ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu zaprasza do złożenia oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. I. WPROWADZENIE 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i wynosi poniżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest: Nazwa: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu REGON NIP Adres: Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2 Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczono w części Zamówienia publiczne III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: usługi telefonii komórkowej telefony komórkowe 3. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami: 1) Zamawiający zawrze umowę, stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, z jednym Wykonawcą na okres 2 lat. Przedmiotem umowy będzie uregulowanie zasad zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, warunków świadczenia usług, dostaw telefonów komórkowych. Rozwiązanie umowy lub upływ terminu, na jaki zostanie zawarta nie będzie miało wpływu na ważność poszczególnych wcześniej zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2) Na podstawie umowy, o której mowa pkt 3 ust. 1 Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia ich zawarcia. 3) Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie

2 użytkowanych do własnej sieci komórkowej w terminie i w sposób niepowodujący powstanie dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego. 4) Przewidywana ilość użytkowanych przez Zamawiającego kart SIM wynosi 43 (czterdzieści trzy). Zamawiający zastrzega sobie, aby w trakcie obowiązywania umowy miał możliwość zwiększenia ilości użytkowanych kart SIM, na warunkach i zasadach określonych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a przyjętej przez Zamawiającego do realizacji. 5) Przewidywana przez Zamawiającego wysokość abonamentu dla wszystkich użytkowników nie może być wyższa niż 50 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 6) Świadczone przez Wykonawcę usługi będą obejmowały: a) połączenia do sieci własnej Wykonawcy, b) połączenia do sieci telefonii stacjonarnych, c) połączenia do innych sieci ruchomych, d) połączenia międzynarodowe, e) roaming, usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego f) usługi SMS, MMS, g) świadczenia usług pakietowej transmisji danych, h) inne usługi (serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.). 7) Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanego abonamentu, bezpłatnie: a) aktywację kart SIM b) utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych, c) brak opłat za rozpoczęcie połączenia, d) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich rodzajów połączeń na terenie RP, e) aktywację roamingu, f) aktywację wybranych usług dodatkowych, g) zmianę numeru telefonicznego, jeżeli korzystanie z danego numeru będzie dla Zamawiającego uciążliwe, h) korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie RP, i) identyfikację numeru rozmówcy, j) oczekiwanie na połączenie, k) blokowanie połączeń na wybrane numery i grupy numerów (audiotele itp.), na wniosek Zamawiającego, blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych, l) informację o stanie konta abonenckiego - przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów), m) darmowe połączenia pomiędzy zakupionymi abonamentami (ewentualnie dodatkowy abonament - pakiet darmowych minut co najmniej do wszystkich numerów objętych umową) na terenie RP, n) wykorzystanie w kolejnych miesiącach rozliczeniowych niewykorzystanego pakietu minut lub niewykorzystanej kwoty w miesiącu rozliczeniowym, o) opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi. 8) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia świadczenie zasięgu sieci telefonii komórkowej w sposób ciągły, na obszarze nie mniejszym niż 90% terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem zawarcia umowy jest zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej, umożliwiającego realizację połączeń ze wszystkich pomieszczeń następujących jednostek organizacyjnych Gminy Wieluń: Gimnazjum nr 1 Wieluń ul. 18 Stycznia 24, Gimnazjum nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A, Gimnazjum nr 3 Wieluń ul. Traugutta 38, Publiczne Przedszkole nr 1 Wieluń ul. Wodna 4, Publiczne Przedszkole nr 2 Wieluń ul. POW 14, Publiczne Przedszkole nr 3 Wieluń os. Armii Krajowej 11,

3 Publiczne Przedszkole nr 4 Wieluń os. Wyszyńskiego 44, Szkoła Podstawowa nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A, Szkoła Podstawowa nr 4 Wieluń ul. Piłsudskiego 8, Szkoła Podstawowa nr 5 Wieluń ul. Traugutta 38, Szkoła Podstawowa w Gaszynie Gaszyn ul. Harcerska 1, Szkoła Podstawowa w Kurowie ul. Wieluńska 11, Szkoła Podstawowa w Masłowicach Masłowice 1, Szkoła Podstawowa w Niedzielsku Bieniądzice 50, Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Długa 31, Szkoła Podstawowa w Sieńcu Sieniec 81B Zakład Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego Warunki rozliczenia: a) okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, b) bezpłatne bilingi (w formie papierowej) do poszczególnych numerów dostarczane wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy, c) faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, d) płatność przelewem w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich wystawienia. 5. Wykonawca przedstawi ewentualne propozycje zmian do umowy głównej - do akceptacji przez Zamawiającego. 6. Wymagania dotyczące telefonów komórkowych: a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu aparaty telefonów komórkowych o parametrach opisanych w tabeli poniżej lub równoważne, tzn. o nie gorszych parametrach, w oryginalnych opakowaniach producenta, b) Wykonawca może przedstawić kilka modeli aparatów komórkowych, także o parametrach wyższych niż te wskazane przez Zamawiającego, w różnych cenach pod warunkiem przedstawienia co najmniej trzech modeli w cenie nieprzekraczającej 1,00 zł + VAT = 1,23 zł, Zamawiający prosi jednocześnie o przedstawienie opcji kilku modeli do wyboru do kwoty 500 netto zł każdy (w przedziałach cenowych do 200 zł, do 300 zł, do 500 zł), c) dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM zostanie zrealizowana, co najmniej na 7 dni przed uruchomieniem usług, d) każdy zakupiony za pośrednictwem Wykonawcy telefon komórkowy otrzymuje 24 miesięczną gwarancję i warunki gwarancji określone przez producenta telefonu, L.p. Parametry techniczne (minimalne wymagania) 1 Ilość telefonów do 43 szt 2 Obsługiwana pamięć zewnętrzna tak 3 Pamięć wewnętrzna tak 4 Czas rozmów 6 h 5 Czas czuwania 330 h 6 Bluetooth tak 7 Tryb głośnomówiący tak 8 Kabel do transmisji danych tak 9 Wyświetlacz TFT dotykowy lub TFT LED 10 Wyświetlacz rozdzielczość min. 480 X 800 (dotykowy) rozdzielczość min. 240 X 320 (LED)

4 11 Zakres działania GSM 850,GSM 900, GSM 1800, GSM Bateria 1300 mah Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru modeli aparatów spośród co najmniej pięciu modeli zaoferowanych przez Wykonawcę aparatów spełniających wymagania określone powyżej. każdy z telefonów winien być wyposażony w ładowarkę sieciową oraz instrukcję obsługi w języku polskim, oferowane telefony winny być oznakowane znakiem zgodności CE i posiadać wymaganą prawem homologację. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż okres związania ofertą, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z zastrzeżeniem obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telekomunikacyjnej. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, 2) Oferta Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, 3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, 4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania, Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, - faksem na numer: (43) drogą elektroniczną na adres: um.wielun.pl

5 VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważnione są osoby: Michał Szeląg tel ; IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT. 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej numerem sprawy do dnia r. do godziny11.00 z dopiskiem Nie otwierać przed r. do godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, pokój nr 4; 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, pokój nr 2, dnia 26 sierpnia 2013 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych tzn. z różną wysokością abonamentu. Dla każdej oferty wariantowej Wykonawca składa oddzielny formularz ofertowy. 4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 5. Do oferty należy załączyć: - dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego; 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana za poszczególne kryteria. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu Opisu Parametrów technicznych wraz z wyceną. Cena brutto podana w Formularzu ofertowym służy do dokonania porównania złożonych ofert. 5. Ocena punktowa w ramach poszczególnych kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru: Km (CW) = Cmin/Cof x 15 % x 15 Km (CS) = Cmin/Cof x 15 % x 15 Km (CR) = Cmin/Cof x 15 % x 15

6 Km (CG) = Cmin/Cof x 25 % x 25 Km (CSMS) = Cmin/Cof x 5 % x 5 Km (CA) = Cmin/Cof x 25 % x 25 Cmin najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto; Cof cena ofertowa brutto oferty ocenionej; Km liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach poszczególnych kryteriów Lp. Opis kryterium badanego Znaczenie procentowe kryterium 1 Cena (CW) za 1 minutę połączenia do sieci własnej Wykonawcy 2 Cena (CS) za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 3 Cena (CR) za 1 minutę połączenia do innych sieci ruchomych 4 Cena (CG) za 1 minutę połączenia do grupy numerów użytkowanych przez Zamawiającego w abonamencie Znaczenie punktowe kryterium 15 % % % % 25 5 Cena (CSMS) za 1 wiadomość SMS 5 % 5 6 Cena (CA) za 1 minutę połączenia w abonamencie 25 % 25 Uwaga: W przypadku zaoferowania zerowej ceny za usługę dla ustalenia oceny punktowej kryterium będzie przyjmowana wartość ceny równa 0,01 gr. 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej ( Kc ) będącej sumą ocen cząstkowych: Kc = Km(CW) + Km(CS) + Km(CR) + Km(CG) + Km(CSMS)+ Km(CA) Kc liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 3. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. W przypadku ofert o identycznej wartości punktowej wyżej sklasyfikowana zostanie oferta uwzględniająca dodatkowe usługi, przedstawione przez wykonawcę w ofercie w ramach abonamentu. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr Cenę oferty będzie stanowić: Wyliczona w formularzu ofertowym zawartym w Ofercie Wykonawcy suma wartości brutto za poszczególne usługi i dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia tj.: wartość brutto usługi telefonii komórkowej (za minutę). 8. Wszelkie wyliczenia (cena netto, podatek VAT, wartość brutto) winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 9. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy. 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

7 XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski Wieluń, dnia r. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego

8 Załącznik nr 1 do zapytania......, dnia... (pieczątka firmy) OŚWIADCZENIE Firma (nazwa, adres) oświadcza, że : - posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i innych danin wynikających z obowiązujących przepisów prawa.... (podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela) Uwaga: W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wykonawcy i składania podpisu w jego imieniu

9 Załącznik Nr 2 do zapytania... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy* Adres siedziby: Adres do korespondencji: Nr tel.:..., Nr fax: NIP:..., REGON: Dane Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2; Wieluń Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oferujemy realizację zamówienia szczegółowo określonego w załączniku Nr 3 zapytania ofertowego na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym po cenie: Cena netto* przedmiotu zamówienia wynosi:... zł, (słownie:...). stawka podatku VAT... %, kwota podatku VAT... zł, (słownie:...zł) Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:..zł, (słownie:...zł). * Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi suma za całość umowy, tj. za 2 lata plus cena telefonu. 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od dnia otwarcia oferty. 3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, 2) Oferta Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, 3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, 4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania,... podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Załącznik nr 3 do zapytania Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. Zamawiający zawrze umowę na okres 24 miesięcy tj. 2 lata. Cena netto... Cena brutto... za abonament miesięcznie (zł) Ilość darmowych minut w abonamencie... Cena netto... Cena brutto... za aktywację karty SIM Inne koszty związane z udzieleniem zamówienia, niezbędne do realizacji zadania, a nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia: Lp. Cennik połączeń Cena netto Stawka podatku VAT Cena brutto 1 Cena (CW) za 1 minutę połączenia do sieci własnej Wykonawcy 2 Cena (CS) za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 3 Cena (CR) za 1 minutę połączenia do innych sieci ruchomych 4 Cena (CG) za 1 minutę połączenia do grupy numerów użytkowanych przez Zamawiającego tzw. tanie połączenia do sieci Wykonawcy lub sieć firmowa 5 Cena (CSMS) za 1 wiadomość CSMS 6 Cena (CA) za 1 minutę połączenia w abonamencie Uwaga: Dla każdego abonamentu Wykonawca oddzielny formularz opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.... (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

11 Lp. Typ/Model/ Producent telefonu Załącznik nr 4 do zapytania Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę Ilość sztuk Opis parametrów telefonu* Cena netto za sztukę Wartość podatku VAT Wartość netto Wartość brutto Uwaga * Wykonawca może dołączyć opis parametrów telefonu (kolumna 4) w formie osobnych specyfikacji telefonu. Pozostałe kolumny (1,2,3,5,6,7,8) muszą być wypełnione.... (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

12 Załącznik nr 5 do zapytania UMOWA NR projekt W dniu.r. w... pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: a... prowadzącym działalność gospodarczą pn... z siedzibą w przy ul., figurującym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr., posiadającym REGON....., NIP reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości Euro i dla którego nie stosuje się ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) art.4 pkt 8, została zawarta umowa o następującej treści: 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi telefonii komórkowej zwanej dalej przedmiotem umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych na każdy numer telefonii komórkowej. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia ich zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 43 numerów telefonii komórkowej dotychczas eksploatowanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przejął i zachował dotychczasową numerację telefoniczną. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 43 nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami. 2. Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz zgodna z zapytaniem oferta Wykonawcy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę określoną przez Wykonawcę w złożonej ofercie do kwoty zł, (w tym należny VAT zł) razem słownie : Strony ustalają, że każdorazowe rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zbiorczej faktur VAT w cyklu miesięcznym. 2. Okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 3. Faktura VAT będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich wystawienia. 4. Wykonawca będzie dostarczał bezpłatne bilingi za dany okres rozliczeniowy (w formie papierowej) do

13 poszczególnych numerów wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy Zamawiający odstąpi od umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 2) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta procedura likwidacji firmy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 7. Strony umowy dopuszczają ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) dane teleadresowe Stron niniejszej umowy, b) osób będących przedstawicielami Stron niniejszej umowy, c) możliwość zmiany zaproponowanych modeli aparatów telefonicznych, pod warunkiem zaoferowania modeli o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie, lub lepszych. d) dopuszcza się również możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązek lub uprawnienia którejkolwiek ze stron. 8. W sytuacji rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych /rezygnacji z aktywacji Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania. 9. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem, iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 10. Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). 11. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 13. Ewentualne sporne kwestie, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego w Wieluniu. 14. Umowę sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach po... dla Zamawiającego i po... dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV /42632000-5/ Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120, tel 17 74 70 600, fax 17 74 70 601 godziny urzędowania : poniedziałek piątek 7:30 15:30 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiającym jest Teatr Nowy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa REGON: 141245324 NIP: 521 346 82 44 telefon/fax: (22) 849 35 53 strona internetowa: www.nowyteatr.org

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo