ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN POLAND IN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH 2005-2010 DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN POLAND IN 2005-2010."

Transkrypt

1 ROZWÓJ POLSKIE SPO ECZEÑSTWA TOWARZYSTWO INFORMACYJNEGO INFORMACJI W POLSCE W PRZESTRZENNEJ LATACH ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 6(50) 103 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY IN POLAND IN El bieta Kozubek 1, Bogdan Ney 1, Piotr Werner 2 1 Instytut Geodezji i Kartografii 2 Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski S³owa kluczowe: spo³eczeñstwo informacyjne, wskaÿnik rozwoju spo³ecznego, wskaÿnik poziomu informacyjnego Keywords: information society, human development index, information development index Wprowadzenie Za si³ê sprawcz¹ rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Europie nale y uznaæ raport Martina Bangemanna Europe and the Global Information Society (1994), w którym zosta- ³o sformalizowane wspólne myœlenie o przysz³oœci i nowym spo³eczeñstwie, ze szczególnym uwzglêdnieniem koniecznoœci zmiany sposobów pracy (wspólnej pracy), zmian zasad wspó³ ycia w nowym spo³eczeñstwie, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wykorzystanie nowych technologii. Pojawi³ siê równie akcent konkurencji, czego wyrazem by³o zwrócenie uwagi na ró nice technologii pomiêdzy Europ¹, USA i Japoni¹. Z chwil¹ wejœcia Polski do Unii, rozpocz¹³ siê okres intensywnych dzia³añ administracji publicznej na ró nych szczeblach zwi¹zanych z wdra aniem dyrektyw unijnych w zakresie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Rozwój ten jest œciœle zwi¹zany z paradygmatem technologii informacyjnej w spo³eczeñstwie sieciowym. Do podstawowych cech tego paradygmatu nale y zaliczyæ: oddzia³ywanie technologii na informacje, wszechobecnoœæ technologii, wprowadzenie konfiguracji sieciowej do wszystkich rodzajów procesów i organizacji poprzez obecnoœæ technologii informacyjnych, ich elastycznoœæ (zdolnoœæ do rekonfiguracji) oraz ³¹czenie siê poszczególnych technologii w wysoce zintegrowany system, co prowadzi do wytworzenia nowej jakoœci i wartoœci dodanej praktycznie we wszystkich dziedzinach dzia³alnoœci spo³eczeñstwa, w których obecne s¹ technologie informacyjne i komunikacyjne (Castells, 2007). W badaniach dotycz¹cych rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego (SI) przyjêto, i wyk³adnikiem jego rozwoju jest dostêpnoœæ do us³ug sieciowych. Warunkiem koniecznym dostêpnoœci us³ug jest okreœlony stan rozwoju infrastruktury technicznej urz¹dzeñ sieci i jej

2 104 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER zasiêg przestrzenny, natomiast warunkiem dostatecznym jest zdolnoœæ i mo liwoœæ wykorzystania sieci i urz¹dzeñ przez ludzi oraz akceptacja spo³eczna dla innowacji technologicznych (przede wszystkim urz¹dzeñ telefonów, aparatów, komputerów, odtwarzaczy itp.). Z jednej wiêc strony istnieje poda us³ug telekomunikacyjnych i funkcjonalnoœæ mediów, a z drugiej odbiorcy, u ytkownicy. W³aœnie od ich wiedzy zale y wykorzystanie dostêpnych urz¹dzeñ (Ney, Kozubek, Werner, 2009). Dla celów porównañ miêdzynarodowych w skali krajów, od wielu lat wykorzystuje siê wskaÿnik rozwoju spo³ecznego Human Development Index (HDI). WskaŸnik ten jest syntetycznym miernikiem, opisuj¹cym efekty w zakresie rozwoju spo³ecznego poszczególnych krajów. HDI okreœla równie poziom spo³ecznego rozwoju danego kraju w relacji do innych pañstw. Porównanie wartoœci tego wskaÿnika pomiêdzy krajami pozwala okreœliæ ró nice poziomu rozwoju cywilizacyjnego pañstw (Nowak, 2002). WskaŸnik HDI jest wyznaczany na podstawie czterech podstawowych mierników: (i) przeciêtnego trwania ycia; (ii) ogólnego wskaÿnika skolaryzacji brutto dla wszystkich poziomów nauczania; (iii) wskaÿnika umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem i pisania; (iv) produktu krajowego brutto PKB (w $ USA), przypadaj¹cego na jednego mieszkañca. Statystyczna korelacja pomiêdzy wskaÿnikiem rozwoju spo³ecznego (HDI) oraz dostêpnoœci technologii komunikacyjnych i informacyjnych (Information Development Index IDI) okazuje siê bardzo wysoka (+0,929 dla 183 badanych krajów œwiata). Wspó³wystêpowanie wskaÿników HDI i IDI wskazuje, e dzia³a tutaj silny komponent przestrzenny: kraje charakteryzuj¹ce siê najwy - szymi wartoœciami wskaÿnika rozwoju spo³ecznego cechuje równie wysoki poziom dostêpnoœci technologii informacyjnych i komunikacyjnych (USA, Kanada, kraje UE, Japonia, Australia). Podobna sytuacja dotyczy pozosta³ych grup krajów bardziej szczegó³owa analiza dowodzi, e obydwa wskaÿniki lokuj¹ je na zbli onej pozycji rankingów; dla 153 przypadków wskaÿnik rozwoju spo³ecznego lokuje je wy ej ni wskaÿnik dostêpnoœci technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a w 30 przypadkach odwrotnie. Zdaniem specjalistów, polityka rz¹dów powinna zostaæ ukierunkowana bardziej na rozwój kapita³u spo³ecznego, bowiem to rozwój spo³eczny skutkuje póÿniej rozwojem technologii komunikacyjnych i informacyjnych, a nie odwrotnie (Birdsall, Birdsall, 2005). Im wy szy wskaÿnik rozwoju spo³ecznego (HDI), tym wy szy wskaÿnik dostêpnoœci technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IDI), a zale noœæ jest prawie matematyczna (wspó³czynnik determinacji = 0,863). atwiej jest przekonaæ ludzi do u ytkowania bardziej wysublimowanych technologii i urz¹dzeñ, którzy potrafi¹ w twórczy i nieoczekiwany sposób je wykorzystaæ. Spoœród innych stosowanych w badaniach wskaÿników mierz¹cych rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wiêkszoœæ to po³¹czenie ró nych perspektyw dotycz¹cych rozwoju spo³ecznego i gospodarczego. Z regu³y obejmuj¹ one mierniki infrastruktury, ocenê dostêpnoœci, ocenê œrodowiska dzia³ania ekonomicznego, stosowanie technologii, kapita³ ludzki i odnosz¹ siê do danych statystycznych z ró nych sektorów na poziomie narodowym. Nale ¹ do nich m.in. Networked readiness i E-readiness (Information..., 2003), opisuj¹ce gotowoœæ spo³eczeñstwa do u ytkowania sieci. Najwiêksz¹ wad¹ raportów wykorzystuj¹cych te wskaÿniki jest przecenianie roli czynników politycznych, determinizm techniczny, polityczny, a dominuj¹ce ujêcie to skala ca³ych krajów, co uniemo liwia identyfikacjê mniejszych regionów, zarówno wiod¹cych, jak i s³abszych (Menou, Taylor, 2006). Wed³ug raportu Measuring Information Society opracowywanego przez International Telecommunication Union (ITU, 2010), dotycz¹cego poziomu rozwoju spo³eczeñstwa infor-

3 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH macyjnego wyra onym wskaÿnikiem IDI (Information Development Index), w 2007 roku Polska znajdowa³a siê na 36 pozycji w œwiatowym rankingu krajów i dla Polski wyniós³ on 4,95. W nastêpnym roku Polski spad³a na 40 miejsce za Wêgrami, Chorwacj¹, Bahrajnem i Czechami, mimo wzrostu wskaÿnika do 5,29. Polska nadal lokowana jest w grupie pañstw o wysokim, ale nie najwy szym wskaÿniku rozwoju SI. Mimo wyraÿnego postêpu jest jednym z najwolniej rozwijaj¹cych SI pañstw w Europie. Porównuj¹c 2008 rok z 2002, Polska znalaz³a siê w grupie pañstw, które straci³y swoj¹ dynamikê rozwoju. WskaŸnik rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego IDI Konstrukcja kompleksowego wskaÿnika IDI sformu³owanego przez Miêdzynarodow¹ Uniê Telekomunikacyjn¹ (ITU) ulega³a w przesz³oœci transformacjom. WskaŸnik IDI jest obecnie wyra ony przez œredni¹ wa on¹ trzech z³o onych wskaÿników cz¹stkowych, opisuj¹cych istotne, zdaniem specjalistów, kategorie decyduj¹ce o rozwoju SI. W modelu konceptualnym wyró nione kategorie to: dostêpnoœæ, wykorzystanie oraz efektywnoœæ (konsekwencje). Odpowiadaj¹ im skonstruowane wskaÿniki cz¹stkowe uwzglêdnione we wzorze z ró n¹ wag¹, do nich nale ¹: 1) dostêpnoœæ i zwi¹zany z ni¹ poziom rozwoju infrastruktury sieci (ICT readiness tzw. access sub-index) waga nominalna we wzorze = 0,4; 2) wykorzystanie sieci (ICT intensity tzw. use sub-index) waga nominalna we wzorze = 0,4; 3) konsekwencje i efektywnoœæ zastosowañ ICT (ICT impast tzw. skills sub-index) waga nominalna we wzorze = 0,2. Wagi poszczególnych wskaÿników cz¹stkowych i ich sk³adowych zosta³y dobrane na podstawie analizy sk³adowych g³ównych (ITU, 2010). Rozmieszczenie przestrzenne wskaÿników cz¹stkowych IDI w Polsce WskaŸnik cz¹stkowy dostêpnoœci WskaŸnik cz¹stkowy dostêpnoœci (ICT readiness, access sub-index) sk³ada siê z piêciu miar opisuj¹cych poziom rozwoju infrastruktury technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Ka da z nich wchodzi do wskaÿnika cz¹stkowego ze sta³¹ wag¹ równ¹ 1/5. S¹ to statystyki dotycz¹ce kolejno: 1) udzia³u procentowego liczby gospodarstw domowych dysponuj¹cych dostêpem do Internetu, 2) udzia³u procentowego liczby gospodarstw domowych wyposa onych w komputer, 3) liczby g³ównych linii telefonicznych przypadaj¹cych na 100 mieszkañców, 4) liczby abonentów telefonii komórkowej przypadaj¹cych na 100 mieszkañców, 5) szybkoœci miêdzynarodowych po³¹czeñ w sieci Internetu (ocena szerokopasmowoœci), mierzonej w B/sec przypadaj¹c¹ na u ytkownika sieci Internet. Wed³ug raportu ITU wskaÿnik cz¹stkowy dostêpnoœci (access sub-index) dla Polski wyniós³ w 2008 roku 5,92, co lokowa³o kraj na pozycji 42 w rankingu wszystkich krajów

4 106 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER Rys. 1. Udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w komputer z dostêpem do Internetu œwiata (spadek z pozycji 41 w 2007 roku z wartoœci¹ 5,61). I znowu nieznaczny spadek dynamiki rozwoju. W latach œredni udzia³ liczby gospodarstw domowych wyposa onych w komputery z dostêpem do Internetu podwoi³ siê (z 21,2% do 52,4%, rys. 1). Najwiêcej ³¹czy internetowych w domach (pêtli lokalnych) przyby³o w województwie kujawsko-pomorskim, a najmniej w podkarpackim. Najwiêkszy udzia³ w 2009 roku mia³y województwa: pomorskie, œl¹skie, ma³opolskie i mazowieckie. Najmniejszy ³ódzkie, lubelskie i œwiêtokrzyskie. Ró nice pomiêdzy województwami o najwiêkszym i najmniejszym udziale powiêkszy³y siê o 0,5%. W latach udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w komputery zwiêkszy³ siê œrednio o 38% (rys. 2). Najwiêcej komputerów przyby³o w województwie podlaskim, a najmniej w wielkopolskim. Najwiêkszy udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w komputery zanotowano w 2009 w województwach pomorskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i ma³opolskim. Najmniejszy w warmiñsko-mazurskim, lubelskim, œwiêtokrzyskim i ³ódzkim. Ró nice pomiêdzy województwami o najwiêkszym i najmniejszym udziale zmniejszy³y siê o 4,1%. Pod wzglêdem liczby g³ównych linii telefonicznych przypadaj¹cych na 1000 mieszkañców zanotowano w ca³ym kraju wyraÿny spadek (rys. 3). Telefonia stacjonarna przesta³a byæ g³ównym medium komunikacji miêdzy ludÿmi. Wprawdzie na pocz¹tkowym etapie rozwoju sieci komputerowych i Internetu spe³nia³a rolê prowizorycznej sieci szkieletowej, to jednak obecnie telefonia stacjonarna jest wypierana przede wszystkim przez us³ugi telefonii komórkowej oraz internetowej (VoIP voice over IP).

5 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH Rys. 2. Udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w komputer Rys. 3. Liczba linii telefonicznych na 1000 mieszkañców

6 108 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER Rys. 4. Udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w telefon komórkowych Wed³ug szacunków Urzêdu Komunikacji Elektronicznej nominalna penetracja rynku telefonii ruchomej wynios³a na koniec 2008 roku ok. 115,2%, z kolei rzeczywista penetracja kszta³towa³a siê na poziomie ok. 97,2% (Ÿród³o: Prawdopodobnie ze wzglêdu na zachowanie tajemnicy handlowej ani operatorzy telefonii komórkowej ani Urz¹d Komunikacji Elektronicznej nie udostêpniaj¹ danych dotycz¹cych liczby abonentów telefonii ruchomej. Mo na jedynie oszacowaæ zró nicowanie penetracji telefonii komórkowej abonentów indywidualnych wg województw znaj¹c udzia³ gospodarstw domowych wyposa onych w telefony komórkowe, przeciêtn¹ liczbê osób w gospodarstwach domowych wg województw, liczbê ludnoœci oraz szacowan¹ (na podstawie prognoz) liczbê gospodarstw domowych (wg danych GUS). Jest to oczywiœcie oszacowanie niepe³ne i dotycz¹ce abonentów indywidualnych, ale pozwala zobaczyæ zró nicowanie przestrzenne rynku komercyjnego. Poniewa wspó³czynnik korelacji tego oszacowania 85%) z udzia³em liczby gospodarstw domowych wyposa onych w telefon komórkowy wyniós³ +0,99 mo na po prostu wzi¹æ do wzoru te wartoœci (rys. 4). Ostatnim elementem wzoru wskaÿnika cz¹stkowego dostêpnoœci jest szybkoœæ miêdzynarodowych po³¹czeñ 1 w sieci Internetu (ocena szerokopasmowoœci) mierzona w b/sec (kb/sec, mb/sec) przypadaj¹ca na u ytkownika tej sieci (rys. 5). WskaŸnik International Internet Bandwidth per user dla ca³ej Polski dla 2004 roku oceniono na 0,5 kb/s, a dla 2008 roku oszacowania wskazuj¹ na wartoœæ 144 kb/s. 1 Po³¹czenia szerokopasmowe (ang. broadband connection) rodzaj po³¹czeñ internetowych charakteryzuj¹cych siê du ¹ szybkoœci¹ przep³ywu informacji mierzon¹ w kb/s (kilobitach na sekundê) lub w Mb/s (megabitach na sekundê). Ze wzglêdu na szybki postêp techniczny w tej dziedzinie telekomunikacji okreœlenie granicznej przep³ywnoœci (przepustowoœci ³¹czy cyfrowych), od której dane po³¹czenie uznajemy za

7 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH Rys. 5. Przep³ywnoœæ Internetu szerokopasmowego dla Polski w latach w Mb/sec na u ytkownika (Ÿród³o: Zró nicowanie przestrzenne dostêpu do Internetu szerokopasmowego na rynkach lokalnych (w gminach) oszacowa³ Urz¹d Komunikacji Elektronicznej prezentuj¹c mapy dostêpu dla roku Prezentowana na mapach dostêpnoœæ us³ug w poszczególnych gminach kraju okreœlona zosta³a jako stosunek liczby ³¹czy z aktywn¹ us³ug¹ szerokopasmowej transmisji danych do liczby lokali mieszkalnych ogó³em w danej gminie (Ÿród³o: 2011). UKE oceni³ równie wskaÿnik penetracji us³ugami dostêpu do Internetu o wy szych przep³ywnoœciach Przyjmuj¹c tak okreœlone kryteria, obraz kraju znacz¹co siê zmienia. Analizuj¹c wykorzystanie us³ug o przep³ywnoœciach ³2 Mbit/s widaæ wyraÿnie, e przyt³aczaj¹ca wiêkszoœæ gmin w Polsce (97,8%) w bardzo ograniczonym stopniu korzysta z takich us³ug szerokopasmowych poni ej 30% lokali mieszkalnych w tych gminach korzysta z us³ug o takich parametrach. Dla 2% gmin tak liczony wskaÿnik penetracji waha siê od 30-50%, natomiast wysoki poziom penetracji jest w zaledwie 0,2% gmin w Polsce. Nie znaleziona zosta³a adna gmina, w której ponad 70% mieszkañ posiada³oby dostêp o przep³ywnoœci ³2 Mbit/s, œwiadczony na bazie w³asnej infrastruktury przedsiêbiorcy. (Ÿród³o: 2011). Mo na przyj¹æ, e dla celów porównawczych miêdzy województwami ta przep³ywnoœæ nie jest zdecydowanie zró nicowana, st¹d wartoœæ dla Polski mo na przypisaæ wszystkim województwom. Na mapie wyró niaj¹ siê du e miasta ze strefami podmiejskimi (ale zajmuj¹ ma³e obszary), obszar górniczy Lubin-Legnica oraz niektóre mniejsze gminy, gdzie prawdopodobnie szerokopasmowe jest nara one na dezaktualizacjê wkrótce po przyjêciu definicji, dlatego we wspólnotowych badaniach wykorzystania ICT po³¹czenia szerokopasmowe definiuje siê na podstawie rodzaju ³¹czy internetowych. Zgodnie z tak¹ definicj¹ dostêp szerokopasmowy umo liwiaj¹ technologie z rodziny DSL (ADSL, SDSL itp.), sieci telewizji kablowej (modem kablowy), telefony komórkowe 3G (UMTS, EDGE itp.) i inne, np. ³¹cza satelitarne, sta³e po³¹czenia bezprzewodowe (sieæ radiowa). Po³¹czenia szerokopasmowe umo liwiaj¹ przekazywanie wysokiej jakoœci obrazów, filmów, ogl¹danie telewizji lub granie w gry internetowe, telefonowanie przez Internet z mo liwoœci¹ ogl¹dania rozmówcy oraz pozwalaj¹ na korzystanie z ró norodnych zaawansowanych us³ug internetowych (def. GUS, 2011).

8 110 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER istniej¹ grupy innowacyjne, lobbuj¹ce za rozwojem infrastruktury (przyk³adem mog¹ byæ gminy Olecko i Koronowo). WskaŸnik cz¹stkowy dostêpnoœci policzono dok³adnie wg instrukcji ITU (2010) (rys. 6). WskaŸnik ten dla wszystkich województw spad³ pomiêdzy 2004 i 2009 rokiem. Najwa - niejsz¹ przyczyn¹ by³ spadek penetracji telefonii stacjonarnej, której nie zrekompensowa³ wzrost pozosta³ych elementów. Wyj¹tkiem by³y województwa œwiêtokrzyskie i podkarpackie, gdzie omawiany wskaÿnik wzrós³. Rys. 6. WskaŸnik cz¹stkowy dostêpnoœci WskaŸnik kompetencji (skills subindex) WskaŸnik kompetencji dotyczy ucz¹cych siê na poziomie ponadgimnazjalnym oraz alfabetyzacji doros³ych (rys. 7). Dane te s¹ od lat wykorzystywane do oceny poziomu skolaryzacji spo³eczeñstw i oceny liczby osób umiej¹cych czytaæ i pisaæ. Widaæ wyraÿnie, e wskaÿnik kompetencji jest zwi¹zany w Polsce z liczb¹ ludnoœci i nawi¹zuje do rozmieszczenia silnych oœrodków akademickich (Warszawa, Poznañ, ódÿ, Wroc³aw, Kraków). WskaŸnik efektywnoœci (ICT Use) WskaŸnik efektywnoœci zastosowañ (rys. 8) obejmuje: 1) liczbê u ytkowników Internetu na 100 mieszkañców, 2) liczbê u ytkowników ³¹czy szerokopasmowych Internetu na 100 mieszkañców, 3) liczbê abonentów telefonii komórkowej korzystaj¹cych z ³¹czy szerokopasmowych na 100 mieszkañców.

9 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH Rys. 7. Rozk³ad przestrzenny wskaÿnika kompetencji Rys. 8. Rozk³ad przestrzenny wskaÿnika efektywnoœci

10 112 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER WskaŸnik IDI ICT dla województw Polski Przyjmuj¹c jako dan¹ œredni¹ dla Polski wynosz¹c¹ 5,29 oraz niedoszacowanie wskaÿników use i access przeszacowano je (mno nik 3,385) tak, aby œrednia wszystkich województw wynios³a 5,29 (rys. 9). Poziom wskaÿnika kompetencji jest ma³o zró nicowany wœród województw. Równie w latach nast¹pi³y niewielkie zmiany. W szeœciu województwach (podlaskim, œwiêtokrzyskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodnio-pomorskim i warmiñsko-mazurskim) nieznacznie siê obni y³. Najwy sze wartoœci zaobserwowano na Mazowszu i w Ma³opolsce. Najni sze na OpolszczyŸnie i na Ziemi Lubuskiej. Sk³adowe wskaÿnika efektywnoœci ró nicuj¹ siê przestrzennie. Najwy sze wartoœci dla telefonii ruchomej obserwuje siê w regionie centralnym (mazowieckie, ³ódzkie), a najni sze w regionie wschodnim (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, œwiêtokrzyskie). Obserwuje siê dwukrotnie wiêksze ró nice wartoœci minimalnych i maksymalnych. Zdecydowanie mniejsze zró nicowanie dotyczy Internetu (maksymalnie 20% w przypadku sieci szerokopasmowych). Najlepsz¹ infrastruktur¹ dysponuj¹ województwa regionu pó³nocno-zachodniego (wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie), nieco s³absz¹ ponownie region wschodni. WyraŸnie jednak obserwuje siê wiêkszy wp³yw sieci, gdy ca³y wskaÿnik cz¹stkowy efektywnoœci powtarza wzór przestrzenny Internetu szerokopasmowego. Rys. 9. Rozk³ad przestrzenny wskaÿnika IDI

11 ROZWÓJ SPO ECZEÑSTWA INFORMACYJNEGO W POLSCE W LATACH Analizuj¹c cz¹stkowe wskaÿniki IDI mo na stwierdziæ, e mimo up³ywu blisko dekady od wprowadzenia rz¹dowych programów w kierunku rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, istnieje ogromne zró nicowanie. Szczególnie widaæ to w dostêpie do szerokopasmowego Internetu pierwszej prêdkoœci, tzn. powy ej 10 Mb/s. Udzia³ tych ³¹czy szerokopasmowych wynosi 7,2% przy 29,2 % w UE. Mimo podjêtych dzia³añ przeciwko tzw. wykluczeniu cyfrowemu, wg Global Information Technology Raport narasta ono wraz z pog³êbiaj¹c¹ siê technologiczno-internetow¹ przepaœci¹ miêdzy terenami wiejskimi a miastami. Przyczyna takiego stanu rzeczy nie le y w finansach, lecz w rozproszeniu odpowiedzialnoœci i mo liwoœci podejmowania decyzji, ale równie przepisy stanowi¹ tu pewn¹ barierê. Mo na mieæ nadziejê, e nowe inicjatywy podejmowane przez MSWiA i MRR w tym zakresie wp³yn¹ na zmianê tego stanu rzeczy. Literatura Bangemann M., 1994: Europe and the global information society, EU, infosoc/backg/bangeman.html Bridsall S. A., Bridsall W. F., 2005: Mapping human development and digital access, First Monday 10(10-3), Castells M., 2007: Spo³eczeñstwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. GUS, 2011: GUS Definicje pojêæ, Information And Communication Technology Development Indices, 2003: New York, Geneva: UNCTAD. Measuring Information Society, 2010: ITU Geneva: International Telecommunication Union. Menou M. J., Taylor R.D., 2011: A Grand Challenge : Measuring Information Societies. The Information Society, 22 (5): Ney B., Kozubek E., Werner P., 2009: Spatial Distribution of Information Society Development in Poland. Geinformation Issues, Vol.1, No 1, 1-20, Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw. Nowak L., 2002: WskaŸniki statystyczne, [W:] Cellary W., (red.), Polska w drodze do globalnego spo³eczeñstwa informacyjnego, Poznañ: UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, TradingEconomics.com. Indicators for POLAND, UKE, Abstract The research project was aimed at evaluation of development of information society (IS) in Poland and was based on the assumption that its main pillar is accessibility to the net. The main factor of the access to Internet and mobile network is appropriate level of technical infrastructure of the network and its spatial scope. Besides, there are also social factors, including the ability to use the net and social affirmation for technological innovations. Both supply of the network services, their functionality and network users (consumers) are the elements of the IS development. Research projects usually use Human Development Index (HDI) as a measure for international comparisons. Similar comparisons concerning IS development of individual countries use ITU ICT IDI measure. Both measures are highly intercorrelated. The paper presents an analysis of the spatial differentiation of complex ICT IDI measures for the voivodships in Poland ( ), including their basic components: access, development of infrastructure. use of the net and efficiency of information and communication technologies.

12 114 EL BIETA KOZUBEK, BOGDAN NEY, PIOTR WERNER The main observations concerning SI in Poland since 2005 are the following: decline of traditional wired telephony, growing dynamics of cellular mobile telephony with simultaneous spatial expansion of Internet, including broadband, but the dynamics of the broadband is slower. ICT IDI measures of SI are spatially differentiated in the voivodeships in Poland. The main factor of the recent situation concerns the development of broadband network despite social and government actions against digital exclusion. dr El bieta Kozubek prof. dr hab. in. Bogdan Ney dr hab. Piotr A. Werner, prof. UW

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010 Krakowskie Spotkania z INSPIRE Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010 Elżbieta Kozubek Bogdan Ney Instytut Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

2. Sytuacja demograficzna

2. Sytuacja demograficzna 2. Sytuacja demograficzna W województwie opolskim mieszka 1043,0 tys. osób, tj. 2,7% ogólnej liczby ludnoœci Polski oraz 0,2% ludnoœci Unii Europejskiej 2. Wed³ug stanu na koniec wrzeœnia 2006 r. liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży

Raport. wynagrodzenia na stanowiskach. oferta sprzedaży wynagrodzenia na stanowiskach Kraków 2009 Raport IT oferta sprzedaży 30-220 Kraków ul. Królowej Jadwigi 189 B tel. 012 625 59 10 fax. 012 625 59 20 e-mail: sedlak@sedlak.pl www.sedlak.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH

PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU DO UE NA TLE POZOSTA YCH KRAJÓW CZ ONKOWSKICH STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe l tom XII l zeszyt 4 9 Arkadiusz Artyszak Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PRODUKCJA BURAKÓW CUKROWYCH W POLSCE PO WEJŒCIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach

Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Wykorzystanie metod statystycznych w badaniach IUNG PIB w Puławach Stanisław Krasowicz Wiesław Oleszek Puławy, 2010r. Nauka ogniwo

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW

Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Zapytanie ofertowe nr 2/2013/WWW Rzeszów, dnia 18 marzec 2013 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, W związku z realizacją przez firmę

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w

1. Zapewnienia wygodnej sali dydaktycznej dla średnio 14 uczestników + 2 wykładowców, wyposażonej w 16.08.2011 Gdańsk Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Szkoła Młodego Inżyniera- zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, numer umowy: UDAPOKL.09.01.02-22-217/11

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 474/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) ZAPYTANIE OFERTOWE (niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPoż (wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115

Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu. Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 Mirosława Wasielewska Możliwości tworzenia zasobu mieszkań na wynajem we Wrocławiu Problemy Rozwoju Miast 5/2-4, 112-115 2008 z umową, nastąpiło we wrześniu b.r. Gmina uzyskała łącznie 290 lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.1) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Definicje: 1. MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Indeks Millennium. Potencjał Innowacyjności Regionów

Indeks Millennium. Potencjał Innowacyjności Regionów Indeks Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów 1 Indeks Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów Idea by stworzyć Indeks Millennium Potencjał Innowacyjności Regionów zrodziła się pod wpływem długoletnich

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Klasówka po gimnazjum historia Opracowano w Gdañskiej Fundacji Rozwoju im. A. Mysiora Do programu zg³osi³y siê 53 szko³y. Wys³ano testy dla 521 uczniów. Raport obejmuje czêœæ z nich, gdy nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych

Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Analiza wyników sondaŝu na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych Celem badania było pozyskanie informacji wśród pracodawców na temat czynników oraz barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w firmach,

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo