Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów"

Transkrypt

1 Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów Valid from/ Wa!ny od: 2011/10/17

2 !! " "" #$ "!" #$" ""! %!" # &#'(&"%) *"!+,&-./! !!!## O Firmie Od wielu lat, jako lider rozwoju i produkcji automatyki do profesjonalnego tworzenia obrazu, oferujemy najnowsze technologie spe!niaj"ce snandardy wysokiej jako#ci. Nasi klienci doceniaj" precyzj$ i sta!e rozwi"zania systemowe przy rozwoju produktów wraz z jednoczesnym uwzgl$dnianiem oczekiwa% klientów. Nasze wsparcie techniczne jest dost$pne tak&e po zakupie i w czasie u&ytkowania naszych produktów. &#'(&"%) *"!+,&-./!< !!!##

3 CONTENTS SPIS TRE!CI Contents Spis tre!ci ( "& ) 1 Rozwi!zania Gotowe A 1.1 Przegl!d g"owic RODEON 1.2 RODEON VR Head XP! 1.3 RODEON VR Head CL "#$ B 1.4 RODEON VR Head ST % A 1.5 RODEON VR Head HD &#''()! RODEON VR Station CL *#''()#$ 1.7 RODEON VR Station ST +#''() 1.8 RODEON VR Station HD,$-)$ B 1.9 RODEON TurnTable.$-)/'0 A.$-)/'0 1-2( - 1-2( 34()'-'() C 1.12 Konstrukcje U!ytkowników 2 Laserphotogrammetry 32 2 Fotogrametria Laserowa 2' CC 2' -. -) 3 Sprz!t Specjalny '()" CA '()" '()'($' C- '()'($' / /0 " 2$994 B "( #-:);'': 79 BB "=7)5( B ""' B. 4 Akcesoria 4.1 Kable spustowe do aparatów 4.2 Zasilacze i!adowarki 4.3 Akcesoria Mechaniczne 4.4 Kable do przesy!u danych 5 Extension Kits 51 5 Zestawy uzupe!niaj"ce 5. )- 6 Oprogramowanie & +C 6.1 RODEON preview &?'=( ++ &?'=( &# +A &# 67"789 )6 :# 5, ; <. 5-7 RODEON Modu!y 8 Ulepszenia 9 P!atno"# i wysy!ka

4 CONTENTS SPIS TRE!CI

5 1 READY-TO-USE-DEVICES ROZWI!ZANIA GOTOWE 1 Ready-to-Use-Devices Rozwi!zania Gotowe

6 1.1 Overview RODEON Heads Przegl!d G"owic RODEON (-''9(: Grupa produktów (6()'A)B 'A$'B (6()'#7 ) '9-)9 #$!4 #$4#': 4: -': #''()! #''() #$!4 #$4#': #''() 4: -': (-'() %"#5 %"#5 %"#5 +#5 %"#5 %"#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- "2 "2 "2 2 "2 "2 2 Moment obr. Brake/ Hamulec 4 4 yes/ tak yes/ tak 4 yes/ tak yes/ tak (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. (-'() %E %"#5 +#5 +#5 %"#5 +#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- 4 "2 2 2 "2 2 2 Moment obr. (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. ()'(3)' D 5D ('(( Jedn. steruj!ca #2'7() #2'7() 7: 2)() Wymiary ;'':B Waga (bez Baterii) &&22 &&22 &&22 G&9 G.9 G*9 %G*9 G9 "G.9 %G*9 :(DUd!wig %9 %9 *9 %9 %9 *9 %9 #- #(' Do!"czone oprogramowanie 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(-H 5( ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': A)B Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Akcesoria (do!"cz.) Pakiet baterii 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 5' 5' 5' 5' 5' 5' 5'!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer 1 SOA Sekundy obrotu (1 = SOA) 5D 5D #2'7() #2'7() USB4 ('(( Statyw

7 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Characteristics of RODEON Heads Charakterystyka G!owic RODEON *"2$&1$5 " " " ",!",CAK!" " "# *"" %! % " " N"" #: "!#E ", # *" 2$&1$5 0"" 2$&1$5**2$&1$57 &,!"" O" "# G!owica modu!owa RODEON to automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca dla fotografii panoramicznej, uj#$ szerokok"tnych, panoram sferycznych i 360 stopni. G!owic" montuje si" na fotograficznym lub wysokim statywie. W pewnych okoliczno#ciach mo$e ona te$ zosta% zawieszona. Dla zastosowa& specjalnych i ci"$kich lub du$ych aparatów mo$liwy jest projekt specjalny na $yczenie. Funkcjonalno!" g#owic RODEON mo$e zosta" zwi%kszona dzi%ki sto#om obrotowym RODEON TurnTable i RODEON JumboDrive, których mo$na u$ywa" w uniwersalny sposób w fotografii obiektów.

8 & 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON *" %#? O" N N #&,"" 0,""" "#*"!""!%"#*"!!" % # N 4,Q! Q %Q"" " Q!"" " "Q, Q!%" Q"C-R# Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy to ekonomiczne rozwi"zanie do pozycjonowania podczas rotacji. Jest stosowany jako nap!d ustawiaj"cy urz"dzenie lub nap!d zachowuj"cy k"t obrotu w sto#ach obrotowych zast!puj"cy manualne operowanie urz"dzeniem. Dzi!ki niewielkim rozmiarom ma te$ inne zastosowania poza stref" zagro$enia, jak np. maszyny, które s" trudno dost!pne. Ruch generowany jest przez silnik skokowy i przenoszony przez przek#"dni!. Dost!pne s" dwa rodzaje przek#adni, poza wersjami odatkowymi z hamulcem elektromagnetycznym i/lub czujnikiem do pozycjonowania absolutnego. Cechy specjalne: solidna aluminiowa skrzynia z aluminium o kompaktowym i p!askim dizajnie; ochrona przed py!em i wod"; ochrona przeci"#eniowa; wysokiej jako$ci p!ynne!o#yska kulkowe; programowalne, stałe przyspieszenie kątowe; przekładnie ze stali; gwint 3/8".

9 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON Torque charcteristic curves *""!"N "2$&1$5#( " "N B5#5#?"!" " %!,"N " " # E,! N#4"' 1$&!""B5J#5M,N AJ#M " # B5 5 &JM 3JM ' 1$& S' 1E-,- ' 1$+&3%?? S' Krzywe momentu obrotowego Wykres przedstawia dozwolony zakres dla przek!adni RODEON. Obie linie przedstawiaj" maksymalny moment obrotowy 4Nm i odpowiednio 11Nm. Je#li znana jest waga sprz$tu, który ma by% poruszany, maksymalny dozwolony dystans mi$dzy punktem mediany a osi" rotacji mo&e zosta%!atwo odczytany. Dle lepszego zrozumienia, podano dwa przyk!ady. Stosuj"c aparat Canon EOS 1000D i okre#lony obiektyw i przek!adni$ 4Nm (odpowiednio 11Nm), dozwolony jest maksymalny dystans 600mm (odpowiednio 1m) to osi obrotu.

10 #2$&1$52)14&T= #2$&1$52)T= ) ","!,!" 0N, " "-KNCAK ""!!"( "'2C# *"2$&1$52)T=!"!!! #?!"! """ O #' " "2)" T= NJ" 0 M # 4 J" 4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"4 U#BM# Pó!automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca, lekki i niskopr"dowy projekt, z tylko jedn" zmotoryzowan" osi", do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo#ci z interfejsem RS-232 i Bluetooth klasa 1. G!owica RODEON VR Head XP wyró$nia si% ma!ymi rozmiarami i wag" oraz niskim poborem energii. Zaprojektowany dla u$ytkowników, którzy nie chc" reygnowa& z wysokiej precyzji i automatyzacji podczas podró$y. W przeciwie'stie do pozosta!ych modeli z serii VR Head Series, model XP sk!ada si% z tylko jednej nap%dzanej osi (poziomej) i manualnego!o$yska z zapadkami do pochylania w pionie. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u$ywa& g!owicy bez u$ycia!"czno#ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze#nie zewn%trzne (ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 2.4).

11 #2$&1$52)14&T= Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig -N+NAA,A% +% 3 0),2"(,('", Zakres dostawy Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 oraz interfejs RS-232 B #AB,W JC#BC,.-WM

12 " " "-KNCAK """!!"( "'2C# "" N#?!"! " 2$&1$52 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# G!owica RODEON VR Head CL jest automatyczn" g!owic" do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panowam 180x360 stopni oraz lightmap w wielowierszowym trybie w wysokiej rozdzielczo#ci, wyposa$on" w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Gowica RODEON Head CL wyró$nia si% pe!n" automatyzacj" z najwy$sz" mo$liw" elastyczno#ci". Zaprojektowana jest dla u$ytkowników, którzy chc" pozostawi& otwarte drzwi pó'niejszym uaktualnieniom systemu. G!owica RODEON Head CL dost%pna jest tak$e ze zintegrowan", bezprzewodow" jednostk" steruj"c" RODEON VR Station CL. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 4.4).

13 Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNCNAA C,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#C-,W JC#.B-,BWM

14 #B2$&1$52)14&* #B2$&1$52)* 4 "!""" ", " "-KNCAK ""!!"( "'2C#' "2 ","" 0 "!" %# *" 2$&1$5 2 ) * " JUCM#*" ""! "#4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna g!owica spe!niaj"ca wy#sze wymagania dotycz"ce si!y, rozdzielczo$ci i sztywno$ci do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo$ci, wyposa#ona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. W porównaniu do g!owicy VR Head CL, pionowa przek!adnia jest mocniejsza, a pozioma zosta!a wyposa#ona dodatkowo w hamulec elektromagnetyczny. G!owica RODEON VR Head ST zosta!a zaprojektowana specjalnie dla optyki o d!ugiej ogniskowej (>300mm). Bardzo wytrzyma!a i wysokiej rozdzielczo$ci przek!adnia pozioma zwi%ksza sztywno$& ca!ego systemu mechanicznego w ka#dej jego pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u#ywa& g!owicy bez u#ycia!"czno$ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze$nie zewn%trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

15 #B2$&1$52)14&* Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNNAA C,% % 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, Ładowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 B#.C,W JB#.-.,AWM

16 #+2$&1$52)14&)& #+2$&1$52))& 4 " N"" J " + N "M!""" ""!!"( "'2C# *"2$&1$52))&"!! "N=" "#? "" "!!""" #*"%"" " )&2J)"&2M" #*"2$&1$5)! "! " N % #*""" " """ # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna głowica do tworzenia ekstremalnie wysokiej rozdzielczości skanów (ponad 50 Gigapikseli w pełnej sferze) przy pomocy teleobiektywów o długiej ogniskowej, w trybie wielowierszowym, wyposażona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Głowica RODEON VR Head HD jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w Fotografii Gigapikselowej w skali świata. Wyróżnia się głównie dużą ładownością, pozycjonowaniem ciężkiego sprzętu z wysoką precyzją i bez drgań. Umożliwia to uzyskiwanie najwyższej rozdzielczości przy stosowaniu technologii HDR (High Dynamic Range). Sprzęt oraz oprogramowanie sterujące wspiera bracketing ekspozycji dla każdej pozycji aparatu. Wysoka stabilność tej głowicy gwarantuje wykonywanie panoram najwyższej jakości. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

17 #+2$&1$52)14&)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy B-NCB+NAA +,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer Zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT #!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C +#-.,W JA#.B,AWM

18 #A2$&1$52 *"2$&1$52 J!" M " J=&4M#4!"," "0"",", " "" #( N,""! "# 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station CL jest automatyczną stacją rejestrujacą (bez aparatu) składającą się z głowicy RODEON VR Head CL z dodatkową, zintegrowaną, bezporzewodową jednostką sterującą (PDA). Przy umiarkowanej wadze, model ten charakteryzuje się dużą szybkością, siłą, wytrzymałością i precyzją a co za tym idzie wysoką produktywnością. Dzięki pełnej elastyczności, użytkownik ma duże możliwości dotyczące aplikacji wraz z późniejszym uaktualnieniem systemu. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

19 Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNCNAA C,% +% 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Zmotoryzowana głowica z jednostką sterującą / PDA, baterie akumulatorowe, Ładowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#AA#W JB#,-WM

20 #2$&1$52*4*?$5* #2$&1$52 * *"2$&1$52 * J!" M 2$&1$5 2 )*!",",! " J=&4M# *" "" JUCM!!" "" " #4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station ST to automatyczna stacja rejestrująca (bez aparatu), składająca się z głowicy RODEON VR Head ST i dodatkowej, zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Ten model przeznaczony jest dla teleobiektywów o długiej ogniskowej (>300mm) i zapewnia wystarczające zasilanie, siłę i wysokiej rozdzielczości przekładnię pionową do obsługi takich obciążeń. Dodatkowy hamulec magnetyczny w przekładni poziomej zwiększa sztywność całego mechanizmu w każdej pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

21 #2$&1$52*4*?$5* Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNNAA C,% % 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Motoryzowana g!owica z jednostk" steruj"ca /PDA, Bateria akumulatorowa, #adowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C B#+C-,W J+#B,WM

22 #-2$&1$52*4*?$5)& #-2$&1$52 )& *"2$&1$52 )&" J!" M "" J "+N "M)&2J)"& 2M!"" "" #*" "2$&1$52))&, " % ":(",!! # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Stacja RODEON VR Station HD to kompletne rozwiązanie (bez aparatu) do tworzenia wysokiej rozdzielczości panoram (ponad 50 Gigapikseli dla pełnej sfery) oraz obrazów HDR (High Dynamic Range), jak też wysokiej rozdzielczości reprodukcji dużych obrazów, malowideł, fresków, które spełnia najwyższe wymagania. Stacja składa się z głowicy RODEON VR Head HD, skonfigurowanego ultra lekkiego sub-notebooka do sterowania aparatem i głowicą przez USB oraz ciężkiego, stabilnego drewnianego statywu odpornego na wibracje. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

23 #-2$&1$52*4*?$5)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary Weight excl. Battery pack Waga bez baterii = Ud!wig B-NCB+NAA +,% +% 3 0), %,)&*, 2"(,('",:(),:( ', Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT Zmotoryzowana g!owica, sub-notebook, wytrzyma!y statyw, Bateria akumulatorowa, "adowarka, USB-Hub, kabel USB, kufer transportowy!'&2$&1$5!'& 2$&1$5!! =&4=' CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem i CD z oprogramowaniem RODEONpreview ang: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC #!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C #+B,W J-#C.B,AWM

24 #.2$&1$5** *" 2$&1$5**J!" M O"!"C#*" O"!!" C&, O!" N!"!!!" " #1%""!" "" "2$&1$5**!" =&4 5 %='#*"**( "2C #4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 U B#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Precyzyjny stół RODEON TurnTable (bez aparatu) to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 300mm. Stół unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Szczególnie godne uwagi są jego mała waga i mechanizm napędowy a także nieskomplikowane sterowanie z PDA lub Notebooka. TurnTable wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

25 $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **,=!:,'1N ' JCM TurnTable, Jednostka Zasilaj!ca, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adnii &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS #..,W J#.+,+WM

26 #2$&1$5*:25?*X #2$&1$5*?X D""!2$&1$5*?X O!" "IO" X *"2$&1$5*?X" "" O", 2$&1$5**,",! " J=&4M#*"%! %!" % #*"!""!" O "!!" C&, " # *" 2$&1$5*?X( "2C# 4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 UB#BM#E N O " 7 "! 2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Z nowy, RODEON TurnIt! możesz błyskawicznie rozpocząć nagrywanie swoich obiektów bez żadnych dodatkowych urządzeń - po prostu zacznij fotografować! RODEON TurnIt! to optymalna stacja do fotografowania obiektów w wysokiej rozdzielczości, składająca się ze stołu RODEON TurnTable i zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Tworzy w ten sposób wydajne i samodzielne urządzenie nie potrzebujące dodatkowo notebooka lub komputera. Precyzujny stolik o lekkiej konstrukcji unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i został zaprojektowany szczególnie pod kątem optycznych skanów 3d, skanów optycznych i nagrywania napotrzeby filmów. RODEON TurnIt! wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

27 #2$&1$5*:25?*X. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **!" =&4,=!:, '1N 'JCM TurnTable z jednostk! kontroln!/pda, Jednostka Zasilania, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 +C #B.,W J#.AC,WM

28 #2$&1$57:3($&2?1 #2$&1$57 & *" 2$&1$5 7 & O"!"!" N%#*" C&, O!" N!"!!!" " #4" ""!"","!""!"#*" "% " " O!" =&4 5 %='# *"7 &"2C( "#4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""! J"B4 UB#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$ O3 J"A!UA#M# Niezwykle solidny i precyzyjny stół obrotowy RODEON JumboDrive to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 70 cm i wadze do ok. 200kg. Zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Mimo, że może być używany z dużymi obciążeniami, przy konstrukcji starano się utrzymać niską wagę urządzenia. Solidny napęd wykonuje precyzyjny i łagodny ruch nawet z ciężkimi obiektami i jest w łatwy sposób sterowany z PDA lub Notebooka. Wyposażony jest w interfejs RS-232 i Bluetooth. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

29 #2$&1$57:3($&2?1. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane Techniczne +N-+N+ B% % **,=!:,1N ' " 'C &"",50,;9%C!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienie przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT!'&2$&1$5!=&4=' # #" 2C( " 2C( "" B#--,W J+#-+,+CWM

30 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW 1.12 User-specific constructions Konstrukcje U!ytkowników $ "" ""# )!, ","" " " # 1 N!" # Nasze produkty wyróżniają wysoka precyzja i duża stabilność. Możliwe jest także wykonanie specjalnych zastosowań poza modelami standardowymi, np. do pracy ze szczególnie ciężkimi aparatami i osprzętem. Możliwe jest także wykonanie specjalnych konstrukcji lub adaptacji naszych modeli o innych wymiarach na życzenie klienta.

31 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW Manufacturing example Przyk!ad E? "0"" D ' " 2$&1$52)*#)",N,-,"!! "!""#4 ",""! %#? ' A Dla włoskiej firmy specjalizującej się w wykonywaniu wysokiej rozdzielczości reprodukcji Światowego Dziedzictwa Kultury, CLAUSS wykonał kontrukcję RODEON VR Head GT. Model ten, o wymiarach 1.20 x 0,80 m został specjalnie zaprojektowany w celu operowania dwoma dużymi lampami wraz z aparatem. Łącznie, głowica unosiła 20kg. Wystarczy zapyta! - oferujemy solidne rozwi"zania wykonywane na #yczenie.

32 2 LASERPHOTOGRAMMETRY FOTOGRAMETRIA LASEROWA 2 Laserphotogrammetry Fotogrametria Laserowa

33 #2$&1$531*2?' #2$&1$5 *" O " 2$&1$5 "!" O"#?, " " " #E "," " # *"! 2$&1$5 " #?"," O N!"" " " O"# Zorientowany na obiekty, laserowy system fotogrametryczny RODEON metric, łączy panoramiczny aparat o zasięgu pełnej sfery i laserowy dalmierz w celu określania, z laserową dokładnością, przestrzennych odległości każdego obiektu na zdjęciu. W pierwszym kroku, rejestrowany jest panoramiczny obraz pomieszczenia, dookoła umiejscowienia systemu. W tym celu głowica rejestrująca jest automatycznie sterowana w poziomie i w pionie, przesuwając się o określony kąt, wykonując pojedyncze ujęcie w każdej pozycji. Oprogramowanie RODEONmetric jednocześnie łączy poszczególne ujęcia w skalibrowaną pełną panoramę. Na tej panoramie wykonywane są pomiary, podczas wirtualnego obracania się użytkownika w pomieszczeniu i dokonywania pomiarów obiektów bezpośrednio na obrazie.

34 #2$&1$531*2?' Specifications Dane technicze ="& Wymiary D" Klasa lasera 3 Zakres pomiarów 3 Dok!adnos" pomiarów? Matryca 3N#? Maksymalna rozdzielczo!" NCC-NAA B,+%,IC 0,2 m 30 m na naturalnych powierzchniach Distance/ Odleg!o"# ± 2 mm Angle / K!t w poziomie ± 0,01 w pionie ± 0,01 '3$ C-BNB-=N.A3N 2 ",3!,5 %,*, *",=!,& Zakres dostawy &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT G!owica rejestruj"ca, Oprogramowanie pomiarowe, Notebook, Statyw, Spodarka, #ród!o Zasilania, Kable :(# C #,W J+#CA,-WM

35 3 SPECIAL EQUIPMENT SPRZ!T SPECJALNY 3 Special Equipment Sprz!t Specjalny

36 C#1 B *" 1 B! ""! %!!" " # E ","! ", #*"" " "%!# " # System pomiarów wideogrametrycznych Elevation 4 zosta! specjalnie zaprojektowany do pomiarów wysoko"ci fajerwerków i pozwala na nagrywanie wideo wszystkich serii próbnych tak#e na komfortowe i poprawne oszacowanie ka#dego wystrza!u. W tym celu, u#ywane s$ sekwencje wideo z dwóch zsynchronizowanych ze sob$ kamer wideo ustawionych w dok!adnie zmierzonej odleg!o"ci od siebie. Dokładność otrzymanych pomiarów nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym innym znanym systemie. Podobne systemy wideogrametryczne mogą zostać zastosowane w innych sytuacjach.

37 $ ="& J M Dane Techniczne A+N+N+ Wymiary (kufra) D"J!" M Waga (kufer z zawarto!ci") Zakres dostawy $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT +,+%!"",,A "%,C"!"!,,'&!"!",," 2 stacje kamer ze spodark!, jednostka odbiorcza, 6 zestawów akumulatorów, 3 "adowarki wpinanym zasilaczem i adapterem samochodowym, instrukcja, CD z o p ro g ra mo wa n ie m st e ru j! cym i d o d a t ko w! dokumentacj!, p"ytka celownicza, trzy statywy CC #+A,W JC#.-.,ABWM

38 C#&1*$54*$2*1*12 C#& * *" &1*$54*$2*1*12! "!" #! #$" ",! " " N #$" "",! " &?515CAC.# &1*$54*$2*1*12,! " #*"! N! # Elektroniczny syetem zapłonu i analizy DETONATOR TESTER został stworzony

39 C#&1*$54*$2*1*12. $ ="& Wymiary D" Waga Zakres dostawy Dane Techniczne N++-NB+ -% & *I.ZZ%, O M,+!" % N,'!, Detonator Tester - g!ówna jednostka montowana na 19" stojaku, terminal po!"czeniowy, bariera laserowa (laser liniowy i odbiornik), przetwornik d#wi$ku z testerem, oprogramowanie steruj"ce i analizuj"ce, wszelkie potrzebne kable $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT C #B+,W J#+,++WM

40 4 ACCESSORIES AKCESORIA 4 Accessories Akcesoria

41 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE 4.1 Camera Trigger-Cables Kable spustowe do aparatów Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* ' 1$&,+&3%??, &,&3%??,&, &3%??,&3%??5,&3%???,& 3%?,&3%???, &N B.,W J-,.WM Kabel spustowy Canon C&,&,&,&A, &C,, 1$&,1$, 1$C,1$& '* ' 8>[2 \ &,&,&C, &C,& &,&T,&),&T, &T,&),&), &C,&C,&CT BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon "Round" F5, F6, F90X, F100 Kodak DCS Pro, MC- 30, EOC= EO+= '* ' 8>[E&'\ &,&- BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon Flach DC1 '* ' 8>[E&'\ Kabel spustowy Nikon Flach DC2 &., &C,&+, &+,&, &. BCC,W JB+,-WM

42 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* '9 ' 3 21B 3 AB+4E,/& B -,W JA,+-WM Kabel spustowy 9 Zgodny z kablem Mamiya RE 401 do 3AB+4E,/& '* ' Kabel E/;,E/+,E/C,,),,E, BB+.,W J-,.WM '* '7 ' $' 23'( BB -,W JA,+-WM Kabel spustowy 7 Zgodny z kablem $' 23'( '* '.78H 4"' B+,W JB+,-WM Kabel spustowy SONY '* B+ ++,W J-B,B+WM Kabel spustowy Leica

43 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT '* 1N ' JCM3&?5A 2$&1$5** BA+ B+,W J+C,++WM Przed!u"acz kabla spustowego (3 m) MiniDIN 6-pin '* '!"C =J#+M Kabel spustowy z 3 punktow! wtyczk! 2,5mm ' 1C,2A1C, ' 1$C,C, CC,CC,+,+1, 1$+,+#, 1$A&,&, &,A&,++&, +&,B+&,B&, &,C&,C&N, C,C,C# ' =!",, )),, 5% & =N;,;+,;,;,;&, ;&,;&,;, ;&,&,&, +,'+ T, ="$=A+S B Text C-,W JB+,WM

44 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI 4.2 Power Supply and Battery Charger Zasilacze i!adowarki Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) A4" -,+D" " - 3 h loading/!adow. #%!" waga C C,W JAC,CWM 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) +4" CAD" B" - 6 h charging/!adow. #%!" waga C -,W J,-WM = %0 %Q!" 2C:(',:()Q 1N D" -" - 4 h charging/!adow. #+%!" waga AB-,W JBA,CCWM Akumulator kieszonkowy; do u!ycia z: RS-232/ zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn"trzne zasilanie 2C:(',:()Q 1N 4" +D" B" #+""!adow. #+%!" Zestaw baterii waga XXL do u!ycia z: RS-232/ Zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn. zasilanie A--,W J--,WM

45 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer zam. 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT ('" 4!" J'":,= C#+ =!, BA# BDM - C,W JA+,CWM!adowarka Mo!na u!ywa" te! (Jednostka "aduj#ca, z adapterem wpinany zasilacz 12V, samochodowym 24W) ==! +BD E 2$&1$5!"2 C:(' C#+BA 1N 'C#+BA CB,W JB,BAWM Wpinany zasilacz +BD Do niezale!nych baterii wszystkich urz"dze# RODEON z RS- 232/zestawem kabli USB lub zewn$trzym kablem zasilaj"cym

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555 Leica LINO L2 Cennik Złoty Medal Targi Batimat 2007 Leica LINO L2 999,- zł* Art. Nr. 764 555 Samopoziomujacy precyzyjny laser liniowy z funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznoscia

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Cennik Leica Rugby 800

Cennik Leica Rugby 800 Cennik Leica Rugby 800 Leica Rugby 810 Leica Rugby 810 Łatwa niwelacja Prosty w obsłudze laser z tylko jednym przyciskiem. Manualne pochylanie wiązki w jednej osi w zakresie 45 Numer kat. Opis Cena* 807269

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Epson EB-1775W

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm.

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm. Wielka promocja z okazji otwarcia salonu sprzedaży aparatury pomiarowej Modus Centrum Sp. z o.o. w Sosnowcu. Proponujemy państwu rabaty cenowe sięgające 20% na wybrane przyrządy pomiarowe, oraz duże rabaty

Bardziej szczegółowo

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. DS 164 COMPACT Wiertnica do Ø 164 mm statyw L - 60 cm DS 164

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A JPD TECHNOLOGIE ul. Turystyczna 44m, 20-207 Lublin tel. (81) 440 63 34, gsm 530-615-915 info@jpd.lublin.pl, www.jpd.lublin.pl Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A System wiertniczy HS to statywy

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8, rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB,

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... Sprawa Nr RAP.7.6.014 załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI 10.77T200 TOWER LIFT Tower Lift jest kompaktowym i bardzo nowoczesnym podnośnikiem zapewniającym, dzięki swojej stabilności, bezpieczne przenoszenie pacjentów. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową Astrofotografia z lustrzanką cyfrową czyli jak połączyć lustrzankę z teleskopem Kupując teleskop, zapewne będziesz zainteresowany wykonywaniem zdjęć przez nowo kupiony sprzęt. Jeżeli posiadasz lustrzankę

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza Nowa generacja Automatyzacja nie może być już prostsza Połączenie automatyzacji i Rexcan CS Automatyczny proces skanowania & Aktywna synchronizacja Nie potrzeba żadnych znaczników czy ręcznego dopasowania

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014.

NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > NV-DVR1014. Utworzono : 22 czerwiec 2016. Model : - NV-DVR1014. CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie tripleks (r wnoczesny, niezale?ny zapis, odtwarzanie i po??czenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC

DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK ważny od dnia 01.04.2011r. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC 31-481 Kraków ul. Kazimierza Odnowiciela 14 tel. 12 638 31 52,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Comfort 850 S 851 S Comfort 850 851 2 Układy napędowe Marantec do bram przesuwnych Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Do małych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE 42 Lasery do glazury i wyznaczania pionu/poziomu DW060K Laser do układania glazury DW099P Laser 3-wiązkowy do pionu, poziomu oraz kąta prostego DW082K Laser do pionu

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Młody inżynier robotyki

Młody inżynier robotyki Młody inżynier robotyki Narzędzia pracy Klocki LEGO MINDSTORMS NXT Oprogramowanie służące do programowanie kostki programowalnej robora LEGO Mindstorms Nxt v2.0 LEGO Digital Designer - program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Kupon* 140zł. Kupon* 140zł 14-24VRII. obiektyw formatu DX 2 soczewki ze szkła ED wbudowany silnik SWM

Kupon* 140zł. Kupon* 140zł 14-24VRII. obiektyw formatu DX 2 soczewki ze szkła ED wbudowany silnik SWM D5500 body D3300 18-105 VR matryca CMOS DX 24,1Mpx LCD 3,2" obrotowy, dotykowy ISO 100 6400 do 25 600 zdjęcia seryjne 5 kl./s matryca CMOS DX 24,1Mpx ISO 100 6400 do 25 600 zdjęcia seryjne 5 kl./s FILTR

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Eye 320! Zakosztuj prawdziwego standardu plug & play! Prezentowana kamera USB Video Class nie wymaga sterowników. Urządzenie nadaje się do używania

Bardziej szczegółowo

- WALKER Czteronożny robot kroczący

- WALKER Czteronożny robot kroczący - WALKER Czteronożny robot kroczący Wiktor Wysocki 2011 1. Wstęp X-walker jest czteronożnym robotem kroczącym o symetrycznej konstrukcji. Został zaprojektowany jako robot którego zadaniem będzie przejście

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Seria GE. Triopo GE-3232X8C

Seria GE. Triopo GE-3232X8C Triopo to producent statywów fotograficznych, monopodów oraz głowic, przeznaczonych dla zaawansowanych entuzjastów i zawodowych fotografów. Doskonała jakość i niezawodność w połączeniu z przystępną ceną

Bardziej szczegółowo

DPS CLICK 5000. zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta

DPS CLICK 5000. zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta WSTĘP Click5000 jest urządzeniem dla personelu obsługi umożliwiającym profesjonalną obróbkę oraz natychmiastowe wykonywanie fotografii. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF PLAN FLY CREATE SYSTEM BEZZAŁGOWY GRYF System GRYF jest innowacyjną, wielofunkcyjną platformą bezzałogową, przeznaczoną do szerokiego grona zastosowań. Dzięki wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. APARATY CYFROWE I PRZYRZĄDY POMIAROWE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Ex

ELPOREX Sp. z o.o. APARATY CYFROWE I PRZYRZĄDY POMIAROWE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Ex ELPOREX Sp. z o.o. APARATY CYFROWE I PRZYRZĄDY POMIAROWE W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Ex CYFROWE APARATY FOTOGRAFICZNE ToughPIX 2301XP ATEX Certificate No: Sira 08ATEX1293X ATEX Certificate Type: 0518

Bardziej szczegółowo

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund 28 SYSTEM PLATFORM 206 siegmund 28 Siegmund System platform 208 Strona Przegląd typów platform 210 Zestawienie systemów platform A / B 212 Zestawienie systemów platform C / D 214 Przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

profesjonalne narz dzia brukarskie TYTAN X

profesjonalne narz dzia brukarskie TYTAN X METEX profesjonalne narzdzia brukarskie TYTAN UNO TYTAN UNO B TYTAN DUO TYTAN TRE TYTAN QUATTRO TYTAN MAX TYTAN C Q TYTAN S C pyta elastomerowa wózek transportowy ostrza wymienne odbojniki TYTAN S C TYTAN

Bardziej szczegółowo

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE

NAWIGACJA MODECOM FREEWAY MX3 HD WPROWADZENIE WPROWADZENIE Firma MODECOM przygotowała dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego najnowszy model nawigacji GPS FreeWAY MX3 HD. Produkt ten jest bezpośrednim następcą popularnej na rynku nawigacji MODECOM

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

Seria tachimetrów GTS-750

Seria tachimetrów GTS-750 Seria tachimetrów GTS-750 www.topcon.com.pl Seria tachimetrów GTS-750 2 1. Tachimetry GTS-750 Jest to następca pierwszej serii tachimetrów Topcona pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD

ROZWIĄZANIA WIZYJNE PRZEMYSŁOWE. Rozwiązania WIZYJNE. Capture the Power of Machine Vision POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD POZYCJONOWANIE IDENTYFIKACJA WERYFIKACJA POMIAR DETEKCJA WAD PRZEMYSŁOWE ROZWIĄZANIA WIZYJNE Capture the Power of Machine Vision Sensors Cameras Frame Grabbers Processors Software Vision Solutions Informacje

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE

SIŁOWNIK LA23 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK LA23 Właściwości i opcje: Siła pchania: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Siła ciągnięcia: 2500N, 1800N, 1500N, 1200N lub 900N Kolor obudowy: szary lub czarny Klasa szczelności:

Bardziej szczegółowo

Capture the perfection of your product System automatycznej fotografii produktowej ALPHASHOT XL PRO LED 05/2016 234H5

Capture the perfection of your product System automatycznej fotografii produktowej ALPHASHOT XL PRO LED 05/2016 234H5 Capture the perfection of your product System automatycznej fotografii produktowej 05/2016 ALPHASHOT XL PRO LED 234H5 ALPHASHOT XL PRO LED to kompaktowe studio fotograficzne, zaprojektowane do wykonywania

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. Uwaga! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Ta kamera internetowa umożliwia prowadzenie rozmów głosowych z przyjaciółmi na całym świecie.

Bardziej szczegółowo

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.

Twój partner w potrzebie. 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech. Twój partner w potrzebie 32-083 Balice, ul. Krakowska 50 tel.: +48 12 630 47 61, fax: +48 12 630 47 28 e-mail: sales@admech.pl www.admech.pl Sprzęgła CD SERIA A1C Sprzęgła CD SERIA A1C Precyzyjne, niezawodne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA model obciążenia NEXUS 412A analogowy, 2 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS 413A analogowy, 3 obiektywy 0.01-0.025-0.05-0.1-0.2-0.3-0.5-1 kgf (HV) NEXUS

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN

TS 90 IMPULSE EN 3/4. Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TS 90 IMPULSE EN 3/4 Samozamykacz z funkcją EASY OPEN TECHNIKA NA NAJWYŻSZYM ŚWIATOWYM POZIOMIE Samozamykacz DORMA TS 90 Impulse to połączenie najwyższej technologii w dobrej cenie oraz nowoczesnego wzornictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych

LTC 9420 Głowice uchylno-obrotowe do zastosowań zewnętrznych Wideo LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań LTC 9420 Głowice chylno-obrotowe do zastosowań www.boschsecrity.pl Maksymalne obciążenie: 10 kg Niewielkie rozmiary, zwarta konstrkcja Możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

DISTO D5 karta produktu. DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth

DISTO D5 karta produktu. DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth DISTO D510 - jeden z najlepszych na świecie dalmierzy z cyfrowym celownikiem i Bluetooth DISTO D510 to jeden z najlepszych na świecie dalmierzy laserowych, oferuje unikalne na rynku funkcje, jak: cyfrowy

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli:

FORMULARZ OFERTY. Zadanie I odbiornik GPS geodezyjny i zestaw GPS-RTK o następujących parametrach wymaganych wyszczególnionych w poniższej tabeli: Załącznik nr 3. (pieczęć wykonawcy) Lp. FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie Jednostki Wojskowej 1440 w Toruniu do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kamera poklatkowa 1280x1024, do 6 miesięcy pracy, Brinno TLC100

Kamera poklatkowa 1280x1024, do 6 miesięcy pracy, Brinno TLC100 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera poklatkowa 1280x1024, do 6 miesięcy pracy, Brinno TLC100 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania. stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania. stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE (wg Rozporządzenia Komisji UE nr 617/2013 z dnia 26 czerwca 2013r.) Wszystkie oferowane Państwu komputery marki ADAX spełniają wymagania stawiane przez wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla prasy. Nikon COOLPIX L23 i L120. nowe kompakty dla początkujących fotoamatorów

Komunikat dla prasy. Nikon COOLPIX L23 i L120. nowe kompakty dla początkujących fotoamatorów Warszawa, 9 lutego 2011 r. Nikon COOLPIX L23 i L120 nowe kompakty dla początkujących fotoamatorów Nikon prezentuje dwa nowe modele aparatów kompaktowych COOLPIX dla początkujących miłośników fotografii.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH

KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH KATALOG MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH [NAJCZĘŚCIEJ SPRZEDAWANE MASZYNY] WYDANIE I 2016 www.hydron.com.pl P16HP Lekka, ergonomiczna i bardzo silna ręczna prasa do zaciskania przewodów

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING

CONSUL BUSINESS TRANSFER MARKETING Firma Consul Business Transfer Marketing jest autoryzowanym Przedstawicielem Niemieckiej Firmy HAUBER ELEKTRONIK w Polsce na zasadach wyłączności. Naszym Klientom pragniemy zapewnić wysoką jakość usług,

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

16 ZACISKI I AKCESORIA

16 ZACISKI I AKCESORIA 16 ZACISKI I AKCESORIA 558 siegmund 16 Zaciski 560 Strona Professional Zacisk śrubowy 562 Zacisk śrubowy Professional45 /90 564 Szybkościsk Professional 566 Zacisk śrubowy z prętem okrągłym 568 Zacisk

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne

Kamera termowizyjna MobIR M8. Dane Techniczne Kamera termowizyjna MobIR M8 Dane Techniczne Termowizyjny Typ detektora: Zakres spektralny: Czułość sensora: Pole widzenia/ Ogniskowa: Ostrzenie obrazu: Zbliżenie elektroniczne: Obraz Niechłodzony FPA

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.48.2013 Załącznik Nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... I. Projekcyjny zestaw awaryjny typ A (4 zestawy) Każdy zestaw

Bardziej szczegółowo

Moc i szybkość. do usług! Jedna gama produktów do pracy na mokro i na sucho, o średnicach od 25 do 350 mm.

Moc i szybkość. do usług! Jedna gama produktów do pracy na mokro i na sucho, o średnicach od 25 do 350 mm. WIERCENIE Moc i szybkość do usług! Jedna gama produktów do pracy na mokro i na sucho, o średnicach od 25 do 350 mm. Virax wiercenie: na mokro i na sucho! > Koronki Virax Jedna gama do wszystkich materiałów

Bardziej szczegółowo

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW ZADANIE PIONÓW: ustawienie instrumentu i sygnału centrycznie nad punktem. ZADANIE PIONOWNIKOW: badanie pionowości,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000

CENA netto. CENA netto G58 / G88. CENA netto. CENA netto 23 000 / 26 000 2013 2 E58 G18 14 900 21 000 G58 / G88 T18 23 000 / 26 000 35 000 3 E58 G18 G58 G88 T18 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Ilość czujników CCD 4 8 8 8 6 Ilość głowic 2 głowice pomiarowe przednie oraz 2 tylne elektroniczne

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo