Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Agencja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Spółka Akcyjna siedziba wg KRS ul. Wawrzyniaka 10, Poznań siedziba Biura, ul. Polska 14, Poznań tel./fax /81

2 Spis treści: Wprowadzenie Wstęp Programowanie rozwoju lokalnego w kontekście Narodowej Strategii Spójności...8 1) tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; ) wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; ) podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług; ) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; ) wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; ) rozwój obszarów wiejskich Misja i główny cel Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Mieście i Gminie Kolbuszowa Analiza S.W.O.T Uwarunkowania wewnętrzne Uwarunkowania zewnętrzne Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Wdrażanie Strategii (finansowanie) System monitorowania i ewaluacji Strategii...49 Regulacje prawne...49 Ramy Planowania...50 Ramy operacyjne...50 Planowanie pomocy w ramach Funduszy Strukturalnych...51 Wskaźniki Strategii: wkład, wyniki, rezultaty i wpływ...53 Wskaźniki skuteczności, efektywności i wykonania...55 Ustalanie systemu wskaźników...56 Wskaźniki wejścia i wskaźniki kontekstu...56 Monitorowanie operacyjne...58 Wskaźniki monitorowania...59 Kwantyfikacja ex-ante...60 Użycie wskaźników do ewaluacji Sposoby oceny Strategii. Promocja Strategii...63 Strategia spełnia również funkcję informacyjną. Zadaniami dokumentu w tym kontekście są:...64 Grupy docelowe odbiorców

3 Instrumenty Polityki Informacyjnej...66 Załącznik nr Kluczowe zadania inwestycyjne Miasta i Gminy Kolbuszowa w latach

4 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa jest dokumentem ustanawiającym ogólne wytyczne i zasady dla współpracy instytucji Unii Europejskiej z Miastem i Gminą Kolbuszowa. Oparta została na analizie problemów i potencjału Miasta i Gminy Kolbuszowa prowadzącej zadania inwestycyjne, które kwalifikują się do współfinansowania przez instrumenty finansowe Unii Europejskiej. W praktyce strategia stanowi elastyczną podstawę do systematycznego i zrównoważonego rozwoju JST będąc z jednej strony podsumowaniem dokonań samorządu w ostatnich latach poprzez ukazanie działań, rozpoczętych procesów inwestycyjnych oraz cyklów przedsięwzięć i projektów, jak również wskazanie kontynuacji oraz zupełnie nowych projektów wymagających realizacji w perspektywie nowego okresu programowania lat Dokument wskazuje pełny, systematyczny cykl inwestycyjny projektu oraz przedsięwzięć (grupy projektów rozwiązujących kompleksowo określony problem na terenie określonej jednostki samorządu terytorialnego). 4

5 1.Wstęp Niniejsza strategia jest kompleksowym dokumentem określającym politykę społeczno-gospodarczą na lata , jak również wskazującym pożądane efekty jej realizacji w przyjętej perspektywie czasowej. Opracowanie niniejsze zostało przygotowane na podstawie następujących dokumentów o charakterze programowym, tworzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym: Narodowy Program Rozwoju (do 2006), Narodowa Strategia Spójności, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (Podkarpacki Regionalny Program Operacyjny ), Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata , Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa z roku 1999 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Konstrukcja strategii, w znaczącym stopniu, opiera się również na dokumentach programujących absorpcję środków Unii Europejskiej na lata wypływających z projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (Narodowa Strategia Spójności). W dokumencie przedstawiono sytuację społeczno-ekonomiczną Miasta i Gminy, sformułowano cele i zawarto opis projektów zmierzających do osiągnięcia zamierzonych wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego. Opracowanie niniejsze szacuje również spodziewane efekty interwencji i wpływ na przebieg 5

6 procesów rozwojowych oraz wskazuje kierunki zaangażowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz budżetu Gminy. Dokument oparty został na założeniach ujętych w wyżej wymienionych dokumentach programujących. Dane dotyczące diagnozy stanu aktualnego gminy zostały zebrane na podstawie dokumentów strategicznych, informacji pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl/bdr). Strategia będzie służyć jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również pozwoli określić wysokość oraz cele interwencji z funduszy unijnych (w ramach programów strukturalnych). Obszar i czas realizacji Strategii Dokument obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym Miasto i Gminę Kolbuszowa, która wchodzi w skład województwa podkarpackiego. Poniżej przedstawiono lokalizację gminy 6

7 Źródło: Horyzont czasowy działań został zakreślony na lata Tak zdefiniowany czas realizacji został wpisany w ramy czasowe Narodowych Strategii Spójności. Pozwala to na relatywnie precyzyjne określenie zarówno harmonogramu realizacji zadań ujętych w Strategii oraz koszt ich realizacji. Przyjęcie dłuższego okresu realizacji mogłoby negatywnie wpłynąć na dokładność szacunków kosztów finansowych. Projekty, które zostały uwzględnione w dokumencie w większości mają charakter zadań wieloletnich, w części ich realizacja uzależniona jest od 7

8 pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, dlatego też uznano, że optymalnym okresem planowania jest okres , zgodny z programowaniem budżetu Unii Europejskiej. Strategia operuje w dziedzinach objętych kompetencjami samorządu wskazując równocześnie podstawowe projekty infrastrukturalne, których konkretyzacja następuje w bieżąco aktualizowanym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Należy zauważyć, że proponowany zestaw zadań ma bardzo szeroki charakter jest on odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Kolbuszowa. Zgodnie z powyższymi założeniami Strategia stanowi dokument komplementarny względem WPI, jak również innych dokumentów będących obligatoryjnymi w procesie ubiegania się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych. 2.Programowanie rozwoju lokalnego w kontekście Narodowej Strategii Spójności Proponowane zmiany na okres perspektywy finansowej W niniejszej części strategii przedstawiono podstawowe założenia dotyczące zmian w ramach Nowej Perspektyw Finansowej Unii Europejskiej i jej implementacji w warunkach Polski. Zakładane zmiany to uproszczenie systemu realizacji poprzez zmniejszenie liczby sektorowych programów operacyjnych w stosunku do projektu Narodowego Plan Rozwoju Ministerstwo Rozwoju Regionalnego będzie pełniło funkcje instytucji zarządzającej dla wszystkich programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Funkcje i instytucji pośredniczących będą pełnili pozostali ministrowie odpowiedzialni za konkretne działy administracji rządowej. Rola instytucji 8

9 pośredniczących zostanie wzmocniona, gdyż będą one odpowiedzialne za wypełnianie wszystkich funkcji związanych z podejmowaniem decyzji zarządczych, monitorowaniem, kontrola i rozliczaniem środków w odniesieniu do zarządzanych przez nie priorytetów. Na poziomie regionalnym będzie realizowanych 16 regionalnych programów operacyjnych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Finansowanie Narodowej Strategi Spójności Rada Ministrów zaakceptowała Strategię na lata , która z założenia winna wspierać wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Rzeczony dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata Celem nadrzędnym owego dokumentu jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju. Obok celu strategicznego zakłada się również realizacje celów szczegółowych, wynikających z wyzwań Strategii Lizbońskiej, Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron polskiej gospodarki, a także stojących przed nią szans i zagrożeń, tj.: 9

10 1) tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego; 2) wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego; 3) podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług; 4) budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów; 5) wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 6)rozwój obszarów wiejskich. W ramach Strategii będą realizowane Programy Operacyjne (PO), zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Regionalne Programy Operacyjne (RPO), zarządzane przez samorządy poszczególnych województw. Na szczeblu centralnym realizowane będą cztery główne programy, co zapewni koordynacje działań wewnątrz programów i ograniczenie administracji niezbędnej do zarządzania programami. Poniżej zestawiono wszystkie programy będące rozwinięciem celów Narodowej Strategii Spójności. 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Program Operacyjny Pomoc Techniczna Jednym z najbardziej istotnych, z punktu widzenia zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Kolbuszowa, będzie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podkarpackiego na lata Głównym celem tego dokumentu (według aktualnego projektu) jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności 10

11 gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia. Cel ten realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy, promocja gospodarcza regionu oraz trwałej sieci powiązań zewnętrznych. Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez budowę i modernizację sieci komunikacyjnej, informatycznej i energetycznej oraz edukacją ekonomiczną jego mieszkańców. Zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego i zagrożeniom zewnętrznym oraz racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz odpadami. Tworzenie warunków do rozwoju kapitału ludzkiego poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną w zakresie: edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki i sportu. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych wewnątrz regionu poprzez usuwanie barier infrastrukturalnych, przestrzennych i świadomościowych. Finansowanie Łączna wartość środków finansowych zaangażowanych w realizacje Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach wyniesie ok. 85,6 mld euro. Z tego ok. 9,7 mld euro stanowić będzie publiczny wkład krajowy, a na około 16,3 mld euro szacowana jest wartość wkładu podmiotów prywatnych. Ponad 59,5 mld euro będzie pochodziło z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zaproponowano aby blisko 52% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a około 15% z Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałe około 33% środków pochodzić będzie z Funduszu Spójności. Finansowanie programów operacyjnych kształtuje się w następujący sposób: 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 26,8% całości środków (ok. 15,9 mld euro), 11

12 PO Rozwój Polski Wschodniej 3,6% całości środków (ok. 2,2 mld euro), PO Infrastruktura i Środowisko 35,7% całości środków (ok. 21,3 mld euro), PO Kapitał Ludzki 13,7% całości środków (8,1 mld euro), PO Konkurencyjna Gospodarka 11,7% całości środków (7 mld euro), Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej 1% całości środków (ok. 0,6 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,4% całości środków (0,2 mld euro). 3.Misja i główny cel Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata Zadaniem Strategii jest określenie jaki powinien być wizerunek Miasta i Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Główny cel jest założeniem, które najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, jednocześnie wskazując priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest wyznacznikiem głównych założeń stawianych przed kolejnymi realizowanymi na terenie gminy projektami, będącymi integralną częścią opracowywanej Strategii. Cel główny Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata jest zdeterminowany przez założenia przyjęte przez twórców wcześniejszych planów strategicznych, takich jak Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa z roku 1999 oraz Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Kolbuszowa przyjęty w czerwcu 2004 roku i zmieniony w roku Przy tworzeniu niniejszej Strategii wzięto pod uwagę wyznaczone w wymienionych dokumentach cele strategicznego rozwoju Miasta i Gminy jednocześnie weryfikując je w oparciu o zestawienie zrealizowanych zadań i analizę nowych potrzeb mieszkańców oraz zmieniającego się otoczenia społeczno- 12

13 gospodarczego. Ważnym aspektem programowania było również uwzględnienie sfery ekologicznej jako jednego z najważniejszych obszarów warunkujących rozwój społeczności lokalnej. Posłużyła do tego analiza zapisów zawartych w Programie Ochrony Środowiska Miasta i Gminy Kolbuszowa, przedstawiającego pełen obraz lokalnego środowiska naturalnego. Misja Miasta i Gminy jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu oraz wszystkich innych podmiotów zlokalizowanych na terenie gminy, jednocześnie w zwięzły sposób wskazując priorytety działalności w najbliższych latach, będąc podsumowaniem całej opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy. Zespół pracujący nad przygotowaniem Strategii po analizie wszystkich uwarunkowań lokalnych przyjął następujące sformułowanie misji Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata : Miasto i Gmina Kolbuszowa jest obszarem dynamicznie rozwijającym się pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Priorytetem działalności lokalnego samorządu jest ochrona środowiska naturalnego, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Nakreślona powyżej misja samorządu lokalnego spełnia oczekiwania mieszkańców i jest wyrazem ich dążenia do poprawy estetyki otoczenia i dostosowania warunków codziennego życia do standardów obowiązujących w XXI wieku. 13

14 4.Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Mieście i Gminie Kolbuszowa Informacje ogólne Miasto i gmina Kolbuszowa leży w południowo-wschodniej Polsce. Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego (1980) teren gminy położony jest w obrębie prowincji Karpat i Podkarpacia, podprowincji Północnego Podkarpacia, makroregionie Kotliny Sandomierskiej w mezoregionie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. W układzie administracyjnym od stycznia 1999 r. gmina znajduje się w północnej części województwa Podkarpackiego i jest siedzibą powiatu Kolbuszowskiego w skład którego wchodzą dodatkowo gminy: Niwiska, Cmolas, Majdan Królewski, Stary Dzikowiec, Raniżów. Gmina sąsiaduje od południowego wschodu z gminą Głogów Młp., od zachodu z gminą Niwiska, od północy z gminami: Cmolas, Stary Dzikowiec i Raniżów. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy - miasto Kolbuszowa - zlokalizowana jest centralnie w stosunku do obsługiwanego terenu. Miasto Kolbuszowa położone jest przy drodze krajowej międzyregionalnej Nr 9 relacji Radom Rzeszów Barwinek, posiada dogodne połączenia komunikacyjne z ośrodkiem o znaczeniu krajowym, siedzibą województwa miastem Rzeszów (160,8 tys. mieszkańców) odległym o 30 km oraz ośrodkiem o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym miastem Mielec (64,4 tys. mieszkańców) odległym o 27 km. W Rzeszowie znajduje się krajowy i międzynarodowy węzeł kolejowy. Od lotniska w Jasionce k. Rzeszowa, które łączy się trasą powietrzną z Warszawą, Kolbuszowa oddalona jest o ok. 30 km. 14

15 Wyszczególnienie Powierzchnia w km 2 Miejscowości wiejskie Gospodarstwa domowe Gm. Cmolas Gm. Dzikowiec Gm. Kolbuszowa 170, m. Kolbuszowa w. Kolbuszowa Gm. Majdan Królewski Gm. Niwiska Gm. Raniżów Razem powiat Pod względem wielkości obszaru oraz liczby ludności gmina Kolbuszowa zajmuje pierwsze miejsce w powiecie. Miasto i gmina Kolbuszowa w granicach administracyjnych obejmuje teren o powierzchni łącznej ha, w tym teren miasta zajmuje powierzchnię 794 ha, a 14 wsi (sołectw) kolejno: Sołectwo / wieś Powierzchnia (ha) Liczba ludności Bukowiec Domatków Huta Przedborska Kłapówka Kolbuszowa Dolna Kolbuszowa Górna Kupno Nowa Wieś Poręby Kupieńskie Przedbórz Świerczów Werynia Widełka Zarębki

16 Sołectwo / wieś Powierzchnia (ha) Liczba ludności Razem Poniżej przedstawiono graficznie podział administracyjny gminy: Najwięcej mieszkańców spośród sołectw gminy liczy Kolbuszowa Górna (18% w stosunku do ogólnej liczby ludności sołectw), a najmniej Kłapówka (1,5%). Największą powierzchnię zajmuje Widełka (17%) a najmniejszą Bukowiec (1,8%). Ludność i warunki demograficzne Miasto i Gmina Kolbuszowa liczy mieszkańców, w tym w mieście Kolbuszowej osób (38,3%). Na 1 kilometr kwadratowy przypada 142 mieszkańców, w tym w mieście Kolbuszowa mieszkańców, natomiast w gminie 93 - jest to najgęściej zaludniona gmina powiatu. W wieku 13 lat i 16

17 więcej z wykształceniem ponadpodstawowym jest 64,2 % ludności, liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi 67, natomiast współczynnik aktywności zawodowej wynosi 57,4%. Struktura płci przedstawia się nieco inaczej niż w innych gminach powiatu w gminie Kolbuszowej kobiety stanowią nieco ponad 50%. Charakterystykę ludności według grup wiekowych na omawianym obszarze ukazuje poniższe zestawienie. obszar wiejski 27,3% 57,5% 15,2% obszar miejski 25,5% 64,7% 9,8% Miasto i Gmina Kolbuszowa 26,6% 60,2% 13,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym Jak można zauważyć społeczeństwo Miasta i Gminy Kolbuszowa jest stosunkowo młode, liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przekracza 25% ogólnej ludności gminy. Społeczność miasta charakteryzuje się wyższym wskaźnikiem liczby osób w wieku produkcyjnym, co należy tłumaczyć podażą na rynku pracy oraz większymi możliwościami rozwijania działalności gospodarczej na tym obszarze. Jest to wynikiem napływu ludności ze wsi do miasta. Liczba ludności gminy z roku na rok rośnie dzięki dodatniemu saldu migracji i przyrostowi naturalnemu. Wskaźnik przyrostu naturalnego 17

18 w ostatnich latach oscylował około wartości 5,0 na 1000 mieszkańców i był wyższy w mieście niż na terenach wiejskich. Gospodarka i rolnictwo Główne gałęzie przemysłu na terenie miasta i gminy Kolbuszowa to: spożywczy obuwniczy materiałów budowlanych meblarski odzieżowy tworzyw sztucznych Miasto pełni funkcję centrum administracyjnego, gospodarczego, oświatowego, kulturalnego i handlowego dla okolicznych miejscowości. Dzięki systematycznej budowie, rozbudowie i modernizacji urządzeń komunalnych, gazowych i energetycznych miasto i gmina posiada nowoczesną i dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Istnieje możliwość rozbudowy, modernizacji i adaptacji wielu obiektów, które mogłyby stworzyć dogodne warunki do powstania nowoczesnych zakładów produkcyjno-usługowych oraz obiektów handlowych, gastronomicznych i rekreacyjno-sportowych. Przemysł koncentruje się w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Kolbuszowej Dolnej, Kupnie, Świerczowie, Widełce. Lokalną bazę przemysłową stanowi przede wszystkim 12 dużych zakładów produkcyjnych: WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Kupno (kapitał zagraniczny), Volteon Energia sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Solbet, Firma Handlowo-Usługowa PETRO-TANK, FIN S.A., FIN PRO sp. z o.o. WALOR s.c., KFM-Furnitura sp z o.o., ORZECH, KOLTEX, PAKFOL, DREWKOL oraz Zakład Przetwórstwa Drzewnego Jan Dudziński. Podział podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa został przedstawiony na poniższym wykresie. 18

19 ochrona zdrowia 3,9% administracja 0,9% oświata 1,9% pozostała działalność 9,9% działalność produkcyjna 13,7% usługi 6,5% budownictwo 7,8% rolnictwo 1,5% transport 5,9% instytucje finansowe (banki) 0,4% handel i naprawy 47,6% Rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta i gminy Kolbuszowa nie odbiega od tendencji charakterystycznych dla całego województwa podkarpackiego. Wiele osób podejmuje próby prowadzenia działalności gospodarczej, niestety, trudne warunki ekonomiczne, brak rynków zbytu, wysoka konkurencja - zmuszają je do rezygnacji. Corocznie powstaje w gminie kilkaset nowych jednostek gospodarczych, zwykle ponad połowa z tej liczby jest likwidowana. Od roku 2001 ilość rejestrowanych firm gwałtownie wzrosła, co było związane z tendencją przechodzenia na tzw. samozatrudnienie wielu pracowników, by w następnych latach spadać ze względu na złą sytuację ekonomiczną regionu. Infrastrukturę finansową na terenie miasta tworzą: Bank Depozytowo- Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A., Bank Spółdzielczy, Bank Przemysłowo- Handlowy oraz Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Państwowy. Prowadzą one obsługę finansowo-kredytową jednostek gospodarczych i osób fizycznych. Użytki rolne zajmują ha powierzchni ogólnej gminy. Stanowi to 67,9% powierzchni gminy. Są to przede wszystkim grunty orne na glebach IV, V i VI klasy bonitacyjnej oraz łąki i pastwiska. W użytkowaniu indywidualnych 19

20 gospodarstw rolnych znajduje się około 94% użytków rolnych. Lasy i grunty leśne zajmują ha (22,5% powierzchni ogólnej gminy). Są to lasy o zdecydowanej przewadze drzew iglastych. Około 22,3% lasów jest własnością gospodarstw indywidualnych. Wskaźnik lesistości w gminie jest niski i wynosi 21,8%. Wody zajmują 302 ha powierzchni ogólnej gminy (1,8%). Obszar powiatu i gminy pokrywa płaszcz utworów czwartorzędowych. Są to głównie gliny, piaski, żwiry czy iły oraz aluwia rzeczne. Największą powierzchnię zajmują gleby wytwarzane z piasków całkowitych, słabo gliniastych i gliniastych, gleby darniowo - bielicowe o dużym stopniu zbielicowania, żwirowe, piaskowe, gliniaste i sapy - gleby podmokłe i zimne, zajęte przede wszystkim pod łąki i pastwiska. Lepsze gleby tj. piaski gliniaste, naglinowe, bielice lekkie, średnie i ciężkie (gliny) występują lokalnie i stanowią niewielki procent terenów rolnych. Rolnicza jakość gleb jest zróżnicowana. Przeważają grunty orne średniej jakości. Struktura gospodarstw rolnych według powierzchni 3-5 ha 29,2% 5-10 ha 18,8% pow. 10 ha 2,3% 2-3 ha 21,1% 0-2 ha 28,5% Analiza kondycji gospodarstw rolnych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa wykazuje duże ich rozdrobnienie i niską dochodowość prowadzonej produkcji. Uprawy polowe w gminie Kolbuszowa opierają się na roślinach 20

21 zbożowych i okopowych. Zboża zajmują 61% powierzchni zasiewów, a okopowe 25%. W zakresie produkcji zwierzęcej dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Kolbuszowa jako jedna z nielicznych gmin województwa podkarpackiego przeznacza środki finansowe na rolnictwo, dokonując zakupu materiału siewnego oraz przeznaczając dużą kwotę na meliorację gruntów. W ostatnich latach Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego Nil zrealizowało i jest w trakcie realizacji następujących projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną mieszkańców Kolbuszowej. 21

22 Lp. Nazwa Tematyka i beneficjenci 1. Nowy rynek nowe szanse 2 Model poradnictwa i doradztwa zawodowego na rzecz przywrócenie na rynek pracy długotrwale bezrobotnych. Rozwój środowiska probiznesowego na terenie powiatu kolbuszowskiego poprzez gromadzenie informacji i wiedzy na temat wybranych branż gospodarki regionu, potrzeb biznesu i barier wzrostu oraz ograniczanie tych barier, tworzenie sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, samorządem a organizacjami wspierania biznesu. Beneficjenci mali i średni przedsiębiorcy z terenu powiatu kolbuszowskiego z określonych branż W ramach projektu zorganizowano wyjazd 11 doradców zawodowych z terenu powiatu kolbuszowskiego do Holandii, w celu zapoznania się z metodologią oraz warsztatem pracy doradców zawodowych z Holandii. Ta wymiana doświadczeń podniosła kwalifikacje zawodowe doradców, którzy po powrocie wykorzystując zdobytą wiedzę, opracowali innowacyjną metodę przywracania na rynek pracy długotrwale Obszar objęty projektem Powiat Kolbuszowski Powiat Kolbuszowski Zleceniodawca Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Okres realizacji i wartość projektu Wartość projektu Euro r. Wartość projektu Euro 22

23 bezrobotnych. 3 Dobry Start Zwiększenie szans młodych ludzi z terenu powiatu kolbuszowskiego na rynku pracy. W projekcie wzięło udział 130 bezrobotnych osób. W ramach projektu przeprowadzono doradztwo zawodowe, z wykorzystaniem metodologii Indywidualnych Planów Działania, przeprowadzono specjalistyczne szkolenia zawodowe, zorganizowano 30 refundowanych miejsc pracy, przeprowadzono doradztwo gospodarcze dla osób zakładających własną działalność gospodarczą. Rezultatem było znalezienie i utrzymanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu, a także założeniem przez 2 osoby własnej działalności gospodarczej Beneficjenci osoby bezrobotne do 25 roku życia, zamieszkujące powiat kolbuszowski Powiat Kolbuszowski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczośc i w Warszawie r Budżet projektu wynosił ,595 Euro. 4 Zespół Pieśni i Tańca GÓRNA Wspieranie i umacnianie dorobku kulturowego regionu. W ramach projektu powstał Zespół Pieśni i Tańca GÓRNA, który został wyposażony w Powiat Kolbuszowski Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce r. do r Budżet projektu wynosił zł 23

24 5 Szkolenia podwyższające i dostosowujące kwalifikacje zawodowe osób z terenu powiatu kolbuszowskiego stroje, sprzęt muzyczny oraz został przygotowany wokalnie oraz choreograficznie. Beneficjenci osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 12 roku życia - Celem projektu jest podwyższenie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności specjalistycznych pracujących osób dorosłych z terenu powiatu kolbuszowskiego. W ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia zawodowe (szkolenie komputerowe ECDL, kurs Spawacz Europejskiego), które zaowocują zwiększeniem jakości zasobów ludzkich w powiecie oraz wzrostem konkurencyjności MŚP. Beneficjenci osoby pracujące, z własnej inicjatywy zgłajające chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych, zamieszkujące powiat kolbuszowski Powiat Kolbuszowski Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie r Budżet projektu ,68 zł 24

25 6 Promowanie lokalnej przedsiębiorczośc i program pomocy doradczoszkoleniowej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie kolbuszowskim 7 Szkolenia przygotowujące Celem projektu jest aktywne wspieranie zatrudnienia w powiecie kolbuszowskim poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw. Cel ten realizowany jest poprzez szkolenia i doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu dostępnych środków na wsparcie finansowe realizowanego przedsięwzięcia, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju przedsiębiorczości. Beneficjenci mogą uzyskać wsparcie pomostowe w formie bezzwrotnej pomocy kapitałowej (700 zł przez okres pierwszych sześciu miesięcy działalności firmy) oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 75% wartości inwestycji.beneficjenci osoby fizyczne, nie zarestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząc własną działalność gospodarczą bez względu na wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność po 1 styczna 2004 r. Celem projektu jest zdobycie i wykonywanie nowego zawodu Powiat Kolbuszowski Powiat Kolbuszowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Wojewódzki Urząd Pracy w r. Budżet projektu ,00 zł r. 25

26 osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu kolbuszowskiego do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym przez osoby prowadzące działalność rolniczą jako posiadacze gospodarstwa rolnego z terenu powiatu kolbuszowskiego, a także domowników pozostających z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie rolnym. Projekt zakłada przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla 100 uczestników, uzyskanie przez nich nowego zawodu w zakresie obsługi maszyn ciężkich (operator koparek, ładowarek, koparkoładowarek, wózków jezdnych, urządzeń dźwigowych, walców). Rzeszowie Budżet projektu ,64 zł 26

27 Infrastruktura drogowa Przez gminę Kolbuszowa przebiega droga krajowa międzyregionalnej relacji Radom Rzeszów Barwinek Nr 9. oraz drogi wojewódzkie: Nr 875 Leżajsk-Mielec i 987 Kolbuszowa- Sędziszów. Połączenia regionalne w gminie zapewnia sieć dróg gminnych i powiatowych. Do roku 2006 zostały zmodernizowano drogi Kolbuszowa Górna - Zarębki, Werynia - Kłapówka. W 2001 roku zmodernizowano ulicę Goslara, Żeromskiego i Krasickiego, oraz poprawiono drogę Nowa Wieś Borek. Kontynuowano budowę parkingu obok Urzędu Skarbowego. Rozpoczęto modernizację i wymianę płytek chodnikowych przy ulicy Piłsudskiego oraz Placu Wolności (wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego). Na cmentarzu komunalnym wykonano aleję główną oraz drogę dojazdową do cmentarza. Największą inwestycją 2001 roku była budowa ronda w Kolbuszowej przy ulicy Rzeszowskiej. W następnych latach zmodernizowano drogi w Świerczowie, wybudowano ulicę Słowackiego, Towarową, Ruczki i Gwardii Ludowej w Kolbuszowej. Sukcesywnie remontowane są ulice i chodniki w mieście i gminie; budowane parkingi w Kolbuszowej. O nawierzchni Lp Numer Ogółem Nazwa drogi /relacje/ ulepszonej. drogi (km) (km) Drogi powiatowe R Cmolas - Świerczów 0,247 0, R Huta Przedborska - Kamionka 2, R Blizna Leszcze Przedbórz 3,945 3, R Niwiska Huta Przedborska 1,182 1, R Nowa Wieś Zapole Hucisko 1,218 1, R Domatków Przedbórz 2,071 2, R Trześń Domatków Bukowiec 4,475 4, R Nowa Wieś Domatków 3,981 3, R Tuszyma Niwiska 3,859 3,859 Kolbuszowa R Kolbuszowa Dolna Kopcie 3,793 3, R Kolbuszowa Górna Kłapówka 5,627 3,400 27

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020

ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr L/455/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30.09.2010 S T R A T E G I A ROZWOJU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO NA LATA 2011-2020 S P I S T R E Ś C I Wstęp I. Analiza uwarunkowań rozwojowych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Polanicy Zdroju Urząd Miejski w Polanicy - Zdroju Lokalny Program Rewitalizacji (projekt) Rewitalizacja Obszaru Miejskiego w Polanicy - Zdroju Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Gmina Niwiska Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020 Niwiska, Kwiecień 2014 Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020, realizowana w ramach projektu URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie

Strategia Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie SPIS TREŚCI WSTĘP. 4 I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY... 5 1. Informacje ogólne.. 5 2. Organizacja wewnętrzna Gminy 7 3. Charakterystyka sfery społecznej.. 10 3.1. Ludność. 10 3.2. Bezrobocie 11 3.3. Pomoc

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014-2020 2014 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA Opracowanie: Stowarzyszenie MEDIA POLANIE ul. Sokoła 3, 33-100 Tarnów www.mediapolanie.eu e-mail: media@mediapolanie.eu Tel. (14) 656 27 01, (14) 656

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Załącznik do Uchwały Rady Gminy w Regiminie Nr././09 z dnia..2009 r. Plan Odnowy Miejscowości Regimin Gmina Regimin Regimin 2009 1 Spis treści WSTĘP.3 1. Charakterystyka miejscowości Regimin 5 Położenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/32/2007 Rady Gminy Bejsce z dnia 30.03.2007 STRATEGIA ROZWOJU GMINY BEJSCE 2007-2015 BEJSCE-KIELCE 2007 1 Spis treści 1. Wstęp....... 3 2. Diagnoza stanu gminy... 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo