INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Infolinia Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Działalność. Infolinia 19 503. Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni."

Transkrypt

1 Infolinia INFORMACJE O OFERCIE Emitent Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni. Działalność Spółka Multimedia Polska jest czołowym ogólnopolskim operatorem kablowym obecnym na rynku od ponad 20 lat, dostawcą telewizji cyfrowej z wideo na żądanie (VoD), internetu szerokopasmowego i mobilnego oraz telefonii stacjonarnej i mobilnej. Jest pierwszym operatorem w kraju, który wprowadził cyfrową telewizję kablową w wysokiej rozdzielczości (HDTV) z licznymi funkcjonalnościami - domową wypożyczalnią filmów wideo na żądanie, nagrywarką programów (PVR), itp. Multimedia Polska realizuje strategię aktywnej konsolidacji, budowy sieci kablowych w nowych rejonach kraju, a także akwizycję sieci innych operatorów (na przestrzeni ostatnich 23 lat, tj. od momentu powstania, przeprowadzono ponad 90 transakcji akwizycyjnych). Obecnie działa w ok. 200 polskich miastach. Spółka jest liderem wśród operatorów telewizji kablowej na większości lokalnych rynków, na których świadczy usługi. Z usług spółki na koniec grudnia 2013 r. korzystało ok. 826 tys. klientów, z czego ok. 420 tys. było użytkownikami co najmniej dwóch usług (spośród telewizji, internetu i telefonu), a ok. 127 tys. to abonenci Triple Play (wszystkich trzech usług łącznie). 31 grudnia 2013 r. spółka dostarczała ok. 1,54 mln usług. Najbardziej wartościowy składnik infrastruktury spółki stanowią sieci dostępowe. Z łącznej liczby lokali, będących w zasięgu sieci spółki na koniec 2013 r. 83% stanowiły kablowe sieci dostępowe wybudowane w technologii światłowód do skrzynki rozdzielczej ( FttC ) lub światłowód do budynku ( FttB ), 3% stanowiły sieci dostępowe w technologii światłowód do mieszkania ( FttH ) oparte na technologii pasywnych sieci optycznych (FttH PON), a pozostałe 14% stanowiły sieci PSTN i Ethernet/LAN. 1

2 Historia Emitenta Grupa Multimedia rozwija się w drodze rozwoju organicznego oraz poprzez akwizycje już od 23 lat. Akcje spółki były notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach W 2006 roku zaoferowanych zostało 67 mln akcji starej i nowej emisji. Decyzję o wykupie i wycofaniu z obrotu publicznego akcji w 2011 r. akcjonariusze podjęli ze względu na spadek ich wyceny rynkowej w następstwie światowego kryzysu finansowo-gospodarczego oraz związanego z tym znaczącego obniżenia wartości w porównaniu z wycenami innych operatorów telewizji kablowej osiąganych w transakcjach prywatnych. W 2012 r. dzięki największej w swojej historii akwizycji operatora Stream Communications (wartość transakcji wyniosła 153 mln zł), Multimedia Polska zyskały 180 tys. gospodarstw domowych na Śląsku i w Małopolsce. W 2012 r. Multimedia Polska znalazły się na drugim miejscu pod względem liczby klientów wśród operatorów kablowych w Polsce. Dane finansowe Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy za wskazane okresy. (w mln zł) zmiana r/r 2013 zmiana r/r I kw I kw zmiana r/r Przychody 622,3 685,5 10,2% 699,2 2,0% 176,9 175,7-0,7% Zysk operacyjny 151,1 133,2-11,8% 144,5 8,5% 34,2 34-0,6% Zysk netto 102, ,1% 70,7 44,3% 14,4 12,6-12,5% OPP* 305,2 342,7 12,3% 319,1-6,9% 73,3 56,2-23,3% * przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przewagi konkurencyjne Ponad 86% sieci spółki (mierzonych liczbą lokali w zasięgu sieci) jest zbudowane przy wykorzystaniu technologii kablowej HFC lub technologii FttH PON, które spółka uznaje za najlepsze dla dostarczania usług telekomunikacyjnych. Multimedia Polska jest wiodącym dostawcą telewizji kablowej na przeważającej większości rynków, na których działa. Duża baza abonentów, którym sprzedawane są usługi pakietowe w ramach up-sellingu i cross-sellingu. 2

3 Spółka może z powodzeniem tworzyć i wdrażać nowe innowacyjne produkty i usługi, zarówno w obszarze działalności podstawowej, jak i w obszarach peryferyjnych. Nowoczesna ogólnopolska sieć szkieletowa. Historia sukcesów w zakresie przejmowania i integrowania operatorów kablowych i telekomunikacyjnych. Działalność na dużym i rosnącym rynku, jakim jest Polska. Wciąż niska konsolidacja rynku telewizji kablowej w Polsce, co daje potencjał dalszego wzrostu przez akwizycje, a stosunkowo niski ogólnokrajowy wskaźnik penetracji szerokopasmowego dostępu do Internetu w porównaniu z innymi krajami wysokorozwiniętymi tworzy przestrzeń do utrzymania dynamicznych wzrostów w segmencie usług internetowych. Strategia Zaspokajanie potrzeb gospodarstw domowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie domowej rozrywki, komunikacji elektronicznej i innych usług dla domu i biura. Dalsze rozszerzanie bieżącego modelu biznesowego poprzez dodanie nowych usług oraz koncentracja na utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług. Oferowanie usług potencjalnym użytkownikom niebędącym w zasięgu sieci spółki. Zwiększanie liczby RGU (jednostek generujących przychodów), ARPU (średniego przychodu na użytkownika) i lojalności konsumentów poprzez sprzedaż usług pakietowych. Wykorzystanie nadarzających się okazji do konsolidacji rynku i poszerzania zasięgu posiadanych sieci dostępowych. Koncentracja na generowaniu wyższych wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 3

4 Polityka dywidendy Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. spółka nie wypłaciła dywidendy. Za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r. na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 132,9 mln zł (1,44 zł na akcję). Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie 70,7 mln PLN, stanowiącą równowartość 100% zysku netto Grupy za rok Intencją Spółki jest, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się po przeprowadzeniu Oferty, tak by prawo do dywidendy przysługiwało nowym akcjonariuszom Spółki. Począwszy od zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r., Zarząd planuje rekomendować w kolejnych latach Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie na wypłatę dywidendy 100% zysku netto wypracowanego przez Spółkę bądź Grupę, w zależności od tego która z obu wartości będzie mniejsza, uprzednio uwzględniając wszelkie okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość wolnych środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę bądź Grupę, włączając m.in. perspektywy biznesowe Grupy, szacowane przyszłe wpływy gotówki i zapotrzebowanie na gotówkę, szacowane koszty i wydatki, a także plany rozwoju działalności, w szczególności obejmujące istotne projekty akwizycyjne i inwestycyjne, a także pod warunkiem, że wypłata dywidendy nie wpłynie w znacząco negatywny sposób na kapitały Spółki. Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy każdorazowo podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, biorąc pod uwagę m.in. rekomendacje Zarządu w tym zakresie (przy czym rekomendacja Zarządu nie ma wiążącego charakteru dla Walnego Zgromadzenia). Struktura akcjonariatu Głównymi akcjonariuszami Multimedia Polska są M2 Investments Limited (51,9% akcji) oraz Tri Media Holdings Limited (46,5% akcji). M2 Investments Limited jest kontrolowana pośrednio przez Tomasza Ulatowskiego i Ygala Ozechova, współprzewodniczących Rady Nadzorczej. Tri Media Holdings Limited jest spółką pośrednio kontrolowaną przez Emerging Ventures (EVL) Limited. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie ok. 1,6%. Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji bezpośrednio przed Ofertą % Liczba posiadanych akcji po zakończeniu Oferty przy założeniu całkowitego wykonania Opcji Greenshoe % M2 Investments , ,71 Tri Media Holdings , ,29 Dunaville Trading , ,52 Collegium Anneta Kolasińska i Wspólnicy , ,27 Podmioty, które nabyły Akcje w ramach Oferty ,21 4

5 Po zakończeniu oferty, zakładając objęcie przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, udział dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale spadnie do ok. 50,8%. Oferta Oferta publiczna obejmuje do akcji zwykłych Multimedia Polska SA o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących 49,21 proc. wszystkich akcji. Akcjonariuszami Sprzedającymi są: M2 Investments - oferuje do akcji, Tri Media Holdings - oferuje do akcji, Dunaville Trading - oferuje do akcji oraz Collegium Anetta Kolasińska i Wspólnicy oferuje do akcji. Ryzyka Szczegółowe ryzyka dotyczące działalności Emitenta, jak i samej Oferty znajdują się w Prospekcie Emisyjnym opublikowanym i dostępnym na stronie internetowej Spółki (http://www.multimedia.pl/gate-exchange/back/1132b3897add7f a0066 ). Zapisy Inwestor Indywidualny zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Inwestor Indywidualny może złożyć zapis na nie mniej niż 10 akcji oferowanych. Zapis opiewający na większą liczbę akcji niż Akcji Oferowanych będzie traktowany jak zapis na Akcji Oferowanych. Zapis złożony na mniej niż 10 Akcji Oferowanych będzie uznawany za nieważny. Wpłata na Akcje Oferowane objęte zapisem powiększona o ewentualną prowizje maklerską zostaje zablokowana w chwili składania zapisu. Nierozliczone należności nie mogą stanowić wpłaty na Akcje Oferowane. Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, która została ustalona na 21 zł. Ostateczna Cena Sprzedaży dla poszczególnych grup inwestorów zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa od Ceny Maksymalnej. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. W przypadku, gdy Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą akcje po cenie równej Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Przydział akcji Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany po zakończeniu przyjmowania zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych, 3 czerwca 2014 r. W przypadku złożenia zapisów przez Inwestorów Indywidualnych łącznie na liczbę Akcji Oferowanych większą niż 5

6 Liczba Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany na zasadach proporcjonalnej redukcji. Debiut Planowany dzień debiutu akcji na GPW to 11 czerwca 2014 r. Nie później niż 28 maja 2014 r. planowane jest zawarcie przez M2 Investments i Tri Media Holdings (akcjonariuszy sprzedających) umowy o stabilizację, której celem będzie w szczególności umożliwienie dokonywania przez Menedżera Stabilizującego transakcji stabilizacyjnych w okresie do 30. dnia od pierwszego dnia notowania akcji na GPW i ich rozliczenia oraz umożliwienie finansowania transakcji stabilizacyjnych. Transakcje nabycia Akcji będą mogły być dokonywane jedynie po cenie nie wyższej niż Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Harmonogram oferty 15 maja 2014 r. publikacja prospektu i Ceny Maksymalnej maja 2014 r. budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych maja 2014 r. do godz. 18:00 zapisy na akcje Inwestorów Indywidualnych 28 maja 2014 r. Ustalenie i publikacja Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych, ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 29 maja 2 czerwca 2014 r. zapisy na akcje Inwestorów Instytucjonalnych 3 czerwca 2014 r. - przydział Akcji Oferowanych 11 czerwca 2014 r. - planowany pierwszy dzień notowań Akcji na GPW Składanie zapisów Biuro Maklerskie Alior Banku SA wchodzi w skład konsorcjum dystrybucyjnego i przyjmuje zapisy na akcje Multimedia Polska SA, sprzedawane w ofercie publicznej w transzy dla Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem: a) Punktów Przyjmowania Zleceń, których lokalizację znaleźć można na stronie: b) Infolinii, pod numerem (w przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego koszt za minutę połączenia liczony jest według taryfy lokalnej; w przypadku połączenia 6

7 z telefonu komórkowego, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora sieci komórkowej) c) Internetu: Źródła: Prospekt Emisyjny, Multimedia Polska SA Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Alior Banku za wiarygodne, ale Biuro nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Multimedia Polska S.A. ( Spółka ). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 13 maja 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.multimedia.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii. 7

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. Mercator Medical S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. Mercator Medical S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent Mercator Medical S.A. Historia Emitenta Spółka została założona w 1996 roku i od początku swojej działalności zaangażowana była w dystrybucję wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy),

kolejnictwo (wykrywanie stanów awaryjnych taboru kolejowego dużych prędkości podczas jazdy), Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent VIGO SYSTEM SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Działalność VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę POLWAX S.A.

W drodze na giełdę POLWAX S.A. 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank.

Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank. Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 3 mln sztuk akcji, w tym 1 mln sztuk akcji już istniejących serii A oraz 2 mln akcji serii B, będących akcjami nowej emisji.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę CDRL S.A.

W drodze na giełdę CDRL S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja

IPO. 156,70 mln PLN TELE-POLSKA HOLDING S.A. Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych. Telekomunikacja Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Telekomunikacja TELE-POLSKA HOLDING S.A. Grupa Tele-Polska Holding S.A. jest alternatywnym operatorem telekomunikacyjnym świadczącym usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka

Bieżące i planowane inwestycje... 112 Istotne zasady rachunkowości i oszacowania... 113 Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka Prospekt Oferta Cena KNF Czynniki ryzyka Citi Prospekt Emisyjny Polski Holding Nieruchomości S.A. SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA... 21 Czynniki ryzyka związane z Grupą, jej działalnością

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA. Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku GRUPA KAPITAŁOWA MULTIMEDIA POLSKA Raport półroczny za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2008 roku SPIS TREŚCI Półroczne sprawozdanie z działalności... 3 1. Grupa kapitałowa Multimedia Polska... 4

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A.

W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. W drodze na giełdę Vistal Gdynia S.A. Opis działalności Grupy Doświadczenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI z siedzibą w Poznaniu, ul. Woł czyń ska 37 www.komputronik.com Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.630.000 akcji spółki Komputronik S.A. ( Akcje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA. AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów. www.amrest.com. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA AmRest Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie ul. Rokin 55, Królestwo Niderlandów www.amrest.com.pl Wprowadzającym akcje do publicznego obrotu jest International

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA

HYPERION S.A. Raport analityczny. Kraków, 24 lipca 2006. Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA HYPERION S.A. Raport analityczny Kraków, 24 lipca 2006 Marcin Bogucki - analityk Domu Maklerskiego IDMSA Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Hyperion S.A występują następujące umowy i powiązania: - Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

Zawierający: www.inwestor.netia.pl

Zawierający: www.inwestor.netia.pl Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo