Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym"

Transkrypt

1 POLONICA XXXIII PL ISSN MAŁGORZATA KARWATOWSKA BEATA JAROSZ Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym Internet jest polem kempingowym dla duszy. Marilyn Manson Internet: nieograniczona komunikacja, nieograniczona izolacja. Paul Carrel Lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia. Michael Dell Na temat Internetu 2 określanego mianem społecznego metamedium (Filiciak 2010: 104) napisano już bardzo dużo artykułów i książek, co nie oznacza, że globalna sieć i związane z nią problemy przestały być przedmiotem dociekań socjologów, psychologów, antropologów, medioznawców, komunikologów, politologów, kulturoznawców, filmoznawców czy lingwistów 3. Internet to nie tylko symbol naszych czasów. Jest on współcześnie 1 Prefiks cyber- zawiera odniesienia nie tylko do Internetu, ale też do nowoczesnych technologii w ogóle. Przedrostek ten stanowi człon rzeczownika cyberprzestrzeń odnoszącego się do rzeczywistości online. Wspomniany leksem stanowi dla Ryszarda Tadeusiewicza (2002: 8) pewną metaforę o publicystycznym charakterze (bardzo nieprecyzyjnym). Oznaczać może umownie rzeczywistość wewnątrz sieci to, co zaczyna się po drugiej stronie komputerowego ekranu. Zob.: Goban-Klas, Sienkiewicz W przypadku kształtowania się nazwijmy to świata wirtualnego medioznawcy mówią o trzech rewolucjach: sprzętowej (budowa mikroprocesora), programowej ( stworzenie przyjaznego systemu operacyjnego ) i internetowej (łączenie w sieć mikrokomputerów i wprowadzenie przeglądarek WWW). Kolejnym etapem było przekształcanie sieci w medium masowe, czego wyrazem są tzw. portale (bramy), czyli zintegrowane usługi informacyjne (zob.: Goban-Klas 2001: 65). 3 Małgorzata Kita (2010) utrzymuje, że zainteresowanie komunikacją w mediach ma charakter zdecydowanie bardziej transdyscyplinarny niż interdyscyplinarny.

2 110 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz czymś niezbywalnym, bez czego coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie w sferze towarzyskiej i zawodowej, publicznej i prywatnej. Bogusław Skowronek i Mariusz Rutkowski (2004: ) dowodzą, że w przestrzeni Internetu wypada być. Nieobecność w niej deprecjonuje, spycha na gorszą pozycję, a w niektórych sferach ludzkiej aktywności może wręcz przekładać się na mniejsze zyski finansowe. Nic dziwnego zatem, że stan bycia połączonym (Godzic 2000: 177) uznaje się za cechę ponowoczesnego uniwersum 4, a w XXI wieku świat realny, rzeczywisty i wirtualny, cyfrowy, elektroniczny wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Wynika to z powszechnej dostępności Internetu, z którym możemy się połączyć w dowolnym punkcie na ziemi w amazońskiej puszczy, na bezkresnym oceanie czy spieczonej słońcem pustyni, wybierając nierzadko jeden przycisk na klawiaturze telefonu. ( ) Pomiędzy byciem online a byciem offline zatarły się granice, łatwość przechodzenia z jednego stanu w drugi sprawia, że trudno mówić o wylogowaniu z sieci (Klimowicz 2010: 71 72). Stwierdzenie, że Internet to medium interaktywne, symetryczne, dwustronne, w którym nadawca i odbiorca naprzemiennie zamieniają się rolami, brzmi obecnie jak truizm. Słuszność ma Jan Grzenia (2004: 22), który twierdzi, że pisząc o języku Internetu, musimy najpierw zauważyć, iż mimo zasadniczo pisanej formy jest on wysoce zróżnicowany, bardziej niż wszelkie odmiany pisane znane dotąd. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielkiej różnorodności typów internetowej komunikacji, którą określa się jako face-tomonitor lub face-to(via monitor)-face (zob.: Zawojski 2002: 428; Szpunar 2006: 219). Jeden ze sposobów takiej zapośredniczonej komputerowo komunikacji (computer mediated communication) porozumiewanie się za pomocą internetowego forum dyskusyjnego uczyniłyśmy natomiast przedmiotem naszych rozważań w niniejszym tekście. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy komunikacja prowadzona na forach dyskusyjnych ma ograniczony zasięg, czy też każdy użytkownik Internetu ma identyczny, niczym nieskrępowany dostęp do publikowanych tam treści. Komunikacja na internetowych forach 5 dyskusyjnych zgodnie z ujęciem Manuela Castellsa (2003: 61) przybiera postać dyskusji 6»wielu z wieloma«, a potencjalnie»wszystkich ze wszystkimi«, z czego można wyprowadzić równoważne logiczne twierdzenie ( ):»nikogo z nikim«(fiut 2004: 312). W ujęciu modelowym [!] bowiem każdy internauta nieograniczony żadnymi czynnikami nie tylko wymienia spostrzeżenia, poglądy, dzieli się posiadanymi informacjami, doświadczeniami czy pomysłami, ale ma także możliwość zestawiania różnych punktów widzenia i budowania pełnego obrazu, zadawania pytań, kwestionowania narzucanych opinii, wywierania nacisku, mówienia własnym głosem (Gwóźdź 2002: 541; por. także: Mazurek 2003: 104; Wojtasik-Tokarz 2008: 329). 4 Zob. na ten temat m.in.: Wojciechowska Rzeczownik forum ma naturę polisemiczną i funkcjonuje w polszczyźnie m.in. w uznawanym za przenośne znaczeniu miejsce publicznych wystąpień, przemówień. Ponadto używany jest w odniesieniu do spotkania, zgromadzenia, zebrania poświęconego otwartej dyskusji dotyczącej ważnych problemów publicznych. Zob. np.: Dunaj 2007: 142; Markowski, Pawelec 2007: Patrz na ten temat także m.in.: Lisiecki 2001: 111.

3 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 111 Prowadzone na forach dyskusyjnych dysputy mają charakter komunikacji asynchronicznej 7 w typie owym (Grzenia 2004: 22), gdyż odczytanie sformułowanej przez internautę wypowiedzi czy jej skomentowanie nie wymaga równoczesnej obecności nadawcy i odbiorcy (Lisiecki 2001: ). Co nie mniej istotne, każdy użytkownik może się włączyć w prowadzony dyskurs w dowolnym momencie, nawet po upływie długiego czasu od chwili opublikowania wpisu, jednak obowiązuje go zasada wypowiadania się na temat. Taka dyrektywa, będąca jedną z norm netykiety, realizuje wyznaczoną przez Paula Grice a maksymę odniesienia (Jagodzińska 2000: 132; por.: Zdunkiewicz 2001: 237), a jej nieprzestrzeganie skutkować może usunięciem danego postu przez moderatora, a w skrajnych przypadkach pozbawieniem internauty możliwości publikowania jakichkolwiek treści 8. Trzeba także wspomnieć, że wpis na forum nie musi zostać skomentowany, choć zwykle jeden post posiada kilkanaście, a niekiedy i kilkaset replik 9, co powoduje, że można mówić o swoistym dialogu czy raczej poli-, a nawet multilogu 10. Co ciekawe, cybernetyczni dyskutanci porównują taką interpersonalną wymianę myśli na portalach dyskusyjnych do koła zainteresowań, funklubu, spotkania towarzyskiego ze znajomymi w kawiarni, debaty publicznej czy nawet grupy wsparcia (Wojtasik-Tokarz 2008: 331). Toczone na forach czy czatach dysputy mają charakter pisany, chociaż wiele cech tej komunikacji jest właściwych oralnemu porozumiewaniu się w świecie realnym 11 spontaniczność i częsta eliptyczność wypowiedzi, kolokwialna składnia, nasycenie potocznością i ekspresywnością 12 czy używanie wyrazów socjocentrycznych (wyrażających wspólnotę sądów z odbiorcą) 13. Z tego względu Thomas Farrel mówił o piśmienności oralnej 7 Komunikacja asynchroniczna to typ porozumiewania się na forum, blogu lub poprzez (poczta elektroniczna). Za typ synchroniczny natomiast należałoby uznać dyskusje prowadzone na czatach lub przy użyciu komunikatorów (Gadu-gadu czy Tlen), gdyż wypowiedzi tzw. gawędziarzy ukazują się w jednakowym czasie rzeczywistym na ekranie zarówno nadawcy, jak i odbiorcy (też: masowego), a także komunikację wideofoniczną prowadzoną poprzez programy takie jak Skype. Por.: Wallace 2003; Wojciechowska 2002: 482; Aouil 2008: Przejawami niezadowolenia innych użytkowników, a jednocześnie informacją dla nadawcy na temat nieadekwatności zamieszczonego przez niego postu są m.in. pełniące funkcję upomnienia akronimy: NTW (nie ten wątek) czy OT (off topic nie na temat ). Zob.: Naruszewicz-Duchlińska 2006: Ilość postów opublikowanych w danym bloku tematycznym zależy m.in. od aktualności problematyki, jej ciekawości czy kontrowersyjności. 10 W literaturze przedmiotu funkcjonuje również termin telelog (telelogue) (np.: Lisiecki 2001: ; Jagodzińska 2008: 139). starannie. 11 Chodziłoby o odmianę swobodną, chociaż niektóre wpisy uznać należy za wypowiedzi tworzone 12 Patrz także na ten temat m.in.: Wojciechowska 2002: ; Rejter 2009: Trzeba dodać, że te cechy uznać można za charakterystyczne dla kodu ograniczonego zgodnie z ujęciem Basila Bernsteina (1990). Zob. też: Ogonowska, Skowronek 2005.

4 112 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz (literate orality) 14, gdyż jego zdaniem w Internecie pismo staje się substytutem mowy, chociaż w przeciwieństwie do zwykłej rozmowy, ale analogicznie do klasycznej korespondencji, internetowe dyskusje mają walor trwałości (Naruszewicz-Duchlińska 2006: 312). Innymi słowy, pisane na klawiaturze ( ) komunikaty ukazują się w czasie rzeczywistym na ekranach wszystkich użytkowników ( ). Warunki takie nie pozostawiają czasu na myślenie, słowa padają równie szybko jak w komunikacji ustnej z tą tylko różnicą, że tu zostają utrwalone na ekranie (Wojciechowska 2002: 482). Czy jednak rzeczywiście każdy użytkownik Internetu ma identyczny, nieograniczony w sensie dosłownym i metaforycznym dostęp do treści publikowanych na forach dyskusyjnych czy też komunikacja za pośrednictwem takich stron ma ograniczony zasięg 15? Uściślijmy, że chodzi nam o internautę posiadającego podstawowe umiejętności wystarczające do świadomego lub przypadkowego dotarcia do dowolnego forum. Nasze rozważania zmierzające ku udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie wypada rozpocząć od stwierdzenia, że powszechność komunikacji mogą ograniczać przeszkody natury technicznej. Mamy tutaj na myśli chociażby niemożność zalogowania się na forum 16, obwarowanie dostępu rozmaitymi zabezpieczeniami (np. hasłem znanym tylko wybranemu kręgowi użytkowników), blokowanie przez moderatora możliwości włączenia się w prowadzoną rozmowę czy jeszcze inne, niezależne od internauty czynniki uniemożliwiające mu publikowanie wpisów. Istotność tych przeszkód jest niewątpliwa, jednak w niniejszym tekście pragniemy się skupić na tym, czy forma postów i sposób prowadzenia wirtualnych dialogów może powodować trudności w dekodowaniu zawartych w nich treści. I. Jednym z głównych składników języka komunikacji internetowej, określanego mianem ekonomicznego (P. Wallance), instant (W. Burszta) czy języka in statu nascendi (por.: Warchala 2003: 245; Dziedzic 2005), są formy skrótowe pozwalające na szybkie 14 Dodać wypada, że na oznaczenie tego zjawiska stosuje się także inne terminy, np.: wtórna piśmienność, telepiśmienność czy oralność medialna (nie chodzi tutaj o powrót do oralności, języka mówionego, ale raczej o rozszerzoną piśmienność). Zob.: Farrel 1991: 197; Warchala, Skudrzyk 2010; Wilk 2000: 27 29; Żydek-Bednarczuk 2004: Chodzi nam zarówno o zakłócenia utrudniające komunikację, jak i o bariery ją uniemożliwiające (por.: Pałuszyńska 2006: 162). 16 Zwykle publikowanie wpisów na forum wymaga zalogowania po uprzednim utworzeniu konta. W momencie rejestracji każdy internauta kreuje swoją tożsamość, wymyślając login, czyli sieciowy odpowiednik osobistej tożsamości, która nie zawsze odpowiada tej rzeczywistej. Internauta nie wie, kim tak naprawdę jest jego rozmówca, a prawdziwość informacji, które podaje o sobie interlokutor podczas cybernetycznej rozmowy, zweryfikować można, wyłącznie spotykając się z nim twarzą w twarz w świecie realnym. Marta Klimowicz słusznie jednak zauważa, że współcześnie popularność rozmaitych portali społecznościowych warunkuje funkcjonowanie w sieci nazwijmy to postaci rzeczywistych, które nie eksperymentują online ze swoją tożsamością. Coraz mniej osób wierzy bowiem w anonimowość sieciowych awatarów. Znacznie wyraźniej widać natomiast, że Internet wykorzystywany jest przez zwykłych ludzi do kontaktowania się z ich znajomymi, nie zaś do nawiązywania przygodnych znajomości, w których podają się za kogoś innego (Klimowicz 2010: 59).

5 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 113 przekazywanie treści (zob.: Szpunar 2006: 222). Wśród akronimów (shortcuts) szczególnie powszechne na polskich forach dyskusyjnych są skróty: a) literowe angielskie: thx (thanks dzięki ), bf (boyfriend chłopak [partner] ), CU (see you do zobaczenia ), CU-morrow (see you tomorrow do zobaczenia jutro ), NP (no problem nie ma problemu ), omg (oh my God o mój Boże ); b) literowo-cyfrowe angielskie: 4U (for you dla ciebie ), 2U2 (to you too dla ciebie też ), be4 (before wcześniej ), gr8 (great świetnie, super ); c) literowe polskie: cze (cześć), dozo (do zobaczenia), nmzc (nie ma za co), MSZ (moim skromnym zdaniem), pzdr (pozdrawiam, pozdrowienia), WWN (witam wszystkich niewitanych), zw (zaraz wracam); d) literowo-cyfrowe polskie: 3maj się oraz 3mka (trzymaj się i jego derywat: trzymka). Stosowanie licznych form skrótowych (wskazane w powyższym wyliczeniu przykłady stanowią niewielki procent całego zbioru) ma na celu ekonomizację przekazu i zmniejszenie czasu tworzenia wypowiedzi (por.: Kuruc 2006; Naruszewicz-Duchlińska 2004). Dzięki nim internauci tworzą teksty bardzo krótkie. Zredukowali wypowiedzenia złożone, nie poprzestali na wypowiedzeniach pojedynczych w ich przekazach dominują niezdania (Grzelak 2010: 267). Jednakże nie wszyscy użytkownicy znają skrótowce, a zatem spore trudności sprawiać może deszyfracja sensu choćby takich fragmentów 17 : a tak btw to on jest ojczymem (by the way przy okazji ) [FM], wymiatał włosami lol (laugh out loud śmiech na sali ) [FNK]. Trzeba także dodać, że oprócz obiegowych akronimów stosowanych powszechnie nie tylko przez polskich użytkowników, ale także przez internautów niemal wszystkich narodowości 18, tworzone są nierzadko oryginalne skróty w zależności od popularności jakiegoś sformułowania na danym forum. Przykładem może być stosowanie na forum ślubnym [FSW] formy PM zastępującej wyrażenie panna młoda czy używane na forach dla osób grających w gry online [FM] połączenie BiŚwK powstałe od sformułowania Bracia i Siostry w Klawiaturze. Wspomnieć trzeba w tym miejscu także o innych konstruktach o charakterze skrótowym, np. o tzw. formach okrojonych, powstałych wskutek derywacji dezintegralnej, typu: koc kocham cię ; bra bracie, które spotyka się szczególnie często na forach młodzieżowych (por.: Grzelak 2010: 267). 17 Przykłady zamieszczone w artykule pochodzą z losowo wybranych forów ogólnych [FNK], [FG], a także z tematycznych, tj.: policyjnego http: //ifp.pl/ [FP],wojskowego [FW], ślubnego [FSW], młodzieżowego [FM], muzycznego [FMu], o hip-hopie [FHH] i dla kobiet posiadających dzieci [FEM]. Zapisane w nawiasach kwadratowych skróty stosujemy w tekście głównym na oznaczenie źródła, z którego pochodzi przywoływany fragment. 18 Potwierdzają to rozmowy prowadzone z obcokrajowcami za pośrednictwem portali społecznościowych typu Facebook czy Twitter, co z kolei dowodzi, że język angielski stanowi podstawowe narzędzie porozumiewania się międzynarodowej społeczności nie tylko w świecie rzeczywistym, ale i wirtualnym (e-english). Zob.: Lisiecki 2001: 109; Wojciechowska 2002: 484.

6 114 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz II. Deszyfrację komunikatu utrudniać może również modyfikowanie zapisu wyrazów. Chodziłoby tutaj m.in. o zastępowanie sekwencji ku literą q, co skutkuje choćby takimi zapisami: u mnie w sql-u (school-u szkole ), modyfiqje ( modyfikuje ). Niekiedy pojawiają się jeszcze bardziej skomplikowane konstrukcje powstałe wskutek wielu operacji najczęściej mających na celu fonetyczny zapis słów angielskich lub stylizowana (najczęściej) na angielską notację wyrazów polskich, np.: d00d (dude koleś ), joo lub ju (you ty ), ewryłan (everyone każdy ), emejzingli (amazingly niesamowicie ), tschego (czego), pshebradź (przebrać), hoomor (humor), crooličy (króliczy) (por.: Aouil 2008: 37). Modyfikacje kształtu graficznego, o których mowa, dotyczą także sformułowań dwu- lub kilkuwyrazowych, np.: gud njus (good news dobra wiadomość ), szejk jor badi (shake your body potrząśnij, ruszaj swoim ciałem ), ju ken dens (you can dance umiesz tańczyć ). Ponadto trudności sprawiać może odczytanie słów zapisywanych w sposób dość oryginalny, gwałcący podstawowe reguły ortograficzne. Ilustracją niech będą choćby takie językowe potworki, jak: bes zensó (bez sensu), fspulnig (wspólnik), fqshyłam (wkurzyłam). III. Zaburzenia w komunikacji nieraz poważne może powodować również nieznajomość wirtualnego kodu niewerbalnego. Mamy tu na myśli oczywiście emotikony graficzne śmieszki nawiązujące do tradycji piktogramów 19, stanowiące substytut stanów uczuciowych i mentalnych, np.: :-( [smutek], :-) [uśmiech], :-* [całus], :-P [pokazanie języka], :- D [bardzo szeroki uśmiech], ;-( [płacz], Oo.:) [dobre myśli]. Emotikony stosowane są przez internautów bardzo chętnie, o czym świadczy fakt, że na większości forów niemal każdy fragment czy zdanie uzupełnia drobny obiekt graficzny czy sekwencja znaków interpunkcyjnych o funkcji informacyjnej (np. serce, język, komputer, telefon) 20. Częstość użycia tego typu form niewerbalnych wynika nie tylko z powodu chęci szybkiego przekazania określonych informacji, ale również z uwagi na szybkość spostrzegania obrazów wizualnych przez człowieka, dzięki symultanicznemu charakterowi procesu; wysoką pojemność informacyjną obrazu, którą trudno precyzyjnie zmierzyć i porównać, bo wymierna pojemność nośników pamięci nie jest tu dobrym wskaźnikiem ( ); naturalność w odbiorze, co daje prostotę działania (Młodkowski 1998: 324; por.: Białostocki 1982: 12). Jednakże nieznajomość znaczenia używanych w internetowych dialogach obrazków czy znaków powodować może problemy we właściwym odczytaniu opublikowanego na forum wpisu. To za pomocą emotikonów bowiem internauci kodują informację o tym, że daną wypowiedź odbiorca powinien uznać za sarkastyczną czy ironiczną. IV. Negatywnie na semantyczną przejrzystość wypowiedzi wpływać może również stosowanie słownictwa socjolektalnego głównie slangowego i specjalistycznego, które przeważa na forach młodzieżowych, muzycznych, wielotematycznych, hobbystycznych, 19 Więcej na ten temat: Jagodzińska 2000; Maliszewska 2002; Sokół 2004; Więckiewicz Znaki, o których mowa, pojawiają się nie tylko na forach internetowych, ale też w ach i w rozmowach prowadzonych na czatach czy za pośrednictwem komunikatorów. Stosowane są również w tekstowych wiadomościach przesyłanych za pomocą telefonów komórkowych, a także w artykułach publikowanych przede wszystkim w prasie młodzieżowej.

7 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 115 a także skupiających profesjonalistów z danej dziedziny. Niemożność właściwego odczytania treści wypływającej z opublikowanego przez internautę wpisu wynika z nieznajomości leksyki, którą operują członkowie określonych grup społecznych. Uściślijmy, że mamy na myśli nie tylko rzeczywiste zbiorowości spojone jakimś rodzajem więzi, ale także wspólnoty wirtualne, skupiające ludzi o podobnych zainteresowaniach czy problemach, którzy nierzadko nigdy nie spotykają się w świecie rzeczywistym. Dla osób korzystających sporadycznie z internetowych forów dyskusyjnych lub nienależących do danej zbiorowości nieczytelne mogą być fragmenty typu: mam bruda w klasie [FM], dobra nutka [FMu], niezłe pióra [FMu], kocham headbanging [FNK], za bardzo przykoksowany nie jestem [FNK], bombię już trzy sezony [FHH], nie bądź kserobojem [FHH]. Właściwa deszyfracja przywołanych wyimków z różnych forów nie będzie natomiast stanowiła problemu dla nastolatka, fana muzyki metalowej czy hip-hopu z uwagi na znajomość wyrazów takich, jak: brud ( osoba, która nie dba o higienę osobistą ), nutka ( dobra piosenka ), pióra ( włosy ), headbanging ( rzucanie włosami ), przykoksowany ( wysportowany, umięśniony, często wskutek spożywania odpowiednich substancji ), bombić ( robić graffiti na pociągu ), kseroboj ( grafficiarz kradnący styl ). Z kolei fragment typu: byłem gestorem, pracowałem w RBLogu, a potem WOGu [FW] rozszyfruje osoba znająca rzeczywistość wojskową. Gestor bowiem to zarządca, RBLog to Regionalna Baza Logistyczna, a WOG Wojskowy Oddział Gospodarczy. Wpis zaś chcę taktyczne, nie przydziałowe [FP], będzie zrozumiały i dla żołnierza, i dla policjanta, którzy wiedzą, czym są buty taktyczne ( sportowe obuwie używane przez służby mundurowe ) i czym różnią się od tych, uzyskiwanych z przydziału. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że cybernetyczni dyskutanci najczęściej nie mają na celu utrudniania przygodnym odbiorcom odczytania wypowiedzi. Tworzą oni bowiem komunikat, używając form, które stosują podczas rzeczywistych kontaktów interpersonalnych. Ponadto na interesujących nas typach stron internetowych spotkać można także specyficzne określenia stosowane wyłącznie na oznaczenie pewnych zjawisk czy praktyk związanych z funkcjonowaniem na forum dyskusyjnym. Mamy tutaj na myśli wpisy typu: dodam offtopicowo [FMu], czemu mi bana dałeś? [FHH], w których utrwalone zostały informacje o podjęciu wątku niezwiązanego z tematem głównym (offtopicowego) i blokowaniu przez moderatora możliwości dodawania wpisów (dać bana, ang. ban zakaz zakazać ). V. Kolejną kwestią utrudniającą i ograniczającą dostęp do publikowanych na forach treści jest odwoływanie się do niezwykle szerokich kontekstów, czemu sprzyja możliwość umieszczania odsyłaczy (tzw. linków) do rozmaitych witryn internetowych, zawierających muzykę, filmy, zdjęcia czy inne teksty (Naruszewicz-Duchlińska 2006: 317). Takie zabiegi warunkują hipertekstowy i multimedialny charakter prowadzonych rozmów 21, co jest dowodem przełamania linearności tekstu i ustępowania tradycyjnego wzoru kultury opartej na dominacji druku ( ) nowemu paradygmatowi z przewagą kodu audiowizualnego (Gajda 2000: 25). 21 O hipertekstowości wspomina się o także w definicjach. Przykładem niech będzie wyjaśnienie, iż forum to system asynchronicznej wymiany komunikatów hipertekstowych, dokonującej się za pośrednictwem Internetu, charakteryzującej się tym, że każdy uczestnik ma możliwość zarówno odbierania, jak i nadawania komunikatów (Mazurek 2003: 104).

8 116 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz Oczywistym jest, że każda wytworzona treść przez użytkownika (user generated content UGC; Chudziński 2007: 330) należącego do określonej grupy dyskusyjnej czy wypowiadającego się na jakimś forum już w momencie pojawienia się na serwerze podlega prawu cięcia, dezintegracji, które mają wszyscy uczestnicy dyskusji (Jagodzińska 2008: 140). Każdy bowiem opublikowany w sieci wpis, jeśli tylko nie jest zabezpieczony, chroniony przed zmianami, może zostać przez jakiegokolwiek internautę zmodyfikowany wskutek dopisania jakiegoś fragmentu, wycięcia wyimka z całości czy połączenia go z innymi tekstami (Żydek-Bednarczuk 2004: 18). Dana wypowiedź może być w nieskończoność przetwarzana, co wpłynęło na określenie przez Nancy Kaplan (1995) komunikatu internetowego mianem politekstu, czyli tekstu wielokrotnego. Możliwość niemal nieograniczonego modyfikowania i cytowania czyjegoś wpisu powoduje, że wiele z przywoływanych fragmentów wraz z komentarzami może być nieczytelnych z uwagi na brak kontekstu. Często bowiem internauta nie jest w stanie dotrzeć do źródła postu, nie może się zapoznać z całą dyskusją, w której ów fragment stanowił pierwotnie wykładnię czyjegoś stanowiska, co prowadzi nierzadko do poważnych utrudnień nadawczo-odbiorczych. W dodatku po upływie jakiegoś czasu strona, do której przekierowuje forumowicza autor postu poprzez umieszczenie w nim odsyłacza, może być nieaktywna z uwagi np. na jej usunięcie czy zablokowanie. W efekcie czytający nie może zapoznać się z zawartością witryny, a zatem i z kontekstem przywołanym określonym linkiem. Przykładem takiej sytuacji w rzeczywistości wirtualnej może być rozmowa prowadzona na forum dla hiphopowców, którzy dzielą się wiedzą na temat wykonywania figur w tańcu breandance: [warze:] pokaż te twistery :d, [Frank Sinatra:] <pokazuje> i jak? [FHH]. W miejscu słowa <pokazuje> pierwotnie jak dowiadujemy się z dalszej rozmowy umieszczony został odsyłacz do filmu, na którym forumowicz zarejestrował swoje ewolucje. Dość częstą praktyką jest również tworzenie wpisów nazwijmy to piętrowych, w których forumowicze cytują dany fragment z szeregiem replik i odpowiedzi, umieszczając w dodatku swój autorski komentarz. Przywołajmy jeden z licznych przykładów na rozmaitych forach dyskusyjnych [FNK]: [zelka napisał(a):] [Natty napisał(a):] [zelka napisał(a):] Rydzyka wygnać do Afryki nie do Afryki! Do Nepalu, od Afryki niech on się trzyma z daleka Ok, na Grenlandie, niech lodówki Eskimosom sprzedaje. VI. Kolejny czynnik powodujący ograniczenia komunikacyjne jest powiązany z poprzednio omawianym problemem. Chodzi o otwartość i dynamikę prowadzonych dysput, które sprawiają przypadkowemu użytkownikowi nierzadko niemałe trudności w od-

9 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 117 nalezieniu się w konkretnym miejscu trwającego polilogu 22. W multikonwersacjach jak wspomniałyśmy na początku każdy rozmawia z każdym, a posty w danym bloku ułożone są chronologicznie według czasu ich publikacji (zob.: Wyrwas 2004: 56). Wielogłosowość warunkuje natomiast wielowątkowość prowadzonych rozmów, które nierzadko w obrębie jednego wątku ulegają rozproszeniu na kilka odrębnych tematycznie dysput prowadzonych jednak równolegle na jednym forum nieraz przez bardzo długi czas. Ponadto pośród postów stanowiących głos we właściwej dyskusji wiele jest wpisów tzw. pobocznych i nieistotnych, tematycznie dalekich od rozmów zasadniczych, które nie mieszczą się w formule danego wątku 23. Przykładem może być wypowiedź internautki, która na forum E-mama w bloku o ciąży bliźniaczej publikuje następujący tekst: Wróciłam z grzybów, idę się położyć bo straaasznie się nachodziliśmy, później do was napiszę [FEM]. O dziwo tego typu posty publikowane się dość często i niekiedy rozrastają się w minirozmowy 24. Forumowicze chcą się podzielić tym, co aktualnie robią lub czym zajmowali się przed chwilą, co odnaleźli ciekawego w Internecie albo jaki przepis kulinarny niedawno wypróbowali, a czasem pragną jedynie zaznaczyć swoją obecność, informując równocześnie, że nie są zdolni zapisać niczego sensownego w danym momencie (np.: Nie mam weny, więc to zmilczę [FMu]; Nic dzisiaj nie napiszę do was, bo jestem padnięta [FM]). Okazuje się zatem, że internautom chodzi nie tylko o komunikowanie myśli, wymianę informacji, ale także fatyczne współuczestniczenie służące ustalaniu osobistych więzi między ludźmi, łączącymi się z powodu zwykłej potrzeby towarzystwa (Malinowski 2000: 342). Początek konwersacji doskonale znają natomiast użytkownicy w miarę często i regularnie wypowiadający się na danym forum, co skutkuje wysokim stopniem eliptyczności wypowiedzi. W efekcie internaucie, który dociera na określony portal dyskusyjny, nie tylko trudno odnaleźć się i zrekonstruować tok myślenia w przebiegu wielokierunkowej tematycznie rozmowy, ale także niełatwo włączyć się w taką wymianę zdań na tyle skutecznie, by wywołać pożądaną reakcję słowną któregokolwiek z forumowiczów. 22 Komunikację na forach dyskusyjnych zakłócać mogą również trudności w wynegocjowaniu wspólnego tematu, brak akceptacji dla tematów proponowanych przez kolejnych rozmówców lub wadliwe ocenianie, co jest właściwym tematem (Pałuszyńska 2006: 165). 23 Takie typy rozmów na forum wyróżnia Daria Zielińska-Pękał (2011: ). 24 Posty-wtrącenia mogą być również autokontynuowane przez autora wpisu, o czym pisze Daria Zielińska-Pękał. Badaczka dodaje również, że nagromadzenie postów odbiegających od tematu właściwego jest zależne od zażyłości między internautami. Innymi słowy, dopóki ( ) członkowie danej wirtualnej wspólnoty nie są sobie znani, będą preferowali rozmowy zasadnicze. ( ) wraz z upływem czasu relacje ( ) ulegają zmianie. Użytkownicy stają się sobie coraz bardziej bliscy, a rozmowy zasadnicze nie wypełniają już wszystkich ich potrzeb. Komunikacja zaczyna więc zataczać szersze kręgi od sformalizowanych informacji po szerokie tematycznie, niczym nieograniczone, towarzyskie pogawędki (Zielińska-Pękał 2011: ).

10 118 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz * * * Podsumowując nasze rozważania, wypada stwierdzić, że internetowe fora dyskusyjne cieszą się współcześnie dużą popularnością przede wszystkim wśród młodych ludzi, którzy nie ruszając się z domu sprzed monitora, mogą zawierać znajomości, komunikować się z osobami mającymi podobne zainteresowania czy borykającymi się z identycznymi problemami. Ludzie nie tylko jednak dzielą się przemyśleniami, opiniami i wiedzą, ale także bez zażenowania i oporów opowiadają o swoich najintymniejszych sekretach, co dowodzi, że cybernetycznych współrozmówców darzą zaufaniem. Niekiedy radzą się wirtualnych interlokutorów, poszukując rozwiązania rzeczywistego problemu, co zyskało już nazwę crowdsourcingu, czyli czerpania wiedzy z mądrości tłumu (Grzeszak 2012: 42). Internet zatem jest pierwszym medium, które jest zarazem pisemne i ustne, publiczne i prywatne, indywidualne i zbiorowe (Kerckhove 1996: 187). Prawdą jest też, że paradoksalnie,»wchodząc«do Internetu, wkraczamy w dość hermetyczny, zamknięty świat ( ). Może nawet nasuwa się porównanie ze swoistym więzieniem kontakty wewnątrz sieci są ograniczone i nie pozwalają na dobór osób spotkanych w Internecie (stąd»przenoszenie«tych kontaktów»na zewnątrz«); język zaś używany w sieci przypomina grypserę (Przywara 2004: 245). Być może porównanie tworzywa, z którego powstają internetowe wypowiedzi, do grypsery jest pewnym nadużyciem. Nie można jednak zaprzeczyć, że nierzadko konstruowane przez internautów wpisy są niezrozumiałe, nieczytelne, a przez to niedostępne wszystkim użytkownikom. Warunkuje to użycie akronimów, emotikonów czy leksyki mającej ograniczony zasięg użycia zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. W dodatku wielogłosowość, możliwość komentowania i cytowania wszystkich wypowiedzi powoduje, że dysputy prowadzone na forach przypominają nieskończenie wielkie drzewo kolejne gałęzie tworzone są automatycznie w momencie publikowania wpisu, co sukcesywnie oddala internautów od jego pnia, którego w końcu nie można odszukać. Co więcej, możność przywoływania absolutnie wszystkich, bogatych zasobów dostępnych w Internecie przypomina błyskawiczne zrastanie się gałęzi jednego drzewa z gałęziami innego, wskutek czego z połączenia istniejących już elementów powstaje nowa jakość. Wszystkie te czynniki powodują, że użytkownik, który okazjonalnie zagląda na forum, może z łatwością pogubić się w gąszczu słów, dźwięków, obrazów i kontekstów współfunkcjonujących w wirtualnej przestrzeni. Bibliografia A o u i l B., 2008, Komunikowanie się w Internecie narzędzia, specyfika i właściwości, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń, s B e r n s t e i n B., 1990, Odtwarzanie kultury, wybr. i oprac. A. Piotrowski, przekł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Warszawa. B i a ł o s t o c k i J., 1982, Słowo i obraz, [w:] Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września 1 października 1977, red. A. Morawińska, Warszawa, s

11 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 119 C a s t e l l s M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań. C h u d z i ń s k i E., red., 2007, Słownik wiedzy o mediach, Warszawa Bielsko-Biała. D u n a j B., red., 2007, Nowy słownik języka polskiego, wyd. 2, Warszawa. D z i e d z i c B., 2005, Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo, Toruń. F a r r e l T. J., 1991, Secondary Orality and Consciousness, [w:] Media, Consciousness and Culture Explorations of Walter Ong s Thought, red. B. Gronbeck, T.J. Farrel, New Bury Park London New Delhi. F i l i c i a k M., 2010, Internet społeczne metamedium, [w:] Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. W. Godzic, Warszawa, s F i u t I. S., 2004, Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L.H. Haber, Kraków, s G a j d a S., 2000, Media stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach masowych, red., J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s G o b a n - K l a s T., 2001, Powstanie i rozwój mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków. G o b a n - K l a s T., S i e n k i e w i c z P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków. G o d z i c W., 2000, Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] Język w mediach masowych, red., J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s G r z e l a k E., 2010, Między wolnością a zniewoleniem, czyli w jakim stopniu rozwój technologiczny determinuje komunikację międzyludzką, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s G r z e n i a J., 2004, Strona WWW jako forma dialogowa, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s G r z e s z a k A., 2012, Niewolnicy sieci, Polityka, nr 6 (2845), s. 42. G w ó ź d ź M., 2002, Realne kontakty w wirtualnym świecie na przykładzie forum e-generacja, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Kraków, s J a g o d z i ń s k a J., 2000, Uśmiech i śmiech w dyskusjach internetowych o sposobach zapisu uczuć towarzyszących wypowiedzi, Poradnik Językowy, z. 3, s , Dialogi równoległe w strukturze dyskusji internetowej, [w:] Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Warszawa, s K a p l a n N., 1995, Politexts, Hypertext and Other Cultural Formations in the Late Age of Print, Computer-Mediated Communication Magazine, vol. 2, no. 3, p. 3. K e r c k h o v e d e D., 1996, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przekł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa. K i t a M., 2010, Składniki językowego tygla medialnego, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s K l i m o w i c z M., 2010, Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm w mediach społecznych, [w:] Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, red. D. Majka-Rostek, Warszawa, s

12 120 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz K u r u c M., 2006, Akronimy jako element komunikacji językowej, Język Polski, z. 5, s L i s i e c k i M., 2001, Komunikacja przez komputer (CMC), [w:] Język w komunikacji, t. 3, red. G. Habrajska, Łódź, s M a l i n o w s k i B., 2000, Jednostka, społeczność, kultura, Warszawa. M a l i s z e w s k a A., 2002, Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź, s M a r k o w s k i A., P a w e l e c R., 2007, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Kalisz. Mazurek P., 2003, Internetowa grupa dyskusyjna, Kultura i Społeczeństwo, nr 1 (XLVII), s M ł o d k o w s k i J., 1998, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa Łódź. N a r u s z e w i c z - D u c h l i ń s k a A., 2004, Akronimy internetowe wstępny zarys problematyki, Prace Językoznawcze UWM, t. 6, s , Incipity w dialogach internetowych (na przykładzie list dyskusyjnych), [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s O g o n o w s k a A., S k o w r o n e k B., 2005, Język na nielegalu, czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań, [w:] multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńki, Wrocław, s P a ł u s z y ń s k a E., 2006, Bariery w komunikacji: otwierać, a nie zamykać rozmowę, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s P r z y w a r a B., 2004, Cyberspołeczności czy wirtualne zbiorowości?, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L.H. Haber, Kraków, s R e j t e r A., 2009, Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową, [w:] Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst Język Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s S k o w r o n e k K., R u t k o w s k i M., 2004, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków. S o k ó ł M., 2004, Emotikony. Wirtualne emocje, Gliwice. S z p u n a r M., 2006, Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s Ta d e u s i e w i c z R., 2002, Społeczeństwo Internetu, Warszawa. Wa l l a c e P., 2003, Psychologia Internetu, przekł. T. Hornowski, Poznań. Wa r c h a l a J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice. Wa r c h a l a J., S k u d r z y k A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice. W i ę c k i e w i c z M., 2006, Emotikony pismo obrazkowe XXI wieku, Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, nr 2, s W i l k E., 2000, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków. Wo j c i e c h o w s k a A., 2002, Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problematyki, Zielonogórskie Seminarium Polonistyczne, s Wo j t a s i k - To k a r z A., 2008, Odmiany dialogu na forach internetowych, [w:] WWW w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław, s

13 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 121 Wy r w a s K., 2004, Kilka uwag o dyskusji na forum internetowym, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s Z a w o j s k i P., 2002, Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, [w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków, s Z d u n k i e w i c z D., 2001, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s Z i e l i ń s k a - P ę k a ł D., 2011, Nieistotne rozmowy wspólnot wirtualnych, [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, red. M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, Toruń, s Ż y d e k - B e d n a r c z u k U., 2004, Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s SUMMARY The Internet Forum: (Cyber)communication of Limited Social Access The object of the study is the form of computer-mediated communication called the Internet forum. The authors attempt to determine whether all Web users have the same unrestricted access to Internet forums or whether their entry is limited. The research revealed that a user s participation in the Internet forum may be restricted by several factors: technical difficulties of logging on to a forum such as additional or secret codes, moderator s privileges of deleting, merging, editing etc. posts, and other external obstacles to post a message; the language barrier professional jargon, slang terms, abbreviations, shorthand spelling; a broad range of references due to the placement of links to a variety of text, music, film and picture websites. Consequently, an occasional visitor to an Internet forum is likely to get lost in the maze of verbal, visual and sound messages coexisting on this type of website.

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska Informacje o Autorkach Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie.

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. Opis ekranu: Na środku napis wykładu: : Zagrożenia w Internecie. Treść ekranu: Osobą

Bardziej szczegółowo

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 2009 Paweł PINDERA Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne. Język - Szkoła - Religia 4, 403-406

Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne. Język - Szkoła - Religia 4, 403-406 Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne Język - Szkoła - Religia 4, 403-406 2009 Wojciech Węckowski Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie INTERNET I NOWE WYZWANIA SPOŁECZNE Internet to nowe

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE GRY. projektowanie konstruowanie. użycie. R. Duke, Gaming the Future s Language, SAGE Publications, New York, 1974

TWORZENIE GRY. projektowanie konstruowanie. użycie. R. Duke, Gaming the Future s Language, SAGE Publications, New York, 1974 TWORZENIE GRY Projektowanie gry jest połączeniem naśladownictwa istniejących już formatów gier, nieuchwytnej, ale prawdziwej sztuki i pewnych zasad projektowania, z których część jest już dobrze określona

Bardziej szczegółowo

Szkolne Blogi - jak zacząć?

Szkolne Blogi - jak zacząć? Szkolne Blogi - jak zacząć? Zapraszamy do Szkolnych Blogów SzkolneBlogi.pl to platforma społecznościowa udostępniona przez PKO Bank Polski szkołom, które uczestniczą w programie SKO. Dzięki Szkolnym Blogom

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GIMNAZJUM NR 2 W GOLENIOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Szkolenie dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego Termin: 04. 03. 2011 r. Prowadzący szkolenie: dr Barbara Perepeczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

Relacje w środowisku medialnym

Relacje w środowisku medialnym Ii. Relacje w środowisku medialnym Edukacja formalna dzieci Relacje w środowisku medialnym [ 32 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Wizerunek

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski

Piotr Lewandowski. Creative writing. publicystycznych tekstów dziennikarskich. kreatywny wywiad dziennikarski Piotr Lewandowski Creative writing publicystycznych tekstów dziennikarskich kreatywny wywiad dziennikarski Copyright by Piotr Lewandowski & e-bookowo Projekt okładki: Piotr Lewandowski ISBN 978-83-7859-561-8

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klasy III d 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające poza

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić?

Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Czy warto przygotować kampanię wyborczą w mediach społecznościowych i jak to zrobić? Warsztat, Kongres Kobiet 9.05.2014 Czy social media są potrzebne w kampanii? Z internetu korzysta 61,4% Polaków (18,51

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OCENIANIE Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie średniej ważonej z minimum 3 (przy 1 godzinie tygodniowo) lub 5 (przy 2 lub 3 godzinach tygodniowo)

Bardziej szczegółowo

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej

Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej Ja i moje zainteresowania tworzenie własnej strony internetowej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: - potrafi wyjaśnić pojęcie strona WWW, - zna sposoby tworzenia stron internetowych. b) Umiejętności Uczeń

Bardziej szczegółowo

Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska. dr Anna Walencik-Topiłko

Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska. dr Anna Walencik-Topiłko Dlaczego logopedzi boją się jąkania? Analiza lingwistyczno-terapeutyczna zjawiska dr Anna Walencik-Topiłko adiunkt w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego; językoznawca, neurologopeda, terapeuta głosowy,

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Szkolne Blogi - jak zacząć?

Szkolne Blogi - jak zacząć? Szkolne Blogi - jak zacząć? Zapraszamy do Szkolnych Blogów SzkolneBlogi.pl to platforma społecznościowa udostępniona przez PKO Bank Polski szkołom, które uczestniczą w programie SKO. Dzięki Szkolnym Blogom

Bardziej szczegółowo

Polacy a pozytywne treści w Internecie

Polacy a pozytywne treści w Internecie Polacy a pozytywne treści w Internecie Raport powstał na zlecenie KRD, inicjatora programu FairPay, we współpracy z firmą Brand24 Ocena Rzetelności Płatniczej wstęp Polak, narzekający na wszystko, dla

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0

Obszary wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów ECDL, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 y wiedzy i umiejętności wg sylabusów poszczególnych modułów, przypisane do ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP v.1.0 Obszar jej INFORMACJA 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji Identyfikacja,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMAT PUNKTOWANIA KWIEIEŃ 2014 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie proste,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - POZIOM PODSTAWOWY WIADOMOŚCI O EPOCE wiadomości Określa ramy czasowe i genezę nazwy epoki. Wymienia głównych reprezentantów omawianych kierunków literackich. Wymienia

Bardziej szczegółowo

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie INTERNET Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny)

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM. (ocena: dostateczny) 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM SPRAWNOŚCI WYMAGANIA KONIECZNE PODSTAWOWE ROZSZERZONE DOPEŁNIAJĄCE (ocena: dopuszczający) (ocena: dostateczny) (ocena: dobry) (ocena: bardzo dobry)

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa UO strefa studenta

Platforma e-learningowa UO strefa studenta Platforma e-learningowa UO strefa studenta Ten artykuł zawiera opis podstawowej funkcjonalności platformy e-learnigowej z punktu widzenia studenta uczestnika kursu learningowego. Opis uwzględnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH?

CZYM JEST MARKETING W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Media społecznościowe szybko doganiają pocztę emailową, która nadal jest podstawowym sposobem przekazywania wiadomości i informacji online. Facebook ma ponad 1 miliard użytkowników, ponad 55 milionów wiadomości

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel

Platforma E-learningowa Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia - tworczaszkola.com.pl. http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel Platforma E-learningowa "Twórcza Szkoła Dla Twórczego Ucznia" - tworczaszkola.com.pl http://tworczaszkola.com.pl Instrukcja użytkownika - nauczyciel 1 KROK PO KROKU jak zacząć korzystać z Platformy. (instrukcja

Bardziej szczegółowo

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości

Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Goldenline oraz LinkedIn zakładanie konta i możliwości Serwisy społecznościowe zdobyły ogromną popularność wśród polskich internautów. Sam tylko Facebook, który jest najpopularniejszym serwisem tego typu

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Język Internetu. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Język Internetu. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Język Internetu zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Małgorzata Pronobis Kielce 2008 2 1. Adamczyk, Michał : Generacja / Michał Adamczyk

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści

I N S T R U K C J A O B S Ł U G I P L AT F O R M Y E N E R G I A S P O Ł E C Z N A. Spis treści Spis treści 1.Logowanie do systemu e-learningowego... 3 2.Jak wybrać kurs w systemie e-learningowym?... 5 3.Omówienie typów testów... 8 4. Omówienie testów końcowych... 10 5.Jak korzystać z czatu?... 11

Bardziej szczegółowo

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną

Stwórz wewnętrzną sieć szkolną tekst Artur Rudnicki Stwórz wewnętrzną sieć szkolną yammer to prywatna sieć społecznościowa, która ułatwia pracownikom i uczniom wzajemną komunikację, pozwala na dzielenie się informacjami i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie

2. Rozmowy i dyskusje w Internecie 1. Uczeń: Uczeń: 2. Rozmowy i dyskusje w Internecie a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości zna podstawowe zasady wymiany informacji w sieci Internet, zna portale internetowe oferujące usługę czatów, wie, w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO (KLASY IV-VI) 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają: testy, sprawdziany, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 ŁATWE PRZESTAWIENIE SIĘ Spis treści Spis treści 1 PTV Map&Guide internet V2 co jest nowe?... 3 1.1 Zmiana modelu licencji... 3 1.1.1 Starzy klienci 3 1.1.2 Nowi klienci 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego

Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego Poruszamy się zwinnie w gąszczu terminów językoznawczych. Charakterystyka języka mówionego i pisanego 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń: wie, czym charakteryzuje się język pisany, wie, czym charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji

Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Korzystanie z platformy Instytutu Rozwoju Edukacji Seweryn Wyszyński Spis treści 1. Logowanie do platformy... 2 2. Strona główna... 4 3. Ustawienia profilu użytkownika... 5 4. Dostęp do kursów na platformie...

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Raport z ilościowego projektu badawczego Warszawa, październik 2011 Cele badania Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej.

Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. Jak się porozumiewać i być zrozumianym - kilka słów o komunikacji niewerbalnej. AAC to w skrócie komunikacja alternatywna i wspomagająca. To wszystkie sposoby porozumiewania się, które są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki

Zbiory danych powstające w Internecie. Maciej Wierzbicki Zbiory danych powstające w Internecie Maciej Wierzbicki 17 marca 2009 Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia internetu 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cyberpsychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland

Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland Smartfony Telecom Practice Group Nielsen Poland W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój technologii mobilnych w kierunku grupy urządzeń zwanych smartfonami, a dodatkowo wiele prognoz na 2012 koncentruje

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie

Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Skuteczne sposoby budowania lojalności w Internecie Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) O czym powiem? Dlaczego warto interesować się społecznościami internetowymi? Jak funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dostępność w rozumieniu ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się Jacek Zadrożny informaton.pl Warszawa, dn. 8 kwietnia 2013 r. Przez środki wspierające komunikowanie się należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie

Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Padlet wirtualna tablica lub papier w Internecie Umiejętność gromadzenia, a potem przetwarzania, wykorzystania i zastosowania informacji w celu rozwiązania jakiegoś problemu, jest uważana za jedną z kluczowych,

Bardziej szczegółowo