PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA JARCZÓW - KWIECIEŃ 2007

2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO G,INY JARCZÓW NA LATA Rozdział Nazwa Spis treści 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) 2. Rys geograficzno-historyczny 3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Jarczów 3.1 Informacje ogólne 3.2 Sfera społeczna Ludność Rynek pracy Pomoc społeczna Mieszkalnictwo Edukacja Kultura Kultura fizyczna i sport Społeczeństwo informacyjne Bezpieczeństwo Aktywność obywatelska Opieka medyczna 3.3 Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Rolnictwo Turystyka 3.4 Infrastruktura techniczna Komunikacja Drogownictwo Gospodarka odpadami stałymi Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Energetyka 3.5 Finanse 3.6 Gmina na tle otoczenia 4. Gmina Jarczów w 2013 roku 4.1 Wizja gminy w 2013 roku 4.2 Priorytety rozwoju 5. Zadania wynikające ze zidentyfikowanych problemów 5.1 Sfera społeczna 5.2 Sfera gospodarcza 5.3 Infrastruktura techniczna 5.4 Finanse 5.5 Gmina na tle otoczenia 6. Lista zadań 6.1 Okres realizacji Plan rozwoju sołectw Gminy Jarczów 6.3 Plan rozwoju wspólny dla kilku sołectw Plan rozwoju dla poszczególnych sołectw Chodywańce 2

3 6.3.3 Gródek Gródek-Kolonia Jarczów Jarczów Kolonia Druga Jarczów Kolonia Pierwsza Jurów Korhynie Łubcze Nedeżów Nowy Przeorsk Plebanka Przewłoka Słowiniec Szlatyn Wierszczyca Wola Gródecka, Wola Gródecka Kolonia Zawady 6.4 Zadanie nie inwestycyjne 7. Powiązania projektów z innymi działaniami 7.1 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 7.2 Samorząd Województwa Lubelskiego 7.3 Inne jednostki 8. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Gminy Jarczów 9. Plan finansowy 10. Realizacja Planu Rozwoju Gminy Jarczów 10.1 Wdrażanie 10.2 Komunikacja społeczna i promocja 10.3 Monitoring 10.4 Aktualizacja 3

4 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) U podstaw Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Jarczów leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników. Lokalny Plan Rozwoju Gminy Jarczów został przygotowany w ramach prac zespołu powołanego przez Wójta Gminy Jarczów. W skład zespołu weszli pracownicy administracji gminnej, lokalnych organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty oraz inne osoby obdarzone społecznym zaufaniem. W trakcie prac nad Planem Rozwoju Lokalnego wykorzystano aktualny opis stanu gminy, zawarty w Strategii Rozwoju Gminy Jarczów, aktualne problemy społecznogospodarcze zawarte w,,strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego,,,Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw zebrane w trakcie zebrań wiejskich. Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym projekty niezbędne do realizacji na terenie Gminy Jarczów w latach Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jarczów poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz podczas Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy. 2. Rys geograficzno-historyczny Obszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokalskiej. Południowo-zachodnie fragmenty gminy, porośnięte lasami i przecięte doliną Sołokiji, należą do Roztocza Południowego, natomiast południowo-wschodnie obszary są częścią Równiny Bełskiej. Najbardziej urozmaicone krajobrazy, z rzeźbą lessową występują na północ od doliny Rzeczycy i Huczwy. Tu w dużym kompleksie leśnym, gdzie wysokości bezwzględne osiągają 275m, znajduje się rezerwat,,las Lipowy w uroczysku,,bukowiec, o powierzchni 12,41ha, w którym chroniony jest starodrzew lipy drobnolistnej, z pomnikowymi okazami. 4

5 W okolicy wsi Korhynie, przyciąga uwagę przyrodników i turystów użytek ekologiczny o łącznej powierzchni 5,7ha (z tego 2,3ha w gminie Jarczów). Na odsłonięciach wapieni występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i pontyjskiej. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e., o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach koło wsi Nedeżow, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należały do Grodów Czerwieńskich. Jarczów otrzymał w 1775 roku prawa miejskie, które utracił w 1869 roku. Duże zniszczenia i zagłada ludności przyniosła osadzie II wojna światowa i działalność zbrojna UPA. Najcenniejszym zabytkiem Jarczowa jest drewniany kościół Św. Stanisława z około 1755 roku z dzwonnicą nad kruchtą - dawna cerkiew unicka, stojąca obok nowego kościoła parafialnego. Na cmentarzu jest głaz narzutowy upamiętniający powstańców styczniowych oraz mogiły żołnierzy poległych we wrześniu Warto też odszukać zabytkowe budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego: urząd gminy i szkołę, którym patronuje symbolicznie kopiec - pomnik Józefa Piłsudskiego. Podróżując po terenie gminy, warto zwrócić uwagę na piękne, rozległe widoki, które odsłaniają się z wierzchowin, na żyzne pola oraz wsie posiadające ciekawą zabudowę i zabytki. W Korhyniach zobaczymy drewniany dwór Ligowskich z ok roku. W Chodywańcach stoi XVIII-wieczna kordegarda pałacowa, a także brama-dzwonnica z 1820 roku towarzysząca z 1938 roku, którą postawiono w miejscu ośrodka parafialnego jaki tu istniał już w 1425roku. Kościół parafialny w Gródku, zbudowany w połowie XIX w., ozdabia polichromia z 1951roku. Będąc w Nedeżowie można zobaczyć drewniany młyn z lat 20-tych XX w. 5

6 Mapka Gminy Jarczów 3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Jarczów 3.1. Informacje ogólne Gmina Jarczów leży w odległości około 15km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Sąsiaduje z następującymi gminami: Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Ulhówek, Łaszczów. W skład Gminy Jarczów wchodzi 18 sołectw: Chodywańce, Gródek, Gródek Kolonia, Jarczów, Jarczów Kolonia Druga, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jurów, Korhynie, Łubcze, Nedeżów, Nowy Przeorsk, Plebanka, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Wola Gródecka, Zawady. 6

7 Powierzchnia Gminy Jarczów wynosi 109 km 2. W obrębie gminy mieszka 3878 mieszkańców. 3.2 Sfera społeczna Ludność Na dzień 31 grudnia 2006 roku na terenie gminy zamieszkiwało 3878 osób, a liczba gospodarstw domowych wynosiła W 2006 roku zawarto 37 związków małżeńskich, urodziło się 36 dzieci, a zmarło 52 osoby. Ludność w wieku produkcyjnym w gminie Jarczów stanowi około 59 % ogółu mieszkańców. Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach ( ) Sołectwo Liczba gospodarstw domowych mieszkańców 1. CHODYWAŃCE GRÓDEK GRÓDEK KOLONIA JARCZÓW JARCZÓW KOLONIA DRUGA JARCZÓW KOLONIA PIERWSZA JURÓW KORHYNIE ŁUBCZE NEDEŻÓW NOWY PRZEORSK PLEBANKA PRZEWŁOKA SOWINIEC SZLATYN WIERSZCZYCA WOLA GRÓDECKA WOLA GRÓDECKA-KOLONIA ZAWADY OGÓŁEM Liczba Rynek pracy Największym pracodawcą na terenie gminy jest Urząd Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (szkoły) zatrudnia ponad 100 osób. Funkcjonuje jedno przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 40 osób. Większość stanowią małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka osób. Głównym miejscem pracy mieszkańców jest Tomaszów Lubelski. Nie występują 7

8 widoczne ruchy na rynku pracy związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2006 wynosiła 203 w tym absolwentów 14. Problemy rynku pracy: Fizyczny brak miejsc pracy na terenie gminy Jarczów Mała aktywność w powstawaniu nowych miejsc pracy w obszarze pozarolniczej działalności gospodarczej Istniejące zjawisko migracji w poszukiwaniu pracy Pomoc społeczna Koordynacją pomocy społecznej na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie. W 2006 roku GOPS wydał 1061 decyzji przyznających pomoc społeczną. Suma osób z rodzin objętych pomocą to 900. GOPS prowadzi również działania celem pozyskiwania pomocy dla mieszkańców z różnych organizacji pozarządowych. Problemy pomocy społecznej: Niewystarczająca ilość rozwiązań umożliwiających trwała poprawę warunków życia osób korzystających z pomocy. Niewiara, czasami również niechęć najbiedniejszych osób do zmiany swojej sytuacji Mieszkalnictwo W miejscowości Jarczów znajduje się jeden blok mieszkalny, w którym znajdują się 3 mieszkania będące własnością gminy Jarczów. Przy budynkach Szkół w Łubczu (5), Nedeżowie (3) znajdują się mieszkania będące własnością Gminy Jarczów. Na terenie całej gminy występuje budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Problemy związane z mieszkalnictwem: Mała ilość uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne Duża ilość pustostanów Edukacja 8

9 Koordynacją działań związanych z systemem edukacji zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W skład systemu edukacji gminnej wchodzą następujące jednostki: Zespół Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, w tym: Szkoła Podstawowa w Jarczowie (136) Publiczne Gimnazjum w Jarczowie (176) Szkoła Filialna w Wierszczycy (klasy I-III, 41) Szkoła Podstawowa w Chodywańcach (51) Szkoła Podstawowa w Gródku (55) Przedszkole Samorządowe w Jarczowie (25) Ogółem liczba uczniów w roku szkolnym 2006/07 wynosi 459, w roku szkolnym 2012/13 będzie wynosić 325 czyli o 29,1% (mniej lub więcej). Problemami związanymi z edukacją są: Zły stan techniczny budynków w Gródku i Chodywańcach Niewykończony budynek Szkoły Filialnej w Wierszczycy (brak ocieplenie zewnętrznego, eternit na dachu szkoły) Niezagospodarowane budynki po zlikwidowanych szkołach w Nedeżowie i Łubczu Słabo wyposażone szkoły w komputery (brak dostępu do Internetu w szkole w Gródku, Chodywańcach i Wierszczycy Brak pełno wymiarowego (uzbrojonego) boiska w Jarczowie Niedostateczna liczba woluminów potrzebnych książek i lektur w bibliotekach szkolnych Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach Brak gabinetów profilaktyki zawodowej 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W JARCZOWIE a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 136 uczniów w 7 oddziałach klas I VI. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: - od klasy pierwszej Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Nowy Przeorsk 9

10 - od klasy czwartej Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn b) Kadra W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli. Kwalifikacje wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium Matematyka 1 j. polski 2 j. rosyjski 1 Przyroda 1 Historia 1 Naucz. Zintegrowane 4 Muzyka Religia 1 Wych. Fizyczne 1 Inne 1 nauczycielskie c) Baza Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową wyposażoną w 10 zestawów komputerowych, świetlicę, salę gimnastyczną, pomieszczenia na sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski Oprócz tego jest jeszcze zastępcza sala do zajęć z korektywy. Podczas zajęć sportowych uczniowie mogą korzystać z boisk znajdujących się przy szkole, a są to : boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki 2. GIMNAZJUM PUBLICZNE W JARCZOWIE a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 176 uczniów w 8 oddziałach klas I III. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn, Chodywańce, Plebanka, Jurów, Gródek, Kolonia Gródek, Wola Gródecka, Kolonia Wola Gródecka, Nowy Przeorsk b) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 14 nauczycieli. 10

11 wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium nauczycielskie Kwalifikacje Matematyka 2 J. polski 2 Informatyka 1 Historia 1 Geografia 1 Chemia 1 Religia 1 Wych. Fizyczne 2 Inne 1 j. ang. 2 c) Baza W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa wyposażona w 10 zestawów komputerowych, 2 sale lekcyjne zastępcze, kuchnia i stołówka, pomieszczenia na sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski. W budynku znajduje się też biblioteka gminna, z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 3. SZKOŁA FILIALNA W WIERSZCZYCY a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 42 uczniów w 3 oddziałach klas I III. Oddział przedszkolny liczy 9 dzieci. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: Wierszczyca, Przewłoka,, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn. b) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z kierownikiem 6 nauczycieli. Kwalifikacje wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium nauczycielskie 11

12 Naucz. Zintegrowane 5 Religia 1 c) Baza W szkole są 3 sale lekcyjne, świetlica i kuchnia, pomieszczenia na pokój nauczycielski i gabinet kierownika. Na zewnątrz szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej i plac do zajęć ruchowych. Brak jest sali gimnastycznej. I piętro budynku szkoły nie jest wykorzystane do celów oświatowych.. 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODYWANCACH a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/07 w szkole uczy się 51 uczniów w 4 oddziałach klas O VI. Uczniowie uczęszczaj ą do szkoły z następujących miejscowości: Chodywańce, Jurów, Plebanka i Nowosiółki Kardynalskie. a) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 10 nauczycieli (w tym 7 na pełnych etatach i 3 na 9/18, 5/18 i 4/18 etatu) Tabela 11. Kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Chodywańcach Kwalifikacje Stopień awansu Wyższe zawodowego magisterskie Wyższe zawodowe Studium nauczycielksie j. polski j. rosyjski historia mianowany 1 j. angielski kontraktowy 2 Przyroda Nauczanie mianowany 3 2 zintegrowane Muzyka Religia dyplomowany 1 Wych. fiz. Matematyka dyplomowany 1 12

13 c) Baza Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, l pracownię komputerową z komputerami pochodzącymi z darowizn i zakupu na szkolenia z funduszy Agencji Restrukturyzacji i j Modernizacji Rolnictwa, bibliotekę, kuchnie i stołówkę, gabinet dyrektora, pokój i nauczycielski. Podczas zajęć sportowych uczniowie mogą korzystać z boisk znajdujących się przy szkole tj.: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki Szkoła posiada zestaw mini piłki nożnej'', mini siatkówki', 4 stoły tenisowe typu! Tajfun" i zestaw do gry w badmintona, W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy Orkan", Parafialny Klub Sportowy Promyk" oraz Klub Miłośników Przyrody współpracujący z Ogólnopolskim Towarzystwem i Przyrodniczym pro-natura" w Wrocławiu. I 5.Szkoła Podstawowa w Gródku a).uczniowie Do szkoły uczęszczają uczniowie ze wsi Gródek, Wola Gródecka, Kolonia Wola Gródecka i Kolonia Gródek. Nie ma dzieci z poza obwodu szkoły. W szkole obecnie są cztery oddziały ( 0-I; II-I1I; IV-V). Liczba uczniów roku szkolnym 2006/2007 wynosi 52, do oddziału zerowego uczęszcza 5 dzieci. Przewidywana liczba uczniów w kolejnych latach to: 2007/ w oddziale przedszkolnym, 2008/ w oddziale przedszkolnym b). Kadra W szkole zatrudnionych jest pięciu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, dwóch na pół etatu, dyrektor, sprzątaczka oraz dwóch palaczy ( pracownicy sezonowi). Spośród jedenastu pracowników siedmiu mieszka na terenie gminy Jarczów, zaś pozostali na terenie gminy Tomaszów. Kwalifikacje nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gródku. Kwalifikacje Wyższe magisterskie Wyższe zawodowe Studium Naucz, zinteg. 2 nauczycielskie 13

14 Religia 1 Język polski 1 Przyroda 1 Matematyka 1 Muzyka 1 Język angielski 1 c). Baza W szkole są cztery sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i szatnia. Na zewnątrz szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz plac do zajęć ruchowych. Brak jest sali gimnastycznej Kultura Na terenie Gminy Jarczów działa Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie w skład, którego wchodzą: Biblioteka Publiczna w Jarczowie Dom Kultury Jarczów-Kolonia Pierwsza Nowy Budynek o powierzchni 5000 m 3 w stanie surowym z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury w Jarczowie Na terenie gminy działa prężnie 5 zespołów śpiewaczych na bazie Kół Gospodyń Wiejskich. Problemy związane z kulturą: Brak środków finansowych na wykończenie obiektu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury Słaba aktywność kulturalna młodzieży w poszczególnych sołectwach Nie pełna kontynuacja tradycji kulturalnych związanych z gminą Jarczów Zły stan obiektów służących na działalność znajdujących się na terenie gminy Kultura fizyczna i sport Na terenie gminy znajduje się jedna sala sportowa nie pełno wymiarowa przy szkole w Jarczowie, w Chodywańcach znajduje się boisko piłkarskie, w innych miejscowościach brak 14

15 jest boisk sportowych lub są one w złym stanie. Funkcjonuje Gminny Ludowy Klub Sportowy GRAF Chodywańce posiadający drużynę piłkarską seniorów oraz juniorów. Problemy związane z kulturą fizyczną i sportem: Społeczeństwo informacyjne Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i twz. multimediów sprawia, że otoczenie, w jakim żyjemy podlega ogromnym zmianom. To nowa rewolucja, która przynosi nas do nowego etapu rozwoju cywilizacji: społeczeństwa informatycznego. Na terenie całej gminy jest możliwość podłączenia się do stacjonarnej sieci telefonicznej, stały dostęp do sieci internetu nie posiadają tylko mieszkańcy Jurowa, Chodywaniec, Plebanki oraz część gospodarstw z Woli Gródeckiej- Kolonia. Kompleks rozwiązań informatycznych, sieci telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji oraz różnorodnych usług składa się w jedną całość nazywaną infrastrukturą informacyjną. Problemy związane ze społeczeństwem informacyjnym: Brak stałego dostępu do sieci internetowej w niektórych miejscowościach Słabe pokrycie terenu gminy zasięgiem sieci komórkowych Telefony stacjonarne dostępne drogą radiową utrudniają korzystanie przez modem z internetu Niski poziom znajomości obsługi sieci Internetowej Brak alternatywnego operatora telekomunikacyjnego Brak sieci informatyzacyjnej (komputerowe) w Urzędzie Gminy Bezpieczeństwo Na terenie gminy znajduje się budynek posterunku Policji bez obsady policjantów. Funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczej (Jarczów) Problemy związane z bezpieczeństwem: Brak obsady posterunku Policji w Jarczowie Stare wiekiem samochody strażackie będące na wyposażeniu OSP Niewystarczające oświetlenie nocne terenów zabudowanych Konieczny jest nowy samochód bojowy 15

16 Brak hydrantów przeciwpożarowych (brak sieci wodociągowych w miejscowościach: Gródek, Gródek- Kolonia, Wola gródecka, Jarczów, Jurów, Chodywańce, Jarczów- Kolonia I, Jarczów- Kolonia II, Korhynie, Nedeżów, Przewłoka, Sowiniec oraz Zawady) Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 12 remizo-świetlic. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim Aktywność obywatelska Na terenie gminy jest zarejestrowanych 14 stowarzyszeń, w tym 12 to Ochotnicze Straże Pożarne. Aktywność organizacji jest bardzo zróżnicowana. Działalność Sołtysów i Rad Sołeckich jest różna w każdym z sołectw. Problemy związane z aktywnością społeczną: Mało inicjatyw oddalonych mieszkańców Mało działających Wiejskich Kół Gospodyń Mało młodzieżowych drużyn strażackich Brak organizacji skupiającej młodzież, przedsiębiorców, czy osoby starsze Brak grup producenckich Mała aktywność istniejących organizacji Opieka społeczna Na terenie Gminy Jarczów funkcjonują dwa ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej MEDYK w Jarczowie Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Podhorcach NZOP w Podhorcach obsługuje 5 miejscowości w gminie tj. Nedeżów, Gródek, Gródek- Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia. Pozostałe miejscowości obsługuje NZOZ MEDYK w Jarczowie. Problemy w obszarze opieki zdrowotnej: Mała możliwość korzystania z usług rehabilitacji Zły stan techniczny budynku ośrodka zdrowia Brak dostępu do usług specjalistycznych w Ośrodkach Zdrowia 16

17 Mała ilość działań profilaktycznych w ochronie zdrowia (dzieci i młodzież szkolna) Brak Domu Pomocy Społecznej z opieką medyczną dla osób starszych 3.3 Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy i Apteka. Pozarolniczą działalność gospodarczą w zdecydowanej większości prowadzona jest przez małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka osób. Problemy w obszarze przedsiębiorczości: Mała liczba instytucji otoczenia biznesu Brak terenów inwestycyjnych będących własnością gminy Mała aktywność osób młodych oraz osób bezrobotnych w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych Niekorzystne położenie gminy do prowadzenia działalności gospodarczej i turystycznej Brak średniego przedsiębiorstwa wspomagającego rozwój małych przedsiębiorstw Niedostateczna ilość dostępnych systemów wspierania małych przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, systemy poręczeń kredytowych, doradztwo Rolnictwo Produkcja rolnicza w gminie odbywa się głównie w gospodarstwach indywidualnych. W ich posiadaniu znajduje się 88,8% areału użytków rolnych. Sektor ten stanowi 1381 gospodarstw o przeciętnej powierzchni 5,50 ha użytków rolnych. Aktualnie w Gminie Jarczów przeważa wielostronny kierunek produkcji rolnej. W uprawach dominują zboża, których udział w ogólnej powierzchni zasiewów stanowi 72,6%. Wśród tej grupy roślin, poważną pozycje zajmuje pszenica 62,5% powierzchni zasiewów, następnie są: jęczmień 34,2% i zboża pozostałe: żyto 0,9%, owies 2,4%. Pewną pozycje w strukturze zasiewów zajmuje również burak cukrowy, jego udział w ogólnej powierzchni 17

18 upraw wynosi 9,8%. Dużą cześć zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków 5,2%, natomiast pozostałe uprawy zajmują 8,6%. Marginalną gałąź produkcji stanowią obecnie rośliny przemysłowe (rzepak, mak,tytoń, gorczyca oraz buraki pastewne). Problemy w obszarze rolnictwa: Mała średnia powierzchnia gospodarstwa Małe powierzchnie plantacyjne owoców miękkich Brak organizacji rolników grup producenckich Mała ilość upraw owoców i warzyw Małe zainteresowanie produkcją zwierzęcą Turystyka Teren gminy obfituje w liczne wykopaliska. W ostatnich latach we wsi Jurów, Nedeżów i Łubcze przebadano 10 kurhanów datowanych na 2100 r. p.n.e.. Grodzisko jednego z Grodów Czerwieńskich znajduje się w Jurowie, 2 kilometry od Jarczowa. Podróżującego od strony Tomaszowa urzecze wspaniały krajobraz w okolicy Sowińca i Gródka. Starego drzewostanu i miejsc chronionych, takich jak zabytkowa Góra Lipowa w lesie Bukowiec w Kolonii Woli Gródeckiej. W Jarczowie można obejrzeć kościółek drewniany z 1755 roku, jak również pomnik kopiec Józefa Piłsudskiego z 1935r. Udając się w stronę Lubyczy Królewskiej można rzucić okiem na dworek drewniany po Ligowskich w Korhyniach. Między Jarczowem Kolonią Pierwszą a Żurawcami znajdują się rezerwaty krajobrazowe objęte ścisłą ochroną z unikalną roślinnością stepową. Miejsca Pamięci Narodowej to: kwatery poległych żołnierzy WP z 1939r. w Gródku, w Chodywańcach, Jarczowie i zbiorowa mogiła w Gródku pomordowanej ludności cywilnej (85 osób) przez nacjonalistów ukraińskich. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. 3.4 Infrastruktura techniczna Komunikacja Komunikacja publiczna odbywa się na drogach powiatowych, przebiegających przez teren naszej gminy. Wzdłuż dróg powiatowych skupia się znaczna część gospodarstw co umożliwia mieszkańcom bezproblemowe dotarcie środkami komunikacji publicznej do miasta 18

19 powiatowego Tomaszów Lubelski. W miejscowościach, przez które przebiegają drogi gminne komunikacja odbywa się za pomocą transportu prywatnego. Problemy komunikacyjne: Brak komunikacji prywatnej między miejscowościami naszej gminy a Tomaszowem Lubelskim Zły stan techniczny części przystanków Drogownictwo Przez teren gminy Jarczów przebiegają jedynie drogi powiatowe i drogi gminne. Drogi powiatowe stanowią ogólną długość mb w tym drogi o nawierzchniach twardej stanowią mb pozostała długość to drogi gruntowe nieutwardzone. W skład dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wchodzi 11 odcinków dróg. Znaczną role w połączeniach wewnątrz gminny odgrywa sieć dróg gminnych, która umożliwia wywóz płodów rolnych z pól uprawowych sprzętem rolniczym, a także dojazd samochodem do miejsca zamieszkania. Na obszarze gminy drogi gminne stanowią łączną długość mb w tym nawierzchni utwardzanej mb. Problemy związane z drogownictwem: Niski udział dróg powiatowych i gminnych o dobrej nawierzchni bitumicznej w stosunku do długości ogółem dróg Brak oddzielenia pasa jezdnego od ciągów pieszych (brak chodników) wzdłuż dróg powiatowych i gminnych Brak zajezdni autobusowej przy przystankach autobusowych Brak oznaczenia tras rowerowych na drogach Ok. 100 gospodarstw zlokalizowanych przy drogach mających status dojazdowych do pól, kilkaset metrów od drogi mającej status, co najmniej gminnej Teren zabudowany oraz piesze ciągi komunikacyjne nie są wystarczająco oświetlone Brak utwardzonych dróg dojazdowych do pól Gospodarka odpodami stałymi 19

20 Koordynacja gospodarką odpadami zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Odpody komunalne składowane są na składowisku w Wierszczycy o pojemności 13,4 tyś. m 3. Będzie ono spełniało wymogi zgodnie z obowiozującymi ustawami o Ochronie Środowiska do 2009 roku. Od 2007 roku wdrażany jest system zagospodarowania i segregacji odpadów stałych u źródła. Każde gospodarstwo domowe otrzymuje nieodpłatnie przy podpisaniu umowy właściwie opisane, różnokolorowe worki. Przeznaczone są na odpady różne, makulaturę, szkło bezbarwne i butelki plastikowe. Odpady różne są odbierane raz w miesiącu, a odpady posegregowane raz na trzy miesiące. Koszt miesięczny wynosi 6 zł od gospodarstwa. Odbiorem odpadów zajmują się przedsiębiorstwa MPGKiM i ECLER ECOSYSTEM z Tomaszowa Lubelskiego. Problemy w obszarze zagospodarowania odpadów: Niska świadomość mieszkańców na temat potrzeby segregowania odpadów Dzikie wysypiska Spalanie wszystkich możliwych odpadów w piecach Brak czystości miejsc publicznych Sieć wodociągowa Administracją sieci wodociągowej zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Gmina Jarczów posiada małe pokrycie w sieć wodociągową, tylko około 35% mieszkańców gminy korzysta ze zbiorowej sieci wodociągowej. Wodociągi znajdują się w miejscowościach: Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Przeorsk oraz część Jarczowa i Jarczów Kolonia I. Na chwilę obecną wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Jarczów, Jurów, Zawady, Jarczów Kolonia II, Korhynie. Pozostałych 65% mieszkańców korzysta ze studni kopanych bądź wierconych. Problemy związane z siecią wodociągową: Brak możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej ponad połowy gospodarstw domowych Fizyczny brak wody nadającej się do spożycia w sołectwie Jurów, Jarczów, Zawady, Jarczów Kolonia II i Korhynie 20

21 Woda ze studni nie spełnia wymagań sanitarnych do produkcji artykułów spożywczych Sieć kanalizacji Administracją sieci kanalizacyjnej zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Gmina Jarczów posiada system kanalizacji w : Jarczowie, Plebance i Przeorsku. W Jarczowie ścieki są odprowadzane do kontenerowej oczyszczalni ścieków KOS-2 o przepustowości 50 m 3 /dobę. Oczyszczalnia ta nie spełnia swojego zadania, głównie poprzez niski procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Sytuacja ta wymusza na władzach gminy podjęcie tematu budowy nowej oczyszczalni ścieków, która rozpocznie się w 2007 roku. Od 2006 roku funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Plebance o przepustowości 13 m 3 /dobę. W 2007 roku zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Nowym Przeorsku, również w 2007 roku zostanie przebudowana sieć kanalizacji w Plebance. Problemy związane z kanalizacją: Brak możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej ze względów na jej brak oraz dość duże rozproszenie gospodarstw Brak przydomowych oczyszczalni ścieków Energetyka Na terenie całej Gminy Jarczów (na obszarze przeznaczonym pod budownictwo) istnieje możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej. Budynki użyteczności publicznej ogrzewane są węglem. Prze teren gminy nie przebiega żadna sieć gazociągowa (nie istnieje sieć cieplna). Przez teren gminy przebiega jedna linia wysokiego napięcia 110KV Tomaszów Ulhówek. Istnieje potrzeba zwiękrzenia ilości lamp ulicznych, gdyż są wsie, które nie posiadają oświetlenia. Problemy w obszarze elektroenergetycznym: Nie ekologiczny system ogrzewania węglowego w budynkach, których właścicielem jest Gmina Jarczów 21

22 3.5 Finanse Roczne dochody budżetu kształtują się na poziomie 5,404,365 mln. zł (nie licząc dotacji). Ze względu na duże potrzeby inwestycyjne gminne dochody są niższe od wydatków, co powoduje stopniowy wzrost poziomu zadłużenia gminy. Na koniec 2006 roku wynosił on 16%. Ubieganie się przez gminę o pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych wiąże się z potrzebą zabezpieczenia tzw. udziału własnego gminy. Rocznie gmina ma możliwość wygospodarowania 265,000 zł ze środków własnych. Korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymaga wyłożenie niezbędnych środków, a następnie otrzymuje się zwrot ich części. Problemy w obszarze finansów gminy: Bardzo niski (147,34 zł) tzw. wskaźnik g, czyli dochód własny na 1 mieszkańca 45,04% wydatków bieżących budżetu to wydatki na oświatę i wychowanie Niewystarczający poziom subwencji oświatowej Tylko 265,000 zł rocznie na inwestycje 3.6 Gmina na tle otoczenia Gminę Jarczów współtworzy Powiat Tomaszowski, co daje możliwość stałej obserwacji i porównania do najlepszych gmin w województwie. Ze względu na bliskość granicy z Ukrainą i czystością powietrza gmina stanowi atrakcyjny teren do osiedlenia się. W tym celu niezbędne jest zaproponowanie właściwej oferty. Problemy wynikające z porównania Gminy Jarczów do innych gmin: Brak bezpośredniego sąsiedztwa miasta Tomaszów Lubelski Przedostatnie miejsce w powiecie tomaszowskim pod względem zwodociągowania Miejsce w powiecie tomaszowskim pod względem skanalizowania Mała ilość terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu gminy Duża sieć szkół podstawowych w stosunku do potrzeb Mała całościowa identyfikacja i promocja gminy 4.0 Gmina Jarczów w 2013 roku 22

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 BEJSCE-KIELCE 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015

Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Załącznik do uchwały Rady Gminy Samborzec nr XXII/84/08 z dnia 22 kwietnia 2008 roku. STRATEGIA ROZWOJU GMINY SAMBORZEC 2007-2015 Samborzec 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Gmina Niwiska Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Niwiska, Kwiecień 2014 Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020, realizowana w ramach projektu URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

C H W A R S T N I C A

C H W A R S T N I C A P L A N R O Z W O J U M I E J S C O W O Ś C I C H W A R S T N I C A NA LATA 2005-2013 Biuro Studiów i Projektów Europejskich iuro i S Gryfino, Chwarstnica, maj 2005r. Biuro Studiów i Projektów Europejskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2004-2015 Spis treści I. WSTĘP, METODOLOGIA OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY SZYDŁÓW 4 II. POŁOŻENIE GMINY SZYDŁÓW, INFORMACJE OGÓLNE 6 III. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JASIENIEC Tekst ujednolicony na podstawie Uchwał Rady Gminy Jasieniec: Nr XXIV/40/04 z 5.08.2004r., Nr XXVI/51/04 z 29.09.2004r., Nr V/4/07 z 29.01.2007r., Nr XIII/47/07 z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC

AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Załącznik do Uchwały nr V/98/2012 Rady Gminy Grodziec z dn. 23.02.2012r. AKTUALIZACJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRODZIEC NA LATA 2012-2019 GMINA GRODZIEC Urząd Gminy ul. Główna 17 62-580 GRODZIEC tel/fax:

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Olecku z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI OBEJMUJĄCY TEREN MIASTA OLECKO JAKO SZANSA NA Olecko 2008 rok 1 Urząd Miejski w Olecku 19-400 Olecko Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/144/09 Rady Gminy Dorohusk z dnia 24 marca 2009 r. Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk na lata 2009 2015 Dorohusk, kwiecień 2012 1 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR I

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel

Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Strategia rozwoju miasta i gminy Chociwel Autorzy: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Urząd Miasta i Gminy Chociwel Mieszkańcy Gminy Chociwel Chociwel 2005 1 SPIS TREŚCI MIESZKAŃCY GMINY CHOCIWEL...1

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR VIII/56/2015 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM STRATEGIA ROZWOJU POWIATU GRODZISKIEGO (WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku

Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 CZUBAJOWIZNA. Czubajowizna, maj 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr 1 //2013 Zebrania Wiejskiego Czubajowizna z dnia 21.05.2013 PLAN ODNOWY MIIEJJSCOWOŚCII CZUBAJOWIZNA w llattach 2013--2020 Czubajowizna, maj 2013 roku 1 WSTĘP Odnowa wsi, w szczególności

Bardziej szczegółowo