PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA 2007 2013"

Transkrypt

1 PLAN ROZWOJU GMINY JARCZÓW NA LATA JARCZÓW - KWIECIEŃ 2007

2 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO G,INY JARCZÓW NA LATA Rozdział Nazwa Spis treści 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) 2. Rys geograficzno-historyczny 3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Jarczów 3.1 Informacje ogólne 3.2 Sfera społeczna Ludność Rynek pracy Pomoc społeczna Mieszkalnictwo Edukacja Kultura Kultura fizyczna i sport Społeczeństwo informacyjne Bezpieczeństwo Aktywność obywatelska Opieka medyczna 3.3 Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Rolnictwo Turystyka 3.4 Infrastruktura techniczna Komunikacja Drogownictwo Gospodarka odpadami stałymi Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna Energetyka 3.5 Finanse 3.6 Gmina na tle otoczenia 4. Gmina Jarczów w 2013 roku 4.1 Wizja gminy w 2013 roku 4.2 Priorytety rozwoju 5. Zadania wynikające ze zidentyfikowanych problemów 5.1 Sfera społeczna 5.2 Sfera gospodarcza 5.3 Infrastruktura techniczna 5.4 Finanse 5.5 Gmina na tle otoczenia 6. Lista zadań 6.1 Okres realizacji Plan rozwoju sołectw Gminy Jarczów 6.3 Plan rozwoju wspólny dla kilku sołectw Plan rozwoju dla poszczególnych sołectw Chodywańce 2

3 6.3.3 Gródek Gródek-Kolonia Jarczów Jarczów Kolonia Druga Jarczów Kolonia Pierwsza Jurów Korhynie Łubcze Nedeżów Nowy Przeorsk Plebanka Przewłoka Słowiniec Szlatyn Wierszczyca Wola Gródecka, Wola Gródecka Kolonia Zawady 6.4 Zadanie nie inwestycyjne 7. Powiązania projektów z innymi działaniami 7.1 Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim 7.2 Samorząd Województwa Lubelskiego 7.3 Inne jednostki 8. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Planu Rozwoju Gminy Jarczów 9. Plan finansowy 10. Realizacja Planu Rozwoju Gminy Jarczów 10.1 Wdrażanie 10.2 Komunikacja społeczna i promocja 10.3 Monitoring 10.4 Aktualizacja 3

4 1. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego (PRL) U podstaw Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Jarczów leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi oraz kompetentnych i sprawnych urzędników. Lokalny Plan Rozwoju Gminy Jarczów został przygotowany w ramach prac zespołu powołanego przez Wójta Gminy Jarczów. W skład zespołu weszli pracownicy administracji gminnej, lokalnych organizacji społecznych, przedstawiciele oświaty oraz inne osoby obdarzone społecznym zaufaniem. W trakcie prac nad Planem Rozwoju Lokalnego wykorzystano aktualny opis stanu gminy, zawarty w Strategii Rozwoju Gminy Jarczów, aktualne problemy społecznogospodarcze zawarte w,,strategii Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego,,,Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw zebrane w trakcie zebrań wiejskich. Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym projekty niezbędne do realizacji na terenie Gminy Jarczów w latach Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jarczów poprzedził proces konsultacji społecznych. Projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy oraz podczas Zebrań Wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy. 2. Rys geograficzno-historyczny Obszar gminy leży głównie na Grzędzie Sokalskiej. Południowo-zachodnie fragmenty gminy, porośnięte lasami i przecięte doliną Sołokiji, należą do Roztocza Południowego, natomiast południowo-wschodnie obszary są częścią Równiny Bełskiej. Najbardziej urozmaicone krajobrazy, z rzeźbą lessową występują na północ od doliny Rzeczycy i Huczwy. Tu w dużym kompleksie leśnym, gdzie wysokości bezwzględne osiągają 275m, znajduje się rezerwat,,las Lipowy w uroczysku,,bukowiec, o powierzchni 12,41ha, w którym chroniony jest starodrzew lipy drobnolistnej, z pomnikowymi okazami. 4

5 W okolicy wsi Korhynie, przyciąga uwagę przyrodników i turystów użytek ekologiczny o łącznej powierzchni 5,7ha (z tego 2,3ha w gminie Jarczów). Na odsłonięciach wapieni występują zbiorowiska rzadkiej flory kserotermicznej i pontyjskiej. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. Tutejsze tereny były zasiedlane już na przełomie II i III tysiąclecia p.n.e., o czym świadczą badania archeologiczne przeprowadzone w kurhanach koło wsi Nedeżow, Łubcze i Jurów. W pobliżu Jurowa są ślady średniowiecznego grodziska, które należały do Grodów Czerwieńskich. Jarczów otrzymał w 1775 roku prawa miejskie, które utracił w 1869 roku. Duże zniszczenia i zagłada ludności przyniosła osadzie II wojna światowa i działalność zbrojna UPA. Najcenniejszym zabytkiem Jarczowa jest drewniany kościół Św. Stanisława z około 1755 roku z dzwonnicą nad kruchtą - dawna cerkiew unicka, stojąca obok nowego kościoła parafialnego. Na cmentarzu jest głaz narzutowy upamiętniający powstańców styczniowych oraz mogiły żołnierzy poległych we wrześniu Warto też odszukać zabytkowe budynki użyteczności publicznej z okresu międzywojennego: urząd gminy i szkołę, którym patronuje symbolicznie kopiec - pomnik Józefa Piłsudskiego. Podróżując po terenie gminy, warto zwrócić uwagę na piękne, rozległe widoki, które odsłaniają się z wierzchowin, na żyzne pola oraz wsie posiadające ciekawą zabudowę i zabytki. W Korhyniach zobaczymy drewniany dwór Ligowskich z ok roku. W Chodywańcach stoi XVIII-wieczna kordegarda pałacowa, a także brama-dzwonnica z 1820 roku towarzysząca z 1938 roku, którą postawiono w miejscu ośrodka parafialnego jaki tu istniał już w 1425roku. Kościół parafialny w Gródku, zbudowany w połowie XIX w., ozdabia polichromia z 1951roku. Będąc w Nedeżowie można zobaczyć drewniany młyn z lat 20-tych XX w. 5

6 Mapka Gminy Jarczów 3. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie Jarczów 3.1. Informacje ogólne Gmina Jarczów leży w odległości około 15km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Sąsiaduje z następującymi gminami: Tomaszów Lubelski, Lubycza Królewska, Ulhówek, Łaszczów. W skład Gminy Jarczów wchodzi 18 sołectw: Chodywańce, Gródek, Gródek Kolonia, Jarczów, Jarczów Kolonia Druga, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jurów, Korhynie, Łubcze, Nedeżów, Nowy Przeorsk, Plebanka, Przewłoka, Sowiniec, Szlatyn, Wierszczyca, Wola Gródecka, Zawady. 6

7 Powierzchnia Gminy Jarczów wynosi 109 km 2. W obrębie gminy mieszka 3878 mieszkańców. 3.2 Sfera społeczna Ludność Na dzień 31 grudnia 2006 roku na terenie gminy zamieszkiwało 3878 osób, a liczba gospodarstw domowych wynosiła W 2006 roku zawarto 37 związków małżeńskich, urodziło się 36 dzieci, a zmarło 52 osoby. Ludność w wieku produkcyjnym w gminie Jarczów stanowi około 59 % ogółu mieszkańców. Tabela 1. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach ( ) Sołectwo Liczba gospodarstw domowych mieszkańców 1. CHODYWAŃCE GRÓDEK GRÓDEK KOLONIA JARCZÓW JARCZÓW KOLONIA DRUGA JARCZÓW KOLONIA PIERWSZA JURÓW KORHYNIE ŁUBCZE NEDEŻÓW NOWY PRZEORSK PLEBANKA PRZEWŁOKA SOWINIEC SZLATYN WIERSZCZYCA WOLA GRÓDECKA WOLA GRÓDECKA-KOLONIA ZAWADY OGÓŁEM Liczba Rynek pracy Największym pracodawcą na terenie gminy jest Urząd Gminy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi (szkoły) zatrudnia ponad 100 osób. Funkcjonuje jedno przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 40 osób. Większość stanowią małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka osób. Głównym miejscem pracy mieszkańców jest Tomaszów Lubelski. Nie występują 7

8 widoczne ruchy na rynku pracy związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 31 grudnia 2006 wynosiła 203 w tym absolwentów 14. Problemy rynku pracy: Fizyczny brak miejsc pracy na terenie gminy Jarczów Mała aktywność w powstawaniu nowych miejsc pracy w obszarze pozarolniczej działalności gospodarczej Istniejące zjawisko migracji w poszukiwaniu pracy Pomoc społeczna Koordynacją pomocy społecznej na terenie gminy znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie. W 2006 roku GOPS wydał 1061 decyzji przyznających pomoc społeczną. Suma osób z rodzin objętych pomocą to 900. GOPS prowadzi również działania celem pozyskiwania pomocy dla mieszkańców z różnych organizacji pozarządowych. Problemy pomocy społecznej: Niewystarczająca ilość rozwiązań umożliwiających trwała poprawę warunków życia osób korzystających z pomocy. Niewiara, czasami również niechęć najbiedniejszych osób do zmiany swojej sytuacji Mieszkalnictwo W miejscowości Jarczów znajduje się jeden blok mieszkalny, w którym znajdują się 3 mieszkania będące własnością gminy Jarczów. Przy budynkach Szkół w Łubczu (5), Nedeżowie (3) znajdują się mieszkania będące własnością Gminy Jarczów. Na terenie całej gminy występuje budownictwo jednorodzinne i zagrodowe. Problemy związane z mieszkalnictwem: Mała ilość uzbrojonych terenów pod budownictwo jednorodzinne Duża ilość pustostanów Edukacja 8

9 Koordynacją działań związanych z systemem edukacji zajmuje się Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. W skład systemu edukacji gminnej wchodzą następujące jednostki: Zespół Szkól Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie, w tym: Szkoła Podstawowa w Jarczowie (136) Publiczne Gimnazjum w Jarczowie (176) Szkoła Filialna w Wierszczycy (klasy I-III, 41) Szkoła Podstawowa w Chodywańcach (51) Szkoła Podstawowa w Gródku (55) Przedszkole Samorządowe w Jarczowie (25) Ogółem liczba uczniów w roku szkolnym 2006/07 wynosi 459, w roku szkolnym 2012/13 będzie wynosić 325 czyli o 29,1% (mniej lub więcej). Problemami związanymi z edukacją są: Zły stan techniczny budynków w Gródku i Chodywańcach Niewykończony budynek Szkoły Filialnej w Wierszczycy (brak ocieplenie zewnętrznego, eternit na dachu szkoły) Niezagospodarowane budynki po zlikwidowanych szkołach w Nedeżowie i Łubczu Słabo wyposażone szkoły w komputery (brak dostępu do Internetu w szkole w Gródku, Chodywańcach i Wierszczycy Brak pełno wymiarowego (uzbrojonego) boiska w Jarczowie Niedostateczna liczba woluminów potrzebnych książek i lektur w bibliotekach szkolnych Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach Brak gabinetów profilaktyki zawodowej 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W JARCZOWIE a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 136 uczniów w 7 oddziałach klas I VI. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: - od klasy pierwszej Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Nowy Przeorsk 9

10 - od klasy czwartej Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn b) Kadra W szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli. Kwalifikacje wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium Matematyka 1 j. polski 2 j. rosyjski 1 Przyroda 1 Historia 1 Naucz. Zintegrowane 4 Muzyka Religia 1 Wych. Fizyczne 1 Inne 1 nauczycielskie c) Baza Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, pracownię komputerową wyposażoną w 10 zestawów komputerowych, świetlicę, salę gimnastyczną, pomieszczenia na sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski Oprócz tego jest jeszcze zastępcza sala do zajęć z korektywy. Podczas zajęć sportowych uczniowie mogą korzystać z boisk znajdujących się przy szkole, a są to : boisko do piłki nożnej boisko do piłki siatkowej boisko do koszykówki 2. GIMNAZJUM PUBLICZNE W JARCZOWIE a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 176 uczniów w 8 oddziałach klas I III. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: Jarczów, Jarczów Kolonia Pierwsza, Jarczów Kolonia Druga, Korhynie, Zawady, Wierszczyca, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn, Chodywańce, Plebanka, Jurów, Gródek, Kolonia Gródek, Wola Gródecka, Kolonia Wola Gródecka, Nowy Przeorsk b) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 14 nauczycieli. 10

11 wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium nauczycielskie Kwalifikacje Matematyka 2 J. polski 2 Informatyka 1 Historia 1 Geografia 1 Chemia 1 Religia 1 Wych. Fizyczne 2 Inne 1 j. ang. 2 c) Baza W szkole znajduje się 6 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa wyposażona w 10 zestawów komputerowych, 2 sale lekcyjne zastępcze, kuchnia i stołówka, pomieszczenia na sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski. W budynku znajduje się też biblioteka gminna, z której korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. 3. SZKOŁA FILIALNA W WIERSZCZYCY a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 42 uczniów w 3 oddziałach klas I III. Oddział przedszkolny liczy 9 dzieci. Uczniowie uczęszczają do szkoły z takich miejscowości jak: Wierszczyca, Przewłoka,, Nedeżów, Sowiniec, Łubcze, Szlatyn. b) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z kierownikiem 6 nauczycieli. Kwalifikacje wyższe magisterskie wyższe zawodowe Studium nauczycielskie 11

12 Naucz. Zintegrowane 5 Religia 1 c) Baza W szkole są 3 sale lekcyjne, świetlica i kuchnia, pomieszczenia na pokój nauczycielski i gabinet kierownika. Na zewnątrz szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej i plac do zajęć ruchowych. Brak jest sali gimnastycznej. I piętro budynku szkoły nie jest wykorzystane do celów oświatowych.. 4. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHODYWANCACH a) Uczniowie W roku szkolnym 2006/07 w szkole uczy się 51 uczniów w 4 oddziałach klas O VI. Uczniowie uczęszczaj ą do szkoły z następujących miejscowości: Chodywańce, Jurów, Plebanka i Nowosiółki Kardynalskie. a) Kadra W szkole zatrudnionych jest łącznie z dyrektorem 10 nauczycieli (w tym 7 na pełnych etatach i 3 na 9/18, 5/18 i 4/18 etatu) Tabela 11. Kwalifikacje i stopień awansu zawodowego nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej w Chodywańcach Kwalifikacje Stopień awansu Wyższe zawodowego magisterskie Wyższe zawodowe Studium nauczycielksie j. polski j. rosyjski historia mianowany 1 j. angielski kontraktowy 2 Przyroda Nauczanie mianowany 3 2 zintegrowane Muzyka Religia dyplomowany 1 Wych. fiz. Matematyka dyplomowany 1 12

13 c) Baza Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, l pracownię komputerową z komputerami pochodzącymi z darowizn i zakupu na szkolenia z funduszy Agencji Restrukturyzacji i j Modernizacji Rolnictwa, bibliotekę, kuchnie i stołówkę, gabinet dyrektora, pokój i nauczycielski. Podczas zajęć sportowych uczniowie mogą korzystać z boisk znajdujących się przy szkole tj.: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, boisko do koszykówki Szkoła posiada zestaw mini piłki nożnej'', mini siatkówki', 4 stoły tenisowe typu! Tajfun" i zestaw do gry w badmintona, W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy Orkan", Parafialny Klub Sportowy Promyk" oraz Klub Miłośników Przyrody współpracujący z Ogólnopolskim Towarzystwem i Przyrodniczym pro-natura" w Wrocławiu. I 5.Szkoła Podstawowa w Gródku a).uczniowie Do szkoły uczęszczają uczniowie ze wsi Gródek, Wola Gródecka, Kolonia Wola Gródecka i Kolonia Gródek. Nie ma dzieci z poza obwodu szkoły. W szkole obecnie są cztery oddziały ( 0-I; II-I1I; IV-V). Liczba uczniów roku szkolnym 2006/2007 wynosi 52, do oddziału zerowego uczęszcza 5 dzieci. Przewidywana liczba uczniów w kolejnych latach to: 2007/ w oddziale przedszkolnym, 2008/ w oddziale przedszkolnym b). Kadra W szkole zatrudnionych jest pięciu nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, dwóch na pół etatu, dyrektor, sprzątaczka oraz dwóch palaczy ( pracownicy sezonowi). Spośród jedenastu pracowników siedmiu mieszka na terenie gminy Jarczów, zaś pozostali na terenie gminy Tomaszów. Kwalifikacje nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gródku. Kwalifikacje Wyższe magisterskie Wyższe zawodowe Studium Naucz, zinteg. 2 nauczycielskie 13

14 Religia 1 Język polski 1 Przyroda 1 Matematyka 1 Muzyka 1 Język angielski 1 c). Baza W szkole są cztery sale lekcyjne, biblioteka, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i szatnia. Na zewnątrz szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz plac do zajęć ruchowych. Brak jest sali gimnastycznej Kultura Na terenie Gminy Jarczów działa Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie w skład, którego wchodzą: Biblioteka Publiczna w Jarczowie Dom Kultury Jarczów-Kolonia Pierwsza Nowy Budynek o powierzchni 5000 m 3 w stanie surowym z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury w Jarczowie Na terenie gminy działa prężnie 5 zespołów śpiewaczych na bazie Kół Gospodyń Wiejskich. Problemy związane z kulturą: Brak środków finansowych na wykończenie obiektu na potrzeby Gminnego Centrum Kultury Słaba aktywność kulturalna młodzieży w poszczególnych sołectwach Nie pełna kontynuacja tradycji kulturalnych związanych z gminą Jarczów Zły stan obiektów służących na działalność znajdujących się na terenie gminy Kultura fizyczna i sport Na terenie gminy znajduje się jedna sala sportowa nie pełno wymiarowa przy szkole w Jarczowie, w Chodywańcach znajduje się boisko piłkarskie, w innych miejscowościach brak 14

15 jest boisk sportowych lub są one w złym stanie. Funkcjonuje Gminny Ludowy Klub Sportowy GRAF Chodywańce posiadający drużynę piłkarską seniorów oraz juniorów. Problemy związane z kulturą fizyczną i sportem: Społeczeństwo informacyjne Postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i twz. multimediów sprawia, że otoczenie, w jakim żyjemy podlega ogromnym zmianom. To nowa rewolucja, która przynosi nas do nowego etapu rozwoju cywilizacji: społeczeństwa informatycznego. Na terenie całej gminy jest możliwość podłączenia się do stacjonarnej sieci telefonicznej, stały dostęp do sieci internetu nie posiadają tylko mieszkańcy Jurowa, Chodywaniec, Plebanki oraz część gospodarstw z Woli Gródeckiej- Kolonia. Kompleks rozwiązań informatycznych, sieci telekomunikacyjnych, urządzeń do przetwarzania informacji oraz różnorodnych usług składa się w jedną całość nazywaną infrastrukturą informacyjną. Problemy związane ze społeczeństwem informacyjnym: Brak stałego dostępu do sieci internetowej w niektórych miejscowościach Słabe pokrycie terenu gminy zasięgiem sieci komórkowych Telefony stacjonarne dostępne drogą radiową utrudniają korzystanie przez modem z internetu Niski poziom znajomości obsługi sieci Internetowej Brak alternatywnego operatora telekomunikacyjnego Brak sieci informatyzacyjnej (komputerowe) w Urzędzie Gminy Bezpieczeństwo Na terenie gminy znajduje się budynek posterunku Policji bez obsady policjantów. Funkcjonuje 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 1 w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczej (Jarczów) Problemy związane z bezpieczeństwem: Brak obsady posterunku Policji w Jarczowie Stare wiekiem samochody strażackie będące na wyposażeniu OSP Niewystarczające oświetlenie nocne terenów zabudowanych Konieczny jest nowy samochód bojowy 15

16 Brak hydrantów przeciwpożarowych (brak sieci wodociągowych w miejscowościach: Gródek, Gródek- Kolonia, Wola gródecka, Jarczów, Jurów, Chodywańce, Jarczów- Kolonia I, Jarczów- Kolonia II, Korhynie, Nedeżów, Przewłoka, Sowiniec oraz Zawady) Ochotnicze Straże Pożarne posiadają 12 remizo-świetlic. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy czuwa Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim Aktywność obywatelska Na terenie gminy jest zarejestrowanych 14 stowarzyszeń, w tym 12 to Ochotnicze Straże Pożarne. Aktywność organizacji jest bardzo zróżnicowana. Działalność Sołtysów i Rad Sołeckich jest różna w każdym z sołectw. Problemy związane z aktywnością społeczną: Mało inicjatyw oddalonych mieszkańców Mało działających Wiejskich Kół Gospodyń Mało młodzieżowych drużyn strażackich Brak organizacji skupiającej młodzież, przedsiębiorców, czy osoby starsze Brak grup producenckich Mała aktywność istniejących organizacji Opieka społeczna Na terenie Gminy Jarczów funkcjonują dwa ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej MEDYK w Jarczowie Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Podhorcach NZOP w Podhorcach obsługuje 5 miejscowości w gminie tj. Nedeżów, Gródek, Gródek- Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka-Kolonia. Pozostałe miejscowości obsługuje NZOZ MEDYK w Jarczowie. Problemy w obszarze opieki zdrowotnej: Mała możliwość korzystania z usług rehabilitacji Zły stan techniczny budynku ośrodka zdrowia Brak dostępu do usług specjalistycznych w Ośrodkach Zdrowia 16

17 Mała ilość działań profilaktycznych w ochronie zdrowia (dzieci i młodzież szkolna) Brak Domu Pomocy Społecznej z opieką medyczną dla osób starszych 3.3 Sfera gospodarcza Przedsiębiorczość Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Bank Spółdzielczy, Urząd Pocztowy i Apteka. Pozarolniczą działalność gospodarczą w zdecydowanej większości prowadzona jest przez małe firmy rodzinne lub zatrudniające po kilka osób. Problemy w obszarze przedsiębiorczości: Mała liczba instytucji otoczenia biznesu Brak terenów inwestycyjnych będących własnością gminy Mała aktywność osób młodych oraz osób bezrobotnych w zakresie zakładania i prowadzenia własnych działalności gospodarczych Niekorzystne położenie gminy do prowadzenia działalności gospodarczej i turystycznej Brak średniego przedsiębiorstwa wspomagającego rozwój małych przedsiębiorstw Niedostateczna ilość dostępnych systemów wspierania małych przedsiębiorstw (preferencyjne pożyczki, systemy poręczeń kredytowych, doradztwo Rolnictwo Produkcja rolnicza w gminie odbywa się głównie w gospodarstwach indywidualnych. W ich posiadaniu znajduje się 88,8% areału użytków rolnych. Sektor ten stanowi 1381 gospodarstw o przeciętnej powierzchni 5,50 ha użytków rolnych. Aktualnie w Gminie Jarczów przeważa wielostronny kierunek produkcji rolnej. W uprawach dominują zboża, których udział w ogólnej powierzchni zasiewów stanowi 72,6%. Wśród tej grupy roślin, poważną pozycje zajmuje pszenica 62,5% powierzchni zasiewów, następnie są: jęczmień 34,2% i zboża pozostałe: żyto 0,9%, owies 2,4%. Pewną pozycje w strukturze zasiewów zajmuje również burak cukrowy, jego udział w ogólnej powierzchni 17

18 upraw wynosi 9,8%. Dużą cześć zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków 5,2%, natomiast pozostałe uprawy zajmują 8,6%. Marginalną gałąź produkcji stanowią obecnie rośliny przemysłowe (rzepak, mak,tytoń, gorczyca oraz buraki pastewne). Problemy w obszarze rolnictwa: Mała średnia powierzchnia gospodarstwa Małe powierzchnie plantacyjne owoców miękkich Brak organizacji rolników grup producenckich Mała ilość upraw owoców i warzyw Małe zainteresowanie produkcją zwierzęcą Turystyka Teren gminy obfituje w liczne wykopaliska. W ostatnich latach we wsi Jurów, Nedeżów i Łubcze przebadano 10 kurhanów datowanych na 2100 r. p.n.e.. Grodzisko jednego z Grodów Czerwieńskich znajduje się w Jurowie, 2 kilometry od Jarczowa. Podróżującego od strony Tomaszowa urzecze wspaniały krajobraz w okolicy Sowińca i Gródka. Starego drzewostanu i miejsc chronionych, takich jak zabytkowa Góra Lipowa w lesie Bukowiec w Kolonii Woli Gródeckiej. W Jarczowie można obejrzeć kościółek drewniany z 1755 roku, jak również pomnik kopiec Józefa Piłsudskiego z 1935r. Udając się w stronę Lubyczy Królewskiej można rzucić okiem na dworek drewniany po Ligowskich w Korhyniach. Między Jarczowem Kolonią Pierwszą a Żurawcami znajdują się rezerwaty krajobrazowe objęte ścisłą ochroną z unikalną roślinnością stepową. Miejsca Pamięci Narodowej to: kwatery poległych żołnierzy WP z 1939r. w Gródku, w Chodywańcach, Jarczowie i zbiorowa mogiła w Gródku pomordowanej ludności cywilnej (85 osób) przez nacjonalistów ukraińskich. Wśród innych uroczysk należy wymienić śródleśny zalew w Leliszce na Sołokiji, będący doskonałym miejscem do aktywnego wypoczynku. 3.4 Infrastruktura techniczna Komunikacja Komunikacja publiczna odbywa się na drogach powiatowych, przebiegających przez teren naszej gminy. Wzdłuż dróg powiatowych skupia się znaczna część gospodarstw co umożliwia mieszkańcom bezproblemowe dotarcie środkami komunikacji publicznej do miasta 18

19 powiatowego Tomaszów Lubelski. W miejscowościach, przez które przebiegają drogi gminne komunikacja odbywa się za pomocą transportu prywatnego. Problemy komunikacyjne: Brak komunikacji prywatnej między miejscowościami naszej gminy a Tomaszowem Lubelskim Zły stan techniczny części przystanków Drogownictwo Przez teren gminy Jarczów przebiegają jedynie drogi powiatowe i drogi gminne. Drogi powiatowe stanowią ogólną długość mb w tym drogi o nawierzchniach twardej stanowią mb pozostała długość to drogi gruntowe nieutwardzone. W skład dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy wchodzi 11 odcinków dróg. Znaczną role w połączeniach wewnątrz gminny odgrywa sieć dróg gminnych, która umożliwia wywóz płodów rolnych z pól uprawowych sprzętem rolniczym, a także dojazd samochodem do miejsca zamieszkania. Na obszarze gminy drogi gminne stanowią łączną długość mb w tym nawierzchni utwardzanej mb. Problemy związane z drogownictwem: Niski udział dróg powiatowych i gminnych o dobrej nawierzchni bitumicznej w stosunku do długości ogółem dróg Brak oddzielenia pasa jezdnego od ciągów pieszych (brak chodników) wzdłuż dróg powiatowych i gminnych Brak zajezdni autobusowej przy przystankach autobusowych Brak oznaczenia tras rowerowych na drogach Ok. 100 gospodarstw zlokalizowanych przy drogach mających status dojazdowych do pól, kilkaset metrów od drogi mającej status, co najmniej gminnej Teren zabudowany oraz piesze ciągi komunikacyjne nie są wystarczająco oświetlone Brak utwardzonych dróg dojazdowych do pól Gospodarka odpodami stałymi 19

20 Koordynacja gospodarką odpadami zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Odpody komunalne składowane są na składowisku w Wierszczycy o pojemności 13,4 tyś. m 3. Będzie ono spełniało wymogi zgodnie z obowiozującymi ustawami o Ochronie Środowiska do 2009 roku. Od 2007 roku wdrażany jest system zagospodarowania i segregacji odpadów stałych u źródła. Każde gospodarstwo domowe otrzymuje nieodpłatnie przy podpisaniu umowy właściwie opisane, różnokolorowe worki. Przeznaczone są na odpady różne, makulaturę, szkło bezbarwne i butelki plastikowe. Odpady różne są odbierane raz w miesiącu, a odpady posegregowane raz na trzy miesiące. Koszt miesięczny wynosi 6 zł od gospodarstwa. Odbiorem odpadów zajmują się przedsiębiorstwa MPGKiM i ECLER ECOSYSTEM z Tomaszowa Lubelskiego. Problemy w obszarze zagospodarowania odpadów: Niska świadomość mieszkańców na temat potrzeby segregowania odpadów Dzikie wysypiska Spalanie wszystkich możliwych odpadów w piecach Brak czystości miejsc publicznych Sieć wodociągowa Administracją sieci wodociągowej zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Gmina Jarczów posiada małe pokrycie w sieć wodociągową, tylko około 35% mieszkańców gminy korzysta ze zbiorowej sieci wodociągowej. Wodociągi znajdują się w miejscowościach: Łubcze, Szlatyn, Wierszczyca, Plebanka, Przeorsk oraz część Jarczowa i Jarczów Kolonia I. Na chwilę obecną wykonywana jest dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Jarczów, Jurów, Zawady, Jarczów Kolonia II, Korhynie. Pozostałych 65% mieszkańców korzysta ze studni kopanych bądź wierconych. Problemy związane z siecią wodociągową: Brak możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej ponad połowy gospodarstw domowych Fizyczny brak wody nadającej się do spożycia w sołectwie Jurów, Jarczów, Zawady, Jarczów Kolonia II i Korhynie 20

21 Woda ze studni nie spełnia wymagań sanitarnych do produkcji artykułów spożywczych Sieć kanalizacji Administracją sieci kanalizacyjnej zajmuje się pracownik merytoryczny Urzędu Gminy. Gmina Jarczów posiada system kanalizacji w : Jarczowie, Plebance i Przeorsku. W Jarczowie ścieki są odprowadzane do kontenerowej oczyszczalni ścieków KOS-2 o przepustowości 50 m 3 /dobę. Oczyszczalnia ta nie spełnia swojego zadania, głównie poprzez niski procent redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Sytuacja ta wymusza na władzach gminy podjęcie tematu budowy nowej oczyszczalni ścieków, która rozpocznie się w 2007 roku. Od 2006 roku funkcjonuje oczyszczalnia ścieków w Plebance o przepustowości 13 m 3 /dobę. W 2007 roku zostanie wybudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Nowym Przeorsku, również w 2007 roku zostanie przebudowana sieć kanalizacji w Plebance. Problemy związane z kanalizacją: Brak możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej ze względów na jej brak oraz dość duże rozproszenie gospodarstw Brak przydomowych oczyszczalni ścieków Energetyka Na terenie całej Gminy Jarczów (na obszarze przeznaczonym pod budownictwo) istnieje możliwość podłączenia się do sieci elektrycznej. Budynki użyteczności publicznej ogrzewane są węglem. Prze teren gminy nie przebiega żadna sieć gazociągowa (nie istnieje sieć cieplna). Przez teren gminy przebiega jedna linia wysokiego napięcia 110KV Tomaszów Ulhówek. Istnieje potrzeba zwiękrzenia ilości lamp ulicznych, gdyż są wsie, które nie posiadają oświetlenia. Problemy w obszarze elektroenergetycznym: Nie ekologiczny system ogrzewania węglowego w budynkach, których właścicielem jest Gmina Jarczów 21

22 3.5 Finanse Roczne dochody budżetu kształtują się na poziomie 5,404,365 mln. zł (nie licząc dotacji). Ze względu na duże potrzeby inwestycyjne gminne dochody są niższe od wydatków, co powoduje stopniowy wzrost poziomu zadłużenia gminy. Na koniec 2006 roku wynosił on 16%. Ubieganie się przez gminę o pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych wiąże się z potrzebą zabezpieczenia tzw. udziału własnego gminy. Rocznie gmina ma możliwość wygospodarowania 265,000 zł ze środków własnych. Korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wymaga wyłożenie niezbędnych środków, a następnie otrzymuje się zwrot ich części. Problemy w obszarze finansów gminy: Bardzo niski (147,34 zł) tzw. wskaźnik g, czyli dochód własny na 1 mieszkańca 45,04% wydatków bieżących budżetu to wydatki na oświatę i wychowanie Niewystarczający poziom subwencji oświatowej Tylko 265,000 zł rocznie na inwestycje 3.6 Gmina na tle otoczenia Gminę Jarczów współtworzy Powiat Tomaszowski, co daje możliwość stałej obserwacji i porównania do najlepszych gmin w województwie. Ze względu na bliskość granicy z Ukrainą i czystością powietrza gmina stanowi atrakcyjny teren do osiedlenia się. W tym celu niezbędne jest zaproponowanie właściwej oferty. Problemy wynikające z porównania Gminy Jarczów do innych gmin: Brak bezpośredniego sąsiedztwa miasta Tomaszów Lubelski Przedostatnie miejsce w powiecie tomaszowskim pod względem zwodociągowania Miejsce w powiecie tomaszowskim pod względem skanalizowania Mała ilość terenów inwestycyjnych będących w posiadaniu gminy Duża sieć szkół podstawowych w stosunku do potrzeb Mała całościowa identyfikacja i promocja gminy 4.0 Gmina Jarczów w 2013 roku 22

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339

VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem 1,2 6,339 VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNMEGO GMINY SŁUPCA. KANALIZACJA SANITARNA Lp. Nazwa planowanego zadania 2008 2009 200 20 202 203 Razem Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

do STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 04-00 SOŁECTWO : Breń Osuchowski CZYSZCZENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH Zarośnięte rowy powodują podtapianie pól i duże straty w uprawach. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 4208 UCHWAŁA NR 61/XI/2015 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE. z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. UCHWAŁA NR XXV/181/2013 RADY GMINY W FAŁKOWIE z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE. z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Gminy Szczekociny na lata 206-2022 Szczekociny, lipiec 206

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015

REALIZACJA ZADAŃ PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE W OKRESIE 2007-2015 NAKŁADY OGÓŁEM NAKŁADY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH PLANU W ZŁOTYCH 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lp NAZWA ZADANIA OGÓŁEM ŚRODKI B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW ŚR.B.GM. ŚR. ZEWN. pożyczka WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata

ANKIETA. do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata ANKIETA do Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2016-2022 zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.)

Tabela 1.1 Statystyczny wizerunek Szczecina na tle innych dużych miast Polski, województwa zachodniopomorskiego i kraju Lp. 1. Liczba ludności (tys.) STRATEGIA ROZWOJU SZCZECINA MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE 1.2. Statystyczny wizerunek Szczecina na tle województwa zachodniopomorskiego i kraju Miejsce Szczecina w województwie zachodniopomorskim i w kraju przedstawia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014. Niechlów, październik 2014 rok INWESTYCJE ZREALIZOWANE W LATACH 2011-2014 Niechlów, październik 2014 rok 1 Symbol klas.budż. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2011-2014 Klasyfikacja działów Wykonanie 2011 2012 2013 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice

Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice Projekt budżetu Gminy Iwanowice na rok 2016 dr Robert Lisowski Wójt Gminy Iwanowice Budżet Gminy Iwanowice na rok 2016 I. DOCHODY 25 378 735,53 zł II. WYDATKI 24 773 449,99 zł Wynik (I-II) nadwyżka: 605

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka

ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata I. Infrastruktura i gospodarka ANKIETA Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 I. Infrastruktura i gospodarka 1. Jak ocenia Pani / Pan dostępność i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu

Załącznik nr 3. RAPORT część III. przeprowadzonego w ramach projektu RAPORT część III Delimitacja obszarów kryzysowych, sfery i dziedziny współpracy, SWOT, wdrażanie i komunikacja społeczna przeprowadzonego w ramach projektu Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ

ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Czempiń, 22 października 2013 roku ANKIETA DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY CZEMPIŃ Szanowni Państwo! Od 22 października 2013r, w Gminie Czempiń, rozprowadzana jest ankieta dotycząca Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA STRATEGIA ROZWOJU GMINY GIDLE NA LATA 2016-2025 GIDLE 2016 CZYM TO JEST STRATEGIA? KLUCZOWYM ELEMENTEM PLANOWANIA ROZWOJU; MISJĄ; WIZJĄ; CELAMI; GWARANCJĄ DOBREGO RZĄDZENIA; ZAPEWNIENIEM DŁUGOTRWAŁEGO

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo