Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym"

Transkrypt

1 POLONICA XXXIII PL ISSN MAŁGORZATA KARWATOWSKA BEATA JAROSZ Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja 1 o ograniczonym zasięgu społecznym Internet jest polem kempingowym dla duszy. Marilyn Manson Internet: nieograniczona komunikacja, nieograniczona izolacja. Paul Carrel Lepsza od Internetu byłaby tylko telepatia. Michael Dell Na temat Internetu 2 określanego mianem społecznego metamedium (Filiciak 2010: 104) napisano już bardzo dużo artykułów i książek, co nie oznacza, że globalna sieć i związane z nią problemy przestały być przedmiotem dociekań socjologów, psychologów, antropologów, medioznawców, komunikologów, politologów, kulturoznawców, filmoznawców czy lingwistów 3. Internet to nie tylko symbol naszych czasów. Jest on współcześnie 1 Prefiks cyber- zawiera odniesienia nie tylko do Internetu, ale też do nowoczesnych technologii w ogóle. Przedrostek ten stanowi człon rzeczownika cyberprzestrzeń odnoszącego się do rzeczywistości online. Wspomniany leksem stanowi dla Ryszarda Tadeusiewicza (2002: 8) pewną metaforę o publicystycznym charakterze (bardzo nieprecyzyjnym). Oznaczać może umownie rzeczywistość wewnątrz sieci to, co zaczyna się po drugiej stronie komputerowego ekranu. Zob.: Goban-Klas, Sienkiewicz W przypadku kształtowania się nazwijmy to świata wirtualnego medioznawcy mówią o trzech rewolucjach: sprzętowej (budowa mikroprocesora), programowej ( stworzenie przyjaznego systemu operacyjnego ) i internetowej (łączenie w sieć mikrokomputerów i wprowadzenie przeglądarek WWW). Kolejnym etapem było przekształcanie sieci w medium masowe, czego wyrazem są tzw. portale (bramy), czyli zintegrowane usługi informacyjne (zob.: Goban-Klas 2001: 65). 3 Małgorzata Kita (2010) utrzymuje, że zainteresowanie komunikacją w mediach ma charakter zdecydowanie bardziej transdyscyplinarny niż interdyscyplinarny.

2 110 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz czymś niezbywalnym, bez czego coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie w sferze towarzyskiej i zawodowej, publicznej i prywatnej. Bogusław Skowronek i Mariusz Rutkowski (2004: ) dowodzą, że w przestrzeni Internetu wypada być. Nieobecność w niej deprecjonuje, spycha na gorszą pozycję, a w niektórych sferach ludzkiej aktywności może wręcz przekładać się na mniejsze zyski finansowe. Nic dziwnego zatem, że stan bycia połączonym (Godzic 2000: 177) uznaje się za cechę ponowoczesnego uniwersum 4, a w XXI wieku świat realny, rzeczywisty i wirtualny, cyfrowy, elektroniczny wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Wynika to z powszechnej dostępności Internetu, z którym możemy się połączyć w dowolnym punkcie na ziemi w amazońskiej puszczy, na bezkresnym oceanie czy spieczonej słońcem pustyni, wybierając nierzadko jeden przycisk na klawiaturze telefonu. ( ) Pomiędzy byciem online a byciem offline zatarły się granice, łatwość przechodzenia z jednego stanu w drugi sprawia, że trudno mówić o wylogowaniu z sieci (Klimowicz 2010: 71 72). Stwierdzenie, że Internet to medium interaktywne, symetryczne, dwustronne, w którym nadawca i odbiorca naprzemiennie zamieniają się rolami, brzmi obecnie jak truizm. Słuszność ma Jan Grzenia (2004: 22), który twierdzi, że pisząc o języku Internetu, musimy najpierw zauważyć, iż mimo zasadniczo pisanej formy jest on wysoce zróżnicowany, bardziej niż wszelkie odmiany pisane znane dotąd. Zróżnicowanie to jest wynikiem wielkiej różnorodności typów internetowej komunikacji, którą określa się jako face-tomonitor lub face-to(via monitor)-face (zob.: Zawojski 2002: 428; Szpunar 2006: 219). Jeden ze sposobów takiej zapośredniczonej komputerowo komunikacji (computer mediated communication) porozumiewanie się za pomocą internetowego forum dyskusyjnego uczyniłyśmy natomiast przedmiotem naszych rozważań w niniejszym tekście. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy komunikacja prowadzona na forach dyskusyjnych ma ograniczony zasięg, czy też każdy użytkownik Internetu ma identyczny, niczym nieskrępowany dostęp do publikowanych tam treści. Komunikacja na internetowych forach 5 dyskusyjnych zgodnie z ujęciem Manuela Castellsa (2003: 61) przybiera postać dyskusji 6»wielu z wieloma«, a potencjalnie»wszystkich ze wszystkimi«, z czego można wyprowadzić równoważne logiczne twierdzenie ( ):»nikogo z nikim«(fiut 2004: 312). W ujęciu modelowym [!] bowiem każdy internauta nieograniczony żadnymi czynnikami nie tylko wymienia spostrzeżenia, poglądy, dzieli się posiadanymi informacjami, doświadczeniami czy pomysłami, ale ma także możliwość zestawiania różnych punktów widzenia i budowania pełnego obrazu, zadawania pytań, kwestionowania narzucanych opinii, wywierania nacisku, mówienia własnym głosem (Gwóźdź 2002: 541; por. także: Mazurek 2003: 104; Wojtasik-Tokarz 2008: 329). 4 Zob. na ten temat m.in.: Wojciechowska Rzeczownik forum ma naturę polisemiczną i funkcjonuje w polszczyźnie m.in. w uznawanym za przenośne znaczeniu miejsce publicznych wystąpień, przemówień. Ponadto używany jest w odniesieniu do spotkania, zgromadzenia, zebrania poświęconego otwartej dyskusji dotyczącej ważnych problemów publicznych. Zob. np.: Dunaj 2007: 142; Markowski, Pawelec 2007: Patrz na ten temat także m.in.: Lisiecki 2001: 111.

3 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 111 Prowadzone na forach dyskusyjnych dysputy mają charakter komunikacji asynchronicznej 7 w typie owym (Grzenia 2004: 22), gdyż odczytanie sformułowanej przez internautę wypowiedzi czy jej skomentowanie nie wymaga równoczesnej obecności nadawcy i odbiorcy (Lisiecki 2001: ). Co nie mniej istotne, każdy użytkownik może się włączyć w prowadzony dyskurs w dowolnym momencie, nawet po upływie długiego czasu od chwili opublikowania wpisu, jednak obowiązuje go zasada wypowiadania się na temat. Taka dyrektywa, będąca jedną z norm netykiety, realizuje wyznaczoną przez Paula Grice a maksymę odniesienia (Jagodzińska 2000: 132; por.: Zdunkiewicz 2001: 237), a jej nieprzestrzeganie skutkować może usunięciem danego postu przez moderatora, a w skrajnych przypadkach pozbawieniem internauty możliwości publikowania jakichkolwiek treści 8. Trzeba także wspomnieć, że wpis na forum nie musi zostać skomentowany, choć zwykle jeden post posiada kilkanaście, a niekiedy i kilkaset replik 9, co powoduje, że można mówić o swoistym dialogu czy raczej poli-, a nawet multilogu 10. Co ciekawe, cybernetyczni dyskutanci porównują taką interpersonalną wymianę myśli na portalach dyskusyjnych do koła zainteresowań, funklubu, spotkania towarzyskiego ze znajomymi w kawiarni, debaty publicznej czy nawet grupy wsparcia (Wojtasik-Tokarz 2008: 331). Toczone na forach czy czatach dysputy mają charakter pisany, chociaż wiele cech tej komunikacji jest właściwych oralnemu porozumiewaniu się w świecie realnym 11 spontaniczność i częsta eliptyczność wypowiedzi, kolokwialna składnia, nasycenie potocznością i ekspresywnością 12 czy używanie wyrazów socjocentrycznych (wyrażających wspólnotę sądów z odbiorcą) 13. Z tego względu Thomas Farrel mówił o piśmienności oralnej 7 Komunikacja asynchroniczna to typ porozumiewania się na forum, blogu lub poprzez (poczta elektroniczna). Za typ synchroniczny natomiast należałoby uznać dyskusje prowadzone na czatach lub przy użyciu komunikatorów (Gadu-gadu czy Tlen), gdyż wypowiedzi tzw. gawędziarzy ukazują się w jednakowym czasie rzeczywistym na ekranie zarówno nadawcy, jak i odbiorcy (też: masowego), a także komunikację wideofoniczną prowadzoną poprzez programy takie jak Skype. Por.: Wallace 2003; Wojciechowska 2002: 482; Aouil 2008: Przejawami niezadowolenia innych użytkowników, a jednocześnie informacją dla nadawcy na temat nieadekwatności zamieszczonego przez niego postu są m.in. pełniące funkcję upomnienia akronimy: NTW (nie ten wątek) czy OT (off topic nie na temat ). Zob.: Naruszewicz-Duchlińska 2006: Ilość postów opublikowanych w danym bloku tematycznym zależy m.in. od aktualności problematyki, jej ciekawości czy kontrowersyjności. 10 W literaturze przedmiotu funkcjonuje również termin telelog (telelogue) (np.: Lisiecki 2001: ; Jagodzińska 2008: 139). starannie. 11 Chodziłoby o odmianę swobodną, chociaż niektóre wpisy uznać należy za wypowiedzi tworzone 12 Patrz także na ten temat m.in.: Wojciechowska 2002: ; Rejter 2009: Trzeba dodać, że te cechy uznać można za charakterystyczne dla kodu ograniczonego zgodnie z ujęciem Basila Bernsteina (1990). Zob. też: Ogonowska, Skowronek 2005.

4 112 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz (literate orality) 14, gdyż jego zdaniem w Internecie pismo staje się substytutem mowy, chociaż w przeciwieństwie do zwykłej rozmowy, ale analogicznie do klasycznej korespondencji, internetowe dyskusje mają walor trwałości (Naruszewicz-Duchlińska 2006: 312). Innymi słowy, pisane na klawiaturze ( ) komunikaty ukazują się w czasie rzeczywistym na ekranach wszystkich użytkowników ( ). Warunki takie nie pozostawiają czasu na myślenie, słowa padają równie szybko jak w komunikacji ustnej z tą tylko różnicą, że tu zostają utrwalone na ekranie (Wojciechowska 2002: 482). Czy jednak rzeczywiście każdy użytkownik Internetu ma identyczny, nieograniczony w sensie dosłownym i metaforycznym dostęp do treści publikowanych na forach dyskusyjnych czy też komunikacja za pośrednictwem takich stron ma ograniczony zasięg 15? Uściślijmy, że chodzi nam o internautę posiadającego podstawowe umiejętności wystarczające do świadomego lub przypadkowego dotarcia do dowolnego forum. Nasze rozważania zmierzające ku udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie wypada rozpocząć od stwierdzenia, że powszechność komunikacji mogą ograniczać przeszkody natury technicznej. Mamy tutaj na myśli chociażby niemożność zalogowania się na forum 16, obwarowanie dostępu rozmaitymi zabezpieczeniami (np. hasłem znanym tylko wybranemu kręgowi użytkowników), blokowanie przez moderatora możliwości włączenia się w prowadzoną rozmowę czy jeszcze inne, niezależne od internauty czynniki uniemożliwiające mu publikowanie wpisów. Istotność tych przeszkód jest niewątpliwa, jednak w niniejszym tekście pragniemy się skupić na tym, czy forma postów i sposób prowadzenia wirtualnych dialogów może powodować trudności w dekodowaniu zawartych w nich treści. I. Jednym z głównych składników języka komunikacji internetowej, określanego mianem ekonomicznego (P. Wallance), instant (W. Burszta) czy języka in statu nascendi (por.: Warchala 2003: 245; Dziedzic 2005), są formy skrótowe pozwalające na szybkie 14 Dodać wypada, że na oznaczenie tego zjawiska stosuje się także inne terminy, np.: wtórna piśmienność, telepiśmienność czy oralność medialna (nie chodzi tutaj o powrót do oralności, języka mówionego, ale raczej o rozszerzoną piśmienność). Zob.: Farrel 1991: 197; Warchala, Skudrzyk 2010; Wilk 2000: 27 29; Żydek-Bednarczuk 2004: Chodzi nam zarówno o zakłócenia utrudniające komunikację, jak i o bariery ją uniemożliwiające (por.: Pałuszyńska 2006: 162). 16 Zwykle publikowanie wpisów na forum wymaga zalogowania po uprzednim utworzeniu konta. W momencie rejestracji każdy internauta kreuje swoją tożsamość, wymyślając login, czyli sieciowy odpowiednik osobistej tożsamości, która nie zawsze odpowiada tej rzeczywistej. Internauta nie wie, kim tak naprawdę jest jego rozmówca, a prawdziwość informacji, które podaje o sobie interlokutor podczas cybernetycznej rozmowy, zweryfikować można, wyłącznie spotykając się z nim twarzą w twarz w świecie realnym. Marta Klimowicz słusznie jednak zauważa, że współcześnie popularność rozmaitych portali społecznościowych warunkuje funkcjonowanie w sieci nazwijmy to postaci rzeczywistych, które nie eksperymentują online ze swoją tożsamością. Coraz mniej osób wierzy bowiem w anonimowość sieciowych awatarów. Znacznie wyraźniej widać natomiast, że Internet wykorzystywany jest przez zwykłych ludzi do kontaktowania się z ich znajomymi, nie zaś do nawiązywania przygodnych znajomości, w których podają się za kogoś innego (Klimowicz 2010: 59).

5 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 113 przekazywanie treści (zob.: Szpunar 2006: 222). Wśród akronimów (shortcuts) szczególnie powszechne na polskich forach dyskusyjnych są skróty: a) literowe angielskie: thx (thanks dzięki ), bf (boyfriend chłopak [partner] ), CU (see you do zobaczenia ), CU-morrow (see you tomorrow do zobaczenia jutro ), NP (no problem nie ma problemu ), omg (oh my God o mój Boże ); b) literowo-cyfrowe angielskie: 4U (for you dla ciebie ), 2U2 (to you too dla ciebie też ), be4 (before wcześniej ), gr8 (great świetnie, super ); c) literowe polskie: cze (cześć), dozo (do zobaczenia), nmzc (nie ma za co), MSZ (moim skromnym zdaniem), pzdr (pozdrawiam, pozdrowienia), WWN (witam wszystkich niewitanych), zw (zaraz wracam); d) literowo-cyfrowe polskie: 3maj się oraz 3mka (trzymaj się i jego derywat: trzymka). Stosowanie licznych form skrótowych (wskazane w powyższym wyliczeniu przykłady stanowią niewielki procent całego zbioru) ma na celu ekonomizację przekazu i zmniejszenie czasu tworzenia wypowiedzi (por.: Kuruc 2006; Naruszewicz-Duchlińska 2004). Dzięki nim internauci tworzą teksty bardzo krótkie. Zredukowali wypowiedzenia złożone, nie poprzestali na wypowiedzeniach pojedynczych w ich przekazach dominują niezdania (Grzelak 2010: 267). Jednakże nie wszyscy użytkownicy znają skrótowce, a zatem spore trudności sprawiać może deszyfracja sensu choćby takich fragmentów 17 : a tak btw to on jest ojczymem (by the way przy okazji ) [FM], wymiatał włosami lol (laugh out loud śmiech na sali ) [FNK]. Trzeba także dodać, że oprócz obiegowych akronimów stosowanych powszechnie nie tylko przez polskich użytkowników, ale także przez internautów niemal wszystkich narodowości 18, tworzone są nierzadko oryginalne skróty w zależności od popularności jakiegoś sformułowania na danym forum. Przykładem może być stosowanie na forum ślubnym [FSW] formy PM zastępującej wyrażenie panna młoda czy używane na forach dla osób grających w gry online [FM] połączenie BiŚwK powstałe od sformułowania Bracia i Siostry w Klawiaturze. Wspomnieć trzeba w tym miejscu także o innych konstruktach o charakterze skrótowym, np. o tzw. formach okrojonych, powstałych wskutek derywacji dezintegralnej, typu: koc kocham cię ; bra bracie, które spotyka się szczególnie często na forach młodzieżowych (por.: Grzelak 2010: 267). 17 Przykłady zamieszczone w artykule pochodzą z losowo wybranych forów ogólnych [FNK], [FG], a także z tematycznych, tj.: policyjnego http: //ifp.pl/ [FP],wojskowego [FW], ślubnego [FSW], młodzieżowego [FM], muzycznego [FMu], o hip-hopie [FHH] i dla kobiet posiadających dzieci [FEM]. Zapisane w nawiasach kwadratowych skróty stosujemy w tekście głównym na oznaczenie źródła, z którego pochodzi przywoływany fragment. 18 Potwierdzają to rozmowy prowadzone z obcokrajowcami za pośrednictwem portali społecznościowych typu Facebook czy Twitter, co z kolei dowodzi, że język angielski stanowi podstawowe narzędzie porozumiewania się międzynarodowej społeczności nie tylko w świecie rzeczywistym, ale i wirtualnym (e-english). Zob.: Lisiecki 2001: 109; Wojciechowska 2002: 484.

6 114 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz II. Deszyfrację komunikatu utrudniać może również modyfikowanie zapisu wyrazów. Chodziłoby tutaj m.in. o zastępowanie sekwencji ku literą q, co skutkuje choćby takimi zapisami: u mnie w sql-u (school-u szkole ), modyfiqje ( modyfikuje ). Niekiedy pojawiają się jeszcze bardziej skomplikowane konstrukcje powstałe wskutek wielu operacji najczęściej mających na celu fonetyczny zapis słów angielskich lub stylizowana (najczęściej) na angielską notację wyrazów polskich, np.: d00d (dude koleś ), joo lub ju (you ty ), ewryłan (everyone każdy ), emejzingli (amazingly niesamowicie ), tschego (czego), pshebradź (przebrać), hoomor (humor), crooličy (króliczy) (por.: Aouil 2008: 37). Modyfikacje kształtu graficznego, o których mowa, dotyczą także sformułowań dwu- lub kilkuwyrazowych, np.: gud njus (good news dobra wiadomość ), szejk jor badi (shake your body potrząśnij, ruszaj swoim ciałem ), ju ken dens (you can dance umiesz tańczyć ). Ponadto trudności sprawiać może odczytanie słów zapisywanych w sposób dość oryginalny, gwałcący podstawowe reguły ortograficzne. Ilustracją niech będą choćby takie językowe potworki, jak: bes zensó (bez sensu), fspulnig (wspólnik), fqshyłam (wkurzyłam). III. Zaburzenia w komunikacji nieraz poważne może powodować również nieznajomość wirtualnego kodu niewerbalnego. Mamy tu na myśli oczywiście emotikony graficzne śmieszki nawiązujące do tradycji piktogramów 19, stanowiące substytut stanów uczuciowych i mentalnych, np.: :-( [smutek], :-) [uśmiech], :-* [całus], :-P [pokazanie języka], :- D [bardzo szeroki uśmiech], ;-( [płacz], Oo.:) [dobre myśli]. Emotikony stosowane są przez internautów bardzo chętnie, o czym świadczy fakt, że na większości forów niemal każdy fragment czy zdanie uzupełnia drobny obiekt graficzny czy sekwencja znaków interpunkcyjnych o funkcji informacyjnej (np. serce, język, komputer, telefon) 20. Częstość użycia tego typu form niewerbalnych wynika nie tylko z powodu chęci szybkiego przekazania określonych informacji, ale również z uwagi na szybkość spostrzegania obrazów wizualnych przez człowieka, dzięki symultanicznemu charakterowi procesu; wysoką pojemność informacyjną obrazu, którą trudno precyzyjnie zmierzyć i porównać, bo wymierna pojemność nośników pamięci nie jest tu dobrym wskaźnikiem ( ); naturalność w odbiorze, co daje prostotę działania (Młodkowski 1998: 324; por.: Białostocki 1982: 12). Jednakże nieznajomość znaczenia używanych w internetowych dialogach obrazków czy znaków powodować może problemy we właściwym odczytaniu opublikowanego na forum wpisu. To za pomocą emotikonów bowiem internauci kodują informację o tym, że daną wypowiedź odbiorca powinien uznać za sarkastyczną czy ironiczną. IV. Negatywnie na semantyczną przejrzystość wypowiedzi wpływać może również stosowanie słownictwa socjolektalnego głównie slangowego i specjalistycznego, które przeważa na forach młodzieżowych, muzycznych, wielotematycznych, hobbystycznych, 19 Więcej na ten temat: Jagodzińska 2000; Maliszewska 2002; Sokół 2004; Więckiewicz Znaki, o których mowa, pojawiają się nie tylko na forach internetowych, ale też w ach i w rozmowach prowadzonych na czatach czy za pośrednictwem komunikatorów. Stosowane są również w tekstowych wiadomościach przesyłanych za pomocą telefonów komórkowych, a także w artykułach publikowanych przede wszystkim w prasie młodzieżowej.

7 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 115 a także skupiających profesjonalistów z danej dziedziny. Niemożność właściwego odczytania treści wypływającej z opublikowanego przez internautę wpisu wynika z nieznajomości leksyki, którą operują członkowie określonych grup społecznych. Uściślijmy, że mamy na myśli nie tylko rzeczywiste zbiorowości spojone jakimś rodzajem więzi, ale także wspólnoty wirtualne, skupiające ludzi o podobnych zainteresowaniach czy problemach, którzy nierzadko nigdy nie spotykają się w świecie rzeczywistym. Dla osób korzystających sporadycznie z internetowych forów dyskusyjnych lub nienależących do danej zbiorowości nieczytelne mogą być fragmenty typu: mam bruda w klasie [FM], dobra nutka [FMu], niezłe pióra [FMu], kocham headbanging [FNK], za bardzo przykoksowany nie jestem [FNK], bombię już trzy sezony [FHH], nie bądź kserobojem [FHH]. Właściwa deszyfracja przywołanych wyimków z różnych forów nie będzie natomiast stanowiła problemu dla nastolatka, fana muzyki metalowej czy hip-hopu z uwagi na znajomość wyrazów takich, jak: brud ( osoba, która nie dba o higienę osobistą ), nutka ( dobra piosenka ), pióra ( włosy ), headbanging ( rzucanie włosami ), przykoksowany ( wysportowany, umięśniony, często wskutek spożywania odpowiednich substancji ), bombić ( robić graffiti na pociągu ), kseroboj ( grafficiarz kradnący styl ). Z kolei fragment typu: byłem gestorem, pracowałem w RBLogu, a potem WOGu [FW] rozszyfruje osoba znająca rzeczywistość wojskową. Gestor bowiem to zarządca, RBLog to Regionalna Baza Logistyczna, a WOG Wojskowy Oddział Gospodarczy. Wpis zaś chcę taktyczne, nie przydziałowe [FP], będzie zrozumiały i dla żołnierza, i dla policjanta, którzy wiedzą, czym są buty taktyczne ( sportowe obuwie używane przez służby mundurowe ) i czym różnią się od tych, uzyskiwanych z przydziału. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że cybernetyczni dyskutanci najczęściej nie mają na celu utrudniania przygodnym odbiorcom odczytania wypowiedzi. Tworzą oni bowiem komunikat, używając form, które stosują podczas rzeczywistych kontaktów interpersonalnych. Ponadto na interesujących nas typach stron internetowych spotkać można także specyficzne określenia stosowane wyłącznie na oznaczenie pewnych zjawisk czy praktyk związanych z funkcjonowaniem na forum dyskusyjnym. Mamy tutaj na myśli wpisy typu: dodam offtopicowo [FMu], czemu mi bana dałeś? [FHH], w których utrwalone zostały informacje o podjęciu wątku niezwiązanego z tematem głównym (offtopicowego) i blokowaniu przez moderatora możliwości dodawania wpisów (dać bana, ang. ban zakaz zakazać ). V. Kolejną kwestią utrudniającą i ograniczającą dostęp do publikowanych na forach treści jest odwoływanie się do niezwykle szerokich kontekstów, czemu sprzyja możliwość umieszczania odsyłaczy (tzw. linków) do rozmaitych witryn internetowych, zawierających muzykę, filmy, zdjęcia czy inne teksty (Naruszewicz-Duchlińska 2006: 317). Takie zabiegi warunkują hipertekstowy i multimedialny charakter prowadzonych rozmów 21, co jest dowodem przełamania linearności tekstu i ustępowania tradycyjnego wzoru kultury opartej na dominacji druku ( ) nowemu paradygmatowi z przewagą kodu audiowizualnego (Gajda 2000: 25). 21 O hipertekstowości wspomina się o także w definicjach. Przykładem niech będzie wyjaśnienie, iż forum to system asynchronicznej wymiany komunikatów hipertekstowych, dokonującej się za pośrednictwem Internetu, charakteryzującej się tym, że każdy uczestnik ma możliwość zarówno odbierania, jak i nadawania komunikatów (Mazurek 2003: 104).

8 116 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz Oczywistym jest, że każda wytworzona treść przez użytkownika (user generated content UGC; Chudziński 2007: 330) należącego do określonej grupy dyskusyjnej czy wypowiadającego się na jakimś forum już w momencie pojawienia się na serwerze podlega prawu cięcia, dezintegracji, które mają wszyscy uczestnicy dyskusji (Jagodzińska 2008: 140). Każdy bowiem opublikowany w sieci wpis, jeśli tylko nie jest zabezpieczony, chroniony przed zmianami, może zostać przez jakiegokolwiek internautę zmodyfikowany wskutek dopisania jakiegoś fragmentu, wycięcia wyimka z całości czy połączenia go z innymi tekstami (Żydek-Bednarczuk 2004: 18). Dana wypowiedź może być w nieskończoność przetwarzana, co wpłynęło na określenie przez Nancy Kaplan (1995) komunikatu internetowego mianem politekstu, czyli tekstu wielokrotnego. Możliwość niemal nieograniczonego modyfikowania i cytowania czyjegoś wpisu powoduje, że wiele z przywoływanych fragmentów wraz z komentarzami może być nieczytelnych z uwagi na brak kontekstu. Często bowiem internauta nie jest w stanie dotrzeć do źródła postu, nie może się zapoznać z całą dyskusją, w której ów fragment stanowił pierwotnie wykładnię czyjegoś stanowiska, co prowadzi nierzadko do poważnych utrudnień nadawczo-odbiorczych. W dodatku po upływie jakiegoś czasu strona, do której przekierowuje forumowicza autor postu poprzez umieszczenie w nim odsyłacza, może być nieaktywna z uwagi np. na jej usunięcie czy zablokowanie. W efekcie czytający nie może zapoznać się z zawartością witryny, a zatem i z kontekstem przywołanym określonym linkiem. Przykładem takiej sytuacji w rzeczywistości wirtualnej może być rozmowa prowadzona na forum dla hiphopowców, którzy dzielą się wiedzą na temat wykonywania figur w tańcu breandance: [warze:] pokaż te twistery :d, [Frank Sinatra:] <pokazuje> i jak? [FHH]. W miejscu słowa <pokazuje> pierwotnie jak dowiadujemy się z dalszej rozmowy umieszczony został odsyłacz do filmu, na którym forumowicz zarejestrował swoje ewolucje. Dość częstą praktyką jest również tworzenie wpisów nazwijmy to piętrowych, w których forumowicze cytują dany fragment z szeregiem replik i odpowiedzi, umieszczając w dodatku swój autorski komentarz. Przywołajmy jeden z licznych przykładów na rozmaitych forach dyskusyjnych [FNK]: [zelka napisał(a):] [Natty napisał(a):] [zelka napisał(a):] Rydzyka wygnać do Afryki nie do Afryki! Do Nepalu, od Afryki niech on się trzyma z daleka Ok, na Grenlandie, niech lodówki Eskimosom sprzedaje. VI. Kolejny czynnik powodujący ograniczenia komunikacyjne jest powiązany z poprzednio omawianym problemem. Chodzi o otwartość i dynamikę prowadzonych dysput, które sprawiają przypadkowemu użytkownikowi nierzadko niemałe trudności w od-

9 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 117 nalezieniu się w konkretnym miejscu trwającego polilogu 22. W multikonwersacjach jak wspomniałyśmy na początku każdy rozmawia z każdym, a posty w danym bloku ułożone są chronologicznie według czasu ich publikacji (zob.: Wyrwas 2004: 56). Wielogłosowość warunkuje natomiast wielowątkowość prowadzonych rozmów, które nierzadko w obrębie jednego wątku ulegają rozproszeniu na kilka odrębnych tematycznie dysput prowadzonych jednak równolegle na jednym forum nieraz przez bardzo długi czas. Ponadto pośród postów stanowiących głos we właściwej dyskusji wiele jest wpisów tzw. pobocznych i nieistotnych, tematycznie dalekich od rozmów zasadniczych, które nie mieszczą się w formule danego wątku 23. Przykładem może być wypowiedź internautki, która na forum E-mama w bloku o ciąży bliźniaczej publikuje następujący tekst: Wróciłam z grzybów, idę się położyć bo straaasznie się nachodziliśmy, później do was napiszę [FEM]. O dziwo tego typu posty publikowane się dość często i niekiedy rozrastają się w minirozmowy 24. Forumowicze chcą się podzielić tym, co aktualnie robią lub czym zajmowali się przed chwilą, co odnaleźli ciekawego w Internecie albo jaki przepis kulinarny niedawno wypróbowali, a czasem pragną jedynie zaznaczyć swoją obecność, informując równocześnie, że nie są zdolni zapisać niczego sensownego w danym momencie (np.: Nie mam weny, więc to zmilczę [FMu]; Nic dzisiaj nie napiszę do was, bo jestem padnięta [FM]). Okazuje się zatem, że internautom chodzi nie tylko o komunikowanie myśli, wymianę informacji, ale także fatyczne współuczestniczenie służące ustalaniu osobistych więzi między ludźmi, łączącymi się z powodu zwykłej potrzeby towarzystwa (Malinowski 2000: 342). Początek konwersacji doskonale znają natomiast użytkownicy w miarę często i regularnie wypowiadający się na danym forum, co skutkuje wysokim stopniem eliptyczności wypowiedzi. W efekcie internaucie, który dociera na określony portal dyskusyjny, nie tylko trudno odnaleźć się i zrekonstruować tok myślenia w przebiegu wielokierunkowej tematycznie rozmowy, ale także niełatwo włączyć się w taką wymianę zdań na tyle skutecznie, by wywołać pożądaną reakcję słowną któregokolwiek z forumowiczów. 22 Komunikację na forach dyskusyjnych zakłócać mogą również trudności w wynegocjowaniu wspólnego tematu, brak akceptacji dla tematów proponowanych przez kolejnych rozmówców lub wadliwe ocenianie, co jest właściwym tematem (Pałuszyńska 2006: 165). 23 Takie typy rozmów na forum wyróżnia Daria Zielińska-Pękał (2011: ). 24 Posty-wtrącenia mogą być również autokontynuowane przez autora wpisu, o czym pisze Daria Zielińska-Pękał. Badaczka dodaje również, że nagromadzenie postów odbiegających od tematu właściwego jest zależne od zażyłości między internautami. Innymi słowy, dopóki ( ) członkowie danej wirtualnej wspólnoty nie są sobie znani, będą preferowali rozmowy zasadnicze. ( ) wraz z upływem czasu relacje ( ) ulegają zmianie. Użytkownicy stają się sobie coraz bardziej bliscy, a rozmowy zasadnicze nie wypełniają już wszystkich ich potrzeb. Komunikacja zaczyna więc zataczać szersze kręgi od sformalizowanych informacji po szerokie tematycznie, niczym nieograniczone, towarzyskie pogawędki (Zielińska-Pękał 2011: ).

10 118 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz * * * Podsumowując nasze rozważania, wypada stwierdzić, że internetowe fora dyskusyjne cieszą się współcześnie dużą popularnością przede wszystkim wśród młodych ludzi, którzy nie ruszając się z domu sprzed monitora, mogą zawierać znajomości, komunikować się z osobami mającymi podobne zainteresowania czy borykającymi się z identycznymi problemami. Ludzie nie tylko jednak dzielą się przemyśleniami, opiniami i wiedzą, ale także bez zażenowania i oporów opowiadają o swoich najintymniejszych sekretach, co dowodzi, że cybernetycznych współrozmówców darzą zaufaniem. Niekiedy radzą się wirtualnych interlokutorów, poszukując rozwiązania rzeczywistego problemu, co zyskało już nazwę crowdsourcingu, czyli czerpania wiedzy z mądrości tłumu (Grzeszak 2012: 42). Internet zatem jest pierwszym medium, które jest zarazem pisemne i ustne, publiczne i prywatne, indywidualne i zbiorowe (Kerckhove 1996: 187). Prawdą jest też, że paradoksalnie,»wchodząc«do Internetu, wkraczamy w dość hermetyczny, zamknięty świat ( ). Może nawet nasuwa się porównanie ze swoistym więzieniem kontakty wewnątrz sieci są ograniczone i nie pozwalają na dobór osób spotkanych w Internecie (stąd»przenoszenie«tych kontaktów»na zewnątrz«); język zaś używany w sieci przypomina grypserę (Przywara 2004: 245). Być może porównanie tworzywa, z którego powstają internetowe wypowiedzi, do grypsery jest pewnym nadużyciem. Nie można jednak zaprzeczyć, że nierzadko konstruowane przez internautów wpisy są niezrozumiałe, nieczytelne, a przez to niedostępne wszystkim użytkownikom. Warunkuje to użycie akronimów, emotikonów czy leksyki mającej ograniczony zasięg użycia zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym. W dodatku wielogłosowość, możliwość komentowania i cytowania wszystkich wypowiedzi powoduje, że dysputy prowadzone na forach przypominają nieskończenie wielkie drzewo kolejne gałęzie tworzone są automatycznie w momencie publikowania wpisu, co sukcesywnie oddala internautów od jego pnia, którego w końcu nie można odszukać. Co więcej, możność przywoływania absolutnie wszystkich, bogatych zasobów dostępnych w Internecie przypomina błyskawiczne zrastanie się gałęzi jednego drzewa z gałęziami innego, wskutek czego z połączenia istniejących już elementów powstaje nowa jakość. Wszystkie te czynniki powodują, że użytkownik, który okazjonalnie zagląda na forum, może z łatwością pogubić się w gąszczu słów, dźwięków, obrazów i kontekstów współfunkcjonujących w wirtualnej przestrzeni. Bibliografia A o u i l B., 2008, Komunikowanie się w Internecie narzędzia, specyfika i właściwości, [w:] Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, red. M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń, s B e r n s t e i n B., 1990, Odtwarzanie kultury, wybr. i oprac. A. Piotrowski, przekł. Z. Bokszański, A. Piotrowski, Warszawa. B i a ł o s t o c k i J., 1982, Słowo i obraz, [w:] Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września 1 października 1977, red. A. Morawińska, Warszawa, s

11 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 119 C a s t e l l s M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przekł. T. Hornowski, Poznań. C h u d z i ń s k i E., red., 2007, Słownik wiedzy o mediach, Warszawa Bielsko-Biała. D u n a j B., red., 2007, Nowy słownik języka polskiego, wyd. 2, Warszawa. D z i e d z i c B., 2005, Konstruowanie i rozumienie znaczeń w komunikowaniu mediowanym komputerowo, Toruń. F a r r e l T. J., 1991, Secondary Orality and Consciousness, [w:] Media, Consciousness and Culture Explorations of Walter Ong s Thought, red. B. Gronbeck, T.J. Farrel, New Bury Park London New Delhi. F i l i c i a k M., 2010, Internet społeczne metamedium, [w:] Media audiowizualne. Podręcznik akademicki, red. W. Godzic, Warszawa, s F i u t I. S., 2004, Komunikacja sieciowa źródłem interakcji społecznych, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L.H. Haber, Kraków, s G a j d a S., 2000, Media stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach masowych, red., J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s G o b a n - K l a s T., 2001, Powstanie i rozwój mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków. G o b a n - K l a s T., S i e n k i e w i c z P., 1999, Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków. G o d z i c W., 2000, Język w Internecie: Czy piszemy to, co myślimy?, [w:] Język w mediach masowych, red., J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa, s G r z e l a k E., 2010, Między wolnością a zniewoleniem, czyli w jakim stopniu rozwój technologiczny determinuje komunikację międzyludzką, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s G r z e n i a J., 2004, Strona WWW jako forma dialogowa, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s G r z e s z a k A., 2012, Niewolnicy sieci, Polityka, nr 6 (2845), s. 42. G w ó ź d ź M., 2002, Realne kontakty w wirtualnym świecie na przykładzie forum e-generacja, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, red. L.H. Haber, Kraków, s J a g o d z i ń s k a J., 2000, Uśmiech i śmiech w dyskusjach internetowych o sposobach zapisu uczuć towarzyszących wypowiedzi, Poradnik Językowy, z. 3, s , Dialogi równoległe w strukturze dyskusji internetowej, [w:] Język w mediach elektronicznych, red. J. Podracki, E. Wolańska, Warszawa, s K a p l a n N., 1995, Politexts, Hypertext and Other Cultural Formations in the Late Age of Print, Computer-Mediated Communication Magazine, vol. 2, no. 3, p. 3. K e r c k h o v e d e D., 1996, Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przekł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa. K i t a M., 2010, Składniki językowego tygla medialnego, [w:] Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm, s K l i m o w i c z M., 2010, Komunikacja internetowa na początku XXI wieku. Kultura indywidualizmu i narcyzm w mediach społecznych, [w:] Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, red. D. Majka-Rostek, Warszawa, s

12 120 Małgorzata Karwatowska, Beata Jarosz K u r u c M., 2006, Akronimy jako element komunikacji językowej, Język Polski, z. 5, s L i s i e c k i M., 2001, Komunikacja przez komputer (CMC), [w:] Język w komunikacji, t. 3, red. G. Habrajska, Łódź, s M a l i n o w s k i B., 2000, Jednostka, społeczność, kultura, Warszawa. M a l i s z e w s k a A., 2002, Wirtualna buźka. Modyfikująca rola znaków graficznych w komunikacji internetowej, [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Łódź, s M a r k o w s k i A., P a w e l e c R., 2007, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Kalisz. Mazurek P., 2003, Internetowa grupa dyskusyjna, Kultura i Społeczeństwo, nr 1 (XLVII), s M ł o d k o w s k i J., 1998, Aktywność wizualna człowieka, Warszawa Łódź. N a r u s z e w i c z - D u c h l i ń s k a A., 2004, Akronimy internetowe wstępny zarys problematyki, Prace Językoznawcze UWM, t. 6, s , Incipity w dialogach internetowych (na przykładzie list dyskusyjnych), [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s O g o n o w s k a A., S k o w r o n e k B., 2005, Język na nielegalu, czyli wpływ multimediów na komunikację werbalną młodego pokolenia. O nową metodologię badań, [w:] multimedia, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńki, Wrocław, s P a ł u s z y ń s k a E., 2006, Bariery w komunikacji: otwierać, a nie zamykać rozmowę, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 2, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s P r z y w a r a B., 2004, Cyberspołeczności czy wirtualne zbiorowości?, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Wizja czy rzeczywistość?, t. 2, red. L.H. Haber, Kraków, s R e j t e r A., 2009, Lingwistyczne refleksje nad komunikacją internetową, [w:] Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst Język Gatunki, red. D. Ulicka, Warszawa, s S k o w r o n e k K., R u t k o w s k i M., 2004, Media i nazwy. Z zagadnień onomastyki medialnej, Kraków. S o k ó ł M., 2004, Emotikony. Wirtualne emocje, Gliwice. S z p u n a r M., 2006, Rozważania na temat komunikacji internetowej, [w:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku, t. 1, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin, s Ta d e u s i e w i c z R., 2002, Społeczeństwo Internetu, Warszawa. Wa l l a c e P., 2003, Psychologia Internetu, przekł. T. Hornowski, Poznań. Wa r c h a l a J., 2003, Kategoria potoczności w języku, Katowice. Wa r c h a l a J., S k u d r z y k A., 2010, Kultura piśmienności młodego pokolenia, Katowice. W i ę c k i e w i c z M., 2006, Emotikony pismo obrazkowe XXI wieku, Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, nr 2, s W i l k E., 2000, Nawigacje słowa. Strategie werbalne w przekazach audiowizualnych, Kraków. Wo j c i e c h o w s k a A., 2002, Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problematyki, Zielonogórskie Seminarium Polonistyczne, s Wo j t a s i k - To k a r z A., 2008, Odmiany dialogu na forach internetowych, [w:] WWW w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Wrocław, s

13 Forum internetowe, czyli (cyber)komunikacja o ograniczonym zasięgu społecznym 121 Wy r w a s K., 2004, Kilka uwag o dyskusji na forum internetowym, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s Z a w o j s k i P., 2002, Monitory między nami. O byciu razem i osobno w cyberprzestrzeni, [w:] Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków, s Z d u n k i e w i c z D., 2001, Akty mowy, [w:] Encyklopedia kultury polskiej, t. 2: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s Z i e l i ń s k a - P ę k a ł D., 2011, Nieistotne rozmowy wspólnot wirtualnych, [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, red. M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, Toruń, s Ż y d e k - B e d n a r c z u k U., 2004, Tekst w Internecie i jego wyznaczniki, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, współred. J. Grzenia, Katowice, s SUMMARY The Internet Forum: (Cyber)communication of Limited Social Access The object of the study is the form of computer-mediated communication called the Internet forum. The authors attempt to determine whether all Web users have the same unrestricted access to Internet forums or whether their entry is limited. The research revealed that a user s participation in the Internet forum may be restricted by several factors: technical difficulties of logging on to a forum such as additional or secret codes, moderator s privileges of deleting, merging, editing etc. posts, and other external obstacles to post a message; the language barrier professional jargon, slang terms, abbreviations, shorthand spelling; a broad range of references due to the placement of links to a variety of text, music, film and picture websites. Consequently, an occasional visitor to an Internet forum is likely to get lost in the maze of verbal, visual and sound messages coexisting on this type of website.

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy:

W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: Wykład nr 2 W obrębie polskiego języka narodowego należy wydzielić dwa systemy: a) polszczyznę ogólną (zwaną literacką); b)polszczyznę gwarową (gwary ludowe). Jest to podział dokonany ze względu na zasięg

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator?

Rozdział 6. Komunikatory internetowe i czaty. 6.1. Jak działa komunikator? Rozdział 6 Komunikatory internetowe i czaty Komunikatory internetowe umożliwiają korzystającym z nich użytkownikom sieci m.in. prowadzenie pogawędek tekstowych czy przesyłanie plików. Większość programów

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook

Facebook, Nasza klasa i inne. www.facebook.com. podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 2. Facebook Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 2. Facebook www.facebook.com Facebook to drugi najczęściej wykorzystywany portal społecznościowy w Polsce i

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska

ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU. Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska ROLA PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W RELACJACH MIĘDZYLUDZKICH XXI WIEKU Opracowały: mgr Agnieszka Błyszczek mgr Magdalena Gołębiewska Informacje o Autorkach Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Tożsamość internetowa

Tożsamość internetowa Tożsamość internetowa tożsamość społeczna, którą użytkownik internetu ustanawia będąc w społeczności internetowej i na stronach internetowych. Chociaż niektórzy ludzie wolą używać swoich prawdziwych imion

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV - VI Ocena celująca: uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie materiału z łatwością buduje spójne zdania proste i

Bardziej szczegółowo

dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej dr hab. Katarzyna Tałuć Uniwersytet Śląski Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej cyfrowi tubylcy urodzeni po 1983 r. Nie znają świata bez urządzeń elektronicznych (komputerów, smartfonów,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

Mówienie. Rozumienie ze słuchu

Mówienie. Rozumienie ze słuchu Kryteria oceniania z języka angielskiego Ocena celująca Stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria potrzebne na ocenę bardzo dobrą, ponadto opanował wiadomości i umiejętności wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów gimnazjum klasy I - III Odpowiedzi ustne, prace klasowe i sprawdziany są oceniane punktowo, a punkty są przeliczane następująco zgodnie z Szkolnym

Bardziej szczegółowo

Jan M. Zając (UW / SmartNet) Zespół: Dominik Batorski, Paweł Kucharski

Jan M. Zając (UW / SmartNet) Zespół: Dominik Batorski, Paweł Kucharski www.snrs.pl Tak naprawdę jest zupełnie inaczej, czyli 5 najczęściej powtarzanych bzdur o społecznościach internetowych Jan M. Zając (UW / SmartNet) Zespół: Dominik Batorski, Paweł Kucharski Nie wierzcie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas VI szkoły podstawowej. 1. Skala ocen : GRAMATYKA I SŁOWNICTWO 6 Uczeń bardzo swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Blogger opis serwisu

Blogger opis serwisu Blogger opis serwisu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95

Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 Paweł Pindera Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Nauczyciel i Szkoła 3-4 (44-45), 91-95 2009 Paweł PINDERA Wspomaganie komputerowe nauczania w zintegrowanej edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY :

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY : OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, gdy: posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH FORMAT EGZAMINU: EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY Z JĘZYKA OBCEGO, POZIOM B2 Egzamin sprawdza znajomość języka obcego ogólnego na poziomie

Bardziej szczegółowo

Z Małej Szkoły w Wielki Świat

Z Małej Szkoły w Wielki Świat Pierwsze kroki na witrynie edukacyjnej projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat Spis treści Witryna edukacyjna projektu Z Małej Szkoły w Wielki Świat...2 Pierwsze logowanie... 3 Uzupełnienie profilu użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF

Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Opis wymaganych umiejętności na poszczególnych poziomach egzaminów DELF & DALF Poziom Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu pisanego Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna A1 Rozumiem proste słowa i potoczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na

1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy. 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 1. PR rozumiany jako sztuka komunikowania jest zazwyczaj najskuteczniejszy gdy 2. Public relations w kulturze polega przede wszystkim na 3. Dlaczego poprzez profesjonalny PR łatwo kreować wizerunek organizacji?

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie teoretyczne

Wprowadzenie teoretyczne Wprowadzenie teoretyczne Do realizacji naszej analizy wykorzystałyśmy screen pochodzący z portalu Mistrzowie.org oraz część dyskusji zawartej w komentarzach pod nim. Zdecydowałyśmy się na ten fragment

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasy 4-6 klasy - Ocena Gramatyka i słownictwo uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w rozkładzie z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych

Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych rk Po zakończeniu rozważań na temat World Wide Web, poznaniu zasad organizacji witryn WWW, przeczytaniu kilkudziesięciu stron i poznaniu wielu nowych pojęć, prawdopodobnie zastanawiasz się, kiedy zaczniesz

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń:

OCENA CELUJĄCA. Słuchanie: Uczeń: Wymagania na poszczególne oceny z języka angielskiego dla uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej.

Wirtualna tablica. Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. Wirtualna tablica Padlet: https://pl.padlet.com/ Padlet nazywany jest wirtualną tablicą, ścianą lub kartką strony internetowej. To proste w obsłudze narzędzie może służyć jako tablica informacyjna lub

Bardziej szczegółowo

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH?

INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? INTERNET TO CYFROWE PODWÓRKO MŁODYCH? Dziecko autorem poczytnego bloga? Rodzic jako ambasador internetu? Młodzież = cyfrowi tubylcy? Czy młodzi ludzie tworzą wartościowe treści przy wykorzystaniu nowych

Bardziej szczegółowo

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński

Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania. dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński Samorząd 2.0? Społeczne i polityczne aspekty nowych mediów Szanse i wyzwania dr Samuel Nowak, Uniwersytet Jagielloński plan spotkania Trzy części spotkania: podstawowe pojęcia i problemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

Jak Działa AutoBlogger...

Jak Działa AutoBlogger... Jak Działa AutoBlogger... Wstęp Treść nie rządzi już Internetem... Dzisiaj to użytkownicy Social Media produkują najwięcej informacji; publikują swoje zdjęcia, wiadomości i video na Facebooku, komentują

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczną. który:

Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę niedostateczną w zakresie swych kompetencji polonistycznych nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą; - nie jest w stanie wykonać z

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.

Facebook, Nasza klasa i inne. http://nk.pl/ podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych. Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa. Facebook, Nasza klasa i inne podstawowe informacje o serwisach społeczności internetowych Cz. 1. Serwis nk.pl (dawniej Nasza-klasa.pl) Serwisy (portale) społecznościowe są popularnym narzędziem komunikacji

Bardziej szczegółowo

Jak działają social media?

Jak działają social media? 3.1.1 Jak działają social media? Wg definicji publikowanej na Wikipedii Media społecznościowe (ang. Social Media) to określenie odnoszące się do ogólnie pojętego korzystania z internetowych i mobilnych

Bardziej szczegółowo

Szkolne Blogi - jak zacząć?

Szkolne Blogi - jak zacząć? Szkolne Blogi - jak zacząć? Zapraszamy do Szkolnych Blogów SzkolneBlogi.pl to platforma społecznościowa udostępniona przez PKO Bank Polski szkołom, które uczestniczą w programie SKO. Dzięki Szkolnym Blogom

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA Wymagania edukacyjne z Języka angielskiego dla klas IV-VI 3 1 SŁOWNICTWO I GRAMATYKA -uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w programie nauczania oraz zna niektóre wykraczające

Bardziej szczegółowo

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego

Ty i Google. Niezbędnik dla początkującego Ty i Google Niezbędnik dla początkującego Podstawowe usługi... Jedno konto, wszystkie usługi Jeśli założysz konto w serwisie google masz wtedy dostęp do wszystkich jego funkcji, również tych zaawansowanych.

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. Poziomy wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa III Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością najprostszych struktur gramatycznych - potrafi budować zdania ale

Bardziej szczegółowo

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego

Socjologia internetu. 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego Socjologia internetu 1. Zajęcia organizacyjne - omówienie zagadnień - omówienie literatury - omówienie zasad zaliczenia przedmiotu 2. My, dzieci sieci. O specyfice społeczeństwa internetowego P. Czerski,

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I)

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom I) Sylabus modułu: Kod modułu: 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr hab. prof. UŚ ALINA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej

Referat: Krytyczne czytanie w polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej Propozycje zintegrowanych programów edukacji zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku szkolnego odpowiadają założeniom uprzednio opracowanej przez MEN Podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie.

Tomorrow Sp. z o.o. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU. Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. SCENARIUSZ WIDEOWYKŁADU Na początku wideowykładu pojawia się na ekranie informacja z tytułem: Zagrożenia w Internecie. Opis ekranu: Na środku napis wykładu: : Zagrożenia w Internecie. Treść ekranu: Osobą

Bardziej szczegółowo

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach

1 Dziecko partnerem w komunikacji Justyna Mach 1 2 Spis treści Wstęp......5 Rozdział I: Komunikacja interpersonalna......7 Rozdział II: Komunikacja niewerbalna.... 16 Rozdział III: Analiza transakcyjna.... 24 Rozdział IV: Jak rozmawiać z dzieckiem....

Bardziej szczegółowo

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA

JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA JĘZYK JAKO KOMUNIKAT WYZWANIA I PORADY Z CYKLU: PORADY DYDAKTYKA Definicje komunikacja ruch polegający na utrzymaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na

Bardziej szczegółowo

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie

Korzyści INTERNET. Uzależnienie Obrażanie INTERNET Ogólnoświatowa sieć komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi wyższego poziomu,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Szkolenie dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego Termin: 04. 03. 2011 r. Prowadzący szkolenie: dr Barbara Perepeczko Instytut

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie

JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie JĘZYK ANGIELSKI - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA w ZSP im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI MÓWIENIA 5 Potrafi z powodzeniem zachować się w szerokim repertuarze sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO klasa I gimnazjum Mgr Magdalena Mazanek Mgr Magdalena Pajor GRAMATYKA I SŁOWNICTWO - potrafi poprawnie operować niedużą ilością poznanych struktur gramatycznych

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Karta pracy 9. Multimedia i korzystanie z nowych technologii

Karta pracy 9. Multimedia i korzystanie z nowych technologii Karta pracy 9 Multimedia i korzystanie z nowych technologii Mini rozmowy 1 D: - Możesz mi pomóc znaleźć w Internecie materiały do prezentacji? R:- A o czym ma być prezentacja? D: - Historia książki. R:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym

Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU SERIA PSYCHOLOGIA I PEDAGOGIKA NR 166 KINGA KUSZAK Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojowym POZNAŃ 2011 3 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowna Pani Dyrektor, Warszawa, 16 czerwca 2008 r. PIIT/615/08 Pani Grażyna CZETWERTYŃSKA Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej Szanowna Pani Dyrektor, Wyrażamy poparcie dla

Bardziej szczegółowo

Szwedzki dla imigrantów

Szwedzki dla imigrantów Szwedzki dla imigrantów Cel kształcenia Celem kształcenia w ramach kursu Szwedzki dla imigrantów (sfi) jest zapewnienie osobom dorosłym, które nie posiadają podstawowej znajomości języka szwedzkiego, możliwości

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować?

co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? co-funded by the European Union Czego potrzebuję by czatować? Dostępu do internetu i urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci, adresu internetowego czatu, dobrego nastroju do rozmów; Tworząc konto

Bardziej szczegółowo

Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne. Język - Szkoła - Religia 4, 403-406

Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne. Język - Szkoła - Religia 4, 403-406 Wojciech Węckowski Internet i nowe wyzwania społeczne Język - Szkoła - Religia 4, 403-406 2009 Wojciech Węckowski Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie INTERNET I NOWE WYZWANIA SPOŁECZNE Internet to nowe

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA II OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników

Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Portal Wymiany Wiedzy Przewodnik dla nowych użytkowników Spis treści 1. Wstęp... 2. Dostęp do Portalu Wymiany Wiedzy... 2.1. Główna strona projektu... 2.2. Główna strona portalu... 3. Rejestracja na Portalu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM STOPIEŃ CELUJĄCY Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstu, uczeń potrafi zrozumieć ogólny sens i kluczowe informacje różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem.

Co jest celem Twojego projektu - podsumuj jego założenia jednym zdaniem. INFORMACJE O PROJEKCIE Wypisz podstawowe informacje na temat Twojego projektu - dzięki nim łatwiej będzie Ci decydować o tym, jaki charakter powinna mieć Twoja strona i jakie informacje powinny mieć na

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Jak publikować na MiMamo.pl

Jak publikować na MiMamo.pl Jak publikować na MiMamo.pl Na początek musisz się zarejestrować. Rejestracja jest bezpłatna. Następnie, po rejestracji możesz się zalogować i korzystać z własnego konta. Na samej górze zobaczysz komunikat:

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test język obcy nowożytny język angielski (poziom podstawowy) Test GA-P1-122 Zestaw egzaminacyjny z zakresu języka angielskiego składał się z jedenastu zadań zamkniętych,

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

Szkolne Blogi - jak zacząć?

Szkolne Blogi - jak zacząć? Szkolne Blogi - jak zacząć? Zapraszamy do Szkolnych Blogów SzkolneBlogi.pl to platforma społecznościowa udostępniona przez PKO Bank Polski szkołom, które uczestniczą w programie SKO. Dzięki Szkolnym Blogom

Bardziej szczegółowo

Co nowego w nowych mediach?

Co nowego w nowych mediach? http://kmalinowski89.wordpress.com/2011/02/11/why-new-media-matters/ Co nowego w nowych mediach? dr Politechnika Koszalińska Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej o internecie przed Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Tworzenie książeczek w Storybird

Tworzenie książeczek w Storybird Tworzenie książeczek w Storybird Aby rozpocząć pracę nad własną książeczką, po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Storybird (http://storybird.com) z górnego menu wybieramy opcję Write lub ze środkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Dyskursy mediów 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Media discourses 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo