ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.2.2013"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu zaprasza do złożenia oferty na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. I. WPROWADZENIE 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny (Dz. U Nr 16 poz. 93 ze zm.), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania wykonawców. 3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i wynosi poniżej EURO. 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest: Nazwa: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu REGON NIP Adres: Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2 Numer telefonu: Numer faksu: Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczono w części Zamówienia publiczne III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV: usługi telefonii komórkowej telefony komórkowe 3. Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia, zgodnie z następującymi warunkami: 1) Zamawiający zawrze umowę, stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego, z jednym Wykonawcą na okres 2 lat. Przedmiotem umowy będzie uregulowanie zasad zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, warunków świadczenia usług, dostaw telefonów komórkowych. Rozwiązanie umowy lub upływ terminu, na jaki zostanie zawarta nie będzie miało wpływu na ważność poszczególnych wcześniej zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 2) Na podstawie umowy, o której mowa pkt 3 ust. 1 Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia ich zawarcia. 3) Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie

2 użytkowanych do własnej sieci komórkowej w terminie i w sposób niepowodujący powstanie dodatkowych opłat obciążających Zamawiającego. 4) Przewidywana ilość użytkowanych przez Zamawiającego kart SIM wynosi 43 (czterdzieści trzy). Zamawiający zastrzega sobie, aby w trakcie obowiązywania umowy miał możliwość zwiększenia ilości użytkowanych kart SIM, na warunkach i zasadach określonych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a przyjętej przez Zamawiającego do realizacji. 5) Przewidywana przez Zamawiającego wysokość abonamentu dla wszystkich użytkowników nie może być wyższa niż 50 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych. 6) Świadczone przez Wykonawcę usługi będą obejmowały: a) połączenia do sieci własnej Wykonawcy, b) połączenia do sieci telefonii stacjonarnych, c) połączenia do innych sieci ruchomych, d) połączenia międzynarodowe, e) roaming, usługi roamingowe i usługi międzynarodowe aktywowane po uprzednim zamówieniu dla użytkownika przez Zamawiającego f) usługi SMS, MMS, g) świadczenia usług pakietowej transmisji danych, h) inne usługi (serwisy informacyjne, połączenia z biurami numerów itp.). 7) Wykonawca zapewni w ramach zaoferowanego abonamentu, bezpłatnie: a) aktywację kart SIM b) utrzymanie kart SIM w stałej gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych, c) brak opłat za rozpoczęcie połączenia, d) naliczanie sekundowe od pierwszej sekundy wszystkich rodzajów połączeń na terenie RP, e) aktywację roamingu, f) aktywację wybranych usług dodatkowych, g) zmianę numeru telefonicznego, jeżeli korzystanie z danego numeru będzie dla Zamawiającego uciążliwe, h) korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie RP, i) identyfikację numeru rozmówcy, j) oczekiwanie na połączenie, k) blokowanie połączeń na wybrane numery i grupy numerów (audiotele itp.), na wniosek Zamawiającego, blokowanie przychodzących SMS-ów reklamowych, l) informację o stanie konta abonenckiego - przesyłanie w ramach abonamentu szczegółowych rachunków (bilingów), m) darmowe połączenia pomiędzy zakupionymi abonamentami (ewentualnie dodatkowy abonament - pakiet darmowych minut co najmniej do wszystkich numerów objętych umową) na terenie RP, n) wykorzystanie w kolejnych miesiącach rozliczeniowych niewykorzystanego pakietu minut lub niewykorzystanej kwoty w miesiącu rozliczeniowym, o) opiekuna technicznego i handlowego w celu zapewnienia bieżącej obsługi. 8) Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia świadczenie zasięgu sieci telefonii komórkowej w sposób ciągły, na obszarze nie mniejszym niż 90% terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Warunkiem zawarcia umowy jest zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej, umożliwiającego realizację połączeń ze wszystkich pomieszczeń następujących jednostek organizacyjnych Gminy Wieluń: Gimnazjum nr 1 Wieluń ul. 18 Stycznia 24, Gimnazjum nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A, Gimnazjum nr 3 Wieluń ul. Traugutta 38, Publiczne Przedszkole nr 1 Wieluń ul. Wodna 4, Publiczne Przedszkole nr 2 Wieluń ul. POW 14, Publiczne Przedszkole nr 3 Wieluń os. Armii Krajowej 11,

3 Publiczne Przedszkole nr 4 Wieluń os. Wyszyńskiego 44, Szkoła Podstawowa nr 2 Wieluń os. Wyszyńskiego 30A, Szkoła Podstawowa nr 4 Wieluń ul. Piłsudskiego 8, Szkoła Podstawowa nr 5 Wieluń ul. Traugutta 38, Szkoła Podstawowa w Gaszynie Gaszyn ul. Harcerska 1, Szkoła Podstawowa w Kurowie ul. Wieluńska 11, Szkoła Podstawowa w Masłowicach Masłowice 1, Szkoła Podstawowa w Niedzielsku Bieniądzice 50, Szkoła Podstawowa w Rudzie ul. Długa 31, Szkoła Podstawowa w Sieńcu Sieniec 81B Zakład Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego Warunki rozliczenia: a) okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, b) bezpłatne bilingi (w formie papierowej) do poszczególnych numerów dostarczane wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy, c) faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, d) płatność przelewem w terminie 21 dni od wystawienia faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich wystawienia. 5. Wykonawca przedstawi ewentualne propozycje zmian do umowy głównej - do akceptacji przez Zamawiającego. 6. Wymagania dotyczące telefonów komórkowych: a) Wykonawca zobowiązany jest zaoferować Zamawiającemu aparaty telefonów komórkowych o parametrach opisanych w tabeli poniżej lub równoważne, tzn. o nie gorszych parametrach, w oryginalnych opakowaniach producenta, b) Wykonawca może przedstawić kilka modeli aparatów komórkowych, także o parametrach wyższych niż te wskazane przez Zamawiającego, w różnych cenach pod warunkiem przedstawienia co najmniej trzech modeli w cenie nieprzekraczającej 1,00 zł + VAT = 1,23 zł, Zamawiający prosi jednocześnie o przedstawienie opcji kilku modeli do wyboru do kwoty 500 netto zł każdy (w przedziałach cenowych do 200 zł, do 300 zł, do 500 zł), c) dostawa telefonów komórkowych wraz z kartami SIM zostanie zrealizowana, co najmniej na 7 dni przed uruchomieniem usług, d) każdy zakupiony za pośrednictwem Wykonawcy telefon komórkowy otrzymuje 24 miesięczną gwarancję i warunki gwarancji określone przez producenta telefonu, L.p. Parametry techniczne (minimalne wymagania) 1 Ilość telefonów do 43 szt 2 Obsługiwana pamięć zewnętrzna tak 3 Pamięć wewnętrzna tak 4 Czas rozmów 6 h 5 Czas czuwania 330 h 6 Bluetooth tak 7 Tryb głośnomówiący tak 8 Kabel do transmisji danych tak 9 Wyświetlacz TFT dotykowy lub TFT LED 10 Wyświetlacz rozdzielczość min. 480 X 800 (dotykowy) rozdzielczość min. 240 X 320 (LED)

4 11 Zakres działania GSM 850,GSM 900, GSM 1800, GSM Bateria 1300 mah Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru modeli aparatów spośród co najmniej pięciu modeli zaoferowanych przez Wykonawcę aparatów spełniających wymagania określone powyżej. każdy z telefonów winien być wyposażony w ładowarkę sieciową oraz instrukcję obsługi w języku polskim, oferowane telefony winny być oznakowane znakiem zgodności CE i posiadać wymaganą prawem homologację. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż okres związania ofertą, od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z zastrzeżeniem obowiązywania umowy nie wcześniej niż od dnia zakończenia okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą usługi telekomunikacyjnej. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 5) nie podlega wykluczeniu z postępowania. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów, załączonych do oferty wg formuły spełnia - nie spełnia. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wypełnione wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, 2) Oferta Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, 3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, 4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania, Oferty wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: - pisemnie na adres: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, - faksem na numer: (43) drogą elektroniczną na adres: um.wielun.pl

5 VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważnione są osoby: Michał Szeląg tel ; IX. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT. 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej numerem sprawy do dnia r. do godziny11.00 z dopiskiem Nie otwierać przed r. do godz w siedzibie Zamawiającego. 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, pokój nr 4; 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, pokój nr 2, dnia 26 sierpnia 2013 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). 2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych tzn. z różną wysokością abonamentu. Dla każdej oferty wariantowej Wykonawca składa oddzielny formularz ofertowy. 4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 5. Do oferty należy załączyć: - dokumenty określone w pkt. VI Zapytania ofertowego; 6. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 2. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena oferowana za poszczególne kryteria. 3. Zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów określonych w postaci liczby zaokrąglonej do dwóch miejsc po przecinku. Oferty będą oceniane w skali od 0 do 100 punktów. 4. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z instrukcjami zawartymi w Formularzu Opisu Parametrów technicznych wraz z wyceną. Cena brutto podana w Formularzu ofertowym służy do dokonania porównania złożonych ofert. 5. Ocena punktowa w ramach poszczególnych kryterium będzie obliczana wg następującego wzoru: Km (CW) = Cmin/Cof x 15 % x 15 Km (CS) = Cmin/Cof x 15 % x 15 Km (CR) = Cmin/Cof x 15 % x 15

6 Km (CG) = Cmin/Cof x 25 % x 25 Km (CSMS) = Cmin/Cof x 5 % x 5 Km (CA) = Cmin/Cof x 25 % x 25 Cmin najniższa spośród ocenianych, cena ofertowa brutto; Cof cena ofertowa brutto oferty ocenionej; Km liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w ramach poszczególnych kryteriów Lp. Opis kryterium badanego Znaczenie procentowe kryterium 1 Cena (CW) za 1 minutę połączenia do sieci własnej Wykonawcy 2 Cena (CS) za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 3 Cena (CR) za 1 minutę połączenia do innych sieci ruchomych 4 Cena (CG) za 1 minutę połączenia do grupy numerów użytkowanych przez Zamawiającego w abonamencie Znaczenie punktowe kryterium 15 % % % % 25 5 Cena (CSMS) za 1 wiadomość SMS 5 % 5 6 Cena (CA) za 1 minutę połączenia w abonamencie 25 % 25 Uwaga: W przypadku zaoferowania zerowej ceny za usługę dla ustalenia oceny punktowej kryterium będzie przyjmowana wartość ceny równa 0,01 gr. 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej ( Kc ) będącej sumą ocen cząstkowych: Kc = Km(CW) + Km(CS) + Km(CR) + Km(CG) + Km(CSMS)+ Km(CA) Kc liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium cena. 3. Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. 4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert. W przypadku ofert o identycznej wartości punktowej wyżej sklasyfikowana zostanie oferta uwzględniająca dodatkowe usługi, przedstawione przez wykonawcę w ofercie w ramach abonamentu. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert. 6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr Cenę oferty będzie stanowić: Wyliczona w formularzu ofertowym zawartym w Ofercie Wykonawcy suma wartości brutto za poszczególne usługi i dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia tj.: wartość brutto usługi telefonii komórkowej (za minutę). 8. Wszelkie wyliczenia (cena netto, podatek VAT, wartość brutto) winny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 9. Cena oferty pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy. 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w złotych polskich.

7 XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców o uzyskanej punktacji i wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawcę, którego ofertę wybrano, Zamawiający poinformuje o terminie podpisania umowy. Dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu Andrzej Dąbrowski Wieluń, dnia r. Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego

8 Załącznik nr 1 do zapytania......, dnia... (pieczątka firmy) OŚWIADCZENIE Firma (nazwa, adres) oświadcza, że : - posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i innych danin wynikających z obowiązujących przepisów prawa.... (podpis i pieczątka wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela) Uwaga: W przypadku podpisania oferty przez osobę upoważnioną należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania wykonawcy i składania podpisu w jego imieniu

9 Załącznik Nr 2 do zapytania... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy* Adres siedziby: Adres do korespondencji: Nr tel.:..., Nr fax: NIP:..., REGON: Dane Zamawiającego: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2; Wieluń Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych oferujemy realizację zamówienia szczegółowo określonego w załączniku Nr 3 zapytania ofertowego na warunkach i zasadach określonych w zapytaniu ofertowym po cenie: Cena netto* przedmiotu zamówienia wynosi:... zł, (słownie:...). stawka podatku VAT... %, kwota podatku VAT... zł, (słownie:...zł) Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi:..zł, (słownie:...zł). * Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi suma za całość umowy, tj. za 2 lata plus cena telefonu. 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym, tj. 30 dni od dnia otwarcia oferty. 3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zgodnej z treścią Zapytania ofertowego wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty. 4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wypełnionego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania, 2) Oferta Wykonawcy formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania, 3) Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania, 4) Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania,... podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ Załącznik nr 3 do zapytania Przedmiotem zamówienia są usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych. Zamawiający zawrze umowę na okres 24 miesięcy tj. 2 lata. Cena netto... Cena brutto... za abonament miesięcznie (zł) Ilość darmowych minut w abonamencie... Cena netto... Cena brutto... za aktywację karty SIM Inne koszty związane z udzieleniem zamówienia, niezbędne do realizacji zadania, a nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia: Lp. Cennik połączeń Cena netto Stawka podatku VAT Cena brutto 1 Cena (CW) za 1 minutę połączenia do sieci własnej Wykonawcy 2 Cena (CS) za 1 minutę połączenia do sieci stacjonarnych 3 Cena (CR) za 1 minutę połączenia do innych sieci ruchomych 4 Cena (CG) za 1 minutę połączenia do grupy numerów użytkowanych przez Zamawiającego tzw. tanie połączenia do sieci Wykonawcy lub sieć firmowa 5 Cena (CSMS) za 1 wiadomość CSMS 6 Cena (CA) za 1 minutę połączenia w abonamencie Uwaga: Dla każdego abonamentu Wykonawca oddzielny formularz opisu przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.... (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

11 Lp. Typ/Model/ Producent telefonu Załącznik nr 4 do zapytania Wykaz telefonów komórkowych oferowanych przez Wykonawcę Ilość sztuk Opis parametrów telefonu* Cena netto za sztukę Wartość podatku VAT Wartość netto Wartość brutto Uwaga * Wykonawca może dołączyć opis parametrów telefonu (kolumna 4) w formie osobnych specyfikacji telefonu. Pozostałe kolumny (1,2,3,5,6,7,8) muszą być wypełnione.... (podpis i pieczątka Wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)

12 Załącznik nr 5 do zapytania UMOWA NR projekt W dniu.r. w... pomiędzy Zakładem Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Wieluń, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: a... prowadzącym działalność gospodarczą pn... z siedzibą w przy ul., figurującym w ewidencji działalności gospodarczej pod nr., posiadającym REGON....., NIP reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy dla zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości Euro i dla którego nie stosuje się ustawy z dnia r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) art.4 pkt 8, została zawarta umowa o następującej treści: 1.1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi telefonii komórkowej zwanej dalej przedmiotem umowy, zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych na każdy numer telefonii komórkowej. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, licząc od dnia ich zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 43 numerów telefonii komórkowej dotychczas eksploatowanych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przejął i zachował dotychczasową numerację telefoniczną. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 43 nowych telefonów komórkowych wraz z akcesoriami. 2. Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz zgodna z zapytaniem oferta Wykonawcy. 3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy cenę określoną przez Wykonawcę w złożonej ofercie do kwoty zł, (w tym należny VAT zł) razem słownie : Strony ustalają, że każdorazowe rozliczenie za dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie zbiorczej faktur VAT w cyklu miesięcznym. 2. Okresem rozliczeniowym będzie okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. 3. Faktura VAT będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wystawionych faktur nie później niż w ciągu 10 dni od daty ich wystawienia. 4. Wykonawca będzie dostarczał bezpłatne bilingi za dany okres rozliczeniowy (w formie papierowej) do

13 poszczególnych numerów wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy Zamawiający odstąpi od umowy: 1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 2) zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta procedura likwidacji firmy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 7. Strony umowy dopuszczają ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: a) dane teleadresowe Stron niniejszej umowy, b) osób będących przedstawicielami Stron niniejszej umowy, c) możliwość zmiany zaproponowanych modeli aparatów telefonicznych, pod warunkiem zaoferowania modeli o parametrach nie gorszych niż zaproponowane w ofercie, lub lepszych. d) dopuszcza się również możliwość zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, które dotyczą świadczenia usług lub dokonywania dostaw stanowiących przedmiot Umowy, w szczególności zmian w zakresie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy jest wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy takiej zmiany w przepisach prawa podatkowego, która wpływa na obowiązek lub uprawnienia którejkolwiek ze stron. 8. W sytuacji rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych /rezygnacji z aktywacji Zamawiający będzie miał obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w związku z przyznaną ulgą na zakup sprzętu pomniejszoną o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia jej rozwiązania. 9. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, za pomocą kart sim, działających w sieci Wykonawcy, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. Zamawiający nie ma również prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem stosownego aneksu do umowy, pod warunkiem, iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 10. Naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291). 11. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i przepisy Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 13. Ewentualne sporne kwestie, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego w Wieluniu. 14. Umowę sporządzono w... jednobrzmiących egzemplarzach po... dla Zamawiającego i po... dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.5.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy ZOW-B.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy ZOW-B.261.5.2015 na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych Zamawiający: Zakład Obsługi Placówek Oświatowo Wychowawczych Plac Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Zaproszenie do złożenia oferty - Usługa telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych na rzecz Powiatu Trzebnickiego w ramach projektu Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE "ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU"

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU Powiat Przasnyski ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 Przasnysz tel. (29) 752 22 70, fax (29) 752 22 70 ZAPYTANIE OFERTOWE "ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W PRZASNYSZU"

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin

Zapytanie ofertowe. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie ul. Czorsztyńska szczecin Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2014r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę zestawów książek do nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729

Zapytanie ofertowe. Agnieszka Ossowska Koordynator Projektu. Biuro Projektu : SKT Nr 14 STO; ul. Zarzecze 17 A, 16-300 Augustów, tel/fax 876432729 Zapytanie ofertowe DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu sprzętu nagłaśniającego na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na zapewnienie cateringu w trakcie turnieju finałowego Brojce Enter The Game w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 7 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 8/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zawiercie, dnia 20 listopada 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Świadczenie usług transportowych związanych z dowozem i odwozem Uczestników projektu na szkolenia w ramach projektu Lepsza droga do przyszłości

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: KS ICH ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej, pomieszczeń siłowni i bilarda, malowanie linii boisk,oraz montaż listew przypodłogowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM

Kowalewo Pomorskie dnia r. GKiM Kowalewo Pomorskie dnia 24.08.2016 r. GKiM.271.31.2016 Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Odrodzenia do dz. nr 5/1 o obręb

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę pieczywa w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie

ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę pieczywa w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie ZAPYTANIE O CENĘ na dostawę pieczywa w 2016 roku dla stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę pieczywa dla stołówki szkolnej w Publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE

Łęczyca dnia r ZAPYTANIE OFERTOWE Łęczyca dnia 04.09.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łęczycy 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDSZKOLE TOTU W GMINIE ZEBRZYDOWICE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Cieszyn, 02 września 2013 r. W związku z planowaną realizacją projektu Przedszkole TOTU w Gminie Zebrzydowice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Dział Koordynacji Programów Europejskich

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Dział Koordynacji Programów Europejskich Lublin, dn. 04.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy NP/03/2011 na dostawę akcesoriów sądowych w ramach projektu: Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Zamawiający: Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadanie pn. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrzesiny I. WPROWADZENIE W związku z realizacją zadania w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT iedziakarczew, dnia 22.06.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:...

Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Dane dotyczące wykonawcy. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Załącznik nr. 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest zakup 115 szt. licencji na 3 lata oprogramowania antywirusowego: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku Ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę pieczywa w drodze zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

Zapytanie ofertowe ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT Brzeźno, dnia 30.06.2014 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy, ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro ZAPYTANIE OFERTOWE o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro Dotyczy: dostawa gazu LPG do samochodu nauki jazdy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji Adres: Zdrojowa 6, 43-450 Ustroń Miejscowość i data: Ustroń, dnia 28 lipca 2015 r. Numer sprawy: EDO / 11 / 2015 OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę instrumentów muzycznych Kozienice, dnia 30.0.205r. SMK.27.3.205 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Zabrze, dnia 19.01.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. 41-800 ZABRZE, PLAC

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia:

Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej w Bogucinie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania zamówienia: wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Bogucin, dnia 28.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Szkoła Podstawowa im. W Chotomskiej zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 SIWZ Sprawa nr ZDW-DN-4-271-88/14 UMOWA Nr /ZDW zawarta w dniu r. pomiędzy 1. ZARZĄDEM DRÓG WOJEWÓDZKICH w KRAKOWIE 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 reprezentowanym przez, zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie)

... Kraków, dnia r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) ... Kraków, dnia.. 2007r. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Adresaci: 1.... 2.... 3.... Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

FORMULARZ OFERTY. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Załącznik nr l (pieczęć wykonawcy).., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com

Tytuł projektu: Wprowadzenie nowej usługi w firmie Wanke Piotr Emblemat.com Opole dnia 27.07.2015r. Postępowanie o udzielenie zamówienia poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu nr 1/07/2015 na zakup urządzeń i oprogramowania dla firmy Wanke Piotr Emblemat.com Firma Wanke Piotr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO ZAPYTANIE O CENĘ NR 4 POKL Kłodzko, 20.12 2013 r. DO ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO (zgodnie z zasadą rozeznania rynku) dotyczy zakupu usług

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej

Dot.: zapytania do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zamówieniu publicznym dot. Świadczenie usług telefonii komórkowej ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE Al. Zjednoczenia 110 NIP:929 011 25 21 65-120 Zielona Góra REGON:000160821 068 322 91 00, fax 068 322 91 84 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA. Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA Opracowanie ulepszonej technologii produkcji nowych płytek obwodów drukowanych o grubości 0,3-0,8mm Łódź, 09.04.2015 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Zakład Usługowo-Produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016

Istotne postanowienia umowy. Umowa nr PK_II_7_2016 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Umowa nr PK_II_7_2016 Zawarta w dniu... 2016 roku w Bydgoszczy pomiędzy : Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr Emila Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Międzyrzec Podlaski, dn. 02 marca 2009 r. Przedmiot: Artykuły biurowe. Zamawiający: Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Senatorska 14/16, 93-192 Łódź Projekt: Daj sobie szansę

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

G M I N A B R O J C E. Projekt Rozbudzić Pasje jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na dostawę zestawów książek do nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: dostawa własnym transportem artykułów spożywczych wg określonych grup. Załącznik nr 4 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012

ZAPYTANIE O CENĘ. Zbąszyń, dn.06.08.2012 Zbąszyń, dn.06.08.2012 Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Garczyńskich 5 64-360 Zbąszyń Tel. 68 3847-926/ Fax. 68 3869-962 www.ops.zbaszyn.pl ZAPYTANIE O CENĘ Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu zaprasza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo