym spadkiem współczynnika dzietności, z obecnej średniej 1,25 dziecka na kobietę do około 1,1 w 2010 r., po czym w latach moŝna oczekiwać niewielkiego wzrostu dzietności do wartości około 1,2. W dalszym ciągu będzie następował spadek umieralności i wzrost przeciętnej długości Ŝycia, jednak odrabianie zaległości w tej dziedzinie w stosunku do krajów najbardziej rozwiniętych będzie następowało wolniej niŝ w ostatniej dekadzie. W najbliŝszych latach wzrośnie nieco skala migracji zagranicznych, stąd zwiększy się nieznacznie ujemne saldo migracji, z obecnych kilkunastu tysięcy osób rocznie do 24 tysięcy osób około 2010 r. 19

20 W migracjach między miastem i wsią kontynuowana będzie występująca od kilku lat przewaga przemieszczeń na wieś, związana ze zjawiskiem suburbanizacji. Prognozowane trendy w skali gminy nie będą znacząco odbiegać powiatu mieleckiego dla którego prognoza przedstawia wykres 8. W perspektywie najbliŝszych 25 lat nastąpi spadek liczby dzieci i młodzieŝy, ludności w wieku produkcyjnym, a przyrastać będzie grupa wieku nieprodukcyjnego. Skala spadku liczebności grup w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym moŝe być głębsza jeŝeli utrzyma się zjawisko wyjeŝdŝania za granicę w poszukiwaniu pracy. Brak jest materiału statystycznego do analizy tego zjawiska tym niemniej na poziomie gminy występuje ono z tendencją rosnącą. Główne kierunki wyjazdów: Hiszpania, Włochy, Grecja, Niemcy ostatnio Wielka Brytania. Wykres 8 Prognozowana struktura wieku ludności powiatu mieleckiego liczba mieszkańców 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 2002r 2005r 2010r 2015r 2020r 2025r 2030r Źródło: Prognoza ludności GUS na lata Sytuacja i tendencje gospodarcze w gminie Na terenie gminy zarejestrowanych było na koniec 31. XII. 2004r. w rejestrze REGON 286 podmiotów z czego na sektor prywatny przypadało 271 firmy tj. 95% wszystkich firm. W zdecydowanej większości przypadków (238 podmiotów) była to działalność prowadzona przez osoby fizyczne, dotycząca głównie handlu, usług budowlanych i napraw, transportu oraz 20

21 drobnego przemysłu. Na terenie gminy nie działał Ŝaden podmiot z udziałem obcego kapitału. Z dokumentacji ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy wynika, Ŝe zarówno w 2004r. jak i w2005r. przewaŝała liczba wykreśleń z ewidencji nad nowymi wpisami odpowiednio o 2 pozycje w 2004r i 21 w roku następnym. Sieć usług handlu, funkcjonująca na obszarze gminy, naleŝy do sektora prywatnego. Ogółem w gminie funkcjonuje 35 sklepów o łącznej powierzchni 1395 m 2 i zatrudnieniu 66 osób. Liczba sklepów w latach wzrosła o 5 placówek przy wzroście zatrudnienia o 18 osób. Zakres obsługi obejmuje poziom elementarny i podstawowy i w tym zakresie zapewnia obsługę mieszkańców gminy. Baza lokalowa handlu obejmuje pomieszczenia wolnostojące lub wybudowane łącznie z innymi urządzeniami usługowymi w obiektach uŝyteczności publicznej lub w budynkach mieszkalnych. Stan techniczny urządzeń jest zróŝnicowany pod względem technicznym i funkcjonalnym. Ponadto w gminie funkcjonuje targowisko o powierzchni około 500 m 2. Sieć urządzeń rzemiosła usługowego nie jest bogata i obejmuje głównie branŝe ślusarskie, naprawy samochodów, fryzjerstwo, usługi remontowo-budowlane. Słabo rozwinięta sieć warsztatów naprawczych i gastronomicznych świadczy o małej aktywności gospodarczej mieszkańców gminy. Niewątpliwy wpływ na taki stan ma bliskość miasta Mielca z rozwiniętą siecią usług w tym zakresie. Sektor mikrofirm dominujących na terenie gminy jest specyficzną zbiorowością podmiotów gospodarczych, rządzących się własnymi prawami, napotykającymi znacznie inne problemy w działalności niŝ firmy duŝe czy nawet średnie. Jest to jednocześnie grupa firm, które działają w bardzo niesprzyjających warunkach ekonomicznych i borykają się z duŝymi trudnościami. Niesprzyjające czynniki otoczenia, zarówno o charakterze makro (ustawodawstwo, podatki, biurokracja), jak i mikro (trudności ze zbytem, mała płynność finansowa) powodują, Ŝe przez ostatnich parę lat wskaźnik przeŝycia pierwszego roku oscylował wokół 60% - częściej niŝ co trzecie nowo załoŝone mikroprzedsiębiorstwo nie utrzymywało się po pierwszym roku działalności na rynku. Podstawowy wpływ na sytuację gospodarczą w gminie ma rozwój gospodarczy miasta Mielca, które jest centrum regionalnym. Niewątpliwie głównym elementem rozwoju jest stworzenie SSE Europark, która oprócz utworzonych w niej miejsc pracy generuje następne w jej otoczeniu. Efektem są wskaźniki rejestrowanego bezrobocia na poziomie 14,4% dla powiatu, 21

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA na lata 2008-2015 Luborzyca, czerwiec 2008r. SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 3 2. CZYNNIKI ROZWOJU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA ZWIĄZANE ZE STRATEGIĄ ROZWOJU POWIATU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO

STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO UNIGLOB S.C. ul. Narutowicza 5/39, 98-100 Łask tel./fax 0-43-675-24-56 STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO Radomsko Łask, lipiec 2000 r. I. Wstęp STRATEGIA ROZWOJU GMINY RADOMSKO 2 I. Wstęp I. WSTĘP Ostatnio

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015

Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 1 Załącznik do uchwały Nr XII - 93 /07 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2007r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KRAŚNICKIEGO NA LATA 2007-2015 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Diagnoza stanu wyjściowego...

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

III. Konsultacje społeczne 28. 7. Konsultacje i wyniki ankiet 28

III. Konsultacje społeczne 28. 7. Konsultacje i wyniki ankiet 28 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej dzielnicy 4 1. Zagospodarowanie przestrzenne 4 2. Uwarunkowania ochrony środowiska w dzielnicy Ursus 7 3. Własność gruntów i

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY

Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie Miasto Skierniewice RAPORT KOŃCOWY Badanie zdolności absorpcyjnych potencjalnych Beneficjentów/Projektodawców w ramach Priorytetu VII i IX 2007-2013 w województwie pomorskim Badanie lokalnego rynku pracy w Powiecie Skierniewickim i Powiecie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZAMOŚĆ NA LATA 2007-2015 ZAMOŚĆ 2007 2 3 SPIS TREŚCI Spis treści...3 Wstęp...5 1. Diagnoza stanu wyjściowego...6 1.1. Analiza uwarunkowań zewnętrznych rozwoju gminy...7 1.2. Analiza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO 71-235 SZCZECIN Gmina Kołbaskowo ul. Brylantowa 7/6 72-001 Kołbaskowo 106 tel. +48 601796101 tel./fax +48 91 3119510 e-mail: biuro@kolbaskowo.pl PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOŁBASKOWO sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY KLUCZBORK 2015-2020 Kluczbork, 2014 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Przesłanki opracowania Strategii oraz Metodologia Prac 5 1.2. Badania ankietowe 6 2. DIAGNOZA GMINY

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego Załącznik nr 1 do uchwały nr 249/XXVII/2006 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 31 marca 2006r. ZARZĄD POWIATU W SZCZYTNIE Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Szczycieńskiego na lata 2007-2013 Szczytno, marzec

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO DIAGNOZA POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Opracowano w Wydziale Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Wieruszów 2007 Spis treści I. Wstęp.. 3 II. PołoŜenie i podział administracyjny.. 4 III. Środowisko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. DIAGNOZA... 6 2.1. PołoŜenie geograficzne i jego znaczenie... 6 2.2. Rys historyczny... 9 2.3. Sieć osadnicza... 11 2.4. Demografia...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 marca 2006 r. Nr 37 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE: 782 - Nr XXVIII/193/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017

Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017 Urząd Miasta i Gminy Pilawa AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PILAWA NA LATA 2010 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014-2017 Pilawa, 2010 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. METODYKA WYKONANIA PLANU...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata 2004-2008

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata 2004-2008 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA na lata 2004-2008 Grudzień 2003 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA PRZEWORSKA... 9 I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA... 10 1.1 MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów

STRATEGIA ROZWOJU GMINY CZERNICHÓW. Strategia Rozwoju Gminy Czernichów Strategia Rozwoju Gminy Czernichów 1 WSTĘP... 3 1. Aktualna sytuacja Gminy Czernichów... 6 1.1. Przestrzeń i środowisko... 6 1.1.1. Umiejscowienie gminy w województwie i w kraju... 6 1.1.2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo