MATURA POZIOM ROZSZERZONY DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE JOANNA ĆWIKLAK NR INDEKSU ISSN z biologii i historii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURA POZIOM ROZSZERZONY DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ REDAGUJE JOANNA ĆWIKLAK NR INDEKSU ISSN 1642-8307. z biologii i historii"

Transkrypt

1 Edukacja.Gazeta.pl KUJON POLSKI LEKTURY OOWIĄZKOWE Gazety Wyborczej Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk Książka w formacie MP na płycie D jutro z Gazetą MATURA POZIOM ROZSZERZONY PIĄTEK 5 PAŹDZIERNIKA 007 DODATEK DO GAZETY WYORZEJ REDAGUJE JOANNA ĆWIKLAK NR INDEKSU ISSN Testy maturalne z biologii i historii Maturzyści! odziennie od wtorku drukujemy w Gazecie arkusze maturalne dla poziomu rozszerzonego. Dziś ostatnie testy z biologii i historii iologia Zadanie 6. (0-) Schemat przedstawia cykl życiowy pewnego pasożyta. A zas pracy: 50 minut Przykładowy test dla poziomu rozszerzonego Zadanie. (0-) Poniższy wykres ilustruje wzrost populacji bakterii hodowanych w warunkach sztucznych na odpowiedniej pożywce, która zaspokaja wszystkie potrzeby pokarmowe tych organizmów. Przeanalizuj wykres i wykonaj polecenia. A. Do wskazanych na rysunkach elementów dopasuj określenia: włókna siateczkowe, jamki chrzęstne, jądra komórkowe, chondrocyty. A D.... Podaj po jednym przykładzie funkcji, jakie w organizmie pełnią te tkanki. Zadanie 4. (0-) Na rysunkach pokazano rozmieszczenie merystemów w ciele roślin: A dwuliściennej, jednoliściennej. A. Podaj nazwę gatunkową pasożyta, którego cykl życiowy przedstawiony został na schemacie.... Wskaż, czemu służy wieniec haczyków obecnych u stadium larwalnego tasiemca.... Zadanie 7. (0-) W tabeli podane są produkty metabolizmu białek wydalane z moczem przez różne zwierzęta. Zw ie r zę t a A. Poszczególnym fazom wzrostu populacji bakterii przyporządkuj odpowiednie określenia: a) faza stabilizacji b) faza pozornego zastoju c) faza zwiększenia tempa wzrostu d) faza spadku liczebności I... II... III... IV.... Podaj dwie przyczyny braku wzrostu liczby komórek bakterii w fazie stabilizacji.. Zadanie. (0-) Schemat przedstawia przemianę faz jądrowych u pierwotniaków. Na podstawie analizy schematu wskaż stadium/stadia, które jest/są haploidalne w tej przemianie (a tu dominuje faza diploidalna):... Zadanie. (0-) Rysunki pokazują dwa rodzaje tkanek łącznych chrzęstną szklistą i właściwą wiotką. A. Podaj nazwy zaznaczonych na schemacie cyframi i 8 rodzajów tkanek merystematycznych:. 8.. Podaj funkcję każdej z nich:. 8. Zadanie 5. (0-) ryby, krokodyle płazy, ssaki jaszczurki, węże, ptaki Ś r od ow is k o ży cia a)... Głów ny pr o du kt m e t a b olizm u bia ł e k amoniak wodno-lądowe, lądowe lądowe b)... c)... A. Uzupełnij tabelę, wpisując w miejsca a, b i c odpowiednie informacje.. Wskaż ten z metabolitów, którego wydalanie jest najbardziej kosztowne energetycznie... Zadanie 8. (0-) Schematy przedstawiają przepływ powietrza przez drogi oddechowe ptaka. Schemat przedstawia cykl życiowy mszyc. A. Na podstawie schematu wyjaśnij, na czym polega partenogeneza.. Podaj jedną zaletę i jedną wadę takiej formy rozrodu. Zaleta.... Wada. Dokończenie na s. uuu

2 Kujon Polski Piątek 5 października 007 Gazeta Wyborcza uuu Dokończenie ze s. Na podstawie analizy schematu ustal, który z nich przedstawia przepływ powietrza podczas wydechu. Uzasadnij swój wybór.... Zadanie 9. (0-) Rysunek przedstawia sylwetkę pewnego ssaka. A. R o z p o z n a j t ę s t r u k t u r ę i n a z w i j p r o c e s, k t ó r y w niej za chodzi. Struktura proces. Dopisz nazwy elementów: a.. b... c d. Zadanie 4. (0-) Na schemacie przedstawiono związek fotosyntezy z oddychaniem... Podaj przykład takiego stawu w Twoim organizmie.. Zadanie 9. (0-) Nazwom chorób z kolumny I przyporządkuj drobnoustroje chorobotwórcze, które je wywołują, wybrane z kolumny II. Kolumna I I rzeżączka II kiła III rzęsistkowica Kolumna II A. krętek blady. grzyby drożdżopodobne. dwoinka Neissera D. rzęsistek pochwowy I. II.. III.. Zadanie 0. (0-) Rysunek przedstawia model budowy najczęstszego typu synapsy. A. Podaj nazwę rodzajową tego ssaka i jego środowisko życia:.. Wymień dwie cechy jego budowy zewnętrznej widoczne na rysunku, świadczące o przystosowaniu tego zwierzęcia do zajmowanego środowiska życia... Zadanie 0. (0-) Rysunki pokazują różne rodzaje kiełkowania nasion. A. Określ, która z tych przemian jest anaboliczna, i za pomocą dwóch argumentów uzasadnij, dlaczego tak sądzisz.... Określ, w jaki sposób organizmy roślinne, a w jaki zwierzęce uzyskują energię niezbędną do życia Zadanie 5. (0-) Poniżej przedstawiono symboliczny zapis katalizy enzymatycznej: E+S E S E+P Określ rolę enzymu w reakcji, którą katalizuje A. Określ rodzaj kiełkowania przedstawiony na rysunku A:.. i na rysunku :... Wskaż kryterium decydujące o różnicy pomiędzy tymi rodzajami kiełkowania..... Zadanie. (0-) Znane, ale ciągle jeszcze nie dość doceniane są związki między roślinami owadopylnymi a zapylającymi je owadami. Mapa przedstawia rozmieszczenie geograficzne trzmieli i tojadów. Zadanie 6. (0-) Tabela przedstawia porównanie udziału składników pokarmowych w diecie osób dorosłych w Polsce z zaleceniami WHO na ten temat. S k ła dn ik i Za le ce n ia WH O Polska p o karm ow e Tłuszcze 0% energii 8% energii holesterol < niż 00 mg/dzień > niż 500 mg /dzień iałka 5% energii % energii Węglowodany 55% energii 5% energii łonnik 40 g/dzień 4 g/dzień Sól kuchenna 6 g/dzień 7 g/ dzień Na podstawie analizy danych w tabeli zaproponuj dwie zmiany w diecie Polaków, które przyczyniłyby się do zmniejszenia zachorowalności na choroby układu krążenia. Jest to grupa chorób, z powodu której umiera największy procent populacji Polaków... Zadanie 7. (0-) Na schemacie przedstawiono zmiany objętości powietrza w płucach człowieka. Na podstawie mapy sformułuj wniosek o poziomie ścisłości wzajemnych związków między tojadami i trzmielami (który gatunek jest bardziej uzależniony od drugiego)... Zadanie. (0-) Wielbłąd i koń reprezentują zwierzęta palcochodne. Dokonaj jego analizy, a następnie wybierz oznaczenia literowe zdań, które prawidłowo opisują budowę i działanie tej synapsy. A. Synapsy w układzie nerwowym powstają zwykle między zakończeniem aksonu jednej a dendrytem lub ciałem kolejnej komórki nerwowej.. Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy ma charakter impulsu nerwowego.. Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy ma charakter chemiczny. D. Przewodzenie impulsu w obrębie synapsy jest szybsze niż jego przewodzenie po błonie neuronu. E. Pęcherzyki synaptyczne zawierają specjalną substancję chemiczną mediator synaptyczny. Prawidłowe opisy zawierają zdania: Zadanie. (0-) Schemat przedstawia budowę oka ludzkiego. Na schemacie budowy oka zaznacz strzałką i podpisz właściwą nazwą strukturę odpowiedzialną za odbiór bodźców świetlnych. Zadanie. (0-) Uczniowie wykonali następujące doświadczenie: do połowy objętości dwóch zlewek wlali roztwór a (OH) tzw. wody wapiennej. W zlewce I zanurzyli plastikową rurkę i bardzo wolno wdmuchiwali wydychane z płuc powietrze. Następnie obserwowali zmiany roztworu, porównując ze zlewką II, która stała obok. A. Zapisz, co zaobserwowali uczniowie w zlewce I.. Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.. Która zlewka, I czy II, pełniła funkcję próby kontrolnej Zadanie. (0-) Schemat przedstawia podział odporności swoistej: Odporność swoista czynna Na podstawie analizy schematu wyjaśnij, na czym polega różnica w budowie ich kończyn, i na tej podstawie zalicz je do dwóch różnych grup zwierząt kopytnych:. Wielbłąd należy do, a koń do... Zadanie. (0-) Zanalizuj schemat, a następnie przyporządkuj każdej ze strzałek prawidłowy opis. A. Jest to część powietrza zalegająca w płucach.. Jest to objętość powietrza, którą można usunąć z płuc po zakończeniu spokojnego wydechu.. Jest to objętość powietrza, jaka ulega wymianie podczas pogłębionego wdechu i wydechu. D. Jest to objętość powietrza, jaka ulega wymianie podczas normalnego wdechu i wydechu Zadanie 8. (0-) Na schemacie przedstawiono różne rodzaje połączeń stawowych. Na schemacie przedstawiono jedną ze struktur komórkowych. A naturalna sztuczna bierna naturalna D sztuczna Poniżej zestawiono przykłady odporności swoistej.. Staś zachorował na ospę wietrzną i uzyskał odporność. Wszyscy uczniowie w klasie zostali poddani szczepieniu na gruźlicę Uzyskali więc odporność. Ogrodnik, pracując z nawozem organicznym, skaleczył się głęboko i zainfekował ranę ziemią. W przychodni podano mu natychmiast surowicę przeciwtężcową, co spowodowało uzyskanie odporności 4. Joanna od urodzenia przez półtora roku była karmiona piersią, uzyskała więc odporność 5. Płód, rozwijając się w łonie matki, uzyskuje odporność Do każdego przykładu dobierz ze schematu rodzaj odporności swoistej i wpisz w miejsce kropek, posługując się oznaczeniami literowymi A,,, D. Zadanie 4. (0-) A. Wskaż ten staw, który umożliwia większą ruchomość połączenia, i wyjaśnij swoją opinię Naczynia włosowate są najmniejszymi naczyniami układu krwionośnego. Ich średnica wynosi 4-0µm. Tworzą one gęstą sieć. Zachodzi w nich wymiana gazów oddechowych i innych substancji między krwią a tkankami.

3 Kujon Polski Gazeta Wyborcza Piątek 5 października 007 Zadanie 9. (0-) Poniżej przedstawiono ogólny model mutacji chromosomowych, w którym jedna litera oznacza jeden gen położony w chromosomie. Nazwij przedstawione powyżej typy połączeń naczyń włosowatych. A... Zadanie 5. (0-) Schemat przedstawia jeden z rodzajów kwasów RNA. Prawidłowy chromosom: Zadanie. (0-) Tabela podaje ogólną ilość wybranych odpadów przemysłowych nagromadzonych w Polsce (stan na koniec roku 99). A D E F G H I J A. mutacja:.. A D J I Wskaż, który z tych ekosystemów ma charakter bardziej naturalny, i jednym argumentem uzasadnij swoją odpowiedź.... I lość w m il i o n a ch ton R odza je od padó w H G E F O dp a d y g ór n ic ze P op ioły i żu żle. mutacja: A D E F E F G H I J I loś ć p r zy p adają ca na jedn ego oby w atela Po l ski (t on y ) 0 9 Podaj jeden przykład rozwiązania zmniejszającego ilość nagromadzonych na hałdach odpadów przemysłowych.. mutacja:... A D E F G H D. mutacja:... A D E F G H I J X Y Z Zadanie 4. (0-) Schematy przedstawiają szkielety goryla i człowieka. Wpisz w wolne miejsca nazwy odpowiednich mutacji. Zadanie 0. (0-) W tabeli podano zestawy heterochromosomów płci u różnych gatunków zwierząt. Wybierz wiersz zawierający zestaw prawidłowy, pamiętając, że u ptaków, motyli, niektórych ryb, płazów i gadów występuje odwrotna determinacja płci. Podaj pełną nazwę oraz funkcję tego kwasu. Zadanie 6. (0-) adano gen sprzężony z płcią, letalny, recesywny. Jakie potomstwo otrzymamy, krzyżując heterozygotyczną względem tego genu samicę z normalnym samcem Rozwiąż krzyżówkę i na tej podstawie wybierz prawidłową odpowiedź: P:. x.. F: gamety:.... Numer odpow i e d z i A... D. Szym pans Moty l j e d w a b n ik Muszka ow oc o w a Zadanie. (0-) A. będzie tyle samo samców, co samic.. będzie dwa razy więcej samców niż samic.. będzie dwa razy więcej samic niż samców. D. będą tylko samice. Zadanie 7. (0-) W 97 r. na pewnej fermie hodowlanej urodził się nietypowy lisek. Jego rodzice i dziadkowie byli rudymi lisami, a on miał srebrną barwę sierści. W potomstwie tego srebrnego lisa połowa osobników miała srebrne ubarwienie sierści, a dalsze krzyżówki wykazały, że jest to cecha dominująca. Wobec powyższego należy uznać, że: A. Nastąpiła mutacja genu na rude zabarwienie sierści w nowy jego allel.. Na skutek rekombinacji powstał nowy układ alleli, umożliwiając ujawnienie się tego genu.. Gen na srebrne ubarwienie sierści pierwotnie należał do frakcji tak zwanego milczącego DNA i teraz się uaktywnił. D. Wszystkie odpowiedzi opisują zdarzenia, które mogły doprowadzić do pojawienia się srebrnego lisa w populacji. Zadanie 8. (0-) W tabeli zestawiono zawartość zasad azotowych (w %) w trzech próbkach DNA: Numer Zasada Zaw ar t ość w % próbk i azot o w a I Adenina 0 II ytozyna 0 III Guanina 0 Dokonaj analizy danych w tabeli i wybierz nr tej próbki (I, II lub III), która nie pochodzi z tego samego organizmu co pozostałe próbki. Uzasadnij swój wybór. Podaj dwie widoczne na schematach różnice w budowie szkieletu goryla i człowieka. Zadanie 5. (0-) Rysunek przedstawia doświadczenie Millera i Ureya. Urządzenie naśladowało skład pierwotnej atmosfery ziemskiej poddawanej wyładowaniom elektrycznym. W 98 roku dr Joe Forman wraz z zespołem w czasie rutynowych badań w brytyjskiej stacji naukowej Halley ay na Antarktydzie Zachodniej odkrył, że znaczna część pokrywy ozonowej nad biegunem zaniknęła. yło to tak szokujące, że podejrzewano błąd urządzeń pomiarowych. adania prowadzone w następnych latach potwierdziły wyniki Formana. A. Nazwij zjawisko ubytku ozonu w atmosferze zaobserwowane nad Antarktydą i podaj jego przyczynę.. Wyjaśnij, jakie mogą być konsekwencje zmniejszenia się powłoki ozonowej. Zadanie. (0-) Schematy przedstawiają przepływ materii przez dwa ekosystemy trawiaste ekosystem pastwiska owczego w Pieninach i ekosystem łąki kośnej pod Warszawą. Materia organiczna mierzona jest gramami węgla organicznego. Strzałki oznaczają przepływ materii na m w czasie jednego roku, koła i wieloboki stany materii. - średnia biomasa, ANP roczna produkcja biomasy. Na podstawie wyników tego doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący reakcji zachodzących w pierwotnej atmosferze ziemskiej. ARKUSZ OPRAOWAŁY: ANNA ORU, TERESA SZYMZYK Wyjaśnienie Do arkusza maturalnego z biologii, który wydrukowaliśmy w Gazecie 9 września, wkradł się błąd. W schemacie do zadania 0. zabrakło podpisu: liścienie. Przepraszamy! REDAKJA KUJONA POLSKIEGO LEKTURY OOWIĄZKOWE Gazety Wyborczej Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk MP Książka w formacie na płycie D jutro z Gazetą Wyborczą ena Gazety z płytą 5,99 zł, w tym VAT rakujące płyty możesz zamówić pod numerem infolinii: (koszt połączenia 0,9 zł netto w TP SA) lub na Oferta ważna do wyczerpania nakładu Słuchaj co sobota

4 4 Kujon Polski Piątek 5 października 007 Gazeta Wyborcza Model odpowiedzi i schemat punktowania Nr Model odpowiedzi do testu z biologii zad. zakres rozszerzony. A. Za wszystkie prawidłowe przyporządkowania określeń do faz wzrostu bakt e- rii p., za trzy prawidłowe przyporządkow ania p. I b; II c; III a; IV d. Za podanie dwóch pr zyczyn braku wzrostu komórek bakterii w fazie stabil i- zacji p. Wyczerpywanie się zasobów pokarmu, nadmierne zagęs zczenie populacji w układzie zamkniętym, nagromadzenie się szkodl iwych metabolitów.. Za wskazanie haploidalnego stadi um p. W przemianie pokoleń z dominującą fazą diploidalną haploidalnym stadium (n) są tylko gamety.. A. Za cztery prawidłowo dopasowane określenia p., za trzy prawidłowe określenia p. A chondrocyty, jamki chrzęstne, włókna siateczk owe, D jądra komórkowe. Za podanie po jednym przykładzie funkcji, jakie pełnią te tkanki, p. Tkanka chrzęstna szklista tworzy powierzchnie staw owe / części chrzęstne nosa / szkielet zarodka; tkanka właściwa wiotka spaja wszystkie tka nki / wypełnia wolne przestrzenie między narz ądami. 4. A. Za prawidłowe podanie nazw tkanek merystematycznych p.. Za prawidłowe podanie funkcji każdego z merystemów p. A.. kambium/miazga; 8. merystem wstawowy/interkalarny. kambium wytwarza łyko i drewno wtórne, powodując przyrost wtórny (ł o- dygi i korzenia) na grubość; merystem wstawowy umożliwia wzrost roślin je d- noliściennych w mi ędzywęźlach. 5. A. Za prawidłowe wyjaśnienie, co to jest partenogeneza, p.. Za podanie za lety i wady t akiego rozrodu po p. A. Partenogeneza polega na rozwoju niezapłodnionych jaj, jest to szcz ególna forma rozmnażania u zwierząt.. Przykład odpowiedzi: Możliwość szybkiego zasiedlania terenu bez koniec z- ności poszukiwania par tnera; brak możliwości mieszania materiału genetyczn e- go między osobn ikami przy braku samców. 6. A. Za podanie nazwy gatunkowej pasożyta p.. Za wskazanie, czemu służy wieniec haczyków u stadium larwalnego tasiemca, p. A. tasiemiec uzbrojony. wieniec haczyków u stadium larwalnego tasiemca spełnia funkcję tarczy czepnej. 7. A. Za prawidłowe wypełnienie tabeli p. a- wodne, b mocznik, c kwas moczowy. Za wskazanie kwasu moczowego p. 8. Za wybranie schematu i za uzasadnienie wyboru p. Schemat. W czasie wydechu powietrze przez tchawicę wydostaje się z org a- nizmu na zewnątrz. 9. A. Za podanie nazwy rodzajowej i środowiska życia p. dziobak, środowisko wodn e. Za podanie dwóch cech budowy zewnętrznej p. dwie z następujących cech - obecność dzioba do łapania skorupiaków, szerokie rozst awienie kończyn na boki, płetwy między palcami kończyn, szeroki i pł aski ogon 0. A. Za określenie ro dzaju kiełkowania p.. Za podanie różnicy między przedstawionymi sposobami kiełkowania p. A. Kiełkowanie nadziemne / epigeiczne,. Kiełkowanie podziemne / hypogeiczne. W kiełkowaniu nadziemnym liścienie zostają wyniesione p onad glebę; w kiełkowaniu podziemnym liścienie poz ostają w glebie.. Za sformułowanie wniosku p. (Między tojadami a trzmielami istnieje związek oparty na symbiozie). T ojady rosną wyłącznie w obrębie zasięgu występow ania trzmieli trzmiele są dla nich niezbędne. Zasięg trzmieli nie jest tak ograniczony, ponieważ nie są one uzale ż- nione wyłącznie od tojadów.. Za wyjaśnienie różnicy w budowie kończyn między wielbł ądem i koniem p. Wielbłąd ma (silnie rozwinięte) pal ce III i IV; a koń ma (silnie rozwinięty) p alec III. Za zaliczenie wielbłąda i konia do właściwych grup kopy tnych p. Wielbłąd należy do parzystokopytnych, a koń do nieparzyst okopytnych.. A. Za rozpoznanie struktury i nazwanie p rocesu p.. Za podpisanie objaśnień p. A hloroplast, proces - fotosynteza. : a - granum / tylakoid granum, b - stroma, c - lamella stromy / tylakoid międz y- granowy (stromy), d - podwójna błona / błona zewnętrzna i w ewnętrzna. 4. A. Za określenie, która przemiana jest anaboliczna, i dobre uz asadnienie p.. Za wyjaśnienie, skąd rośliny i zwierzęta pozyskują ene rgię, p. A. Przemianą anaboliczną jest fotosynteza ( p.), ponieważ polega na wiąz aniu energii (świetlnej) i w jej efekcie złożone związki organiczne powstają z pr o- stych związków nieorg anicznych (O i H O). ( p.). Rośliny absorbują energię świetlną, a zwierzęta pobierają pokarm / zwią zki organiczne (i uzyskują z niego ene rgię w procesie oddych ania). 5. Za określenie roli enzymu p. Enzym obniża energię aktywacji związków wchodzących w reakcję. Pkt 6. Za podanie każdej z dwóch zmian w diecie po p. Polacy powinni: zastępować sól kuchenną innymi przyprawami / og raniczyć spożycie soli ograniczyć spożycie tłuszczów pochodzenia zwierzęcego (zastępując je tłus z- czami roślinnymi). spożywać więcej warzyw i owoców, które są źródłem bło nnika. 7. Za dobranie prawidłowych określeń p.: D; ; A. 8. Za wskazanie stawu umożliwiającego większą ruchomość poł ączenia p. Za podanie przykładu takiego stawu w twoim organizmie p. Staw A, np. staw biodrowy / staw barkowy. 9. Za prawidłowe przyporządkowanie p.: I ; II A; III D. 0. Za wybranie trzech prawidłowych oznaczeń literowych p. Zdania prawidłowe: A,, E.. Za wskazanie i podpisanie siatkówki p. siatkówka. A. Za zapisanie wyniku obserwacji p.. Za sformułowanie problemu badawczego p.. Za wskazanie zlewki z próbą kontrolną p. A. Woda zmętniała.. zy w powietrzu wydychanym z płuc znajduje się O. Zlewka II.. Za właściwe dobranie trzech rodzajów odporności p. Za właściwe dobranie wszystkich rodzajów odporności p. A; ; D; 4 ; Za prawidłowe nazwanie wszystkich połączeń p. A zwykłe / normalne / typowe; dziwne; wrotne. 5. Za podanie pełnej nazwy i funkcji p. Transportowy / transportujący / RNA (kwas rybonukleinowy); transport uje / przenosi aminokwasy z cytoplazmy do rybos omów. 6. Za rozwiązanie k rzyżówki p. Za wybór odpowiedzi na podstawie prawidłowego rozwi ązania p. P: a x a - allel recesywny F: X X a X X a X Y X a Y Efekt letalny Odp. 7. Za wybór odpowiedzi p. Odp. A 8. Za wybór próbki i uzasadnieni e p. Próbka I; ponieważ cytozyna tworzy pary z guaniną, więc musi być tych z asad taka sama ilość, zaś adenina tworzy pary z tym iną i skoro jest jej 0%, a nie 0%, to nie może pochodzić z tego organizmu. 9. Za wpisanie w wolne miejsca nazw wszystkich mutacji p. Za wpisanie w wolne miejsca prawidłowo dwóch nazw mutacji p. A inwersja; duplikacja; delecja / deficjencja; D translokacja. 0. Za wybór prawidłowej odpowiedzi p. Odp. A. A. za nazwanie zjawiska zaniku warstwy ozonowej oraz za podanie prz yczyn występowania dzi ury ozonowej p.. za podanie konsekwencji występowania dziury ozonowej p. A. Dziura ozonowa, spowodowana zanieczyszczeniem atmosfery związkami reagującymi z ozonem, np. freonami, tlenkami azotu.. Konsekwencją jest wzrost natężenia promieniowania ultrafioletowego, p o- wodującego raka skóry / liczne mutacje genetyczne, uszkadzającego stru kturę kwasów nukleinowych.. Za wskazanie sche matu A i uzasadnienie wyboru p. Z łąki kośnej, pod postacią siana, regularnie wywożona jest materia org aniczna na niej wytworzona, stąd obiegi pierwiastków nie są tu zamknięte. / Na pastw i- sku owce pełnią rolę podobną do naturalnych rośl inożerców, włączając się w obiegi pierwias tków.. Za podanie rozwiązania zmniejszającego ilość odpadów p. Popioły można wykorzystać: w budownictwie do produkcji betonu / do bud o- wy dróg / w rolnictwie do produkcji naw ozów mineralnych. 4. Za każdą z różnic w budowie szkielet u goryla i czł owieka p. złowiek ma ręce krótsze od nóg, a u goryla jest odwrotnie; u człowieka mózg o- czaszka jest większa od trzewioczaszki, a u goryla jest mniejsza; stopa u czł o- wieka jest wysklepiona, a u goryla nie; klatka piersiow a goryla jest uwyp uklona do przodu, a u człowieka spłaszczona. 5. Za sformułowanie wniosku p. Pod wpływem wyładowań atmosferycznych następowała synteza zwią zków organicznych z prostych składników atmosf ery amoniaku, metanu, wodor u, pary wodnej. GWE

5 Kujon Polski 5 Gazeta Wyborcza Piątek 5 października 007 Historia Przykładowy test dla poziomu rozszerzonego zas pracy: 50 minut ZĘŚĆ I Test sprawdzający wiadomości i umiejętności ustalone w standardach egzaminacyjnych z historii (0 pkt) Zadanie. (0-) W tabeli zamieszczono fragmenty biografii starożytnych historyków (A,, ). Rozpoznaj postacie i wpisz ich imiona do tabeli w odpowiednie miejsca.. Trójpolówka dawny system rolniczy, który rozwinął się z dwupolówki i rozpowszechnił w środkowej Europie w X-XII w.; polegał na podziale gruntów ornych na pola, z których każde kolejno obsiewano, w pierwszym roku zbożem ozimym, w drugim zbożem jarym, a w trzecim uprawą roślin motylkowatych (np. koniczyn) i okopowych Zadanie 4. (0-) Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny zakonu powstałego w średniowiecznej Europie oraz plan zamku będącego siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa zakonnego. Przeanalizuj poniższe źródła i wykonaj polecenia A i. daleko mniejsza od ilości tego kruszcu za nią kupionego i to jest prawdziwą oznaką niedobrej monety. ŹRÓDŁO: WIEK V-XV W ŹRÓDŁAH; M. SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 999 A. Dlaczego według M. Kopernika spada wartość monety. Jakie prawo ekonomiczne związane z obiegiem pieniądza sformułował M. Kopernik w swoim traktacie pt. O sposobie bicia monety Zadanie 7. (0-) Poniżej zaprezentowano obrazy z różnych epok. Wybierz ten, który przedstawia styl barokowy, i wpisz odpowiednią literę w wykropkowanym miejscu. A. Urodził się ok. 460, w Atenach, zmarł po 400 p.n.e., tamże; syn Olorosa, historyk grecki. W swym dziele przedstawił historiozoficzną koncepcję przebiegu procesów dziejowych i praw nimi rządzących; odrzucił ingerencję czynników irracjonalnych, bieg dziejów zaś uznał za wynik działania ludzi, zgodny z ich własnym interesem, w przypadku państwa z zasadą prawa silniejszego. A. hełmoński Józef,. Dawid grający na harfie ociany. Urodził się ok. 00, w Megalopolis (Arkadia), zmarł ok. 8 p.n.e., historyk grecki. Rzecznik polityki neutralności w czasie III wojny macedońskiej; po klęsce Macedonii jeden z zakładników w Rzymie (67-50), a następnie doradca wojskowy Scypiona Afrykańskiego Młodszego podczas zdobywania Kartaginy; autor m.in. Dziejów w 40 księgach (lata 64-46) pierwszej historii powszechnej. ŹRÓDŁO: WIEK V-XV W ŹRÓDŁAH; M. SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 999 GWE. Urodził się w 7 r., w Jerozolimie, zmarł po 95 r., historyk żydowski piszący w języku greckim; pochodził z rodu kapłanów, od wczesnych lat związany z ruchem faryzejskim; w 64 r. n.e. był delegowany do Rzymu z misją uwolnienia uwięzionych tam kapłanów jerozolimskich; początkowo przeciwny planowanemu powstaniu przeciw Rzymianom, po jego wybuchu, 66 stanął na czele powstańców w Galilei, gdzie odznaczył się podczas zaciętej obrony twierdzy Jotapata; wzięty do niewoli przez Wespazjana (przepowiedział mu, że zostanie cesarzem) pozostał w obozie rzymskim do zakończenia wojny. D. Urodził się ok. 485, w Halikarnasie, zmarł po 4 p.n.e., historyk grecki; dzieła zawierają zawiązki krytyki historycznej, poświęcone głównie wojnom perskim; w przedstawieniu wydarzeń autor dał wyraz przekonaniu o istnieniu w świecie ładu moralnego; bóstwo karze za akty pychy i samowoli tak narody (np. Persów), jak i jednostki; dzieło napisane w dialekcie jońskim. Zadanie. (0-) Przedstawionym ilustracjom przyporządkuj właściwe podpisy. Pod ilustracjami w wykropkowanych miejscach (A,,, D) wpisz cyfrę odpowiadającą właściwemu podpisowi wybranemu z podanych poniżej. A..... D. Rzym 5. Epidaur. Sakkara 6. Ateny. Giza 7. abilon 4. Delfy Zadanie. (0-) Rozstrzygnij, czy informacje podane w tabeli są prawdziwe, czy fałszywe. W odpowiednich rubrykach dopisz obok podanej informacji prawda lub fałsz. A. Hanza powstała w XIII w. jako luźny związek miast północnoniemieckich. Rozwijała ekspansję handlową w północno-wschodniej Rusi, w Niderlandach i Anglii (własne eksterytorialne faktorie handlowe). W XV w. liczyła 60 miast-członków pod przewodnictwem Lubeki. Lewant historyczna nazwa krajów położonych nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego, od Egiptu po Turcję; stosowana także do wszystkich krajów śródziemnomorskich na wschód od Włoch; w średniowieczu handel między krajami Europy i Lewantem nazywano lewantyńskim PLAN ZAMKU I MIASTA Z 656 ROKU NA RYSUNKU E.J. DAHLERGA A. Poniżej podaj pełną nazwę tego zakonu.. Na podstawie wiedzy pozaźródłowej krótko napisz, jaki był cel powołania tego zakonu. Zadanie 5. (0-) W poniższej tabelce przedstawiono fragmenty przywilejów szlacheckich. W odpowiednie miejsca w tabeli wpisz ich nazwę i podaj datę (rok) ich nadania. Fragment przywileju Nazwa przywileju A.. Szczerze i z dobrej woli troszcząc się, aby Królestwo nasze Polskie w dobrym stanie i w mocy trwało, zobowiązaliśmy niegdyś obietnicami dokumentów, czyli przywilejów, szlachtę tegoż Królestwa, że po zejściu naszym z tego świata będzie miała i weźmie sobie za spadkobiercę i następcę na tronie polskim potomstwo nasze tylko płci męskiej, nie zaś żeńskiej; następnie jednak z zezwolenia i woli panów, szlachty oraz wszystkich innych - gdy potomstwa męski ego nie ma - córki nasze, te mianowicie, co do których nastąpi zgoda, aby były następcami naszymi i aby otrzymały koronę Królestwa Polskiego, za panów i dziedziców Królestwa tego dobrowolnie zostały przyjęte.. IV. Nieużytecznego sołtysa pan w dziedzictwie mając albo krnąbrnego może rozkazać mu sołectwo jego sprzedać, który gdyby nie mógł mieć nabywcy, wtedy ów dziedzic z wymienionym sołtysem powinien i są obowiązani przyjść przed sędziego ziemskiego i przyjąć oraz wybrać dwie osoby roztropne, żadnej ze stron niepodejrzane, które w ten sposób wartość sołectwa na jedną sumę taksując, oznajmią jej wysokość temuż panu lub dziedzicowi do zapłacenia. I tak pan po zapłaceniu owej taksy pieniężnej dla siebie sołectwo otrzyma.. Przyrzekamy również, że a ni żadnych nowych ustaw nie wydamy, ani nie polecimy wzywać ziemian na wojnę bez zgody sejmiku ziemskiego do środy zwołanego. Data nadania ŹRÓDŁO: WIEK V-XV W ŹRÓDŁAH; M. SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 999 Zadanie 6. (0-) Na podstawie zamieszczonego poniżej tekstu i wiedzy pozaźródłowej wykonaj polecenia A i. Mikołaj Kopernik o wzroście znaczenia pieniądza u progu epoki nowożytnej. ( ) Wartość monety upada dla rozmaitych przyczyn, albo z powodu niedostatku samego materiału, to jest, gdy w tym samym ciężarze miedzi jest więcej, aniżeli się należy, albo dla niedostatku jej ciężaru, chociażby nawet sprawiedliwą była przemieszka miedzi, albo wreszcie, a to najgorsze, dla obydwu tych przyczyn. Może także długi obieg monety przyczynić się do zmniejszenia jej wartości, przez wytarcie u[i] ubytek kruszcu, a już dla samej tej przyczyny należy puścić w obieg nową monetę. Dowodem tego ubytku będzie, jeżeli w monecie pokaże się ilość srebra. zechowicz Szymon, D. Rublow Andriej, Pokłon Trzech Króli Święta Trójca Styl barokowy reprezentuje obraz.. Zadanie 8. (0-) W tabeli zamieszczono znaczenie pojęć historycznych. Uzupełnij tabelę, wpisując opisywane słowa w odpowiednie rubryki. A. Zbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowi pod hasłem obrony zagrożonych swobód; pierwotnie zjazd na sejm całej szlachty, a nie tylko jej posłów; nazwę przyjęto z Węgier, gdzie od 56 szlachta opozycyjna wobec królów węgierskich z dynastii Habsburgów odbywała swe zjazdy (sejmy konne);. Państwo o złożonej strukturze, w skład którego wchodzą kraje związkowe zachowujące swoją suwerenność. Koncepcja teoretyczna i postawa światopoglądowa oparta na indywidualistycznej koncepcji człowieka i społeczeństwa, głosząca, że wolność i nieskrępowana przymusem politycznym działalność jednostek mają wartość nadrzędną i są najpewniejszym źródłem postępu we wszystkich sferach życia zbiorowego; także doktryna partii i ruchów polityczno-społecznych. ŹRÓDŁO: MULTIMEDIALNA ENYKLOPEDIA POWSZEHNA PWN Zadanie 9. (0-) Poniższa rycina odnosi się do Francji w II połowie XVIII w. Uzasadnij, w jaki sposób ilustracja ta obrazuje stosunki w tym kraju w przededniu rewolucji. ŹRÓDŁO: T. MAŁKOWKI,J.RZEŚNIOWIEKI,HISTORIA II PODRĘZNIK DO GIMNAZJUM, GDAŃSKIE WYDAWNITWO OŚWIATOWE,GDAŃSK 999 Zadanie 0. (0-) Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym, a następnie wśród podanych twierdzeń (A,,, D) podkreśl zdanie błędne. Patent tolerancyjny Józefa II z 78 roku. yt. za: Historia nowożytna Przekonani z jednej strony o szkodliwości wszelkiego ucisku sumienia, a z drugiej o wielkich korzyściach płynących dla religii i państwa z tolerancji prawdziwie chrześcijańskiej, uczuliśmy się skłonni do zezwolenia wszędzie wyznawcom religii augsburskiej i helweckiej, a także greckiej dyzunickiej, na odpowiadające ich religii prywatne jej wykonywanie, bez względu czy one Dokończenie na s. 6 uuu

6 6 Kujon Polski Piątek 5 października 007 Gazeta Wyborcza uuu Dokończenie ze s. 5 kiedykolwiek były używane i zaprowadzone. Jednak religia rzymskokatolicka ma zachować przywilej publicznego odprawiania [ ] Zezwalamy w szczególności:. Poddanym niekatolickim w miejscowościach, gdzie żyje 00 rodzin, chociażby tam nie było świątyni czy duszpasterza, a część tych rodzin mieszkała nawet w odległości paru godzin, wolno zbudować własny dom modlitwy ze szkołą [ ]. Pozostawi się im swobodę ustanawiania własnych nauczycieli, utrzymywanych przez gminy [ ]. Niekatolickim mieszkańcom jakiejś miejscowości [zezwalamy] na wybór pastorów, o ile ich sami chcą utrzymywać i opłacać. ŹRÓDŁO: WIEK XVI-XVIII W ŹRÓDŁAH; M. SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 999 A. Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają prawo do budowy świątyni w miejscowościach, gdzie żyje 00 rodzin.. Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają prawo do wyboru własnych nauczycieli.. Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają prawo publicznego odprawiania modłów. D. Wyznawcy innych wyznań niż rzymskokatolickie mają prawo do wyboru własnych pastorów. Zadanie. (0-) Przeanalizuj treść mapy i zaproponuj dla niej tytuł. Wpisz go w wykropkowanym miejscu. Uwaga: tytuł powinien zawierać określenie tematu i czasu. AGNIESZKA KRASKA Pomoc Stanów Zjednoczonych dla Europy Kraj Austria elgia-luksemburg Dania Francja RFN NRD (pomoc żywnościowa) Grecja Islandia Irlandia Włochy Holandia Norwegia Portugalia Szwecja Triest Turcja Wielka rytania Kwota pomocy w mln USD 76, 556,5 78,9 0,8 47,6 5 77,9 4,6 46, 577,8 980, 74,7 49,8 06,8,8 77,5 585,6 Udział w ogólnej wartości programu (w proc.) 5,8,9 0 0, 5, 0, 0,7 6,6,9 0, 0,7 0,,9 4, ŹRÓDŁO: WIEK W ŹRÓDŁAH,M.SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN, WARSZAWA 998 YT. ZA: J. ARPENTIER,F.LERUN,HISTORIA EUROPY, TŁUMAZYŁ T. SZAFRAŃSKI, WARSZAWA 994 A. Wymień trzy kraje, które otrzymały największą pomoc gospodarczą od USA po II wojnie światowej.. Napisz, kto był autorem (podaj imię, nazwisko oraz pełnioną wówczas przez niego funkcję) koncepcji pomocy gospodarczej dla Europy i w jakich latach była ona realizowana. Zadanie 5. ( pkt) Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenia A i. rodu waregskiego, a pierwej byli Słowianami. Po dwóch zaś latach umarł Sineus i brat jego Truwor. I objął Ruryk sam wszystką ziemię i przyszedłszy nad Ilmeń, obwarował gród nad Wołchowem i nazwał go Nowogród. I osiadł w nim jako książę i rozdawał dostojnikom swoim włości i grody. A w tych grodach Waregi są przybysze, zaś pierwsi osadnicy są w Nowogrodzie Słowianie. ŹRÓDŁO: WIEK V-XV W ŹRÓDŁAH; M. SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 999, STR.9 Źródło. esarz Otton III na tronie Źródło D. Drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów. (wykres na stronie obok) Źródło E. Akt unii polsko-litewskiej.. Zadanie. ( pkt) Przeczytaj fragment wiersza i wykonaj polecenia A i. Gustaw Ehrenberg; cyt. za: Księga wierszy polskich XIX wieku, opracowali J. Tuwim, J.W. Gomulicki, t. II, Warszawa 954 Gdy naród do boju wystąpił z orężem, Panowie na sejmie radzili; Gdy lud polski krzyczał: Umrzem lub zwyciężem, Panowie o czynszach prawili; Gdy wiara porwała siekiery i kosy, W siermięgach z województw ruszyła, Panowie uczone podnosili głosy, Gadali wymownych słów siła. Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara Rękami czarnymi od pługa, Panowie w stolicy palili cygara, Radzili o braciach zza uga. Radzili, prawili i w mądrej swej głowie Uknuli rozejmy, traktaty; O cześć, wam panowie! O cześć wam, posłowie! O cześć wam, hrabiowie, magnaty! ŹRÓDŁO: WIEK XIX W ŹRÓDŁAH,M.SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 00 A. Poniżej wpisz nazwę i podaj datę wybuchu powstania, o którym jest mowa w wierszu.. Na podstawie utworu i wiedzy pozaźródłowej wymień trzy przyczyny upadku tego powstania. Zadanie. ( pkt) Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia, zaczynając od najwcześniejszego. W puste miejsca w tabeli wpisz w odpowiedniej kolejności cyfry. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz cyfrą, zaś kolejne cyframi,, 4, 5. Nie przeszkodziło to prowokatorom w zorganizowaniu w czwartek demonstracji, którą od dawna przygotowywali, także z pomocą przyjezdnych organizatorów. Na Poznaniu skupiła się cała uwaga ośrodków imperialistycznych, albowiem chodziło o to, aby Poznań, miasto Międzynarodowych Targów i w okresie targów uczynić terenem zamieszek. (...) Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji, w interesie walki o podnoszenie stopy życiowej ludności, w interesie dalszej demokratyzacji naszego życia, w interesie naszej Ojczyzny. ŹRÓDŁO: WIEK W ŹRÓDŁAH,M.SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 998, STR. 98 A. Kiedy miały miejsce opisane w tekście wydarzenia. Kto sprawował wówczas funkcję premiera w Polsce Temat: Procesy zjednoczeniowe i państwowotwórcze w dziejach Europy. ZĘŚĆ II Zadania związane z analizą źródeł wiedzy historycznej (0 punktów) Zapoznaj się z materiałami źródłowymi (źródła A H). Następnie odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania (zadania 6-). Źródło A. AGNIESZKA KRASKA Źródło F. Przemówienie Ottona von ismarcka w komisji budżetowej Landtagu Prus z 0 IX 86 roku. Mamy za gorącą krew, mamy skłonność do nakładania zbyt obszernych zbroi na nasze drobne ciało, a powinniśmy ją przecież użytkować. Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu, lecz siły. awaria, Wirtembergia, adenia mogą tolerować liberalizm i dlatego nikt nie przeznacza im roli Prus. Prusy powinny zebrać i zachować swoje siły, aż do odpowiedniej chwili, którą już niejednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości (to właśnie był wielki błąd lat 848 i 849), lecz żelazem i krwią. ŹRÓDŁO: WIEK XIX W ŹRÓDŁAH,M.SOAŃSKA-ONDARUK, S.. LENARD, WYDAWNITWO NAUKOWE PWN,WARSZAWA 00, STR. 59 Źródło G. Źródło H. Wykres. Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej liczba krajów przyjętych do Unii Europejskiej w kolejnych latach. AGNIESZKA KRASKA A. Wybór Abrahama Lincolna na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Proklamowanie powstania Królestwa Włoch. Zwycięstwo wojsk pruskich nad Francuzami w bitwie pod Sedanem D. Abraham Lincoln ogłasza dekret abolicyjny A. Przyłączenie Wenecji do Włoch Zadanie 4. ( pkt) Przeanalizuj poniższe dane statystyczne i wykonaj polecenia A i. Źródło. Nestor o powstaniu wczesnofeudalnego państwa ruskiego. Nestor, powiest wriemiennych let (Powieść minionych lat) yt. za: Kroniki staroruskie I wybrali się trzej bracia z rodami swoimi, wzięli z sobą wszystką Ruś i przyszli do Słowian najprzód i obwarowali gród Ładogę i siadł Ruryk najstarszy w Ładodze, a drugi Sineus w iałym Jeziorze, a trzeci Truwor w Izborsku. Od tych Waregów Nowogrodzianie nazwani zostali Rusią; i są dziś ludzie nowogrodzcy ŹRÓDŁO: WYKRES NA PODSTAWIE DANYH DOSTĘPNYH NA STRONIE Partner radiowy: GWE

7 Kujon Polski 7 Gazeta Wyborcza Piątek 5 października 007 Arkusz odpowiedzi Drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów źródło D. Na podstawie źródła A Zadanie 6. ( pkt) Przeanalizuj treść mapy i zaproponuj dla niej tytuł. AGNIESZKA KRASKA Na podstawie źródła Zadanie 7. ( pkt) A. Na podstawie tekstu źródłowego opisz, jak powstało państwo ruskie.. Korzystając z wiedzy pozaźródłowej, napisz, jak się nazywał ostatni car z dynastii Rurykowiczów. Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej Zadanie 8. ( pkt) Wyjaśnij, na czym polegała koncepcja uniwersalistycznego cesarstwa Ottona III. Na podstawie źródła D i wiedzy pozaźródłowej Zadanie 9. ( pkt) Wpisz do tabeli władców, którzy zawarli związek między Polską a Litwą, i określ charakter tych unii. Miejsce Władca harakter unii A. Krewa. Wilno i Radom. Horodło D. Lublin R E K L A M A Na podstawie źródła D, E i wiedzy pozaźródłowej Zadanie 0. ( pkt) Podaj główne postanowienia tej unii. Na podstawie źródła F Zadanie. ( pkt) Sformułuj wnioski dotyczące koncepcji zjednoczenia Niemiec Ottona von ismarcka. Na podstawie źródła G Zadanie. ( pkt) Wyjaśnij, co przedstawia ten rysunek. Jakiego wydarzenia dotyczy Na podstawie źródła H Zadanie. ( pkt) A. Napisz, w którym roku nastąpiło największe rozszerzenie Unii Europejskiej.. Wymień państwa, które wówczas przystąpiły do Unii Europejskiej. GWE ZĘŚĆ III. Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (0 punktów) Zadanie 4. (0 pkt) Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania. Temat I. Przedstaw przyczyny i proces jednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV w. Temat II. Na przykładzie Niemiec i Włoch omów procesy zjednoczeniowe w XIX w. Wykaż podobieństwa i różnice

8 8 Kujon Polski Piątek 5 października 007 Gazeta Wyborcza Model odpowiedzi i schemat punktowania Nr zad. Zadanie Model odpowiedzi Schemat punktowania zęść zadania A D Tukidydes Polibiusz Józef Flawiusz Herodot Punkty za poszczególne części zadania Punkty za całe zadanie A 7, - 5, - 6, D - A Prawda Prawda Fałsz 4 A 5 A 6 A Zakon Szpitala Najświętszej Panny Marii Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Zakon ten powstał w czasie krucjat do Ziemi Świętej; założony w 90 roku w Jerozolimie i przekształcony w 98 w zakon rycerski. Jego głównym zadaniem miała być opieka nad pielgrzymami i chorymi oraz walka z tzw. niewiernymi. Koszycki 74 Statut warecki 4 Statuty nieszawskie 454 Przyczyny spadku wartości monet Kopernik upatruje w braku kruszcu po trzebnego do ich wytwarzania, niedostatecznej ilości kruszcu w monecie. Jeszcze gorzej, gdy oba te czynniki występują jednocześnie. Inna przyczyna jest taka, że z powodu długiego obiegu monety się ścierają i tracą na wartości. W traktacie tym Kopernik sf ormułował zasadę ekonomiczną, zgodnie z którą pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. 7 8 A Rokosz Federacja Liberalizm 9 Ilustracja ta obrazuje jedną z przyczyn rewolucji we Francji nadmierne obciążenie stanu trzeciego. 0 Ziemie polskie w 809 r. (Księstwo Warszawskie w 809 r.) A A D E 4 A 5 A Powstanie listopadowe; 9/0 XI 90 Do klęski powstania listopadowego przyczyniły się m.in.: brak spójnej koncepcji walki i wiary w zwycięstwo, dążenie do kompromisów i ugody z carem oraz możliwości zakończenia powstania, a także przewaga militarna Rosji. 5 4 Wielka rytania, Francja, Włochy Sekretarz stanu USA George Marshall. W latach czerwca 956 Józef yrankiewicz Zadanie zadania związane z analizą źródeł wiedzy historycznej (0 pkt ) 6 Świat śródziemnomorski za Aleksandra Macedońskiego 7 A Wg tego tekstu trzej bracia: Ruryk, Sineus i Truwor, objęli władzę nad: Ładogą, iałym Jarem i Izworsk iem. Po śmierci dwóch braci Sineusa i Truwora, Ruryk opanował wszystkie tereny, dając początek państwu ruskiemu i dynastii Rurykowiczów. Fiodor I 8 Otton III chciał odnowić esarstwo Rzymskie. W jego skład miały wejść na równorzędnych zas adach chrześcijańskie kraje Zachodu: Galia, Germania, Italia i Słowiańszczyzna. Każde państwo miało mieć własnego władcę, zaś Otton III miał pozostać ich zwierzchnikiem. 9 A Władysław Jagiełło personalna Władysław Jagiełło personalna Władysław Jagiełło personalna D Zygmunt August realna 0 Na mocy unii realnej w Lublinie zawartej w 569 r. zachowano odrębne: terytoria, urzędy centralne, skarb, wojsko, prawa i języki urzędowe. Za wspólne uznano: monarchę, sejm, monetę i politykę zagr aniczną. Otto von ismarck chciał zjednoczyć Niemcy za wszelką cenę, nawet jeśli trzeba będzie użyć przemocy ( krwią i żelazem ), Koncepcje liberalne uznał za błędne. Przewodnią rolę w tym procesie miały odegrać Prusy. Rysunek ten przedstawia rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. A 004 ypr, zechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia. Zadanie 4. zadanie rozszerzonej odpowiedzi (0 pkt) Temat I. Kryterium szczegółowe dla poszczególnych poziomów Punkty I poziom Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i w przestrzeni; podał nazwę okresu rozbicie dzielnicowe i kilka informacji świad czących o tym, że -5 zrozumiał temat (np. dążenia zjednoczeniowe Henryków śląskich, etapy walki Władysława Łokietka o scalenie kraju); podał kilka, nie zawsze uporządkowanych, przyczyn procesu zjednoczenia i wyrywkowe fakty z jego przebiegu. II poziom Zdający poszerzył ujęcie tematu; w porządku chronologicznym lub problemowo przedstawił informacje; wykazał się rozumowaniem 6-0 historycznym podał niektóre przyczyny i skutki; dostrzegł przełomowe momenty dla zjednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV wieku oraz podjął próbę ich omówienia charakterystyki; wykazał się znajomością terminologii potrzebnej do omówienia tematu. III poziom Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, które wykorzystał w charakterystyce omawianego procesu; temat przedstawił w ujęciu dynamicznym; omówił najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezury; zauważył złożoność -5 tych wydarzeń, uwzględnił kontekst międzynarodowy, procesy społeczne, kwestie gospodarcze, religijne i polityczne, które przyczyniły się do zjednoczenia kraj u; zwrócił uwagę na inne próby zjednoczeniowe podejmowane przez poszczególne ośrodki; podjął próbę oceny omawianego procesu. IV poziom Zdający scharakteryzował rozbicie dzielnicowe i jego niekorzystne skutki dla kraju i używając starannie dobrane j faktografii, przedstawił przyczyny i przebieg procesu zjednoczenia; odniósł się do najważniejszych aspektów 6-0 tego procesu omówił kontekst międzynarodowy, zwrócił uwagę na podobieństwo rozdrobnienia feudalnego Rusi, zech i księstw niemieckich; sformułował wnioski, odniósł się do ocen historiografii i dokonał własnej oceny przebiegu procesu zjednoczenia Polski. Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi egzaminator będzie uwzględniał również poprawność językową i stylistyczną oraz estetykę pracy. Temat II. Kryterium szczegółowe dla poszczególnych poziomów Punkty I poziom Zdający poprawnie umieścił temat w czasie i w przestrzeni; podał kilka informacji świadczących o tym, że zrozumiał temat (np. dotyczące roli Prus -5 w zjednoczeniu Niemiec i roli Kró lestwa Sardynii w zjednoczeniu Włoch); podał kilka, nie zawsze uporządkowanych, przyczyn procesów zjednoczeniowych w Europie XIX wieku i wyrywkowe fakty z ich przebiegu. II poziom Zdający poszerzył ujęcie tematu; w porządku chronologicznym lub problemowo przedstawił informacje; wykazał się rozumowaniem 6-0 historycznym podał niektóre przyczyny i skutki; dostrzegł przełomowe momenty dla procesów zjednoczeniowych w Europie XIX w. oraz podjął próbę ich omówienia charakterystyki; wykazał się znajomością terminologii potrzebnej do omówienia tematu. III poziom Zdający dokonał trafnej selekcji faktów, które wykorzystał w charakterystyce omawianego procesu; temat przedstawił w ujęciu dynamicznym; omówił najważniejsze etapy i uwzględnił wewnętrzne cezu ry; zauważył złożoność -5 tych wydarzeń, uwzględnił kontekst międzynarodowy, procesy społeczne, kwestie gospodarcze i polityczne, które przyczyniły się do zjednoczenia Włoch i Niemiec; zwrócił uwagę na procesy wyzwoleńcze i państwowotwórcze w Europie w konte kście porządku ustalonego na kongresie wiedeńskim; podjął próbę oceny omawianych procesów. IV poziom Zdający scharakteryzował sytuację Włoch i Niemiec przed zjednoczeniem i, używając starannie dobranej faktografii, przedstawił przyczyny i przeb ieg procesów zjednoczeniowych; odniósł się do najważniejszych ich aspektów 6-0 omówił kontekst międzynarodowy, zwrócił uwagę na podobieństwa i różnice w tych procesach; sformułował wnioski, odniósł się do ocen historiografii i dokonał własnej oceny przebieg u procesu zjednoczenia Włoch i Niemiec. Przy przyznawaniu punktów na określonym poziomie w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi egzaminator będzie uwzględniał również poprawność językową i stylistyczną oraz estetykę pracy. Niezbędnik uczniadla GIMNAZJALISTÓW I NIE TYLKO o wtorek z Gazetą o tydzień nowy zeszyt: JĘZYK POLSKI, IOLOGIA, GEOGRAFIA... Partner radiowy: GWE

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A... 1. Zadanie (0 2 p. ) Porównaj mitozę i mejozę, wpisując do tabeli podane określenia oraz cyfry. ta sama co w komórce macierzystej, o połowę mniejsza niż w komórce macierzystej, gamety, komórki budujące

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko...kl...

Imię i nazwisko...kl... Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II we Wrocławiu SPRAWDZIAN GENETYKA GR. A Imię i nazwisko...kl.... 1. Nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia to: (0-1pkt) a) cytologia b) biochemia c)

Bardziej szczegółowo

ph roztworu (prawie) się nie zmieniło. Zawiesina soi ma ph obojętne (lekko kwaśne). Zapach nie zmienił się.

ph roztworu (prawie) się nie zmieniło. Zawiesina soi ma ph obojętne (lekko kwaśne). Zapach nie zmienił się. Ureaza - dodatek krajowy 1. Odniesienie do podstawy programowej (starej) Kształcenie w zakresie podstawowym Odżywianie się człowieka - budowa i funkcja układu pokarmowego, główne składniki pokarmowe i

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II

TEST Z CYTOLOGII GRUPA II TEST Z CYTOLOGII GRUPA II Zad. 1 (4p.) Rysunek przedstawia schemat budowy pewnej struktury komórkowej. a/ podaj jej nazwę i określ funkcję w komórce, b/ nazwij elementy oznaczone cyframi 2 i 5 oraz określ

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego

Przykładowe zadania. przygotowujące do egzaminu maturalnego Przykładowe zadania z BIOLOGii przygotowujące do egzaminu maturalnego Prezentowane zadania są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Prócz zadań, które

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona przyrody

Zagrożenia i ochrona przyrody Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Zagrożenia i ochrona przyrody wskazuje zagrożenia atmosfery powstałe w wyniku działalności człowieka, omawia wpływ zanieczyszczeń atmosfery

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał)

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) KOD UCZNIA... Suma punktów... KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 24 lutego 2007 r. zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań otwartych. Udzielaj

Bardziej szczegółowo

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów.

Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 2013. Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Konkurs Przedmiotowy z biologii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego finał 201 Model odpowiedzi, kryteria przyznawania punktów. Za rozwiązanie zadań z arkusza konkursowego można uzyskać 60 punktów.

Bardziej szczegółowo

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a

Kręgowce. 7 7. Podkreśl cechy, które świadczą o przystosowaniu żaby do życia na lądzie. (0 2) grupa a grupa a Kręgowce Poniższy test składa się z 19 zadań Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą Imię i nazwisko do uzyskania za prawidłowe odpowiedzi Za rozwiązanie całego sprawdzianu możesz uzyskać

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z biologii do klasy III.

Rozkład materiału z biologii do klasy III. Rozkład materiału z biologii do klasy III. L.p. Temat lekcji Treści programowe Uwagi 1. Nauka o funkcjonowaniu przyrody. 2. Genetyka nauka o dziedziczności i zmienności. -poziomy różnorodności biologicznej:

Bardziej szczegółowo

Konkurs Biologiczny etap szkolny

Konkurs Biologiczny etap szkolny Konkurs Biologiczny etap szkolny KARTA ODPOWIEDZI Nr Max Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi zad. punktów 1. 3 pkt. 2. są pasożytami; 3. można je zniszczyć wysoką temperaturą; 4. rozmnażają się; 7. ulegają

Bardziej szczegółowo

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ

I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ I PORUSZAM SIĘ, ODDYCHAM I CZUJĘ Zadanie 1. Dokończ zdania. A. Serce i wątroba to przykłady.... B. Najmniejszym elementem budującym organizm człowieka jest....... C. Zespół komórek podobnych do siebie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla młodzieży gimnazjalnej województwo wielkopolskie etap szkolny 27.10.2011 KOD UCZNIA.. ( wpisuje uczeo) Informacja dla Komisji Konkursowej ( komisja wypełnia po sprawdzeniu

Bardziej szczegółowo

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III

Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III Egzamin klasyfikacyjny z geografii Gimnazjum klasa III część pisemna czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut Zadanie 1 ( 0-2) Uzupełnij zdania podanymi terminami (jest ich więcej): Atlantycki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO

WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU PRZYRODNICZEGO ZADANIA NA ETAP SZKOLNY KONKURSU PRZYRODNICZEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Instrukcja dla uczestników Konkursu 1. Test musi być rozwiązywany samodzielnie. 2. Test

Bardziej szczegółowo

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów.

1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 1. Zadanie Wymień dwa naturalne źródła zanieczyszczeń atmosfery. 2. Zadanie Podaj dwa przykłady negatywnych skutków kwaśnych opadów. 3. Zadanie Zaznacz wyjaśnienie pojęcia smog. A. Kryształki lodu osadzone

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D. Zadanie 2. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Nr zad. Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi

Nr zad. Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi Nr zad. KLUCZ ODPOWIEDZI konkurs biologiczny ETAP SZKOLNY Max punktów 1. 3 pkt. A. Wpływ niedoboru pierwiastków/ N, P, K na wzrost/ rozwój tytoniu w kulturze wodnej. Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy

Przykładowy zestaw zadań z wiedzy o społeczeństwie Odpowiedzi i schemat punktowania poziom podstawowy 1 ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIANIA POZIOM PODSTAWOWY Wiedza o społeczeństwie Zadania od 1 do 27 (100 pkt) Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z arkusza poziomu podstawowego można uzyskać maksymalnie

Bardziej szczegółowo

1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń

1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń 1 1.8. Funkcje biologiczne wody wynikają z jej właściwości fizycznych i chemicznych. Oceń każdą podaną w tabeli informację, wybierając Prawdę, jeśli jest ona prawdziwa, lub, jeśli jest fałszywa. 1) Ilość

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne z biologii - 3

Zadania maturalne z biologii - 3 Koło Biologiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Gliwicach 2015-2016 Zadania maturalne z biologii - 3 Zadania: Zad. 1(Wiktoria Wnuk, Weronika Żak, Tomasz Gojowy 2D) Na podstawie wykresu odpowiedz na pytania.

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

KARTA ODPOWIEDZI konkurs biologiczny ETAP SZKOLNY

KARTA ODPOWIEDZI konkurs biologiczny ETAP SZKOLNY Nr zad. Max punktów 1. 2 system naturalny 2 system sztuczny 1 KARTA ODPOWIEDZI konkurs biologiczny ETAP SZKOLNY Nazwisko Linneusz należy połączyć z systemem sztucznym. Prawidłowe odpowiedzi Punktacja Uwagi

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA ETAP SZKOLNY INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. Sprawdź czy test zawiera 7 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój

Bardziej szczegółowo

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP I 1 listopada 2008 roku Czas pracy 90 minut Kod ucznia Suma punktów Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swój kod. 2. Liczba

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU wyróżnia elementy żywe i nieożywione w obserwowanym ekosystemie oblicza zagęszczenie wybranej rośliny na badanym terenie określa znaczenie wiedzy ekologicznej w życiu

Bardziej szczegółowo

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO; organizacja politycznowojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Bardziej szczegółowo

Początki rządów Jagiellonów

Początki rządów Jagiellonów Początki rządów Jagiellonów 1. Andegawenowie na polskim tronie Łokietek i Kazimierz Wielki dogadywali się w sprawie sukcesji z Węgrami (Kazimierz Wielki w 1339 r. w Wyszehradzie) 1370 r. umiera Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał

Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał Konkurs Z atlasem przez świat II etap finał... Data Liczba punktów.. Imię i nazwisko.. Klasa Ocena Gratulacje! Zakwalifikowałeś się do II etapu konkursu Z atlasem przez świat. Masz przed sobą test, który

Bardziej szczegółowo

VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY

VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ. środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY VI TURNIEJ WIEDZY ZDROWOTNEJ I PROFILAKTYCZNEJ środowisko a zdrowie ucznia TEST WIEDZY... nazwa lub numer szkoły Punktacja 1. Wymień trzy znane Ci organizacje zajmujące się ochroną środowiska: a... 3p.

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki. Zaznacz prawidłową definicję komórki. A. jednostka budulcowa tylko bakterii i pierwotniaków B. podstawowa jednostka budulcowa i funkcjonalna wszystkich organizmów

Bardziej szczegółowo

Zadanie 5. (0 1 ) Przyrząd, dzięki któremu moŝna obserwować skórę na dłoniach przedstawia rysunek: A. numer 1 B. numer 2 C. numer 3 D.

Zadanie 5. (0 1 ) Przyrząd, dzięki któremu moŝna obserwować skórę na dłoniach przedstawia rysunek: A. numer 1 B. numer 2 C. numer 3 D. Diagnoza kompetencji z biologii absolwenta szkoły podstawowej Przed Tobą test sprawdzający wiedzę i umiejętności z biologii. Na wykonanie zadań masz 45 minut. Czytaj uwaŝnie wszystkie pytania i polecenia,

Bardziej szczegółowo

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ...

XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 ... ... -1/1- XLI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Na poniższych schematycznych mapach przedstawiono kontury państw i sygnatury punktowe w miejscach położenia ich stolic.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Monika Borowiec Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 2.10 Temat zajęć: Sprawdzian z działu 2 1. Cele lekcji: Uczeń: sprawdza stopień opanowania wiedzy i umiejętności z działu 2, zna podstawowe pojęcia

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat punktowania do Arkusza II

Model odpowiedzi i schemat punktowania do Arkusza II Model odpowiedzi i schemat punktowania do Arkusza II Zasady oceniania: Za rozwiązanie zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII

ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII ARKUSZ 1 POWTÓRZENIE DO EGZAMINU Z CHEMII Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Dokoocz zdania tak aby były prawdziwe. Wiązanie jonowe występuje w związku chemicznym

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA: Konkurs Biologiczny 2014/2015 etap wojewódzki.

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA: Konkurs Biologiczny 2014/2015 etap wojewódzki. MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT PUNKTOWANIA: Konkurs Biologiczny 2014/2015 etap wojewódzki. - Za rozwiązanie wszystkich zadań można uzyskać maksymalnie 60 punktów. - W zadaniach zamkniętych (jednokrotnego wyboru)

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY

ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Kuratorium Oświaty w Lublinie ZESTAW ZADAŃ KONKURSOWYCH Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2014/2015 KOD UCZNIA ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 19 zadań. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji.

Zapisz równanie zachodzącej reakcji. Wskaż pierwiastki, związki chemiczne, substraty i produkty reakcji. test nr 2 Termin zaliczenia zadań: IIIa - 29 października 2015 III b - 28 października 2015 zad.1 Reakcja rozkładu tlenku rtęci(ii) 1. Narysuj schemat doświadczenia, sporządź spis użytych odczynników,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z geografii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier.

6. Z pięciowęglowego cukru prostego, zasady azotowej i reszty kwasu fosforowego, jest zbudowany A. nukleotyd. B. aminokwas. C. enzym. D. wielocukier. ID Testu: F5679R8 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Na indywidualne cechy danego osobnika ma (maja) wpływ A. wyłacznie czynniki środowiskowe. B. czynniki środowiskowe i materiał genetyczny. C. wyłacznie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU DOBRZE MIEĆ O(G)LEJ W GŁOWIE. O KOMÓRKACH UKŁADU NERWOWEGO.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU DOBRZE MIEĆ O(G)LEJ W GŁOWIE. O KOMÓRKACH UKŁADU NERWOWEGO. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU DOBRZE MIEĆ O(G)LEJ W GŁOWIE. O KOMÓRKACH UKŁADU NERWOWEGO. SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie. II. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia Przykładowe zadania z GEOGRAFII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z GEOGRAFII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Ekologia. Ochrona środowiska

Ekologia. Ochrona środowiska Grupa a Ekologia. Ochrona środowiska................................................. Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 18 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zadania na styczeń/luty

Zadania na styczeń/luty Zadania na styczeń/luty Zadania z fizyki Oblicz masę ołowianego klocka, który ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2cm, 5cm, 15 cm. Gęstość ołowiu 11,4g/cm 3. Zadanie 2 Piłka na gumce wykonuje drgania

Bardziej szczegółowo

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA

HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii HABSBURGOWIE I JAGIELLONOWIE RODZINNA RYWALIZACJA. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D. Zadanie 2. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces...

Zadanie 3. (0 2) Rysunek przedstawia głowę ryby. Wskazany strzałką narząd to... Narząd ten odpowiada za proces... Egzamin część I Zadanie 1. (0 1) Krokodyla przedstawionego można opisać następująco: A. wąż, zmiennocieplny, drapieżca, jajorodny B. gad, stałocieplny, wody ciepłe C. drapieżca, gad, zmiennocieplny, jajorodny

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy III a, III b, III c, III d gimnazjum. DZIAŁ VI PRZYRODA WOKÓŁ NAS - 5 NR I TEMAT LEKCJI 1. Lasy liściaste i iglaste WYMAGANIA PODSTAWOWE Uczeń: wymienia warstwy

Bardziej szczegółowo

MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ BAP_2014969.doc ]

MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ BAP_2014969.doc ] MODEL FUNKCJONOWANIA UKŁADU KRĄŻENIA [ ] Użytkowanie Jak napełnić model układu krążenia? 1. Model ułożyć poziomo, płasko na stole. 2. Odłączyć niebieskie rurki od układu krążenia, łączenie znajduje się

Bardziej szczegółowo

Projekt Ekosystem lasu

Projekt Ekosystem lasu Projekt Ekosystem lasu Adresaci projektu: uczniowie klas III gimnazjum Formy i metody pracy: praca grupowa, metoda projektów Czas realizacji: 4 tygodnie Cele projektu: Cel główny: Badanie struktury i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4 (0-2p) A.. Powyższy schemat przedstawia: a) łańcuch troficzny b) łańcuch pokarmowy c) obieg materii d) sieć pokarmową D G.

Zadanie 4 (0-2p) A.. Powyższy schemat przedstawia: a) łańcuch troficzny b) łańcuch pokarmowy c) obieg materii d) sieć pokarmową D G. Zadanie 1 (0-1p) Przedmiotem zainteresowania ekologii są a) działania mające na celu właściwe wykorzystanie i odnawianie zasobów przyrody b) relacje między organizmami i zależności między organizmami a

Bardziej szczegółowo

[ IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA NR.. ] Zadania genetyczne

[ IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA NR.. ] Zadania genetyczne Zadanie 1. (2 pkt). Ciemnooki mężczyzna, którego ojciec miał oczy piwne a matka niebieskie, poślubił ciemnooką kobietę. Syn tej pary jest niebieskooki. Przyjmując oznaczenia: allel dominujący (barwnik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Kalendarz roku szkolnego 2013/2014 Termin Wydarzenie 2 września2013 r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2i 3 stycznia 2013 r. Dzień wolny po odpracowaniu w dniu 14 i 28 września 2013r. Grudzień 2013 Próbne egzaminy

Bardziej szczegółowo

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania

Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007. Układ krążenia zadania Zadania zawarte w arkuszach egzaminacyjnych CKE w latach 2002-2007 Zadanie 1 (2 pkt.) Schemat przedstawia budowę tętnicy. Układ krążenia zadania Podaj z uzasadnieniem, dwie cechy budowy tętnicy świadczące

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. PESEL PESEL Układ graficzny CKE 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL PESEL miejsce na naklejkę

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II

Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Test sprawdzający wiadomości z rozdziału I i II Zadanie 1 Do poniższych poleceń dobierz najlepsze źródło informacji. Uwaga: do każdego polecenia dobierz tylko jedno źródło informacji. Polecenie Źródło

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Miejsce na naklejkę z kodem (Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy) KOD ZDAJĄCEGO OKRĘGOWA K O M I S J A EGZAMINACYJNA w KRAKOWIE PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII Czas pracy 120 minut ARKUSZ II MARZEC

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ. Zadanie 4. (0 1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ. Zadanie 4. (0 1) Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2. ODPOWIEDZI DO ZADAŃ Zadanie 1. (0 1) W którym wierszu tabeli właściwie wskazano próbę badawczą i próbę kontrolną do doświadczenia? Wybierz odpowiedź spośród podanych. B. Próba badawcza III Próba kontrolna

Bardziej szczegółowo

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie

z krajów z nim sąsiadujących. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie SPRAWDŹ SIĘ PRZYKŁADOWE ZADANIA Z DZIAŁU EUROPA 1 Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne, a następnie zaznacz je na mapie A Włoska wyspa z wulkanem Etna z krajów z nim sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik księgarstwa 522[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik księgarstwa 522[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Strona 3 z 15 Strona 4 z 15 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia. III. Wykaz działań związanych z zakupem

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od

Sprawdzian nr 5. Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat. 1. Oblicz, ile lat minęło od Rozdział V. Nowa epoka, nowy świat GRUPA A 8 1. Oblicz, ile lat minęło od wynalezienia nowej metody druku przez Jana Gutenberga do opublikowania w 1543 roku dzieła Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich.

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian IV. Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej Sprawdzian IV Rozbiory i upadek Rzeczypospolitej GRUPA A Zadanie 1. (0 3 pkt) Podkreśl te pojęcia i postacie, które odnoszą się do konfederacji targowickiej. patriotyzm, zdrada, Seweryn Rzewuski, Tadeusz

Bardziej szczegółowo

KLASA I. JĘZYK POLSKI załącznik nr 7. BIOLOGIA załącznik nr 1. MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza.

KLASA I. JĘZYK POLSKI załącznik nr 7. BIOLOGIA załącznik nr 1. MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA. Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. KLASA I JĘZYK POLSKI załącznik nr 7 BIOLOGIA załącznik nr 1 MATEMATYKA załącznik nr 4 CHEMIA Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza. KLASA II JĘZYK POLSKI załącznik nr 8 BIOLOGIA załącznik nr 2 MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Zadanie 1 Schemat budowy przewodu pokarmowego pijawki lekarskiej. Pijawka ta odżywia się krwią kręgowców. Wyjaśnij, jakie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI. Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI. Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI Fot. W. Wołkow Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt POPULACJA Zbiór organizmów żywych, które łączy

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym

Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Temat: Udział obywateli w życiu publicznym Druk 1 Opracowała mgr Ewa Konczewska-Kamińska Informacja o treści testu dla kl 3 gimnazjum Test wielokrotnego wyboru, z luką iopisowy zwos Przeczytaj uważnie! Otrzymałeś test, który sprawdzi Twoją wiedze

Bardziej szczegółowo

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze 138 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Relacje człowiek środowisko przyrodnicze Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Każdemu terminowi przyporządkuj odpowiadającą mu definicję. 1. Zasoby przyrody A. Zasoby mające

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ARKUSZ I CZĘŚĆ I ZADANIA ZAMKNIĘTE

KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ARKUSZ I CZĘŚĆ I ZADANIA ZAMKNIĘTE KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTACJA ARKUSZ I CZĘŚĆ I ZADANIA ZAMKNIĘTE Nr zadania Poprawne odpowiedzi Liczba punktów Nr zadania Poprawne odpowiedzi Liczba punktów D 0-4 A 0-2 C 0-5 B 0-3 D 0-6 B 0-4 C 0-7 C 0-5

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ:

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: ODPOWIEDZI DO ZADAŃ: Zadanie 1. (0 1) Oceń, które z poniższych zdań odnoszących się do skutków przemian w życiu człowieka jest prawdziwe. Zaznacz P przy zdaniu prawdziwym. 2. W wyniku przemian, które opisano

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2

MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2 02 arkusz egzaminacyjny Imię i nazwisko Data Klasa MaTeMaTYka arkusz egzaminacyjny nr 2 Drogi Gimnazjalisto, przed Tobą arkusz egzaminacyjny sprawdzający twoją wiedzę z matematyki. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją).

Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Historia informacji genetycznej. Jak ewolucja tworzy nową informację (z ma ą dygresją). Czym jest życie? metabolizm + informacja (replikacja) 2 Cząsteczki organiczne mog y powstać w atmosferze pierwotnej

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie

Żywność. zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. poprawia samopoczucie Warsztaty żywieniowe Żywność buduje i regeneruje dostarcza energii zapewnia prawidłowe funkcjonowanie poprawia samopoczucie Żaden pojedynczy produkt nie dostarczy Ci wszystkiego, czego potrzebujesz dlatego

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 14 marca 2008r. zawody III stopnia (finał)

KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 14 marca 2008r. zawody III stopnia (finał) KONKURS BIOLOGICZNY dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 14 marca 2008r. zawody III stopnia (finał) Przed Tobą test, który składa się z zadań otwartych. Udzielaj odpowiedzi w miejscach do tego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI. / 50 pkt. Uczeń został laureatem TAK/NIE

Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI. / 50 pkt. Uczeń został laureatem TAK/NIE Kod ucznia Data urodzenia ucznia Wojewódzki Konkurs Biologiczny dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego ETAP WOJEWÓDZKI Rok szkolny 2012/2013 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź czy test zawiera

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ARKUSZA I Zasady oceniania: za rozwiązanie zadań z Arkusza I można uzyskać maksymalnie 100 punktów, model odpowiedzi uwzględnia jej zakres merytoryczny, ale nie jest

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z biologii Przedmiotowy system oceniania z biologii Kryteria oceniania z biologii zgodnie z WSO Zespołu Szkół w Augustowie 1.Ustala się następujące wymagania i kryteria na poszczególne stopnie: a) celujący Na ocenę

Bardziej szczegółowo