Smart metering, a sterowanie popytem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Smart metering, a sterowanie popytem"

Transkrypt

1 Smart metering, a sterowanie popytem Autor: dr inż Krzysztof Billewicz - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ( Energetyka nr 2-3/2011) Wprowadzenie Obecnie przedsiębiorstwa informatyczne wdrażające swoje aplikacje na rynku energetycznym przedstawiają nowe, na naszym rynku, systemy smart metering (SM) i proponują ich wdrożenie w Polsce. Wiele z tych rozwiązań zostało z sukcesem wdrożonych na niektórych obszarach w krajach rozwiniętych. Przetłumaczone oferty i dokumentacje tych systemów często jednak nie uwzględniają polskiej specyfiki oraz zmian legislacyjnych i strukturalnych, które dokonały się w sektorze elektroenergetycznym w ostatnim czasie. Dwie najważniejsze różnice, w szeroko rozumianym otoczeniu, w stosunku do dotychczasowych wdrożeń w krajach rozwiniętych, utrudniające adaptacje tych rozwiązań na polskim gruncie to: unbundling oraz fakt, że urządzenia pomiaroworozliczeniowe znajdują się na zewnątrz lokali mieszkalnych jest to konsekwencja stosunkowo często występujących, na terenie naszego kraju, kradzieży energii itp. Dodatkowo można wymienić jeszcze kilka dodatkowych kwestii utrudniających wdrożenie systemów inteligentnych liczników w Polsce. Niewątpliwie są to: stosunkowo niskie koszty pracy w porównaniu z krajami rozwiniętymi, umowy społeczne i gwarancje zatrudnienia razem z wysokim bezrobociem, niski poziom informatyzacji kraju w wielu miejscach brak dostępu do szybkich łączy internetowych, braki zasięgu sieci telefonii komórkowej w ok. 160 lokalizacjach w kraju brak zatem możliwości bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem GSM lub GPRS, niepewność co do sytuacji prawnej ciągłe zmiany zapisów Prawa energetycznego, w kierunku nie zawsze jasnym do przewidzenia, zmiany strukturalnie (konsolidacja) oraz własnościowe (prywatyzacja) niejasna przyszłość. Słownik IRiESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej to dokument, który określa szczegółowe warunki korzystania z dystrybucyjnych sieci przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci. Instrukcja Ruchu każdego z OSD powinna także zawierać wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi. OSD Operator Systemu Dystrybucyjnego podmiot posiadający koncesję na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej za pomocą sieci dystrybucyjnej, odpowiedzialny za ruch, utrzymanie i rozwój tej sieci oraz połączeń sieci dystrybucyjnej z innymi sieciami, zapewniający bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej. SM (ang. Smart Metering) rozwiązanie polegające na dwukierunkowej komunikacji, w czasie

2 rzeczywistym, systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii, SM = AMI + MDM, AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure) zaawansowana infrastruktura pomiarowa, zawierają się w tym: liczniki, koncentratory, moduły i systemy komunikacyjne oraz oprogramowanie. MDM (ang. Meter Data Management) oprogramowanie biznesowe, które umożliwia szybki dostęp do danych pomiarowych i konfiguracyjnych oraz zawiera funkcjonalność wysyłania informacji z systemów centralnych do liczników, GPRS (ang. General Packet Radio Service) usługa bezprzewodowej łączności pakietowej w sieci telefonii komórkowej GSM. Unbundling Unbundling w sektorze elektroenergetycznym to rozdzielenie dotychczasowych przedsiębiorstw polegające na wydzieleniu działalności dystrybucyjnej (dystrybutor, operator, OSD) oraz działalności związanej z handlem energią (obrót, sprzedawcy). W Polsce unbundling przebiegał trzy etapowo (zgodnie z zaleceniami Dyrektywy UE): 1. unbundling księgowy - polegał na rozdziale księgowym działalności dystrybucyjnej od działalności handlowej, 2. unbundling funkcjonalny - polegał na organizacyjnym wydzieleniu działalności dystrybucyjnej od działalności handlowej, 3. unbundling prawny - polegał na prawnym wydzieleniu działalności dystrybucyjnej od działalności handlowej i powołaniu dwóch odrębnych spółek prawa handlowego (dystrybutora i sprzedawcy). Funkcjonalny rozdział dystrybucji, sprzedaży energii (oraz zapowiadane wydzielenie operatora pomiarów) spowodował, że za infrastrukturę odpowiedzialny jest OSD. Jego interesem są przede wszystkim: praca systemu elektroenergetycznego bez przeciążeń systemu, przekroczeń mocy, pobór mocy przez odbiorcę przy jak najmniejszym współczynniku tg Fi, przesyłanie energii przy jak najmniejszych stratach, utrzymanie parametrów jakościowych (napięć, zawartości wyższych harmonicznych) w określonych granicach, przesłanie jak największej ilości energii, wyrównanie krzywej poboru energii zmniejszenie szczytów, zapełnienie dolin. Kolejnym podmiotem jest sprzedawca energii. Jemu zależy przede wszystkim na: sprzedaży jak największej ilości energii, otrzymaniu wiarygodnych danych pomiarowych w jak najkrótszym czasie, w znanym standardzie, by móc szybko wystawić faktury bez konieczności dokonywania, po pewnym czasie, korekt, trzymaniu się grafiku prognozowanych obciążeń, ponieważ odchylenia od niego powodują konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych ze sprzedażą (ze stratą taniej, niż została ona zakupiona) lub kupnem (po nieatrakcyjnych rynkowo cenach) energii na Rynku Bilansującym, Do tego dochodzi Operator Pomiarów. Jego interesem jest zebranie danych z liczników i wystawienie do OSD oraz sprzedawców. Ostatnim podmiotem jest klient, który chciałby mieć

3 święty spokój, czyli mieć dostarczoną energię po najbardziej atrakcyjnych cenach. Konieczność koegzystencji kilku podmiotów na rynku komplikuje sprawy, które wcześniej wydawały się bardzo proste. I nie chodzi tu o prostą relację sprzedawca kupujący, gdzie sprzedawca chce sprzedać towar, ale sprzedać go jak najdrożej, oraz klient, który chce kupić towar, ale chciałby to zrobić jak najtaniej. Tak byłyby to interesy przeciwne, ale nie sprzeczne, ponieważ obie strony chcą, żeby towar przeszedł na własność strony kupującej, a sprzedający otrzymał za to wynagrodzenie. Mechanizmy zarządzania popytem PSE Operator S.A. opublikował w czerwcu 2010r. raport "Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce". Proponuje się w nim następujące mechanizmy zarządzania popytem DSM (Demand Side Management) oraz DSR (Demand Side Response - reakcja strony popytowej): Program taryfowy: taryfy wielostrefowe - zróżnicowanych cen energii elektrycznej w cyklach dobowych, tygodniowych i sezonowych (TOU), Programy bodźcowe: program przeciwawaryjnej odpowiedzi strony popytowej (EDRP), taryfy z wyłączeniem (ICR) Upust za incydentalne wyłączenie, bezpośrednie sterowanie odbiorem (DLC), Zarządzanie popytem DSM realizowany przez dążenie do stałego obniżenia poziomu popytu poprzez efektywność energetyczną, oraz zmniejszenie poziomu popytu w godzinach szczytowych poprzez zastosowanie sterowaniem odbiorami. Istnieje wiele sposobów zachęcania odbiorcy do zmniejszenia popytu i oszczędności energii. Może się to odbywać przez zmniejszenie opłat, stosowanie rabatów, edukację klienta itp. Programy zarządzania popytem należą do dwóch kategorii [1]: programów ograniczenia obciążenia klienta, że w celu zmniejszenia szczytowego obciążenia w krytycznych momentach, programów, które dają odbiorcom zachętę do stosowania niższych obciążeń szczytowych, w celu zmniejszenia ich rachunków za energię. Celem obu programów jest zmniejszenie obciążenia sieci w godzinach szczytowych oraz przeniesienia części obciążenia z godzin szczytowych poza ten szczyt. Żeby to osiągnąć zostały opracowane różne sposoby odpłatności za energię [1]: Taryfy wielostrefowe (TOU Time-of-Use Pricing), jest to proste rozwiązanie: cena energii w godzinach szczytowych jest wyższa, a poza szczytem niższa, w najprostszych rozwiązaniach są to dwie strefy: szczytowa i pozaszczytowa. Krytyczne Ceny Szczytowe (CPP Critical Peak Pricing) jest to taryfa wielostrefowa, która dodatkowo zawiera rozwiązanie polegające na dodatkowym zastosowaniu znacznie wyższych ceny w godzinach szczytowych, niż w taryfach wielostrefowych TOU. Cena energii w pozostałych godzinach jest niższa od cen TOU. Krytyczne ceny szczytowe jednak obowiązują tylko w określoną liczbę dni w roku. CPP jest formą takiego rozwiązania, że cena jest odpowiedzią na popyt. Moment wystąpienia tych zdarzeń nie jest znany aż do dnia poprzedzającego, a w szczególnym przypadku nawet do dnia obowiązywania. Przykładowy

4 sposób zastosowania: najpóźniej do godziny 15:00 dnia poprzedzającego odbiorca otrzymuje informację za pośrednictwem a, pagera, smsa, telefonu o wystąpieniu zdarzenia, które będzie wiązało się z zastosowaniem krytycznych cen szczytowych. Oczywiście może się tak zdarzyć, że odbiorca nie odbierze a, smsa lub telefonu. Taka sytuacja jednak nie ma wpływu na to, że ceny CPP zostaną zastosowane. Ostatnie doświadczenia pokazały, że klienci mają ograniczoną wiedzę na temat pracy ich urządzeń oraz do możliwości redukcji kosztów energii elektrycznej w ramach rozwiązań CPP. Czasami może być tak, że CPP jest stawką domyślną dla odbiorców z mocą umowną równą lub większą niż 20 kw lub 200 kilowatów (kw). Ceny Ekstremalne Dnia (Critical Peak Pricing (CPP (EDP)) jest to odmiana rozwiązania CPP, oprócz tego, że cena maksymalna CPP obowiązuje maksymalnie do 24 godzin w nieznane dni odbiorca zostaje wcześniej o tym uprzedzony. Ekstremalne Dni dla Krytycznych Cen Szczytowych (Extreme Day CPP (ED-CPP)) jest to odmiana rozwiązania CPP, oprócz tego, że w pozostałe dni taryfa jest jednostrefowa. Cena w czasie rzeczywistym (Real Time Pricing (RTP)) jest to takie rozwiązanie taryfy energii, że ceny jej zakupu zmieniają się co godzinę przez cały rok. Odbiorcy są powiadamiani o cenach zakupu energii dla każdej godziny w dzień poprzedzający lub jedynie godzinę wcześniej. Stosowanie różnych taryf dynamicznych naraża odbiorców na ryzyko. Taryfy takie stosuje się nie po to, żeby z odbiorcy ściągnąć więcej pieniędzy, tylko po to, by zmobilizować go do pewnych działań, zmierzających do ograniczenia jego poboru energii w godzinach szczytowych zwłaszcza w dniach krytycznych. Jednak, jeżeli odbiorca nie reaguje na sygnał cenowy, określone działanie nie osiągnie pożądanego skutku. Liczniki na zewnątrz lokali mieszkalnych Od wielu lat w Polsce liczniki instaluje się na zewnątrz lokali mieszkalnych. Wynika to z konieczności utrudnienia stosunkowo często występującego nielegalnego poboru energii. Jednak konsekwencje takiego stanu rzeczy bardzo utrudniają implementację zaawansowanych opcji smart meteringu. Klient nie może na bieżąco obserwować licznika, problematyczna staje się również kwestia sterowania odbiorami. W takiej sytuacji na gruncie polskim albo trzeba przedefiniować funkcje takiego systemu i określić, że nie jest interesujące zarządzanie poborem po stronie popytowej, albo przeprojektować instalacje, które pociąga za sobą znaczne koszty, przy nie do końca jasnych perspektywach zwrotu tych kosztów, nie mówiąc o jakimkolwiek zysku. Funkcjonalności smart meteringu będące kością niezgody Rozdzielenie funkcjonalne sprzedaży energii od jest dystrybucji komplikuje rozliczenia energii elektrycznej. Stroną techniczną zajmuje się OSD musi dbać o to, by istniały możliwości fizyczne do dostarczenia zamówionej energii do odbiorcy. Sprzedawca musi znaleźć podmiot, który faktycznie posiada możliwości wytworzenia określonej ilości energii w określonym czasie. Następnie musi zamówić i kupić taką ilość energii (prognozowaną, deklarowaną). Sprzedawca jest oderwany od strony technicznej związanej z dostarczeniem tej energii. Rynek energii w Polsce funkcjonuje na zasadzie miedzianej płyty - dzięki temu założono dużą swobodę w zawieraniu umów sprzedaży oraz transakcji giełdowych. Zasada te polega, że nie uwzględnia się opłat za faktyczną drogę przesyłu energii, przesył energii na 50 km oraz na 500 kosztuje tyle samo, pomimo tego, że występują zupełnie inne straty sieciowe oraz konieczność

5 utrzymania o wiele dłuższej linii przesyłowej. Operatorowi systemu przesyłowego (OSP) przypisano odpowiedzialność za przestrzeganie ograniczeń technicznych wykorzystania poszczególnych urządzeń (zarówno sieciowych, jak i wytwórczych). Unbundling spowodował, że wiele kwestii dodatkowych się skomplikowało i należałoby je prawnie doprecyzować lub uszczegółowić. Konkretne przykłady: OSD ponosi koszty finansowe oraz odpowiedzialność za wdrożenie smart meteringu jest inwestorem, natomiast głównymi beneficjentami, przynajmniej teoretycznie, są sprzedawca, teoretycznie odbiorca oraz... producent liczników, Jeżeli odbiorca posiada licznik energii, a rozkłady czasowe stref sprzedawcy i dystrybutora różnią się, to którą z nich powinien wyświetlać licznik energii? Według której powinien działać przełącznik załączający dodatkowy odbiór w tańszej strefie czasowej. Wg której klient powinien modyfikować swoje zachowania co do zużycia energii. Gdzie ma znajdować się licznik dystrybutor, aby ograniczyć nielegalny pobór instaluje liczniki poza lokalem mieszkalnym. Komplikuje to sprzedawcy kwestię oddziaływania na odbiorcę informacjami wyświetlanymi przez licznik odbiorca ich nie widzi, a korzystanie z tych informacji staje się bardzo kłopotliwe. Sprzedawca zatem nie uzyskuje możliwości oddziaływania na odbiorcę. Upust za incydentalne wyłączenie Kością niezgody pomiędzy OSD a sprzedawcą może być rozwiązanie przyjęte w niektórych krajach tzw. upust za incydentalne wyłączenie. Polega ono na tym, że odbiorca godzi się na częstsze i dłuższe wyłączenia, niż wynika to ze standardowych parametrów jakościowych dotyczących ciągłości i niezawodności dostarczenia energii, jako rekompensatę mniej płaci za tę energię otrzymuje dodatkowy upust. OSD odłączałby instalację odbiorcy w sytuacji przeciążenia sieci, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania tej sieci oraz zapewnienie ciągłości zasilania pozostałym uczestnikom rynku detalicznego. Sprzedawca musi trzymać się zaprognozowanego grafiku poboru energii przez jego odbiorców. Nadmierna konsumpcja energii przez tych odbiorców powoduje konieczność dokupienia przez niego energii na Rynku Bilansującym, po cenie, która może być wyższa, niż cena sprzedaży do odbiorcy. W takiej sytuacji sprzedawca byłby zainteresowany zmniejszeniem zużycia poprzez wyłączenie zasilania u kilku odbiorców. Podjęcie takiego działania nie naraziłoby go na koszty. Nasuwa się jednak pytanie, czy w takim momencie OSD będzie miał taki sam interes w odłączeniu odbiorców jak sprzedawca? Z drugiej strony patrząc to nie sprzedawca płaci za zapewnienie niezawodności dostaw energii, więc nie narażałby się na dodatkowe koszty. Sprzedawca energii mógłby zatem dać upust w cenie energii, jeżeli mógłby wyłączać danych odbiorców by móc trzymać się zapronozowanego grafiku obciążeń. Jednak, jeżeli nie miałby takiej możliwości, to nie ma co oczekiwać, że dobrowolnie da jakikolwiek upust odłączanemu odbiorcy, ponieważ to nie jest jego interes. Wręcz przeciwnie, jeżeli to OSD wyłączy niektórych jego odbiorców w godzinach szczytu, narazi go na dodatkowe koszty związane z koniecznością niekorzystnego finansowo rozliczenia nieprawidłowego zaprognozowania zużycia energii. Sprzedawca bowiem nie przewidywał, że odbiorca zostanie wyłączony, żeby zachować stabilność i bezpieczeństwo pracy sieci. Dodatkowo, w sytuacji, kiedy takich odbiorców jest więcej, odchyłki od prognozy mogą być znaczne.

6 Z drugiej strony patrząc musi tutaj być prymat fizyki nad ekonomią. Jeżeli w danym momencie, niezależnie od podpisanych kontraktów i deklaracji, nie ma technicznych warunków wytworzenia lub przesłania energii, to nie zostanie ona dostarczona odbiorcy, niezależnie od tego, na jakie szkody finansowe naraża to sprzedawcę, operatora sieci dystrybucyjnej lub podmioty pozbawione zasilania. Opcja incydentalnego wyłączania inaczej wyglądałaby z punktu widzenia odbiorcy, jeżeli korzystałby z niej OSD, a inaczej, jeżeli sprzedawca. OSD korzystałby niej rzeczywiście incydentalnie odłączałby odbiorcę maksymalnie na kilka godzin, kilka razy w roku. Sprzedawca korzystałby z tej możliwości w każdym przypadku niedokontraktowania swoich klientów czyli stosunkowo często. Dodatkowo pojawia się kwestia niedyskryminacyjnego dostępu do sieci sprzedawców, którzy są konkurencją dla obrotu, wchodzącego do jednej grupy kapitałowej wraz z OSD. W przypadku zbliżania się do obciążenia krytycznego OSD będzie musiał odłączyć zasilanie w niektórych instalacjach klienckich. Nie będzie to dwóch czy trzech, lecz rzędu stu i więcej odbiorców. Oczywiście w przypadku odłączenia każdego z nich naraża sprzedawcę na koszty, ponieważ sprzedawca zakontraktował określoną ilość energii, natomiast OSD z łatwych do udowodnienia powodów przeciążenia sieci, niezależnych od siebie, został zmuszony od odłączenia odbiorców. Tyle, że to OSD może wybrać sobie, których odbiorców wyłączy. Dlaczego zatem miałby narażać na koszty obrót z własnej grupy kapitałowej. Dużo korzystniej dla tych podmiotów byłoby wyłączenie odbiorców, którzy kupują energię u alternatywnych sprzedawców. Kolejna kwestia o opłacalność wyboru opcji Upust za incydentalne wyłączenie. Jeżeli upust, który dawałby OSD nie zapewniałby mu zysku, to w zasadzie OSD wolałby takich odbiorców nie mieć, bo i po co. Jeżeli natomiast upust byłby zbyt mały, to odbiorca nie zainteresowałby się wyborem takiej opcji. Na marginesie tego tematu pojawia się kwestia deficytu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Czy zostały przewidziane kroki, jakie zostaną podjęte, jeżeli sprzedawcy zaprognozują określone zapotrzebowanie na energię swoich odbiorców, a okaże się, że nie można takiej ilości przesłać do nich lub nie ma gdzie jej kupić tak, żeby przesył fizycznie był możliwy. Sterowanie popytem Jeżeli założy się, że liczniki fizycznie znajdowałyby się w lokalach mieszkalnych i odbiorca miałby do nich pełny dostęp, nawet wówczas pojawiałby się problem z oddziaływaniem na odbiorcę informacjami wyświetlanymi przez urządzenie pomiarowe w celu zachęcenia go do przeniesienia części obciążenia poza godziny szczytowe (wyłączenie ich w godzinach szczytowych). Po wyświetleniu przez licznik informacji o dodatkowym (w dodatkowych godzinach niż obowiązuje w taryfie) obowiązywaniu tańszej strefy czasowej odbiorca musi to zauważyć. Istnieje zatem konieczność obserwowania przez niego bieżącej strefy czasowej. Ponadto w przypadku dodatkowej jej zmiany na tańszą brak jest informacji, jak długo jeszcze będzie ona obowiązywała. Może to być czas 10 minut, a mogą ty być i 2 godziny. Odbiorca zatem raczej nie załączy wtedy pralki lub zmywarki. Trudno spodziewać się zatem, żeby odbiorca korzystał z tej funkcjonalności ze względu na opisane powyżej utrudnienia, chyba, że korzyści finansowe płynące z tego będą znaczne. Automatyczne sterowanie wyjściem licznika podczas zmiany strefy czasowej z droższej na tańszą powinno ułatwiać kwestię załączania dodatkowych odbiorników. Lista urządzeń, które mogłyby dobrze funkcjonować, gdyby były załączone automatycznie wraz ze zmianą strefy

7 czasowej na inną jednak wcale nie jest długa. Klimatyzacja musi pracować ciągle, a nie tylko w godzinach pozaszczytowych. Dodatkowo w zasadzie głównie musi funkcjonować w szczycie. Duża część odbiorników domowych takich jak oświetlenie, sprzęt komputerowy i RTV pracuje również przede wszystkim w godzinach szczytowych. Część sprzętów gospodarstw domowego: pralki, zmywarki mogłyby być załączane automatycznie przy zmianie strefy czasowej na tańszą, pod warunkiem zapewnienia utrzymania zasilania do końca programów prania lub zmywania. Czasem pojawiają się głosy bardziej radykalne np. Mówiące o tym, że lodówki i zamrażarki mogą zostać wyłączone w godzinach szczytu w celu oszczędzania energii zostaną one automatycznie włączone w przypadku, gdy temperatura wewnątrz wzrośnie do zbyt wysokiego poziomu. Wyłącznik w liczniku do załączania dodatkowych urządzeń podczas zmiany strefy czasowej na tańszą musiałby nie tyle załączać urządzenia, ale raczej sterować ich pracą. Klimatyzacja nie może być załączana tylko w godzinach pozaszczytowych. Jednak w godzinach szczytu można podwyższyć temperaturę podczas chłodzenia, lub ją obniżyć podczas grzania. Byłoby to efektywniejsze wykorzystywanie energii elektrycznej. Jednak do tego potrzebna jest odpowiednia automatyka w budynku, a nie wystarczą autonomicznie działające urządzenia. W ten sposób dochodzi się do potrzeby istnienia automatyki w budynkach. Ogólnie celem tworzenia inteligentnej automatyki w budynkach jest: obniżenie kosztów eksploatacji, oszczędność energii (ogrzewania, klimatyzacji oraz energii elektrycznej), sprawne zarządzanie kosztami, łatwość monitorowania stanu urządzeń, optymalizacja pracy urządzeń, komfort, bezpieczeństwo itd. Tak jednak ujęta problematyka efektywnego zużywania energii pokazuje, że koszty w pełni przygotowujące do realizacji tego rozwiązania na znaczącą skalę znacznie przewyższają koszty wdrożenia systemu inteligentnych liczników nawet najlepiej zaprojektowanych, idealnie działających, wdrożonych z sukcesem w innych krajach. Podsumowanie System smart metering wdraża się nie tylko po to, by zautomatyzować proces rozliczania odbiorców i móc zdalnie odczytywać dane z urządzeń pomiarowych, ale również po to, by móc korzystać z wartości dodanych, jakie niosą za sobą możliwości dwukierunkowej transmisji danych oraz możliwości oddziaływania na odbiorcę pewnymi informacjami w celu zmiany jego zachowań dotyczących godzin załączania pewnych odbiorników tak, by nie były one załączane w godzinach szczytowego poboru, tylko poza tym szczytem. Jeżeli rozważy się obecne ograniczenia techniczne co do możliwości takiego sterowania popytem, szanse na spektakularny sukces na tym gruncie są raczej niewielkie. Obecnie na rynku istnieją taryfy dwu, trzy, a w Lubzelu nawet czterostrefowe. W przypadku taryf dwustrefowych dla gospodarstw domowych niewielka ich skuteczność co do zmiany zachowań odbiorców związanych z premiowaniem finansowym załączania odbiorników poza godzinami szczytu, a nie w samym szczycie poboru energii, tkwi w niedostatecznie atrakcyjnych korzyściach finansowych z tego płynących. Taryfa ta nie tyle powoduje zmianę zachowań odbiorców, co premiuje pobór energii poza szczytem. Korzystają z niej osoby mające piece

8 akumulacyjne lub bojlery elektryczne takich jednak jest stosunkowo niewiele z powodu stosunkowo zbyt dużych kosztów ogrzewania energią elektryczną w odniesieniu do pozostałych technologii grzewczych. Z drugiej strony jednak patrząc pobór energii przez te odbiorniki jest stosunkowo duży i znacznie przewyższa zużycie energii przez inne urządzenia w przeciętnym gospodarstwie domowym. Na polskim gruncie trudno jest z sukcesem wdrożyć sterowanie popytem w systemach smart meteringowych. Z konsekwencjami unbundlingu należy się pogodzić. Należałoby jednak dobrze określić wzajemne relacje związane z realizacją właściwości systemów informatycznych oferujących zarządzanie popytem u odbiorców. Aby jednak to było możliwe na większą skalę najlepiej byłoby przeprojektować instalacje w taki sposób, żeby przenieść liczniki energii do lokali mieszkalnych, oraz przekonać odbiorców do korzystania z funkcjonalności, które system oferuje. Jeżeli klient nie będzie widział konkretnych efektów korzystania z danej funkcjonalności raczej nie będzie z niej korzystał. Literatura [1] J Terry Cousins, Using Time Of Use (Tou) Tariffs In Industrial, Commercial And Residential Applications Effectively,TLC Engineering Solutions,

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE

Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce. rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce ETAP III: Opracowanie szczegółowego rozwiązania mechanizmów DSR dla KSE Opracowanie wykonane na zlecenie PSE Operator S.A. w ramach

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych

Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Pompy ciepła a rozwój systemów elektroenergetycznych Konferencja III Kongres PORT PC - Technologia jutra dostępna już dzisiaj Wojciech Lubczyński Ekspert PSE S.A. Warszawa, 23 września 2014 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf

Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf Zachowania odbiorców na przykładzie projektu pilotażowego wdrożenia innowacyjnych taryf Konferencja Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych Wojciech Lubczyński Ekspert Warszawa, 13 maj 2014 r. Krzywa zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Istotne zmiany na rynku energii... 11. 2. Ogólna teoria systemów... 19. 3. Rozwój systemów informatycznych w elektroenergetyce...

Spis treści. 1. Istotne zmiany na rynku energii... 11. 2. Ogólna teoria systemów... 19. 3. Rozwój systemów informatycznych w elektroenergetyce... Spis treści 1. Istotne zmiany na rynku energii.......................................... 11 1.1. Wprowadzenie................................................................ 11 1.2. Demonopolizacja.............................................................

Bardziej szczegółowo

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A.

Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Realizacja koncepcji Smart Grid w PSE Operator S.A. Wojciech Lubczyński Dyrektor Projektu Smart Grid PSE Operator S.A. VII Międzynarodowa Konferencja NEUF2011 New Energy User Friendly Biała a Księga Narodowy

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Wybór sprzedawcy energii w Jednostkach Samorządu Terytorialnego mgr inż. Tomasz Dribko Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Warszawa, 8 luty 2011 r. PRAWO WYBORU SPRZEDAWCY (zwane zasadą TPA) gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Konrad Kula Koordynator Rozwoju Biznesu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Partnerzy projektu Problematyka Wykres średnich każdego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Udział gospodarstw domowych w obciążeniu KSE

Udział gospodarstw domowych w obciążeniu KSE Udział gospodarstw domowych w obciążeniu KSE Autor: Jarosław Tomczykowski PTPiREE ( Energia Elektryczna styczeń 2014) W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o działaniach, jakie podejmują operatorzy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej dr inż. Krzysztof Billewicz Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej www.krzysztofbillewicz.pl Dwa podejścia podczas rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME

Informatyka w PME Między wymuszonąprodukcjąw źródłach OZE i jakościowązmianąużytkowania energii elektrycznej w PME Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka Bilansowanie mocy i energii w Energetyce Prosumenckiej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Szanse dla dystrybutorów energii elektrycznej RWE Stoen Operator Grzegorz Kobeszko - Warszawa 23-24.03.2010 PAGE 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

LICZNIK INTELIGENTNY W PRZEBUDOWIE ENERGETYKI

LICZNIK INTELIGENTNY W PRZEBUDOWIE ENERGETYKI C Politechnika Śląska Centrum Energetyki Prosumenckiej Wydział Elektryczny Instytut Elektrotechniki i Informatyki Konwersatorium Inteligentna Energetyka LICZNIK INTELIGENTNY W PRZEBUDOWIE ENERGETYKI dr

Bardziej szczegółowo

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ

PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZOBACZ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ PORÓWNYWARKA JAK OBNIŻYĆ RACHUNKI za energię elektryczną? Wybór sprzedawcy prądu jest Twoim prawem! Od 2007 roku możesz swobodnie wybierać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06

DEBATA: Klient na rynku energii forum odbiorców energii. M.Kulesa, TOE (www.toe.pl), Warszawa, 2006.02.06 WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMOWE konkurencja w elektroenergetyce liberalny rynek energii elektrycznej w Polsce zasada TPA jak korzystać z możliwości wyboru dostawy? oczekiwania i problemy klientów spory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

HP logo. 7/29/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1

HP logo. 7/29/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1 HP logo 7/29/2014 Copyright 2004 HP corporate presentation. All rights reserved. 1 System Zarządzania Odbiorem Rozproszonym. Inteligentna dystrybucja wsparcie dla rynku /e-metering/ Krzysztof Rogulski

Bardziej szczegółowo

RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7

RE TPA i odbiorcy końcowi. Wykład 7 RE TPA i odbiorcy końcowi Wykład 7 TPA Third Party Access Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Zawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie PTPiREE Warszawa, 23 marca 2010r. Agenda prezentacji Smart metering. Advanced

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki URE na rzecz wdrożenia inteligentnych sieci. Marek Woszczyk Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa 18 września 2012 Działania na rzecz budowy inteligentnej sieci (1) Fundamentalne cele: poprawa bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

52 967 km². 32 976 947 MWh. 193 738 km. 46 215 sztuk. 47 876 sztuk 25 607 MVA

52 967 km². 32 976 947 MWh. 193 738 km. 46 215 sztuk. 47 876 sztuk 25 607 MVA Smart Region Małopolska: Perspektywa Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda: Potencjał TAURON DYSTRYBUCJA Automatyzacja odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych stan obecny Prace studialne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o.

Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii. Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Agrzegatorzy, negawaty, zarządzanie popytem odbiorców energii Maciej Bora/Radosław Majewski ENSPIRION Sp. z o.o. Jachranka 24.09.2015 [MW] Czym jest DSR? 2 DEMAND SIDE RESPONSE odpłatne działania strony

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE

Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Analiza możliwości przesuwania obciążeń (DSM) dla odbiorców przemysłowych i wpływ na przebieg zapotrzebowania mocy KSE Opracował Euro-Centrum Strona1 Wprowadzenie Dzienny przebieg zapotrzebowania KSE (rys.

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku

Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Departament Promowania Konkurencji Rola Regulatora na konkurencyjnym rynku Warszawa, 18 października 2007 r. Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: dpk@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 62 33, fax (+48

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA.

Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Wybrane elementy zasad rynku energii elektrycznej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zasady TPA. Jachranka, 20.10.2006 r. Marek Kulesa dyrektor biura TOE Zakres prezentacji 1 2 3 4 Wstęp (jak zwykle

Bardziej szczegółowo

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Smart community - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Krajowa Platforma Technologiczna Energetyki, Gdańsk, 7 września 2010 r. Agenda: 0.

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015

Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA. Gdańsk. 10.2015 Innowacje w Grupie Kapitałowej ENERGA Gdańsk. 10.2015 ENERGA liderem energetycznych innowacji Grupa ENERGA wykorzystując postęp technologiczny wdraża innowacje w kluczowych obszarach swojej działalności.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej 1 Agenda prezentacji Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) Wspomaganie informatyczne

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Dostawa Energii Elektrycznej dla potrzeb Gminy Kunów. Numer ogłoszenia: 220851-2014;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA

Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA Budowa infrastruktury inteligentnego pomiaru w PGE Dystrybucja SA Tomasz Rozwałka XX Forum Teleinformatyki, 25-26.09.2014 r. 1. Podstawowe informacje o PGE Dystrybucja - kluczowe wielkości Liczba odbiorców,

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Realia biznesowe - redukcja emisji CO 2

Realia biznesowe - redukcja emisji CO 2 Realia biznesowe - redukcja emisji CO 2 Dec-09 1 Andrzej Szymański Prezes Zarządu Landis+Gyr manage energy better 10 kroków do redukcji emisji CO 2 + Zmiana źródeł światła Jedna żarówka energooszczędna

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid

Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Doświadczenia w zakresie wdrażania Smart Grid Warszawa, 8 marca 2012 Agenda Projekt Smart Grid w Energa Operator Proces wdrożenia Systemu AMI w Energa Operator Dotychczasowe doświadczenia Z perspektywy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A.

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE

Bardziej szczegółowo

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility

Projekt ElGrid a CO2. Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Projekt ElGrid a CO2 Krzysztof Kołodziejczyk Doradca Zarządu ds. sektora Utility Energetyczna sieć przyszłości, a może teraźniejszości? Wycinki z prasy listopadowej powstanie Krajowa Platforma Inteligentnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) GAZ-SYSTEM S.A. Warszawa, 24 lipiec 2012 r. 1 Założenia nowej IRiESP 1. Ułatwienie nowym podmiotom wejścia na rynek gazu. 2. Umożliwienie handlu

Bardziej szczegółowo

ETAP II: Opracowanie koncepcji

ETAP II: Opracowanie koncepcji Opracowanie modelu stosowania mechanizmów DSR na rynku energii w Polsce ETAP II: Opracowanie koncepcji mechanizmów DSR dla krajowego rynku energii elektrycznej Opracowanie wykonane na zlecenie PSE Operator

Bardziej szczegółowo

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce

Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce Aktywny odbiorca energii elektrycznej na rynku bilansującym w Polsce Andrzej Midera PSE Operator S.A. Wprowadzenie W ramach prac OSP w obszarze Reakcji Strony Popytowej jest prowadzony projekt pt. Analiza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę Optymalizacja kosztów energii elektrycznej przy uwzględnieniu efektywności energetycznej, czyli nie tylko cena gra rolę I PANEL: Wydajniej oznacza taniej. Sposób na efektywność Czeladź, 13 marca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta.

Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Jak zyskać i nie stracić po wdrożeniu zapisów nowej dyrektywy punkt widzenia konsumenta. Konferencja 'Nowa dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej. Obowiązki czy korzyści dla administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej

Zmiany na rynku energii elektrycznej Zmiany na rynku energii elektrycznej Autor: Przemysław Zaleski Trudne początki Rynek energii elektrycznej swoje początki wiąże z dostrzeżeniem konieczności liberalizacji rynku energii elektrycznej. Niewątpliwie

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii. VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011

Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii. VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011 Jak efektywnie zarządzać energią w firmie - zmiana sprzedawcy energii VIII Targi Energii, Jachranka 19-20 Wrzesień 2011 1 Zasada TPA (Third Party Access) Na podstawie Art. 4j. Ustawy Prawo Energetyczne

Bardziej szczegółowo

Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy

Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy Wybrane uwarunkowania procesu Zmiany Sprzedawcy Marek Leskier, Stanisław Niwiński IV Targi Energii, Warszawa, 18,19-10-2007 1 Agenda prezentacji Prawne aspekty nowych zadań Nowe oczekiwania i zadania Oczekiwania

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów

Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów Rozwiązania IT dla sektora utilities oraz odbiorców mediów 1 Potrafimy dostrzec potrzebę zmian. I zmieniamy się. Jeśli trzeba porzucamy ustalone schematy i wyznaczamy nowe reguły, żeby zacząć na nowo.

Bardziej szczegółowo

Jakość energii w smart metering

Jakość energii w smart metering Jakość energii w smart metering Agenda 1. Wprowadzenie 2. Zrealizowane projekty pilotażowe AMI w latach 2011 2013 3. Projekt Smart City Wrocław realizacja w latach 2014 2017 graniczne liczniki energii

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu

Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Rola giełdy na rynku energii elektrycznej. Nowe zadania i nowe wyzwania w warunkach deficytu mocy i niedoboru uprawnień do emisji CO2 Jan Noworyta Doradca Zarządu Warszawa, 25 kwietnia 2008 Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I

Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I Korzyści z wdrożenia AMI na bazie wniosków z Etapu I Warszawa, 13 maja 2014 Podstawowe założenia projektu pozostają niezmienne dla wszystkich jego etapów Wdrożenie projektu musi przynieść wymierne korzyści

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Agenda Przegląd Struktura Przykładowe aplikacje Dlaczego Moxa? Agenda Przegląd Struktura

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring rynku energii elektrycznej

Monitoring rynku energii elektrycznej Monitoring rynku energii elektrycznej Opracowano w Departamencie Promowania Konkurencji URE (Biuletyn URE 6/2001) Proces przekształceń rynkowych, jaki przechodzi obecnie sektor elektroenergetyczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych

Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Projekt MGrid - od prosumentów do spółdzielni energetycznych Marek Maniecki Warszawa, 13 maja 2014 roku Przesłanki projektu Uwolnienie rynku energii - wzrastające ceny energii dla odbiorców, taryfy dynamiczne

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015

Odpowiedź: Odpowiedź: Odpowiedź: Łódź, dnia 23 października 2015 roku. Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Oznaczenie sprawy: MZŻ.T.262.10.2015 Łódź, dnia 23 października 2015 roku Miejski Zespół Żłobków w Łodzi informuje, że w dniu 22 października 2015 roku wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej

Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej Realizacja idei OpenADR dwukierunkowa komunikacja dostawcy energii-odbiorcy rozwój i implementacja niezbędnej infrastruktury systemowej i programowej dr inŝ. Andrzej OŜadowicz Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO DO ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NR zawarta w w dniu pomiędzy: Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A, 47-120 Zawadzkie,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne

Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne Koncepcja Sygnity SA na Smart Metering oraz Smart Grid w Polsce jako odpowiedź na propozycje legislacyjne Adam Orzech Dyrektor Generalny Pionu Utilities Sygnity SA Systemy Informatyczne w Energetyce, Wisła

Bardziej szczegółowo

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Kamil Pluskwa-Dąbrowski Jakość energii z perspektywy konsumenta Kamil Pluskwa-Dąbrowski Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów Piknik Jakości Energii, Kraków, 23.10.2014 ul. Ordynacka 11 lok. 1 00-364 Warszawa Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING.

TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. TECHNOLOGIA SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI PLC DLA SYSTEMÓW SMART GRID I SMART METERING. Informacje podstawowe Przykład wzrostu zapotrzebowania możliwości komunikacyjnych na przykładzie odczytu danych z liczników

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Płać mniej za energię

Płać mniej za energię Płać mniej za energię Optymalizacja zużycia energii Prowadzący: Michał Dziudziel Zakopane, 17 maj 2010 roku Plan prezentacji 1. Apator Rector Sp. z o.o. przedstawienie firmy 2. Obszary oszczędności 3.

Bardziej szczegółowo

Energia na oszczędzanie

Energia na oszczędzanie Energia na oszczędzanie Autorzy: Adam Olszewski, Mieczysław Wrocławski - Energa-Operator SA ("Energia Elektryczna" - listopad 2015) Tytułowa Energia na oszczędzanie to projekt wykorzystujący behawioralne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Optymalizacja zużycia, rozliczenie mediów, automatyczny odczyt liczników, obniżenie kosztów, bilansowanie energii, monitoring zużycia energii, strażnik mocy, prognozowanie zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku.

Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Analiza składników kosztów energii elektrycznej w 2012 roku. Serwisy informacyjne poprzez różne media dostarczają nam informacji bieżących o cenach energii elektrycznej i wielu odbiorców zaczyna nurtować

Bardziej szczegółowo

Możliwości kształtowania poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych

Możliwości kształtowania poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych Możliwości kształtowania poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców końcowych Autor: Włodzimierz Lewandowski - PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wstęp Wdrażanie inteligentnych sieci tworzy nowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sprzedawcy rezerwowego na terenie TAURON Dystrybucja GZE S.A. obowiązującej od 1 marca 2008 roku zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. uchwałą

Bardziej szczegółowo