STATYSTYCZNA ANALIZA AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYCZNA ANALIZA AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA OD INTERNETU"

Transkrypt

1 Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN Nr Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Ekonometrii STATYSTYCZNA ANALIZA AKTYWNOŚCI INTERNETOWEJ ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE UZALEŻNIENIA OD INTERNETU Streszczenie: Artykuł prezentuje aktualne i ważne ze społecznego punktu widzenia zagadnienia związane z użytkowaniem Internetu przez młodzież w wieku lat. Głównym celem prowadzonych badań było zbadanie śląskiej młodzieży (gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) pod kątem posiadania i wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji w życiu codziennym, szczególnie tych z dostępem do Internetu. Istotą badania jest poznanie celów oraz intensywności korzystania z Internetu, stopnia wyposażenia młodzieży w nowoczesne środki komunikacji, poznanie różnego rodzaju aktywności internetowej, a także określenie skali zjawiska i czynników ryzyka nadużywania Internetu przez śląską młodzież. Dodatkowym celem jest zbadanie wpływu Internetu na zagrożenie uzależnieniem od tego medium, występującego coraz częściej wśród osób młodych. Słowa kluczowe: Internet, młodzież, uzależnienie, nowoczesne środki komunikacji. Wprowadzenie Początek XXI w. to tzw. era nowych uzależnień. Badacze przedmiotu coraz częściej opisują nie tylko uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkoholu 1, nikotyny, leków, narkotyków i dopalaczy 2 ), ale również inne, które nazywa- 1 2 Więcej na temat alkoholizmu można znaleźć w pracach: [Woronowicz, 1999, 2008, 2009]. W latach 80. minionego stulecia uwidocznił się problem narkomanii, a na początku XXI w. na rynku pojawiły się i obecnie są łatwo dostępne tzw. dopalacze środki chemiczne bardzo popularne wśród młodzieży, mogące doprowadzić do uzależnienia.

2 76 my uzależnieniami behawioralnymi czy inaczej uzależnieniami od czynności. Zaliczamy do nich: granie w gry komputerowe 3, przebywanie w sieci (tzw. siecioholizm), pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, obsesyjne przejadanie się, uczestnictwo w grach hazardowych prowadzących nawet do patologicznego hazardu 4. Są to zachowania nałogowe, nad którymi człowiek nie jest w stanie zapanować, mimo że zaburzają one wiele obszarów jego funkcjonowania [Ogińska-Bulik, 2010]. Jedną z przyczyn powstawania tego rodzaju uzależnień są niewątpliwie zmiany cywilizacyjne, szybkie tempo życia i coraz bardziej konsumpcyjne podejście do niego. Życie w ciągłym stresie, w niepewnej sytuacji na rynku pracy oraz w dobie rosnącego bezrobocia powoduje, że w wielu osobach wyzwalają się negatywne emocje związane z możliwością pogorszenia dotychczasowych warunków życia. Rozwojowi tego typu uzależnień sprzyjają także predyspozycje indywidualne człowieka, takie jak: poszukiwanie szybkiej przyjemności, natychmiastowej gratyfikacji i trudności w kontrolowaniu własnych impulsów [Ogińska-Bulik, 2010]. Korzystanie z komputera, Internetu i telefonu komórkowego (obecnie najczęściej z dostępem do Internetu) oraz innych tzw. nowoczesnych środków komunikacji we współczesnym świecie stało się zachowaniem powszechnym. Internet to znane na całym świecie źródło: informacji (szybko pozyskiwanej i przekazywanej), rozrywki (multimedialnej i interaktywnej, widocznej np. w interaktywnym przesyłaniu obrazów i dźwięków, różnego rodzaju grach komputerowych czy grach wirtualnych typu MUD 5 ) oraz komunikacji (za pośrednictwem np. różnego rodzaju portali społeczościowych, czatów, poczty elektronicznej). Jest to medium, z którym od najmłodszych lat mają do czynienia młodzi ludzie żyjący w dobie szybkiego postępu technicznego i technologicznego. Z przeprowadzonych badań GUS wynika, że odsetek gospodarstw domowych posiadających komputery z dostępem do Internetu w Polsce wynosił 74% w 2014 r. (i był wyższy o 2,1% niż w 2013 r.), przy czym 71% gospodarstw Gry angażują uczestnika emocjonalnie i mogą przyczynić się do zobojętnienia na przemoc, dostarczają silnych przeżyć, nie dając poczucia nudy i jednocześnie zaspokajając potrzebę zabawy i rozrywki (gracz sam decyduje o przebiegu często brutalnych, pełnych przemocy i krwawych akcji, wpływa na losy bohaterów, dając im drugie, trzecie i kolejne życie) [por. Ulfik-Jaworska, 2005]. Więcej informacji na temat uzależnień behawioralnych czytelnik może znaleźć w pracy [Jarczyńska (red.), 2014]. MUD (Multi-User Dungeon) komputerowe gry fabularne, rozgrywane przez Internet przez wiele osób równocześnie, gracze porozumiewają się między sobą, używając odpowiednich komend. Dane pochodzą ze strony [www 1]. Ponadto można wyróżnić inne gatunki gier, m.in: zręcznościowe (np. strzelaniny, bijatyki, gry platformowe), strategiczne, symulacyjne, sportowe, przygodowe, logiczne, edukacyjne, wyścigi samochodowe. Więcej na temat gier w: [Ulfik- -Jaworska, 2005, s ; Gajewski, 2009, s ; Warzecha, 2015, s ].

3 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży domowych korzystało z łączy szerokopasmowych (wzrost o 2,2% w stosunku do 2013 r.). Bardzo wyraźny wzrost wyposażenia informatycznego w polskich domach świadczy o szybkim tempie informatyzacji polskich rodzin 6. Jak wynika z przeprowadzonych badań GUS, w 2014 r. odsetek osób w wieku lat, które najczęściej korzystają z komputera w domu wyniósł 65%, natomiast w przypadku użytkowania Internetu w domu 64%, dla porównania w grupie osób w wieku lat odsetek ten był wyższy i wyniósł odpowiednio 93% i 92%. Natomiast do głównych celów korzystania z Sieci wśród osób w wieku lat można zaliczyć: wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej (53%) oraz wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (50%). Zauważa się ponadto wzrost zainteresowania czytaniem on-line oraz pobieraniem plików z gazetami lub czasopismami (tak deklarowało 47% badanych osób). Wśród osób młodych w wieku lat głównym celem korzystania z Internetu był udział w czatach, grupach lub forach dyskusyjnych, korzystanie z komunikatorów internetowych, tworzenie i czytanie blogów oraz korzystanie z serwisów społecznościowych (85%). W 2014 r. w celu łączenia się z Internetem poza miejscem zamieszkania lub pracy, osoby w wieku lat najczęściej korzystały z telefonów komórkowych lub smartfonów (27%) oraz przenośnych komputerów (23%). Natomiast odsetek osób w wieku lat, korzystających z Internetu za pomocą telefonów komórkowych lub smartfonów, wyniósł 46%, a za pośrednictwem przenośnych komputerów 33% [www 2]. Współczesne nowoczesne środki komunikacji (szczególnie te z dostępem do Internetu, jak: komputer, smartfon, tablet, telefon komórkowy) oferują wiele możliwości ich użytkownikom, co sprawia, że są szczególnie atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, które chcą być przez cały czas on-line. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie osoby młode zdają sobie sprawę z tego, iż niewłaściwe użytkowanie takich urządzeń może być szkodliwe dla ich zdrowia i doprowadzić do uzależnienia. 1. Aktywność w Sieci śląskiej młodzieży zagrożonej i niezagrożonej uzależnieniem od Internetu Głównym zamierzeniem prowadzonych badań było poznanie różnego rodzaju aktywności wykazywanej w Sieci przez śląskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (celów i intensywności korzystania z Internetu, 6 Więcej na temat wyposażenia gospodarstw domowych w komputery można znaleźć w pracy: [Warzecha, 2013, s ].

4 78 stopnia wyposażenia uczniów w nowoczesne środki komunikacji z dostępem do Internetu), a także przeanalizowanie, czy poszczególne rodzaje aktywności internetowej różnicują badanych uczniów pod względem uzależnienia od Internetu. Celem badania było również sprawdzenie, czy częstotliwość i rodzaj przejawianej w Sieci aktywności śląskiej młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu jest istotnie różna od aktywności śląskiej młodzieży niezagrożonej uzależnieniem, a także czy są istotne statystycznie różnice między uczniami badanych typów szkół w zakresie nasilenia objawów uzależnienia od Internetu. Badania przeprowadzono na grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej) i gimnazjalnych w kilku miastach województwa śląskiego 7 w okresie od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. Cele oraz zakres badań bezpośrednich zdeterminowały wybór metody badawczej, dobór próby oraz sposób analizy zebranych danych. Do analizy użyto metody ankiety rozdawanej 8. W celu wyboru jednostek do próby zastosowano procedurę doboru celowo-kwotowego. Przyjętą w badaniu kwotę stanowiła struktura wieku osób badanych 9, która odpowiadała strukturze młodzieży w województwie śląskim. Próba badawcza (po odrzuceniu nieprawidłowo wypełnionych ankiet) objęła 470 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 248 uczniów szkół gimnazjalnych. W celu identyfikacji uczniów uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem od Internetu wykorzystano przesiewowy test Kimberly Young Internet Addiction Test (IAT) 10. Z dostępnej literatury przedmiotu wynika, że zjawisko uzależnienia od Internetu nie ma jednej, konkretnej nazwy 11. Ponadto nie zostało ono uznane za jed- 7 Badani uczniowie uczęszczali do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Chorzowie, Katowicach, Sosnowcu, Zabrzu, Jaworznie i Mysłowicach. 8 Główną zaletą metody ankiety rozdawanej jest jej duża zwrotność, krótki czas pomiaru i wysoki stopień kontroli badań. 9 Próba pod tym względem była reprezentatywna, odpowiadała strukturze wieku śląskiej populacji osób młodych, w wieku lat i lat, znanej ze źródeł statystycznych GUS. Podstawą do określenia kwot były dane dostępne na stronie internetowej GUS-u [www 3]. W 2013 r. struktura wieku osób mających lat w województwie śląskim wynosiła odpowiednio: 23,4% (16 lat), 24,5% (17 lat), 25,1% (18 lat) i 27% (19 lat), natomiast struktura wieku osób mających lat w województwie śląskim wynosiła odpowiednio: 33% (13 i 14 lat), 34% (15 lat). 10 Internet Addiction Test został stworzony przez K. Young w 1998 r. Należy do jednych z najczęściej używanych narzędzi pomiarowych w badaniach przesiewowych związanych z uzależnieniem od Internetu; jego właściwości psychometryczne zostały potwierdzone w wielu badaniach. Test składa się z 20 pytań dotyczących symptomów nadużywania Internetu. Badana osoba zaznacza jedną z odpowiedzi: nigdy, rzadko, czasem, często, zawsze i otrzymuje odpowiednio 1-5 punktów. Minimalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 20, natomiast maksymalna 100. Opis testu jest dostępny w: [Young, 1998a; Frangos, Frangos i Sotiropoulos, 2012]. 11 Termin,,uzależnienie od Internetu po raz pierwszy zaproponował w 1995 r. I. Goldberg, nowojorski psychiatra. W związku z brakiem jednoznacznych i oficjalnie uznanych kryteriów diagnostycznych oraz jednolitej definicji w literaturze przedmiotu występują różne, zamiennie

5 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży nostkę chorobową według X Rewizji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) 12 oraz w najnowszej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM V) 13, wydanej w maju 2013 r Wyposażenie śląskich uczniów w nowoczesne środki komunikacji W dalszej części artykułu zostaną zbadane i pokazane różnice w wyposażeniu w nowoczesne środki komunikacji analizowanych grup uczniów według typu szkoły. Według danych zawartych w tab. 1 badani uczniowie byli dość dobrze wyposażeni w nowoczesne środki komunikacji, przy czym znacznie lepiej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Komputer stacjonarny posiadało w domu nieco ponad 80% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i około 37% badanych uczniów szkół gimnazjalnych. Blisko 80% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i około 43% uczniów szkół gimnazjalnych posiadało laptop, około 77% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i około 32% uczniów szkół gimnazjalnych miało telefon komórkowy. Smartfon posiadało ponad 61% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i około 38% uczniów szkół gimnazjalnych, a coraz bardziej popularnym wśród młodzieży tabletem dysponował co trzeci uczeń szkół ponadgimnazjalnych i co czwarty gimnazjalista. Tabela 1. Odsetek uczniów wyposażonych w nowoczesne środki komunikacji (według typu szkoły) Typ szkoły Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne komputer stacjonarny laptop tablet Rodzaj urządzenia konsola do gry telefon komórkowy telefon komórkowy z Internetem smartfon 36,7 42,8 22,5 25,8 31,8 17,6 37,3 80,2 78,7 31,1 36,7 76,8 40,6 61,3 używane określenia: siecioholizm (netoholism), sieciozależność (netaddiction), uzależnienie od komputera (computer addiction); uzależnienie od Internetu (Internet addiction/disorder), uzależnienie komputerowe, cyberzależność (cyberaddiction), cybernałóg, internetoholizm, infozależność (information addiction), infoholizm, patologiczne korzystanie z Internetu (pathological Internet use), zespół uzależnienia od Internetu (Internet addiction disorder IAD), problematyczne używanie Internetu [Na podstawie: Jakubik, 2002, s ; Poprawa, 2006, s ; Wołpiuk-Ochocińska, 2006, s ; Woronowicz, 2009]. 12 International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD. 13 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM.

6 80 konsola do gier smartfon telefon komórkowy telefon komórkowy z Internetem tablet laptop komputer stacjonarny 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tak - ogółem uc czniowie szkół ponadgimnazja alnych Tak - ogółem uc czniowie szkół gimnazjalnych Rys. 1. Wyposażenie śląskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w nowoczesne środki komunikacji (według typu szkoły ogółem, w %) Większość badanych uczniów szkół gimnazjalnych deklarowała (dane w tab. 2), że komputer stacjonarny dostała w wieku 7 lat (średnio w wieku 6,9 roku) i cena tego sprzętu najczęściej wynosiła 2500 zł (przy czym średnia cena wynosiła nieco ponad 2300 zł). Laptop badani uczniowie dostawali najczęściej w wieku 12 lat (średnia wieku to 10,43 roku w cenie 2500 zł (średnia cena to 2370,08 zł). Natonależy za- miast opisując i analizując grupę uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uważyć, że są oni dość dobrze wyposażeni w nowoczesne środki komunikacji, ale swój pierwszy sprzęt dostali w późniejszym wieku niż badani uczniowie szkół gimnazjalnych. Większość badanych uczniów tej grupy deklarowała, że kompucena tego ter stacjonarny dostała w wieku 8 lat (średnio w wieku 8,17 roku) i sprzętu najczęściej wynosiła 2000 zł (przy czym średniaa cena wynosiła nieco ponad 2500 zł). Laptop badani uczniowie dostawali najczęściej w wieku 15 lat (średnia wieku to 13,72 roku) w cenie 2000 zł (średnia cena to 2431,36 zł). Najczęściej młodzież gimnazjalna deklarowała, że pierwszy telefon komórkowy dostała w wieku 8 lat, a z dostępem do Internetu w wieku 10 lat (czyli średnio o 5 lat wcześniej niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). Najwięcej badanych uczniów gimnazjum podawało, żee cena ich telefonu komórkowego wynosiła 200 zł, a z dostępem do Internetu 500 zł. Tablet i smartfon badana śląska młodzież gimnazjalna otrzymywała najczęściej w wieku 12 lat, w cenie odpowiednio 1500 zł i 500 zł. Z kolei uczniowie szkół ponadgimnazjalnych swój pierwszy telefon komórkowy najczęściej dostawali w wieku 10 lat, a z dostępem do Internetu w wieku 15 lat. Najwięcej badanych uczniów podawało, że cena

7 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży ich telefonu komórkowego wynosiła 100 zł, a z dostępem do Internetu 500 zł. Tablet i smartfon badana śląska młodzież ponadgimnazjalna otrzymywała naj- korzy- częściej w wieku 16 lat w cenie 1000 zł. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych objęta badaniem stała codziennie z Internetu, najczęściej w domu (odpowiednio 98,8% i 99,6% ba- danych), w szkole (co czwarty gimnazjalista i co trzeci uczeń szkoły ponadgim- nazjalnej) oraz u znajomych (co czwarty gimnazjalista i około 27% uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Tabela 2. Miara Średni wiek otrzymania sprzętu (lata) Średnia cena (w zł) Dominanta (wiek w latach) Dominanta (cena w zł) Współczesne gimnazjalnej Typ szkoły* G PG * G szkoła gimnazjalna; PG szkoła ponadgimnazjalna. G PG G PG G PG środki komunikacji będące w posiadaniu śląskiej młodzieży i ponadgimnazjalnej (według wieku i ceny) Komputer Telefon Telefon Laptop stacjonarny komórkowy z Internetem Smartfo on 6,91 10, ,92 12,12 8,17 13,72 9,38 13,53 15,04 Tablet 2326,1 2370, ,87 531,76 834,79 898, , , ,29 612,92 998,45 940, Na rys. 2 i rys. 3 przedstawiono odsetek badanej młodzieży w odniesieniu do czasu posiadania przezz nich nowoczesnych środków komunikacji (czyli w jakim wieku otrzymali dane urządzenie). 12,63 16,27 Rys. 2. Odsetek śląskichh uczniów gimnazjum według wieku, w którym dostali odpowiednie urządzenie do komunikacji lub gier

8 82 Rys. 3. Odsetek śląskichh uczniów szkół ponadgimnazjalnych według wieku, w którym dostali odpowiedniee urządzenie do komunikacji lub gier Z rys. 2 i 3 wynika, że tylko niewielki odsetek badanych uczniów deklaro- środki komunikacji (jeżeli tak, to najczęściej był to komputer stacjonarny we- wał, że w wieku przedszkolnym (czyli do 5 lat) posiadałł w domu nowoczesne dług około 16% badanych uczniów szkół gimnazjalnych i około 7% uczniów szkół ponadgimnazjalnych), około 63% badanych uczniów szkół ponadgimna- (czyli zjalnych posiadało komputer stacjonarny w wieku szkoły podstawowej mając 6-12 lat), natomiast uczniowie szkół gimnazjalnyc ch byli wówczas lepiej wyposażeni w laptopy (56%, dla porównania 18% ponadgimnazjalistów dostało w tym wieku laptop). Bardzo popularnym urządzeniem posiadanym przez uczniów w wieku 6-12 lat był także telefon komórkowy (posiadało go 53% gim- deklarowało posiadanie smartfonaa w wieku 6-12 lat, natomiast badani uczniowie nazjalistów i 62% ponadgimnazjalistów). Około 37% badanych gimnazjalistów szkół ponadgimnazjalnych najwięcej smartfonów posiadali, będąc uczniami gimnazjumm i szkoły ponadgimnazjalnej (co czwarty badany miał smartfon). Co trzeci badany gimnazjalista posiadałł konsolę do gier, będąc uczniem szkoły podstawowej i 10% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych miało konsolę do gier, będąc uczniami szkoły podstawowej, a 13% będąc uczniami szkoły gimnazjalnej. Można zatem stwierdzić, że wraz z wiekiem badani uczniowie byli coraz lepiej wyposażeni w nowoczesne środki komunikacji; komputer stacjonarny był zastępowany przez laptop, a telefon komórkowy przez smartfon. Nowoczesne środki komunikacji, dzięki powszechnemu dostępowi i przystępnym cenom, są coraz bardziej obecnee w codziennym życiu młodzieży, dlatego też można za-

9 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży uważyć, że uczniowie szkół ponadgimnazjalnych byli znacznie słabiej wyposażeni w nowoczesne środki komunikacji, będąc w szkole podstawowej i gimnazjum niż badani gimnazjaliści w tym samym wieku Rodzaje aktywności internetowej śląskich uczniów Według analiz przeprowadzonych na grupie badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogółem (rys. 4) można powiedzieć, że śląska młodzież najczęściej wykorzystywała Internet do: sprawdzania poczty internetowej (około 89% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 82% uczniów szkół gimnazjalnych); szukania informacji naukowych celem przygotowania się do lekcji (około 90% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 85% uczniów szkół gimnazjalnych); przebywania na portalach społecznościowych (niecałe 89% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 87% uczniów szkół gimnazjalnych); ściągania i oglądania filmów (niecałe 84% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 68% uczniów szkół gimnazjalnych); ściągania i słuchania muzyki (niecałe 91% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 77% uczniów szkół gimnazjalnych). Oceniając aktywność uczniów w Sieci w podziale na analizowane w artykule typy szkół (rys. 4), można zauważyć, że uczniowie różnią się pod względem: poszukiwania informacji szkolnych, np. w wirtualnym dzienniku (około 59% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 88% uczniów szkół gimnazjalnych); zakupów internetowych (około 63% ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 50% uczniów szkół gimnazjalnych); pozyskiwania gotowych prac naukowych (niecała połowa ankietowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i co trzeci uczeń szkoły gimnazjalnej); korzystania z usług bankowych (co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i co piąty gimnazjalista); użytkowania Internetu w celu zabicia wolnego czasu (74% badanej młodzieży ponadgimnazjalnej i około 70% młodzieży gimnazjalnej); korzystania z komunikatorów (nieco więcej młodzieży gimnazjalnej około 84% ankietowanych, niż ponadgimnazjalnej około 80% badanych). W badanych grupach uczniów niepokojące jest to, że około 9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i około 5% uczniów gimnazjum uprawia hazard, grając w Internecie (loterie, zakłady, kasyno) lub ogląda strony pornograficzne tak postępuje co czwarty uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i co szósty spośród uczniów szkoły gimnazjalnej.

10 84 Rys. 4. Aktywność śląskich uczniów w Sieci według typu szkoły (w %)

11 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży Badanie zagrożenia uzależnieniem od Internetu śląskiej młodzieży wyniki Internet Addiction Test (IAT) Część ankiety przeprowadzonej wśród młodzieży zawierała test Kimberly Young [1998] 14. Jest to test przesiewowy, badający uzależnienie od Internetu 15, w którym wyróżnia się 6 podskal: dominację Internetu, zaniedbywanie życia społecznego, utratę kontroli, nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym, zaniedbywanie obowiązków, przymus korzystania. Wyniki testu Kimberly Young Internet Addiction Test (IAT) badanej grupy uczniów w podziale na typy szkoły zawiera tab. 3. Tabela 3. Liczba i odsetek uczniów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu w podziale na typy szkoły Grupa niezagrożona uzależnieniem Grupa zagrożona uzależnieniem* Razem Typ szkoły N 1 % N 2 % N = N 1 + N 2 Szkoły gimnazjalne , ,3 248 Szkoły ponadgimnazjalne , ,8 470 Razem * Ponieważ osoby uzależnione od Internetu stanowiły niewielki procent badanych osób (w szkołach gimnazjalnych 2,8% w tej grupie było 6 dziewcząt i 1 chłopak; w szkołach ponadgimnazjalnych 2,8% w tej grupie było 8 kobiet i 5 mężczyzn), w dalszych badaniach i analizach zostały te osoby wliczone do grupy osób zagrożonych uzależnieniem. Na podstawie wyniku ogólnego testu przeprowadzonego na śląskiej młodzieży szkół gimnazjalnych w skali IAT 16 z 248 osobowej grupy badanych 14 Kimberly Young wyróżniła pięć typów uzależnienia od Internetu: 1) od oglądania zdjęć i filmów pornograficznych; 2) od internetowych kontaktów społecznych; 3) od przebywania w Sieci (bycie ciągle on-line); 4) od komputera i gier komputerowych; 5) od surfowania w Sieci. 15 W badaniu uzależnienia od Internetu testem IAT Young przyjmuje się różne kryteria określania, kogo kwalifikujemy jako patologicznie korzystającego z Internetu (uzależnionego). Przyjęto podział określony przez K. Young i opisany w instrukcji do realizacji testu [Young, 1998a, 2011]. Za osoby uzależnione od Internetu uznano te, których wyniki uzyskane w skali IAT osiągnęły wartości większe od 2 odchylenia standardowego od średniej, a za osoby zagrożone uzależnieniem od Internetu te, których suma punktów w skali pełnej mieściła się w przedziale od wyniku średniego do 2 odchylenia standardowego od średniej. Badani uczniowie szkół gimnazjalnych uzyskali w teście Internet Addiction Test średni wynik równy 41 punktów (SD = 13 punktów). Wynik najniższy wynosił 20 punktów, a najwyższy 93 punkty (na 100 punktów możliwych do uzyskania). Natomiast badani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uzyskali w teście Internet Addiction Test średni wynik równy 43 punkty (SD = 11 punktów). Wynik najniższy wynosił 20 punktów, a najwyższy 83 punkty (na 100 punktów możliwych do uzyskania). 16 Współczynnik rzetelności testu, zgodności wewnętrznej alfa Cronbacha jest wysoki i wynosi dla testu przeprowadzonego w szkołach gimnazjalnych 0,86, a w szkołach ponadgimnazjalnych 0,88.

12 86 7 osób (2,8%) spełniało określone przez Young kryteria uzależnienia od Internetu, 93 osoby (37,5%) spełniały kryteria zagrożenia uzależnieniem od Sieci, a 148 osób (59,7%) nie było zagrożonych. Natomiast wynik ogólny testu przez przeprowadzonego na śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w skali IAT wskazuje, że z 470 osobowej grupy badanych 13 osób (2,8%) spełniało określone przez Young kryteria uzależnienia od Internetu, 193 osób (41,1%) spełniało kryteria zagrożenia uzależnieniem od Sieci, a 264 osoby (56,2%) nie były zagrożone. Jak wynika z danych zawartych w tab. 1, bardziej zagrożeni uzależnieniem od Internetu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (29% wszystkich badanych uczniów z obu typów szkół) niż uczniowie szkół gimnazjalnych (14%) 17. Celem określenia istotności różnic w wyniku ogólnym uzyskanym w skali IAT między uczniami badanych typów szkół uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem od Internetu (łącznie 306 osób) a uczniami niezagrożonymi uzależnieniem od Internetu (łącznie 412 osób), porównano wyniki dotyczące opisanych wyżej grup badanej młodzieży za pomocą testu t-studenta. W przypadku wykorzystania do porównania badanych grup testu t-studenta oszacowano i podano w tabelach również efekt standaryzowany E S (który określa wielkość różnicy między średnimi wynikami uzyskanymi przez porównywane grupy), obliczony zgodnie ze wzorem: 2 gdzie: m 1 średni wynik testu IAT dla grupy uczniów niezagrożonych uzależnieniem od Internetu; m 2 średni wynik testu IAT dla grupy uczniów uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu; S 1 odchylenia standardowe dla grupy uczniów niezagrożonych uzależnieniem od Internetu; 17 Podobne wyniki uzyskano w badaniu Pawłowskiej i Potembskiej KBUI (Kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Internetu). W grupie 519 osób w wieku lat 3,5% badanych spełniało kryteria uzależnienia od Internetu, a 34% kryteria zagrożenia uzależnieniem od Internetu, natomiast według wyników uzyskanych testem IAT Young 2,8% badanych spełniało kryteria uzależnienia od Internetu, a 39,5% kryteria zagrożenia uzależnieniem od Internetu [Na podstawie: Pawłowska i Potembska, 2011, s ]. Podobne badanie testem IAT przeprowadziła na śląskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej E. Krzyżak-Szymańska [2014, s ]. Natomiast wyniki studentów śląskich uczelni, zbadanych testem K. Young, znajdują się w pracy: [Warzecha, 2014a, s ].

13 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży S 2 odchylenia standardowe dla grupy uczniów uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu; E S efekt standaryzowany [por. Stanisz, 2007]. Tabela 4. Porównanie średnich wyników testu IAT Young przeprowadzonego na uczniach z badanych typów szkół, uzależnionych i zagrożonych oraz niezagrożonych uzależnieniem od Internetu, ogółem Wynik ogólny IAT Uczniowie szkół gimnazjalnych Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Grupa niezagrożona uzależnieniem Grupa zagrożona uzależnieniem t p E S m 1 S 1 m 2 S 2 32,80 5,52 53,1 9,45 19,36 0,001 2,62 34,64 5,79 51,82 7,37 27,48 0,001 2,59 Tabela 4 zawiera dane uzyskane na podstawie zastosowania testu t-studenta dla prób niezależnych i porównania wyników testu IAT przeprowadzonego na śląskiej młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu z wynikami odnoszącymi się do młodzieży niezagrożonej uzależnieniem. Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli, różnica pomiędzy uzyskiwanymi wynikami w teście badanych grup w zakresie objawów uzależnienia od Internetu mierzonego skalą IAT jest istotna statystycznie (p < 0,05) i występuje na bardzo wysokim poziomie (efekt standaryzowany > 0,8). Wyniki ogólne testu IAT, dotyczące uczniów gimnazjum uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu (m 2 = 53,1; S 2 = 9,45) są istotnie statystycznie wyższe niż wyniki uczniów gimnazjum niezagrożonych uzależnieniem od Sieci (m 1 = 32,80; S 1 = 5,52). Również istotne statystycznie są różnice w wynikach uzyskanych z testu IAT w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy uwzględnieniu podziału uczniów na zagrożonych i niezagrożonych uzależnieniem od Internetu. Można ponadto zauważyć, że uczniowie gimnazjum zagrożeni uzależnieniem od Internetu uzyskiwali wyższe wyniki z testu IAT (m 2 = 53,1; S 2 = 9,45) niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uzależnieni od Sieci (m 2 = 51,82; S 2 = 7,37). Na podstawie wyników testu IAT uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych obliczono wyniki w poszczególnych podskalach testu IAT oraz współczynniki korelacji r-pearsona między tymi podskalami, które zamieszczono w tab. 5 i 6.

14 88 Tabela 5. Współczynniki korelacji r-pearsona między podskalami testu IAT dla szkół gimnazjalnych Podskale testu IAT Dominacja Internetu Zaniedbywanie życia społecznego Utrata kontroli Nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym Zaniedbywanie obowiązków Przymus korzystania Dominacja Internetu 1 0,299 ** 0,552 ** 0,690 ** 0,517 ** 0,444 ** Zaniedbywanie życia 0,299 ** 1 0,210 ** 0,192 ** 0,189 ** 0,091 społecznego Utrata kontroli 0,552 ** 0,210 ** 1 0,686** 0,511 ** 0,387 ** Nadmierne korzystanie 0,690 ** 0,192 ** 0,686 ** 1 w wymiarze czasowym 0,638** 0,500 ** Zaniedbywanie obowiązków 0,517** 0,189 ** 0,511 ** 0,638 ** 1 0,379** Przymus korzystania 0,444 ** 0,091 0,387 ** 0,500 ** 0,379 ** 1 ** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronny obszar krytyczny). Tabela 6. Współczynniki korelacji r-pearsona między podskalami testu IAT dla szkół ponadgimnazjalnych Podskale testu IAT Dominacja Internetu Zaniedbywanie życia społecznego Utrata kontroli Nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym Zaniedbywanie obowiązków Dominacja Internetu 1 0,375 ** 0,404 ** 0,506 ** 0,380 ** 0,290 ** Zaniedbywanie życia społecznego 0,375 ** 1 0,271 ** 0,384 ** 0,249 ** 0,283 ** Utrata kontroli 0,404 ** 0,271 ** 1 0,596** 0,505 ** 0,367 ** Nadmierne korzystanie 0,506 ** 0,384 ** 0,596 ** 1 w wymiarze czasowym 0,506** 0,446 ** Zaniedbywanie obowiązków 0,380** 0,249 ** 0,505 ** 0,506 ** 1 0,358 ** Przymus korzystania 0,290 ** 0,283 ** 0,367 ** 0,446 ** 0,358 ** 1 Przymus korzystania ** Korelacja jest istotna na poziomie 0,01 (dwustronny obszar krytyczny)

15 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży Na podstawie danych zawartych w tab. 6 i 7 można stwierdzić, że istnieją istotne silne dodatnie zależności pomiędzy nadmiernym korzystaniem z Internetu a dominacją Internetu wsp. korelacji r = 0,690 (dla gimnazjalistów) i r = 0,506 (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), między nadmiernym korzystaniem z Internetu a utratą kontroli wsp. korelacji r = 0,686 (dla gimnazjalistów) i r = 0,596 (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz pomiędzy nadmiernym korzystaniem z Internetu a zaniedbywaniem obowiązków wsp. korelacji r = 0,638 (dla gimnazjalistów) i r = 0,506 (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Wyniki zawarte w tab. 7 i 8 oraz na rys. 5 potwierdzają występowanie istotnych statystycznie różnic w średnich wynikach testu IAT oraz w podskalach testu IAT otrzymywanych przez uczniów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu w obu badanych typach szkół. Uczniowie zagrożeni uzależnieniem od Internetu, zarówno w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych, uzyskiwali znacznie wyższe średnie wyniki w poszczególnych podskalach testu IAT (rys. 5). Tabela 7. Porównanie średnich wyników testu IAT w podziale na podskale testu IAT oraz grupy młodzieży niezagrożonej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu w szkołach gimnazjalnych Podskale testu IAT Grupa niezagrożona uzależnieniem Grupa zagrożona uzależnieniem t p m 1 S 1 m 2 S 2 Dominacja Internetu 6,93 2,08 12,36 3,33 14,50 0,001 Zaniedbywanie życia społecznego 3,27 1,29 04,15 1,90 0 4,05 0,001 Utrata kontroli 5,18 1,85 08,70 2,50 12,06 0,001 Nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym 8,78 2,19 14,46 3,36 14,89 0,001 Zaniedbywanie obowiązków 4,63 1,32 07,54 2,62 10,26 0,001 Przymus korzystania 4,01 1,44 05,89 1,76 0 9,18 0,001 Tabela 8. Porównanie średnich wyników z testu IAT w podziale na podskale testu IAT oraz grupy młodzieży niezagrożonej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu w szkołach ponadgimnazjalnych Podskale testu IAT Grupa niezagrożona uzależnieniem Grupa zagrożona uzależnieniem t p m 1 S 1 m 2 S 2 Dominacja Internetu 7,05 1,83 11,33 2,86 18,73 0,001 Zaniedbywanie życia społecznego 3,30 1,09 4,45 1,57 8,99 0,001 Utrata kontroli 5,15 1,76 8,16 2,24 15,84 0,001 Nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym 9,64 2,48 14,34 2,52 20,21 0,001 Zaniedbywanie obowiązków 5,19 1,66 7,58 1,94 14,13 0,001 Przymus korzystania 4,31 1,43 5,92 1,65 11,34 0,001

16 90 Rys. 5. Średnie wyniki podskal testu IAT wśród niezagrożonej i zagrożonej uzależnieniem od Internetu grup młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Porównując uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogółem, istotne statystycznie różnice wystąpiły jedynie w podskalach: nadmierne korzystanie z Internetu w wymiarze czasowym oraz zaniedbywanie obowiązków. W pozosta- i szkół łych podskalach średnie wyniki testu IAT uczniów szkół gimnazjalnych ponadgimnazjalnych nie były istotne statystycznie (tab. 9).

17 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży Tabela 9. Porównanie średnich wyników z testu IAT w podziale na podskale testu IAT oraz typy szkoły Podskale testu IAT Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne t p m 1 S 1 m 2 S 2 Dominacja Internetu 09,12 03,77 08,93 03,16 00,68 ni Zaniedbywanie życia społecznego 03,63 01,62 03,81 01,43 1,54 ni Utrata kontroli 06,60 02,74 06,47 02,48 00,65 ni Nadmierne korzystanie w wymiarze czasowym 11,07 03,89 11,70 03,41 2,23 0,026 Zaniedbywanie obowiązków 05,80 02,42 06,23 02,14 2,45 0,014 Przymus korzystania 04,77 01,83 05,01 01,73 1,74 ni Wynik IAT w skali ogólnej 40,98 12,39 42,17 10,74 1,28 ni Objaśnienie: ni nieistotne. 3. Aktywność śląskiej młodzieży w Sieci w podziale na grupy: zagrożoną i niezagrożoną uzależnieniem od Internetu Oceniając aktywność śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych podzielonej na grupy: uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od Sieci oraz niezagrożonych tym uzależnieniem (tab. 10), niektóre czynności są na zbliżonym poziomie, a różnica procentowa pomiędzy opisywanymi grupami wynosi maksymalnie 6%; do tych aktywności należy: sprawdzanie a, szukanie informacji do zajęć, korzystanie z komunikatorów, prowadzenie bloga, szukanie informacji o urodzie i modzie, szukanie informacji medycznych, telefonowanie przez Internet, ściąganie muzyki, ściąganie filmów, korzystanie z usług bankowych, szukanie informacji o pracy czy też przebywanie na portalach społecznościowych 18. Tabela 10. Odsetek uczniów ogółem według typu szkoły, wykazujący dany rodzaj aktywności w podziale na uczniów niezagrożonych oraz zagrożonych i uzależnionych od Internetu (w %) Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne Rodzaj aktywności U NU U NU NU U NU U różnica różnica Sprawdzam Szukam informacji naukowych do lekcji Pobieram i czytam książki Informacje szkolne, np. wirtualny dziennik Korzystam z komunikatorów Czytam serwisy informacyjne Przeglądam bazy danych Zakupy i aukcje internetowe Więcej informacji na temat portali społecznościowych m.in. w: [Kotyśko et. al., 2014, s ; Warzecha, 2014b, s ].

18 92 cd. tabeli Czaty i fora dyskusyjne Prowadzę bloga Szukam informacji o urodzie, modzie Flirtuję na czatach Oglądam strony pornograficzne Szukam informacji medycznych Telefonuję przez Internet Korzystam z usług bankowych Hazard (loterie, zakłady, kasyno) Ściągam oprogramowanie Ściągam i słucham muzyki Ściągam i oglądam filmy Poszukuję gotowych prac naukowych Gram w gry on-line Portale społecznościowe Szukam informacji o pracy Dla zabicia wolnego czasu Dla poprawy nastroju Objaśnienie: NU osoby nieuzależnione od Internetu, U osoby zagrożone i uzależnione od Internetu. Do aktywności śląskiej młodzieży szkół gimnazjalnych podzielonych ze względu na uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od Sieci oraz grupę młodzieży niezagrożonej (tab. 10), będących na zbliżonym poziomie pomiędzy opisywanymi grupami o różnicy procentowej nie większej niż 6%, należy m.in.: szukanie informacji do zajęć oraz informacji szkolnych, np. w wirtualnym dzienniku, czytanie serwisów informacyjnych, prowadzenie bloga, szukanie informacji o urodzie i modzie. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rys. 6. Wybrane aktywności uczniów szkół gimnazjalnych niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu Tak uczniowie szkół gimnazjalnych niezagrożeni uzależnieniem od Internetu Tak uczniowie szkół gimnazjalnych zagrożeni uzależnieniem od Internetu

19 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży ,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Rys. 7. Wybrane aktywności uczniów szkół ponadgimnazjalnych niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu Tak uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej niezagrożeni uzależnieniem od Internetu Tak uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej zagrożeni uzależnieniem od Internetu Według danych zawartych na rys. 6 i 7 oraz w tab. 10 największe procentowe różnice w aktywnościach internetowych młodzieży niezagrożonej i zagrożonej uzależnieniem od sieci występowały w przypadku: pobierania i czytania książek (42% szkoły PG i 19% szkoły G), przebywania na portalach społecznościowych (11% szkoły G i 2% szkoły PG), pozyskiwania gotowych prac naukowych (17% szkoły PG i 30% szkoły G), ściągania oprogramowania (9% szkoły PG i 22% szkoły G), zakupów i aukcji internetowych (19% szkoły G i 3% szkoły PG). Ponadto można zauważyć (tab. 10), że w szkołach gimnazjalnych widoczna jest większa aktywność internetowa o większej różnicy procentowej pomiędzy osobami niezagrożonymi a zagrożonymi uzależnieniem od Internetu. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonych badań wśród śląskiej młodzieży w wieku lat można wysnuć następujące wnioski: 1. Badana młodzież jest bardzo dobrze wyposażona w nowoczesne środki komunikacji, wraz z wiekiem komputer stacjonarny zastępowany jest przez laptop, a telefon komórkowy przez smartfon; w domach pojawiają się tablety i konsole do gier.

20 94 2. Łącznie 40,5% badanych śląskich nastolatków w wieku lat dysfunkcyjnie korzysta z Internetu; przy czym kryteria zagrożenia i uzależnienia od Internetu mierzonego skalą IAT Young spełniało 40,3% uczniów szkół gimnazjalnych (w tym 2,8% to osoby uzależnione od Internetu) i 43,8% uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym 3,2% to osoby uzależnione od Internetu). 3. W badanych typach szkół występują istotne statystycznie różnice w wynikach testu IAT ogółem oraz w podziale na podskale wśród uczniów niezagrożonych i zagrożonych uzależnieniem od Internetu. 4. Aktywności internetowe, które znacznie różnicują młodzież nieuzależnioną i uzależnioną od Internetu, to m.in.: pobieranie i czytanie książek, ściąganie oprogramowania, flirtowanie na czatach, używanie Internetu dla poprawy nastroju i zabicia wolnego czasu czy też poszukiwania gotowych prac naukowych. 5. Niepokojącym zjawiskiem jest uprawianie przez uczniów hazardu (tak postępowało około 9% uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 5% uczniów szkół gimnazjalnych), a także oglądanie stron pornograficznych (taką aktywność wykazywał co czwarty badany uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i co szósty uczeń szkoły gimnazjalnej). 6. Wydaje się, że młodzież powinna być na bieżąco informowana o zagrożeniach, na jakie mogą być narażeni przebywając w Sieci, o skutkach niewłaściwego korzystania z Internetu (np. poprzez szeroko zakrojoną profilaktykę, głównie o przyczynach, objawach i symptomach uzależnienia od Internetu) 19. Reasumując, można powiedzieć, że młodzież na skutek szybkiego postępu technologicznego coraz bardziej ulega pokusie posiadania coraz nowocześniejszych środków komunikacji (w szczególności urządzeń z dostępem do Internetu, chcąc być dostępnymi on-line o każdej porze, w dowolnym miejscu), a łatwość dostępności do Sieci oraz szeroki zakres oferowanych w niej usług może mieć wpływ na uzależnienie od Internetu oraz zagrożenie siecioholizmem. Jak wskazują przeprowadzone badania, dominującą grupę użytkowników Internetu stanowią osoby wykorzystujące to medium prawidłowo. Stanowi ono dla nich nowe techniczne udogodnienie, pomagające w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu horyzontów myślowych. Drugą grupę badanej śląskiej młodzieży stanowiły osoby tracące kontrolę nad użytkowaniem Internetu, pod względem czasu, sposobu użytkowania, jak również pod względem zaniedbywania swoich codziennych obowiązków. Inter- 19 W przeprowadzonych badaniach na pytanie:,,czy uczestniczyłeś kiedykolwiek w zajęciach profilaktycznych w zakresie zagrożeń, konsekwencji i w zakresie uzależnień od komputera i Internetu? odpowiedź twierdzącą dało około 36% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 50% uczniów szkół gimnazjalnych. Jak wynika z powyższych odpowiedzi, młodzież zbyt rzadko spotyka się w szkołach z tematyką uzależnień, a w szczególności z uzależnieniami od nowoczesnych środków komunikacji.

21 Statystyczna analiza aktywności internetowej śląskiej młodzieży net staje się ich naturalnym środowiskiem funkcjonowania wskutek wielogodzinnego, codziennego przebywania w Sieci, co może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i szkód w różnych obszarach codziennych aktywności oraz dezorganizacji funkcjonowania w świecie realnym. Niewłaściwy sposób korzystania z Internetu przez te osoby wiąże się zatem z negatywnymi konsekwencjami mogącymi odbić się na ich zdrowiu. Literatura Frangos C.C., Frangos Ch.C., Sotiropoulos I. (2012), A Meta-analysis of the Reliabilty of Young s Internet Addiction Test [w:] Proceedings of the World Congress on Engineering 2012 Vol. I WCE 2012, July 4-6, 2012, London. Gajewski M. (2009), Brutalne gry komputerowe w życiu dzieci i młodzieży [w:] B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty Internetu, Wydawnictwo WAM, Kraków. Jakubik A. (2002), Zespół uzależnienia od Internetu, Studia Psychologica, 3. Jarczyńska J., red. (2014), Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. Kotyśko M., Izdebska P., Michalak M., Andryszak P., Pluto-Prądzyńska A. (2014), Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych, Alkoholizm i Narkomania, t. 27, nr 2. Krzyżak-Szymańska E. (2014), Patologiczne używanie nowych technologii przez młodzież [w:] S. Bębas, P. Kowalski (red.), Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, Wyd. WSH, Piotrków Trybunalski. Ogińska-Bulik N. (2010), Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość?, Difin, Warszawa. Pawłowska B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia uzależnieniem i uzależnienia od Internetu mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Internetu, autorstwa Pawłowskiej i Potembskiej u młodzieży polskiej w wieku od 13 do 24 lat, Current Problems of Psychiatry, 12(4). Poprawa R. (2011), Test Problematycznego Używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K. Young, Przegląd Psychologiczny, t. 54, nr 2. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft, Kraków. Ulfik-Jaworska I. (2005), Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych, Wydawnictwo KUL, Lublin. Warzecha K. (2013), Komputer z dostępem do Internetu jako nieodzowne wyposażenie współczesnych gospodarstw domowych cele korzystania oraz zagrożenie uzależnieniem [w:] P. Ucieklak-Jeż (red.), Pragmata tes Oikonomias, cz. 7, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa. Warzecha K. (2014a), Internet w życiu współczesnego studenta cele i intensywność korzystania a zagrożenie uzależnieniem [w:] J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 113 (809), t. 2, Szczecin.

22 96 Warzecha K. (2014b), Portale społecznościowe ucieczką od samotności śląskiej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych [w:] J. Zimny (red.), Samotność: wybór czy konieczność?, KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola. Warzecha K. (2015), Gry komputerowe (nie)bezpieczną formą rozrywki młodzieży gimnazjalnej [w:] J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia, prawda czy fikcja?, KUL, Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola. Wołpiuk-Ochocińska A. (2006), Uzależnienie od Internetu przybliżenie zjawiska [w:] P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t. 13, Wydawnictwo KUL, Lublin. Woronowicz B.T. (1999), Alkoholizm jest chorobą, Wydawnictwo Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa. Woronowicz B.T. (2008), Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu, Wydawnictwo Media Rodzina i Parpamedia, Poznań/Warszawa. Woronowicz B.T. (2009), Uzależnienia: geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina i Parpamedia, Warszawa. Young K. (1998a), Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and A Winning Strategy For Recovery, Wiley & Sons, New York. Young K. (1998b), Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, Cyber Psychology and Behaviour, 1. Young K. (2011), Clinical Assessment of Internet Addicted Clients [w:] K. Young, N. Abreu (eds.), Internet Addiction. A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Wiley & Sons, Hoboken. [www 1] (dostęp: ). [www 2] cyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w r-,2,4.html (dostęp: ). [www 3] (dostęp: ). STATISTICAL ANALYSIS OF INTERNET ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE SILESIAN YOUTH INTERNET ADDICTION Summary: The article presents timely and important from a social point of view, issues related to the use of the Internet by young people aged The main objective of the study was to investigate the Silesian youth (high school and secondary) in terms of possession and use of modern the means of communication in daily life especially those with Internet access (to learn the purpose and intensity of Internet use, the degree of youth equipment with modern means of communication, getting to know different the type of Internet activity). And also determine the scale of the phenomenon and the risk factors Silesian abuse of the Internet by young people, and thus to examine the impact of the Internet on the risk of addiction to this medium in particular are increasingly occurring among young people who can stay for hours in the network. Keywords: Internet, addiction, youth, modern means of communication.

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach

Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci. dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Uczniowie a Internet -profilaktyka bezpiecznego korzystania z sieci dr Ewa Krzyżak-Szymańska, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach 1 Próba badawcza przebadano 1580 uczniów w analizie jakościowej

Bardziej szczegółowo

Stan posiadania i wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji przez śląską młodzież oraz ryzyko uzależnienia od nich

Stan posiadania i wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji przez śląską młodzież oraz ryzyko uzależnienia od nich Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 44 (4/2015), część 2 DOI: 10.15584/nsawg.2015.4.2.29 ISSN 1898-5084 dr Katarzyna Warzecha 1 Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS)

WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) WALIDACJA SKALI OCENY NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (SONKSS) dr hab. Paweł Izdebski prof. nadzw. mgr Martyna Kotyśko Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Grant: Osobowościowe

Bardziej szczegółowo

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie dr Ewa Krzyżak-Szymańska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Pytania postawione w badaniach: Jakie zachowania dzieci

Bardziej szczegółowo

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną w Warszawie w ocenie uczniów Najważniejsze wyniki badań Instytutu Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków,

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych bez dostępu

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.BOLESŁAWA CHROBREGO I GIMNAZJUM W ZAWIDOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY I KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z ZASOBÓW INTERNETU Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII KRAJOWE BIURO DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w Polsce w kontekście ustawy o grach hazardowych. Warszawa, 25-26 listopada 2014 r. Regulacje Prawne - Fundusz

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

PATOMECHANIZM UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA PSYCHOLOGICZNE STUDIUM PRZYPADKU

PATOMECHANIZM UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA PSYCHOLOGICZNE STUDIUM PRZYPADKU PATOMECHANIZM UZALEŻNIENIA OD KOMPUTERA PSYCHOLOGICZNE STUDIUM PRZYPADKU Małgorzata Stolarska Psycholog Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Olsztynie Kimberly Young z University of Pittsburgh

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych

Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych Skłonność do nałogowego korzystania z portali społecznościowych a rodzaje kontaktów interpersonalnych mgr Mateusz Dobosz (1) mgr Andrzej Cudo (2) mgr Łukasz Basaj (3) (1) Ośrodek Kształcenia Podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie komputera przez uczniów klas IV VI szkoły podstawowej w uczeniu się sprawozdanie z badań sondażowych

Wykorzystanie komputera przez uczniów klas IV VI szkoły podstawowej w uczeniu się sprawozdanie z badań sondażowych Wydawnictwo UR 2017 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 3/21/2017 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2017.3.36 MAREK HALLADA Wykorzystanie komputera przez uczniów klas

Bardziej szczegółowo

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski

Rozwój popytu. - najważniejsze trendy. dr Dominik Batorski. Uniwersytet Warszawski Rozwój popytu na usługi szerokopasmowe - najważniejsze trendy dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski DIAGNOZA 2 Korzystanie z technologii 2003-2011 Użytkowników internetu przybywa mniej więcej 9 punktów

Bardziej szczegółowo

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej

Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Krajowe Biuro ds. Przeciwdziała nia Narkomanii Hazard i uzależnienia behawioralne w opinii społecznej Projekt badawczy zrealizowany przez Fundację Centrum Badania Opinii Społecznej, współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków,

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych bez dostępu

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Zagrożenia cyberprzestrzeni Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie Zagrożenia cyberprzestrzeni Korzystanie z internetu w Polsce w 2013 r. liczba użytkowników internetu w Polsce ustabilizowała się (62% mieszkańców Polski powyżej

Bardziej szczegółowo

M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I

M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I M ł o d y c z ł o w i e k n o w e t e c h n o l o g i e A N K I E T A W Y N I K I Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w przepychu informacji. Co sekundę powstaje kilkaset publikacji, co sekundę wgrywanych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego problem wciąż aktualny

Dlaczego problem wciąż aktualny Warszawa, 16 XII 2014r. Anna Burzyńska Dlaczego problem wciąż aktualny Presja na szczęście Także na rodziców, że musza mieć szczęśliwe dziecko Życie bez bólu i cierpienia Podatność na uzależnienia Poprawiacze

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przemysłu Materiały na konferencję prasową w dniu 26 listopada 2007 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola Internetu w życiu młodzieży

Rola Internetu w życiu młodzieży mgr Marzena Jermak Rola Internetu w życiu młodzieży W celu zdiagnozowania, jak ważny jest Internet w życiu uczniów oraz w jaki sposób wpływa on na ich codzienną egzystencję, w Zespole Szkół Plastycznych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie Bezpieczeństwo dzieci w Internecie TNS Polska dla Orange 1. Korzystanie z Internetu 2. Wiedza i opinie o zagrożeniach 3. Profilaktyka zagrożeń 4. Podsumowanie Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. oprac. dr Grzegorz Kata

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. oprac. dr Grzegorz Kata Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach oprac. dr Grzegorz Kata Skala problemu: agresja i przemoc w szkole Problem dotyczy: 8,8 proc. uczniów gimnazjów; 5,5 proc. uczniów szkół podstawowych ; 2,2 proc.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011.

Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Na podstawie: Lori M. Takeuchi. Families matter: designing media for a digital age. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop 2011. Sara Grimes, Deborah Fields. Kids online: A new research

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Młodzież Prezentacja wybranych wyników badania

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. Młodzież Prezentacja wybranych wyników badania Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Młodzież 16 Prezentacja wybranych wyników badania Informacje o badaniu Badanie: Konsumpcja substancji psychoaktywnych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth

Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Projekt Postrzeganie zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością przez dzieci i młodzież Perception of the data protection and privacy issues by children and youth Prezentacja wybranych wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe?

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe? 2 Test niezależności chi-kwadrat stosuje się (między innymi) w celu sprawdzenia czy pomiędzy zmiennymi istnieje związek/zależność. Stosujemy go w sytuacji, kiedy zmienna zależna mierzona jest na skali

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie

Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Raport z badania ewaluacyjnego w r. szkol. 2015/2016 Bezpieczny Internet zależy od Ciebie Badanie dotyczące bezpiecznego Internetu przeprowadzone zostało w styczniu 2016r. wśród 78 uczniów klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty:

Szanowni Państwo. Oferujemy warsztaty: Szanowni Państwo Katarzyna Kudyba Centrum Szkoleń Profilaktycznych EDUKATOR z Krakowa oferuje Państwu przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych przeznaczonych dla Uczniów szkoły gimnazjalnej. Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe

Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Rodzice, dzieci i zagrożenia internetowe Szymon Wójcik Hubert Tuszyński Informacje o badaniu Badani: rodzice dzieci korzystających z internetu oraz dzieci korzystające z internetu w wieku 10-15 lat. Data

Bardziej szczegółowo

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska

Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej. dr Ewa Krzyżak-Szymańska Zachowania patologiczne związane z seksualnością w sieci młodzieży ponadgimnazjalnej dr Ewa Krzyżak-Szymańska 1 Zachowania w sieci dot. seksualności grooming Jakie zachowania z analizowanego obszaru sama

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel./faks: 33 817 28 38 e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

Bardziej szczegółowo

Komputer i Internet w procesie zdobywania wiedzy przez studentów I roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Komputer i Internet w procesie zdobywania wiedzy przez studentów I roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie Komputer i Internet w procesie zdobywania wiedzy przez studentów I roku Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Jana Długosza w Częstochowie Magdalena Biernacka 1*, Hubert Dróżdż 2, Ewa Mandowska

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa CYBERPRZESTRZEŃ I ŚWIATY WIRTUALNE- konsekwencje osobowe, społeczne i kulturowe Spostrzeganie przez studentów zagrożeń w obszarze życia osobistego oraz rodzinnego wynikających z rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście ich późniejszego rodzicielstwa dr Beata Stachowiak Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień?

Profilaktyka uzależnień? Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Krzysztof Ostaszewski Profilaktyka uzależnień? Co to jest profilaktyka? Profilaktyka to zapobieganie problemom zanim one wystąpią Dlatego, profilaktyka ma

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów i Liceum Akademickiego

Bardziej szczegółowo

W każdej grupie, adekwatnie do wieku uczniowie:

W każdej grupie, adekwatnie do wieku uczniowie: Zadanie 5 Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Współczesny świat z galopującym postępem cywilizacyjnym jest wielkim dobrodziejstwem, ale też i przekleństwem. Dzięki rozwojowi nasze życie

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Debata. Od samokontroli do uzależnienia

Debata. Od samokontroli do uzależnienia Debata Od samokontroli do uzależnienia Kontrola swojego zachowania Zachowania ryzykowne Szkodliwe używanie Uzależnienie Samokontrola Standardy zachowania Monitorowanie własnego zachowania Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017. Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016/2017 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 5 Województwo

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie GRY KOMPUTEROWE Czy wiesz, że...? Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Żródło: https://scepticemia.com/2012/09/21/william-gosset-a-true-student/

Żródło: https://scepticemia.com/2012/09/21/william-gosset-a-true-student/ Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Zmienne muszą być zmiennymi ilościowym (liczymy i porównujemy średnie!) Są to testy parametryczne Test

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Ja w Sieci

Wyniki ankiety Ja w Sieci Wyniki ankiety Ja w Sieci Ankieta Ja w Sieci została przeprowadzona w ramach projektu edukacyjnego Czy jestem bezpieczny w Sieci?. W ankiecie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum im. W. S. Reymonta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza

Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych Mazowsza POLSKA AKADEMIA NAUK Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława awa Leszczyckiego Konrad Ł.. CZAPIEWSKI Wykorzystanie Internetu @ charakterystyka ekonomiczna gospodarstw rolnych

Bardziej szczegółowo

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich

Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Testy t-studenta są testami różnic pomiędzy średnimi czyli służą do porównania ze sobą dwóch średnich Zmienne muszą być zmiennymi ilościowym (liczymy i porównujemy średnie!) Są to testy parametryczne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy

Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy Działania Samorządu Województwa Łódzkiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy konferencja prasowa Łódź, 08 kwietnia 2016 r. DOKUMENTY STRATEGICZNE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ W PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Lublin, dnia 20 września 2016r. dr hab. n. med. Jolanta Masiak Kierownik Samodzielnej Pracowni Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii Uniwersytet Medyczny w Lublinie Głuska 2 20-439 Lublin RECENZJA

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Mgr Anna Bernacka Mgr Justyna Cherchowska Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Obecnie jesteśmy świadkami niespotykanej dynamiki postępu technologicznego, który w głównej mierze tyczy się sposobu

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie behawioralne. Co to takiego?

Uzależnienie behawioralne. Co to takiego? Uzależnienie behawioralne. Co to takiego? Uzależnienie behawioralne? Nałogowe zachowanie? Czy to jest zaraźliwe?! Na pewno słyszałe(a)ś o uzależnieniu od alkoholu, papierosów i narkotyków. Mówią o tym

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu

Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu 16 Jak statystyka może pomóc w odczytaniu wyników sprawdzianu Wyniki pierwszego ważnego egzaminu sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej mogą w niebagatelny sposób wpływać na losy pojedynczych

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ANKIETY DLA UCZNIÓW 2012/2013. Czas wolny a zagrożenie uzależnieniem od komputera

OPRACOWANIE ANKIETY DLA UCZNIÓW 2012/2013. Czas wolny a zagrożenie uzależnieniem od komputera OPRACOWANIE ANKIETY DLA UCZNIÓW 2012/2013 Czas wolny a zagrożenie uzależnieniem od komputera Pytania ankiety IVA 15 1. W jaki sposób lubisz najbardziej spędzać czas wolny: uczniów IVB 16 uczniów VA 17

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO BEZPIECZEŃSTWA W SIECI INTERNET ZESPOŁU SZKÓŁ W BARWICACH GIMNET POZYTYWNA KONTROLA DOSTĘPU Zespół Szkół w Barwicach ul. Moniuszki 12, 78-460 Barwice

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi

Oferta szkoleń. Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 9+ lat na rynku 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 6000+ godzin przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów Oferta szkoleń Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 150+ Instytucji skorzystało

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego

KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego KIERUNKI I FORMY TRANSFORMACJI CZYTELNICTWA Prezentacja wyników Badania Założycielskiego 1 Jak często i w jakim celu czytamy? Jak często czyta Pan(i): aby być na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami 40% 30%

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA*

7 8 lat. 92,4% telefonów. 10 lat 86,6% 56% 70% 25,6% 10,3% 29,1% #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* #1 WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA* przeciętny wiek rozpoczęcia regularnego korzystania z własnego telefonu komórkowego to 10 lat a w dużych aglomeracjach miejskich 7 8 lat 92,4% telefonów użytkowanych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r.

Agnieszka Kowalska Katarzyna Bayer Filip Szwejkowski kl.2cl. 30.09.2013 r. Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w czerwcu 213 przez klasę 1cL na temat korzystania z usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej, stacjonarnej oraz Internetu przez uczniów Gimnazjum i Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań

Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu. Wyniki badań Wyniki ankiety na temat korzystania dzieci klas 4-6 z Internetu Przeprowadzenie ankiety miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz uczniom na temat ryzykownych zachowań dzieci korzystających

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2015 Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ

SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na zapobieganiu chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2013 Warszawa

Sierpień 2013 Warszawa Sierpień 2013 Warszawa Zawartość Wprowadzenie... 3 Metodologia... 4 Deklaracje posiadania bądź stałego używania danych urządzeń... 5 Urządzenia uznawane za niezbędne... 6 Częstotliwość korzystania z wybranych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji.

KLASA IA GIMNAZJUM. 3. Korzystamy z tekstów zawartych w internecie, staramy się ich nie kopiować, jeśli cytujemy dodajemy źródło informacji. KLASA IA GIMNAZJUM 1. Korzystamy z telefonów komórkowych na lekcjach w celach edukacyjnych. 2. Każdy nauczyciel 3 razy w semestrze zabiera nas do sali multimedialnej lub informatycznej. 3. Korzystamy z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ IM. KMDR. B. ROMANOWSKIEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ PODSTAWA PRAWNA Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982r.

Bardziej szczegółowo