STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŁUKÓW na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŁUKÓW na lata 2001-2011"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŁUKÓW na lata Lubelska Fundacja Rozwoju Lublin 2001

2 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ŁUKÓW na lata RAPORT WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE PREZENTACJA

3 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE OPIS

4 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Województwo lubelskie jest położone w środkowo wschodniej części Polski, na pograniczu pasa nizin w części północnej oraz Wyżyny Lubelskiej i Roztocza w części południowej, w dorzeczu Wisły i Bugu. Lubelskie leży w bezpośrednim sąsiedztwie województw: mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Najdalej wysuniętymi miejscowościami w województwie są: w kierunku północnym Konstantynów; w kierunku południowym Lubycza Królewska; w kierunku zachodnim Stężyca oraz w kierunku wschodnim Horodło. Wyżyna Lubelska stanowi główny trzon Lubelszczyzny ograniczona od zachodu doliną Wisły. Obszar ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem wysokości łagodne garby wznoszą się na wysokość m. Pod względem zróżnicowania geologicznego można wyróżnić dziewięć regionów. Są to: Małopolski Przełom Wisły (miedzy Zawichostem a Puławami), Płaskowyż Nałęczowski (między Wisłą a Bystrzycą), Równina Bełżycka (między Nałęczowem a Chodlem), Kotlina Chodelska, Wzniesienie Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość Giełczewska, Działy Grabowieckie, Padół Zamojski. Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane: w północnej części województwa nizinne, stopniowo przechodzące do wyżynnego na południu. Lubelskie graniczy bezpośrednio z Ukrainą i Białorusią. Długość granic z tymi państwami wynosi odpowiednio: 150 oraz 230 km. Na terenie województwa lubelskiego istnieją dwa duże parki narodowe - Poleski Park Narodowy i Roztoczański Park Narodowy oraz kilkanaście parków krajobrazowych obejmujących powierzchnię ok. 239 tys. ha. Są to: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Południoworoztoczański, Chełmski, Poleski, Sobiborski, Strzelecki, Lasy Janowskie, Kazimierski, Kozłowiecki, Krzczonowski, Nadwieprzański, Pojezierze Łęczyńskie, Wrzelowiecki, Krasnobrodzki, Szczebrzeszyński, Poleski Przełom Bugu oraz Skierbieszowski. Różnymi formami ochrony przyrody objęta jest ponad 1/5 obszaru województwa. Na terenie województwa lubelskiego występuje słabe zalesienie lasy zajmują jedynie 22% powierzchni województwa. O atrakcyjności turystycznej województwa decydują tereny Polesia Lubelskiego, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Roztocza, Doliny Bugu oraz okolice Kazimierza Dolnego i Nałęczowa. Niezwykle ciekawe są także liczne zabytki Lublina, Zamościa, Chełma, Kazimierza Dolnego, Puław, Nałęczowa, Kozłówki. Województwo lubelskie jest zasobne w surowce mineralne. Udokumentowane są bogate złoża węgla kamiennego eksploatowane przez Kopalnię Węgla

5 Kamiennego S.A. Bogdanka w Puchaczowie. Na obszarze województwa istnieją także złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, surowce skalne (margle, kreda, wapienie - wykorzystywane do produkcji cementu), piaski, żwiry, gliny oraz kamienie drogowe i budowlane. Ogólna powierzchnia województwa wynosi ha co daje trzecie miejsce w kraju pod względem powierzchni. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY W wyniku reformy administracyjnej z 1 stycznia 1999 roku województwo lubelskie zostało podzielone na 24 powiaty, w tym 4 grodzkie i 213 gmin: 20 miejskich, 20 miejsko wiejskich i 173 wiejskie. W województwie lubelskim 40 miejscowości ma status miast ( 20 z nich tworzy samodzielną gminę miejską) pozostałe 4207 miejscowości to miejscowości wiejskie. Lublin liczy 357 tys. (34% ludności miejskiej), na drugim miejscu jest Chełm 71 tys. mieszkańców, następne w kolejności są: Zamość (68 tys.), Biała Podlaska (59 tys.) i Puławy (55 tys.). 17 miast w województwie liczy poniżej 10 tys. mieszkańców, podczas gdy tylko 9 miast liczy więcej niż 25 tys. mieszkańców. LUDNOŚĆ Województwo lubelskie zajmuje siódme miejsce w kraju pod względem liczby ludności. W 2000 roku (dane z miesiąca czerwca 2000) liczba mieszkańców województwa lubelskiego wynosiła osób. Gęstość zaludnienia w województwie wynosi 89 osób na 1 km 2 i jest wyraźnie niższa od ogólnokrajowej, która wynosi 124 osoby na 1 km 2. Ponad połowa mieszkańców województwa lubelskiego mieszka na wsi 53,1% (wobec 38,1% średnio w Polsce). Saldo migracji jest ujemne i wyniosło w 2000 roku (- 3119) co świadczy o ciągle zaznaczającym się procesie odpływu ludności z terenu województwa. Szczególnie trudna sytuacja demograficzna panuje na terenach wiejskich, gdzie obserwuje się zjawisko znacznego odpływu ludności w wieku produkcyjnym, a także wyludnianie się niektórych obszarów. Należy również zaznaczyć, iż przyrost naturalny w województwie był ujemny i wyniósł w pierwszym kwartale 2001 roku (- 0,30 ) na 1000 mieszkańców.

6 W województwie lubelskim jest niższy niż gdzie indziej odsetek osób w wieku produkcyjnym 57% wobec 59,5% w całej Polsce. Według stanu na 31 grudnia 1999 (aktualnie dostępne dane) roku stosunek ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (tzn. mężczyźni w wieku lata oraz kobiety lat), wyniósł w województwie 71,9. Osoby z wyższym wykształceniem stanowią 6,6% mieszkańców, osoby z wykształceniem średnim stanowią 26,1%, z zasadniczym zawodowym 22,1%, z podstawowym 36,0%, a z niepełnym podstawowym 9,2%. W województwie lubelskim w rolnictwie pracuje 50,8% czynnych zawodowo (w porównaniu do 26% w skali całego kraju), przy czym w obszarze byłego województwa bialskopodlaskiego wskaźnik ten sięga 54%, a zamojskiego aż 62%. Na 100 ha użytków rolnych pracuje tu 25 osób (w Polsce średnio ok. 20 osób). W rolnictwie daje się zauważyć szczególnie wysokie tzw. ukryte bezrobocie. Poza rolnictwem zatrudnionych jest w województwie ( w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników ) 399 tys. osób, z czego 140 tys. w przemyśle i budownictwie, 116 tys. w usługach rynkowych, a 134 tys. w usługach nierynkowych. Według danych z września 2000 r. na obszarze województwa lubelskiego bez pracy pozostawało 151,1 tys. osób, wśród których 53,8% stanowiły kobiety. Aż ok. 84,4% bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku. Stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła 13,2%. Najniższy odsetek osób pozostających bez pracy to osoby z wyższym wykształceniem, najwyższy stanowią osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz podstawowe i niepełne podstawowe. Stosunkowo najkorzystniejsza sytuacja na rynku pracy panowała w Lublinie i powiecie lubelskim, krasnostawskim, kraśnickim i bialskim gdzie stopa bezrobocia była stosunkowo najniższa (ok.12 %) natomiast bardzo trudna była na terenach dawnych województw bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego (szczególnie w powiatach: włodawskim, lubartowskim, opolskim i tomaszowskim gdzie stopa bezrobocia osiągnęła poziom ok. 15%). ROLNICTWO Na obszarze województwa istnieje ok. 246,5 tys. gospodarstw rolnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 6,1 ha (podczas gdy w całym kraju 7,0 ha, a w województwie warmińsko-mazurskim 16,5 ha). Tylko 14,5% gospodarstw rolnych ma ponad 10 ha (w Polsce ogółem 19,1%). Warunki produkcji rolnej są dosyć zróżnicowane. Około 40% użytków rolnych stanowią gleby najżyźniejsze występują głównie na południu, natomiast

7 najsłabsze gleby spotkać można w części północnej. Użytki rolne zajmują aż 68,3% powierzchni województwa. W południowej części województwa, na bardzo dobrych glebach, grunty orne zajmują ponad 90% powierzchni użytków rolnych. W części północnej, na gorszych glebach, przeważają łąki i pastwiska. Ponad 57,4% ogólnej powierzchni zasiewów (stan z czerwca 1999 roku) zajmują zboża podstawowe, ziemniaki 10,8%, rośliny przemysłowe 7,6%. W województwie lubelskim uprawia się duże ilości buraków cukrowych (15% produkcji krajowej), tytoniu, chmielu (70 % produkcji krajowej), owoców i warzyw. Na 100 ha użytków rolnych przypada średnio 30,8 sztuk bydła (w Polsce 39 sztuk) i 79,9 sztuk trzody chlewnej (w Polsce 97 sztuk). PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wg danych za I półrocze 2001 (na dzień 30 czerwca 2001 r) wartość produkcji sprzedanej w branżach przemysłowych na terenie województwa lubelskiego wyniosła mld zł, co stanowi 2,7 % wartości tego wskaźnika dla kraju, natomiast w branżach budowlanych 975 mln zł, (2,5% wskaźnika dla Polski). Wg danych na dzień 30 czerwca 2001 r na terenie województwa funkcjonowało podmiotów gospodarczych (zdane dotyczą podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w zakresie osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej), co stawiało województwo na 8 pozycji w kraju. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Przez teren województwa lubelskiego przebiega kilka ważnych szlaków komunikacyjnych. Większość głównych dróg prowadzi do przejść granicznych. Są to przede wszystkim: droga A-2 z Warszawy przez Białą Podlaską do przejścia granicznego w Terespolu i dalej w kierunku Mińska i Moskwy, droga Nr 17 z Warszawy przez Lublin i Zamość do przejścia granicznego w Hrebennem i dalej do Lwowa, droga Nr 82 stanowiąca odgałęzienie drogi Nr 17, z Piask przez Chełm do przejścia granicznego w Dorohusku i dalej w kierunku Łucka i Kijowa, droga Nr 44 stanowiąca zachodnie odgałęzienie drogi Nr 17, z Kurowa przez Puławy, Radom do Łodzi. Z północy na południe województwa biegnie główna droga wschodniej Polski Nr 19 Białystok Lublin Rzeszów.

8 Stan infrastruktury drogowej województwa lubelskiego jest bardzo słaby. Około 84 % dróg krajowych i około 88% dróg wojewódzkich jest według oceny administracji drogowej - w złym lub niezadowalającym stanie technicznym. Wszystkie główne drogi przebiegają ponadto (z nielicznymi wyjątkami) przez centra miast. Spośród dróg województwa w rządowych planach rozwoju tylko droga A-2 będzie przekształcona w autostradę, a ponadto drogi Nr 17 i Nr 19 mają być drogami ekspresowymi. Siec dróg publicznych o twardej nawierzchni na obszarze województwa lubelskiego ma długość km, a ich gęstość jest podobna jak w całym kraju około 71,5 km na 100 km 2. Długość dróg w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Długość ogółem w km W tym o nawierzchni ulepszonej w km Krajowe Wojewódzkie Powiatowe Gminne Na obszarze województwa istnieje kilka lotnisk o charakterze wojskowym, sanitarnym, sportowym lub fabrycznym. Brak jest natomiast lotniska komunikacyjnego. Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów) wynosi w województwie ,7 km. Długość sieci kanalizacyjnej (bez połączeń prowadzących do budynków i innych obiektów) wynosi 2 224,4 km. W województwie działa około 300 oczyszczalni ścieków. Część z nich to obiekty przestarzałe technologicznie i przeciążone. W województwie istnieje około 150 wysypisk śmieci. Jednak znaczna część odpadów nie trafia na wysypiska, ale trafia do lasów i na pobocza dróg. Zjawisko to występuje szczególnie na terenach wiejskich.

9 Długość gazowej sieci rozdzielczej wynosi na terenie województwa 5 714,2 km. Na koniec 1999 roku na 1000 mieszkańców województwa przypadało 217,9 abonentów telefonicznych. W ostatnim okresie nastąpiła znaczna poprawa w dostępie do telefonów przewodowych, nastąpił też znaczny rozwój sieci telefonii komórkowych. OŚWIATA I KULTURA Lublin jest najważniejszym ośrodkiem akademickim we wschodniej części kraju. Funkcjonuje tutaj 5 państwowych wyższych uczelni akademickich: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Akademia Medyczna, Politechnika Lubelska i Akademia Rolnicza. W 1999 roku studiowało w Lublinie ponad 79,5 tysiące studentów, w tym w szkołach niepaństwowych 27 tys. ; w szkołach wyższych pracowało przez prawie 4,5 tysiąca pracowników naukowych. Poza Lublinem działają Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i Instytutu Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Powstały także nowe uczelnie niepaństwowe w Chełmie, Zamościu, Puławach, Rykach, Kraśniku. Efektem jest znaczący wzrostu liczby studentów. W roku szkolnym 1999/2000 działało szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży (z ok. 240 tys. uczniów), a także 149 liceów ogólnokształcących oraz 693 szkoły zawodowe (zawodowe, technika i policealne). We wspomnianym roku szkolnym w szkołach ponadpodstawowych uczyło się 173 tys. osób. SŁUŻBA ZDROWIA Województwo lubelskie dysponuje stosunkowo dużą, rozbudowana bazą placówek ochrony zdrowia. W szpitalach ogólnych działających na obszarze województwa istnieje (wg stanu na koniec 1999 r.) łóżek szpitalnych. Na terenie województwa było zatrudnionych lekarzy i pielęgniarek, istniało także 608 aptek. Baza szpitalna jest jednak silnie skoncentrowana w stolicy województwa - gdzie znajduje się 31,3 % wszystkich łóżek w szpitalach ogólnych i gdzie pracuje także 36,6 % wszystkich lekarzy.

10 MIASTO ŁUKÓW PREZENTACJA

11 Raport o stanie miasta Łuków Wstęp Miasto Łuków, jedno z najstarszych miast Lubelszczyzny, położone na historycznej Ziemi Łukowskiej, usytuowane jest na Równinie Łukowskiej, należącej do Niziny Południowopodlaskiej, która wchodzi w skład Nizin Środkowopolskich. Nazwa Łuków związana jest najprawdopodobniej związana z topografia terenu i pochodzi od prasłowiańskiego łek lub łuk co oznacza nizinę lub obszar bagnisty leżący wzdłuż rzeki. Miasto zostało założone najprawdopodobniej prze książąt piastowskich panujących w dzielnicy krakowskiej pod koniec XII lub na początku XIII wieku. Od 1233 r Łuków był siedzibą kasztelani król Kazimierz Wielki nadaje prawo wolnego miasta i obdarowuje jego mieszkańców gruntami a w 1403 r. król Władysław Jagiełło nadał miastu prawa magdeburskie. Słynne miejscowe jarmarki ściągały kupców z odległych miast Korony i Litwy, a nawet zagranicy. Stąd biegły szlaki handlowe na Mazowsze, Litwę, na południe Małopolski i na Ruś. Łuków stał się miastem zamożnym i odgrywał dużą rolę gospodarczą w życiu kraju. Największy rozkwit Łuków zanotował w XVI oraz 1- połowie XVII wieku; jednakże, wojny, polsko kozacka ( ) oraz polsko szwedzka ( ) przerwały rozwój miasta i przyczyniły się do jego upadku gospodarczego i politycznego. W celu przywrócenia rangi miasta po zniszczeniach wojennych sprowadzono i osiedlono "za murami miasta" w 1629r. zakon bernardynów, a w 1696r. roku zakon pijarów. Bernardyni położyli duże zasługi na polu gospodarczym, m.in. założyli fabrykę grubego sukna, czynną do 1812 roku, natomiast pijarzy doprowadzili do bujnego rozkwitu łukowskie szkolnictwo. W zabudowaniach klasztoru pijarów utworzono kolegium, które zasłynęło wkrótce z wysokiego poziomu nauczania, a w 1733r. w jego sąsiedztwie powstał konwikt (internat dla uczniów) dzięki fundacji pochodzącego ze szlachty łukowskiej Biskupa Krakowskiego ks. Konstantego Felicjana Szaniawskiego. Łukowskie kolegium jako jedno z pierwszych w kraju wprowadziło w życie program Komisji Edukacji Narodowej. Jego wychowankami byli m.in. ks. Jan Krzysztof Kluk - znakomity przyrodnik i teoretyk rolnictwa, ks. Franciszek Salezy Jezierski - postępowy publicysta doby Sejmu Czteroletniego, Bronisław Franciszek Trentowski - filozof pedagog i publicysta oraz inni sławni ludzie. Po III rozbiorze Polski Łuków znalazł się w granicach zaboru Austriackiego, a po roku 1815 miasto włączono do Królestwa Polskiego.

12 Łukowianie brali czynny udział w powstaniu listopadowym, a pod pobliskim Stoczkiem Łukowskim gen. J. Dwernicki stoczył 14 lutego 1831r słynną zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi. Na przełomie trzydziestych i czterdziestych lat XIX wieku Łuków stał się miejscem działalności konspiracyjnej. W 1839r. działał tu Związek Patriotyczny zorganizowany przez młodzież łukowsko-warszawską. Duszą organizacji był Karol Levitoux - wychowanek gimnazjum łukowskiego. W 1841r. spisek wykryto i aresztowano w Łukowie ponad 200 osób, z których 14 osadzono w cytadeli Warszawskiej, gdzie Karol Levitoux poniósł męczeńską śmierć. Mieszkańcy Łukowa chlubnie zapisali się w czasie powstania styczniowego. Do wiosny 1865r. działała w okolicy grupa ostatnich powstańców z ks. Stanisławem Brzóską i jego adiutantem -kowalem z Łukowa Franciszkiem Wilczyńskim, Po rozbiciu oddziału przez wojska carskie i schwytaniu powstańców, ks. St. Brzóskę i Franciszka Wilczyńskiego stracono w maju 1865r. w Sokołowie Podl. W okresie międzywojennym Łuków mimo niewielkich osiągnięć gospodarczych był przodującym miastem województwa lubelskiego pod względem życia społecznego, politycznego i kulturalnego, m.in. wydawano własne gazety, działało Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Ogniwo" z dobrze zorganizowanym teatrem. W 1933r. uroczyście obchodzono jubileusz 700-lecia miasta, a w 1939r. społeczeństwo Ziemi Łukowskiej przekazało kopiec - pomnik Henryka Sienkiewicza, usypany niedaleko Woli 0krzejskiej miejsca jego urodzenia. Stopniowy rozwój miasta przerwał wybuch II wojny światowej. Po II wojnie światowej, od roku 1956 w Łukowie powstały nowe zakłady produkcyjne, tworząc z miasta silny regionalny i krajowy ośrodek przemysłowy. Dziś Łuków jest miastem powiatowym liczącym 32 tys. mieszkańców stanowi ponadlokalny ośrodek administracyjny i usługowo-handlowy w północnozachodniej części woj. Lubelskiego. Miasto położone jest na styku Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny stanowi ono naturalną bramę na wschód do terenów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Łuków swoim położeniem posiada najlepszą pozycję wśród miast Lubelszczyzny pod względem odległości do największych miast tego regionu oraz do największego przejścia granicznego w Terespolu. Fakt ten może przesądzić o przyszłości miasta.

13 Przez Łuków przebiega najważniejsza obecnie transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Berlin-Warszawa-Moskwa-Władywostok. Znajduje się on również blisko głównych szlaków drogowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, które niedaleko mają swoje skrzyżowanie. Powierzchnia ogólna miasta Łuków wynosi ha, w tym: Użytki rolne ha; Użytki leśne i grunty zadrzewione / zakrzewione/ ha; Grunty zabudowane i zurbanizowane ha; Tereny różne - 15 ha; Nieużytki - 12 ha; Wody - 34 ha; Położenie geograficzne. Łuków położony jest zachodniej części Równiny Łukowskiej, stanowiącej część Niziny Południowopodlaskiej zaliczonej do Nizin Środkowopolskich. Przez miasto przepływa Krzna Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki, biorące początek w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego w rzekę Krznę - największy lewy dopływ Bugu. Obszar Łukowa leży na południowo-zachodnim skraju starej prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, na zrębie Łukowa w obrębie struktury zrębowej podlasko-lubelskiej. Obszar ten cechuje budowa dwupiętrowa. Stosunkowo płytko, na głębokości 910 m p.p.m. występują prekambryjskie skały krystaliczne (łupki, gnejsy, amfibolity).

14 Na cokole krystalicznym osadzone są skały osadowe paleozoiczne, mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne zalegają w Łukowie na powierzchni w postaci osadów okruchowych. Dominującymi są osady polodowcowe zlodowaceń środkowopolskich, zlodowacenia Odry. W obrębie tych osadów na teren Łukowa i okolic zostały przetransportowane przez lądolód skandynawski fragmenty kry jurajskiej, zawierające unikalne w skali Europy Środkowej, skamieniałości jurajskie (m.in. amonity). Jest to jedyne stanowisko w Polsce, posiadające tak doskonale zachowane skamieniałości, przez co niezwykle cenne na rynkach kolekcjonerskich. Równinę Łukowską stanowi płaski, piaszczysty teren, którego wysokości bezwzględne sięgają od 140 m n.p.m. do 170 m n.p.m. Teren miasta jest na ogół równinny z wyjątkiem obszaru znajdującego się w obrębie doliny Krzny (ul lecia, ul. Partyzantów) gdzie wysokości względne sięgają kilku metrów. Charakter rzeźby w tym rejonie pozwala zaliczyć ten teren do obszarów staroglacjalnych, tzn. ukształtowanych przez lądolód skandynawski, ale później zniszczonych przez procesy denudacyjne, wyrównujące oraz występujący klimat. Wody powierzchniowe i podziemne w okolicach Łukowa należą w całości do dorzecza Bugu. Teren miasta jest odwadniany przez górny odcinek Krzny Południowej i jej dopływ oraz Krzny Północnej, której dolina stanowi północną granicę miasta. Obie rzeki biorą początek w lasach jodłowych Kryńszczaka. Krzna należy do rzek średniej wielkości i powstaje z połączenia Krzny Północnej i Południowej. Krzna Południowa, przepływająca przez Łuków, latem utrzymuje poziom wody, wynoszący zaledwie kilkanaście centymetrów, przy szerokości koryta 3 metry. Krzna Północna jest znacznie węższa. Wody powierzchniowe również obejmują, występujące w dolinach rzek, liczne drobne cieki i rowy melioracyjne. W granicach miasta znajduje się kilka sztucznych zbiorników wodnych, z których największym jest zasilany wodami Krzny Południowej - zbiornik "Zimna Woda". Duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych, będących pozostałością po cegielni znajdują się przy ul. Łapiguz. Teren Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej Chełmsko-Podlaskiej wchodzącej w skład Klimatów Wielkich Dolin. Wszystkie zjawiska klimatyczne zależą nie tylko od promieniowania słonecznego i od warunków naturalnych Łukowa, lecz również od rodzaju mas powietrza, które w danym czasie napływają nad obszar miasta. Zasadniczymi masami powietrza docierającymi nad miasto są masy polarnomorskie, polarnokontynentalne, podzwrotnikowe oraz arktyczne i atlantyckie. Są to różne masy o indywidualnych cechach, przynoszące różne typy pogody. Ruch mas powietrza wywołują zmiany ciśnienia atmosferycznego, które przy średniej mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się w okolicach mb. Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Odznaczają się one większą prędkością i przynoszą wilgotne powietrze oceaniczne, ze znacznym zachmurzeniem, opadami i obniżką temperatury latem, natomiast wzrostem zimą. Średnia liczba wiatrów silnych powyżej 8 m/s, dochodzi do 50 dni/rok. Średnia temperatura dla rejonu Łukowa wynosi C dla porównania, średnia temperatura dla Polski wynosi 7,24 0 C).

15 Średnie opady atmosferyczne wynoszą 500 mm i są niższe niż średnie wartości w kraju (600 mm). W rocznym ich przebiegu uwidaczniają się wyraźne minima zimowe i maksima letnie. Na półrocze zimowe (grudzień - maj) przypada poniżej 180 mm, czyli poniżej połowy wartości opadów. Najwięcej opadów przypada na półrocze letnie mm, zaś miesiącem najbardziej deszczowym jest lipiec, po nim w czasie jesieni następuje spadek. Liczba dni ze śniegiem wynosi Najczęściej opady śnieżne występują w grudniu i styczniu. Marzec ma niekiedy więcej dni śnieżnych niż październik. Trwałość pokrywy śnieżnej w opisywanym obszarze wynosi dni, przy grubości rzędu kilkunastu centymetrów Okres wegetacyjny trwa dni, a początek robót polowych przypada na ostatnią dekadę marca lub pierwszą kwietnia. Na terenie miasta, na obszarach użytkowanych rolniczo, przeważają gleby średnio korzystne (IV klasa bonitacyjna) i korzystne (III klasa ) do produkcji rolnej. Gleby okolic Łukowa składają się z glin zwałowych oraz piasków i żwirów polodowcowych związanych z cofaniem się lądolodu plejstoceńskiego w okresie zlodowaceń środkowopolskich. Wśród gleb średniej jakości dominują gleby brunatne i bielicowe żytnie dobre, z małym udziałem zbożowo-pastewnych słabych IVa i IVb klasy bonitacyjnej, a pod użytkami zielonymi gleby organiczne klasy III i IV (zlokalizowane w dolinach Krzny Południowej). Gleby korzystne do produkcji rolnej (gleby brunatne lub bielicowe pszenno-żytnie i pszenne klasy IIIa i IIIb oraz czarne ziemie w kompleksie zbożowo-pastewnym mocnym) występują płatami na południe i na zachód od zwartej zabudowy miasta. Powierzchnia gleb klasy III wynosi ha. Występują płatami, a większe ich powierzchnie zlokalizowane są w rejonie Łapiguzu oraz pomiędzy drogami do Radzynia Podlaskiego i do Paskud. Ochronie podlegają również gleby organiczne, występujące głównie w dolinie Krzny Południowej. Miasto charakteryzuje się niską lesistością. Zasoby leśne stanowią 12.7 % powierzchni ogólnej miasta (445 ha). Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany świeży. Są to lasy ochronne. Bory świeże występują w północno-wschodniej i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna z domieszką brzozy. Bory mieszane świeże rosną w granicach Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz na wschód od zabudowań miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie bocznicy kolejowej na południe od drogi do Międzyrzeca Podlaskiego znajduje się niewielki obszar lasu mieszanego, w którym, obok sosny, występuje dużo gatunków drzew liściastych. Zieleń miejską tworzą parki i skwery, ogródki działkowe, zadrzewienie cmentarzy czynnych i zamkniętych, tereny zieleni osiedli, obiektów rekreacyjno-sportowych. Są to tereny typowo antropogeniczne, wykorzystywane tylko w nieznacznym stopniu przez mieszkańców jako tereny rekreacyjne i wypoczynkowe. W znacznej mierze zieleń miejska połączona jest z posiadającą duże walory przyrodnicze doliną Krzny Południowej i stanowi razem strefę ekologiczną. Na terenie miasta znajduje się dolina rzeki Krzny Południowej okryta roślinnością trawiastą, oraz 3 parki miejskie zadrzewione:

16 1. park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie; ul. 700-lecia, szpital, koryto rzeki. Park powstał w czynie społecznym w okresie powojennym. 2. Park miejski, położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów OSiR-u, stanowi teren tylko częściowo wykorzystywany przez mieszkańców. 3. Park wchodzący w skład szpitala (obiekt zamknięty dla mieszkańców) W mieście funkcjonują również ogródki działkowe, takie jak: 1. "Niedźwiadek" położony pomiędzy ul. Międzyrzecką a oczyszczalnią ścieków, 2. "Promyk" położony pomiędzy ul. Parkową a ul. Stodolną, 3. "Słonecznik" położony pomiędzy ul. Parkową i Al. Wojska Polskiego, 4. "Kamieniak" położony pomiędzy Al. Wojska Polskiego, ul. Armii Krajowej oraz korytem Krzny Południowej. Część miasta wchodzi w skład "Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" stanowiącego dużą atrakcję krajobrazowo-przyrodniczą. W przyszłości obszar ten ma wejść w obręb "Łukowskiego Parku Krajobrazowego". Charakterystyka funkcji administracyjnych i regionalnych miasta Miasto Łuków posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu jego działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Podstawą prawną działania samorządu miejskiego jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Organami samorządu miejskiego są Rada Miejska oraz Zarząd Miasta. Obecna Rada Miejska w Łukowie liczy 28 członków i została wybrana w wyborach samorządowych w dniu roku. Rada pracuje na Sesjach, które przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej. Przewodniczącym Rady obecnej kadencji jest Jerzy Kamiński /pełnił tę funkcję również w latach /. Zastępcami Przewodniczącego Rady są Barbara Brodacka i Bogdan Kucharski. Organami pomocniczymi Rady Miejskiej są komisje. Rada zgodnie ze Statutem Miasta powołała następujące stałe komisje: Komisja Finansów, Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisja Rewizyjna.

17 Zarząd Miasta jest organem wykonawczym miasta. Do zadań Zarządu należy min.: przygotowanie projektów uchwał Rady określenie sposobu wykonywania uchwał gospodarowanie mieniem komunalnym przygotowanie projektów budżetu wykonywanie budżetu zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Burmistrz Miasta -organizuje pracę Zarządu i kieruje sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest również służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Odpowiada za praworządne i efektywne funkcjonowanie urzędu. Funkcję Burmistrza Miasta pełni od 29 października 1998 roku Krzysztof Tymoszuk. Zastępca Burmistrza zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów miasta oraz nadzoruje pracą Wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. Zastępcą Burmistrza jest od 29 października 1998 r. Elżbieta Bednaruk. Sekretarz Miasta -zapewnia warunki organizacyjne umożliwiające sprawne wykonywanie zadań przez Rade Miejską, Zarząd Miasta i Urząd Miejski. Nadzoruje przygotowanie projektów aktów prawnych organów gminy, czuwa nad terminowym i zgodnym z prawem załatwianiem indywidualnych spraw obywateli, dba o poziom i styl pracy pracowników, administruje budynkiem Urzędu. Sekretarzem Miasta jest od 1990 r. Waldemar Siurek. Skarbnik Miasta nadzoruje prace dotyczące opracowania projektu budżetu miasta i czuwa nad prawidłową realizacją budżetu, kontrasygnuje oświadczenia woli składane w imieniu miasta, w przypadku gdy powodują one powstanie zobowiązań pieniężnych, opiniuje decyzje wywołujące skutki finansowe dla budżetu, kontroluje gospodarkę finansową miejskich jednostek organizacyjnych, prowadzi księgowość i ewidencję majątku miasta oraz nadzoruje wymiar i ściągalność podatków i opłat lokalnych. Skarbnikiem Miasta jest od 1990 r. Alicja Szymańska. Urząd Miejski w Łukowie jest jednostką pomocniczą Zarządu Miasta. Pracą Urzędu kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika. Organizację i zasady kierowania Urzędem oraz zadania wydziałów określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łukowie przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z 1998 roku. W strukturze Urzędu Miasta funkcjonują następujące wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne: Wydział Organizacyjny Wydział Finansowy Wydział Komunalny Wydział Gruntów i Planowania Przestrzennego Wydział Inwestycyjny Wydział Oświatowo-Społeczny

18 Wydział Spraw Obywatelskich Urząd Stanu Cywilnego Biuro Rady Miejskiej Miejski Inspektorat Obrony Cywilnej Wydział Komputeryzacji Pełnomocnik do Spraw Promocji i Rozwoju Miasta. Wydziałami kierują naczelnicy bądź kierownicy jednostek równorzędnych, którzy odpowiadają za prawidłowe wykonanie zadań objętych zakresem działania wydziałów. W sierpniu 2001 roku w Urzędzie Miejskim było zatrudnionych 84 pracowników (21% pracowników UM posiada wyższe wykształcenie). Położenie komunikacyjne miasta Miasto Łuków spełnia dużą rolę jako regionalny ośrodek gospodarczy, ośrodek szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego, regionalny ośrodek lecznictwa oraz centrum administracyjne o zasięgu powiatowym. Łuków spełnia również ważną funkcję regionalnego węzła komunikacyjnotransportowego. W mieście zbiega się 6 kierunków dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych (w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy). Poniżej podane zostaną odległości dzielące miasto Łuków od innych najbliżej położonych miast Polski, oraz szacowany czas dojazdu: Warszawa km (1,5 godz.), Lublin - 88 km (1 godz.) Terespol/Brześć - 73 km (1 godz.), Biała Podlaska - 60 km (50 minut). Siedlce - 28 km (0,5 godz.) Miasto położone jest blisko następujących szlaków drogowych łączących: 1. Europę Zachodnią z Europą Wschodnią: Świecko-Poznań-Warszawa- Siedlce-Terespol-Brześć, 2. Europę Południową z Europą Północną: Barwinek-Rzeszów-Lublin- Białystok-Ogrodniki lub Kuźnica Białostocka, Łuków leży również w sąsiedztwie projektowanej trasy autostrady A2 łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski. Miasto oddalone jest od każdego z w.w. szlaków o około km.

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT-

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA -PROJEKT- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -PROJEKT- ETAP: WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 62 Nazwa opracowania: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025

PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... 2010 r. Rady Miejskiej Żyrardowa PROJEKT STRATEGII ROZWOJU ŻYRARDOWA DO ROKU 2025 Żyrardów, styczeń 2010 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008 2015 OBSZAR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINA GIEŁCZWI Strona 1 z 114 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ LSR 4 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r.

RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU. aktualizacja. Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. RADA MIASTA BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI STRATEGIA ROZWOJU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO 2020 ROKU aktualizacja Mińsk Mazowiecki, czerwiec 2007r. Spis treści Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka miasta...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015

Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Strategia rozwoju społeczno gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 Sochaczew 2008 SPIS TREŚCI I. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ MIASTA SOCHACZEW...4 II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia..

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Załącznik do Uchwały Rady Gminy Łodygowice nr... z dnia.. Strategia rozwoju Gminy Łodygowice na lata 2014-2020 Dokument opracowano w ramach projektu: Wspólna strategia szansą lepszego rozwoju, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości.

Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. Dzisiejsze decyzje tworzą przyszłość, dzisiejszy stan jest efektem decyzji w przeszłości. GŁOWACZÓW; 2004 SPIS TREŚCI 1.CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁOWACZÓW 3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 3 OCENA STANU ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH CZELADZI NA LATA 2009 2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH CZELADZI NA LATA 2009 2015 Nr LXXIII / 1286 /2010 Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 października 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH CZELADZI NA LATA 2009 2015 (stan po aktualizacji na październik

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata 2004-2008

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA. na lata 2004-2008 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PRZEWORSKA na lata 2004-2008 Grudzień 2003 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA PRZEWORSKA... 9 I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA... 10 1.1 MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Jaworzno, 2004 2 Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna Zamawiający: Prezydent Miasta Jaworzno ul. Grunwaldzka 33 43600 Jaworzno Wykonawca: Państwowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr XLVIII/713/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2006 r. Uchwała Nr XLVIII/713/26 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 26 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Kalisza na lata 26-213. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NOWOGARD NA LATA 2014-2022. Nowogard, 2013r.

URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NOWOGARD NA LATA 2014-2022. Nowogard, 2013r. URZĄD MIEJSKI W NOWOGARDZIE STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY NOWOGARD NA LATA 2014-2022 Nowogard, 2013r. Spis treści: I. Wprowadzenie... 4 1. Cel i zadania strategii... 4 2. Metodologia prac... 4 3. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WARKA NA LATA 2014-2020 Warka 2014 r. Spis treści Wstęp 3 I. CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY WARKA 4 1. Położenie geograficzne 4 2. Rys historyczny 5 3. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO -materiał roboczy- DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO Powiat Węgrowski Węgrów, kwiecień 2015 r. I. Zasoby środowiskowe i przestrzenne OBSZARY TEMATYCZNE: II. III. IV. Kapitał społeczny Infrastruktura i usługi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY PARZĘCZEW NA LATA 2009-2015 PARZĘCZEW, STYCZEŃ 2009 Spis treści 1. Obszar i czas realizacji Strategii Rozwoju Gminy Parzęczew... 3 2. Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza gminy...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020

UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020 UCHWAŁA NR XXI/132/2012 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kraśnik na lata 2012-2020 Na podstawie art.6 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku

ujednolicony tekst zawierający zmiany od 2004 roku Powiat Świecki Załącznik do Uchwały Nr XIV / 96 / 2004 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 lutego 2004 roku. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO NA LATA 2004-2013 ujednolicony tekst zawierający zmiany

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo