1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki. Newsletter"

Transkrypt

1 Nr 16 s lipiec 2005 Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Przymierze dla rozwoju 5 Laboratorium w miniaturze 6 Siemens nagradza po raz dziesiąty 7 Akcje za komórki 9 Multimedialny kombajn 10 Suszarki ważne dla regionu 11 Miss na zautomatyzowanej platformie 12 Szesnaście warstw w pół sekundy Newsletter Przymierze dla rozwoju W spektakularnych sukcesach polskiej nauki z ostatnich lat ulepszeniu niebieskiego lasera i wynalazku gensuliny swój znaczący udział ma kapitał prywatny. W przyszłości to właśnie przemysł powinien odgrywać wiodącą rolę w finansowaniu badań naukowych. Innowacyjność, rozumiana jako poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, jest jednym z najważniejszych czynników skutecznej konkurencji w warunkach dzisiejszego zglobalizowanego rynku. Na zwiększeniu innowacyjności zależy firmom i korporacjom, ale także rządom państw, które widzą w nim szansę na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i, co za tym idzie, polepszenie bytu swoich obywateli. Na styku prywatnego biznesu i sfery publicznej pojawia się zatem ogromna szansa dla rozwoju nauki. Wiedza, umiejętności i kreatywność naukowców to wielka wartość, jednak bez odpowiedniego finansowania nie wyda owoców. Naukowcy w Polsce od dłuższego czasu narzekają na permanentny niedobór publicznych funduszy przeznaczanych na badania. Jednak w krajach rozwiniętych wysoki poziom finansowania nauki wynika przede wszystkim nie z ogromnych dotacji budżetowych, ale ze współpracy badaczy z prywatnymi grupami kapitałowymi. Pod względem gospodarczym Polska znajduje się nadal w okresie transformacji, co oznacza, że udział kapitału prywatnego w finansowaniu badań naukowych powinien rosnąć w miarę wzrostu aktywności przemysłu. Jest to proces, który trwa i którego nie można wywołać w sposób nagły za pomocą rządowej dyrektywy. Jeżeli wzrost potencjału gospodarczego Polski w nadchodzących kilku latach będzie się utrzymywał na oczekiwanym poziomie, można się spodziewać, że udział państwa, czyli pośrednio podatników, w finansowaniu prac naukowych będzie się relatywnie zmniejszał. W środowiskach naukowych wszyscy są zgodni, że w przyszłości także w Polsce finansowanie badań naukowych powinno być udziałem przede wszystkim kapitału prywatnego. Udany mariaż Są już w Polsce spektakularne przykłady sukcesów, jakie może przynieść mariaż przemysłu z nauką. Najgłośniejszym osiągnięciem polskich naukowców w ostatnich latach jest wynalazek nazywany polskim niebieskim laserem, zaprezentowany publicznie w grudniu 2001 roku. Półprzewodnikowy laser emitujący niebieskie światło został wynaleziony w Japonii, ale polskim badaczom z Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk udało się wnieść znaczący wkład w rozwój tej technologii. CBW PAN stało się trzecim na świecie producentem tego typu urządzeń, przy czym zespół pod kierunkiem prof. Sylwestra Porowskiego jako pierwszy opracował unikalną metodę produkcji monokrystalicznego podłoża z azotku galu, mającego mniej zaburzeń w strukturze krystalicznej niż szafir, stosowany dotąd jako podstawa struktury lasera emitującego niebieskie światło. Polskim fizykom ciała stałego udało się uzyskać pojedyncze kryształy azotku galu przy użyciu bardzo wysokich ciśnień, metodą podobną jak przy produkcji sztucznych diamentów. >>>

2 news >>> Przymierze dla rozwoju Aby ambitny pomysł polskich badaczy miał szansę realizacji, trzeba było od podstaw stworzyć specjalistyczne, kompleksowe laboratorium, przeznaczone wyłącznie na potrzeby tego programu badawczego. Dostępny grant z ówczesnego Komitetu Badań Naukowych nie wystarczał do rozpoczęcia prac. Gdyby nie znaleźli się prywatni inwestorzy zainteresowani komercyjnym wykorzystaniem niebieskiego lasera, projekt nie ruszyłby z miejsca. Etap II: komercjalizacja Obecnie realizowany jest drugi etap rządowego programu Rozwój niebieskiej optoelektroniki, polegający na przekształceniu skonstruowanego w PAN lasera laboratoryjnego w urządzenie nadające się do zastosowania przemysłowego, tzn. posiadające odpowiednią moc i niezawodność. Niebieski laser znajdzie zastosowanie w wielu dziedzinach, przede wszystkim rewolucjonizując metody optycznego zapisu informacji. Światło o krótszej fali odczyta drobniejsze rowki na płycie, co czterokrotnie zwiększy gęstość zapisu na płytach DVD. W drukarkach laserowych i kopiarkach krótsza długość fal umożliwi zwiększenie rozdzielczości wydruków. Ponieważ niebieskie światło jest słabo absorbowane przez wodę, w nową erę wkroczy komunikacja podwodna, np. między okrętami podwodnymi. Wojskowi liczą także na nowe, dokładniejsze metody sterowania rakietami i systemami obrony przeciwrakietowej. Wreszcie, dzięki wynalazkowi łatwiej będzie diagnozować i leczyć raka oraz monitorować skażenie środowiska. Droga do praktycznego zastosowania polskiego wynalazku jest jednak jeszcze daleka. Zdaniem niektórych specjalistów, bez zaangażowania w program badawczy koordynowany przez CBW PAN dużego międzynarodowego kapitału trudno będzie wygrać z konkurencją japońską i amerykańską. Jest o co walczyć wartość rynku urządzeń, w których można wykorzystać technologię niebieskiego lasera, szacuje się na kilka miliardów dolarów. Przykładem polskiego wynalazku, który z powodzeniem wszedł już w fazę komercjalizacji, jest opracowanie i wdrożenie do produkcji rekombinowanej insuliny ludzkiej, nazwanej gensuliną. Badania nad nią, prowadzone przez warszawski Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, trwały cztery lata. Koszty projektu przekroczyły 80 mln zł, z czego ok. 10% sfinansował grant Komitetu Badań Naukowych. Reszta pochodziła z prywatnych środków, przede wszystkim od spółki produkcyjnej Bioton oraz z kredytów bankowych. Okres zwrotu kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek gensuliny szacuje się na cztery lata. Ale wynalazek przyniósł wymierne korzyści nie tylko biznesowi. Dostawy gensuliny wymusiły obniżenie o blisko 30% cen podobnych preparatów dostarczanych przez producentów zagranicznych. Ponieważ są to leki refundowane, budżet państwa w ciągu roku zaoszczędził na tym około 100 mln złotych. Polityka zachęt Proces zmiany struktury finansowania badań naukowych będzie w naturalny sposób postępować wraz z rozwojem gospodarki, jednak póki co konieczne są zachęty ze strony państwa. Tworzenie przychylnych mechanizmów prawnych i podatkowo-kredytowych powinno sprzyjać większemu zaangażowaniu prywatnych przedsiębiorstw w działania badawczo-rozwojowe. Bez właściwej polityki rządu i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa pożądana transformacja mogłaby bardzo rozciągnąć się w czasie, co w tak dynamicznej dziedzinie jak innowacyjność musiałoby oznaczać regres. Obserwowany w ostatnich latach kryzys badań naukowych w Polsce wynikał nie tylko z katastrofalnie niskiego poziomu finansowania nauki przez państwo, ale i z niskiego zaangażowania środków pozabudżetowych. Zdaniem wiceministra nauki i informatyzacji, Marka Bartosika, obecnie sytuacja wyraźnie się poprawia, biorąc pod uwagę zarówno udział nauki w budżecie państwa, jak i wprowadzane rozwiązania prawne i organizacyjne. Powołana w tym roku jako organ doradczy premiera Rada Rozwoju Nauki i Technologii zarekomendowała rządowi zwiększenie w projekcie przyszłorocznego budżetu nakładów na badania naukowe. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczono ok. trzech miliardów złotych, w przyszłorocznym kwota ta ma wzrosnąć o 1/3 do ok. czterech miliardów. W projekcie ustawy o wspieraniu innowacyjności, która powinna być uchwalona jeszcze przez Sejm obecnej kadencji, znajdują się także systemowe rozwiązania stymulujące proinnowacyjne działania przedsiębiorców i rozwój nowoczesnego sektora zaawansowanych technologii, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W ustawie zaproponowano m.in. utworzenie nowej kategorii przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo- -rozwojowego (CBR), dla której przewidziano liczne zwolnienia od podatków, w tym od części dochodów osiągniętych ze sprzedaży badań naukowych i prac rozwojowych, czy też od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia badań. Wprowadzono także podlegający częściowe- Prof. dr hab. inż. Stanisław Mańkowski, rektor Politechniki Warszawskiej Niedawna nowelizacja ustawy o finansowaniu nauki to krok w dobrym kierunku, ale krok niewystarczający. Powinniśmy zdecydowanie zwiększyć aktywność innowacyjną, również w zakresie patentowania i zastrzegania własności intelektualnej, gdzie nastąpił ostatnio niepokojący regres. Oczywiście, jest w ustawie szereg nowych elementów, które mają pewien rys menedżerski i które jako przedstawiciel środowiska naukowego bardzo popieram, takie jak rozwiązania polegające na pewnych preferencjach finansowych dla przedsiębiorstw innowacyjnych. Przedsiębiorcy podejmujący ryzyko inwestowania w nowe technologie i opłacający specjalistyczną kadrę powinni mieć pewne ulgi i zachęty, bo ich działanie jest korzystne również dla państwa. Należałoby jednak stworzyć ramy prawne jasno i wyraźnie określające zasady współpracy kapitału prywatnego ze sferą publiczną. Nadal bowiem pewne sytuacje, gdy np. pracownik naukowy państwowej uczelni stara się sprzedać rezultaty swojej pracy prywatnemu biznesowi, wywołują atmosferę podejrzliwości. Działa to hamująco na rozwój współpracy nauki i przemysłu, bez którego przecież nowe technologie nie będą powstawać w ogóle. Brak także rozwiązań prawnych ułatwiających współpracę publicznych uczelni technicznych z kapitałem prywatnym. 2 newsletter nr 16

3 >>> Przymierze dla rozwoju An Alliance for Development Innovation is one of the most important factors of effective competition in global market conditions for companies and corporations as well as state governments. On the border of private business and public life, there is a great chance for science. In the future, industry should play the leading role in financing research and development also in Poland. There are already spectacular examples of Polish successes that are born from the marriage of industry with science. The most publicized achievement of scientists in recent years is an invention called the Polish blue laser, presented in December The semi-conductor laser emitting blue light was invented in Japan, but Polish researchers from the High Pressure Research Center of the Polish Academy of Sciences (CBW PAN) have managed to make a significant contribution to the development of this technology. CBW PAN became the world's third producer of this type of equipment, and the team headed by Prof. Sylwester Porowski was the first to develop a unique method of production of monocrystalline base from gallium nitride that has fewer flaws in the crystalline structure than sapphire that so far has been used as basis for laser's structure. In order to give the ambitious idea of Polish researchers a chance for implementation, it was necessary to create from scratch a comprehensive specialist laboratory designed exclusively for the program. The grant from the then Scientific Research Committee (KBN) was not sufficient to launch work. Without private investors interested in commercial use of the blue laser, the project would not have taken off. The value of the market of equipment in which this technology can be used is estimated at several billion dollars. A good example of a Polish invention that has successfully entered the commercialization phase is the development and implementation into production of the recombined human insulin called gensulin. Research carried out by the Warsaw-based Institute of Biotechnology and Antibiotics lasted four years. The project's costs exceeded zl.80 million, 10 percent of which was financed by a KBN grant. The rest of money came from private sources, mainly from Bioton production company, and bank loans. The invention has brought about measurable benefits not only for the business: gensulin supplies forced a nearly 30-percent drop in the prices of similar foreign products. Since these are refunded drugs, the state budget has saved some zl.100 million over a year. The crisis of scientific research, observed in recent years in Poland, resulted not only from the disastrously low level of state financing for science, but also from low contributions from extra budgetary sources. In the opinion of Deputy Minister of Science and Information Technologies Marek Bartosik, the present situation is clearly improving, both in terms of state budget support for science and the legal and organizational solutions introduced. The government bill on supporting innovation includes system solutions stimulating development of the modern sector of advanced technologies, particularly among small and medium-sized businesses. The bill proposes, for example, a new category of enterprises with R&D center status that would enjoy numerous tax exemptions. Bartosik evaluates the conditions for cooperation between industry and science created by the ministry's target project system as nearly optimal. In line with the system, for research projects that might be useful for industrial applications, 50 percent of the cost of scientific research and development work is covered by the entrepreneur, and the rest is financed by the Ministry of Science and Information Technologies. In case of small and medium-sized companies that are to a larger extent exposed to the risk connected with implementation of new solutions to the market, that financial support could amount to as much as 70 percent. As of February, the new law on financing science has been in force that has introduced new tools in this area. These include development projects that, unlike target projects, include scientific research and development work financed entirely by the ministry. This solution is designed for scientific centers that have no partner in the industry and whose research might be significant for technological advancement. In the opinion of Bartosik, this tool will be particularly important in the areas in which research costs are high and returns are long in coming. According to Stanisław Mańkowski, president of the Warsaw University of Technology, the tasks implemented by the ministry are not limited to investment in R&D programs for the industry, but also help maintain the potential of Polish science. "It is about maintaining the contact of Polish experts with the latest technologies to which we have no other access than by running appropriate research," says Mańkowski. "If in any discipline this practice were missing, a huge intellectual gap would occur." This is particularly important in the fastest developing fields such as nanotechnology or biotechnology. newsletter nr 16 3

4 news >>> Przymierze dla rozwoju mu umorzeniu (do 50%) kredyt technologiczny w wysokości do 2 mln euro, pomyślany jako wsparcie dla przedsiębiorstw innowacyjnych wykorzystujących wyniki prac badawczych i rozwojowych. Zmniejszyć ryzyko Wiceminister Bartosik jako zbliżone do modelu optymalnego ocenia warunki współpracy przemysłu z nauką stwarzane przez prowadzony przez ministerstwo system projektów celowych. Zakłada on, że w przypadku projektów badawczych, które mogą się okazać przydatne dla zastosowań przemysłowych, 50% kosztów badań naukowych i prac rozwojowych ponosi przedsiębiorca, a pozostałe 50% finansuje Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, które są w większym stopniu narażone na ryzyko związane z wprowadzaniem na rynek nowych rozwiązań, możliwe jest zwiększenie tego dofinansowania aż do 70%. Wnioskodawca, działając w porozumieniu z jednostką naukową, zwraca się do ministerstwa z projektem celowym zawierającym kosztorys, w którym wyodrębnione są koszty badawczo-rozwojowe (B+R) i koszty inwestycyjno-wdrożeniowe (I+W). Dofinansowanie przez ministerstwo obejmuje wyłącznie część B+R, za resztę płaci w całości wnioskodawca. System projektów celowych jest tak pomyślany, aby w odczuwalnym stopniu ułatwić realizację projektu i zmniejszyć ryzyko wdrożeniowe, jednak z drugiej strony wnioskodawca ponosząc samodzielnie koszty I+W musi mieć dobre rozeznanie, że inwestuje w wyrób, który jest potrzebny na rynku. Projektowany rozwój Od lutego br. obowiązuje nowa Ustawa o zasadach finansowania nauki (z 8 października 2004 r.; ostatnie rozporządzenia związane z tą ustawą wchodzą w życie w sierpniu br.), która wprowadza w tej dziedzinie nowe rozwiązania i narzędzia. Należą do nich tzw. projekty rozwojowe, obejmujące w odróżnieniu od projektów celowych tylko badania naukowe oraz prace rozwojowe i finansowane w całości ze środków MNiI. Rozwiązanie to skierowane jest do ośrodków naukowych, które nie mają jeszcze partnera w przemyśle, a których badania mogą mieć znaczenie dla rozwoju technologicznego. W przyszłości rezultaty tych badań stanowić będą Dr hab. inż. Marek Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji, laureat Nagrody Siemensa 2001 Jako naukowiec i wynalazca wiem, że droga od pomysłu do wdrożenia zawsze jest bardzo trudna. Ale tym bardziej jest dla mnie oczywiste, że nie będzie rozwoju bez porozumienia między nauką a przemysłem. Cała sztuka polega na tym, aby stworzyć spójny system, zapewniający możliwość efektywnej współpracy ludziom po obu zainteresowanych stronach. Pierwszy warunek tej współpracy to przetworzenie myśli naukowej tak, aby była przyswajalna dla przemysłu; drugi polega na tym, aby stworzyć takie warunki organizacyjne, formalno-prawne i kadrowe, aby mógł zaistnieć zespół, który wspólnym wysiłkiem będzie chciał wprowadzić innowacyjny produkt na rynek. To wspólne działanie musi być bowiem opłacalne zarówno dla naukowców, jak i dla przedsiębiorców. Trzeba pamiętać, że nawet przy wsparciu budżetowym projektu ze strony Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, główne ryzyko rynkowe ponosi przedsiębiorca. otwartą ofertę dla przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich. Po przeprowadzeniu przez zainteresowaną firmę właściwej analizy rynku technologia prototypu wyrobu powstała w ramach realizacji projektu rozwojowego, będzie jej udostępniana nieodpłatnie, jednak na zasadach poszanowania praw autorskich wynalazców. Zdaniem Bartosika to narzędzie będzie szczególnie ważne w dziedzinach, w których koszty badań są wysokie, a zwrot nakładów długotrwały. W interesie MNiI jest prowadzenie takiej polityki, aby jak najwięcej rezultatów działalności jednostek naukowych dało się przełożyć na rozwój technologii stosowanej w przemyśle, a co za tym idzie ogólny rozwój gospodarki i społeczeństwa. Projekty rozwojowe mają stymulować środowiska naukowe oraz kierunkować działania ośrodków badawczych zamieniać myśl naukową w konkrety, które dadzą się wykorzystać w praktyce, mówi Bartosik. Z drugiej strony, całkowite finansowanie projektów z budżetu nauki spowoduje obniżenie kosztów wdrażania wynalazków przez przemysł. Dlatego, według ministerstwa, ten rodzaj wsparcia przyniesie korzyści obu stronom nauce i gospodarce. Współpraca na platformach Duże znaczenie w systemie finansowania wprowadzonym wraz z nową ustawą są Krajowe Programy Ramowe, wzorowane na podobnych programach realizowanych przez UE i kierowane zarówno do podmiotów naukowych i gospodarczych. Realizację pierwszego KPR rozpoczęto od ustalenia listy preferowanych dziedzin i kierunków badań, które zdaniem MNiI mogą mieć największe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju gospodarki. Inny nowy pomysł, mający działać jako katalizator współpracy nauki z przemysłem, to tworzenie Centrów Zaawansowanych Technologii, skupiających najlepsze ośrodki badawcze z danej dziedziny oraz przedsiębiorców. Pomysł koncentracji wielkich podmiotów naukowych i gospodarczych pojawił się najpierw w UE. Bruksela postanowiła, że duża część środków unijnych Programów Ramowych powinna być rozdysponowana pomiędzy tzw. europejskie platformy technologiczne. Polska, uczestnicząca od kilku lat w Programach Ramowych UE, zareagowała inicjatywą utworzenia własnych, narodowych platform technologicznych, funkcjonujących na zasadzie branżowych porozumień z udziałem nauki i przemysłu. Koncepcja platform narodowych służy stworzeniu równoważnika dla platform europejskich. Nie oznacza to odcinania się od współpracy w ramach Unii, ale uzyskanie większego wpływu na strukturę VII Programu i dysponowanych w jego ramach środków. A nie są to błahe kwoty idzie o kilkadziesiąt miliardów euro, mówi Bartosik. Do maja br. takich branżowych platform technologicznych (m.in. platforma transportu, energetyki, budownictwa, bezpieczeństwa narodowego) powstało w Polsce ponad dwadzieścia. Platformy mają charakter otwarty, udział w nich jest dobrowolny i bezkosztowy. Spełniają one ważną rolę, stanowiąc forum wymiany informacji między ich uczestnikami. Dzięki temu pojawiają się możliwości ściślejszej współpracy, a także lepszego wykorzystania krajowych i unijnych środków przeznaczanych na rozwój innowacyjności gospodarki. 4 newsletter nr 16

5 biznes Nie stracić kontaktu Programy realizowane przez MNiI to pomoc wymierna, ale często niewystarczająca. Państwowe źródło finansowania nauki nadal cierpi na niedomiar środków. Mimo to polscy naukowcy są pełni nadziei, że najtrudniejszy okres, jaki przeżywała nauka i myśl badawcza w Polsce w związku ze spadkiem finansowania w latach 90., jest już za nimi. Sądzę, że wchodzimy wreszcie na ścieżkę wzrostu, mówi Stanisław Mańkowski, rektor Politechniki Warszawskiej i autor lub współautor 16 zastrzeżeń patentowych z dziedziny energetyki komunalnej. Zapowiadany wzrost finansowania badań naukowych z budżetu państwa z jednej, i coraz lepsze perspektywy współpracy nauki z przemysłem z drugiej strony pozwalają sądzić, że nie jest to płonna nadzieja. Zdaniem rektora PW, uczelni wiodącej w kraju pod względem innowacyjnych projektów badawczych, zadania realizowane przez MNiI nie ograniczają się do inwestowania w programy badawczo-rozwojowe dla przemysłu, ale służą także utrzymaniu potencjału nauki polskiej. Chodzi o utrzymanie kontaktu polskich specjalistów z najnowocześniejszymi technologiami, do których nie mamy innego dostępu, jak tylko poprzez prowadzenie odpowiednich badań. Gdyby w jakiejkolwiek specjalności zabrakło tej praktyki, powstałaby ogromna luka intelektualna. Jak bowiem uczyć studentów czegoś, na czym nie znają się sami wykładowcy?, mówi rektor. Ma to szczególnie duże znaczenie w dziedzinach, które rozwijają się najszybciej, takich jak nanotechnologia czy biotechnologia. Zdaniem Mańkowskiego w finansowaniu działalności ośrodków badawczo-rozwojowych nie chodzi o produkowanie noblistów, ale o umożliwienie wykształcenia na odpowiednim poziomie przyszłych inżynierów, którzy będą pracować w kolejnych dekadach XXI wieku, w technologiach, których nawet jeszcze nie znamy. A jeżeli na dodatek, przy okazji realizowania programów badawczych, pojawi się kandydat na noblistę, to będziemy oczywiście bardzo szczęśliwi, dodaje. Trudno przewidzieć, jak będzie się rozwijać w przyszłości myśl badawcza, ale wiadomo na pewno, że przy obecnym tempie rozwoju technologii stanie w miejscu oznacza gwałtowne cofanie się. Polska nauka musi przynajmniej próbować być w innowacyjnej awangardzie. A jej najlepszym sojusznikiem w tym dziele powinna być prywatna przedsiębiorczość. Marcin Mierzejewski Laboratorium w miniaturze Siemens rozwija technologię elektrochemicznego bioprocesora mikro-laboratorium analitycznego. Quicklab, projekt miniaturowego laboratorium analitycznego opartego na elektrochemicznym bioprocesorze, opracowany wspólnie przez Siemensa, Infineon oraz Instytut Fraunhofera ds. Technologii Krzemowych, kontynuowany jest przez branżę Medical Solutions Siemensa, która pracuje nad doprowadzeniem laboratorium w procesorze do etapu dojrzałości rynkowej. Siemens Quicklab to molekularny system pozwalający na przeprowadzenie błyskawicznych testów stosowanych w diagnostyce klinicznej. Powstał z myślą o szybkiej diagnostyce zakażeń, szczególnie sepsy, w przypadkach, kiedy czas między pobraniem próbki a podaniem leku decyduje o życiu pacjenta. Quicklab umożliwi rozpoznanie wirusów i bakterii chorób zakaźnych, jak również alergii i chorób wrodzonych. Pozwoli też na ustalenie, czy dany szczep bakterii jest odporny na jakiś rodzaj antybiotyków. W tym miniaturowym laboratorium cały system analityczny jest zintegrowany w postaci inteligentnej karty wielkości karty kredytowej pozwalającej zastosować różne metody analityczne. Quicklab analizuje próbkę krwi lub innych płynów ustrojowych. Wyniki gotowe po kilkudziesięciu minutach, będzie można poznać za pomocą elektronicznego czytnika. Dziś tego typu testy trzeba prowadzić w wielkich laboratoriach, dzięki skomplikowanym systemom analitycznym o wysokich kosztach obsługi, a wyniki otrzymywane są niekiedy dopiero po kilku dniach. Z urządzenia będą mogli korzystać lekarze w swoich gabinetach, czy też karetkach pogotowia ratunkowego. Lab on a chip Siemens Medical Solutions continues the development activities for the electrochemical biochip project - Quicklab. This is a molecular diagnostic system for performing quick tests in clinical routine diagnostics. It provides for a broad spectrum of applications. It enables to detect viruses of infectious diseases as well as allergies, hereditary diseases and incompatibilities with respect to medications or transplantations. The evaluation system provides information in the form of an electrical signal, making it considerably faster, more robust and simpler than current methods used. Today, tests of this nature are performed in large labs with complex analytical systems that require at times several days for providing the results. The application of fully integrated diagnostic lab on a chip systems in clinical routines is currently in the start-up phase. newsletter nr 16 5

6 news Siemens nagradza po raz dziesiąty Siemens po raz kolejny uhonorował polskich naukowców za wybitne prace badawcze nad rozwojem nowoczesnych technologii. Laureatami dziesiątej, jubileuszowej edycji nagrody zostali naukowcy z Politechniki Szczecińskiej i z Politechniki Wrocławskiej. Tegoroczny konkurs stał na wysokim poziomie i cieszył się dużym zainteresowaniem. Jurorzy, w którego skład weszli przedstawiciele najlepszych polskich uczelni technicznych, mieli do oceny aż 24 prace kandydatów. Uroczystość wręczenia Nagrody Siemensa, połączona z ceremonią nominacji doktorskich i habilitacyjnych, odbyła się 8 czerwca w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Laureatami Nagrody Siemensa 2004 zostali profesor Władysław Nowak z Politechniki Szczecińskiej, którego wyróżniono za pracę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, oraz doktor Regina Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej za pracę z zakresu technologii przyrządów półprzewodnikowych. Laureaci odebrali nagrodę z rąk rektora Politechniki Warszawskiej i zarazem przewodniczącego jury, prof. Stanisława Mańkowskiego, oraz prezesa Siemens Sp. z o.o., Petera Baudrexla. Prof. Nowak jest wybitnym specjalistą w dziedzinie techniki cieplnej, a w szczególności gospodarki cieplnej i wymiany ciepła. Tuż po gali wręczenia nagród powiedział Newsletterowi, że czuje się szczególnie wyróżniony ze względu na charakter Nagrody Siemensa. To jedna z niewielu nagród, która honoruje pracowników naukowych prowadzących działalność naukowo-badawczą. Wyróżnienie to traktuję jako sukces nie tylko własny, ale całego środowiska naukowców, którzy zajmują się odnawialnymi źródłami energii, powiedział. przyznawany jest przez prywatne przedsiębiorstwo, powiedział prof. Bartosik, sam wyróżniony Nagrodą Siemensa w 2001 roku za wynalazek ultraszybkich wyłączników hybrydowych prądu stałego dla niskonapięciowych podstacji i pojazdów trakcyjnych. W ciągu dziesięciu lat istnienia Nagrody Siemensa w konkursie rywalizowało w sumie prawie 200 prac autorów indywidualnych lub zespołów. Zgodnie z regulaminem Nagrody kandydatury do Konkursu mogą być zgłaszane spośród autorów prac naukowych z obszarów działalności Siemensa, przede wszystkim z dziedziny elektrotechniki i energetyki, elektroniki, telekomunikacji i informatyki, automatyki, transportu szynowego, a także z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn i inżynierii materiałowej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych opracowań naukowych jest możliwość ich praktycznego zastosowania. Nagroda przyznawana jest raz w roku naukowcowi lub zespołowi naukowców z polskich uczelni lub naukowych instytucji pozaakademickich. Magda Kuszewska Dr Paszkiewicz specjalizuje się w zagadnieniach optoelektroniki i technologii półprzewodnikowej. Wrocławskie laboratorium, w którym pracuje od lat 80., znane jest ze swoich innowacyjnych osiągnięć. Wraz z zespołem, z którym na co dzień pracuję, staramy się mieć praktyczne podejście do badań. Pracujemy nad nowymi materiałami i ich zastosowaniem, i wierzymy, że także w Polsce można wprowadzać nowe technologie, powiedziała laureatka. To dla mnie bardzo miłe wyróżnienie, ale mam świadomość, że odbieram je w imieniu całego zespołu. Sukces w tego typu pracy jest możliwy jedynie w tak dobrze współpracującym, doskonale się uzupełniającym zespole, jak nasz. Zdaniem wiceministra nauki i informatyzacji, Marka Bartosika, Nagroda Siemensa jest uznawana za bardzo poważną nobilitację zarówno w środowisku nauk technicznych, jak i w kołach związanych z gospodarką i przemysłem. To najbardziej prestiżowy laur dla naukowców, który Dr R. Paszkiewicz i prof. W. Nowak odbierają nagrodę z rąk prezesa Siemens Sp. z o.o. Petera Baudrexla i rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Stanisława Mańkowskiego Siemens Award Once again Siemens has awarded Polish scientists for their outstanding research work on development of new technologies. This tenth anniversary contest had many participants and stood at a very high level. The jury had to judge 24 works of the candidates. The ceremony for the Siemens Award 2004 took place in conjunction with doctoral and postdoctoral nominations on June 8 at the Warsaw University of Technology. The winners of this year's prize were Prof. Władysław Nowak from the Szczecin University of Technology, who was awarded for his work on renewable energy sources, and Regina Paszkiewicz, a Ph.D. from the Wrocław University of Technology for her work in the field of semiconductor technology. The prizes were handed out by the president of the Warsaw University of Technology, Prof. Stanisław Mańkowski, who is also the head of the jury, and by president of Siemens Sp. z o.o., Peter Baudrexl. Prof. Nowak is an outstanding specialist in the field of thermal engineering, particularly heat management and heat exchange. Paszkiewicz specializes in optoelectronics and semiconductor technology. The Wrocław-based laboratory, where she has been working since the 1980's, is famous for its innovative achievements. During the ten years there were over 200 works submitted, both by teams and individuals. According to the guidelines, only works related to Siemens's field of operation qualify. This includes electrical engineering, power engineering, electronics, telecommunications, computer science, automatics, advanced environment engineering, mechanical engineering, and materials engineering. 6 newsletter nr 16

7 biznes Akcje za komórki Siemens sprzedał dział telefonów komórkowych dalekowschodniemu potentatowi wyrobów elektronicznych. To początek strategicznej współpracy koncernów Siemens i BenQ. Tajwański koncern BenQ, wiodący azjatycki producent w dziedzinie sprzętu elektronicznego powszechnego użytku, przejmuje od Siemensa dział telefonów komórkowych, zatrudniający ponad 6 tysięcy pracowników na całym świecie. W ramach umowy, od 1 października br. Siemens stanie się udziałowcem BenQ Corporation obejmując pakiet akcji tej firmy o wartości 50 mln euro. BenQ stanie się ponadto partnerem Siemensa w zakresie kompleksowych mobilnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Kontrakt przewiduje używanie marki Siemens lub wspólnej marki BenQ-Siemens dla telefonów komórkowych. Centrala nowej jednostki utworzonej po zmianie właściciela będzie się mieścić w Monachium. BenQ zapewni kontynuację produkcji telefonów komórkowych, a zarazem długofalowo zabezpieczy pozycję pracowników, klientów i dostawców Siemensa. BenQ przejmie zakłady badawcze i produkcyjne Siemensa w Manaus (Brazylia) i Kamp- Lintfort (Niemcy), a także obowiązki centrali firmy, działu handlowego i marketingu. Fabryka w Szanghaju (Chiny), która funkcjonuje jako joint venture z chińskim partnerem, pozostanie zakładem rozwojowym i produkcyjnym. BenQ gwarantuje pełne wykorzystanie jej mocy produkcyjnych przez okres trzech lat. Jeśli partner joint venture się na to zgodzi, BenQ przejmie zdolności produkcyjne tego zakładu w następnym etapie. W rezultacie transakcji BenQ uzyska dostęp do niektórych patentów firmy Siemens, w tym do najnowocześniejszych technologii GSM, GPRS i 3G, mających podstawowe znaczenie dla rozwoju telefonii komórkowej. Połączenie atutów obu firm doprowadzi do powstania globalnego lidera własności intelektualnej w tym dziale, zapewniając temu strategicznemu aliansowi czołową pozycję na światowym rynku. Zdaniem Klausa Kleinfelda, prezesa zarządu Siemens AG, nawiązanie współpracy i kontynuacja produkcji telefonów komórkowych pod marką Siemens oznacza trwałe perspektywy rozwoju dla pionu telefonów komórkowych. BenQ i Siemens idealnie się uzupełniają, również pod względem terytorialnym. Połączymy nasze atuty z działalnością firmy BenQ, która odnosi duże sukcesy na polu elektroniki użytkowej. To partnerstwo zapewni BenQ, firmie o bardzo mocnej obecnie pozycji w Azji, dostęp do rynków w Europie i Ameryce Łacińskiej, na których z kolei my utrzymujemy czołową pozycję, powiedział Kleinfeld. newsletter nr 16 7

8 biznes The Big Switch Taiwanese company BenQ, the leading Asian manufacturer of consumer electronics, is taking over the cellular phone division from Siemens. The division employs over 6,000 people all over the world. As of Oct. 1 Siemens will be a shareholder in BenQ Corporation after taking over a package of its shares worth 50 million euros. Under the contract, the Siemens brand or a joint BenQ-Siemens brand will be used for cell phones. This is the beginning of the companies' strategic cooperation. BenQ will become Siemens's partner in comprehensive mobile telecommunications solutions. It will take over Siemens research and production plants in Manaus (Brazil) and Kamp-Lintfort (Germany), as well as the responsibilities of company headquarters and sales and marketing departments. As a result of the transaction, BenQ will gain access to some Siemens patents, including the latest GSM, GPRS and 3G technologies that have a key importance for the development of cellular telephony. Combining the strong points of the two companies will lead to the emergence of a global leader in intellectual property in this sector, ensuring the strategic alliance a leading position on the world market. K. Y. Lee, przewodniczący rady nadzorczej i dyrektor generalny BenQ, powiedział po zawarciu umowy, że przejęcie działu telefonów komórkowych od Siemensa pozwoli jego firmie szybciej zbliżyć się do celu, jakim jest uzyskanie pozycji jednego z największych na świecie producentów telefonów komórkowych. Nasza strategia ekspansji zostanie dzięki tej transakcji bardzo wzmocniona, gdyż będziemy mogli teraz oprzeć się na globalnej organizacji dysponującej znakomitymi pracownikami, dobrze rozwiniętą bazą solidnych klientów rynku telefonów komórkowych oraz mocną marką o dużej sile oddziaływania, powiedział Lee, wyrażając przy tym przekonanie, że pogląd ten podzielą także akcjonariusze jego firmy. Dyrektor BenQ z zadowoleniem przyjął włączenie do zespołu kierowniczego nowej jednostki części kadry zarządzającej Siemens Communications. Cieszę się, że będziemy współdziałać z pracownikami Siemensa w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Siemens Communications, część działającego w ponad 160 krajach koncernu Siemens, to jeden z największych dostawców na globalnym rynku telekomunikacyjnym. Jako jedyny oferuje klientom pełen zakres produktów i usług, od urządzeń dla użytkowników końcowych do kompleksowej infrastruktury sieciowej dla klientów biznesowych oraz operatorów. BenQ jest światowym liderem w dziedzinie sieciowych i cyfrowych urządzeń elektroniki użytkowej. Firma posiada duże doświadczenie w zakresie produkcji wyświetlaczy, pamięci masowych, urządzeń do przetwarzania obrazu, systemów łączności bezprzewodowej oraz łączności szerokopasmowej. BenQ ma zakłady produkcyjne nie tylko na Tajwanie, ale także w Chinach, Malezji i Meksyku oraz dobrze rozbudowaną sieć handlową, marketingową i serwisową, obejmującą przede wszystkim region Dalekiego Wschodu, Europę oraz obie Ameryki. Firma, zatrudniająca na całym świecie 14 tysięcy pracowników, dysponuje także siecią placówek badawczorozwojowych, zlokalizowanych na Tajwanie, w Chinach oraz w Kalifornii. W.O. 8 newsletter nr 16

9 biznes Multimedialny kombajn Telefon, który umożliwia rozmowy wideotelefoniczne i oglądanie filmów, wyposażony w system nawigacji satelitarnej oraz przenośny zestaw stereofoniczny. Science fiction? Ależ nie! To Siemens SXG 75 nowy aparat komórkowy trzeciej generacji. Telefon SXG 75 jest pierwszym urządzeniem zaprojektowanym przez Siemensa pod kątem działania w technologii sieci UMTS, którą charakteryzuje szybki dostęp do informacji oraz transfer dużej ilości danych z dowolnego miejsca. Sieci komórkowe trzeciej generacji umożliwiły wdrożenie nowych usług, takich jak strumieniowa transmisja audio i wideo. Dzięki temu nowy aparat pozwala na prowadzenie rozmów wideotelefonicznych. SXG 75 został ponadto wyposażony w moduł GPS (z opcją A-GPS) i system nawigacji, dzięki czemu jego właściciel zawsze odnajdzie właściwą drogę w podróży. Z urządzenia można korzystać również w tradycyjnych sieciach GSM. Dwumegapikselowy cyfrowy aparat fotograficzny, kamera CIF do rozmów wideotelefonicznych oraz kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości zapewniają doskonały obraz. Odbiornik radiowy pracujący w zakresie UKF i obsługujący system RDS, odtwarzacz MP3, rozbudowany organizator oraz moduł Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych gwarantują, że ten multimedialny kombajn sprosta wymaganiom najbardziej wymagających użytkowników. Aparat oferuje możliwość korzystania z poczty elektro-nicznej i szybkiej przeglądarki internetowej XHTML, obsługę MMS-ów oraz funkcji Push and Talk (naciśnij i rozmawiaj) pod warunkiem, że obsługuje ją operator telekomunikacyjny. Opcjonalny Mobile Music Set pozwala zmienić telefon w przenośny zestaw stereofoniczny. Aparat ma także program do obróbki zdjęć i tworzenia obrazów panoramicznych. Pamięć o pojemności 128 MB zapewnia miejsce na zdjęcia, muzykę, programy i sporą ilość danych. Użytkownik tego telefonu nie powinien zabłądzić w obcym mieście. Wyposażony w system nawigacji aparat może służyć za przewodnika, przekazując nawet informacje na temat lokalizacji kin czy restauracji, jak również dane o miejscowych atrakcjach turystycznych. Urządzenie zawiera ponadto zestaw słowników, ułatwiających komunikację w obcych językach angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i hiszpańskim. Aparat, posiadający płaską, stylową obudowę, waży zaledwie 134 gramy. Oprócz Mobile Music Set dostępne są do niego także inne oryginalne akcesoria, m.in. kilka zestawów słuchawkowych w tym słuchawki bezprzewodowe w standardzie Bluetooth, słuchawki stereo oraz stylizowany zestaw słuchawkowy Purestyle a także szereg zestawów głośnomówiących. Kilka rodzajów ładowarek do wyboru, dołączany flesz, kabel do przesyłania danych i praktyczny pokrowiec dopełniają ofertę. M.K. Multi-Functional SXG 75 is the first Siemens telephone designed in the UMTS technology allowing for fast access to information and transfer of large amounts of data from any location. Owing to the 3G cellular networks, it is possible to implement such services as audio and video streaming, so the new phone allows for video calls. SXG 75 has a GPS module and a navigation system that travelers will certainly appreciate. The 2 megapixel digital camera, CIF camera for video calls and a high-resolution color display provide for excellent image quality. The FM radio, MP3 player, an organizer and a Bluetooth module for wireless data transmission guarantee the multimedia phone will meet the needs of the most demanding users. The SXG 75 offers access to and a fast XHTML Internet browser, MMS service and a Push and Talk function. The phone comes with a range of optional accessories, such as several speakerphone and earphone sets, including a wireless headset in Bluetooth standard. newsletter nr 16 9

10 news W Łodzi otwarto nową fabrykę suszarek do ubrań, należącą do koncernu BSH Bosch Siemens. Inwestycją o wartości około 60 milionów euro Siemens umacnia swą obecność na rynkach sprzętu gospodarstwa domowego w Europie Środkowo- -Wschodniej. Suszarki ważne dla regionu Z taśm produkcyjnych łódzkiej fabryki schodzić będzie ponad pół miliona suszarek do odzieży rocznie. W zakładach BSH w Łodzi od ponad 10 lat wytwarza się pralki, a od roku 2002 również zmywarki. Produkcja jest przeznaczona na rynek lokalny oraz na eksport na obszarze całej Europy. W nowej fabryce docelowo znajdzie zatrudnienie pół tysiąca osób. W uroczystości otwarcia nowego zakładu 6 czerwca br. wzięli udział goście najwyższej rangi, na czele z premierem rządu, Markiem Belką. Wśród około 300 pozostałych gości obecni byli również prezydent Łodzi, Jerzy Kropiwnicki, marszałek Sejmiku Województwa Łódzkiego, Stanisław Witaszczyk, i wojewoda łódzki, Stefan Krajewski. W swoim wystąpieniu podczas uroczystości premier podkreślił znaczenie, jakie ma nowa inwestycja dla Łodzi i dla całego regionu. Dodał, że liczy na dalsze zaangażowanie BSH w rozbudowę łódzkich zakładów. Prezes Zarządu BSH Group, Kurt-Ludwig Gutberlet, stwierdził natomiast, że rozwój produkcji w Europie Środkowej pozwoli firmie łatwiej sprostać wymaganiom lokalnego rynku. Zwrócił także uwagę na korzyści płynące z niższych kosztów wytwarzania. Polska jest postrzegana jako jeden z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie krajów. Przystąpienie do Unii Europejskiej stało się dalszym silnym impulsem do rozwoju tego regionu, powiedział prezes Gutberlet w swym przemówieniu. Premier Belka i prezes Gutberlet wspólnie dokonali uroczystego przecięcia wstęgi (na zdjęciu) i uruchomili włącznik linii produkcyjnej. Dotychczas grupa BSH zainwestowała w Polsce prawie 150 milionów euro. W ubiegłym roku obroty polskiej spółkicórki, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., osiągnęły 330 milionów euro. W przedstawicielstwie handlowym w Warszawie i w zakładach Łodzi koncern zatrudnia ponad pracowników. Firma otrzymała liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia, ostatnio zajmując pierwsze miejsce w rankingu Perły Polskiej Gospodarki 2004, jako najbardziej efektywna firma sektora produkcyjnego. W bieżącym roku firma otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Inwestycja Zagraniczna w Polsce. Keeping Dry A new BSH Bosch Siemens clothes dryer manufacturing plant started operation in Łódź. With this 60-million-euro investment Siemens strengthens its position on the household appliance markets of Central and Eastern Europe. The plant will be manufacturing over half a million dryers every year. BSH has been making washing machines for over ten years at its Łódź works, and dishwashers have been manufactured there since Production is intended for both local market and exports all over Europe. More than 500 will find work in the newly opened plant. Many prestigious guests, including Prime Minister Marek Belka, took part in the opening ceremony on June 6. In his speech, Belka underlined the importance of this new investment for Łódź and the whole region. The Prime Minister added that he was counting on BSH to further develop its Łódź works. BSH Group President Kurt-Ludwig Gutberlet stated that production increase in Central Europe would let the company handle the demands of the local market. He also noted the benefits of reduced manufacturing costs. BSH Group has already invested over 150 million euros in Poland. 10 newsletter nr 16

11 biznes Miss na zautomatyzowanej platformie Duże zainteresowanie targami Automaticon 2005 to dobra prognoza dla polskiej gospodarki. Automatyzacja i robotyzacja mają bezpośredni wpływ na zmianę oblicza przemysłu. Decydują o postępie, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Automaticon to największa w Polsce impreza targowa, gdzie swoją ofertę prezentuję wszystkie najważniejsze firmy z dziedziny automatyki i systemów sterowania. Tegoroczna edycja targów odbyła się w dniach 5-8 kwietnia br. w halach warszawskiego centrum wystawienniczego Expo XXI, ciesząc się dużym zainteresowaniem. Automaticon 2005 był ważnym wydarzeniem także dla Automation and Drives/Logistics and Assembly Systems (A&D/L&A), branży Siemens Sp. z o.o., która starała się zwrócić szczególną uwagę obecnych na targach specjalistów na oferowane przez nią kompleksowe podejście do zagadnień automatyki. Specjalną promocją z udziałem samej Miss Polonia 2004 Katarzyny Borowicz objęte były autorskie rozwiązania Siemensa platformy TIA (Totally Integrated Automation) oraz TIP (Totally Integrated Power). Platforma TIA działa na zasadzie unifikacji dziedzin produkcji i technologii procesów, zgodnie z którą wszystkie elementy sprzętowe i programowe tworzą jednolity i zwarty system. Kluczowym elementem TIA są sieci przemysłowe (Industrial Ethernets), umożliwiające integrację wszystkich elementów systemu automatyki oraz zapewniające niezawodny przepływ informacji na wszystkich poziomach. Z kolei TIP opiera się na koncepcji zintegrowanego planowania i konfigurowania, przy użyciu modułów komunikacyjnych i programowych łączących systemy dystrybucji energii elektrycznej z układami automatyki przemysłowej. Oprócz tego Siemens zaprezentował zwiedzającym tradycyjną ofertę z zakresu automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów sterowania CNC, techniki napędowej oraz aparatury łączeniowej niskiego napięcia. Simply Automatic Automaticon 2005 is the biggest exhibition in Poland of presentations from all the most important companies in automation and control systems. This year's edition of the fair took place April 5-8 in Warsaw. Great interest in the exhibition is a good signal for the Polish economy. Automaticon 2005 was also an important event for the Automation and Drives/Logistics and Assembly Systems (A&D/L&A), a branch of Siemens Sp. z o.o. that worked to attract the attention of experts attending the fair to the comprehensive approach to automation issues it offers. Special promotion with the participation of Miss Polonia 2004 Katarzyna Borowicz was prepared for original Siemens solutions, Totally Integrated Automation (TIA) and Totally Integrated Power (TIP) platforms. Apart from this, Siemens presented a traditional offer in industrial automation, control and measuring equipment, CNC control systems, drive technology and low-voltage connection apparatus. newsletter nr 16 11

12 info Podczas Europejskiego Kongresu Radiologicznego w Wiedniu Siemens zaprezentował nowy tomograf komputerowy SOMATOM Emotion 16. Jego atrakcyjna cena, ogólne niskie koszty eksploatacji, a do tego stosunkowo niewielka powierzchnia niezbędna do instalacji urządzenia przyczyniają się do zainteresowania tym aparatem. Szesnaście warstw w pół sekundy Dotychczas na całym świecie eksploatowanych jest 3500 tomografów Siemensa z serii Emotion, co potwierdza wysoką jakość tych aparatów. W odróżnieniu od wcześniejszych wersji SOMATOM Emotion 16 oferuje wszystkie zalety nowoczesnego 16-warstwowego systemu. Badania wykonywane są z wyjątkową dokładnością: w trakcie jednego, trwającego zaledwie 0,5 sekundy obrotu detektorów wokół ciała pacjenta powstaje 16 obrazów jego przekroju z warstw grubości 0,6 mm każda. Taka dokładność aparatu pozwala na jego zastosowanie do prowadzenia podstawowej diagnostyki kardiologicznej. Aparat ma też bogaty pakiet aplikacji klinicznych, przeznaczonych do komputerowego wspomagania diagnozy. Są to między innymi LungCARE CT NEV (umożliwiający badanie guzków płuc) oraz syngo Colonography PEV (służący do wykrywania polipów jelita grubego). Dzięki temu możliwe jest wykrywanie tych zmian chorobowych, które mogą być wstępnym stadium nowotworu. Dla zastosowań radioterapeutycznych aparat może być wyposażony w specjalny pakiet umożliwiający jego stosowanie w procesie planowania terapii wraz z opcją wykonywania jej wirtualnej symulacji. SOMATOM Emotion 16 dodatkowo wyposażony jest w aplikację CARE Dose4D umożliwiającą automatyczne dostosowanie dawki promieniowania do pacjenta. Ma to duże znaczenie szczególnie podczas badań pacjentów otyłych oraz dzieci. W znaczny sposób upraszcza to proces skanowania przy zachowaniu najwyższej jakości obrazu i minimalnej dawce napromieniowania. Aparat jest już wykorzystywany w wielu ośrodkach na świecie, w Europie, Stanach Zjednoczonych i w Azji. 16 slices in half a second Proven technology of Somatom Emotion scanners now available with 16 slices The new scanner offers every advantage of a modern 16-slice system: high diagnostic image quality and a comprehensive set of clinical applications. Among these are, for example, syngo LungCARE CT with NEV (Nodule Enhanced Viewing) and syngo Colonography with PEV (Polyp Enhanced Viewing) for the computer supported visualization of lung lesions and colon polyps. These can be a pre-stage to cancer. The gantry rotation speed of 0.5 seconds, combined with 16-slice technology, also enables the visualization of small vessels and of cardiac anatomy. For radiation therapy planning, the recently introduced CT Respiratory Gating application software permits the visualization of the movement of lung tumors during breathing. Additionally, the SOMATOM Emotion 16 is equipped with CARE Dose4D software for automated dose adaptation, which analyzes the cross-sectional anatomy of each individual patient in real time and adjusts the emitted X-ray dose accordingly. 12 newsletter nr 16

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010

Innowacyjność Polski (makro) Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI. Miejsce w rankingu innowacyjności EU -2010 Platforma Internetowa - INNOWACJE DLA PRZEMYSŁU I NAUKI NCBiR 11-0026-10 / 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zebranie KLUBU PARTNERA 14 maja 2012 Badania i rozwój to przemiana pieniędzy w wiedzę.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A.

Profil biznesu INNO-GENE S.A. INNO-GENE S.A. Profil biznesu INNO-GENE S.A. został powołany w celu stworzenia i zarządzania grupą kapitałową złożoną z podmiotów branży life-science prowadzących działalność specjalistyczną Ideą funkcjonowania grupy

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

co to oznacza dla mobilnych

co to oznacza dla mobilnych Artykuł tematyczny Szerokopasmowa sieć WWAN Szerokopasmowa sieć WWAN: co to oznacza dla mobilnych profesjonalistów? Szybka i bezproblemowa łączność staje się coraz ważniejsza zarówno w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych

Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce. Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych Działalnośd GlaxoSmithKline w Polsce Krzysztof Kępioski Dyrektor Relacji Zewnętrznych GSK na świecie Globalna firma farmaceutyczna, działająca w blisko 100 krajach 96 tys. pracowników, w tym 12 tys. naukowców

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

PIOTR KOŁAKOWSKI. Strategie rozwoju firm biotechnologicznych szansa rozwoju firm biotechnologicznych na Warmii i Mazurach

PIOTR KOŁAKOWSKI. Strategie rozwoju firm biotechnologicznych szansa rozwoju firm biotechnologicznych na Warmii i Mazurach PIOTR KOŁAKOWSKI Strategie rozwoju firm biotechnologicznych szansa rozwoju firm biotechnologicznych na Warmii i Mazurach 2 Konkurencyjność a innowacyjność Co to jest innowacyjność? Innowacyjność wiąże

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji

Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji Akamai Technologies jest wiodącym dostawcą usług w chmurze do optymalizacji i zabezpieczania treści i biznesowych aplikacji online. Firma została założona w 1998 przez Toma Leightona, profesora na MIT

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce

Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Zwiększenie zdolności produkcyjnych Mercedes-Benz Cars Daimler planuje nową fabrykę silników w Polsce Informacja prasowa 4 maja 2016 r. W miejscowości Jawor ma powstać pierwsza w Polsce fabryka silników

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

www.atende.pl Prezentacja firmy

www.atende.pl Prezentacja firmy www.atende.pl Prezentacja firmy Grupa Atende fakty i liczby Nowa marka na rynku teleinformatycznym Zmiana nazwy firmy z ATM Systemy Informatyczne (2013 r.) Jedna z czołowych firm branży IT Ponad 20 lat

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim

Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim Anna Bobka-Adwent GARR S.A. Forum Gospodarcze InvestExpo, 21.03.2011 r. Programy Operacyjne Podstawowymi instrumentami

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców

Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Dofinansowane doradztwo Krajowej Sieci Innowacji dla przedsiębiorców Jerzy Bagiński, FPE Seminarium dla MSP, Katowice 26.11.2014 2 Cele i aktualna działalność Fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku

Bardziej szczegółowo