Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 547-556. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 557-564. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s. 565-572"

Transkrypt

1 Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Jadwiga Zalewska, Marek Dohnalik: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Niektóre zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w geologii Rentgenowska tomografia komputerowa (CT) jest techniką posiadającą ogromne możliwości zastosowania w różnych dyscyplinach nauk o ziemi. Ujawnia ona wewnętrzną strukturę obiektów, determinowaną przez różnicę w gęstości. Można na jej podstawie uzyskać duże ilości równoległych przekrojów 2D, które umożliwiają trójwymiarowe odwzorowanie wybranych właściwości. Najważniejszymi zastosowaniami są badania porowatości i możliwości transportowania płynów; stosowane w badaniach geologii naftowej, mechaniki skalnej i gleboznawstwie. W pracy przytoczono trzy szczególnie interesujące przypadki zastosowania x-ray CT w badaniach rdzeni wiertniczych. Roentgen computed tomography applications in geology Roentgen computed tomography (CT) is a technique with wide application capabilities in many disciplines of earth sciences. It reveals internal object structure determined by density differences. This technique allows obtaining many 2D parallel slices, which enable spatial imaging of some features. Most important applications are porosity measurements and fluid transport capabilities which are used in oil geology researches, rock mechanics and soil science. This article shows three interesting x-ray CT applications in rock core researches. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Tadeusz Szpunar, Paweł Budak: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Weryfikacja zmodyfikowanej metodyki interpretacji wyników wielocyklowych testów odwiertów gazowych na podstawie danych przemysłowych W nawiązaniu do wyników wcześniejszych prac przeprowadzono weryfikację zmodyfikowanej metodyki interpretacji wyników wielocyklowych testów odwiertów gazowych, na podstawie danych przemysłowych z krajowego przemysłu naftowego. W proponowanej metodyce interpretacji dopuszcza się różną od 2 wielkość wykładnika formuły dwuczłonowej. Przeanalizowano dane testów wielocyklowych z 28 odwiertów gazowych oraz sformułowano wnioski. Verification of modified procedure for interpretation of the multirate flow test data The presented paper is based on modified procedure for interpretation of multirate gas flow tests which was proposed earlier. Enclosed are examples of using such a procedure and remarks on commonly used multirate flow test interpretation method. Analyzed were results of 28 multirate gas flow tests and conclusions were formulated. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Jan Lubaś, Józef Such: Instytut Nafty i Gazu, Odział Krosno Ocena stopnia sczerpania karpackich złóż ropy naftowej W artykule dokonano przeglądu uzyskanych wyników z wdrożonych wtórnych metod eksploatacji karpackich złóż ropy naftowej, wskazując na ich efektywność i opłacalność. Dla wybranych złóż, tj. Osobnica i Węglówka, przeprowadzono analizę porównawczą wyników dotychczasowej eksploatacji i wskazano na celowość zastosowania metody wtórnej na bloku W-276, dla zwiększenia współczynnika odropienia tej części złoża. Recovery factor estimation of Carpathian oil reservoirs The article presents review of obtained results from implemented secondary methods in the exploitation of Carpathian oil reservoirs. The efficiency and profitability of the methods were pointed. Authors performed comparative analysis of the attained results from hitherto exploitation process of Osobnica and Węglówka oil reservoirs and suggested the sense of implementing the secondary method on W-276 block of Węglówka field to enhance oil recovery of this part of the reservoir.

2 Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Grzegorz Zima: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Regulowanie parametrów reologicznych płuczek o dużej zawartości aktywnych części bentonitu i jonów dwuwartościowych W praktyce przemysłowej znanych jest wiele środków do usuwania jonów wielowartościowych oraz środków do regulowania parametrów reologicznych i zawartości fazy stałej. Jednak często dochodzi do znacznego wzrostu stężenia jonów wielowartościowych w płuczce, np. powyżej 1000 mg Ca 2+ /dm 3 i wzrostu zawartości aktywnych części bentonitu powyżej 80 kg/m 3, co powoduje poważne problemy z regulowaniem parametrów reologicznych, a w szczególności wytrzymałości strukturalnej płuczki. W czasie przewiercania skał zawierających wkładki gipsu lub anhydrytu oraz skał ilastych o dużej zawartości części aktywnych, często dochodzi do nadmiernego wzrostu parametrów reologicznych płuczki. Przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom polega na odpowiedniej obróbce chemicznej za pomocą środków wiążących jony dwuwartościowe oraz środków upłynniających lub flokulantów poprawiających efektywność usuwania bezużytecznej fazy stałej. W artykule przedstawiono badania nad optymalizacją składu płuczki pod kątem ograniczania nadmiernego wzrostu parametrów reologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że zastosowanie odpowiedniego składu płuczki wiertniczej ma decydujący wpływ na stabilność jej parametrów reologicznych i filtracji oraz łatwość regulowania tych parametrów. Dobór metody obróbki płuczki musi być przeprowadzony doświadczalnie dla każdej płuczki wiertniczej. Regulating of drilling muds parameters with high MBT and divalent ions concentration Article presents investigations on optimization of drilling mud s compositions to eliminate excessive increase of rheological parameters. Test results show that methods of regulating of drilling muds parameters could be determined experimentally for every mud. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Piotr Kasza: Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno Węglowodorowe ciecze szczelinujące W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych zmierzających do opracowania i przygotowania do wdrożenia cieczy szczelinujących na bazie węglowodorów. Ciecze takie są stosowane do zabiegów hydraulicznego szczelinowania w złożach szczególnie wrażliwych na kontakt z wodą. Zaprezentowane ciecze sporządzane były na bazie oleju opałowego Ekoterm Plus i komercyjnych środków chemicznych. Zeprezentowano wyniki badań reologicznych w pełnym zakresie stosowalności badanej cieczy oraz badania nad jej upłynnianiem. Hydrocarbon based fracturing fluids Laboratory research to prepare and properties study of hydrocarbon fracturing fluids were presented in this paper. This kind of fracturing fluids are usually used for hydraulic fracturing of extremely water sensitive formations. Ekoterm Plus heating oil and commercially available chemicals were used to prepared hydrocarbon base frac fluid for this research. Rheology properties and viscosity break study results were presented in this paper. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Włodzimierz Figiel, Jerzy Tarnowski: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Badanie skuteczności sieci neuronowych do modelowania naprężeń w sieci gazowej w obszarze drgań parasejsmicznych W wyniku występujących tąpnięć i wstrząsów pochodzenia górniczego pojawia się wiele rozszczelnień w elementach sieci gazowej. Najczęściej awariom ulegają domowe przyłącza gazu. Podwyższona awaryjność przyłączy domowych gazu na terenach ROW (Rybnickiego Okręgu Węglowego) objętych działalnością górniczą spowodowała serię badań poligonowych. Zakresem badań objęto także prostoliniowe odcinki gazociągów sieci średnioprężnej, których wyniki przedstawiono w pracy [9]. Badania te są kosztowne i czasochłonne. Próby stworzenia sieci neuronowych modelujących zachowanie sieci gazowej (obserwowanych w badaniach poligonowych) są sposobem na zastąpienie badań poligonowych, na rzecz badań symulacyjnych. Badania skuteczności sieci neuronowych do modelowania reakcji sieci gazowej w obszarze drgań parasejsmicznych są tematem rozważań niniejszego opracowania.

3 Some investigation of artificial neural network effectiveness to modelling gas line manners in area of paraseismic vibrations The mining activity with concurrent terrestrial tremor effects in gas line breakdown sometime. The most frequently, the damage manifests itself as lack of leakproofness of gas line house terminal. It was observed that increased frequency of gas line terminal leak took place in Rybnik Coal District (ROW). That was the reason to arrange proof ground research there. That research is time and cost consuming and remedy to omit them, is a simulation. The results of the measurements were used to feed artificial neural network design and training process. The constituted neural network models were used to predict gas line stress in paraseismic tremor conditions. The prediction results and parameters of neural models have been analysed in our paper. The consideration of artificial neural network effectiveness to modelling gas line manners in area of paraseismic vibrations are the paper contests and base to evaluate the models usefulness. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Piotr Klimek: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania wydajności gazowej na składowisku odpadów komunalnych Barycz W artykule opisano problem zmienności obszarowej wydajności gazowej składowiska odpadów komunalnych. Na podstawie analizy wyników badań wyznaczono na składowisku obszary o zróżnicowanej wydajności gazowej. Opisana metodyka badawcza powinna być wykorzystana przed przystąpieniem do projektowania instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych. Landfill gas productivity measurements Barycz landfill site feasibility study Efficiency of landfill site degasification depends on many factors like technical and technological issues, atmosphericall conditions and decay processes in landfill site. In this work the main objective was to find a rule which can show LFG productivity differences between zones (parts) on landfill sites. This rule can help for designing of degasification systems or optimization of existing degasification systems. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Xymena Mazur-Badura, Wojciech Krasodomski: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości badawcze mikroskopii optycznej w zakresie analizy osadów tworzących się w trakcie eksploatacji pojazdów Artykuł przedstawia możliwości zastosowania mikroskopii optycznej w analizie osadów tworzących się w trakcie eksploatacji silników. Zaprezentowany został przegląd wiadomości z zakresu mikroskopii optycznej oraz jej wykorzystania do identyfikacji osadów poeksploatacyjnych. Przedstawiono techniki rejestracji i cyfrowej obróbki obrazu mikroskopowego. Rejestracja uzyskanego obrazu mikroskopowego jest możliwa dzięki kamerze cyfrowej, a jego dalsza obróbka jest wykonywana z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Szczegółowo omówiono wykorzystywany do tego celu w Instytucie program MultiScan. Zaprezentowano wyniki badań mikroskopowych osadów powstałych w trakcie eksploatacji pojazdów w olejach silnikowych, na elementach silnika i układu paliwowego oraz na mediach filtrujących. Obszarami w silniku szczególnie narażonymi na powstawanie depozytów w trakcie eksploatacji pojazdu są wtryskiwacze paliwa, zawory dolotowe i komora spalania. Osady zgromadzone w tych obszarach są przyczyną spadku mocy silnika i pogorszenia ekonomii spalania paliwa oraz wzrostu emisji. The research potential of optical microscopy in analysis of deposits formed during vehicles exploitation This paper introduces the application of optical microscopy in the investigation of deposits formed during engines exploitation. Basic information concerning optical microscopy and review on the abilities of this technique in identifying deposits formed during vehicle operation were presented. Image acquisition and digital image processing techniques were described. Acquisition of the obtained images is possible thanks to a digital camera. Special computer programs enable post-acquisition processing. The MultiScan software applied in Institute was discussed in detail. The results of microscopic investigation of deposits gathering during vehicle operation in used engine oils, on the parts of engines and fuel systems, and on filtering materials were presented. The deposit trouble areas in engine are: fuel injectors pintle, intake valves and combustion chamber. Deposits formed there degraded drivability, decreased power and fuel economy, and increased exhaust emissions.

4 Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Wiesława Urzędowska, Zbigniew Stępień: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aktualne problemy związane z eksploatacją nowoczesnych olejów silnikowych w transporcie samochodowym W artykule krótko omówiono najistotniejsze problemy związane z eksploatacją nowoczesnych olejów silnikowych w transporcie samochodowym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, w konstrukcji i technologii budowy silników diesla dokonał się znaczny postęp. W związku z tym zwrócono uwagę na wpływ nowoczesnych konstrukcji silników samochodów użytkowych, obecnych i przyszłych przepisów dotyczących ograniczenia emitowanych przez nie spalin, wymagań nowoczesnych systemów oczyszczania spalin, wydłużonych okresów międzyobsługowych, możliwych niekorzystnych oddziaływań pomiędzy dodatkami do paliwa a olejami silnikowymi, jak również filtracją olejów, na problemy związane z eksploatacją olejów silnikowych. Rozważono obecne i przyszłe kierunki rozwoju silników typu HD oraz układów z nimi współpracujących, w tym w szczególności systemów oczyszczania spalin oraz rosnących wymagań ich użytkowników na konieczne zmiany w zakresie technologii wytwarzania i właściwości użytkowe olejów. W artykule podkreślono, że obowiązujące trendy w zakresie obniżania emisji składników szkodliwych do atmosfery wymuszają konieczność zmniejszenia zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki (SAPS) w olejach, dla zagwarantowania ich kompatybilności z systemami oczyszczania spalin co pozostaje w sprzeczności z wymaganiami w zakresie obniżania zużycia paliwa, zakładającymi wzrost poziomu SAPS dla poprawy sprawności mechanicznej silnika i ograniczenia zużycia jego elementów. Wiele uwagi poświęcono możliwości powstawania różnego rodzaju osadów i szlamów w wyniku niekorzystnych oddziaływań składników paliwa lub biopaliwa z olejem smarowym. W podsumowaniu wskazano najistotniejsze właściwości olejów silnikowych, wymagane dla zagwarantowania ich jak najpełniejszej zgodności z konstrukcjami przyszłych silników HD, ograniczenia emisji i wydłużonych okresów międzyobsługowych. The current problems related to operating conditions of advanced engine lubricants in the motor transportation The paper presents in a shortened way all crucial problems related to operating conditions of advanced engine lubricants in the motor transportation. Diesel engine technology has made great technical advances over the last few years. So, attention has been paid for influence of modern HD engine construction, present and future exhaust emission limits, requirements of modern engine exhaust aftertreatment systems, extended drain service, possibilities of fuel additive and lubricant interactions as well as lubricants filtration on the oil operating conditions problems. The consideration have been carried out on trends of development of HD diesel engines its equipment (especially exhaust aftertreatment systems) and users requirements on indispensable changes in lubricants technology production and its performances. In the paper emphasized that emission trends are driving down the levels of sulphated ash, phosphorus and sulphur (SAPS) in the lubricants for aftertreatment system compatibility what stay in conflict with fuel economy trends normally required increase the levels of SAPS to help reduce friction and prevent wear. Special attention has been paid for formation possibilities of different deposits, sludges and gums as a result of disadvantageous interactions between diesel oil or biodiesel and lubricant. In the summary of the paper has been indicated the most important engine lubricant properties to ensure its full compliance with future HD engine construction, emission legislation and extended drain services. Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Anna Bartyzel: Instytut Nafty i Gazu, Kraków Niekonwencjonalne oleje bazowe W artykule przedstawiono klasyfikację olejów bazowych, opracowaną przez The American Petroleum Institute (API). Omówiono procesy technologiczne służące do wytwarzania niekonwencjonalnych olejów bazowych grupy III/III+. Dokonano porównania właściwości fizykochemicznych olejów bazowych grupy III/III+ z właściwościami olejów grupy I, II i olejów syntetycznych grupy IV. Określono kierunki rozwoju technologii wytwarzania olejów bazowych grupy III/III+, które wynikają ze wzrastających wymagań jakościowych dla środków smarowych, a zwłaszcza olejów silnikowych. Unconventional Base Oils The article presents base oils classification worked out by the API. Technological process used in the production of unconventional base oils of the III/III+ group were discussed. Physiochemical properties of base oils of the III/III+ group were compared with properties of oils of groups I, II and synthetic oils of the IV group. Development directions for a technology of the III/III+ group base oils production were determined and oriented to meet increasing quality requirements imposed on automotive and industrial products.

5 Nafta-Gaz, wrzesień 2008, s Andrzej Maciejewski: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie Podziemne magazynowanie paliw ciekłych Publikacja podaje główne parametry dokumentujące przydatność kawern solnych do celów magazynowania oraz szczególne hydrogeologiczne warunki występujące w złożach soli szczelność struktury; korzystne właściwości geomechaniczne soli kamiennej: spójność, nieprzepuszczalność, deformacje plastyczne, chemiczną obojętność soli na magazynowane substancje i dużą grubość złoża soli, możliwość utworzenia kawern o wymaganej pojemności. Omawia również właściwe technologie magazynowania, warunki bezpiecznej budowy i obsługi magazynu: stabilność kawerny i bezpieczeństwo magazynowanych produktów; zachowanie jakości produktu w czasie magazynowania; napełnianie i opróżnianie kawerny magazynowej z wydajnością wymaganą przez operatora w odniesieniu do obu tych procesów. W oparciu o przykłady i dane z takich krajów jak: Kanada, Francja, Niemcy i USA oraz w kontekście światowej praktyki na obszarach wymogów prawa, strategicznych, obsługi i handlowych, zawiera ocenę zapotrzebowania pod tym kątem w Polsce. Publikacja została zaprezentowana podczas 3. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników w Bóbrce, maj 2008 r. Underground storage of liquid fuels Publication lists the major parameters evidencing particular suitability of salt caverns for storage purposes, namely: salt deposits are common, particular hydrogeological conditions observed in salt deposits tightness of structures, advantageous geomechanic properties of rock salt: cohesion, non-permeability, plastic deformations, chemical inertness of salt to stored substances, high thickness of salt deposits, allowing establishment of caverns with desired volume. Publication discussed also proper storage technologies, as well as conditions for safe construction and operation of cavern storage: stability of cavern and safety of stored products, preservation of product quality during storage. filling and emptying of cavern storage with efficiency required by operator, respectively for both processes The publication includes also the assessment of Poland s needs in this respect, based on the examples and data from such countries as Canada, France, Germany, and the USA, and in the context of worldwide practice in legal, strategic, operational and commercial area. Document presents critical issues, in particular the issue of water supply and brine handling. Publication presents the current status of storage cavern construction in Poland, as well as perspectives for near future. This publication has been presented during 3rd Polish Congress of Petroleum and Gas Industry Specialists in Bóbrka.

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009

20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 XX Międzynarodowa Konferencja 20 th International Conference OIL-GAS AGH 2009 Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie New Methods

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

KATALOG. posterów technologicznych

KATALOG. posterów technologicznych KATALOG posterów technologicznych prezentowanych w ramach salonu Nauka dla Środowiska przez krajowe Jednostki Badawczo-Rozowojowe oraz uczelnie działające w obszarze technologii ochrony środowiska podczas

Bardziej szczegółowo

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE

9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014. o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych. Reservoir Completion SHALESCIENCE 9-10 June, 2014 Copernicus Science Centre, Warsaw 9-10 CZERWCA 2014 CENTRUM NAUKI KOPERNIK, WARSZAWA Ewolucja wyobrażeń o stymulacji łupkowych skał zbiornikowych Evolution of the Mental Picture of Shale

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS From the Editorial Board New members of the Scientific Board... 2 Science and Technology Abstracts... 3 Leonas Povilas LINGAITIS, Sergey MJAMLIN, Denis BARANOVSKY, Virgilijus JASTREMSKAS

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering

Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej. Problems of plasma and laser engineering O3 Zagadnienia techniki plazmowej i laserowej Problems of plasma and laser engineering 120 O3 Zagad. techniki plazmowej... Probl. of plasma & laser... Jerzy Mizeraczyk 121 W 2005 r. w ramach działalności

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining

Rozwój systemowego monitorowania zagrożeń w podziemnym górnictwie. Development of system monitoring of hazards in underground mining dr hab. inż. STANISŁAW TRENCZEK dr inż. JERZY MRÓZ dr inż. ZDZISŁAW KRZYSTANEK dr inż. ZBIGNIEW ISAKOW dr inż. MARCIN MAŁACHOWSKI mgr inż. KRZYSZTOF OSET Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Rozwój systemowego

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem

Olga Dębicka, Karol Kreft, Dagmara Wach Internet technologies in transport management... 29 Technologie internetowe w zarządzaniu transportem Spis treści Contents Jerzy Merkisz, Wł adysł aw Kozak, Jarosł aw Markowski, Maciej Bajerlein The influence of air dissolved in diesel fuel on the toxic exhaust gas elements emission... 5 Wpływ powietrza

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych

Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych Konferencja ShaleScience Druga edycja Ewolucja wyobrażeń o jakości złoża i udostępniania zwięzłych skał łupkowych ShaleScience Conference 2 nd Edition Developing the Mental Picture of Reservoir Quality

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

ABSTRAKTY / ABSTRACTS

ABSTRAKTY / ABSTRACTS ABSTRAKTY / ABSTRACTS Juliusz MIECZNIK New trends of magnetotelluric method development...2 Martin KATONA, Viktoria SZALAIOVÁ, Jozef VOZÁR, Miroslav BIELIK Geological overview of the Western Carpathians

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do

Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do Czasopismo Tytuł artykułu Autor (autorzy) Rok, nr, s. od-do AAPG Bulletin Occurrence of Upper Jurassic Andrzej Ślączka, Jan Golonka, Nestor 2014, vol. 981, s. 967-1994 Lower Cretaceous Black organicrich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo