Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów"

Transkrypt

1 Sprz!t do fotografii panoramicznej, Aplikacji VR oraz Fotogrametrii Laserowej Katalog Produktów Valid from/ Wa!ny od: 2011/10/17

2 !! " "" #$ "!" #$" ""! %!" # &#'(&"%) *"!+,&-./! !!!## O Firmie Od wielu lat, jako lider rozwoju i produkcji automatyki do profesjonalnego tworzenia obrazu, oferujemy najnowsze technologie spe!niaj"ce snandardy wysokiej jako#ci. Nasi klienci doceniaj" precyzj$ i sta!e rozwi"zania systemowe przy rozwoju produktów wraz z jednoczesnym uwzgl$dnianiem oczekiwa% klientów. Nasze wsparcie techniczne jest dost$pne tak&e po zakupie i w czasie u&ytkowania naszych produktów. &#'(&"%) *"!+,&-./!< !!!##

3 CONTENTS SPIS TRE!CI Contents Spis tre!ci ( "& ) 1 Rozwi!zania Gotowe A 1.1 Przegl!d g"owic RODEON 1.2 RODEON VR Head XP! 1.3 RODEON VR Head CL "#$ B 1.4 RODEON VR Head ST % A 1.5 RODEON VR Head HD &#''()! RODEON VR Station CL *#''()#$ 1.7 RODEON VR Station ST +#''() 1.8 RODEON VR Station HD,$-)$ B 1.9 RODEON TurnTable.$-)/'0 A.$-)/'0 1-2( - 1-2( 34()'-'() C 1.12 Konstrukcje U!ytkowników 2 Laserphotogrammetry 32 2 Fotogrametria Laserowa 2' CC 2' -. -) 3 Sprz!t Specjalny '()" CA '()" '()'($' C- '()'($' / /0 " 2$994 B "( #-:);'': 79 BB "=7)5( B ""' B. 4 Akcesoria 4.1 Kable spustowe do aparatów 4.2 Zasilacze i!adowarki 4.3 Akcesoria Mechaniczne 4.4 Kable do przesy!u danych 5 Extension Kits 51 5 Zestawy uzupe!niaj"ce 5. )- 6 Oprogramowanie & +C 6.1 RODEON preview &?'=( ++ &?'=( &# +A &# 67"789 )6 :# 5, ; <. 5-7 RODEON Modu!y 8 Ulepszenia 9 P!atno"# i wysy!ka

4 CONTENTS SPIS TRE!CI

5 1 READY-TO-USE-DEVICES ROZWI!ZANIA GOTOWE 1 Ready-to-Use-Devices Rozwi!zania Gotowe

6 1.1 Overview RODEON Heads Przegl!d G"owic RODEON (-''9(: Grupa produktów (6()'A)B 'A$'B (6()'#7 ) '9-)9 #$!4 #$4#': 4: -': #''()! #''() #$!4 #$4#': #''() 4: -': (-'() %"#5 %"#5 %"#5 +#5 %"#5 %"#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- "2 "2 "2 2 "2 "2 2 Moment obr. Brake/ Hamulec 4 4 yes/ tak yes/ tak 4 yes/ tak yes/ tak (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. (-'() %E %"#5 +#5 +#5 %"#5 +#5 +#5 Rozdzielczo!" $(C- 4 "2 2 2 "2 2 2 Moment obr. (''())9 -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' -)2' K!t obrotu nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. nieogranicz. ()'(3)' D 5D ('(( Jedn. steruj!ca #2'7() #2'7() 7: 2)() Wymiary ;'':B Waga (bez Baterii) &&22 &&22 &&22 G&9 G.9 G*9 %G*9 G9 "G.9 %G*9 :(DUd!wig %9 %9 *9 %9 %9 *9 %9 #- #(' Do!"czone oprogramowanie 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(- 2(-H 5( ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': ;'': A)B Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Pakiet baterii Akcesoria (do!"cz.) Pakiet baterii 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 79)9 5' 5' 5' 5' 5' 5' 5'!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka!adowarka Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer Kufer 1 SOA Sekundy obrotu (1 = SOA) 5D 5D #2'7() #2'7() USB4 ('(( Statyw

7 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Characteristics of RODEON Heads Charakterystyka G!owic RODEON *"2$&1$5 " " " ",!",CAK!" " "# *"" %! % " " N"" #: "!#E ", # *" 2$&1$5 0"" 2$&1$5**2$&1$57 &,!"" O" "# G!owica modu!owa RODEON to automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca dla fotografii panoramicznej, uj#$ szerokok"tnych, panoram sferycznych i 360 stopni. G!owic" montuje si" na fotograficznym lub wysokim statywie. W pewnych okoliczno#ciach mo$e ona te$ zosta% zawieszona. Dla zastosowa& specjalnych i ci"$kich lub du$ych aparatów mo$liwy jest projekt specjalny na $yczenie. Funkcjonalno!" g#owic RODEON mo$e zosta" zwi%kszona dzi%ki sto#om obrotowym RODEON TurnTable i RODEON JumboDrive, których mo$na u$ywa" w uniwersalny sposób w fotografii obiektów.

8 & 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON *" %#? O" N N #&,"" 0,""" "#*"!""!%"#*"!!" % # N 4,Q! Q %Q"" " Q!"" " "Q, Q!%" Q"C-R# Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy Precyzyjny nap!d pozycjonuj"cy to ekonomiczne rozwi"zanie do pozycjonowania podczas rotacji. Jest stosowany jako nap!d ustawiaj"cy urz"dzenie lub nap!d zachowuj"cy k"t obrotu w sto#ach obrotowych zast!puj"cy manualne operowanie urz"dzeniem. Dzi!ki niewielkim rozmiarom ma te$ inne zastosowania poza stref" zagro$enia, jak np. maszyny, które s" trudno dost!pne. Ruch generowany jest przez silnik skokowy i przenoszony przez przek#"dni!. Dost!pne s" dwa rodzaje przek#adni, poza wersjami odatkowymi z hamulcem elektromagnetycznym i/lub czujnikiem do pozycjonowania absolutnego. Cechy specjalne: solidna aluminiowa skrzynia z aluminium o kompaktowym i p!askim dizajnie; ochrona przed py!em i wod"; ochrona przeci"#eniowa; wysokiej jako$ci p!ynne!o#yska kulkowe; programowalne, stałe przyspieszenie kątowe; przekładnie ze stali; gwint 3/8".

9 1.1 OVERVIEW RODEON HEADS PRZEGL!D G"OWIC RODEON Technical Details of RODEON Heads Szczegó!y techniczne G!owic RODEON Torque charcteristic curves *""!"N "2$&1$5#( " "N B5#5#?"!" " %!,"N " " # E,! N#4"' 1$&!""B5J#5M,N AJ#M " # B5 5 &JM 3JM ' 1$& S' 1E-,- ' 1$+&3%?? S' Krzywe momentu obrotowego Wykres przedstawia dozwolony zakres dla przek!adni RODEON. Obie linie przedstawiaj" maksymalny moment obrotowy 4Nm i odpowiednio 11Nm. Je#li znana jest waga sprz$tu, który ma by% poruszany, maksymalny dozwolony dystans mi$dzy punktem mediany a osi" rotacji mo&e zosta%!atwo odczytany. Dle lepszego zrozumienia, podano dwa przyk!ady. Stosuj"c aparat Canon EOS 1000D i okre#lony obiektyw i przek!adni$ 4Nm (odpowiednio 11Nm), dozwolony jest maksymalny dystans 600mm (odpowiednio 1m) to osi obrotu.

10 #2$&1$52)14&T= #2$&1$52)T= ) ","!,!" 0N, " "-KNCAK ""!!"( "'2C# *"2$&1$52)T=!"!!! #?!"! """ O #' " "2)" T= NJ" 0 M # 4 J" 4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"4 U#BM# Pó!automatyczna g!owica obracaj"co-pochylaj"ca, lekki i niskopr"dowy projekt, z tylko jedn" zmotoryzowan" osi", do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo#ci z interfejsem RS-232 i Bluetooth klasa 1. G!owica RODEON VR Head XP wyró$nia si% ma!ymi rozmiarami i wag" oraz niskim poborem energii. Zaprojektowany dla u$ytkowników, którzy nie chc" reygnowa& z wysokiej precyzji i automatyzacji podczas podró$y. W przeciwie'stie do pozosta!ych modeli z serii VR Head Series, model XP sk!ada si% z tylko jednej nap%dzanej osi (poziomej) i manualnego!o$yska z zapadkami do pochylania w pionie. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u$ywa& g!owicy bez u$ycia!"czno#ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze#nie zewn%trzne (ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 2.4).

11 #2$&1$52)14&T= Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig -N+NAA,A% +% 3 0),2"(,('", Zakres dostawy Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 oraz interfejs RS-232 B #AB,W JC#BC,.-WM

12 " " "-KNCAK """!!"( "'2C# "" N#?!"! " 2$&1$52 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# G!owica RODEON VR Head CL jest automatyczn" g!owic" do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panowam 180x360 stopni oraz lightmap w wielowierszowym trybie w wysokiej rozdzielczo#ci, wyposa$on" w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Gowica RODEON Head CL wyró$nia si% pe!n" automatyzacj" z najwy$sz" mo$liw" elastyczno#ci". Zaprojektowana jest dla u$ytkowników, którzy chc" pozostawi& otwarte drzwi pó'niejszym uaktualnieniom systemu. G!owica RODEON Head CL dost%pna jest tak$e ze zintegrowan", bezprzewodow" jednostk" steruj"c" RODEON VR Station CL. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 2 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 2 Akcesoria > 4.4).

13 Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNCNAA C,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#C-,W JC#.B-,BWM

14 #B2$&1$52)14&* #B2$&1$52)* 4 "!""" ", " "-KNCAK ""!!"( "'2C#' "2 ","" 0 "!" %# *" 2$&1$5 2 ) * " JUCM#*" ""! "#4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna g!owica spe!niaj"ca wy#sze wymagania dotycz"ce si!y, rozdzielczo$ci i sztywno$ci do tworzenia cylindrycznych i sferycznych panoram 180x360 stopni w trybie wielowierszowym w wysokiej rozdzielczo$ci, wyposa#ona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. W porównaniu do g!owicy VR Head CL, pionowa przek!adnia jest mocniejsza, a pozioma zosta!a wyposa#ona dodatkowo w hamulec elektromagnetyczny. G!owica RODEON VR Head ST zosta!a zaprojektowana specjalnie dla optyki o d!ugiej ogniskowej (>300mm). Bardzo wytrzyma!a i wysokiej rozdzielczo$ci przek!adnia pozioma zwi%ksza sztywno$& ca!ego systemu mechanicznego w ka#dej jego pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u#ywa& g!owicy bez u#ycia!"czno$ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska& dost%p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze$nie zewn%trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

15 #B2$&1$52)14&* Specifications Dane Techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy CNNAA C,% % 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, Ładowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienie przek!adni (poziome) JM Ustawienie przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 B#.C,W JB#.-.,AWM

16 #+2$&1$52)14&)& #+2$&1$52))& 4 " N"" J " + N "M!""" ""!!"( "'2C# *"2$&1$52))&"!! "N=" "#? "" "!!""" #*"%"" " )&2J)"&2M" #*"2$&1$5)! "! " N % #*""" " """ # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Automatyczna głowica do tworzenia ekstremalnie wysokiej rozdzielczości skanów (ponad 50 Gigapikseli w pełnej sferze) przy pomocy teleobiektywów o długiej ogniskowej, w trybie wielowierszowym, wyposażona w Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232. Głowica RODEON VR Head HD jest najnowocześniejszym rozwiązaniem w Fotografii Gigapikselowej w skali świata. Wyróżnia się głównie dużą ładownością, pozycjonowaniem ciężkiego sprzętu z wysoką precyzją i bez drgań. Umożliwia to uzyskiwanie najwyższej rozdzielczości przy stosowaniu technologii HDR (High Dynamic Range). Sprzęt oraz oprogramowanie sterujące wspiera bracketing ekspozycji dla każdej pozycji aparatu. Wysoka stabilność tej głowicy gwarantuje wykonywanie panoram najwyższej jakości. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

17 #+2$&1$52)14&)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig Zakres dostawy B-NCB+NAA +,% +% 3 0),2"(,('", Zmotoryzowana g!owica, Bateria Akumulatorowa, "adowarka, kufer transportowy! Do!"czone oprogramowanie!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer Zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT #!"% kroków w hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C +#-.,W JA#.B,AWM

18 #A2$&1$52 *"2$&1$52 J!" M " J=&4M#4!"," "0"",", " "" #( N,""! "# 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station CL jest automatyczną stacją rejestrujacą (bez aparatu) składającą się z głowicy RODEON VR Head CL z dodatkową, zintegrowaną, bezporzewodową jednostką sterującą (PDA). Przy umiarkowanej wadze, model ten charakteryzuje się dużą szybkością, siłą, wytrzymałością i precyzją a co za tym idzie wysoką produktywnością. Dzięki pełnej elastyczności, użytkownik ma duże możliwości dotyczące aplikacji wraz z późniejszym uaktualnieniem systemu. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

19 Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNCNAA C,% +% 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Zmotoryzowana głowica z jednostką sterującą / PDA, baterie akumulatorowe, Ładowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B# kroków B#!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C#AA#W JB#,-WM

20 #2$&1$52*4*?$5* #2$&1$52 * *"2$&1$52 * J!" M 2$&1$5 2 )*!",",! " J=&4M# *" "" JUCM!!" "" " #4 %"" 0 " "" # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Urządzenie RODEON VR Station ST to automatyczna stacja rejestrująca (bez aparatu), składająca się z głowicy RODEON VR Head ST i dodatkowej, zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Ten model przeznaczony jest dla teleobiektywów o długiej ogniskowej (>300mm) i zapewnia wystarczające zasilanie, siłę i wysokiej rozdzielczości przekładnię pionową do obsługi takich obciążeń. Dodatkowy hamulec magnetyczny w przekładni poziomej zwiększa sztywność całego mechanizmu w każdej pozycji. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

21 #2$&1$52*4*?$5* Specifications Dane techniczne ="& Wymiary D"N#(% Waga bez baterii = Ud!wig CNNAA C,% % 3 0)!" =&4,2" (,('", Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie Motoryzowana g!owica z jednostk" steruj"ca /PDA, Bateria akumulatorowa, #adowarka, kufer transportowy!'&2$&1$5! =&4=' CD z Oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT B#!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C B#+C-,W J+#B,WM

22 #-2$&1$52*4*?$5)& #-2$&1$52 )& *"2$&1$52 )&" J!" M "" J "+N "M)&2J)"& 2M!"" "" #*" "2$&1$52))&, " % ":(",!! # 4 J" B4 U B#M#E!, "2C!"" N!J"B4 UB#BM# Stacja RODEON VR Station HD to kompletne rozwiązanie (bez aparatu) do tworzenia wysokiej rozdzielczości panoram (ponad 50 Gigapikseli dla pełnej sfery) oraz obrazów HDR (High Dynamic Range), jak też wysokiej rozdzielczości reprodukcji dużych obrazów, malowideł, fresków, które spełnia najwyższe wymagania. Stacja składa się z głowicy RODEON VR Head HD, skonfigurowanego ultra lekkiego sub-notebooka do sterowania aparatem i głowicą przez USB oraz ciężkiego, stabilnego drewnianego statywu odpornego na wibracje. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4).

23 #-2$&1$52*4*?$5)& Specifications Dane techniczne ="& Wymiary Weight excl. Battery pack Waga bez baterii = Ud!wig B-NCB+NAA +,% +% 3 0), %,)&*, 2"(,('",:(),:( ', Zakres dostawy! Do!"czone oprogramowanie J" 0 M Ustawienia przek!adni (poziome) JM Ustawienia przek!adni (pionowe) &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT Zmotoryzowana g!owica, sub-notebook, wytrzyma!y statyw, Bateria akumulatorowa, "adowarka, USB-Hub, kabel USB, kufer transportowy!'&2$&1$5!'& 2$&1$5!! =&4=' CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem i CD z oprogramowaniem RODEONpreview ang: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC #!"% kroków z hamulcem magnetycznym #!" kroków z punktem referencyjnym ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 C #+B,W J-#C.B,AWM

24 #.2$&1$5** *" 2$&1$5**J!" M O"!"C#*" O"!!" C&, O!" N!"!!!" " #1%""!" "" "2$&1$5**!" =&4 5 %='#*"**( "2C #4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 U B#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Precyzyjny stół RODEON TurnTable (bez aparatu) to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 300mm. Stół unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Szczególnie godne uwagi są jego mała waga i mechanizm napędowy a także nieskomplikowane sterowanie z PDA lub Notebooka. TurnTable wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

25 $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **,=!:,'1N ' JCM TurnTable, Jednostka Zasilaj!ca, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adnii &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS #..,W J#.+,+WM

26 #2$&1$5*:25?*X #2$&1$5*?X D""!2$&1$5*?X O!" "IO" X *"2$&1$5*?X" "" O", 2$&1$5**,",! " J=&4M#*"%! %!" % #*"!""!" O "!!" C&, " # *" 2$&1$5*?X( "2C# 4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""!J"B4 UB#BM#E N O " 7 "! 2$&1$5$O3 J"A!UA#M# Z nowy, RODEON TurnIt! możesz błyskawicznie rozpocząć nagrywanie swoich obiektów bez żadnych dodatkowych urządzeń - po prostu zacznij fotografować! RODEON TurnIt! to optymalna stacja do fotografowania obiektów w wysokiej rozdzielczości, składająca się ze stołu RODEON TurnTable i zintegrowanej, bezprzewodowej jednostki sterującej (PDA). Tworzy w ten sposób wydajne i samodzielne urządzenie nie potrzebujące dodatkowo notebooka lub komputera. Precyzujny stolik o lekkiej konstrukcji unosi obiekty do dziesięciokrotności własnej wagi i został zaprojektowany szczególnie pod kątem optycznych skanów 3d, skanów optycznych i nagrywania napotrzeby filmów. RODEON TurnIt! wyposażony jest w Bluetooth i interfejs RS-232. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

27 #2$&1$5*:25?*X. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane techniczne CNN.+ % % **!" =&4,=!:, '1N 'JCM TurnTable z jednostk! kontroln!/pda, Jednostka Zasilania, Camera Extension Cable (3m)!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienia przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT CD z oprogramowaniem RODEONmodular ang/niem: oprogramowanie steruj!ce na PDA i PC B# kroków ( "'2C Bluetooth klasy 1 i interfejs RS-232 +C #B.,W J#.AC,WM

28 #2$&1$57:3($&2?1 #2$&1$57 & *" 2$&1$5 7 & O"!"!" N%#*" C&, O!" N!"!!!" " #4" ""!"","!""!"#*" "% " " O!" =&4 5 %='# *"7 &"2C( "#4 J"B4 UB#M#E!, "2C!""! J"B4 UB#BM#E N O " 7 "!2$&1$5$ O3 J"A!UA#M# Niezwykle solidny i precyzyjny stół obrotowy RODEON JumboDrive to uniwersalny i łatwy w transporcie napęd obrotowy do fotografowania obiektów o średnicy podstawy do 70 cm i wadze do ok. 200kg. Zaprojektowany został szczególnie do optycznych skanów 3D, optycznych skanów powierzchni obiektów kamerami liniowymi oraz programowanego obrotu z delikatnym startem i zwalnianiem ze zdefiniowanym kątem obrotu na potrzeby nagrywania filmów. Mimo, że może być używany z dużymi obciążeniami, przy konstrukcji starano się utrzymać niską wagę urządzenia. Solidny napęd wykonuje precyzyjny i łagodny ruch nawet z ciężkimi obiektami i jest w łatwy sposób sterowany z PDA lub Notebooka. Wyposażony jest w interfejs RS-232 i Bluetooth. Potrzebny jest dodatkowo kabel spustowy do aparatu (zobacz rozdzia! 4 Akceoria > 4.1). Aby u"ywa# g!owicy bez u"ycia!$czno%ci bezprzewodowej, potrzebny jest dodatkowy zestaw kabli aby uzyska# dost&p do interfejsu RS-232. Zestaw ten stanowi jednocze%nie zewn&trzne 'ród!o zasilania (zobacz rozdzia! 4 Akcesoria > 4.4). Do bezpo%redniego eksportu filmów obiektu do aplikacji JavaScript w HTML, polecamy oprogramowanie RODEON ObjectMove (zobacz rozdzia! 6 Oprogramowanie > 6.2).

29 #2$&1$57:3($&2?1. $ ="& Wymiary D" Waga = Ud!wig Zakres dostawy! Dane Techniczne +N-+N+ B% % **,=!:,1N ' " 'C &"",50,;9%C!'&2$&1$5! =&4=' Do!"czone oprogramowanie Ustawienie przek!adni &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT!'&2$&1$5!=&4=' # #" 2C( " 2C( "" B#--,W J+#-+,+CWM

30 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW 1.12 User-specific constructions Konstrukcje U!ytkowników $ "" ""# )!, ","" " " # 1 N!" # Nasze produkty wyróżniają wysoka precyzja i duża stabilność. Możliwe jest także wykonanie specjalnych zastosowań poza modelami standardowymi, np. do pracy ze szczególnie ciężkimi aparatami i osprzętem. Możliwe jest także wykonanie specjalnych konstrukcji lub adaptacji naszych modeli o innych wymiarach na życzenie klienta.

31 1.12 USER-SPECIFIC CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE U!YTKOWNIKÓW Manufacturing example Przyk!ad E? "0"" D ' " 2$&1$52)*#)",N,-,"!! "!""#4 ",""! %#? ' A Dla włoskiej firmy specjalizującej się w wykonywaniu wysokiej rozdzielczości reprodukcji Światowego Dziedzictwa Kultury, CLAUSS wykonał kontrukcję RODEON VR Head GT. Model ten, o wymiarach 1.20 x 0,80 m został specjalnie zaprojektowany w celu operowania dwoma dużymi lampami wraz z aparatem. Łącznie, głowica unosiła 20kg. Wystarczy zapyta! - oferujemy solidne rozwi"zania wykonywane na #yczenie.

32 2 LASERPHOTOGRAMMETRY FOTOGRAMETRIA LASEROWA 2 Laserphotogrammetry Fotogrametria Laserowa

33 #2$&1$531*2?' #2$&1$5 *" O " 2$&1$5 "!" O"#?, " " " #E "," " # *"! 2$&1$5 " #?"," O N!"" " " O"# Zorientowany na obiekty, laserowy system fotogrametryczny RODEON metric, łączy panoramiczny aparat o zasięgu pełnej sfery i laserowy dalmierz w celu określania, z laserową dokładnością, przestrzennych odległości każdego obiektu na zdjęciu. W pierwszym kroku, rejestrowany jest panoramiczny obraz pomieszczenia, dookoła umiejscowienia systemu. W tym celu głowica rejestrująca jest automatycznie sterowana w poziomie i w pionie, przesuwając się o określony kąt, wykonując pojedyncze ujęcie w każdej pozycji. Oprogramowanie RODEONmetric jednocześnie łączy poszczególne ujęcia w skalibrowaną pełną panoramę. Na tej panoramie wykonywane są pomiary, podczas wirtualnego obracania się użytkownika w pomieszczeniu i dokonywania pomiarów obiektów bezpośrednio na obrazie.

34 #2$&1$531*2?' Specifications Dane technicze ="& Wymiary D" Klasa lasera 3 Zakres pomiarów 3 Dok!adnos" pomiarów? Matryca 3N#? Maksymalna rozdzielczo!" NCC-NAA B,+%,IC 0,2 m 30 m na naturalnych powierzchniach Distance/ Odleg!o"# ± 2 mm Angle / K!t w poziomie ± 0,01 w pionie ± 0,01 '3$ C-BNB-=N.A3N 2 ",3!,5 %,*, *",=!,& Zakres dostawy &? Interfejs $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT G!owica rejestruj"ca, Oprogramowanie pomiarowe, Notebook, Statyw, Spodarka, #ród!o Zasilania, Kable :(# C #,W J+#CA,-WM

35 3 SPECIAL EQUIPMENT SPRZ!T SPECJALNY 3 Special Equipment Sprz!t Specjalny

36 C#1 B *" 1 B! ""! %!!" " # E ","! ", #*"" " "%!# " # System pomiarów wideogrametrycznych Elevation 4 zosta! specjalnie zaprojektowany do pomiarów wysoko"ci fajerwerków i pozwala na nagrywanie wideo wszystkich serii próbnych tak#e na komfortowe i poprawne oszacowanie ka#dego wystrza!u. W tym celu, u#ywane s$ sekwencje wideo z dwóch zsynchronizowanych ze sob$ kamer wideo ustawionych w dok!adnie zmierzonej odleg!o"ci od siebie. Dokładność otrzymanych pomiarów nie znajduje odzwierciedlenia w żadnym innym znanym systemie. Podobne systemy wideogrametryczne mogą zostać zastosowane w innych sytuacjach.

37 $ ="& J M Dane Techniczne A+N+N+ Wymiary (kufra) D"J!" M Waga (kufer z zawarto!ci") Zakres dostawy $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT +,+%!"",,A "%,C"!"!,,'&!"!",," 2 stacje kamer ze spodark!, jednostka odbiorcza, 6 zestawów akumulatorów, 3 "adowarki wpinanym zasilaczem i adapterem samochodowym, instrukcja, CD z o p ro g ra mo wa n ie m st e ru j! cym i d o d a t ko w! dokumentacj!, p"ytka celownicza, trzy statywy CC #+A,W JC#.-.,ABWM

38 C#&1*$54*$2*1*12 C#& * *" &1*$54*$2*1*12! "!" #! #$" ",! " " N #$" "",! " &?515CAC.# &1*$54*$2*1*12,! " #*"! N! # Elektroniczny syetem zapłonu i analizy DETONATOR TESTER został stworzony

39 C#&1*$54*$2*1*12. $ ="& Wymiary D" Waga Zakres dostawy Dane Techniczne N++-NB+ -% & *I.ZZ%, O M,+!" % N,'!, Detonator Tester - g!ówna jednostka montowana na 19" stojaku, terminal po!"czeniowy, bariera laserowa (laser liniowy i odbiornik), przetwornik d#wi$ku z testerem, oprogramowanie steruj"ce i analizuj"ce, wszelkie potrzebne kable $5 # Numer zam. :=!" J!"M.V4* Cena bez (z) 19% VAT C #B+,W J#+,++WM

40 4 ACCESSORIES AKCESORIA 4 Accessories Akcesoria

41 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE 4.1 Camera Trigger-Cables Kable spustowe do aparatów Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* ' 1$&,+&3%??, &,&3%??,&, &3%??,&3%??5,&3%???,& 3%?,&3%???, &N B.,W J-,.WM Kabel spustowy Canon C&,&,&,&A, &C,, 1$&,1$, 1$C,1$& '* ' 8>[2 \ &,&,&C, &C,& &,&T,&),&T, &T,&),&), &C,&C,&CT BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon "Round" F5, F6, F90X, F100 Kodak DCS Pro, MC- 30, EOC= EO+= '* ' 8>[E&'\ &,&- BC,W JB+,-WM Kabel spustowy Nikon Flach DC1 '* ' 8>[E&'\ Kabel spustowy Nikon Flach DC2 &., &C,&+, &+,&, &. BCC,W JB+,-WM

42 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. Numer Zam. Unit Price without (with) 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT '* '9 ' 3 21B 3 AB+4E,/& B -,W JA,+-WM Kabel spustowy 9 Zgodny z kablem Mamiya RE 401 do 3AB+4E,/& '* ' Kabel E/;,E/+,E/C,,),,E, BB+.,W J-,.WM '* '7 ' $' 23'( BB -,W JA,+-WM Kabel spustowy 7 Zgodny z kablem $' 23'( '* '.78H 4"' B+,W JB+,-WM Kabel spustowy SONY '* B+ ++,W J-B,B+WM Kabel spustowy Leica

43 4.1 CAMERA TRIGGER-CABLES KABLE SPUSTOWE Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT '* 1N ' JCM3&?5A 2$&1$5** BA+ B+,W J+C,++WM Przed!u"acz kabla spustowego (3 m) MiniDIN 6-pin '* '!"C =J#+M Kabel spustowy z 3 punktow! wtyczk! 2,5mm ' 1C,2A1C, ' 1$C,C, CC,CC,+,+1, 1$+,+#, 1$A&,&, &,A&,++&, +&,B+&,B&, &,C&,C&N, C,C,C# ' =!",, )),, 5% & =N;,;+,;,;,;&, ;&,;&,;, ;&,&,&, +,'+ T, ="$=A+S B Text C-,W JB+,WM

44 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI 4.2 Power Supply and Battery Charger Zasilacze i!adowarki Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer 19% VAT zam. Cena bez (z) 19% VAT 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) A4" -,+D" " - 3 h loading/!adow. #%!" waga C C,W JAC,CWM 2" (!" N " Akumulator z bezpo!rednim mocowaniem #53) +4" CAD" B" - 6 h charging/!adow. #%!" waga C -,W J,-WM = %0 %Q!" 2C:(',:()Q 1N D" -" - 4 h charging/!adow. #+%!" waga AB-,W JBA,CCWM Akumulator kieszonkowy; do u!ycia z: RS-232/ zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn"trzne zasilanie 2C:(',:()Q 1N 4" +D" B" #+""!adow. #+%!" Zestaw baterii waga XXL do u!ycia z: RS-232/ Zestaw kabli USB, USB-Hub; Zewn. zasilanie A--,W J--,WM

45 4.2 POWER SUPPLY AND BATTERY CHARGER ZASILACZE I!ADOWARKI Article Description Illustration Order Unit Price Artyku! Opis Zdj"cie Best.-Nr. without (with) Numer zam. 19% VAT Cena bez (z) 19% VAT ('" 4!" J'":,= C#+ =!, BA# BDM - C,W JA+,CWM!adowarka Mo!na u!ywa" te! (Jednostka "aduj#ca, z adapterem wpinany zasilacz 12V, samochodowym 24W) ==! +BD E 2$&1$5!"2 C:(' C#+BA 1N 'C#+BA CB,W JB,BAWM Wpinany zasilacz +BD Do niezale!nych baterii wszystkich urz"dze# RODEON z RS- 232/zestawem kabli USB lub zewn$trzym kablem zasilaj"cym

KATALOG OBIEKTYWÓW www.tamron.pl

KATALOG OBIEKTYWÓW www.tamron.pl KATALOG OBIEKTYWÓW www.tamron.pl Obiektywy dla aparatów cyfrowych i kamer wideo Tamron zyskał uznanie rynku, dostarczając obiektywy spełniające wymagania najnowszych matryc CCD o wysokiej rozdzielczości.

Bardziej szczegółowo

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska

ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI. stworzona przez FANUC Polska ŻÓŁTA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI stworzona przez FANUC Polska w celu wspierania konkurencyjności firm produkcyjnych Wrocław, 11 12 września 2014 roboinnowacje DLA KONKURENCYJNOŚCI FIRM PRODUKCYJNYCH Polski oddział

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RENISHAW oferta na wszystkie dostępne na rynku akcesoria do maszyn współrzędnościowych oraz do obrabiarek

RENISHAW oferta na wszystkie dostępne na rynku akcesoria do maszyn współrzędnościowych oraz do obrabiarek s m a r t S O L U T I O N S PRECYZYJNE SYSTEMY POMIAROWE SOLUTIONIX Geomagic Mod.En Kilka słów o Nas Firma Smart Solutions powstała w połowie 2008 roku, kiedy to właściciel firmy postanowił zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania v.1.3v2d 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Kamery standardowe...4 2.1 Wstęp...4 2.2 Podział kamer rodzina UltraView-xxx :...4 UVC-XP3-HR-P...4

Bardziej szczegółowo

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc.

CENTRA TOKARSKIE CNC. Haas Automation Inc. T CENTRA TOKARSKIE CNC Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby oferować naszym klientom najwyższą

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych

Katalog produktów i nowości zabezpieczeń technicznych SPIS TREŚCI Wewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-3911 FISHEYE Zewnętrzna kamera IP - ACTi KCM-5211 E AirLive POE-501 0HD 5 Mpix kamera IP TRENDnet TV-IP51 2WN - Kamera IP WiFi TRENDnet TV-IP31 2WN - Kamera

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NIKON COOLPIX S60 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3239613

Twoja instrukcja użytkownika NIKON COOLPIX S60 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3239613 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti

Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku. Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti Mierniki laboratoryjne Przyrzdy stacjonarne Seven SevenEasy SevenMulti ph, ISFET Przewodno ORP/Redox St enie jonów Pomiary łatwe i dokładne Wyniki po jednym naciniciu przycisku Wprowadzenie Wygodna praca

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Katalog Leica Geosystems 2010/2011. Instrument na ka dy plac budowy

Katalog Leica Geosystems 2010/2011. Instrument na ka dy plac budowy SPRAWDZONY NA BUDOWIE Katalog Leica Geosystems 200/20 Instrument na ka dy plac budowy 2 Szwajcarska technologia Jakość buduje zaufanie Poświęceni innowacyjnej technologii i jakości Leica Geosystems jest

Bardziej szczegółowo

Nowy LED Cinema Display Jeszcze szybsze Maki

Nowy LED Cinema Display Jeszcze szybsze Maki MAC GRAFIKA DTP PREPRESS CAD - sprzęt oprogramowanie serwis szkolenia TERABAJTY Z LACIE URZĄDZENIA MAGAZYNUJĄCE EIZO Z KALIBRATOREM MONITOR COLOREDGE CG245W 20 LAT M-AUDIO WSZYSTKO DLA MUZYKA ADOBE DLA

Bardziej szczegółowo

Promocja Mitutoyo. Mierzymy Twój Świat. Mikrometr Digimatic. Mitutoyo na YouTube. Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014

Promocja Mitutoyo. Mierzymy Twój Świat. Mikrometr Digimatic. Mitutoyo na YouTube. Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014 Promocja Mitutoyo Od 15-go października 2013 do 15-go stycznia 2014 Mierzymy Twój Świat Mikrometr Digimatic Jest to mikrometr z 2 skokiem gwintu wrzeciona, który zapewnia cztery razy wyższą prędkość przesuwu

Bardziej szczegółowo

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju.

Zainspiruj się. Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. 2 Zainspiruj się Zatrzymaj się na chwilę. Poszukaj inspiracji do rozwoju. Każdy z nas definiuje nowe cele zarówno prywatne jak i biznesowe. Jak je osiągnąć, w jakiej kolejności muszę postępować, jakie

Bardziej szczegółowo

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Przegląd maszyn: Program produkcji. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Przegląd maszyn: Program produkcji Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Wszystko, czego Państwo potrzebują. Spis treści TruLaser: Ekonomiczne cięcie grubych i

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dino-Lite: działający efektywnie, przenośny, uniwersalny

Dino-Lite: działający efektywnie, przenośny, uniwersalny Dino-Lite: działający efektywnie, przenośny, uniwersalny INDEKS Uniwersalny zakres 5 Specjalne technologie EDOF - Extended Depth Of Field 8 Duży zakres powiększenia 9 Zakres duża odległość robocza 13 Zakres

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT KOMPUTEROWY W SZKOLE

SPRZĘT KOMPUTEROWY W SZKOLE MODUŁ II SPRZĘT KOMPUTEROWY W SZKOLE Jacek Ścibor, opracowanie i uzupełnienie Filip Makowiecki 1 Cele modułu II Moduł ten otwiera serię materiałów przygotowanych specjalnie dla koordynatorów szkolnych.

Bardziej szczegółowo

SolidCAM Przegld produktu

SolidCAM Przegld produktu SolidCAM Przegld produktu Maj 2005 Przygotowano przez CIMdata Alan Christman Copyright 2005 by SolidCAM Ltd and CIMdata, Inc. All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

E420 OSIOWANIE WAŁÓW. Podstawowy system do pomiarów i osiowania maszyn wirnikowych SZYBKI START DUŻY KOLOROWY WYŚWIETLACZ MIN.

E420 OSIOWANIE WAŁÓW. Podstawowy system do pomiarów i osiowania maszyn wirnikowych SZYBKI START DUŻY KOLOROWY WYŚWIETLACZ MIN. E420 BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA SZYBKI START 2 MIN. 40 OBROTU DUŻY KOLOROWY WYŚWIETLACZ OSIOWANIE WAŁÓW Podstawowy system do pomiarów i osiowania maszyn wirnikowych NOWA KLASA PODSTAWOWA! WYZNACZANIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120

Twoja instrukcja użytkownika VIEWSONIC PRO8400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3474120 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania)

zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wyszczególnienie Opis techniczny (minimalne wymagania) zał. nr 5 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania I. Wyposażenie sali konferencyjnej profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny

Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny Leica TPS1200+ Precyzyjny i wydajny tachimetr elektroniczny Leica TPS1200+ Seria tachimetrów Wyposażone w nowe niezwykłe cechy, dla zapewnienia szybkości, dokładności, łatwości obsługi i niezawodności.

Bardziej szczegółowo

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE

PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE V PIONOWE CENTRA OBRÓBKOWE Haas Automation Inc. PL C iągłe doskonalenie to filozofia firmy Haas Automation. Nieustannie szukamy sposobów na ulepszanie naszych produktów CNC, aby móc oferować naszym Klientom

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo