Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów"

Transkrypt

1 Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów Valid from/ Wa!ny od: 2011/10/17

2 !! " "" #$ "!" #$" ""! %!" # &#'(&"%) *"!+,&-./! !!!## O Firmie Od wielu lat, jako lider rozwoju i produkcji automatyki do profesjonalnego tworzenia obrazu, oferujemy najnowsze technologie spe!niaj"ce snandardy wysokiej jako#ci. Nasi klienci doceniaj" precyzj$ i sta!e rozwi"zania systemowe przy rozwoju produktów wraz z jednoczesnym uwzgl$dnianiem oczekiwa% klientów. Nasze wsparcie techniczne jest dost$pne tak&e po zakupie i w czasie u&ytkowania naszych produktów. &#'(&"%) *"!+,&-./!< !!!##

3 CONTENTS SPIS TRE!CI Contents Spis tre!ci ( "& ) 1 Rozwi!zania Gotowe A 1.1 Przegl!d g"owic RODEON 1.2 RODEON VR Head XP! 1.3 RODEON VR Head CL "#$ B 1.4 RODEON VR Head ST % A 1.5 RODEON VR Head HD &#''()! RODEON VR Station CL *#''()#$ 1.7 RODEON VR Station ST +#''() 1.8 RODEON VR Station HD,$-)$ B 1.9 RODEON TurnTable.$-)/'0 A.$-)/'0 1-2( - 1-2( 34()'-'() C 1.12 Konstrukcje U!ytkowników 2 Laserphotogrammetry 32 2 Fotogrametria Laserowa 2' CC 2' -. -) 3 Sprz!t Specjalny '()" CA '()" '()'($' C- '()'($' / /0 " 2$994 B "( #-:);'': 79 BB "=7)5( B ""' B. 4 Akcesoria 4.1 Kable spustowe do aparatów 4.2 Zasilacze i!adowarki 4.3 Akcesoria Mechaniczne 4.4 Kable do przesy!u danych 5 Extension Kits 51 5 Zestawy uzupe!niaj"ce 5. )- 6 Oprogramowanie & +C 6.1 RODEON preview &?'=( ++ &?'=( &# +A &# 67"789 )6 :# 5, ; <. 5-7 RODEON Modu!y 8 Ulepszenia 9 P!atno"# i wysy!ka

4 CONTENTS SPIS TRE!CI

5 1 READY-TO-USE-DEVICES ROZWI!ZANIA GOTOWE 1 Ready-to-Use-Devices Rozwi!zania Gotowe

6 1.1 Overview RODEON Heads Przegl!d G"owic RODEON (-''9(: Grupa produktów (6()'A)B 'A$'B (6()'#7 ) '9-)9 #$!4 #$4#': 4: -': #''()! #''() #$!4 #$4#': #''() 4: -': (-'() %"#5 %"#5 %"#5 +#5 %"#5 %"#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- "2 "2 "2 2 "2 "2 2 Moment obr. Brake/ Hamulec 4 4 yes/ tak yes/ tak 4 yes/ tak yes/ tak (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. (-'() %E %"#5 +#5 +#5 %"#5 +#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- 4 "2 2 2 "2 2 2 Moment obr. (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. ()'(3)' D 5D ('(( Jedn. steruj!ca #2'7() #2'7() 7: 2)() Wymiary ;'':B Waga (bez Baterii) &&22 &&22 &&22 G&9 G.9 G*9 %G*9 G9 "G.9 %G*9 :(DUd!wig %9 %9 *9 %9 %9 *9 %9 #- #(' Do!"czone oprogramowanie 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(-H 5( ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': A)B Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Akcesoria (do!"cz.) Pakiet baterii 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 5' 5' 5' 5' 5' 5' 5'!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer 1 SOA Sekundy obrotu (1 = SOA) 5D 5D #2'7() #2'7() USB4 ('(( Statyw

7 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Characteristics of RODEON Heads Charakterystyka G!owic RODEON *"2$&1$5 " " " ",!",CAK!" " "# *"" %! % " " N"" #: "!#E ", # *" 2$&1$5 0"" 2$&1$5**2$&1$57 &,!"" O" "# G!owica modu!owa RODEON to automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca dla fotografii panoramicznej, uj#$ szerokok"tnych, panoram sferycznych i 360 stopni. G!owic" montuje si" na fotograficznym lub wysokim statywie. W pewnych okoliczno#ciach mo$e ona te$ zosta% zawieszona. Dla zastosowa& specjalnych i ci"$kich lub du$ych aparatów mo$liwy jest projekt specjalny na $yczenie. Funkcjonalno!" g#owic RODEON mo$e zosta" zwi%kszona dzi%ki sto#om obrotowym RODEON TurnTable i RODEON JumboDrive, których mo$na u$ywa" w uniwersalny sposób w fotografii obiektów.

8 & 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON *" %#? O" N N #&,"" 0,""" "#*"!""!%"#*"!!" % # N 4,Q! Q %Q"" " Q!"" " "Q, Q!%" Q"C-R# Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy to ekonomiczne rozwi"zanie do pozycjonowania podczas rotacji. Jest stosowany jako nap!d ustawiaj"cy urz"dzenie lub nap!d zachowuj"cy k"t obrotu w sto#ach obrotowych zast!puj"cy manualne operowanie urz"dzeniem. Dzi!ki niewielkim rozmiarom ma te$ inne zastosowania poza stref" zagro$enia, jak np. maszyny, które s" trudno dost!pne. Ruch generowany jest przez silnik skokowy i przenoszony przez przek#"dni!. Dost!pne s" dwa rodzaje przek#adni, poza wersjami odatkowymi z hamulcem elektromagnetycznym i/lub czujnikiem do pozycjonowania absolutnego. Cechy specjalne: solidna aluminiowa skrzynia z aluminium o kompaktowym i p!askim dizajnie; ochrona przed py!em i wod"; ochrona przeci"#eniowa; wysokiej jako$ci p!ynne!o#yska kulkowe; programowalne, stałe przyspieszenie kątowe; przekładnie ze stali; gwint 3/8".

9 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON Torque charcteristic curves *""!"N "2$&1$5#( " "N B5#5#?"!" " %!,"N " " # E,! N#4"' 1$&!""B5J#5M,N AJ#M " # B5 5 &JM 3JM ' 1$& S' 1E-,- ' 1$+&3%?? S' Krzywe momentu obrotowego Wykres przedstawia dozwolony zakres dla przek!adni RODEON. Obie linie przedstawiaj" maksymalny moment obrotowy 4Nm i odpowiednio 11Nm. Je#li znana jest waga sprz$tu, który ma by% poruszany, maksymalny dozwolony dystans mi$dzy punktem mediany a osi" rotacji mo&e zosta%!atwo odczytany. Dle lepszego zrozumienia, podano dwa przyk!ady. Stosuj"c aparat Canon EOS 1000D i okre#lony obiektyw i przek!adni$ 4Nm (odpowiednio 11Nm), dozwolony jest maksymalny dystans 600mm (odpowiednio 1m) to osi obrotu.

10 #2$&1$52)14&T= #2$&1$52)T= ) ","!,!" 0N, " "-KNCAK ""!!"( "'2C# *"2$&1$52)T=!"!!! #?!"! """ O #' " "2)" T= NJ" 0 M # 4 J" 4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"4 U#BM# Pó!automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca, lekki i niskopr"dowy projekt, z tylko jedn" zmotoryzowan" osi", do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo#ci z interfejsem RS-232 i Bluetooth klasa 1. G!owica RODEON VR Head XP wyró$nia si% ma!ymi rozmiarami i wag" oraz niskim poborem energii. Zaprojektowany dla u$ytkowników, którzy nie chc" reygnowa& z wysokiej precyzji i automatyzacji podczas podró$y. W przeciwie'stie do pozosta!ych modeli z serii VR Head Series, model XP sk!ada si% z tylko jednej nap%dzanej osi (poziomej) i manualnego!o$yska z zapadkami do pochylania w pionie. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u$ywa& g!owicy bez u$ycia!"czno#ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze#nie zewn%trzne (ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 2.4).

11 #2$&1$52)14&T= Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig -N+NAA,A% +% 3 0),2"(,('", Zakres dostawy Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 oraz interfejs RS-232 B #AB,W JC#BC,.-WM

12 " " "-KNCAK """!!"( "'2C# "" N#?!"! " 2$&1$52 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# G!owica RODEON VR Head CL jest automatyczn" g!owic" do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panowam 180x360 stopni oraz lightmap w wielowierszowym trybie w wysokiej rozdzielczo#ci, wyposa$on" w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Gowica RODEON Head CL wyró$nia si% pe!n" automatyzacj" z najwy$sz" mo$liw" elastyczno#ci". Zaprojektowana jest dla u$ytkowników, którzy chc" pozostawi& otwarte drzwi pó'niejszym uaktualnieniom systemu. G!owica RODEON Head CL dost%pna jest tak$e ze zintegrowan", bezprzewodow" jednostk" steruj"c" RODEON VR Station CL. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 4.4).

13 Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNCNAA C,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#C-,W JC#.B-,BWM

14 #B2$&1$52)14&* #B2$&1$52)* 4 "!""" ", " "-KNCAK ""!!"( "'2C#' "2 ","" 0 "!" %# *" 2$&1$5 2 ) * " JUCM#*" ""! "#4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna g!owica spe!niaj"ca wy#sze wymagania dotycz"ce si!y, rozdzielczo$ci i sztywno$ci do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo$ci, wyposa#ona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. W porównaniu do g!owicy VR Head CL, pionowa przek!adnia jest mocniejsza, a pozioma zosta!a wyposa#ona dodatkowo w hamulec elektromagnetyczny. G!owica RODEON VR Head ST zosta!a zaprojektowana specjalnie dla optyki o d!ugiej ogniskowej (>300mm). Bardzo wytrzyma!a i wysokiej rozdzielczo$ci przek!adnia pozioma zwi%ksza sztywno$& ca!ego systemu mechanicznego w ka#dej jego pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u#ywa& g!owicy bez u#ycia!"czno$ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze$nie zewn%trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

15 #B2$&1$52)14&* Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNNAA C,% % 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, Ładowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 B#.C,W JB#.-.,AWM

16 #+2$&1$52)14&)& #+2$&1$52))& 4 " N"" J " + N "M!""" ""!!"( "'2C# *"2$&1$52))&"!! "N=" "#? "" "!!""" #*"%"" " )&2J)"&2M" #*"2$&1$5)! "! " N % #*""" " """ # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna głowica do tworzenia ekstremalnie wysokiej rozdzielczości skanów (ponad 50 Gigapikseli w pełnej sferze) przy pomocy teleobiektywów o długiej ogniskowej, w trybie wielowierszowym, wyposażona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Głowica RODEON VR Head HD jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w Fotografii Gigapikselowej w skali świata. Wyróżnia się głównie dużą ładownością, pozycjonowaniem ciężkiego sprzętu z wysoką precyzją i bez drgań. Umożliwia to uzyskiwanie najwyższej rozdzielczości przy stosowaniu technologii HDR (High Dynamic Range). Sprzęt oraz oprogramowanie sterujące wspiera bracketing ekspozycji dla każdej pozycji aparatu. Wysoka stabilność tej głowicy gwarantuje wykonywanie panoram najwyższej jakości. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

17 #+2$&1$52)14&)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy B-NCB+NAA +,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer Zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT #!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C +#-.,W JA#.B,AWM

18 #A2$&1$52 *"2$&1$52 J!" M " J=&4M#4!"," "0"",", " "" #( N,""! "# 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station CL jest automatyczną stacją rejestrujacą (bez aparatu) składającą się z głowicy RODEON VR Head CL z dodatkową, zintegrowaną, bezporzewodową jednostką sterującą (PDA). Przy umiarkowanej wadze, model ten charakteryzuje się dużą szybkością, siłą, wytrzymałością i precyzją a co za tym idzie wysoką produktywnością. Dzięki pełnej elastyczności, użytkownik ma duże możliwości dotyczące aplikacji wraz z późniejszym uaktualnieniem systemu. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

19 Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNCNAA C,% +% 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Zmotoryzowana głowica z jednostką sterującą / PDA, baterie akumulatorowe, Ładowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#AA#W JB#,-WM

20 #2$&1$52*4*?$5* #2$&1$52 * *"2$&1$52 * J!" M 2$&1$5 2 )*!",",! " J=&4M# *" "" JUCM!!" "" " #4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station ST to automatyczna stacja rejestrująca (bez aparatu), składająca się z głowicy RODEON VR Head ST i dodatkowej, zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Ten model przeznaczony jest dla teleobiektywów o długiej ogniskowej (>300mm) i zapewnia wystarczające zasilanie, siłę i wysokiej rozdzielczości przekładnię pionową do obsługi takich obciążeń. Dodatkowy hamulec magnetyczny w przekładni poziomej zwiększa sztywność całego mechanizmu w każdej pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

21 #2$&1$52*4*?$5* Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNNAA C,% % 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Motoryzowana g!owica z jednostk" steruj"ca /PDA, Bateria akumulatorowa, #adowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C B#+C-,W J+#B,WM

22 #-2$&1$52*4*?$5)& #-2$&1$52 )& *"2$&1$52 )&" J!" M "" J "+N "M)&2J)"& 2M!"" "" #*" "2$&1$52))&, " % ":(",!! # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Stacja RODEON VR Station HD to kompletne rozwiązanie (bez aparatu) do tworzenia wysokiej rozdzielczości panoram (ponad 50 Gigapikseli dla pełnej sfery) oraz obrazów HDR (High Dynamic Range), jak też wysokiej rozdzielczości reprodukcji dużych obrazów, malowideł, fresków, które spełnia najwyższe wymagania. Stacja składa się z głowicy RODEON VR Head HD, skonfigurowanego ultra lekkiego sub-notebooka do sterowania aparatem i głowicą przez USB oraz ciężkiego, stabilnego drewnianego statywu odpornego na wibracje. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

23 #-2$&1$52*4*?$5)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary Weight excl. Battery pack Waga bez baterii = Ud!wig B-NCB+NAA +,% +% 3 0), %,)&*, 2"(,('",:(),:( ', Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT Zmotoryzowana g!owica, sub-notebook, wytrzyma!y statyw, Bateria akumulatorowa, "adowarka, USB-Hub, kabel USB, kufer transportowy!'&2$&1$5!'& 2$&1$5!! =&4=' CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem i CD z oprogramowaniem RODEONpreview ang: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC #!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C #+B,W J-#C.B,AWM

24 #.2$&1$5** *" 2$&1$5**J!" M O"!"C#*" O"!!" C&, O!" N!"!!!" " #1%""!" "" "2$&1$5**!" =&4 5 %='#*"**( "2C #4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 U B#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Precyzyjny stół RODEON TurnTable (bez aparatu) to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 300mm. Stół unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Szczególnie godne uwagi są jego mała waga i mechanizm napędowy a także nieskomplikowane sterowanie z PDA lub Notebooka. TurnTable wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

25 $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **,=!:,'1N ' JCM TurnTable, Jednostka Zasilaj!ca, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adnii &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS #..,W J#.+,+WM

26 #2$&1$5*:25?*X #2$&1$5*?X D""!2$&1$5*?X O!" "IO" X *"2$&1$5*?X" "" O", 2$&1$5**,",! " J=&4M#*"%! %!" % #*"!""!" O "!!" C&, " # *" 2$&1$5*?X( "2C# 4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 UB#BM#E N O " 7 "! 2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Z nowy, RODEON TurnIt! możesz błyskawicznie rozpocząć nagrywanie swoich obiektów bez żadnych dodatkowych urządzeń - po prostu zacznij fotografować! RODEON TurnIt! to optymalna stacja do fotografowania obiektów w wysokiej rozdzielczości, składająca się ze stołu RODEON TurnTable i zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Tworzy w ten sposób wydajne i samodzielne urządzenie nie potrzebujące dodatkowo notebooka lub komputera. Precyzujny stolik o lekkiej konstrukcji unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i został zaprojektowany szczególnie pod kątem optycznych skanów 3d, skanów optycznych i nagrywania napotrzeby filmów. RODEON TurnIt! wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

27 #2$&1$5*:25?*X. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **!" =&4,=!:, '1N 'JCM TurnTable z jednostk! kontroln!/pda, Jednostka Zasilania, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 +C #B.,W J#.AC,WM

28 #2$&1$57:3($&2?1 #2$&1$57 & *" 2$&1$5 7 & O"!"!" N%#*" C&, O!" N!"!!!" " #4" ""!"","!""!"#*" "% " " O!" =&4 5 %='# *"7 &"2C( "#4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""! J"B4 UB#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$ O3 J"A!UA#M# Niezwykle solidny i precyzyjny stół obrotowy RODEON JumboDrive to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 70 cm i wadze do ok. 200kg. Zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Mimo, że może być używany z dużymi obciążeniami, przy konstrukcji starano się utrzymać niską wagę urządzenia. Solidny napęd wykonuje precyzyjny i łagodny ruch nawet z ciężkimi obiektami i jest w łatwy sposób sterowany z PDA lub Notebooka. Wyposażony jest w interfejs RS-232 i Bluetooth. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

29 #2$&1$57:3($&2?1. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane Techniczne +N-+N+ B% % **,=!:,1N ' " 'C &"",50,;9%C!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienie przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT!'&2$&1$5!=&4=' # #" 2C( " 2C( "" B#--,W J+#-+,+CWM

30 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW 1.12 User-specific constructions Konstrukcje U!ytkowników $ "" ""# )!, ","" " " # 1 N!" # Nasze produkty wyróżniają wysoka precyzja i duża stabilność. Możliwe jest także wykonanie specjalnych zastosowań poza modelami standardowymi, np. do pracy ze szczególnie ciężkimi aparatami i osprzętem. Możliwe jest także wykonanie specjalnych konstrukcji lub adaptacji naszych modeli o innych wymiarach na życzenie klienta.

31 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW Manufacturing example Przyk!ad E? "0"" D ' " 2$&1$52)*#)",N,-,"!! "!""#4 ",""! %#? ' A Dla włoskiej firmy specjalizującej się w wykonywaniu wysokiej rozdzielczości reprodukcji Światowego Dziedzictwa Kultury, CLAUSS wykonał kontrukcję RODEON VR Head GT. Model ten, o wymiarach 1.20 x 0,80 m został specjalnie zaprojektowany w celu operowania dwoma dużymi lampami wraz z aparatem. Łącznie, głowica unosiła 20kg. Wystarczy zapyta! - oferujemy solidne rozwi"zania wykonywane na #yczenie.

32 2 LASERPHOTOGRAMMETRY FOTOGRAMETRIA LASEROWA 2 Laserphotogrammetry Fotogrametria Laserowa

33 #2$&1$531*2?' #2$&1$5 *" O " 2$&1$5 "!" O"#?, " " " #E "," " # *"! 2$&1$5 " #?"," O N!"" " " O"# Zorientowany na obiekty, laserowy system fotogrametryczny RODEON metric, łączy panoramiczny aparat o zasięgu pełnej sfery i laserowy dalmierz w celu określania, z laserową dokładnością, przestrzennych odległości każdego obiektu na zdjęciu. W pierwszym kroku, rejestrowany jest panoramiczny obraz pomieszczenia, dookoła umiejscowienia systemu. W tym celu głowica rejestrująca jest automatycznie sterowana w poziomie i w pionie, przesuwając się o określony kąt, wykonując pojedyncze ujęcie w każdej pozycji. Oprogramowanie RODEONmetric jednocześnie łączy poszczególne ujęcia w skalibrowaną pełną panoramę. Na tej panoramie wykonywane są pomiary, podczas wirtualnego obracania się użytkownika w pomieszczeniu i dokonywania pomiarów obiektów bezpośrednio na obrazie.

34 #2$&1$531*2?' Specifications Dane technicze ="& Wymiary D" Klasa lasera 3 Zakres pomiarów 3 Dok!adnos" pomiarów? Matryca 3N#? Maksymalna rozdzielczo!" NCC-NAA B,+%,IC 0,2 m 30 m na naturalnych powierzchniach Distance/ Odleg!o"# ± 2 mm Angle / K!t w poziomie ± 0,01 w pionie ± 0,01 '3$ C-BNB-=N.A3N 2 ",3!,5 %,*, *",=!,& Zakres dostawy &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT G!owica rejestruj"ca, Oprogramowanie pomiarowe, Notebook, Statyw, Spodarka, #ród!o Zasilania, Kable :(# C #,W J+#CA,-WM

35 3 SPECIAL EQUIPMENT SPRZ!T SPECJALNY 3 Special Equipment Sprz!t Specjalny

36 C#1 B *" 1 B! ""! %!!" " # E ","! ", #*"" " "%!# " # System pomiarów wideogrametrycznych Elevation 4 zosta! specjalnie zaprojektowany do pomiarów wysoko"ci fajerwerków i pozwala na nagrywanie wideo wszystkich serii próbnych tak#e na komfortowe i poprawne oszacowanie ka#dego wystrza!u. W tym celu, u#ywane s$ sekwencje wideo z dwóch zsynchronizowanych ze sob$ kamer wideo ustawionych w dok!adnie zmierzonej odleg!o"ci od siebie. Dokładność otrzymanych pomiarów nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym innym znanym systemie. Podobne systemy wideogrametryczne mogą zostać zastosowane w innych sytuacjach.

37 $ ="& J M Dane Techniczne A+N+N+ Wymiary (kufra) D"J!" M Waga (kufer z zawarto!ci") Zakres dostawy $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT +,+%!"",,A "%,C"!"!,,'&!"!",," 2 stacje kamer ze spodark!, jednostka odbiorcza, 6 zestawów akumulatorów, 3 "adowarki wpinanym zasilaczem i adapterem samochodowym, instrukcja, CD z o p ro g ra mo wa n ie m st e ru j! cym i d o d a t ko w! dokumentacj!, p"ytka celownicza, trzy statywy CC #+A,W JC#.-.,ABWM

38 C#&1*$54*$2*1*12 C#& * *" &1*$54*$2*1*12! "!" #! #$" ",! " " N #$" "",! " &?515CAC.# &1*$54*$2*1*12,! " #*"! N! # Elektroniczny syetem zapłonu i analizy DETONATOR TESTER został stworzony

39 C#&1*$54*$2*1*12. $ ="& Wymiary D" Waga Zakres dostawy Dane Techniczne N++-NB+ -% & *I.ZZ%, O M,+!" % N,'!, Detonator Tester - g!ówna jednostka montowana na 19" stojaku, terminal po!"czeniowy, bariera laserowa (laser liniowy i odbiornik), przetwornik d#wi$ku z testerem, oprogramowanie steruj"ce i analizuj"ce, wszelkie potrzebne kable $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT C #B+,W J#+,++WM

40 4 ACCESSORIES AKCESORIA 4 Accessories Akcesoria

41 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE 4.1 Camera Trigger-Cables Kable spustowe do aparatów Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* ' 1$&,+&3%??, &,&3%??,&, &3%??,&3%??5,&3%???,& 3%?,&3%???, &N B.,W J-,.WM Kabel spustowy Canon C&,&,&,&A, &C,, 1$&,1$, 1$C,1$& '* ' 8>[2 \ &,&,&C, &C,& &,&T,&),&T, &T,&),&), &C,&C,&CT BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon "Round" F5, F6, F90X, F100 Kodak DCS Pro, MC- 30, EOC= EO+= '* ' 8>[E&'\ &,&- BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon Flach DC1 '* ' 8>[E&'\ Kabel spustowy Nikon Flach DC2 &., &C,&+, &+,&, &. BCC,W JB+,-WM

42 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* '9 ' 3 21B 3 AB+4E,/& B -,W JA,+-WM Kabel spustowy 9 Zgodny z kablem Mamiya RE 401 do 3AB+4E,/& '* ' Kabel E/;,E/+,E/C,,),,E, BB+.,W J-,.WM '* '7 ' $' 23'( BB -,W JA,+-WM Kabel spustowy 7 Zgodny z kablem $' 23'( '* '.78H 4"' B+,W JB+,-WM Kabel spustowy SONY '* B+ ++,W J-B,B+WM Kabel spustowy Leica

43 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT '* 1N ' JCM3&?5A 2$&1$5** BA+ B+,W J+C,++WM Przed!u"acz kabla spustowego (3 m) MiniDIN 6-pin '* '!"C =J#+M Kabel spustowy z 3 punktow! wtyczk! 2,5mm ' 1C,2A1C, ' 1$C,C, CC,CC,+,+1, 1$+,+#, 1$A&,&, &,A&,++&, +&,B+&,B&, &,C&,C&N, C,C,C# ' =!",, )),, 5% & =N;,;+,;,;,;&, ;&,;&,;, ;&,&,&, +,'+ T, ="$=A+S B Text C-,W JB+,WM

44 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI 4.2 Power Supply and Battery Charger Zasilacze i!adowarki Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) A4" -,+D" " - 3 h loading/!adow. #%!" waga C C,W JAC,CWM 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) +4" CAD" B" - 6 h charging/!adow. #%!" waga C -,W J,-WM = %0 %Q!" 2C:(',:()Q 1N D" -" - 4 h charging/!adow. #+%!" waga AB-,W JBA,CCWM Akumulator kieszonkowy; do u!ycia z: RS-232/ zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn"trzne zasilanie 2C:(',:()Q 1N 4" +D" B" #+""!adow. #+%!" Zestaw baterii waga XXL do u!ycia z: RS-232/ Zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn. zasilanie A--,W J--,WM

45 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer zam. 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT ('" 4!" J'":,= C#+ =!, BA# BDM - C,W JA+,CWM!adowarka Mo!na u!ywa" te! (Jednostka "aduj#ca, z adapterem wpinany zasilacz 12V, samochodowym 24W) ==! +BD E 2$&1$5!"2 C:(' C#+BA 1N 'C#+BA CB,W JB,BAWM Wpinany zasilacz +BD Do niezale!nych baterii wszystkich urz"dze# RODEON z RS- 232/zestawem kabli USB lub zewn$trzym kablem zasilaj"cym

Just shoot it! System automatycznej fotografii produktowej ALPHASHOT XL LED 05/ H8

Just shoot it! System automatycznej fotografii produktowej ALPHASHOT XL LED 05/ H8 Just shoot it! System automatycznej fotografii produktowej 05/2016 ALPHASHOT XL LED 234H8 ALPHASHOT XL LED to kompaktowe studio fotograficzne, zaprojektowane do wykonywania automatycznych zdjęć produktowych.

Bardziej szczegółowo

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów

PR242012 23 kwietnia 2012 Mechanika Strona 1 z 5. XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Mechanika Strona 1 z 5 XTS (extended Transport System) Rozszerzony System Transportowy: nowatorska technologia napędów Odwrócona zasada: liniowy silnik ruch obrotowy System napędowy XTS firmy Beckhoff

Bardziej szczegółowo

NetMarker STOŁOWY SYSTEM

NetMarker STOŁOWY SYSTEM S TO Ł O W Y S Y S T E M D O Z N A K O WA N I A N e t M a r k e r NetMarker KOMPAKTOWY STOŁOWY SYSTEM DO ZNAKOWANIA Innowacyjny stołowy system do znakowania CNC NetMarker odznacza się jakością znakowania,

Bardziej szczegółowo

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1 Sprawa Nr RAP.272.17.20134 załącznik nr 6.1. do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P, zegarek z kamerą, CLOCK WI-FI Camera

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P, zegarek z kamerą, CLOCK WI-FI Camera MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, P2P,

Bardziej szczegółowo

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555

Leica LINO L2 Cennik. Złoty Medal Targi Batimat 2007. Art. Nr. 764 555 Leica LINO L2 Cennik Złoty Medal Targi Batimat 2007 Leica LINO L2 999,- zł* Art. Nr. 764 555 Samopoziomujacy precyzyjny laser liniowy z funkcja blokady oraz funkcja trybu oszczednego i najlepsza widocznoscia

Bardziej szczegółowo

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych

Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy i sterowania do bram garażowych i wjazdowych Napędy do bram garażowych Dexxo Optimo Napęd Dexxo Optimo jest idealnym rozwiązaniem do bram segmentowych i uchylnych o maksymalnej powierzchni do 10

Bardziej szczegółowo

Cennik Leica Rugby 800

Cennik Leica Rugby 800 Cennik Leica Rugby 800 Leica Rugby 810 Leica Rugby 810 Łatwa niwelacja Prosty w obsłudze laser z tylko jednym przyciskiem. Manualne pochylanie wiązki w jednej osi w zakresie 45 Numer kat. Opis Cena* 807269

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy transfer

Bezprzewodowy transfer Tylko Bosch! Bezprzewodowy transfer i dokumentacja pomiarów NOWOŚĆ Dalmierz laserowy GLM 100 C Professional z aplikacją Inteligentne rozwiązanie umożliwiające transfer i dokumentację wyników pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

ZAŁCZNIK NR 5 TABELA Z PARAMETRAMI. Mikroskopy stereoskopowe (8 sztuk). L.p. Parametry wymagane Tak / Nie Parametry oferowane

ZAŁCZNIK NR 5 TABELA Z PARAMETRAMI. Mikroskopy stereoskopowe (8 sztuk). L.p. Parametry wymagane Tak / Nie Parametry oferowane Sprawa Nr: NA-P/ 44 /27 ZAŁCZNIK NR 5 TABELA Z PARAMETRAMI Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:... Mikroskopy stereoskopowe (8 sztuk). L.p. Parametry wymagane Tak

Bardziej szczegółowo

Leica Lino L2. Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej. SWISS Technology. by Leica Geosystems

Leica Lino L2. Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej. SWISS Technology. by Leica Geosystems TM Leica Lino L2 Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej SWISS Technology by Leica Geosystems Prosty, perfekcyjny w wyznaczaniu linii! Pracując z Leica Lino L2 wszystko będzie łatwiejsze Jakość

Bardziej szczegółowo

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI

ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI ROBOTY AUTOMATYZACJA PRODUKCJI Roboty najnowszej generacji 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl ROBOTY NAJNOWSZEJ GENERACJI PICKERSPX10 Robot przeznaczony do odbioru wlewków jak również

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Siłownik liniowy z serwonapędem

Siłownik liniowy z serwonapędem Siłownik liniowy z serwonapędem Zastosowanie: przemysłowe systemy automatyki oraz wszelkie aplikacje wymagające bardzo dużych prędkości przy jednoczesnym zastosowaniu dokładnego pozycjonowania. www.linearmech.it

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP

ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA TUBOWA 900LINII DYSK 1TB UTP/FTP Dane aktualne na dzień: 20-03-2017 12:06 Link do produktu: http://www.itchome.pl/zestaw-monitoringu-hybryda-hdmi-kamera-tubowa-900linii-dysk-1tb-utpftpp-2325.html ZESTAW MONITORINGU HYBRYDA HDMI KAMERA

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm.

Z poważaniem Zespół Modus Centrum. ul. Stefana Żeromskiego 12, 41-205 Sosnowiec, tel/fax: +48 32 263 80 61, mail: sosnowiec@modus-cm. Wielka promocja z okazji otwarcia salonu sprzedaży aparatury pomiarowej Modus Centrum Sp. z o.o. w Sosnowcu. Proponujemy państwu rabaty cenowe sięgające 20% na wybrane przyrządy pomiarowe, oraz duże rabaty

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa Formularz oferty Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

Bardziej szczegółowo

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera

Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB, DZIEŃ/NOC, P2P, CLOCK WI-FI Camera MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Mini kamera IP Wi-Fi ukryta w ZEGARKU CYFROWYM, DETEKCJA RUCHU, 1280x720, 4 GB,

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8, rejestrator trasy, kamera samochodowa, Quer MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 1,8", rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson

Salon Białołęka. Salon Bemowo. Nazwa: Projektor Epson EB-1775W. Cena: 5 953,00 zł. Producent: Epson Salon Bemowo Powstańców Śląskich 87 lok. U10 B 01-466 Warszawa Tel. (22)427-89-95, (22)398-73-32 Salon Białołęka Kabrioletu 4 03-117 Warszawa Tel. (22)490-31-43, (22)243-36-05 Nazwa: Projektor Epson EB-1775W

Bardziej szczegółowo

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI

Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI WIERTNICE DIAMENTOWE - ZESTAWY ZE STATYWAMI Wiertnice diamentowe Wurth do wiercenia w betonie zbrojonym i niezbrojonym, kamieniu oraz murze. DS 164 COMPACT Wiertnica do Ø 164 mm statyw L - 60 cm DS 164

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A JPD TECHNOLOGIE ul. Turystyczna 44m, 20-207 Lublin tel. (81) 440 63 34, gsm 530-615-915 info@jpd.lublin.pl, www.jpd.lublin.pl Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A System wiertniczy HS to statywy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC

Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC strona 1/9 Centrum obróbcze FORMAT 4 PROFIT H20 CNC Szczegóły maszyny Nr maszyny: 136391 Producent: FORMAT 4 Typ maszyny: Centra obróbcze CNC Model / Typ: Profit H20 Rok produkcji: 2009 Jakość maszyny:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA hermetyczna, FULL HD 1080 p, rejestrator trasy, kamera sportowa, kamera samochodowa, RoadRunner 710

MINIKAMERA hermetyczna, FULL HD 1080 p, rejestrator trasy, kamera sportowa, kamera samochodowa, RoadRunner 710 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA hermetyczna, FULL HD 1080 p, rejestrator trasy, kamera sportowa, kamera

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Video rejestratory trasy

MDH System Strona 1. Produkt z kategorii: Video rejestratory trasy MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD, HD, rejestrator trasy, samochodowa CZARNA

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:...

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... Sprawa Nr RAP.7.6.014 załącznik nr 6 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:.... Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia:... NAZWA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Produkty modulog do techniki montażowej, manipulacji i organizacji miejsca pracy

Produkty modulog do techniki montażowej, manipulacji i organizacji miejsca pracy Program dostaw Produkty modulog do techniki montażowej, manipulacji i organizacji miejsca pracy obrotowe oś pozioma wychylne obrotowe oś pionowa podnośne jezdne Bazowe moduły konstrukcyjne Produkty modulog

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1

Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 Sprawa Nr RAP.272. 2. 2015 załącznik nr 6.1 do SIWZ PARAMETRY TEHNIZNE PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:... Instrument wzorcowy do pomiarów odległości i kątów TYP A - szt. 1 zęść 1A Instrument

Bardziej szczegółowo

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0

Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Kamera internetowa USB Video Class True Plug & Play USB 2.0 Eye 320! Zakosztuj prawdziwego standardu plug & play! Prezentowana kamera USB Video Class nie wymaga sterowników. Urządzenie nadaje się do używania

Bardziej szczegółowo

Niwelator laserowy Topcon RL-H4C Zestaw Niwelator laserowy Topcon RL-H4C Zestaw Niwelator laserowy Topcon RL-H4C FULLGEO to autoryzowany dystrybutor produktów Topcon w Polsce w zestawie ze statywem korbowym

Bardziej szczegółowo

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl

www.xblitz.pl Rejestrator Jazdy Limited www.kgktrade.pl Rejestrator jazdy, kamera samochodowa Limited firmy Xblitz pozwoli Ci na spokojną codzienną jazdę jak i bezpieczną podróż. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych

Bardziej szczegółowo

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM

SILVER SYSTEM ul. Fabryczna Rędziny. Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM SILVER SYSTEM ul. Fabryczna 4 42-242 Rędziny Katalog produktów 2010 Firmy SILVER SYSTEM Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 ANTENY 2,4 GHz...5 ANTENA DWUSEKTOROWA SILVER D-17...6 ANTENA DWUSEKTOROWA

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

SELP28135G. Pełnoklatkowy (35 mm) obiektyw mm F4,0 OSS z elektryczną regulacją zoomu i mocowaniem typu E. Omówienie

SELP28135G. Pełnoklatkowy (35 mm) obiektyw mm F4,0 OSS z elektryczną regulacją zoomu i mocowaniem typu E. Omówienie SELP28135G Pełnoklatkowy (35 mm) obiektyw 28 135 mm F4,0 OSS z elektryczną regulacją zoomu i mocowaniem typu E Omówienie Technologia firmy Sony zapewniająca zaawansowane parametry optyczne i doskonałe

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY POMIAROWE JOSAM PRZEZNACZENIE I ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE

SYSTEMY POMIAROWE JOSAM PRZEZNACZENIE I ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE SYSTEMY POMIAROWE JOSAM PRZEZNACZENIE I ZAAWANSOWANIE TECHNICZNE SYMBOL PRZEZNACZENIE SYSTEM POMIAROWEGO: do pojazdów ciężarowych do pojazdów ciężarowych z podwójnymi osiami skrętnymi do autobusów standardowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

SL 200-300. bramy przesuwne

SL 200-300. bramy przesuwne 0 bramy przesuwne cancelli scorrevoli SL 00-00 Dane techniczne SL SL użytkowanie częstotliwość użytkowania zasilanie napędu pobór mocy stopień ochrony prędkość max moment obrotowy nominalny moment obrotowy

Bardziej szczegółowo

Młody inżynier robotyki

Młody inżynier robotyki Młody inżynier robotyki Narzędzia pracy Klocki LEGO MINDSTORMS NXT Oprogramowanie służące do programowanie kostki programowalnej robora LEGO Mindstorms Nxt v2.0 LEGO Digital Designer - program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund 28 SYSTEM PLATFORM 206 siegmund 28 Siegmund System platform 208 Strona Przegląd typów platform 210 Zestawienie systemów platform A / B 212 Zestawienie systemów platform C / D 214 Przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

Easydriver. Newsletter

Easydriver. Newsletter Trailer systems Newsletter 14.2016 Szanowni Państwo, Wakacje to wspaniały czas, który chcemy spędzić jak najprzyjemniej np. wybierając się w podróż z przyczepą kempingową. Niestety przyczepy bywają bardzo

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku

Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Comfort 850 S 851 S Comfort 850 851 2 Układy napędowe Marantec do bram przesuwnych Napędy do bram przesuwnych do ochrony Państwa dobytku Do małych

Bardziej szczegółowo

Show the spirit of your product

Show the spirit of your product Show the spirit of your product System automatycznej fotografii produktowej 05/2016 ALPHASHOT XL WINE 234H7 ALPHASHOT XL WINE to kompaktowe studio fotograficzne, zaprojektowane do wykonywania automatycznych

Bardziej szczegółowo

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC

Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Renens, Lipiec 2009 Trimos S.A. Av.de Longe m alle 5 C H- 1020 Renens T. +41 21 633 01 12 F. +41 21 633 01 02 Najnowszej generacji długościomierz z trzema osiami sterowanymi w trybie CNC Najwyższa dokładność

Bardziej szczegółowo

Legenda. Zasilanie. Technologia. Zastosowanie. bramy garażowe. bramy skrzydłowe. bramy przesuwne. Opis symboli

Legenda. Zasilanie. Technologia. Zastosowanie. bramy garażowe. bramy skrzydłowe. bramy przesuwne. Opis symboli NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY 2016 FAAC Spis treści 414/414 LONG... 6 S418... 7 391... 8 402... 9 720/721... 10 740/741... 11 D600/D1000... 12 D700 HS... 13 AKCESORIA... 14 G BAT 300/400... 16 ZODIAC... 17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Jasny obiektyw standardowy do Systemu 4/3 o funkcjonalnoci makro. 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO

Jasny obiektyw standardowy do Systemu 4/3 o funkcjonalnoci makro. 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO Sigma Corporation ma przyjemno zapowiedzie wprowadzenie do oferty czterech obiektywów w Systemie 4/3: Obiektywy DG: 24mm F1.8 EX DG ASPHERICAL MACRO APO 135-400MM F4.5-5.6 DG APO 300-800MM F5.6 EX DG HSM

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090

DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY ECHOGRAPH 1090 ECHOGRAPH 1090 Zawsze najlepszy wybór Kompaktowy, wytrzymały przenośny i szybki Nowy ECHOGRAPH 1090 jest idealnym urządzeniem do wykonywania manualnie badania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W H.264 FI9821W (WLAN, Pan/Tilt, 11IR/8m, IR cut, 720p) Wewnętrzna kamera Foscam FI9821W przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom,

Bardziej szczegółowo

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000

Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Spektrometry Ramana JASCO serii NRS-5000/7000 Najnowsza seria badawczych, siatkowych spektrometrów Ramana japońskiej firmy Jasco zapewnia wysokiej jakości widma. Zastosowanie najnowszych rozwiązań w tej

Bardziej szczegółowo

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI

VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI VASSILLI POLSKA Sp. z o.o. PODNOŚNIKI 10.77T200 TOWER LIFT Tower Lift jest kompaktowym i bardzo nowoczesnym podnośnikiem zapewniającym, dzięki swojej stabilności, bezpieczne przenoszenie pacjentów. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems

NV-DVR5108(S)/DVD ABV Technology Security Systems CCTV Monitoring > Rejestratory > rejestratory cyfrowe > Model : - Producent : - Charakterystyka Rejestratory cyfrowe pracuj?ce w trybie quadrupleks: r wnoczesny zapis, podgl?d na?ywo, odtwarzanie nagra?

Bardziej szczegółowo

Cennik Narzędzia Pomiarowe Bosch Niebieski. ważny od r.

Cennik Narzędzia Pomiarowe Bosch Niebieski. ważny od r. 0.601.061.A00 GRL500 H set NOWOŚĆ LASERY ROTACYJNE w zestawie odbiornik LR50 3165140783859 4 699 5 780 0.601.061.B00 GRL500 HV set NOWOŚĆ LASERY ROTACYJNE w zestawie odbiornik LR50 3165140783866 5 199

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

DPS CLICK 5000. zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta

DPS CLICK 5000. zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta zintegrowany cyfrowy system obróbki i wydruku zdjęć dla klienta WSTĘP Click5000 jest urządzeniem dla personelu obsługi umożliwiającym profesjonalną obróbkę oraz natychmiastowe wykonywanie fotografii. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white)

Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) Wewnętrzna kamera Foscam FI9826P (white) przeznaczona jest dla osób chcących monitorować pomieszczenia takie jak np. dom, biuro, sklep czy magazyn. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent

1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość. model/producent 1. Katedra Informatyki Ekonomicznej p.ł.malon ilość aparat cyfrowy 1 liczba efektywnych pikseli [mln]: minimum 6 typ matrycy: CCD ekwiwalent ogniskowej: 1.5 format zapisu danych: JPEG, RAW czas otwarcia

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza

Nowa generacja. Automatyzacja nie może być już prostsza Nowa generacja Automatyzacja nie może być już prostsza Połączenie automatyzacji i Rexcan CS Automatyczny proces skanowania & Aktywna synchronizacja Nie potrzeba żadnych znaczników czy ręcznego dopasowania

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca W opisie należy podać także min. okres gwarancji Zadanie 1: Dostawa aparatów fotograficznych

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC

DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC DYSTRYBUTOR PRIMATIC AUTOMATYKA DO BRAM CENNIK ważny od dnia 01.04.2011r. Ceny detaliczne netto FHU ASTOR AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR APRIMATIC 31-481 Kraków ul. Kazimierza Odnowiciela 14 tel. 12 638 31 52,

Bardziej szczegółowo

TESA HITS QUALITY DRIVES PRODUCTIVITY

TESA HITS QUALITY DRIVES PRODUCTIVITY TESA Hits Ważne do 30.06.2016 Ceny nie zawierają podatku VAT Version PL EUR TESA HITS QUALITY DRIVES PRODUCTIVITY NEW TWIN-T10 PRZENOŚNY WYŚWIETLACZ DO CZU- JNIKÓW INDUKCYJNYCH Duży wyświetlacz analogowy

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

IXUS 180 RED 1088C001AA

IXUS 180 RED 1088C001AA IXUS 180 RED 1088C001AA KOD PRODUCENT GWARANCJA UUCANAIXUS18000 Canon 12 miesięcy - gwarancja normalna Model IXUS 180 Opis IXUS 180 Stylowy, uniwersalny aparat IXUS o rozdzielczości 20 megapikseli, z łącznością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY A B C D E F G

FORMULARZ CENOWY A B C D E F G (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY CZĘŚĆ II: Dostawa urządzeń 2.1.1 Dalmierz laserowy a) fabrycznie nowy (nieeksploatowany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2014 roku) b) zasięg pomiaru min. 80 m c)

Bardziej szczegółowo

Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony.

Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony. ARTIGLIO 50 oraz ARTIGLIO 55 to montażownice przeznaczone do kół samochodów osobowych, typu SUV, dostawczych oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30". Niewątpliwie urządzenia te przywołują tradycję,

Bardziej szczegółowo

(Patrz rys. poniżej z lewej) Kontroler ma zaprogramowane cztery profile pracy które można przełączać poprzez naciskanie (klikanie) czerwonego

(Patrz rys. poniżej z lewej) Kontroler ma zaprogramowane cztery profile pracy które można przełączać poprzez naciskanie (klikanie) czerwonego Easystab v2 Zasada regulacji model Easystab v2 (i wszystkich jego aktualizacji) przeznaczony jest dla kamer i aparatów do 2,2kg Wyposażony w bardzo precyzyjny bez narzędziowy system regulacji wyważania

Bardziej szczegółowo

Rotor RAU

Rotor RAU Rotor RAU e-mail: spid@alpha.pl www.spid.alpha.pl OPIS Rotor współpracuje ze sterownikiem Rot1Prog. Ma zastosowanie do obrotu konstrukcji lekkich, np. Yagi, jak i do ciężkich anten krótkofalowych. Oparty

Bardziej szczegółowo

Avigilon Control Center

Avigilon Control Center Avigilon Control Center Najwyższej klasy system VMS Video Management System Otwarta platforma Intuicyjny interfejs Architektura klient-serwer Przejrzyste opłaty Dostępny w wersji polskiej Współpraca ACC

Bardziej szczegółowo

D mm f/4 ED VR. Model. Opis. Rodzaj aparatu. Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) UUNIKLD

D mm f/4 ED VR. Model. Opis. Rodzaj aparatu. Produkt Treść pochodzi ze strony AB (https://www.ab.pl) UUNIKLD D750 + 24-120mm f/4 ED VR KOD PRODUCENT GWARANCJA UUNIKLD75000002 Nikon 12 miesięcy - gwarancja normalna Model D750 Opis 1 Rodzaj aparatu Lustrzanka cyfrowa Strona 1 z 6 Procesor obrazu EXPEED 4 Liczba

Bardziej szczegółowo

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE 42 Lasery do glazury i wyznaczania pionu/poziomu DW060K Laser do układania glazury DW099P Laser 3-wiązkowy do pionu, poziomu oraz kąta prostego DW082K Laser do pionu

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Kupon* 140zł. Kupon* 140zł 14-24VRII. obiektyw formatu DX 2 soczewki ze szkła ED wbudowany silnik SWM

Kupon* 140zł. Kupon* 140zł 14-24VRII. obiektyw formatu DX 2 soczewki ze szkła ED wbudowany silnik SWM D5500 body D3300 18-105 VR matryca CMOS DX 24,1Mpx LCD 3,2" obrotowy, dotykowy ISO 100 6400 do 25 600 zdjęcia seryjne 5 kl./s matryca CMOS DX 24,1Mpx ISO 100 6400 do 25 600 zdjęcia seryjne 5 kl./s FILTR

Bardziej szczegółowo

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego.

Obrotniki i. pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery przeznaczone do spawania ręcznego i zautomatyzowanego. Obrotniki i pozycjonery: pomagają utrzymać pomagają spawać Pozycjonery SAF zapewniają : Komfortowe użycie, Prawidłową postawę

Bardziej szczegółowo

EXACTBLACK TECH X XPLUS

EXACTBLACK TECH X XPLUS EXACTBLACK TECH X XPLUS Urządzenie do geometrii. Technologia dla Twoich potrzeb: prosto, szybko i precyzyjnie. EXACT BlackTech X Plus to nowoczesna technologia badania geometrii w pojazdach za pomocą 8

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

- WALKER Czteronożny robot kroczący

- WALKER Czteronożny robot kroczący - WALKER Czteronożny robot kroczący Wiktor Wysocki 2011 1. Wstęp X-walker jest czteronożnym robotem kroczącym o symetrycznej konstrukcji. Został zaprojektowany jako robot którego zadaniem będzie przejście

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Seria GE. Triopo GE-3232X8C

Seria GE. Triopo GE-3232X8C Triopo to producent statywów fotograficznych, monopodów oraz głowic, przeznaczonych dla zaawansowanych entuzjastów i zawodowych fotografów. Doskonała jakość i niezawodność w połączeniu z przystępną ceną

Bardziej szczegółowo

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator

Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Monitoring AHD VidiLine 4 Kamery 4Mpix Rejestrator Produkt z kategorii: Kamery

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową Astrofotografia z lustrzanką cyfrową czyli jak połączyć lustrzankę z teleskopem Kupując teleskop, zapewne będziesz zainteresowany wykonywaniem zdjęć przez nowo kupiony sprzęt. Jeżeli posiadasz lustrzankę

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0

BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 BEZPRZEWODOWA KAMERA INTERNETOWA USB 2.0 Instrukcja użytkownika DA-71814 Wstęp Dziękujemy za korzystanie z bezprzewodowej kamery nowej generacji. Z urządzenia można korzystać zaraz po jego podłączeniu.

Bardziej szczegółowo

Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych. smart software. functional. design. modular. controlsgroup.net. efficient.

Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych. smart software. functional. design. modular. controlsgroup.net. efficient. NEW Konsole sterujące SMART-Line do hydraulicznych ram badawczych itive smart software functional design controlsgroup.net modular expandab efficient technology SMART-Line NOWE konsole badawcze SMART-Line

Bardziej szczegółowo