1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter"

Transkrypt

1 Nr 16 s lipiec 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki 9 Multimedialny kombajn 10 Suszarki ważne dla regionu 11 Miss na zautomatyzowanej platformie 12 Szesnaście warstw w pół sekundy Newsletter Przymierze dla rozwoju W spektakularnych sukcesach polskiej nauki z ostatnich lat ulepszeniu niebieskiego lasera i wynalazku gensuliny swój znaczący udział ma kapitał prywatny. W przyszłości to właśnie przemysł powinien odgrywać wiodącą rolę w finansowaniu badań naukowych. Innowacyjność, rozumiana jako poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, jest jednym z najważniejszych czynników skutecznej konkurencji w warunkach dzisiejszego zglobalizowanego rynku. Na zwiększeniu innowacyjności zależy firmom i korporacjom, ale także rządom państw, które widzą w nim szansę na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i, co za tym idzie, polepszenie bytu swoich obywateli. Na styku prywatnego biznesu i sfery publicznej pojawia się zatem ogromna szansa dla rozwoju nauki. Wiedza, umiejętności i kreatywność naukowców to wielka wartość, jednak bez odpowiedniego finansowania nie wyda owoców. Naukowcy w Polsce od dłuższego czasu narzekają na permanentny niedobór publicznych funduszy przeznaczanych na badania. Jednak w krajach rozwiniętych wysoki poziom finansowania nauki wynika przede wszystkim nie z ogromnych dotacji budżetowych, ale ze współpracy badaczy z prywatnymi grupami kapitałowymi. Pod względem gospodarczym Polska znajduje się nadal w okresie transformacji, co oznacza, że udział kapitału prywatnego w finansowaniu badań naukowych powinien rosnąć w miarę wzrostu aktywności przemysłu. Jest to proces, który trwa i którego nie można wywołać w sposób nagły za pomocą rządowej dyrektywy. Jeżeli wzrost potencjału gospodarczego Polski w nadchodzących kilku latach będzie się utrzymywał na oczekiwanym poziomie, można się spodziewać, że udział państwa, czyli pośrednio podatników, w finansowaniu prac naukowych będzie się relatywnie zmniejszał. W środowiskach naukowych wszyscy są zgodni, że w przyszłości także w Polsce finansowanie badań naukowych powinno być udziałem przede wszystkim kapitału prywatnego. Udany mariaż Są już w Polsce spektakularne przykłady sukcesów, jakie może przynieść mariaż przemysłu z nauką. Najgłośniejszym osiągnięciem polskich naukowców w ostatnich latach jest wynalazek nazywany polskim niebieskim laserem, zaprezentowany publicznie w grudniu 2001 roku. Półprzewodnikowy laser emitujący niebieskie światło został wynaleziony w Japonii, ale polskim badaczom z Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk udało się wnieść znaczący wkład w rozwój tej technologii. CBW PAN stało się trzecim na świecie producentem tego typu urządzeń, przy czym zespół pod kierunkiem prof. Sylwestra Porowskiego jako pierwszy opracował unikalną metodę produkcji monokrystalicznego podłoża z azotku galu, mającego mniej zaburzeń w strukturze krystalicznej niż szafir, stosowany dotąd jako podstawa struktury lasera emitującego niebieskie światło. Polskim fizykom ciała stałego udało się uzyskać pojedyncze kryształy azotku galu przy użyciu bardzo wysokich ciśnień, metodą podobną jak przy produkcji sztucznych diamentów. >>>

2 news >>> Przymierze dla rozwoju Aby ambitny pomysł polskich badaczy miał szansę realizacji, trzeba było od podstaw stworzyć specjalistyczne, kompleksowe laboratorium, przeznaczone wyłącznie na potrzeby tego programu badawczego. Dostępny grant z ówczesnego Komitetu Badań Naukowych nie wystarczał do rozpoczęcia prac. Gdyby nie znaleźli się prywatni inwestorzy zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem niebieskiego lasera, projekt nie ruszyłby z miejsca. Etap II: komercjalizacja Obecnie realizowany jest drugi etap rządowego programu Rozwój niebieskiej optoelektroniki, polegający na przekształceniu skonstruowanego w PAN lasera laboratoryjnego w urządzenie nadające się do zastosowania przemysłowego, tzn. posiadające odpowiednią moc i niezawodność. Niebieski laser znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, przede wszystkim rewolucjonizując metody optycznego zapisu informacji. Światło o krótszej fali odczyta drobniejsze rowki na płycie, co czterokrotnie zwiększy gęstość zapisu na płytach DVD. W drukarkach laserowych i kopiarkach krótsza długość fal umożliwi zwiększenie rozdzielczości wydruków. Ponieważ niebieskie światło jest słabo absorbowane przez wodę, w nową erę wkroczy komunikacja podwodna, np. między okrętami podwodnymi. Wojskowi liczą także na nowe, dokładniejsze metody sterowania rakietami i systemami obrony przeciwrakietowej. Wreszcie, dzięki wynalazkowi łatwiej będzie diagnozować i leczyć raka oraz monitorować skażenie środowiska. Droga do praktycznego zastosowania polskiego wynalazku jest jednak jeszcze daleka. Zdaniem niektórych specjalistów, bez zaangażowania w program badawczy koordynowany przez CBW PAN dużego międzynarodowego kapitału trudno będzie wygrać z konkurencją japońską i amerykańską. Jest o co walczyć wartość rynku urządzeń, w których można wykorzystać technologię niebieskiego lasera, szacuje się na kilka miliardów dolarów. Przykładem polskiego wynalazku, który z powodzeniem wszedł już w fazę komercjalizacji, jest opracowanie i wdrożenie do produkcji rekombinowanej insuliny ludzkiej, nazwanej gensuliną. Badania nad nią, prowadzone przez warszawski Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, trwały cztery lata. Koszty projektu przekroczyły 80 mln zł, z czego ok. 10% sfinansował grant Komitetu Badań Naukowych. Reszta pochodziła z prywatnych środków, przede wszystkim od spółki produkcyjnej Bioton oraz z kredytów bankowych. Okres zwrotu kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek gensuliny szacuje się na cztery lata. Ale wynalazek przyniósł wymierne korzyści nie tylko biznesowi. Dostawy gensuliny wymusiły obniżenie o blisko 30% cen podobnych preparatów dostarczanych przez producentów zagranicznych. Ponieważ są to leki refundowane, budżet państwa w ciągu roku zaoszczędził na tym około 100 mln złotych. Polityka zachęt Proces zmiany struktury finansowania badań naukowych będzie w naturalny sposób postępować wraz z rozwojem gospodarki, jednak póki co konieczne są zachęty ze strony państwa. Tworzenie przychylnych mechanizmów prawnych i podatkowo-kredytowych powinno sprzyjać większemu zaangażowaniu prywatnych przedsiębiorstw w działania badawczo-rozwojowe. Bez właściwej polityki rządu i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa pożądana transformacja mogłaby bardzo rozciągnąć się w czasie, co w tak dynamicznej dziedzinie jak innowacyjność musiałoby oznaczać regres. Obserwowany w ostatnich latach kryzys badań naukowych w Polsce wynikał nie tylko z katastrofalnie niskiego poziomu finansowania nauki przez państwo, ale i z niskiego zaangażowania środków pozabudżetowych. Zdaniem wiceministra nauki i informatyzacji, Marka Bartosika, obecnie sytuacja wyraźnie się poprawia, biorąc pod uwagę zarówno udział nauki w budżecie państwa, jak i wprowadzane rozwiązania prawne i organizacyjne. Powołana w tym roku jako organ doradczy premiera Rada Rozwoju Nauki i Technologii zarekomendowała rządowi zwiększenie w projekcie przyszłorocznego budżetu nakładów na badania naukowe. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczono ok. trzech miliardów złotych, w przyszłorocznym kwota ta ma wzrosnąć o 1/3 do ok. czterech miliardów. W projekcie ustawy o wspieraniu innowacyjności, która powinna być uchwalona jeszcze przez Sejm obecnej kadencji, znajdują się także systemowe rozwiązania stymulujące proinnowacyjne działania przedsiębiorców i rozwój nowoczesnego sektora zaawansowanych technologii, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W ustawie zaproponowano m.in. utworzenie nowej kategorii przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo- -rozwojowego (CBR), dla której przewidziano liczne zwolnienia od podatków, w tym od części dochodów osiągniętych ze sprzedaży badań naukowych i prac rozwojowych, czy też od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia badań. Wprowadzono także podlegający częściowe- Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski, rektor Politechniki Warszawskiej Niedawna nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki to krok w dobrym kierunku, ale krok niewystarczający. Powinniśmy zdecydowanie zwiększyć aktywność innowacyjną, również w zakresie patentowania i zastrzegania własności intelektualnej, gdzie nastąpił ostatnio niepokojący regres. Oczywiście, jest w ustawie szereg nowych elementów, które mają pewien rys menedżerski i które jako przedstawiciel środowiska naukowego bardzo popieram, takie jak rozwiązania polegające na pewnych preferencjach finansowych dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedsiębiorcy podejmujący ryzyko inwestowania w nowe technologie i opłacający specjalistyczną kadrę powinni mieć pewne ulgi i zachęty, bo ich działanie jest korzystne również dla państwa. Należałoby jednak stworzyć ramy prawne jasno i wyraźnie określające zasady współpracy kapitału prywatnego ze sferą publiczną. Nadal bowiem pewne sytuacje, gdy np. pracownik naukowy państwowej uczelni stara się sprzedać rezultaty swojej pracy prywatnemu biznesowi, wywołują atmosferę podejrzliwości. Działa to hamująco na rozwój współpracy nauki i przemysłu, bez którego przecież nowe technologie nie będą powstawać w ogóle. Brak także rozwiązań prawnych ułatwiających współpracę publicznych uczelni technicznych z kapitałem prywatnym. 2 newsletter nr 16

3 >>> Przymierze dla rozwoju An Alliance for Development Innovation is one of the most important factors of effective competition in global market conditions for companies and corporations as well as state governments. On the border of private business and public life, there is a great chance for science. In the future, industry should play the leading role in financing research and development also in Poland. There are already spectacular examples of Polish successes that are born from the marriage of industry with science. The most publicized achievement of scientists in recent years is an invention called the Polish blue laser, presented in December The semi-conductor laser emitting blue light was invented in Japan, but Polish researchers from the High Pressure Research Center of the Polish Academy of Sciences (CBW PAN) have managed to make a significant contribution to the development of this technology. CBW PAN became the world's third producer of this type of equipment, and the team headed by Prof. Sylwester Porowski was the first to develop a unique method of production of monocrystalline base from gallium nitride that has fewer flaws in the crystalline structure than sapphire that so far has been used as basis for laser's structure. In order to give the ambitious idea of Polish researchers a chance for implementation, it was necessary to create from scratch a comprehensive specialist laboratory designed exclusively for the program. The grant from the then Scientific Research Committee (KBN) was not sufficient to launch work. Without private investors interested in commercial use of the blue laser, the project would not have taken off. The value of the market of equipment in which this technology can be used is estimated at several billion dollars. A good example of a Polish invention that has successfully entered the commercialization phase is the development and implementation into production of the recombined human insulin called gensulin. Research carried out by the Warsaw-based Institute of Biotechnology and Antibiotics lasted four years. The project's costs exceeded zl.80 million, 10 percent of which was financed by a KBN grant. The rest of money came from private sources, mainly from Bioton production company, and bank loans. The invention has brought about measurable benefits not only for the business: gensulin supplies forced a nearly 30-percent drop in the prices of similar foreign products. Since these are refunded drugs, the state budget has saved some zl.100 million over a year. The crisis of scientific research, observed in recent years in Poland, resulted not only from the disastrously low level of state financing for science, but also from low contributions from extra budgetary sources. In the opinion of Deputy Minister of Science and Information Technologies Marek Bartosik, the present situation is clearly improving, both in terms of state budget support for science and the legal and organizational solutions introduced. The government bill on supporting innovation includes system solutions stimulating development of the modern sector of advanced technologies, particularly among small and medium-sized businesses. The bill proposes, for example, a new category of enterprises with R&D center status that would enjoy numerous tax exemptions. Bartosik evaluates the conditions for cooperation between industry and science created by the ministry's target project system as nearly optimal. In line with the system, for research projects that might be useful for industrial applications, 50 percent of the cost of scientific research and development work is covered by the entrepreneur, and the rest is financed by the Ministry of Science and Information Technologies. In case of small and medium-sized companies that are to a larger extent exposed to the risk connected with implementation of new solutions to the market, that financial support could amount to as much as 70 percent. As of February, the new law on financing science has been in force that has introduced new tools in this area. These include development projects that, unlike target projects, include scientific research and development work financed entirely by the ministry. This solution is designed for scientific centers that have no partner in the industry and whose research might be significant for technological advancement. In the opinion of Bartosik, this tool will be particularly important in the areas in which research costs are high and returns are long in coming. According to Stanisław Mańkowski, president of the Warsaw University of Technology, the tasks implemented by the ministry are not limited to investment in R&D programs for the industry, but also help maintain the potential of Polish science. "It is about maintaining the contact of Polish experts with the latest technologies to which we have no other access than by running appropriate research," says Mańkowski. "If in any discipline this practice were missing, a huge intellectual gap would occur." This is particularly important in the fastest developing fields such as nanotechnology or biotechnology. newsletter nr 16 3

4 news >>> Przymierze dla rozwoju mu umorzeniu (do 50%) kredyt technologiczny w wysokości do 2 mln euro, pomyślany jako wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych wykorzystujących wyniki prac badawczych i rozwojowych. Zmniejszyć ryzyko Wiceminister Bartosik jako zbliżone do modelu optymalnego ocenia warunki współpracy przemysłu z nauką stwarzane przez prowadzony przez ministerstwo system projektów celowych. Zakłada on, że w przypadku projektów badawczych, które mogą się okazać przydatne dla zastosowań przemysłowych, 50% kosztów badań naukowych i prac rozwojowych ponosi przedsiębiorca, a pozostałe 50% finansuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które są w większym stopniu narażone na ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek nowych rozwiązań, możliwe jest zwiększenie tego dofinansowania aż do 70%. Wnioskodawca, działając w porozumieniu z jednostką naukową, zwraca się do ministerstwa z projektem celowym zawierającym kosztorys, w którym wyodrębnione są koszty badawczo-rozwojowe (B+R) i koszty inwestycyjno-wdrożeniowe (I+W). Dofinansowanie przez ministerstwo obejmuje wyłącznie część B+R, za resztę płaci w całości wnioskodawca. System projektów celowych jest tak pomyślany, aby w odczuwalnym stopniu ułatwić realizację projektu i zmniejszyć ryzyko wdrożeniowe, jednak z drugiej strony wnioskodawca ponosząc samodzielnie koszty I+W musi mieć dobre rozeznanie, że inwestuje w wyrób, który jest potrzebny na rynku. Projektowany rozwój Od lutego br. obowiązuje nowa Ustawa o zasadach finansowania nauki (z 8 października 2004 r.; ostatnie rozporządzenia związane z tą ustawą wchodzą w życie w sierpniu br.), która wprowadza w tej dziedzinie nowe rozwiązania i narzędzia. Należą do nich tzw. projekty rozwojowe, obejmujące w odróżnieniu od projektów celowych tylko badania naukowe oraz prace rozwojowe i finansowane w całości ze środków MNiI. Rozwiązanie to skierowane jest do ośrodków naukowych, które nie mają jeszcze partnera w przemyśle, a których badania mogą mieć znaczenie dla rozwoju technologicznego. W przyszłości rezultaty tych badań stanowić będą Dr hab. inż. Marek Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, laureat Nagrody Siemensa 2001 Jako naukowiec i wynalazca wiem, że droga od pomysłu do wdrożenia zawsze jest bardzo trudna. Ale tym bardziej jest dla mnie oczywiste, że nie będzie rozwoju bez porozumienia między nauką a przemysłem. Cała sztuka polega na tym, aby stworzyć spójny system, zapewniający możliwość efektywnej współpracy ludziom po obu zainteresowanych stronach. Pierwszy warunek tej współpracy to przetworzenie myśli naukowej tak, aby była przyswajalna dla przemysłu; drugi polega na tym, aby stworzyć takie warunki organizacyjne, formalno-prawne i kadrowe, aby mógł zaistnieć zespół, który wspólnym wysiłkiem będzie chciał wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. To wspólne działanie musi być bowiem opłacalne zarówno dla naukowców, jak i dla przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że nawet przy wsparciu budżetowym projektu ze strony Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, główne ryzyko rynkowe ponosi przedsiębiorca. otwartą ofertę dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Po przeprowadzeniu przez zainteresowaną firmę właściwej analizy rynku technologia prototypu wyrobu powstała w ramach realizacji projektu rozwojowego, będzie jej udostępniana nieodpłatnie, jednak na zasadach poszanowania praw autorskich wynalazców. Zdaniem Bartosika to narzędzie będzie szczególnie ważne w dziedzinach, w których koszty badań są wysokie, a zwrot nakładów długotrwały. W interesie MNiI jest prowadzenie takiej polityki, aby jak najwięcej rezultatów działalności jednostek naukowych dało się przełożyć na rozwój technologii stosowanej w przemyśle, a co za tym idzie ogólny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Projekty rozwojowe mają stymulować środowiska naukowe oraz kierunkować działania ośrodków badawczych zamieniać myśl naukową w konkrety, które dadzą się wykorzystać w praktyce, mówi Bartosik. Z drugiej strony, całkowite finansowanie projektów z budżetu nauki spowoduje obniżenie kosztów wdrażania wynalazków przez przemysł. Dlatego, według ministerstwa, ten rodzaj wsparcia przyniesie korzyści obu stronom nauce i gospodarce. Współpraca na platformach Duże znaczenie w systemie finansowania wprowadzonym wraz z nową ustawą są Krajowe Programy Ramowe, wzorowane na podobnych programach realizowanych przez UE i kierowane zarówno do podmiotów naukowych i gospodarczych. Realizację pierwszego KPR rozpoczęto od ustalenia listy preferowanych dziedzin i kierunków badań, które zdaniem MNiI mogą mieć największe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju gospodarki. Inny nowy pomysł, mający działać jako katalizator współpracy nauki z przemysłem, to tworzenie Centrów Zaawansowanych Technologii, skupiających najlepsze ośrodki badawcze z danej dziedziny oraz przedsiębiorców. Pomysł koncentracji wielkich podmiotów naukowych i gospodarczych pojawił się najpierw w UE. Bruksela postanowiła, że duża część środków unijnych Programów Ramowych powinna być rozdysponowana pomiędzy tzw. europejskie platformy technologiczne. Polska, uczestnicząca od kilku lat w Programach Ramowych UE, zareagowała inicjatywą utworzenia własnych, narodowych platform technologicznych, funkcjonujących na zasadzie branżowych porozumień z udziałem nauki i przemysłu. Koncepcja platform narodowych służy stworzeniu równoważnika dla platform europejskich. Nie oznacza to odcinania się od współpracy w ramach Unii, ale uzyskanie większego wpływu na strukturę VII Programu i dysponowanych w jego ramach środków. A nie są to błahe kwoty idzie o kilkadziesiąt miliardów euro, mówi Bartosik. Do maja br. takich branżowych platform technologicznych (m.in. platforma transportu, energetyki, budownictwa, bezpieczeństwa narodowego) powstało w Polsce ponad dwadzieścia. Platformy mają charakter otwarty, udział w nich jest dobrowolny i bezkosztowy. Spełniają one ważną rolę, stanowiąc forum wymiany informacji między ich uczestnikami. Dzięki temu pojawiają się możliwości ściślejszej współpracy, a także lepszego wykorzystania krajowych i unijnych środków przeznaczanych na rozwój innowacyjności gospodarki. 4 newsletter nr 16

5 biznes Nie stracić kontaktu Programy realizowane przez MNiI to pomoc wymierna, ale często niewystarczająca. Państwowe źródło finansowania nauki nadal cierpi na niedomiar środków. Mimo to polscy naukowcy są pełni nadziei, że najtrudniejszy okres, jaki przeżywała nauka i myśl badawcza w Polsce w związku ze spadkiem finansowania w latach 90., jest już za nimi. Sądzę, że wchodzimy wreszcie na ścieżkę wzrostu, mówi Stanisław Mańkowski, rektor Politechniki Warszawskiej i autor lub współautor 16 zastrzeżeń patentowych z dziedziny energetyki komunalnej. Zapowiadany wzrost finansowania badań naukowych z budżetu państwa z jednej, i coraz lepsze perspektywy współpracy nauki z przemysłem z drugiej strony pozwalają sądzić, że nie jest to płonna nadzieja. Zdaniem rektora PW, uczelni wiodącej w kraju pod względem innowacyjnych projektów badawczych, zadania realizowane przez MNiI nie ograniczają się do inwestowania w programy badawczo-rozwojowe dla przemysłu, ale służą także utrzymaniu potencjału nauki polskiej. Chodzi o utrzymanie kontaktu polskich specjalistów z najnowocześniejszymi technologiami, do których nie mamy innego dostępu, jak tylko poprzez prowadzenie odpowiednich badań. Gdyby w jakiejkolwiek specjalności zabrakło tej praktyki, powstałaby ogromna luka intelektualna. Jak bowiem uczyć studentów czegoś, na czym nie znają się sami wykładowcy?, mówi rektor. Ma to szczególnie duże znaczenie w dziedzinach, które rozwijają się najszybciej, takich jak nanotechnologia czy biotechnologia. Zdaniem Mańkowskiego w finansowaniu działalności ośrodków badawczo-rozwojowych nie chodzi o produkowanie noblistów, ale o umożliwienie wykształcenia na odpowiednim poziomie przyszłych inżynierów, którzy będą pracować w kolejnych dekadach XXI wieku, w technologiach, których nawet jeszcze nie znamy. A jeżeli na dodatek, przy okazji realizowania programów badawczych, pojawi się kandydat na noblistę, to będziemy oczywiście bardzo szczęśliwi, dodaje. Trudno przewidzieć, jak będzie się rozwijać w przyszłości myśl badawcza, ale wiadomo na pewno, że przy obecnym tempie rozwoju technologii stanie w miejscu oznacza gwałtowne cofanie się. Polska nauka musi przynajmniej próbować być w innowacyjnej awangardzie. A jej najlepszym sojusznikiem w tym dziele powinna być prywatna przedsiębiorczość. Marcin Mierzejewski Laboratorium w miniaturze Siemens rozwija technologię elektrochemicznego bioprocesora mikro-laboratorium analitycznego. Quicklab, projekt miniaturowego laboratorium analitycznego opartego na elektrochemicznym bioprocesorze, opracowany wspólnie przez Siemensa, Infineon oraz Instytut Fraunhofera ds. Technologii Krzemowych, kontynuowany jest przez branżę Medical Solutions Siemensa, która pracuje nad doprowadzeniem laboratorium w procesorze do etapu dojrzałości rynkowej. Siemens Quicklab to molekularny system pozwalający na przeprowadzenie błyskawicznych testów stosowanych w diagnostyce klinicznej. Powstał z myślą o szybkiej diagnostyce zakażeń, szczególnie sepsy, w przypadkach, kiedy czas między pobraniem próbki a podaniem leku decyduje o życiu pacjenta. Quicklab umożliwi rozpoznanie wirusów i bakterii chorób zakaźnych, jak również alergii i chorób wrodzonych. Pozwoli też na ustalenie, czy dany szczep bakterii jest odporny na jakiś rodzaj antybiotyków. W tym miniaturowym laboratorium cały system analityczny jest zintegrowany w postaci inteligentnej karty wielkości karty kredytowej pozwalającej zastosować różne metody analityczne. Quicklab analizuje próbkę krwi lub innych płynów ustrojowych. Wyniki gotowe po kilkudziesięciu minutach, będzie można poznać za pomocą elektronicznego czytnika. Dziś tego typu testy trzeba prowadzić w wielkich laboratoriach, dzięki skomplikowanym systemom analitycznym o wysokich kosztach obsługi, a wyniki otrzymywane są niekiedy dopiero po kilku dniach. Z urządzenia będą mogli korzystać lekarze w swoich gabinetach, czy też karetkach pogotowia ratunkowego. Lab on a chip Siemens Medical Solutions continues the development activities for the electrochemical biochip project - Quicklab. This is a molecular diagnostic system for performing quick tests in clinical routine diagnostics. It provides for a broad spectrum of applications. It enables to detect viruses of infectious diseases as well as allergies, hereditary diseases and incompatibilities with respect to medications or transplantations. The evaluation system provides information in the form of an electrical signal, making it considerably faster, more robust and simpler than current methods used. Today, tests of this nature are performed in large labs with complex analytical systems that require at times several days for providing the results. The application of fully integrated diagnostic lab on a chip systems in clinical routines is currently in the start-up phase. newsletter nr 16 5

6 news Siemens nagradza po raz dziesiąty Siemens po raz kolejny uhonorował polskich naukowców za wybitne prace badawcze nad rozwojem nowoczesnych technologii. Laureatami dziesiątej, jubileuszowej edycji nagrody zostali naukowcy z Politechniki Szczecińskiej i z Politechniki Wrocławskiej. Tegoroczny konkurs stał na wysokim poziomie i cieszył się dużym zainteresowaniem. Jurorzy, w którego skład weszli przedstawiciele najlepszych polskich uczelni technicznych, mieli do oceny aż 24 prace kandydatów. Uroczystość wręczenia Nagrody Siemensa, połączona z ceremonią nominacji doktorskich i habilitacyjnych, odbyła się 8 czerwca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Laureatami Nagrody Siemensa 2004 zostali profesor Władysław Nowak z Politechniki Szczecińskiej, którego wyróżniono za pracę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, oraz doktor Regina Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej za pracę z zakresu technologii przyrządów półprzewodnikowych. Laureaci odebrali nagrodę z rąk rektora Politechniki Warszawskiej i zarazem przewodniczącego jury, prof. Stanisława Mańkowskiego, oraz prezesa Siemens Sp. z o.o., Petera Baudrexla. Prof. Nowak jest wybitnym specjalistą w dziedzinie techniki cieplnej, a w szczególności gospodarki cieplnej i wymiany ciepła. Tuż po gali wręczenia nagród powiedział Newsletterowi, że czuje się szczególnie wyróżniony ze względu na charakter Nagrody Siemensa. To jedna z niewielu nagród, która honoruje pracowników naukowych prowadzących działalność naukowo-badawczą. Wyróżnienie to traktuję jako sukces nie tylko własny, ale całego środowiska naukowców, którzy zajmują się odnawialnymi źródłami energii, powiedział. przyznawany jest przez prywatne przedsiębiorstwo, powiedział prof. Bartosik, sam wyróżniony Nagrodą Siemensa w 2001 roku za wynalazek ultraszybkich wyłączników hybrydowych prądu stałego dla niskonapięciowych podstacji i pojazdów trakcyjnych. W ciągu dziesięciu lat istnienia Nagrody Siemensa w konkursie rywalizowało w sumie prawie 200 prac autorów indywidualnych lub zespołów. Zgodnie z regulaminem Nagrody kandydatury do Konkursu mogą być zgłaszane spośród autorów prac naukowych z obszarów działalności Siemensa, przede wszystkim z dziedziny elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, a także z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych opracowań naukowych jest możliwość ich praktycznego zastosowania. Nagroda przyznawana jest raz w roku naukowcowi lub zespołowi naukowców z polskich uczelni lub naukowych instytucji pozaakademickich. Magda Kuszewska Dr Paszkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach optoelektroniki i technologii półprzewodnikowej. Wrocławskie laboratorium, w którym pracuje od lat 80., znane jest ze swoich innowacyjnych osiągnięć. Wraz z zespołem, z którym na co dzień pracuję, staramy się mieć praktyczne podejście do badań. Pracujemy nad nowymi materiałami i ich zastosowaniem, i wierzymy, że także w Polsce można wprowadzać nowe technologie, powiedziała laureatka. To dla mnie bardzo miłe wyróżnienie, ale mam świadomość, że odbieram je w imieniu całego zespołu. Sukces w tego typu pracy jest możliwy jedynie w tak dobrze współpracującym, doskonale się uzupełniającym zespole, jak nasz. Zdaniem wiceministra nauki i informatyzacji, Marka Bartosika, Nagroda Siemensa jest uznawana za bardzo poważną nobilitację zarówno w środowisku nauk technicznych, jak i w kołach związanych z gospodarką i przemysłem. To najbardziej prestiżowy laur dla naukowców, który Dr R. Paszkiewicz i prof. W. Nowak odbierają nagrodę z rąk prezesa Siemens Sp. z o.o. Petera Baudrexla i rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisława Mańkowskiego Siemens Award Once again Siemens has awarded Polish scientists for their outstanding research work on development of new technologies. This tenth anniversary contest had many participants and stood at a very high level. The jury had to judge 24 works of the candidates. The ceremony for the Siemens Award 2004 took place in conjunction with doctoral and postdoctoral nominations on June 8 at the Warsaw University of Technology. The winners of this year's prize were Prof. Władysław Nowak from the Szczecin University of Technology, who was awarded for his work on renewable energy sources, and Regina Paszkiewicz, a Ph.D. from the Wrocław University of Technology for her work in the field of semiconductor technology. The prizes were handed out by the president of the Warsaw University of Technology, Prof. Stanisław Mańkowski, who is also the head of the jury, and by president of Siemens Sp. z o.o., Peter Baudrexl. Prof. Nowak is an outstanding specialist in the field of thermal engineering, particularly heat management and heat exchange. Paszkiewicz specializes in optoelectronics and semiconductor technology. The Wrocław-based laboratory, where she has been working since the 1980's, is famous for its innovative achievements. During the ten years there were over 200 works submitted, both by teams and individuals. According to the guidelines, only works related to Siemens's field of operation qualify. This includes electrical engineering, power engineering, electronics, telecommunications, computer science, automatics, advanced environment engineering, mechanical engineering, and materials engineering. 6 newsletter nr 16

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik.

1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią 7 Satelitą w korek 8 Nowy system dla elektrowni Rybnik. Nr 15 s kwiecień 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Łącza bezpieczeństwa 5 Krzesło Roku 2004 6 Ryzyko z dużą energią

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Niebo bez granic

Newsletter. Niebo bez granic Nr 17 listopad 2005 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 Niebo bez granic 5 Siemens i NATO 5 Nowa sieć dla Centertela

Bardziej szczegółowo

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa.

Newsletter. restrukturyzacyjnych przedsiębiorstwa. Newsletter Nr 2, maj 2002 PKP CHCE SZYBKIEJ PRYWATYZACJI PKP chce przyspieszyć prywatyzację spółek ze swojej grupy. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku zostaną wyłonieni doradcy prywatyzacyjni dla PKP

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl

Newsletter. Nr 10. rozwiązanie przyszłości. marzec 2004 >>> www.siemens.pl Nr 10 marzec 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Witold Żygulski, tel. (22) 335 97 89, fax (22) 335 97 10 1 e-government 4 W Wilanowie o Unii 4 Przemysł dla nauki i szkolnictwa 5 Surpass

Bardziej szczegółowo

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej

Newsletter. Trudna konkurencja z węglem Krajowe zaplecze techniczne w tej dziedzinie pozwala na to, aby jak najlepiej Newsletter Nr 5, listopad 2002 POTENCJAŁ DO ZAGOSPODAROWANIA Udział energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym Polski, który wynosi obecnie ok. 2,5%, ma się zwiększyć trzykrotnie do 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku,

Newsletter. przykładem było zdarzenie w Szpitalu Onkologicznym w Białymstoku, Newsletter ZDROWY WYBÓR Nr 4, wrzesieƒ 2002 Zmiany zachodzące w Polsce w ostatniej dekadzie objęły również opiekę zdrowotną. Sprawą pierwszoplanową w placówkach służby zdrowia stał się serwis aparatury

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY - SCIENCE BUSINESS REVIEW

TRANSFER WIEDZY - SCIENCE BUSINESS REVIEW TRANSFER WIEDZY - SCIENCE BUSINESS REVIEW NR 5 STYCZEŃ 2012 No 5 January 2012 Spis treści: Alchemicy innowacyjności / The alchemists of innovation /... 6 Kwiaty LOTOSU / LOTOS flowers /...10 Private equity

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Kraków Małopolska 2020

Kraków Małopolska 2020 foresight.kpt.krakow.pl» Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Wyzwania rozwojowe 3 Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 www.kpt.krakow.pl» Wyzwania rozwojowe Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM.

Prawdziwa nowoczesność. Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń. Światy wirtualne. Magiczne słowo SIEM. Numer 02/2008 Międzynarodowy Magazyn Klientów Grupy S&T Światy wirtualne Magiczne słowo SIEM Prawdziwa nowoczesność Największe umiejętności dla centrów danych, sieci i zabezpieczeń Make sure your data

Bardziej szczegółowo

Raport z badania pogłębionego

Raport z badania pogłębionego Raport z badania pogłębionego Ocena możliwości i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw województwa lubelskiego w zakresie tworzenia nowych rozwiązao i technologii w informatyce i automatyce jako wspomagającej

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo